Tusk za dużo wie. Służby Niemiec i Rosji mogą go sprzątnąć

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz
Kraj

Donald Tusk” „Są trzy prawdy: świento prowda, tys prowda i audyt”  „...(źródło )

Raport o rządach PO-PSL. W internecie wrze. „Teraz działania i kajdanki na łapach"...(źródło )

2012 rok Braun w wywiadzie z Aldoną Zaorską „ Tusk dąży do stanu wojennego „ „My­ślę, że Do­nald Tusk czy Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski (a mo­że obaj) dą­żąc do sta­nu wy­jąt­ko­we­go, za­po­mi­na­ją o jed­nym. Mo­że się zda­rzyć, że obaj pa­no­wie po­peł­nią zno­wu błąd, któ­ry już po­peł­ni­li. Cho­dzi o to, że Do­naldTusk dą­żąc w 2010 ro­ku do ośmie­sze­nia i po­ni­że­nia śp. Le­cha Ka­czyń­skie­go za spra­wą za­cho­wa­nia Pu­ti­na, za­miast wy­ko­rzy­stać ów­cze­sne­go pre­mie­ra Ro­sji, sam zo­stał przez nie­go wy­ko­rzy­sta­ny i to w naj­gor­szy spo­sób, bo wziął udział w za­bój­stwie. Kie­dy się zo­rien­to­wał, by­ło już za póź­no i mógł tyl­ko sta­nąć ra­mię w ra­mię z Pu­ti­nem nad szcząt­ka­mi sa­mo­lo­tu, czy to praw­dzi­wy­mi, czy ma­low­ni­czo roz­rzu­co­ny­mi. Prze­ra­że­nie Tu­ska by­ło tam­te­go wie­czo­ru aż nad­to wi­docz­ne. I dla­te­go – mó­wię cał­kiem po­waż­nie – z tro­ski o to, że­by zna­lazł się on w wię­zie­niu czy pod ścia­ną, gdzie, jak uwa­żam, jest je­go miej­sce, ja szcze­rze nie­po­ko­ję się o bez­pie­czeń­stwo pre­mie­ra Tu­ska. On nie jest bez­piecz­ny. Ja po pro­stu bo­ję się, że za­nim on tra­fi przed Try­bu­nał Sta­nu RP, zo­sta­nie po pro­stu od­strze­lo­ny przez te sa­me służ­by, któ­re zor­ga­ni­zo­wa­ły za­mach smo­leń­ski. Pa­mię­taj­my, że Do­nald Tusk i Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski są dziś jed­ny­mi z naj­istot­niej­szych świad­ków w spra­wie smo­leń­skiej zbrod­ni sta­nu. A ak­cja usu­wa­nia jej świad­ków trwa w naj­lep­sze, o czym rów­nież pi­sa­ła „War­szaw­ska Ga­ze­ta”. Mo­że się tak zda­rzyć, że Do­nald Tusk wy­stą­pi w cha­rak­te­rze ko­zła ofiar­ne­go po to, że­by nadać po­zo­ry pod­staw do wpro­wa­dze­nia ja­kie­goś „sta­nu wo­jen­ne­go-bis”. Prze­cież wła­śnie za­bój­stwo po­li­tycz­ne by­ło­by do te­go ide­al­nym pre­tek­stem.A przy oka­zji – by­ło­by to do­sko­na­le za­le­gen­do­wa­ne usu­nię­cie świad­ka. Prze­cież to kon­sor­cjum służb, któ­re za­mach smo­leń­ski prze­pro­wa­dzi­ły, nie do­pu­ści ni­g­dy do po­sta­wie­nia Do­nal­da Tu­ska przed są­dem, nie za­ry­zy­ku­je, że zo­sta­nie on kie­dyś we­zwa­ny pod przy­się­gą do ze­zna­nia, o czym np. roz­ma­wiał z Wła­di­mi­rem Pu­ti­nem na mo­lo w So­po­cie w 2009 r. Pol­scy pa­trio­ci po­win­ni więc pod­jąć no­wen­nę o zdro­wie i bez­pie­czeń­stwo Do­nal­da Tu­ska, by w przy­szło­ści mógł on sta­nąć przed wy­mia­rem spra­wie­dli­wo­ści nie­pod­le­głej Pol­ski. „ ( źródło )

Ziemkiewicz „Tusk będzie pierwszym premierem w historii Polski, który po zakończeniu kadencji znajdzie się w więzieniu. „.....”Jego następca, nawet jeśli to nie będzie Jarosław Kaczyński, po prostu będzie musiał to zrobić, żeby uspokoić ludzi, którzy nagle stracą totalnie poczucie bezpieczeństwa, stracą oszczędności, pracę .. ( https://naszeblogi.pl/33365-kurski-zapowiada-odwet-i-masowe-wiezienia-platformie )

Stankiewicz chce kary śmierci dla Tuska za Smoleńsk. Karczewski zadowoli się bezwzględnym więzieniem”...”Stankiewicz – reżyserka i dyrektor artystyczna TV Republika – była gościem TVP Info podczas relacji z wydarzeń pod Pałacem Prezydenckim. W publicznej telewizji przez kilka minut lansowała na antenie tezę o zamachu i podkreślała, że konieczne jest surowe ukaranie byłego premiera Donalda Tuska. Powinno się mu, jej zdaniem, wymierzyć karę śmierci.- Jestem przeciwnikiem kary śmierci - skomentował słowa reżyserki Marszałek Senatu Stanisław Karczewski w rozmowie z Moniką Olejnik w Radiu ZET. - Jestem zwolennikiem rzetelności, prawdy i rozliczenia. Jeśli ktoś popełnił błąd, to powinien odpowiedzieć - mówił. Dodał, że zadowoliłby się karą bezwzględnego i ciężkiego więzienia dla Tuska.”...(źródło )

Kurski „ - To jest dla mnie oczywiste, że za sprawę smoleńską kiedyś będą wyroki karne. To jest w ogóle oczywiste, każdy kto to obserwuje, to wie, że tak będzie - powiedział Jacek Kurski z Solidarnej Polski w rozmowie z Superstacją.- Nie wymienię żadnego nazwiska, ale dla mnie jest oczywiste, że sprawa katastrofy smoleńskiej skończy się wieloletnimi wyrokami więzienia dla osób odpowiedzialnych nawet za to, co się stało po katastrofie smoleńskiej, za zaniechania po, ale również i za pewne wejście w grę z Putinem przed tą katastrofą - stwierdził Kurski.”.”...(więcej )

Mocna zapowiedź Ziobry. Afery PO zostaną wyjaśnione, ich lista jest dłuuuga...”..”Minister sprawiedliwości zapowiedział, że afery, do których dochodziło za rządów poprzedniej ekipy, a nie zostały wyjaśnione, będą w końcu zbadane. Chodzi m.in. o aferę hazardową, Amber Gold i SKOK-u Wołomin. – (…) wrócimy wszędzie tam, gdzie to będzie jeszcze możliwe, gdzie nie doszło do przedawnienia – oświadczył na antenie RMF FM Zbigniew Ziobro. Jeśli wziąć pod uwagę liczbę skandali wstrząsających Polską przez ostatnie osiem lat, prokuratorzy będą mieli pełne ręce roboty. „..”Szef resortu sprawiedliwości stwierdził, że w ciągu najbliższych miesięcy „dojdzie do połączenia urzędu Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości”, a „prokuratura zacznie skutecznie walczyć z groźną przestępczością w Polsce”.

Zapowiedział też powrót do niewyjaśnionych afer, bo wymaga tego państwo prawa. 

Jeżeli były takie afery, jak afera hazardowa, które nie zostały wyjaśnione, (…) afera Amber Gold, afera SKOK-u Wołomin. My musimy te wszystkie sprawy zbadać, dlaczego np. prokuratura, organa ścigania mimo, że wiedziały o tych przestępstwach, to pozwalały przestępcom przez kilka lat bezkarnie działać, wyprowadzać setki milionów złotych na szkodę Polaków

– mówił w RMF FM Zbigniew Ziobro. 

Tak, wrócimy wszędzie tam, gdzie to będzie jeszcze możliwe, gdzie nie doszło do przedawnienia, bo przypomnę, że PO z PSL-em sprytnie pod koniec swojego urzędowania uchwaliły kodeks karny, który bardzo skrócił okresy przedawnień. To była amnestia dla wielu ludzi, którzy dopuszczali się afer w okresie ich rządów”. „...(więcej )

Maja Narbutt Polski wywiad działał w interesie rosyjskich służb. Przekazał im dane Rosjanina, który zgłosił się do ambasady RP w Moskwie. Jakie były jego dalsze losy?”...”Jak ujawnił podczas audytu rządów PO— PSL, minister — koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, po katastrofie smoleńskiej do ambasady polskiej w Moskwie zgłosił się Rosjanin, który twierdził, że może przekazać istotne informacje. Miały wskazywać, że nie można wykluczyć, że doszło do zamachu.

Kierownictwo Agencji Wywiadu nie zainteresowało się informacjami i przekazało dane mężczyzny rosyjskiej Federalnej Służbie Bezpieczeństwa. Ta historia brzmi tak nieprawdopodobnie, że zaprzecza wszelkim regułom funkcjonowania tajnych służb.”...( źródło )

„Największa operacja antykorupcyjna w historii III RP. Drugie uderzenie Kamińskiego”...”Około 500 odchodzących polityków i urzędników trafia właśnie pod obserwację Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Służba będzie sprawdzać, czy w czasie pełnienia poprzednich funkcji wydawali decyzje korzystne dla nowych pracodawców. „...”Ze „zbrodniarzy IV RP” Mariusz Kamiński był osobą ściganą najdłużej, najbardziej zaciekle i najskuteczniej. Osiem lat po aferze gruntowej został nieprawomocnie skazany za naruszenie uprawnień podczas realizacji operacji specjalnej. Skazując go na trzy lata bezwzględnego więzienia, sąd nie tylko wymierzył wyrok wyższy, niż domagała się prokuratura, ale prawdopodobnie – tak twierdzi wielu prawników – najbardziej surowy w III RP za takie przestępstwo. Nawet prawnicy nieprzychylni PiS byli zaskoczeni orzeczeniem sędziego Wojciecha Łuczewskiego. Jeszcze większym zaskoczeniem było przygotowane przez niego pisemne uzasadnienie do wyroku, które nie dość, że ujrzało światło dzienne pod koniec kampanii wyborczej do Sejmu, to jeszcze zawierało dane personalne funkcjonariuszy CBA. Kierownictwo Biura uznało, że sędzia zaatakował służbę, ponieważ ujawniając nazwiska funkcjonariuszy, naraził ich na niebezpieczeństwo i w rzeczywistości uniemożliwił im pracę. Nie było tu mowy o pomyłce, bo wiele innych wrażliwych danych zostało w tym dokumencie ukrytych. „...”Ograniczyć wyłudzeniaNajważniejsze zadanie, jakie stoi przed Mariuszem Kamińskim, to ograniczenie skali wyłudzeń VAT. Według szacunków firmy PwC w 2015 r. w ten sposób polski budżet zostanie okradziony na 53 mld zł, czyli 3 proc. PKB. To ogromny wzrost wobec roku 2014, gdy wyłudzono 41 mld zł (2,4 proc. PKB). W 2007 r., gdy PiS oddawał władzę, skala wyłudzeń VAT wynosiła 0,6 proc. PKB.”. ...(więcej )

„Wiceprezes PiS i (według „wSieci”) kandydat na ministra obrony odwiedził Polonię w Chicago, Nowym Jorku i Toronto. Udzielił także wywiadu polonijnemu tygodnikowi „Goniec”. W wypełnionych po brzegi salach agitował i namawiał do głosowania na PiS „...”Przy okazji porównywał polityków PO do Bieruta i Bermana, dorzucając, że obecni rządzący „zeszli na poziom okupantów Polski z okresu komunistycznego”. – Główny problem polega na tym, by przestali rządzić ludzie dla których polskość to nienormalność, żeby zaczęli rządzić polscy patrioci – mówił Macierewicz. „..”Wielokrotnie podkreślał, że trzeba „zmienić zdemoralizowany, przeniknięty korupcją, antypolskością aparat władzy”. Zdaniem wiceprezesa PiS obecne władze „uległy przekonaniu, że trzeba się podporządkować Niemcom, bo najsilniejsi. I Rosjanom, bo najokrutniejsi”. – Rola wasalno–służebna jako część trwałego myślenia. Niech odejdą z aparatu. Bo niszczą, marnotrawią Polskę – mówił. „...”Tłumaczył też, że po dojściu do władzy PiS wyjaśni przyczyny katastrofy w Smoleńsku, przeprowadzi weryfikację służb specjalnych i przywróci w Polsce gospodarkę wolnorynkową. Wyraził też nadzieję, że po wyborach opublikowany zostanie aneks do raportu z likwidacji WSI.  „...(więcej )

Wojciech Jakóbik „ Panika w Rosji po umowie Orlenu na saudyjską ropę”...”Jedna umowa na dostawy ropy naftowej do Polski wywołała popłoch firm rosyjskich do tego stopnia, że nastroje musiał tonować resort energetyki. „...”Polski PKN Orlen podpisał umowę długoterminową na dostawy ropy naftowej od saudyjskiej firmy Saudi Aramco. To pierwszy kontrakt tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej, za którym mogą pójść kolejne i zakwestionować pozycję tradycyjnych dostawców z Rosji, na czele z Rosnieftem. Mówił o tym jeszcze w październiku prezes koncernu, Igor Sieczin. „...”Rosyjskie ministerstwo energetyki wzywa firmy krajowe do powstrzymania się od paniki „...(źródło )

PiotrWielgucki „ PO narobiła pod siebie nie od słów, które padły, ale od słów, które nie padły. Kaczyński z ekipą pokazali, że dotarli do skarbów pozwalających trzymać za twarz całe towarzystwo żyjące na krzywy ryj przez ostatnie 8 lat. Wiadomo nie od dziś, że najskuteczniejszym batem i kneblem jest stara detektywistyczna metoda prowadzenia śledztwa. Genialnie opisał to Dostojewski w „Zbrodni i karze” i całość sprowadza się do gry słów: „on wie, że ja wiem, że on wie, że ja wiem”. Do każdego zakątka PO, do każdej najmniejszej frakcji poszła krótka piłka – baczność i mordy w kubeł, a jak nie to do anegdot dorobimy wyroki. Przy takiej strategii, którą całym sercem popieram, trzymający asy w rękawie pozostawia sobie pełną gamę możliwości. Wszyscy wiedzą o co chodzi w tych podchodach, ale tylko jedna strona ma pewność jaką wiedzą dysponuje. Kaczyński wie ile wie, PO domyśla się ile Kaczyński wie i to im ugina kolana i to sprawia, że nie mają najmniejszej ochoty na głupie żarty swoich kolegów z trzeciego garnituru. 340 miliardów, bilion długu, 10 milionów za kilometr autostrad to pokazanie skali korupcji, przekrętów i złodziejstwa. Dzięki takiemu zabiegowi staje się jasne, że wszyscy w PO i w PSL brali w tym udział, to też wszyscy patrzą na siebie i pytają wzrokiem kto pierwszy do odstrzału. Odpowiednimi możliwościami w tym zakresie dysponuje prokuratura, a tę akurat Pan Zbyszek ma już opanowaną na najwyższym szczeblu i czyści na szczeblach rejonowych. W podanym zestawie informacji i przede wszystkim aluzji przekazanych przez poszczególnych ministrów znajdzie się dla każdego coś niemiłego. „..(źródło)

Erdoğan: Nie ma odwrotu od systemu prezydenckiego”...”E Recep Tayyip Erdoğan, prezydent Turcji, podkreślił, że nie ma już odwrotu od wprowadzenia systemu prezydenckiego w Turcji. 

- W tym momencie nie ma już odwrotu. Każdy powinien to zaakceptować - powiedział p. Erdoğan w przemówieniu. - Wierzę, że nowa konstytucja będzie przygotowana w sposób, który zinstytucjonizuje ten nowy sposób administracji, który został wprowadzony na zasadzie wyboru i akceptacji naszego narodu - dodał polityk. ...(źródło )

-----------

Ważne

http://naszeblogi.pl/34711-braun-zabojstwo-tuska-pretekstem-do-wprowadzenia-stanu-wojennego

https://naszeblogi.pl/33365-kurski-zapowiada-odwet-i-masowe-wiezienia-platformie

--------

Mój komentarz

Śmierć Kulczyka, powiązanego ściśle zarówno z Rosja i Niemcami , która dziwnym trafem nastąpiła przed pewnym aresztowaniem go po przejęciu władzy przez Kaczyńskiego powinna być ostrzeżeniem dla Tuska. Przecież przejęcie władzy w Polsce przez Pis i nie otrzymanie nominacji na druga kadencje szefa Rady Europejskiej może być przyczyną głębokiej depresji i udanej próby samobóczej.

Tusk jest w Polsce potrzebny, konkretnie jest potrzebny w polskim więzieniu. Tam , gdzie miejsce zdrajcy i kolaboranta. Do tego dużo wie i dużo może powiedzie o powiązaniach kolaboranckiej elity ze służbami niemieckimi i rosyjskimi , że o jego wiedzy o zamachu smoleńskim nie wspomnę.

A przecież żywy Tusk to jego udział jako przesłuchiwanego przez prokuraturę, ale i występ jako oskarżonego przed trybunałem Stanu , przesłuchiwanego przez szereg sejmowych komisji śledczych , występy jako świadkach w procesach kumpli z Platformy.Jednym słowem żywy Tusk jest w Polsce bardzo potrzebny.

Kaczyński dal dobra Polski musi zniszczyć doszczętnie Tuska i jego ferajnę. Pokazać ,że zdrada i kolaboracja się nie opłacają .Że protekcja mocodawców, Niemiec, Rosji, USA,Chin ,cz Izraela nic nic nie da ,że żaden zdrajca nie może liczyć na ochronę z ich strony 

O ty wiedzą dobrze i Rosja i Niemcy. Ujawnienie przez Tuska kulisów jego współpracy ze służbami tych państw wyrządziłoby im ogromne szkody wizerunkowe i polityczne oraz zaszkodziłoby ich agenturze w Polsce.

Im mocniejszy jest Kaczyński iw Polsce i im większe tym samym szanse uwięzienie Tuska tym mniejsze szanse ,że wróci on do Polski żywy.      

video Demokracja w starciu z plutokracją - do gazu! A Polsce - służbowa narkokracja - St. Michalkiewicz

video Kara śmierci. Czy tylko dla Tuska? Kowalski & Chojecki

Marek Mojsiewicz

Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz i  na  Twitterze  

Zapraszam do przeczytania pierwszego rozdziału nowej powieści „ Pas Kuipera” 

Rozdział drugi Rozdział trzeci 

Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „

rozdziały 1
„ Dobre złego początki „ Na końcu którego będzie o boginiKali„ Nienależynerwosolu pić na oko „ O rzeźbie NiosącegoŚwiatło Impreza Starskiego „ Tych filmów już się oglądać nie da „ 7. „ Mutant „ „ Anne Vanderbilt „ „ Fenotyp rozszerzony.lamborghini„ 10. „ Spisek w służbach specjalnych „11. Marzenia ministra ołapówkach „ 12. „ Niemierz i kontakt z cybernetyką „  13„ Piękna kobieta zawsze należy do silniejszego „ 14 ” Z ogoloną głowa, przykuty do Jej rydwanu „

Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska

Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe

Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 000
1

Jestem zainteresowany współpracą z portalem informacyjnym w zakresie dokonania przeglądu prasy , w tym anglojęzycznej , ewentualnie tłumaczeń z tego języka., tworzenia serwisu informacyjnego Analiz programów i tym podobnych Zainteresowanych proszę o kontakt 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:8)

Komentarze

Być może BND mogłoby to zrobić, ale uśmiercenie Jana Kulczyka w tak ostentacyjny sposób nie świadczy najlepiej o następcach Abwehry.

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Olszewik, Kaczysta, NadUBowiec, brakujący typ Michnika

#1513134

Zgadzając się z tezami Autora - przypuszczam, że będzie się starał nie wrócić do Polski, ale dobrze wie że to nie wystarczy. Mogą go wykończyć po zakończeniu kadencji, po dowolnym okresie czasu kiedy przestanie być osobą publicznie znaną. Chyba że - jak proponował Kaczyński - będzie dbał o Polskę (w tym pozytywnym sensie) i obecny polski rząd, mając wpływy w Brukseli jeszcze przez najbliższy rok, wzamian za poparcie kandydatury na następną kadencję w Brukseli. Ale nie chce mi się wierzyć, że na to pójdzie; rozpatrując taką mozliwość w kategoriach "wygranej - przegranej" - rzadko kto w historii przegrał tak boleśnie.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1513145

 Witam! Nie ma przyzwolenia na uklady z Donkiem! Winni zachachmęcenia Polski staną przed sądami karnymi! Już wpływają wnioski do prokuratury na PO i Sitwę! Pozdrawiam!

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

ronin

#1513146

To nie była, moim zdaniem, propozycja układu. To było raczej - zgodnie z dawnymi tradycjami tureckimi - podarowanie mu przez władcę jedwabnego sznurka, który powinien odpowiednio użyć zgodnie ze swą wiedzą i znajomością etykiety. Jeśli Tusk odmówiłby, tym samym potwierdziłby że jego teza o "nienormalności - polskości" jest dalej aktualna, a to by postawiło go w hańbie na wieki jako swoistą wersję Targowicy (byłyby dwie Targowice: Tuska i Kijowska; w toponimii to się zdarza). Gdyby zaczął dbać o dobre imię Polski, nie tylko przeciwstawiłby się lewackim kolegom z władz Unii, ale musiałby też znieść to że ostatecznie pracuje na rzecz tych których bardzo długo i bez pardonu zwalczał. 

To dlatego posunięcie Kaczyńskiego uważam za genialne, co już wczesniej zdarzyło mi się napisać. Celem nie jest bratanie się ze zdrajcą lecz uświadomienie mu zdrady i braku wyjścia z tej sytuacji na przykładzie jego własnym.

Pozdrawiam

Honic

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#1513210

Utrzymywanie ludzi w wiezieniach jest bez sensu i obciaza wypracowany dochod przez pracujacych obywateli. Jesli powstala szkoda to winny musi w pelni pokryc jej koszty z procentem plus koszty scigania, sprawy itp itd a jesli powinien byc odosobniony od spoleczenstwa wtedy za pobyt w wiezieniu tez musi w pelni zaplacic.

Co do Tuska to lepiej dla wszystkich aby popelnil samobojstwo bo zabawa w sad w Polsce nic nie da. Poza tym nie wierze aby PiS mu sprawe wytoczyl skoro rozwaza przedluzenie jego kadencji w UE.

 

pozdrawiam,

 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Vik

#1513160