Mały Słownik " demokracji "

Obrazek użytkownika wilre
Idee

 za: 

ProstoPoPolsku

NIEDZIELA, 25 MARCA 2012

Słownik demokracji

 
Bank Światowy Właściwie grupa banków wyspecjalizowanych w kredytowaniu państw głównie tzw. trzeciego świata, rozwijających się. Jest ważnym instrumentem uzależniania tych krajów od "międzynarodowej wspólnoty finansowej" i eksploatacji ich resursów bez konieczności prowadzenia wojen zaborczych. Ta metoda opisana przez Johna Perkinsa, jest ulubionym sposobem podboju w imperium globalnym.   Bilderberg raz do roku organizuje spotkania osób wpływowych z aktywnymi politykami i przedstawicielami mediów. Ten organ międzynarodowej wspólnoty finansowej ustala na spotkaniach wytyczne dla operacji na nastepny rok. W szczególnych przypadkach odbywa sie spotkanie w kraju, który jest przygotowywany do obróbki, n.p. 2009 w Grecji przed atakiem finansowym na to panstwo, por. też Turcja. Bilderberg jest jednym z organów "międzynarodowej wspólnoty finansowej", patrz tez Bank Swiatowy, BIS, CFR, MFW.   Cel systemu Celem systemu władzy w tzw. demokracji jest wywłaszczenie obywateli z ich stanu posiadania. Do podstawowych metod wywłaszczania należą dług publiczny,opodatkowanieprywatyzacja .   BIS Bank w Bazylei koordynujący dzialalność banków, szczególnie centralnych
na świecie. Bank centralny banków centralnych. Centralny organ "międzynarodowej wspólnoty finansowej".   Demokracja greckie Δημοκρατία, pochodzi od δῆμος =„lud“ i κράτος =„siła; moc; panowanie/rządy“ i oznacza stan społeczności: siła ludu, silny lud, tzn. taki stan, w którym lud sam decyduje od swym losie. Ten stan jest z reguły krótkotrwały, gdyż szybko tworzą się grupy  "elity" władzy, które usiłują panować/rządzić ludem, ten proces przebiega zwykle od biurokracji, przez arystokrację do plutokracji. Jest więc błądem utrzymywać, że demokracja jest systemem politycznym, acz zarówno biurokracja, jak też plutokracja, także arystokracja jako "demokracja szlachecka", chętnie się jako demokracja w swej propagandzie systemowej prezentują. 
Wzorcem naszej demokracji jest demokracja starogrecka, która jak wiadomo bazowała na niewolnictwie, było ok. 10% obywateli, którzy z demokracji profitowali i reszta 90% niewolników. W demokracji rytualnej jak Polska jest też ok 10% najbogatszych którzy z systemu profitują i 90% które na nich pracuje, ale nie spostrzegajä, że pełnią funkcję niewolników.

Polskę można zaliczyć do plutokracji, co wyraża deklaracja obecnego reżymu o przynależności do kapitalizmu. Plutokracja jest rabunkowym systemem politycznym, z jedynym celem pażstwowym wywłaszczenia reszty społeczeństwa, który to system można śmiało zakwalikować jako przestępczy. Łamanie prawa dokonywane jest dwoma sposobami:

a. pospolite przestępstwo: kradzież (wywłaszczenie), oszustwo, mord, terror

b. modyfikowanie prawa (iluzja praworządności), które zbyt surowo chroni lud i przeszkadza w jego wywłaszczeniu, czy represaliom i terorowi wobec społeczeństwa, przejawia się to w stałych reformach, por. reformę sądowniczą, czy deregulacja zawodów.

Z reguły przyjmuje demokracja formę demokracji rytualnej, w której "kapłani" z tzw. partii politycznych odprawiają  z całą powagą rytuału swe egzorcyzmy jakwybory, manifestacje, "spontaniczne" reakcje czy ekscesy chuligańskie (por. 11.11) (organizowane przez służby wyspecjalizowane, n.p. służby tajne i policję jak też firmy reklamowe, szczególnie przed rytuałem tzw. wyborów). Ważnym instrumentem demokracji rytualnej są media n.p. w Polsce
 "GWno" , TVP, NTV.   Dług

 

Dług jest podstawowym pojęciem kapitalizmu w tzw. demokracji.
 
Pieniądz, każda złotówka, znajdująca się w obiegu, powstaje przez zaciągnięcie kredytu (tzw. "fiat money") w banku centralnym, a więc w efekcie zaciągnięcia długu, w Polsce jest tym bankiem NBP. NBP jest organem niezależnym od administracji państwowej (postulat tzw. demokracji) i wyłącznie zależnym od"międzynarodowej wspólnoty finansowej" (MWF) reprezentującej imperium globalne. Szczególną formą długu jest dług publiczny (w Polsce), który oznacza jaki udział ma w państwie MWF, to znaczy jaka część państwa (wartości materialne i personal państwa, ludność) znajdują się już w posiadaniu MWF. Dług publiczny jest podstawowym mechanizmem MWF kierowania każdym państwem świata.
 
Zdarzy się, że administracja w państwie nie respektuje zaleceń czy nakazów MWF (imperium), operatywnie z reguły MFW, to zadaniem centrów imperium i krajów podporządkowanych jak n.p. Polska, jest wywarcie nacisku na taką administrację, zwykle określane jest to jako embargo albo rebelię (por. Libia, Syria, Jugosławia), jeśli to nie prowadzi do zdyscyplinowania, to zadaniem sił policyjnych imperium, aktualnie USA/NATO jest przeprowadzenie akcji porządkowej, chętnie nazywanej akcją pokojową, acz chodzi o najzwyklejszą wojnę, z reguły napad rabunkowy na takie państwo, por. Irak, Afganistan, patrz też. Perkins.
 
Nie należy mylić jednak akcji policyjnych imperium z napadami Izraela na kraje sąsiednie, to są też akcje policyjne, ale jedynie lokalne, Izrael jest rodzajem twierdzy imperium w rejonie BW. Izraelowi wolno dokonywać takich napadów jedynie na zlecenie imperium, wyobrażenie, że Izrael ma nieograniczoną swobodę jest błędnym.
  Economic Hit Men

  ang. zawodowi mordercy gospodarczy (ZMG), termin użyty w książce Johna Perkinsa "Confessions of an Economic Hit Man" o metodach uzależniania państw od świata finansowego, por. "międzynarodowa wspólnota finansowa". ZMG występują z reguły jako doradcy ekonomiczni, którzy promują finansowanie większych inwestycji w kraju, najlepiej bez korzyści ekonomicznych dla samego kraju, które jednak prowadzą do zadłużenia w takiej skali, że kredyty, które pochłonęły, nie mogą być spłacone. Przykładem jest faza Gierka (1970-80), czy ostatnie 20 lat.

W następnej fazie za obsługę kredytów wymagane jest oddanie zasobów
kraju zagranicznym "inwestorom", nawet wody deszczowej,  i redukcję
poziomu życia społeczeństwa (por. tzw. reformy w Grecji i Polsce dzisiaj). Podstawą operacji ZMG jest korupcja politycznego kierownictwa. Naocznym przykładem jest Polska, przy czmy ZMG wspierani byli przez dywersję wewnętrzną (piątą kolumnę), n.p. NSZZ "Solidarność", czy uprzywilejowany związek "religijny"operujący w branży finansowej.

Przykłady: aktualnie (od 2009) Grecja, Polska intensywnie od roku 1970 do dziś.   Globalizacja Porces tworzenia globalnego imperium Holokaust holokaust oznacza ofiarę całopalną, praktykowaną przez plemiona n.p. Hebrajczyków. Termin został wprowadzony przez organizacje syjonistyczne(żydowskie) z krajów anglo-saksońskich a więc USA, W.Brytania. Należy przyjąć, że ofiary prześladowań Żydów w czasie II WŚ uznały one jako swoją ofiarę palną na ołtarzu jedynego Baga Mamona. Jeśli uwzględnić obojętność całej sieci światowych organizacji żydowskich dla losu gmin żydowskich w Europie Wschodniej, przeszło 90% ofiar tego holokaustu w czasie II WŚ pochodziły z Europy Wschodniej, tzw. Aszkenazyjczycy, to można przyjąć, że traktowali oni rzeczywiście tę ofiarą, jako ich ofiarę jedynemu Bogu, Mamonowi. 

Finansiści żydowscy finansowali, przynajmniej pośrednio KZty, nie bez racji można powiedzieć, że Żydzi sami Żydom zgotowali ten los, co tym wyszukanym terminem "holokaust" starają się nawet dumnie podkreślić, mogli przy tym sięgnąć po wspaniałe wzorce biblijne.
    Imperium
  od łac. imperare, „panować“, „rozkazywać“, oznacza strukturę wielu regionów gospodarczo-politycznych (w imperium rzymskim nazywanych prowincjami) o zróżnicowanych właściwościach i zadaniach, i sterowanych przez centrum(-ra) imperium. Podstawą imperium jest z reguły koncentracja środków pieniężnych, które pozwala na rozszerzenie operacji na obiekty większe, niż jedno państwo. Inicjatorem imperium są więc dysponujący pieniądzem, którzy wmuszają swą walutę innym uczestnikom handlu międzynarodowego, por. dolar obsługuje ok. 70% wymiany międzynarodowej (stan na rok 2010).

Władze imperium zabiegają o specjalizację regionów  z kilku względów m.in.: 

a. specjalizacja zwiększa efektywność w wykonywaniu zadań, n.p. produkcji określonych wyrobów czy też usług, n.p. operacji policyjno-militarnych b. uzależniania regionu od wyrobów czy aktywności innych regionów, region nie jest w stanie egzystować bez innych regionów imperium c. taniego zaopatrzenia centrum(-rów) imperium w wyroby czy usługi, n.p. tani polscy rzemieślnicy czy robotnicy w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii

Podstawowym zadaniem władz imperium jest utrzymanie obiegu pieniądza(-ędzy) i struktur komunikacji (transport materiałów, informacji), n.p. przez zwalczanie piractwa (n.p. w rejonie Rogu Afryki), w tym celu ściąga imperium z regionów trybut, żeby utrzymać w/w struktury i niezbędny aparat zarządzania imperium (biurokracji) jak też wojska do dyscyplinowania priwincji i ew. rozszerzania terytorium imperium.

Rozwój środków komunikacji globalnej prowadzi do imperium globalnego.   Imperium globalne
  Rozwój środków komunikacji globalnej prowadzi do przemiany imperium klasycznego, z centrum w jednym państwie, w imperium globalne.

Proces tworzenia imperium globalnego ma swoje specyficzne cechy. Imperium globalne wymaga odpowiednich struktur o zasięgu światowym:

a. finansowych: międzynarodowa wspólnota finansowa b. struktur zarządzania: ONZ, MFW,  Bank światowy c. komunikacji: komunikacja satelitarna, telefonia, internet, lotnictwo, transport morski d. propagandy: telewizja, światowe koncerny propagandy n.p. konglomerat Ruperta Murdocha.

Globalna struktura pozwala zdecentralizować niektóre struktury funkcjonalne imperium, n.p. struktury zarządzające mogą tworzyć sieć węzłów, n.p. USA, UE,BRIC.   Kryzys finansowy Kryzys finansowy jest zakłóceniem obiegu pieniądza, w okresie koncentracji kapitału celowo wywołany przez "międzynarodową wspólnotę finansową" w celu wywłaszczenia ludności.    Lichwiarska miedzynarodówka miedzynarodowa sieć powiazań lichwiarzy, w gruncie rzeczy odpowiada"międzynarodowej wspólnocie finansowej", tworzy ją głównie społeczność lichwiarska, zaliczana w Polsce do tzw. "wiecznych tułaczy". Lobby

Lobby jest zwyczajowo "zalegalizowaną" formą korupcji w demokracji rytualnej i stanowi formę reprezentacji grup interesów zstępującą parlament, parlament pozostaje jedynie mechanizmem ustawowego wypełniania tych interesów. Oficjalnym uzasadnienie dla lobby jest z reguły brak kompetencji fachowej w ośrodkach władzy, albo co gorzej, brak środków materialnych aby taką kompetencję władz państwowych ustanowić.
Lobby jest więc świadectwem niekompetencji władzy państwowej, co jest wystarczającą podstawą, aby jej odebrać uprawnienie do sprawowania władzy.

Powinno być dla każdego oczywistym, że lobby może także reprezentować elementy przestępcze, tzn. lobby jest mechanizmem do kryminalizacji organów państwa czyli państwowej przestępczości zorganizowanej, czego zresztą znakomitym przykładem są USA, ale także UE osiągnęło wysoki poziom tego rodzaju przestępczości.

  Media głównego nurtu
system propagandy do rozmiękczania mózgów społeczeństwa i przygotowywania propagandowego operacji 
organów wykonawczych imperium jak rządy narodowe, administracja państwowa czy banki centralne/narodowe jak też międzynarodowych sieci innych organów wykonawczych n.p. Jewish Agency.
 
Z braku ministerium propagandy "kierowniczą rolę partii" przejęły służby specjalne a selekcja materiału, koordynacja akcji propagandowych jest osiągana przez tzw. posiedzenie redaktorów naczelnych, ustalających tematy wiodące i terminy akcji propagandowych. Spojrzenie na czołówki czasopism potwierdza tę synchronizację, jednomyślne publikacje pojawiają się w "różnych" czasopismach/programach jednocześnie, potęgując wrażenie wiarygodności. 
 
Współpraca dziennikarzy z bezpieką jest regułą, szczególnie tych "wybitnych", co gwarantuje im wcześniejszy dostęp do tematów wiodących a tym samym wielkość publiczności (czytelników, słuchaczy, widzów, w zależności od medium), n.p.Szymborska, z tych bardziej znanych.
 
 
Rozpowszechniona koncentracja mediów prywatnych w jednych rękach, ułatwia niezmiernie synchronizację akcji propagandowych i koordynację działań.
 
Innym ważnym elementem organizacyjnym propagandy głównego nurtu jest tworzenie mediów wiodących, n.p. "Gazeta Wyborcza", PAP i.t.p., pomniejsze gadzinówki ograniczają się do powielania doniesień z mediów wiodących. Należy zwrócić uwagę na to, że media donoszą a nie informują.

    MFW angl. IMF Międzynarodowy Fundusz Walutowy, nadzoruje finanse poszczególnych krajów świata podporządkowanych imperium i narzuca rządom politykę fiskalną, socjalną i inne, aby osiagnąć lepszy dostęp MWF do zasobów kraju i decyduje o bankructwie krajów jak również o "pomocy" finansowej dla nich. Organ "międzynarodowej wspólnoty finansowej".   międzynarodowa wspólnota finansowa (MWF) miedzynarodowa sieć powiazań aktorów rynku finansowego, określenie pochodzace z samego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (angl. IMF) i zostało wprowadzone do obiegu przy okazji tzw. "kryzysu finansowego", w której to operacji zebrała ta wspólnota łup szacowany na 4-40 bilionów dolarów, a więc wręcz rzędu PKB całego świat 43 biliony €, CIA podaje jednak dużo wyższą wartość tego PKB.

MWF przejmuje bowiem funkcję legislatywy globalnego imperium, stonowi ona bowiem o tym, co staje się prawem w imperium, napady na Libię, Irak, jak też dyrektywy prawne jej przedstawicieli w UE, tzw. Komisji Europejskiej, byłyby tu klasycznym przykładem.

Określeniem zbliżonym jest "lichwiarska międzynarodówka" red. Michalkiewicza, w obiegu jest również inny synonim: "rynki finansowe".   ONZ organ wykonawczy globalnego imperium . Centrala organu znajduje się w Nowym Jorku na terenie oddanym do dyspozycji przez dynastię finansową Rockefellera (można rzec w ogródku Rockefellera). ONZ oddziałuje za pomocą różnych wyspecjalizowanych organów na państwa członkowskie w zakresie ideowym przez interwencje w dziedzinie kultury, szkolnictwa i.t.p.. Wypełnia także zadania policyjne imperium jak n.p. podbój nowych kolonii eksploatacji surowcowej, por. Kongo, Irak, Libia i Iran, Darfur/Sudan, podbój ważnych strategicznie dla imperium rejonów, por. Bałkany, Izrael i.t.p.
Organ koordynacyjny ONZ tzw. Rada Bezpieczeństwa, w którym uczestniczą większe centra imperium, decyduje o kierunkach i metodach podboju imperium.   Państwowa przestępczość zorganizowana (PPZ) 

PPZ jest wyższą formą przestępczości zorganizowanej i oznacza, że organy państwowe (nie tylko pojedynczy przedstawiciele tych organów) zostały zintegrowane w infrastrukturze przestępczej. 
 
Szczególną rolę w PPZ odgrywają tajne służby, nominalne przewidziane do zwalczania przestępczości zorganizowanej. Także lobby jest ważną formą państwowej przestępczości zorganizowanej.
  Partia z łac. pars 'część', oznacza w terminologii społecznej grupę oddzielającą się od innych członków społeczeństwa, często określana jako "partia polityczna". Partia polityczna jest w społeczeństwach rytualizujących wybory (nazywanych demokratycznymi) mechanizmem realizacji podstawowej metody imperialnej "divide et impera" (dziel (na części) i panuj).
Technika podziału jest szczególnie wyraźna w przypadku partii skrajnych, zarówno skrajna tzw. lewica, jak skrajna tzw. prawica (nacjonaliści) usiłują przyciągnąć doły społeczne i w zakresie socjalnym ogłaszają podobne idee pasujące do tej klienteli. Ten odwieczny sztuczny podział na dwie partie, które się wzajemnie żarliwie zwalczają, gwarantuje rządzącym podział i absolutną neutralizację dołów społecznych, jeśli obie te partie dysponują podobną siłą.
Nie dziw więc, że te partie są zawsze wspierane (jeśli wręcz nie zakładane) przez zainteresowane grupy. W RFN jest tzw. prawicowa/nazistowska NPD kierowana przez agentów Urzędu Ochrony Konstytucji (BfV). W "Wolnej Posce" są te związki być może lepiej zakamuflowane.
 
Zadaniem partii jest podział społeczeństwa i zapobieżenie porozumienia się członków/zwolenników takiej partii z innymi grupami społecznymi, o co troszczą się naturalnie także wolne media , w przeciwieństwie do zarządów tych partii, które knują wspólnie kroki grabieży i represji wobec społeczeństwa. Partie polityczne są repliką struktur "zorganizowanej przestępczości" w państwach tzw. demokratycznych.Niebagatelną rolę odgrywa państwowa przestępczość zorganizowana, której trzonem organizacyjnym jest agentura.
  Perkins, John autor książki "Confessions of an Economic Hit Man" (ang. Wyznania zawodowego mordercy gospodarczego). Perkins definiuje trzy stopnie podboju kraju przez obecneimperium globalne:

1. podbój przez 

zawodowych morderców gospodarczych (ZMG), korupcja
kierownictwa administracji państwowej

    Przykłady: Grecja,  Polska od roku 1970 do dziś, ostatnio z większych n.p. tzw. gaz łupkowy

2. misja "jackals" (szakale), zawodowi mordercy ze służb specjalnych, mordują zwykle w spektakularnych zamachach polityków czy działaczy utrudniających ZMG podbój, także w celu zastraszenia pozostałych.

    Przykłady: Irak: próby zamordowania Sadama Huseina, Ekwador: prezydent Jaime Roldós zginął wraz z małżonką i osobami towarzyszącymi w wypadku lotniczym, Polska: patrz nowsza historia, Palestyna: 

Yassin.

3. wojna zdobywcza, jako ostatni sposób 

dyscyplinowania kraju w sensie imperium i ew. przejęcia zasobów kraju

    Przykłady: Irak(odmowa dolara, ropa), Libia (odmowa dolara, ropa, woda), Afganistan (posiada wiele surowców, o eksploatację zabiegają Chiny, kótre zajmują miejsce USA w Afganistanie)

  Podatek
Podatek jest wymuszonym przez państwo świadczeniem do dyspozycji sprawujących władzę pod pozorem świadczenia usług obywatelom kraju. Podatek powinien być miarą użytkowania infrastruktury wzgl. zasobów kraju (surowce), i służyć do ich regeneracji lub rozbudowy w celu umożliwienia działalności. Zdzieranie podatku z ogółu obywateli, którym to państwo ma ponoć służyć, wydaje się sprzeczne z przeznaczeniem państwa.
 
Z czasem przesuwa się ciężar tych usług na rzecz rzeczywiście sprawujących władzę, t.j. warstwy najbogatszych, co jest świadectwem że system państwowy stał się plutokracją.
Przykładem świadczeń na rzecz plutokracji są t.zw. "parasole ratunkowe" od czasu tzw. "kryzysufinansowego", n.p. ESM, których jedynym celem jestwywłaszczenie społeczeństw w celu przekazania ich własności najbogatszym.

    propaganda Metoda dezinformacji i sterowania społeczeństwa. "Propaganda systemowa", patrz też "media głównego nurtu" wraz ze szkolnictwem i kulturą systemową służą ogłupianiu społeczeństwa, w celu zakamuflowania przestępstw i knowań (n.p. Traktat Lisboński - orig.) zarządzającego systemu politycznego. Z uwagi na zależność systemu politycznego od imperium (decydentów zagranicznych) jest propaganda jedynie odpryskiem propagandy imperium.    Prywatyzacja

Prywatyzacja jest podstawową formą bezpośredniego wywłaszczania społeczeństwa. Jest przeprowadzana pod hasłem: "Prywatni gospodarują lepiej, zarządzanie społeczne jest złe". Tzw. "kryzys finansowy" i ekscesy z Grecją które doprowadziły do ratowania prywatnych banków i to w kwotach wielokrotności bilionów euro, rozmiary zniszczenia znane jedynie z wojen, patrz "to big to jail", dowodzą, że prywatnebanki nie tylko nie potrafią się objeść z pieniądzem, ale stanowią poważne zagrożenie dla całych społeczeństw i ich gospodarek. 
 
Przykłady niegospodarności dostarczają czysami rządy, ale rządy, jeśli nie chodzi w ogóle o organizacje kryminalne, por. Polska, nie są żadnymi organizacjami społecznymi, gdyż społeczna kontrola podorganizacji, n.p. służb specjalnych, jest wykluczona z uwagi na utajnienie, co jest zresztą źródłem przestępczości rządów w tzw. demokracji rytualnej.
  zawodowi mordercy gospodarczy
(ZMG)

  patrz  Economic Hit Men
       

http://pppolsku.blogspot.com/2012/03/lexde.html


aktualizacja 12.02.2013
 
4 komentarze:
 1. Oszałamiająca liczba komentarzy najlepiej ilustruje stan zastraszenia społeczeństwa!

  Odpowiedz

   
   
 2. Bierny opór

  jest podstawową formą odpowiedzi Polaków na okupację. Ważnym jest jednak, aby otrząsnąć z siebie nazewnictwo okupanta wtłaczane nam przez jego gadzinówki i zacząć używać własnego adekwatnego języka, ten słownik powinien w tym pomóc. Podaj więc dalej.

  Odpowiedz

   
   
 3. Na patrona z trybunału co milczkiem opróżniał rondel... Resztę znacie. B A L C E R O W I C Z - tO wtyka świakowej finansjery w Polsce. Ta jego reforma, te jego, i jego pachołków O F E . Gdy ktoś za dużo widział, za dużo gadał to źle kończył. Bez nazwisk.

  Odpowiedz

   
   
 4. Społeczeństwa nie trzeba zastraszać, wystarczy sukcesywnie "gnoić".

  Odpowiedz

Brak głosów