Rządowy cieć Graś na grzędzie. – Co to będzie? - Co to będzie?

Obrazek użytkownika obiboknawlasnykoszt@tlen.pl
Kraj

„Według księgi wieczystej właścicielem pałacyku jest Towarzystwo Gospodarcze Agemark z Tychów – firma, która – jak wynika z Krajowego Rejestru Sądowego – nie istnieje od prawie 20 lat.
Na początku lat 90. Towarzystwo Gospodarcze Agemark zmieniło nazwę na Agemark Co. LTD, a dopiero potem przekształciło się w Agemark spółkę z o.o. z siedzibą w Zabierzowie. Problem w tym, że za zmianami nazw szły zmiany właścicielskie firm oraz ich adresy. Z dokumentów KRS spółki Agemark nie wynika, kto, kiedy i za ile kupił zamieszkiwany przez rodzinę Grasiów pałacyk przy ul. Krakowskiej. Sam minister na wysłane przez „Rz” pytanie nie odpowiada.”

http://www.rp.pl/artykul/2,333747_Gdzie_jest_umowa_Grasia.html

Jak to się ma do rzetelnej rachunkowości, do której zobowiązany jest każdy podmiot gospodarczy.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dziennik Ustaw 2002 nr 76 poz. 694).

ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1)1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego,

2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro,

3) jednostek organizacyjnych działających na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,

4)4) gmin, powiatów, województw i ich związków, a także państwowych, gminnych, powiatowych i wojewódzkich:

a) jednostek budżetowych,

b) gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,

c) zakładów budżetowych,

d) funduszy celowych niemających osobowości prawnej,

5) jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w pkt 1 i 2,

6) osób zagranicznych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

7)5) jednostek niewymienionych w pkt 1-6, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych - od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

2. Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 200 000 euro. W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

3. Jednostki sporządzające sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, zwanymi dalej „MSR”, stosują przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie, w zakresie nieuregulowanym przez MSR.”

Ciekaw jestem – czy Agemark spółkę z o.o. z siedzibą w Zabierzowie wykazuje tą nieruchomość w swoich aktywach?
Czy wykazuje ją w swoich corocznych bilansach według rzetelnej wyceny jej wartości rynkowej?
Spółka Agemark może celowo pomijać ją w wycenie, bo to Graś jest jej faktycznym właścicielem, a spółka, która jest jej słupem?
Warto byłoby dotrzeć do tej informacji, za którą każdy porządny dziennikarz zapłaciłby kasę, bo to byłby news na pierwszą stronę każdego zadrukowanego papieru toaletowego, do przeczytania przed użyciem w każdym wychodku za stodołą.

ROZDZIAŁ 4

Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego

Art. 28.48) 1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

1a) nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w pkt 1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej,

2) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
…………………………
…………………………

8a) zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznacza je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej,”

Z zapisów ustawy wynika jasno, że nieruchomość winna być wyceniana na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego spółki – bilansu i ujęte w nim, a tu jak wynika z artykułu dziennikarze podeszli do sprawy nierzetelnie i nie dociekali tego w jawnych danych spółki w sądowym KRS czy spółka dokonuje wyceny, a więc, czy wykonuje obowiązki wynikające z cytowanej ustawy o rachunkowości.
Zobowiązania wobec ciecia Grasia winne tez być ujęte jako zobowiązania krótko lub długoterminowe w kwocie wymagającej zapłacie w przypadkach określonych umową krótko lub długoterminową.
Zobowiązania wobec ciecia Grasia winne tez być ujęte jako zobowiązania krótko lub długoterminowe w kwocie wymagającej zapłacie w przypadkach określonych umową krótko lub długoterminową.
Ponadto cieć winien wykazywać do dnia 30 kwietnia każdego roku podatkowego wartość uzyskanego przychodu/dochodu z tytułu nieodpłatnego korzystania z nieruchomości tj. lokalu mieszkania, lokalu użytkowego i gruntu przynależnego do nieruchomości w przypadku gdy osiąga z gruntu dochody/przychody m.in. z uprawy warzyw, owoców czy roślin takich jak kwiaty lub innych korzyści.
Jest więc cieć Graś, są też na takie jak jego przypadek odpowiednie artykuły i paragrafy konkretnych ustaw podatkowych, którymi można go połechtać finansowo wykorzystując do tego celu Kodeks karny skarbowy.
Czy spółka dokonuje wyceny nieruchomości czy zaniedbuje, a tym samym narusza ustawę o rachunkowości za co jej przedstawiciele prawni winni ponieść kary finansowe określone w ustawie Kks.
Rozmarzyłem się i piszę bzdury, a to jest Polska przecież, w której tylko biedaka człeka czołgają za jedną złotówkę niezapłaconego w terminie podatku, bo tak jak są rozgrzane sędziny w zawisłych sądach, tak być może bywają też i urzędniczki skarbowe. Które bardziej nie śmiem dociekać, bo jeszcze się sparzę.
Eh, szkoda gadać!

PS
Obstawiam, że ani złotówki kary i zaległości podatkowych nie zapłaci cieć jak i ciećowa spółka.

A oto co się dzieje na NIEPOPRAWNI.PL :

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

A oto co się dzieje na NIEPOPRAWNI.PL :

Gdy chciałem zobaczyć podgląd została wyrzucona data wpisu 1 styczeń 1970 roku z godz. 2:00 co uchwyciłem na zrzucie ekranu, który dołączyłem do swojego wpisy..
Czyżby jakiś cieć od Bondaryka ciećuje też na NIEPOPRAWNYCH?

Wypadałoby go/ich pozdrowić.

Pozdrawiam cichociemnych cieciom służących bladoróżowym, różowym i czerwonym bolszewikom.

Lenin wsiegda żywoj!
;)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Obibok na własny koszt

#86318