Znowelizowany wniosek dotyczący ścigania przestępstw mentalnych

Obrazek użytkownika Stan Rzeczy
Idee
Wnioski prawne
  • Ministerstwo Sprawiedliwości
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Komisja Sejmowa Sprawiedliwości i Praw Człowieka
  • Naczelna Rada Lekarska
  • Rzecznik Praw Pacjenta
  • Rzecznik Praw Obywatelskich

Znowelizowany wniosek dotyczący zmian prawnych umożliwiających ściganie przestępstw mentalnych

Wniosek dotyczący zmian w Kodeksie Karnym umożliwiających ściganie przestępstw mentalnych popełnianych na drodze manipulacji bezpośredniej–konwencjonalnej i pośredniej–niekonwencjonalnej w tym cyber-elektronicznej.

W obecnej dobie obserwuje się nasilenie przestępstw związanych z manipulacją, tak konwencjonalną jak i niekonwencjonalną, natomiast nie ma odpowiedniego prawa które umożliwiałoby ściganie przestępstw mentalnych dotyczących manipulacji bezpośredniej jak i pośredniej. Wydaje się konieczne uchwalenia i wprowadzenia odpowiednich zmian w kodeksie karnym umożliwiających ściganie przestępstw mentalnych wpływających bezpośrednio lub pośrednio na umysł ludzki. Dlatego sformułowano propozycje zmian prawnych, które by umożliwiały ściganie tych przestępstw. Propozycje te zostały już wcześniej, w poprzednich latach skierowana do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Komisji Sejmowej Sprawiedliwości i Praw Człowieka, obecnie przedstawiony jest zaktualizowany wniosek.

Manipulacja jest to forma wywierania wpływu na osobę lub grupę ludzi w taki sposób, by nieświadomie i z własnej ]]>woli ]]> realizowali cele manipulanta.

Są to działania mające na celu skłonienie osoby lub grupy ludzi do postępowania sprzecznego z ich dobrze pojętym interesem. Zazwyczaj osoba lub grupa ludzi poddana manipulacji nie jest świadoma środków, przy użyciu których wywierany jest na nią wpływ. Autor manipulacji dąży zwykle do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych kosztem poddawanych niej osób.

Stosowane są różne techniki manipulacji z wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy z różnych dziedzin, a szczególnie z psychologii, takie jak: aktywne techniki psychologiczne, tworzenie nastroju chwili, użycie sygnałów audiowizualnych, wykorzystanie nieuwagi oraz wiedzy z ]]>psychologii społecznej]]>, jak również techniki ]]>manipulacji językowej ]]> i ]]>perswazji. ]]>

Najbardziej znane techniki manipulacji to: indoktrynacja, dezinformacja, ]]>prowokacja, ]]> ]]>poczucie winy, ]]> ]]>syndrom oblężonej twierdzy,]]> ]]>huśtawka emocjonalna]]>, ]]>siła nacisku autorytetu, ]]> ]]>lubienie i sympatia, ]]>]]>reguła niedostępności, ]]>]]>pułapka ukrytych kosztów, ]]>]]>uwikłanie w dialog, ]]> ]]>atak personalny, ]]>]]>wilk w owczej skórze, ]]>klientelizm, poprawność polityczna, religijna i historyczna.

Manipulacja może odbywać się również za pośrednictwem oddziaływań polegających na wysyłaniu do umysłu danej osoby lub grupy ludzi za pośrednictwem i na zasadzie telepatii negatywnych myślokształtów, programów i wzorców zachowań; jest to manipulacja pośrednia-niekonwencjonalna, zwana manipulacją mentalną. Manipulacja mentalna jest to kontrola umysłu czyniona poprzez telepatyczne sterowanie ludźmi.

Manipulacja mentalna może być prowadzona bezpośrednio przez ludzi poprzez wysyłanie energii manipulacyjnej od umysłu manipulanta lub grupy manipulantów do umysłu manipulowanej osoby lub grupy ludzi.

Manipulacja mentalna może być także prowadzona pośrednio jako manipulacja cyber-elekttoniczna. Manipulacja cyber-elektroniczna dokonywana jest za pomocą odpowiednich radio-elektronicznych urządzeń teleinformatycznych, działających za pośrednictwem i na zasadzie telepatii psychotronicznej.

Te dwa sposoby sterowania, czyli manipulacji, konwencjonalnej i niekonwencjonalnej, mogą odbywać się niezależnie od siebie lub wspólnie, mogą nakładać się jedna na drugą, tworzyć pewne zależności i ciąg zdarzeń dla osiągnięcia założonego celu. W celu wykrycia manipulacji konwencjonalnej jak i niekonwencjonalną należy korzystać z pomocy jasnowidzów.

Jasnowidzenie jest uznaną metodą wspomagającą śledztwo. Wykrycie wpływu obcych energii na umysł człowieka jest możliwe korzystając z pomocy jasnowidzów. Jasnowidze mają zdolności i potrafią postrzegać różnego typu bioenergie oraz potrafią określić źródło ich pochodzenia.

Wpływ manipulacji mentalnej na człowieka może być okresowy w zależności od potrzeb manipulantów. Można człowieka manipulować, czyli programować na czas wykonywania przez niego danych zadań, a później wpływ takiej energii manipulacyjnej ściągać. Ale jasnowidze są w stanie to też wykryć.

Cała przeszłość, a w tym czyny i intencje poszczególnych ludzi są zapisywane w przestrzeni energetycznej, podobnie jak informacje na dysku komputera, a jasnowidze są w stanie, z pewnym prawdopodobieństwem odczytać zapisane tam informacje.

Przypadek opętania i manipulacji mentalnej określany jest pod wspólną nazwą, jako wpływ obcej energii na człowieka. Wpływ obcej energii na człowieka oraz jej typ i rodzaj postrzegany jest przez jasnowidzów i bioenergoterapeutów. Usuwaniem od wpływu obcej energii manipulacyjnej oraz od ducha opętującego zajmują się bioenergoterapeuci egzorcyści.

Jasnowidzenie jest to zdolność umożliwiająca postrzeganie osób, zjawisk i przedmiotów w czasie i przestrzeni bez udziału ]]>percepcji ]]>]]>zmysłowej]]>. Przez jasnowidzów postrzegane są zachowania ludzi i ich intencje, aura człowieka oraz wysyłana na zasadzie telepatii energia manipulacyjna, jak również jej wpływ na osobę lub grupę ludzi do których jest kierowana.

Badanie bioenergoterapeutyczne polega na postrzeganiu i odbiorze spektrum energetycznego – aury wokół człowieka i wokół poszczególnych jego organów. Ponadto sprawdza się energię w otoczeniu energetycznym człowieka dla określa możliwości istnienia wpływ obcych energii.

Bioenergoterapia jest uznanym zawodem przez Państwo i przez prawo. Jest uznaną metodą wspomagającą i uzupełniającą medycynę konwencjonalną. Jasnowidzenie jest uznaną metodą wspomagającą i uzupełniającą śledztwo. Komórki parapsychologiczne tworzone są przy organach ścigania, jasnowidze współpracują z Policją i są przez Policję akredytowani.

Postrzeganie przez jasnowidzów szacuje się jako pewne prawdopodobieństwo zajścia danego zdarzenia. Przy prowadzeniu śledztwa informacje od jasnowidzów pokazują kierunki w którym śledztwo powinno iść i na jakie zdarzenia winno zwrócić się uwagę. Gdy dane zdarzenie potwierdzi co najmniej dwóch niezależnych jasnowidzów, daje to dużo większe prawdopodobieństwo, że takie zdarzenie miało miejsce. Wtedy należy poprowadzić śledztwo konwencjonalne w tej sprawie.

Proponuje się w Rozdziale II Kodeksu Karnego, Formy popełnienia przestępstwa, dodanie kolejnego Artykułu, dotyczącego formy popełnienia przestępstw poprzez manipulację bezpośrednią-konwencjonalną i pośrednią-niekonwencjonalną.

Proponowany Artykuł:

Za przestępstwo uważa się przestępstwo mentalne popełnione za pośrednictwem negatywnego oddziaływania poprzez manipulację bezpośrednią-konwencjonalną lub pośrednią-niekonwencjonalną. Przestępstwo mentalne traktowane jest, jako czyn zabroniony oraz jako metoda użyta do popełnienia czynu zabronionego.

Manipulacja jest to forma wywierania wpływu na osobę lub grupę ludzi w taki sposób, by nieświadomie i z własnej ]]>woli ]]> realizowali cele manipulanta. Są to działania mające na celu skłonienie osoby lub grupy ludzi do postępowania sprzecznego z ich dobrze pojętym interesem.

Manipulacja, może odbywać się wprost poprzez stworzenie odpowiednio sprzyjających sytuacji, stosowanie nacisków, sugestii, wypowiedzi, niedomówień i przemilczeń, wykorzystanie nieuwagi, użycie przekazów i sygnałów audiowizualnych na osobę lub grupę ludzi, które wpływają na psychikę i zachowania człowieka zgodnie z wolą manipulanta lub grupy manipulantów. Jest to manipulacja bezpośrednia-konwencjonalna, zwana ogólnie manipulacją.

Manipulacja może odbywać się również za pośrednictwem oddziaływań polegających na wysyłaniu do umysłu danej osoby lub grupy ludzi za pośrednictwem i na zasadzie telepatii negatywnych myślokształtów, programów i wzorców zachowań; jest to manipulacja pośrednia-niekonwencjonalna, zwana manipulacją mentalną.

Manipulacja mentalna może być prowadzona bezpośrednio przez ludzi poprzez wysyłanie energii manipulacyjnej od umysłu manipulanta lub grupy manipulantów do umysłu manipulowanej osoby lub grupy ludzi.

Manipulacja mentalna może być także prowadzona pośrednio jako manipulacja cyber-elekttoniczna, za pomocą odpowiednich radio-elektronicznych urządzeń teleinformatycznych, działających za pośrednictwem i na zasadzie telepatii psychotronicznej.

Do czynów manipulacji mentalnej niekonwencjonalnej zalicza się:

a) przesyłanie do mózgu człowieka negatywnych myślokształtów oraz negatywne działanie Vudu(Voodoo), powodujących: zagrożenie życia lub zdrowia; popełnienie przez niego czynu zabronionego; zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,

b) przesyłanie negatywnych programów do mózgu człowieka powodujących: zagrożenie życia lub zdrowia; popełnienie przez niego czynu zabronionego; zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,

c) manipulowanie myślami człowieka na zasadzie podsuwania mu obcych myśli powodujących: zagrożenie życia lub zdrowia; popełnienie przez niego czynu zabronionego; zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,

d) wampiryzm energetyczny, czyli czerpanie z drugiej osoby energii życiowej oraz sił witalnych.

Przestępstwo mentalne, czy to konwencjonalne czy niekonwencjonalne, należy uznać za wysoce prawdopodobne, gdy jego dokonanie zostanie potwierdzone przez co najmniej dwóch niezależnych jasnowidzów. W takim wypadku należy rozpocząć postępowanie śledcze. Świadkami w celu udowodnienia dowolnego popełnienia przestępstwa mentalnego powinni być jasnowidze.

W przypadku udowodnienia popełnienia przestępstwa mentalnego, manipulant lub grupa manipulantów odpowiadają w zależności od rodzaju czynu zabronionego zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego,

Rozważania na temat przestępstw mentalnych i Kodeksu Karnego:

Jak widzimy przestępstwo mentalne samo w sobie jest czynem zabronionym i może być podciągnięte pod odpowiednie paragrafy kodeksu Karnego. Może być potraktowane jako przestępstwo przeciwko wolności, na przykład Art. 191 lub Art. 192. Może być również potraktowane jako przestępstwo przeciwko zdrowiu i życiu, na przykład Art. 157 lub Art.160.

Ale przestępstwo mentalne jest również formą, czyli metodą popełnienia przestępstwa, jako czynu zabronionego. Wtedy zastosowanie tej metody do popełnienia czynu zabronionego pociąga za sobą odpowiedzialność za popełnienie tego czynu zabronionego ujętego w dowolnym artykule kodeksów prawnych. Sprawcą przestępstwa jest ten, kto popełnił to przestępstwo niezależnie od metody jaką użył. Pozbawić kogoś życia lub zdrowia można różnymi metodami. Jeżeli nawet taka metoda nie była dotychczas w pełni znana, czy nawet uznawana przez prawo, ale w pewnym momencie uznana, to i tak przestępstwo miało miejsce. W myśl prawa, kto użył takiej metody do dokonania przestępstwa, jest sprawcą tego przestępstwa. W myśl prawa przestępstwa ulegają przedawnieniu w zależności od kategorii przestępstw. Prawo może podejść inaczej, że przestępstwa dokonane metodą dotychczas nieuznaną a teraz uznaną, nie ulegają przedawnieniu i są ścigane.

Rozważanie wybranego przestępstwa przeciwko wolności

Art. 191.§ 1 Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Czyli zmuszanie osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia. Mogą tu być zupełnie zdawałoby się z pozoru błahe przypadki, na przykład zmuszać lub tak manewrować, aby dwie lub więcej osób nie mogły się ze sobą porozumieć, aby weszły w konflikt, aby się wystraszyły siebie nawzajem, aby się pobiły. Można zastosować również tutaj artykuł o podżeganiu. Widać z tego, że do ścigania przestępstw mentalnych typu manipulacji myślami innego człowieka, negatywne programy przesyłane do mózgu lub negatywne działanie Vudu(Voodoo) i jego odmiany, mogą być użyte paragrafy Kodeksu Karnego. Różnymi rodzajami manipulacji można robić całe teatry z ludzi. Ktoś niepowołany się pojawia, ktoś się spóźnia, ktoś nie przychodzi, ktoś coś inaczej rozumie, ktoś czegoś zaczyna się bać, można zrobić z kogoś wariata. I tak można igrać ludzkim losem, zdrowiem i życiem.

A efektem ubocznym, czy wręcz konsekwencją takiego przestępstwa są inne przestępstwa. Mogą być nawet ciężkie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu.

Można tu dodać wampiryzm energetyczny, czyli czerpanie z drugiej osoby energii życiowej oraz sił witalnych. To też przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu.

Rozważania na temat rodzaju przestępstw mentalnych niekonwencjonalnych

Przestępcy mentalni podobnie jak duchy opętujące, działają na zasadzie podpowiedzi, czyli kuszenia do zła. To jest obcy głos z boku wprowadzany do świadomości człowieka. Człowiek może nie zauważyć, że to obca podpowiedź. Człowiek chce iść na prawo a manipulant lub duch podpowiada idź na lewo, i niekiedy człowiek może ulec takiemu podszeptowi i pójdzie na lewo.

Manipulant mentalny lub duch opętujący podpowie uderz drugiego człowieka, ukradnij, zabij. A ludzie niestety niekiedy temu ulegają. Taki podszept jest ciężko wykryć, to trwa tylko chwilę. Jest zły czyn, bezpośredni, ale także pośredni sprawca (człowiek lub duch który robi przekaz mentalny). Po dokonaniu czynu zabronionego pośredni sprawca wycofuje się, i go nie ma. Zostaje tylko bezpośredni winny, którego widać, którego można ukarać.

Policja też korzysta z usług ludzi o zdolnościach paranormalnych, znających wiedzę psychotroniczną. Taki człowiek może działać w bliskiej odległości od potencjalnego sprawcy, ale również na odległość. Przy działaniu bezpośrednim, taki człowiek udaje się w okolice miejsce potencjalnego przestępstwa, na przykład zbrodni. Znajduje się w pewnej odległości, ukryty, przestępca go nie widzi, wchodzi myślami w myśli przestępcy i wprowadza mu inną myśl lub inny program myślowy do mózgu. Przestępca traci orientację co chce zrobić, i w konsekwencji zostaje ujęty lub sam oddaje się w ręce policji. To jest działanie pozytywne. Natomiast sterowanie ludźmi w celach szkodzenia innemu człowiekowi, to już działanie negatywne, to już jest przestępstwo. Takie sterowanie może odbywać się na dużą odległość, dla myśli nie ma bariery czasu i przestrzeni, zwłaszcza, gdy zna się lub znało potencjalną ofiarę lub sprawcę przestępstwa.

Za pomocą negatywnej manipulacji mentalnej, można sterować nie tylko danym człowiekiem, ale otoczeniem wokół tego człowieka. Można czynić teatr z ludzi, aby osiągnąć taką czy inna sytuację, aby w czymś przeszkodzić, zaszkodzić, aby coś uzyskać.

W przypadku zaistnienia czynu zabronionego w przeszłości, jasnowidz winien cofnąć się w czasie, kiedy nastąpił dany wypadek lub sytuacja. Należy sprawdzić czyja to była lub mogła być myśl, aby dokonać przestępstwa. Czy była to myśl bezpośredniego sprawcy, czy człowieka manipulanta lub, który dokonał odpowiedniego przekazu mentalnego do mózgu bezpośredniego sprawcy, aby tego czynu dokonał.

W przypadku stwierdzenia, że dana osoba jest pod wpływem energii manipulacyjnej innych ludzi lub opętana przez ducha, wtedy osoba taka powinna być skierowana do bioterapeuty egzorcysty w celu uwolnienia jej od wpływu obcej energii.

Vudu(Voodoo) jest uzupełnieniem sprawy. Przyjęta jest nazwa laleczka vudu(voodoo). Laleczka to rekwizyt, aby łatwiej można było sobie wyobrazić danego człowieka, który ma być ofiarą, i szpileczką nakłuwa się różne miejsca, aby zadać ból lub chorobę. Takie działania stosują prości czarownicy. Ludzie profesjonaliści uprawiający negatywną manipulację mentalną, w swoich działaniach nie stosują żadnych laleczek. Oni stosują odpowiednio ukształtowane negatywnie myślokształty. Wyobrażają sobie swoja ofiarę i to, co ma się negatywnego stać, czy to fizycznie w ciele, czy psychicznie w mózgu. Tworzą taki obraz i taki obraz przesyłają do mózgu ofiary na zasadzie telepatii i taki obraz trwa, to jest ta laleczka. Taki myślokształt mogą założyć ludzie zajmujący się manipulacją mentalną lub duch opętujący. Na dodatek taki myślokształt można zakładać i zdejmować, tak że raz jest a raz go nie ma. Dlatego wszystko to jest trudne do wykrycia, ale jasnowidze są w stanie to wykryć.

Sposoby i skutki negatywnej manipulacji mentalnej

Dwa sposoby sterowania ludźmi, czyli manipulacja konwencjonalna i niekonwencjonalna, może odbywać się niezależnie od siebie lub wspólnie, może nakładać się jedna na drugą, tworzyć pewne zależności i ciąg zdarzeń dla osiągnięcia założonego celu.

Aby dana osoba nie mogła się porozumieć z jakąś osobą lub z otoczeniem, wtedy na przykład wprowadza się jakąś inną osobę czy grupę osób, aby przeszkodzić w porozumieniu się z tą daną osobą. Można oddziaływać na psychikę, na emocje, na pragnienia, na uczucia. Można oddziaływać na tą drugą osobę, aby ją zniechęcić lub zdenerwować, odwieść od jakiegoś działania, lub nakłonić do jakiegoś działania. Można zadziałać, aby wypowiedzi działania lub intencje danej osoby były rozumiane na opak przez jej otoczenie. To oddziaływanie może być bezpośrednie lub pośrednie. Można oddziaływać bezpośrednio na daną osobę, jak również na osoby z otoczenia, nawet najbliższe danej osobie, aby zasugerować lub wymusić odpowiednie postępowanie i zachowanie u sterowanej osoby. Można doprowadzić do kompromitacji daną osobę w oczach otoczenia, poprzez działanie wprost na psychikę danej osoby, lub na psychikę otoczenia. Można stwarzać również poczucie strachu lub zagrożenia u sterowanej osoby, aby osiągnąć odpowiednie zachowania, działania lub negatywne stany psychofizyczne u tej osoby. Może to się odbywać przez nasyłanie osób trzecich na daną osobę, aby takie stany wywoływały, może to się odbywać przez poniżanie, naruszanie godności, zaszczuwanie, indoktrynację, dezinformację i uwiarygodnianie kłamstw.

Główna zasada sterowania ludźmi to zasada judo, jak ktoś cię pcha to go pociągnij, jak ktoś cię ciągnie to go popchnij. Tak właśnie działają manipulanci mentalni oraz duchy opętujące, Aby to wyśledzić i odkryć należy skorzystać z pomocy jasnowidzów oraz bioterapeutów egzorcystów.

Takie oddziaływania doprowadzają do upadku i tragedii poszczególnych ludzi. Ale poprzez tych ludzi, którzy znajdują się i działają w swoim środowisku, swojej pracy, w polityce, takie działania mają negatywny wpływ na całe zbiorowości ludzkie, tak lokalne, jak i globalne.

Manipulacja mentalna doprowadza do nieporozumień pomiędzy ludźmi i antagonizmów, a to może pociągać za sobą nienawiść pomiędzy nimi, chęć zemsty lub odwetu. Takie sytuacje same w sobie oraz negatywne oddziaływanie mentalne poprzez wysyłanie do mózgu danej osoby na zasadzie telepatii negatywnych myślokształtów lub programów powodują zaburzenia psychiczne i fizyczne polegające na dekoncentracji, ograniczeniu pola postrzegania, fałszywej oceny sytuacji, spowolnieniu reakcji, doprowadzeniu do stresów, do depresji, do ogólnego zaburzenia układu psychofizycznego człowieka.

Do podobnych stanów i reakcji doprowadza wampiryzm energetyczny, polegający na czerpaniu z danej osoby energii życiowej oraz sił witalnych przez inne osoby, czyli przez wampirów energetycznych.

4
Twoja ocena: Brak Średnia: 3.7 (7 głosów)

Komentarze

Adresaci są dobrze zorientowani w technikach manipulacyjnych. Prawa nie zmienią, nie będą przecież ścigać i skazywać sami siebie.

Trzeba wymienić adresatów.

Vote up!
3
Vote down!
0

ość

-----------------------------------

gdy prawda ponad wszystko, życie bywa piękne

wtedy żyć się nie boisz i śmierci nie zlękniesz

#1563021

Mamy prezydenta który twierdzi że Polska to Polin czyli Judeopolonia, ministra nauki który mówi że Polska jest krajem dwóch narodów czyli Żydów i Polaków, mamy żydowskiego ministra kultury i wielu innych.

Za chwilę Niemcy i Austriacy mieszkający w Polsce zaczną twierdzić, że Polska to jest niemiecka polonia, Turcy że turecka polonia, Tatarzy że tatarska polonia itd.

Turcy i Tatarzy z szamanizmu przeszli na islam i nie udają narodu wybranego. Żydo-Chazarzy lud turecko-tatarski z szamanizmu przeszli na judaizm i udają naród wybrany i wmawiają światu że Jezus był Chazarem lub Żydem.

Miejmy nadzieję że w końcu w Polsce obejmą rządy Polacy, a całe to rządzące bractwo sprzedające Polskę Żydom stanie przed Trybunałem Stanu.

Vote up!
5
Vote down!
-1

Stan Rzeczy

#1563023

https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://charaktery.eu/assets/images/b/iStock-178793491-ef394e1b.jpg&imgrefurl=https://charaktery.eu/artykul/id-11-oznak-psychologicznej-i-emocjonalnej-manipulacji&h=451&w=646&tbnid=K66IkNr2PQZFzM:&tbnh=160&tbnw=230&usg=__xWTHuLQhJF1EFjMNol7Q9gkKnrA%3D&vet=10ahUKEwiK_J_BneTaAhXJZFAKHXeBAMwQ9QEIKzAA..i&docid=M5izfIS3TjpLaM&client=opera&sa=X&ved=0ahUKEwiK_J_BneTaAhXJZFAKHXeBAMwQ9QEIKzAA

https://crowdmedia.pl/szczyt-manipulacji-tvp-info-jak-oni-tak-moga/

https://pracownia4.wordpress.com/tag/manipulacja-spoleczna/

PS

“Panowie” politycy, celebryci i kapłani, to że naród śpi nie oznacza, że my przestaliśmy was obserwować … 

 

Vote up!
5
Vote down!
0

casium

#1563040