MY POLAKOM ZROBIMY DRUGI KATYŃ

Obrazek użytkownika Aleszumm
Kraj

UKRAIŃSKIE NIE NASZE SERCA Z BANDERĄ W TLE

]]>http://aleksanderszumanski.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1209&Itemid=2]]>

POLAKOM ZROBIMY DRUGI KATYŃ

]]>https://www.youtube.com/watch?v=zdDA0iyw5Bc]]>

KONCERT „NASZE SERCA Z UKRAINĄ”

W sali teatralnej Młodzieżowego Domu Kultury w kościele św. Jadwigi Królowej w Krakowie,18 września 2014 roku o godz. 19  ma się odbyć koncert  solidarnościowy z walczącymi o wolność Ukraińcami „NASZE SERCA Z UKRAINĄ”.

O akcji protestacyjnej możesz przeczytać pod poniższym linkiem. Ważna w tej sprawie będzie postawa władz archidiecezji krakowskiej.

 ]]>https://www.facebook.com/events/1473624636256297/?ref_notif_type=plan_mall_activity&source=1]]>

Protest przeciwko koncertowi w kościele św. Jadwigi w Krakowie 2014-09-13

]]>http://www.isakowicz.pl/index.php?page=news&kid=8&nid=9864]]>

 

Tymczasem Ukraińcy deklarują: „Polakom zrobimy drugi Katyń” ; „My im zrobimy drugi Katyń”. 

To słowa Dmitrija Jarosza -przywódcy “Prawego Sektora” w rozmowie z Olegiem Tiahnybokiem – przywódcą partii “Swoboda “..

 Rozmowa miała miejsce  25 lutego 2014 r. w restauracji „Turgieniew” przy ulicy Wielkiej Żytomirskiej 40 w Kijowie ( na tej samej ulicy pod numerem 23 mieści się siedziba partii “Swoboda”).

 ]]>http://wirtualnapolonia.com/2014/03/07/my-im-zrobimy-drugi-katyn/]]>

 ]]>http://kefir2010.wordpress.com/2014/03/07/usa-przemieszcza-wojska-do-polski-ukraina-grozi-polsce/]]>

Oleg Tiahnybok : Dobrze! Z Rosjanami i Europejczykami jasne, co myślisz o Polakach. Oni poważnie myślą o powrocie na Wołyń. Na mapach już zaczęli Wschodnie Kresy rysować. Tam są silne propolskie nastroje. Jeśli z Europą wspólnego języka nie znajdziemy , rozżaleni na nas mogą spuścić „polskiego psa”.

Dmitrij Jarosz : Możesz być dumny. Mnie jeszcze tak nikt nie nazwał. Mało OUN i UPA krwi przelali ?

Oleg Tiahnybok : Będą podnosić głowę, to my im zrobimy drugi Katyń . Ani metra ukraińskiej ziemi nie oddamy, ani Rosjanom, ani Polakom , ani tym bardziej Żydom. Karabinów na wszystkich starczy.

Dmitrij Jarosz:  Mam do ciebie Oleg kolejne pytanie. Ja nie rozpuszczę Majdanu do prezydenckich wyborów. Zainstaluje kontrolę w najważniejszych ministerstwach i regionach. Będę ubezpieczał twoje działania.

 W zestawieniu z możliwościami twojej „Swobody” to będzie siła. W ostatecznym etapie jeżeli „pacuki” ( chodzi o Jaceniuka , Kliczkę i Tymoszenko) znowu zaczną handlować Ukrainą, my znowu podniesiemy Majdan i weźmiemy władzę.

Szanowny Pan Prezydent Miasta Krakowa

         Profesor Jacek Majchrowski

 Szanowny Pan Dyrektor Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej

                        Dr Marek Lasota

Niżej podpisany wyraża oburzenie i protestuje przeciwko mającemu się odbyć w dniu 18 września 2014 roku w krakowskim kościele św. Jadwigi przy ul. Łokietka 60 koncertowi pt. „Nasze serca z Ukrainą”.

Nie jest prawdą, że cała Polska solidaryzuje się z walczącymi o wolność Ukraińcami. Gdy czytam w treści programu m.in: "...Ich droga wiedzie od kijowskiego Majdanu, po Donieck i Ługańsk na wschodzie Ukrainy, gdzie walczą ich przyjaciele, ochotnicy w batalionach:
Azow, Ajdar, Donbas, Dnipro, Switiaź, Chersoń, Myrotworec..", to jako żywo stają mi przed oczami utrwalone na zdjęciach archiwalnych obrazy z szalejącego na Wołyniu terroru i ludobójstwa dokonanego na polskich obywatelach Kresów II RP przez OUN - UPA. Naszywki i oznaczenia tych zwyrodnialców widzimy dzisiaj na mundurach "bohaterskiej armii" która sieje pożogę i śmierć wśród własnego narodu zamieszkującego wschodnie tereny Ukrainy.

- Kijów formalnie wybrał swoich urzędników: prezydenta, premiera, rząd i parlament. W tym czasie Dmytro Jarosz, przywódca jednego z najbardziej radykalnych, nacjonalistycznych i jawnie faszystowskich ruchów, Prawego Sektora, domaga się uwolnienia swoich zatrzymanych członków, zwrotu zarekwirowanej broni, grozi wycofaniem batalionów ze wschodniej Ukrainy i marszem na Kijów.

- Jeden z tych batalionów  zwerbował prawicowych nacjonalistów z kilku krajów Europy, dla których Unia Europejska jest takim samym wrogiem jak Rosja.

Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zdradził rezultaty konsultacji telefonicznych przeprowadzonych w  z premierem Polski Donaldem Tuskiem – otóż omawiali oni szczegóły powstania polsko-ukraińsko-litewskiej brygady. Tym samym jest już przesądzone, iż polscy żołnierze staną ramię w ramię ze spadkobiercami ideologii Stepana Bandery.

 „Ukr - Pol - Lit - Brig” – tak ma się nazywać wspomniana formacja wojskowa, przy czym nie wiadomo jeszcze, żołnierze jakich jednostek zostaną w niej zmobilizowani. W zamian za zaangażowanie Polski w konflikt na Ukrainie prezydent Poroszenko obiecał stronie polskiej dołączenie do programu kreowania nowych miejsc pracy na terytoriach zagarniętych przez separatystów.

 Ukraińsko – niemiecki - hitlerowski  batalion  „Nachtigall” jak i ukraińska milicja uczestniczyła w masowych pogromach lwowskich Żydów i Polaków.

Przeciwko koncertowi „Nasze serca z Ukrainą” protestuję aktem pamięci o moim Ojcu – patriocie i działaczu niepodległościowym, doc. med.  Maurycym Marianie Szumańskim zamordowanym we Lwowie w 1941 roku przez członków ukraińskiego- niemieckiego – hitlerowskiego – batalionu „Nachtigall” w czasie lwowskich pogromów dokonanych na inteligencji lwowskiej.

Protestuję również pamięcią o prof. Adamie Sołowiju, 82 – letnim ginekologu położniku, którego mój ojciec był asystentem na Uniwersytecie Jana Kazimierza, zamordowanym przez Ukraińców i Niemców na stoku Góry Kadeckiej – Wzgórzach Wuleckich we Lwowie 4 lipca 1941 r. wraz z 45 profesorami lwowskich wyższych uczelni.

Historyk niemiecki Dieter Schenk „Noc morderców” – Kaźń profesorów we Lwowie i Holokaust w Galicji Wschodniej; Wysoki Zamek Kraków 2011 str. 130, 131 podaje:

„(…) Żołnierze batalionu „Nachtigall” rekrutowali się w pierwszym rzędzie z Ukraińców, którzy dostali się do niemieckiej niewoli jako żołnierze armii polskiej…jednostka specjalna „Nachtigall” składała się z 300 Ukraińców i 100 Niemców…niemieckie mundury wojskowe nosili również ukraińscy członkowie batalionu „Nachigall”…jako oficer łącznikowy porucznik dr Theodor Oberländer należał do sztabu batalionu „Nachtigall”…Nie podlega żadnym wątpliwościom, że członkowie batalionu brali udział w masowych mordach we Lwowie…wbrew niedbale prowadzonym postępowaniom prokuratorskim jest oczywiste, że  ukraińscy członkowie jednostki ubrani w mundury niemieckiego Wehrmachtu tworzyli szpaler w lwowskim więzieniu Brygidki i bili przebiegających środkiem Żydów kolbami karabinów i innymi przedmiotami…

…Oberländera i batalion „Nachtigall” wielokrotnie łączono z zamordowaniem profesorów na Wzgórzach Wuleckich  we Lwowie( …)”.

., Według Włodzimierza Bonusiaka zarówno batalion „Nachtigall” jak i ukraińska milicja uczestniczyła w masowych pogromach lwowskich Żydów i Polaków.

             

               BANDEROWSKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

                                 Z RZĄDEM UKRAINY W TLE

 Jak wynika z reportażu Katarzyny Pawlak pomieszczonego w „Gazecie Polskiej Codziennie” (5-6 kwietnia 2014 r.) „Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy”, pod takim hasłem 320 metrów pod ziemią, w zabytkowych salach Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu, przez dziewięć godzin,. kilkudziesięciu panelistów brało udział w dyskusji, której wspólnym mianownikiem było hasło „Polska. Majdan, Ukraina – przeszłość – teraźniejszość – przyszłość.

Kilkudziesięciu panelistów: naukowców, historyków, aktywistów i dziennikarzy, zarówno z Polski, jak i z Ukrainy spotkało się na Międzynarodowej Konferencji dotyczącej sytuacji na Ukrainie i stosunków między naszymi krajami. Tematami była zarówno współpraca międzynarodowa, o której priorytetach mówili politycy (PO, PIS, oraz ukraińskich UDAR-u, Batkiwszczyny oraz Swobody.).

Przedstawiciele ukraińscy biorący udział w tej międzynarodowej konferencji to przedstawiciele antypolskich partii faszystowskich, antysemickich, nacjonalistycznych wysuwający względem  Polski arbitralne żądania terytorialne od  Przemyśla po Krynicę.

 To właśnie pod egidą przywódców tych partii na Ukrainie odbywają się antypolskie pochody z hasłami:

 "Smert Lachom - sława Ukrainie"

 "Lachy za San"

 "Riazy Lachiw"

"Lachow budut rizaty i wiszaty"

 "Dosyć już Lachy paśli się na ukraińskiej ziemi, wyrywajcie każdego Polaka z korzeniami".

 „To przywódczyni Batkiwszczyny Julia Tymoszenko żąda ustanowienia „1 września Dniem Pamięci pomordowanych Ukraińców” dla upamiętnienia rzekomych mordów na Ukraińcach dokonanych przez Polaków 1 września 1939 roku. Ko­lej­nej Ju­go­sła­wii - ostrzegł gość RMF FM.

Par­la­ment Ukra­iny za­twier­dził w lutym rząd pre­mie­ra Ar­se­ni­ja Ja­ce­niu­ka z par­tii Bat­kiwsz­czy­na. Kijów ofi­cjal­nie po­pro­sił o pomoc MFW. Opa­no­wa­ny przez zbroj­ną grupę par­la­ment Krymu zde­cy­do­wał, że 25 maja odbę­dzie się re­fe­ren­dum o roz­sze­rze­niu upraw­nień au­to­no­mii.

39-let­ni Ja­ce­niuk, który stoi na czele no­we­go rządu jest praw­ni­kiem i eko­no­mi­stą. Kie­ro­wał Bat­kiwsz­czy­ną w imie­niu wię­zio­nej byłej pre­mier Julii Ty­mo­szen­ko. W prze­szło­ści był mi­ni­strem go­spo­dar­ki, spraw za­gra­nicz­nych, sze­fem par­la­men­tu Ukra­iny.

W jego rzą­dzie, two­rzo­nym przez ko­ali­cję Eu­ro­pej­ski Wybór, są po­li­ty­cy Bat­kiwsz­czy­ny i neonazistowskiej, faszystowskiej i antysemickiej  na­cjo­na­li­stycz­nej partii Swo­bo­da dowodzonej przez światowej rangi antysemitę Ołeha Tiahnyboka mającego u boku Jurija Szuchewycza  syna Romana Szuchewycza („Tarasa Czuprynki) – mordercy Polaków. Poza rzą­dem po­zo­stał UDAR Wi­ta­li­ja Klicz­ki. Jed­nak więk­szość mi­ni­strów nie na­le­ży do żad­nej par­tii, a są wśród nich np. dzia­ła­cze Maj­da­nu.

Sta­no­wi­sko pierw­sze­go wi­ce­pre­mie­ra, który bę­dzie od­po­wie­dzial­ny za spra­wy we­wnętrz­ne objął Wi­ta­lij Ja­re­ma z Bat­kiwsz­czy­ny, były funk­cjo­na­riusz MSW.

Wi­ce­pre­mie­ra­mi zo­sta­li także: Ołek­sandr Sycz ze Swo­bo­dy, były szef MSZ Borys Ta­ra­siuk (bę­dzie od­po­wia­dał za in­te­gra­cję eu­ro­pej­ską) i Wo­ło­dy­myr Hroj­sman, były mer Win­ni­cy.

Re­sort obro­ny objął ad­mi­rał Ihor Te­niuch, MSZ - An­drij Desz­czy­ca, były am­ba­sa­dor Ukra­iny w Fin­lan­dii, który pra­co­wał wcze­śniej w am­ba­sa­dzie Ukra­iny w Pol­sce.

Mi­ni­strem fi­nan­sów zo­stał znany eko­no­mi­sta Ołek­sandr Szła­pak, który w 2001 roku stał na czele re­sor­tu go­spo­dar­ki. Sze­fem re­sor­tu ds. paliw i ener­ge­ty­ki jest Jurij Pro­dan, który pra­co­wał już na tym sta­no­wi­sku w rzą­dzie Ty­mo­szen­ko w la­tach 2007-2010. MSW objął Arsen Awa­kow z Bat­kiwsz­czy­ny.

Ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski nie został dopuszczony do głosu przez redakcję „Gazety Polskiej”, która bezprawnie ocenzurowała i zablokowała mu tekst. ZABLOKOWANY TEKST PUBLIKUJĘ W CAŁOŚCI:

„BANDEROWCY W NOWYM RZĄDZIE UKRAINY”

„Ci co chcieli Ukrainę sowiecką zastąpić banderowską mogą mieć satysfakcję, bo wśród nowych ministrów ukraińskich znalazło się kilku czcicieli UPA.

Pierwszy z nich to Arsenij Jaceniuk, premier. Jako prezes Fundacji Open Ukraine realizował on program „Wspólna historia – wspólna przyszłość”, w ramach którego we wschodniej Ukrainie promował UPA.

Drugi z nich to Ołeksander Sycz, wicepremier, rodem z Wołynia. Jako historyk zajmuje się badaniami nad życiem Stepana Łenkawskiego, głównego ideologa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, autora „Dekalogu ukraińskiego nacjonalisty”.

W 2011 r. uczestniczył w hucznych obchodach 102. rocznicy urodzin Bandery. Jak pisał Eugeniusz Tuzow - Lubański, nazwał on wówczas region karpacki “banderowską krainą”, a radnych samorządów regionu wzywał do stania się “duchowymi i urzędowymi banderowcami.  

Trzeci z nich, to Borys Tarasiuk , wicepremier ds. integracji z UE (w ostatniej chwili ponoć wycofał się).

Przez lata pracował w dyplomacji radzieckiej m.in. w Nowym Yorku. Na takim stanowisku trzeba było być albo agentem KGB, albo osobą przez niego akceptowaną.

Później był instruktorem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Ukrainy.  Z kolei w 2007 r., w 65. rocznicę powstania UPA wezwał prezydenta Wiktora Juszczenkę do uznania tej zbrodniczej organizację za stronę walczącą o niepodległość.

Czwarty to Andrij Mochnyk, minister środowiska, aktywny polityk “Swobody”. W 2009 r. wraz Ołehem Tiahnybokiem i Ołeksandrem Syczem zwracał się do prezydenta o nadanie Stepanowi Banderze tytułu bohatera narodowego.

Rok później miałem wątpliwą przyjemność poznać go osobiście, gdy jako „sotnik” bojówki zerwał konferencję prasową w Kijowie, poświęconą zagładzie Polaków, Ormian i Żydów. I co ten bojówkarz ma wspólnego z ekologią?

Piąty to Ihor Szwajka, minister rolnictwa, poseł „Swobody”.

Osobną sprawą jest wprowadzenie do rządu ludzi z skrajnego Prawego Sektora, naśladującego UPA.

Przyznanie nacjonalistom ważnych stanowisk państwowych niczego Ukrainie dobrego nie wróży. Poza tym, będą oni bardziej zajmować się stawianiem kolejnych pomników UPA i SS Galizien niż ratowaniem upadających fabryk. 

Na koniec dobra wiadomość z Polski. Przyjęto dymisję złożoną przez wojewodę lubelską Jolantę Szołno - Koguc, która m.in. ocenzurowała napis na pomniku w Lublinie, poświęconym ofiarom ludobójstwa na Kresach.

Innych urzędników, którzy boją się prawdy, zachęcam, aby zrobili to samo”.

Międzynarodowa Konferencja „Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy” jest jednym wielkim skandalem wolnej Polski.

Zadane przed 70. laty Polakom rany jeszcze zbyt mocno krwawią, dlatego wnoszę o odwołanie tego kompromitującego Kraków koncertu.

 Z wyrazami szacunku i poważania

                                                                   Aleksander Szumański 
                                                                                                                                        redaktor "Kresowego Serwisu Informacyjnego”; korespondent „Warszawskiej Gazety”, światowej prasy polonijnej "Głos Polski" Toronto ; "Kurier" Chicago

 

            

 

NARÓD JEST GOTÓW DO TEGO – SMERT LACHOM

 Oto z jakimi hasłami maszerują bojówkarze Dmitrija Jarosza – lidera “Prawego Sektora” i członkowie partii “Swoboda” na czele której stoi Oleg Tiahnybok, ukraiński nacjonalista, faszysta i antysemita, a sceneria przypomina marsze niemieckich faszystów SS Galizien we Lwowie po 22 czerwca 1941 roku, w czasie pogromów Polaków i Żydów.

To właśnie pod egidą Swobody, Prawego Sektora, Batkiwszczyny  przywódców tych partii na Ukrainie odbywają się antypolskie pochody z hasłami:

 „Żydy, Lachy to twoi worohi, nyszcz ich”

„Smert Lachom – Sława Ukrainie”

„Lachy za San”

„Riazy Lachiw”

„Ukraina bez Lacha”

„Lachiw budut rizaty i wiszaty”

„My ne budemo mały Ukrainy, ale i Lachy tu ne bude”

„Dosyć już Lachy paśli się na ukraińskiej ziemi, wyrywajcie każdego Polaka z korzeniami”

„Naj czort tu prijde, szczoby tylko ne proklati Lachy”

Ameryka wyhraje wijnu, to tut bude plebiscyt i budeno hołosowały, dla toho musymo wyrizaty wsich Lachiw i tody budemo miały Ukrainu”.

 Maszerując ulicami Lwowa oddziały SS-Galizien niosły rozwinięty transparent z hasłem: „Smert Lachom”.

 Z okazji 68 rocznicy utworzenia 14 Dywizji Grenadierów Waffen SS „Galizien”, której powstanie wspierał hitlerowski generalny gubernator Hans Frank, 28 kwietnia 2011 odbył się we Lwowie marsz „nacjonalistów autonomicznych” pod hasłem:

 MYŚMY ZA MAŁO WAS POLAKÓW WYWIESZALI

Na czele marszu, który wyruszył spod lwowskiego pomnika Stepana Bandery, przy kościele św. Elżbiety, w kierunku placu Wolności, szedł koordynator akcji, radny Rady Miejskiej Lwowa z partii "Swoboda" Jurij Mychalczyszyn.

 W komentarzu wygłoszonym dla dziennikarzy określił akcję jako „tradycyjną", ponieważ już w ubiegłym roku podobny marsz się odbył jako „parada wyszywanek" (czyli ozdobionych charakterystycznym haftem koszul ukraińskich).

"To jest - patriotyczna młodzież Lwowa, która popiera idee sprawiedliwości społecznej i narodowej, która troszczy się o to, aby Ukraińcy zachowali swoją pamięć historyczną, która występuje przeciwko temu, aby bojownicy o niepodległość Ukrainy byli piętnowani jako wspólnicy nazistowscy i wrogowie państwowości ukraińskiej" – powiedział Mychalczyszyn.

 SS GALIZIEN Z BATALIONAMI „ROLAND” I „NACHTIGALL” - BOHATEROWIE UKRAINY

 Odnośnie Dywizji "SS Galizien”" i jej batalionów „Roland” i „Nachtigall”  Mychalczyszyn podkreślił:

 "To są nasi bohaterowie, z których jesteśmy dumni, których będziemy bronić i których dzieło będziemy kontynuować".

 "W rzeczywistości my nie słowami, ale czynem udowadniamy, że Lwów - to Banderstadt, to stolica ukraińskiego nacjonalizmu" - dodał.

„To przywódczyni Batkiwszczyny Julia Tymoszenko żąda ustanowienia „1 września Dniem Pamięci pomordowanych Ukraińców” dla upamiętnienia rzekomych mordów na Ukraińcach dokonanych przez Polaków 1 września 1939 roku.

                                   

                              ORGANIZACJA UKRAIŃSKICH NACJONALISTÓW

                                            UKRAIŃSKA POWSTAŃCZA ARMIA

 

Kierowana z zagranicy działalność OUN w okresie międzywojennym polegała na aktach terrorystycznych , dywersyjnych i sabotażowych skierowanych przeciwko polskiej władzy.

Zamordowany został m.in. poseł Tadeusz Hołówko, minister Bronisław Pieracki i szereg policjantów.

Z rąk Romana Szuchewycza ( „Tarasa Czuprynki” ) zginął kurator szkolny Stanisław Sobiński, zamordowany uderzeniem noża w plecy w nocy na ul. Zielonej we Lwowie.

 OUN posiadała na terenie Polski swoje laboratoria chemiczne w których produkowano bomby i posiadała składy broni, prowadziła na szeroką skalę akcje sabotażowe – jej członkowie podpalali folwarki, niszczyli zboże, linie telefoniczne i telegraficzne.

Celem zdobycia pieniędzy dokonywali napadów rabunkowych na urzędy i ambulanse pocztowe, a nawet na pojedynczych listonoszy. Obok tego dokonywane były zabójstwa również Ukraińców, którzy lojalnie wykonywali obowiązki wobec państwa polskiego.

Z rąk ukraińskich zginął poeta ukraiński Sydir Twerdochlib, dyrektor gimnazjum ukraińskiego we Lwowie – Iwan Babij, dyrektor seminarium nauczycielskiego w Przemyślu – Sofron Matwijas, ginęli wójtowie ukraińscy.

„Celem strategicznym maksimum nacjonalizmu ukraińskiego jest zbudowanie imperium ukraińskiego i ekspansja w nieskończoność. Sprowadza się to do zbudowania jednonarodowego ( sobornego ) państwa ukraińskiego na wszystkich ukraińskich terytoriach etnograficznych. Przy czym przynależność do ukraińskiego terytorium etnograficznego OUN określa w sposób arbitralny:

Chodzi o państwo obszarze 1.200.000 km kwadratowych, sięgające od „Krynicy w krakowskiem na zachodzie, do granic Czeczenii na wschodzie. Według ocen OUN, w skład obecnie istniejącego państwa ukraińskiego mają być włączone terytoria należące obecnie do Polski (Podlasie, Chełmszczyzna, Łekmowszczyzna, Nadsanie)” (wg. Wiktora Poliszczuka "Ludobójstwo nagrodzone"-Toronto 2003 - Oakville, ON, Canada, L6J 6S7).

 Dla porównania według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. geograficzna powierzchnia terytorium Polski wynosi 312.600 km kwadratowych.

 KRAKÓW NIE DLA FASZYSTÓW BANDEROWCÓW

]]>http://wkrakowie.wordpress.com/2011/05/28/pikieta-antybanderowska-przed-stadionem-cracovii/]]>

W sobotę, 28 maja 2011 r.. o godz. 10.00 w Krakowie, przed wejściem na stadion KS „Cracovia” przy ul. Kałuży, miała miejsce pikieta antyfaszystowska pod hasłem „Kraków nie dla faszystów banderowców”.

Chodziło o mecz piłki nożnej reprezentacji rad miejskich Krakowa i Lwowa. Protestowali mieszkańcy Krakowa zaniepokojeni fraternizacją krakowskich radnych z Platformy Obywatelskiej z faszystami – banderowcami ze Lwowa .

W delegacji lwowskiej rady wykazywano 10 radnych z rządzącej we Lwowie faszystowskiej partii „Swoboda” (do niedawna: Socjalistyczno-Nacjonalistyczna Partia Ukrainy), (por. blog Księdza Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego ).

 

Wojna trwająca obecnie na Ukrainie nawiązuje swoim zamysłem nie tylko do odzyskania imperium sowieckiego przez putinowską neoimperialistyczną Rosję, ale wytyczne prowadzonej agresji nawiązują stricte do historycznej hitlerowskiej operacji Barbarossa, z tą zapewne różnicą, że nie prowadzącej do porażki, ale do ekspansji terytorialnej.

Nie jest prawdą, że cała Polska solidaryzuje się z walczącymi o wolność Ukraińcami.

Gdy czytam w treści banderowskiego programu m.in:

 "...Ich droga wiedzie od kijowskiego Majdanu, po Donieck i Ługańsk na wschodzie Ukrainy, gdzie walczą ich przyjaciele, ochotnicy w banderowskich batalionach: Azow, Ajdar, Donbas, Dnipro, Switiaź, Chersoń, Myrotworec..", to jako żywo stają mi przed oczami utrwalone na zdjęciach archiwalnych obrazy z szalejącego na Wołyniu terroru i ludobójstwa dokonanego na polskich obywatelach Kresów II RP przez OUN - UPA.

Naszywki i oznaczenia tych zwyrodnialców widzimy dzisiaj na mundurach „bohaterskiej armii" która sieje pożogę i śmierć wśród własnego narodu zamieszkującego wschodnie tereny Ukrainy.

- Kijów formalnie wybrał swoich urzędników: prezydenta, premiera, rząd i parlament. W tym czasie Dmytro Jarosz, przywódca jednego z najbardziej radykalnych, nacjonalistycznych i jawnie faszystowskich ruchów, Prawego Sektora, domaga się uwolnienia swoich zatrzymanych członków, zwrotu zarekwirowanej broni, grozi wycofaniem batalionów ze wschodniej Ukrainy i marszem na Kijów.

- Jeden z tych batalionów  zwerbował prawicowych nacjonalistów z kilku krajów Europy, dla których UNIA EUROPEJSKA JEST TAKI SAMYM WROGIEM JAK ROSJA.

         POLSKO-UKRAIŃSKO-LITEWSKA BANDEROWSKA BRYGADA

                                        UKR – POL – LIT - BRIG

]]>http://wirtualnapolonia.com/2014/07/15/wojsko-polskie-stanie-ramie-w-ramie-z-banderowcami/]]>

 Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zdradził rezultaty konsultacji telefonicznych przeprowadzonych w  z premierem Polski Donaldem Tuskiem – otóż omawiali oni szczegóły powstania polsko – ukraińsko - litewskiej brygady. Tym samym jest już przesądzone, iż polscy żołnierze staną ramię w ramię ze spadkobiercami ideologii Stepana Bandery.

 „Ukr - Pol - Lit - Brig” – tak ma się nazywać wspomniana formacja wojskowa, przy czym nie wiadomo jeszcze, żołnierze jakich jednostek zostaną w niej zmobilizowani.

W zamian za zaangażowanie Polski w konflikt na Ukrainie prezydent Poroszenko obiecał stronie polskiej dołączenie do programu kreowania nowych miejsc pracy na terytoriach zagarniętych przez separatystów.

Ukraińsko – niemiecki - hitlerowski  batalion  „Nachtigall” jak i ukraińska milicja uczestniczyła w masowych pogromach lwowskich Żydów i Polaków.

Historyk niemiecki Dieter Schenk „Noc morderców” – Kaźń profesorów we Lwowie i Holokaust w Galicji Wschodniej; wydawca „Wysoki Zamek” Kraków 2011 str. 130, 131 podaje:

„(…) Żołnierze batalionu „Nachtigall” rekrutowali się w pierwszym rzędzie z Ukraińców, którzy dostali się do niemieckiej niewoli jako żołnierze armii polskiej…jednostka specjalna „Nachtigall” składała się z 300 Ukraińców i 100 Niemców…niemieckie mundury wojskowe nosili również ukraińscy członkowie batalionu „Nachigall”…jako oficer łącznikowy porucznik dr Theodor Oberländer należał do sztabu batalionu „Nachtigall”…Nie podlega żadnym wątpliwościom, że członkowie batalionu brali udział w masowych mordach we Lwowie…wbrew niedbale prowadzonym postępowaniom prokuratorskim jest oczywiste, że  ukraińscy członkowie jednostki ubrani w mundury niemieckiego Wehrmachtu tworzyli szpaler w lwowskim więzieniu Brygidki i bili przebiegających środkiem Żydów kolbami karabinów i innymi przedmiotami…

…Oberländera i batalion „Nachtigall” wielokrotnie łączono z zamordowaniem profesorów na Wzgórzach Wuleckich  we Lwowie( …)”.

., Według Włodzimierza Bonusiaka zarówno batalion „Nachtigall” jak i ukraińska milicja uczestniczyła w masowych pogromach lwowskich Żydów i Polaków.

             BANDEROWSKA MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

                                    Z RZĄDEM UKRAINY W TLE

 Jak wynika z reportażu Katarzyny Pawlak pomieszczonego w „Gazecie Polskiej Codziennie” (5-6 kwietnia 2014 r.) „Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy”, pod takim hasłem 320 metrów pod ziemią, w zabytkowych salach Kopalni Węgla Kamiennego Guido w Zabrzu, przez dziewięć godzin, kilkudziesięciu panelistów brało udział w dyskusji, której wspólnym mianownikiem było hasło „Polska. Majdan, Ukraina – przeszłość – teraźniejszość – przyszłość.

Kilkudziesięciu panelistów: naukowców, historyków, aktywistów i dziennikarzy, zarówno z Polski, jak i z Ukrainy spotkało się na Międzynarodowej Konferencji dotyczącej sytuacji na Ukrainie i stosunków między naszymi krajami. Tematami była zarówno współpraca międzynarodowa, o której priorytetach mówili politycy (PO, PIS, oraz ukraińskich UDAR-u, Batkiwszczyny oraz Swobody.).

Przedstawiciele ukraińscy biorący udział w tej międzynarodowej konferencji to przedstawiciele antypolskich partii faszystowskich, antysemickich, nacjonalistycznych wysuwający względem  Polski arbitralne żądania terytorialne od  Przemyśla po Krynicę.

Par­la­ment Ukra­iny za­twier­dził w lutym rząd pre­mie­ra Ar­se­ni­ja Ja­ce­niu­ka z par­tii Bat­kiwsz­czy­na. Kijów ofi­cjal­nie po­pro­sił o pomoc MFW. Opa­no­wa­ny przez zbroj­ną grupę par­la­ment Krymu zde­cy­do­wał, że 25 maja odbę­dzie się re­fe­ren­dum o roz­sze­rze­niu upraw­nień au­to­no­mii.

                         BANDEROWSKI RZĄD UKRAINY

39-let­ni Ja­ce­niuk, który stoi na czele no­we­go rządu jest praw­ni­kiem i eko­no­mi­stą. Kie­ro­wał Bat­kiwsz­czy­ną w imie­niu wię­zio­nej byłej pre­mier Julii Ty­mo­szen­ko. W prze­szło­ści był mi­ni­strem go­spo­dar­ki, spraw za­gra­nicz­nych, sze­fem par­la­men­tu Ukra­iny.

W jego rzą­dzie, two­rzo­nym przez ko­ali­cję Eu­ro­pej­ski Wybór, są po­li­ty­cy Bat­kiwsz­czy­ny i neonazistowskiej, faszystowskiej i antysemickiej  na­cjo­na­li­stycz­nej partii Swo­bo­da dowodzonej przez światowej rangi antysemitę Ołega Tiahnyboka mającego u boku Jurija Szuchewycza,  syna Romana Szuchewycza („Tarasa Czuprynki”) – mordercy Polaków.

Poza rzą­dem po­zo­stał UDAR Wi­ta­li­ja Klicz­ki.

Sta­no­wi­sko pierw­sze­go wi­ce­pre­mie­ra, który bę­dzie od­po­wie­dzial­ny za spra­wy we­wnętrz­ne objął Wi­ta­lij Ja­re­ma z Bat­kiwsz­czy­ny, były funk­cjo­na­riusz MSW.

Wi­ce­pre­mie­ra­mi zo­sta­li także: Ołek­sandr Sycz ze Swo­bo­dy, były szef MSZ Borys Ta­ra­siuk (bę­dzie od­po­wia­dał za in­te­gra­cję eu­ro­pej­ską) i Wo­ło­dy­myr Hroj­sman, były mer Win­ni­cy.

Re­sort obro­ny objął ad­mi­rał Ihor Te­niuch, MSZ - An­drij Desz­czy­ca, były am­ba­sa­dor Ukra­iny w Fin­lan­dii, który pra­co­wał wcze­śniej w am­ba­sa­dzie Ukra­iny w Pol­sce.

Mi­ni­strem fi­nan­sów zo­stał znany eko­no­mi­sta Ołek­sandr Szła­pak, który w 2001 roku stał na czele re­sor­tu go­spo­dar­ki. Sze­fem re­sor­tu ds. paliw i ener­ge­ty­ki jest Jurij Pro­dan, który pra­co­wał już na tym sta­no­wi­sku w rzą­dzie Ty­mo­szen­ko w la­tach 2007-2010. MSW objął Arsen Awa­kow z Bat­kiwsz­czy­ny.

GAZETA POLSKA

Ksiądz Tadeusz Isakowicz – Zaleski nie został dopuszczony do głosu przez redakcję „Gazety Polskiej”, która bezprawnie ocenzurowała i zablokowała mu tekst.

Expressis verbis 19 marca 2014 roku „Gazeta Polska” rozpoczyna „rozhowory”, szczególnie kompromitujące to rzekomo centro prawicowe pismo, nie antysemickie i nie filosemickie.

 

„Gazeta Polska Codziennie” prezentuje nazwiska osób zwanych „bohaterami Majdanu”, nie troszcząc się o zamordowanych przez banderowców Polakach, o 11 lipca „Dniem Pamięci Męczeństwa Kresowian”, czy też o „znamionach ludobójstwa” na Kresach II RP, jak ogłosił Sejm III RP.

Zamieszcza natomiast tekst red. Katarzyny Gójskiej – Hejke „WOŁYŃ I ORGANIZATOR TITUSZEK” napadający w stylu red. Jacka Kwiecińskiego na Waldemara Łysiaka, tym razem  na wielkiego Polaka ks. Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego.

]]>http://niezalezna.pl/53050-wolyn-i-organizator-tituszek]]>

 ]]>http://www.rodaknet.com/rp_szumanski_6.htm]]>

 Nie zamierzam udowadniać red. Katarzynie Gójskiej – Hejke, że nie jestem wielbłądem, ale mogę ją przekonać, że jestem lwowianinem, m.in. redaktorem „Lwowskich Spotkań” i „Kresowego Serwisu Informacyjnego”.

 Bywam we Lwowie kilkanaście razy w roku m.in. na własnych wieczorach autorskich w redakcji „Lwowskich Spotkań” przy ul. Rylejewa 9 (Badenich 9).

 Red. Katarzyna Gójska – Hejke nadużywa zaufania społecznego kłamiąc w swoim tekście „WOŁYŃ I ORGANIZATOR TITUSZEK”, jakoby „…argumentem decydującym był apel Polaków mieszkających na Ukrainie, którzy prosili nas – rodaków z Macierzy” o wsparcie dążeń Ukrainy o …przemiany w ich dzisiejszej ojczyźnie”.

„…Argumentem decydującym był apel Polaków mieszkających na Ukrainie, którzy prosili nas – rodaków z Macierzy – byśmy nie dali się zwieść rosyjskiej propagandzie i także dla ich bezpieczeństwa wsparli wolnościowe przemiany w ich DZISIEJSZEJ OJCZYŹNIE. Nie wydrukowaliśmy felietonu Księdza, bo stanęliśmy po stronie Polaków na Ukrainie…” -  pisze red. Katarzyna Gójska – Hejke.

To kłamstwo podszyte  bezczelnością i szyte grubym drutem dla otumanienia Polaków,  właśnie w  MACIERZY . Polacy we Lwowie i na Kresach II RP nie mają żadnej „dzisiejszej ojczyzny Ukrainy”, bo ich ojczyzną jest Polska, ale nie tuskowo – komoruska, do której nie mogą powrócić z tułaczek z sowieckich zsyłek i łagrów bolszewickich z Syberii, czy Kazachstanu.

UKRAIŃCY PRZEŚLADUJĄ POLAKÓW

Ukraińcy prześladują Polaków, nienawidząc ich, czego doznaliśmy wielokrotnie z małżonką na granicy w Medyce, czy w lwowskich tramwajach przez rzekome kontrole i „lewe” mandaty pobierane przez oszustów wspólnie z obsługą tramwaju z wrzaskami: „my was do tiurmy Polaczki”.

 Nawet Katedra we Lwowie podaje ustne i pisemne komunikaty wyłącznie w języku ukraińskim, datki na msze święte (?) zbierane są w ławkach kościelnych przez cywilnych osobników, udających księży, a nie w zakrystii, a lwowska polskojęzyczna prasa boi się Ukraińców jak ognia.

 „Gazeta Polska” na Ukrainie jest nie do kupienia. Jaki to więc apel, od kogo, do kogo?

 O szalejącym antysemityzmie banderowców ukraińskich, urządzających pogromy Żydów, w tym pochodzących z Polski, „Gazeta Polska” i red. Katarzyna Gójska – Hejke nie wspomina – patrz http://niepoprawni.pl/blog/2218/bij-zyda-ze-zbrodnia-ukrainsko-niemiecka-w-tle „Bij Żyda ze zbrodnią ukraińsko – niemiecką w tle”. Tekst prezentuje m.in. w całości artykuł ks. Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego zablokowany przez cenzurę „Gazety Polskiej”.

„BANDEROWCY W NOWYM RZĄDZIE UKRAINY”

Tekst „WOŁYŃ I ORGANIZATOR TITUSZEK”, pełny jest hipokrytycznych kłamstw z bezczelnie kłamliwą „motywacją” nie wydrukowania tekstu Księdza Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego w „Gazecie Polskiej”, traktującego o obecnym rządzie Ukrainy, jak też wydrwiwaniem jego osoby.

Powtórzyła się sprawa z Waldemarem Łysiakiem z 2007 roku.

 Międzynarodowa Konferencja „Nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy” jest jednym wielkim skandalem wolnej Polski.

Przeciwko koncertowi „Nasze serca z Ukrainą” protestuję aktem pamięci o moim Ojcu – patriocie i działaczu niepodległościowym, doc. med.  Maurycym Marianie Szumańskim zamordowanym we Lwowie w 1941 roku przez członków ukraińskiego- niemieckiego – hitlerowskiego – batalionu „Nachtigall” w czasie lwowskich pogromów dokonanych na inteligencji lwowskiej.

Protestuję również pamięcią o prof. Adamie Sołowiju, 82 – letnim ginekologu położniku, którego mój ojciec był asystentem na Uniwersytecie Jana Kazimierza, zamordowanym przez Ukraińców i Niemców na stoku Góry Kadeckiej – Wzgórzach Wuleckich we Lwowie 4 lipca 1941 r. wraz z 45 profesorami lwowskich wyższych uczelni.

Zadane przed 70. laty Polakom rany jeszcze zbyt mocno krwawią, dlatego wnoszę o odwołanie tego kompromitującego Kraków koncertu „Nasze serca z Ukrainą”.

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.4 (27 głosów)

Komentarze

antybulgarskosci, antyormianizmu czy antybialoruskosci (bo antyrosyjskie chyba z zalozenia)? Dla nas chyba powinien byc waźny antypolonizm, inne anty - informacyjnie, Walki z a-tyzmem jest naprawdę sporo, jest ona potęźna i daje sobie radę. Gorliwa "pomoc" w tej  " walce", gorliwe wsparcie walki i czeste potepianie chocby miedzy wierszami asemtow, w dzisiejszej sytuacji spoleczmo-politycznej, przy dzisiejszym rozdaniu kart, wydaje sie nieco aktem sluzalczo-lizusowskim.

Vote up!
3
Vote down!
-6
#1440319

Skopiowałem do swojego priwatnego archiwum. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz. Jest to naprawdę godna odpowiedź dla jazgdyni. Ukraina bez Swobody i Prawego Sektora, TAK. Ukraina rządzona przez nich lub przy ich współudziale, NIE.

Rosja to podwójna cholera, ale rezuny to potrójna dżuma.

Co jest lepsze? Jaka to różnica kto strzeli w potylicę czy podrżnie gardło, względnie przepiłuje?

Vote up!
10
Vote down!
-2

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#1440339

Papież Franciszek ostrzega, że możemy już mówić o III wojnie światowej. To mordy,przemoc i grabierze
nasilające się coraz bardziej.
http://wirtualnapolonia.com/2014/09/16/papiez-franciszek-oglasza-iii-wojne-swiatowa/#more-38158

Vote up!
8
Vote down!
-1
#1440350

A słowa naszego Pana są wieczne. Warto je przypomnieć.

..."kto mieczem wojuje ten od miecza ginie..."

Jezus Chrystus-Zbawiciel.

Vote up!
9
Vote down!
-3

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1440354

dla mnie skromnego blogera, kiedy mogę poczytać w Twoich postach moje myśli.

Pozdrawiam serdecznie z piątką w tle.

Vote up!
9
Vote down!
-2

"Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez barana."

#1440346

... niezła dawka argumentów dla tutejszych obrońców banderyzmu i orędowników dostarczania broni Ukraińcom ...Gazeta Polska & consortes już się skompromitowała do końca...

 

...prośba do @jazgdyni i @mind serwisa...aby skomentowali tekst pana Szumańskiego i go podważyli...tylko niestety z faktami się nie dyskutuje, więc raczej was tutaj nie zastanę, a szkoda...

panie Aleksandrze dziękuje za tekst, dla tzw "niezależnych" mediów Sakiewicza jest pan szkodnikiem, bo burzy pan ich misterny plan ogłupiania ludzi...ale faktów nie da się zatuszować, to co drzemie w Ukraińcach znów może wybuchnąć, a skoro już o tym mówią bez ogródek i w mediach, to znaczy, że to w nich siedzi i rośnie jak wrzód na rzyci, żeby kiedyś pęknąć...jeszcze raz dziękuję...pozdrawiam niepoprawnie

Vote up!
12
Vote down!
-5

http://trybeus.blogspot.com/

#1440377

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika zetjot nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Drodzy dyskutanci, patrzmy proporcjonalnie i realistycznie.

Jeżeli w Polsce występują i są tolerowane na forum publicznym takie głosy jak głos Michnika czy Grossa, albo Palikota czy Millera z jednej strony czy Zychowicza oraz Ziemkiewicza z drugiej, to czemu się dziwić takim głosom na nieustabilizowanej scenie ukraińskiej. Toż to objaw dwumyślenia. Nie popadajcie w paranoję, bo to jest objaw paranoi. Fakty są takie jakie są , ale użytek z nich można robić różny a nie zawsze rozsądny i logiczny.

Vote up!
3
Vote down!
-7
#1440380

Z argumentami się nie dyskutuje, stąd też ta dziwna absencja piewców braterstwa polsko - ukraińskiego pod tą notką.

W Gazecie Polskiej polskości tyle, co w Polaku żyda.

 

Pozdrawiam serdecznie Autora!

 

Vote up!
9
Vote down!
-5
#1440419

Jak zwykle 20 blogerskich punktow za wpis , mozna jeszcze dodac jakie klody rzucaly wladze ukrainskie Polakom , odbudowojacym polskie zabytki oraz cmentarz Polskich Orlat . Niestety sa tu tacy blogerzy , ktorym nawet ten wpis nie da nic do myslenia . Nawet swiadek taki jak Pan , opisujacy wlasne przezycia ze spotkan z Ukraincami nie przekona "jazgdyni" . Gdy pisalem o niesamowitym okrucienstwie rezunow , o prawie 400-tu sposobach tych rzeznikow na mordowanie Polakow , nigdy nie odpowiedzial on , na ta czesc moich komentarzy . Ponizej zamieszczam zdjecia cmentarza Polskich Orlat .

http://www.klubpodroznikow.com/relacje/europa/1650-cmentarz-orlat-lwowskich

Vote up!
9
Vote down!
-1

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1440420

Dodaje jeszcze historie  i stare zdjecia cmentarza Orlat Lwowskich .

http://www.lwow.home.pl/orleta/orleta39.html

Vote up!
7
Vote down!
-1

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1440421

5

Vote up!
5
Vote down!
-3

Bogdan

#1440431

„Ojcze Bandera przyjdź do nas znów” i podobnie dalej w tym guście. Ukraińcy chcieli wolnego swojego państwa ale nie powinni walczyć z Polakami lecz przeciwko żydobolszewii, która wymordowała ich i wygłodziła prawie 10 milionów a także przeciwko Hitlerowcom, a nie przeciwko Polakom, którzy nigdy im nie zrobili krzywdy. Gdyby tak było, dziś bylibyśmy przyjaciółmi.
I oto dylemat związany z wojną Rosja-Ukraina:Czy chciałbyś,aby twoim sąsiadem był zabójca,czy morderca?Trzeba sobie zdawać sprawę z tego,że w przypadku nagłej agresji ze wschodu,z zachodu,nie możemy liczyć na jakąkolwiek efektywną pomoc.NATO,ten bezzębny tygrys,to banda nierobów,ograniczająca swoją działalność,do interwencji,w/g swojego,często mylnego rozpoznaia.Umowa Rosji z NATO (1997 rok)pozbawiła Polskę możliwości rozmieszczania broni jądrowej na własnym terenie. nie będziemy tworzyć potrzebnej do tego infrastruktury i nie będzie tworzyć dodatkowych znaczących sił wojskowych.Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy
O niemieckich zainteresowaniach polskimi ziemiami zachodnimi nie wspominam,bo tu nie ma alternatywy.Jest jeden odwieczny wróg,zaborca naszej ziemi.
Zamieszczone linki,nie ułatwiają podjęcia decyzji.
https://www.youtube.com/watch?NR=1&feature=endscreen&v=4vLh0PaqfIE

http://wirtualnapolonia.com/2014/08/09/stu-polakow-rozstrzelanych-za-jednego-komuniste-ruszajace-sie-groby/#more-37421

Vote up!
5
Vote down!
0
#1440580