Odszkodowania za II WS - po polsku i po angielsku

Obrazek użytkownika cccp.ue
Historia

O niemieckich i rosyjskich odszkodowaniach dla Polski - 
za II wojnę światową

Dnia 23 VII 1939 r. III Rzesza Niemiecka i Związek Sowiecki podpisały pakt Ribbentrop-Mołotow, pakt przesądzający o napaści na Polskę i o jej likwidacji. W dniu 1 IX Niemcy dokonały zbrojnej inwazji, a 17 IX inwazji dokonał CCCP. W ciągu 5 i pół roku wojny oba kraje  dopuściły się gigantycznych zbrodni ludobójstwa i dokonały ogromnych zniszczeń materialnych.

Aby wiedzieć, co spotkało Polskę i Polaków podczas II WS, należy wyobrazić sobie, że każdego dnia – spośród ponad 2000 dni, kiedy Polska była okupowana – zabijano  3000 ludzi, głównie Polaków i Żydów. Codziennie   wysadzano w powietrze World Trade Center i życie traciło ca 3000 ludzi, I tak przez 5 i pół roku. Codziennie World Trade Center. Do tego Polacy byli mordowani na bezkresnych, nieludzkich obszarach  Związku Sowieckiego.

Wystawić rachunek

Należy wystawić Niemcom i państwu niemieckiemu (i państwu rosyjskiemu) rachunek za II wojnę światową, za zbombardowane polskie miasta i wsie, za zniszczone fabryki, ograbione muzea i banki, za narzucony nam komunizm, za utracone 60 lat i przepadłe szanse rozwoju (w makroekonomii
nosi to nazwę kosztu alternatywnego).  Skoncentrujmy się nie na zniszczeniach materialnych (wg cen dzisiejszych ca 750-1000 miliardów / bilionów USD), a na odpowiedzialności za ludobójstwo. Otóż Niemcy wymordowali (w  bombardowaniach miast, publicznych i tajnych egzekucjach, w komorach obozów koncentracyjnych ponad 3 miliony etnicznych Polaków i prawie 3 miliony polskich Żydów). W tym tekście pominiemy straty materialne i moralne ludności wysiedlanej przez Niemców z Wielkopolski, Sląska i Pomorza oraz ludności polskiej wysiedlanej na Syberię, przez Sowietów, ze Wschodniej Polski. Wysiedlanej, by tam za pomocą głodu i mrozu, dokonać jej eksterminacji. Pamiętajmy, że w okresie 1917 – 1956, w tym w latach 1939-1945, Związek Sowiecki wymordował ca 2 miliony Polaków.

Oszacować należne odszkodowania

Pojawia się trudność, jak wycenić życie ludzkie? Czy życie Polaka warte jest tyle samo, mniej czy więcej, od życia Niemca, Francuza, Anglika lub Amerykanina? Przyjmując, że życie Polaka warte jest tyle samo, ile warte jest życie przedstawiciela jednego z wymienionych narodów, można tę wartość określić np. przy pomocy precedensów.

Libia zgodziła się wypłacić 33.000.000 USD rodzinom 170 ofiar, które zginęły w samolocie linii UTA nad Nigrem, w zamachu zorganizowanym przez agentów libijskich w 1989 r. Daje to kwotę 194.000 dolarów odszkodowania za 1 życie ludzkie. Za zamach na berlińską dyskotekę La Belle – 1986 r., ten sam rząd zapłacił 35.000.000 USD. Trzeba jednak pamiętać, że rannych w nim zostało 229 osób,
a zginęły zaledwie 3 osoby. Rekordowe zobowiązanie rządu Kadafiego dotyczyło zamachu w 1988 r. na samolot PanAm, w którym   zginęło 270 pasażerów samolotu  i mieszkańców                  szkockiego miasteczka Lockerbie. Wyniosło ono ni mniej,  ni więcej tylko 2,7 miliarda (biliona) USD,  to jest  10 mln dolarów za jedno odebrane ludzkie życie.

Ile się należy?

Gdyby posłużyć się precedensowymi odszkodowaniami za zabójstwo pasażerów samolotów, trzeba by stwierdzić, że Polsce i rodzinom ofiar przysługiwałyby odpowiednio kwoty:

od Niemiec:

  1. 6 mln zamordowanych x 194.000 USD = 1164 miliardy (biliony) USD,
  2. 6 mln zamordowanych x 10.000.000 USD = 60 000 miliardów (bilionów) USD

Od Rosji (prawnej spadkobierczyni CCCP):

  1. 2  mln zamordowanych x 10.000.000 USD= 20 000 miliardów (bilionów) USD

Pamiętajmy, że  podczas  WW II  ginęli nie tylko Polacy i Żydzi ale także obywatele polscy pochodzenia białoruskiego, ukraińskiego itd. Pamiętajmy, że co 22 sekundy mordowano obywatela  państwa polskiego ( dokładnie: co 30 kilka sek. zabijano etnicznego Polaka, a co 50 kilka sek. obywatela polskiego innej narodowości, co daje średnią 1 obywatel co 22 sek.).Na dodatek Polska straciła na wschodzie  ca 180 000 km2 swojego terytorium,
tylko częściowo zrekompensowano nam to tzw. Ziemiami Odzyskanymi. .
Pamiętajmy, że przez ca 2040 dni okupacji niemieckiej i sowieckiej,   codziennie dokonywano u nas gigantycznych strat materialnych i codziennie  straty ludzkie  nieco przerastające straty w zamachu na World Trade Center w NY. Codziennie.

Rozwiązanie  kwestii odszkodowań

Niewątpliwie Niemcy powinny – i stać je na to – winny  wypłacić nam odszkodowania za zniszczenia materialne, w kwocie ca 1.000 miliardów (bilionów) USD, oczywiście rozłożone na raty.

Co innego z odszkodowaniami za wymordowanie ponad        6 milionów obywateli polskich.    Kwota 60 000 miliardów (bilionów) USD, rozłożona np. na coroczne raty po 60 miliardów (bilionów) USD, powoduje, że Niemcy musieliby spłacać zobowiązania przez 1000 lat, a więc  tyle, ile lat miała trwać III Rzesza Adolfa Hitlera. To niemożliwe.

Co w zamian? Możliwy jest traktat pokojowy – najlepiej pod przewodnictwem USA (PREZYDENT DONALD TRUMP ? ? ?) lub ONZ, w którym państwo i naród niemiecki, zobowiążą się do bezterminowej rezygnacji z jakiejkolwiek agresji: militarnej, handlowej, propagandowej przeciw Polsce i polskiemu narodowi. Traktat po wsze czasy uznający polską granicę zachodnią.

Pod powyższymi warunkami Polska mogłaby zrezygnować z odszkodowań za  zamordowanie 6 milionów obywateli polskich ale nie z reparacji za zniszczone polskie mienie – ca 1 000 miliardów (bilionów) USD.

German and Russian reparations for Poland
for World War II

 

On July 23, 1939, the Third Reich and the Soviet Union signed the Molotov-Ribbentrop Pact, which played a major role in the invasion of Poland and incorporation of its territory. On September 1, Germany launched a military invasion, and on September 17, the Soviet Union followed suit. During the five and a half years of war, both countries committed atrocities of genocide, destruction and material losses.
In order to comprehend the scale of horror inflicted on Poland and the Polish nation during World War II, one should imagine that every single day out of the more than 2 000 days when Poland was occupied, 3 000 people were killed, mostly Poles and Jews. Every single day, a World Trade Center was blown up and around 3 000 people lost their lives. Every single day over five and a half years. A World Trade Center a day. In addition, Poles were also murdered in godforsaken, remote places in the Soviet Union.

Settling the account
Germans and the German state (as well as Russia) should be held accountable and pay reparations for World War II: for bombed Polish cities and villages, for destroyed factories, looted museums and banks, for the communist regime imposed on us, for wasted 60 years and lost opportunities of development ("opportunity costs" as defined in macroeconomics). But let us put aside the material damage (equal to around 750-1000 billion USD at present), and focus instead on the German responsibility for genocide. The number of people murdered by the Germans in city bombings, public and secret executions and concentration camp gas chambers amounts to over 3 million ethnic Poles and almost 3 million Polish Jews. For the purposes of this estimation, we will not take into account the material and moral losses of the people displaced by the Germans from the regions of Greater Poland, Silesia and Pomerania, as well as the Poles from Eastern Poland exiled by the Soviets to Siberia to their death from hunger and cold. It ought to be remembered that in the period from 1917 to 1956, including the times of war between 1939 and 1945, the Soviet Union murdered around 2 million Poles.
Estimating the value of reparations
Estimating the value of human life is no easy task. Is the life of a Pole equal to, more or less valuable than the life of a German, Frenchman, Englishman or American? Assuming that the life of a Pole is worth the same as the life of a representative of one of these nations, this value can be determined, for example, using precedents.
The State of Libya agreed to pay 33 000 000 USD to the families of 170 victims who died on a UTA plane over Niger in an attack organized by Libyan agents in 1989. That gives a total of 194 000 USD as compensation for one human life. In turn, for the terrorist attack on Berlin discotheque La Belle in 1986, the Libyan government paid out 35 000 000 USD. However, it has to be taken into account that 229 people were injured and only 3 were actually killed. Record compensation was paid by the Gaddafi government for the 1988 attack on the PanAm plane, which killed 270 passengers on the plane as well as residents of the Scottish town of Lockerbie. The compensation amounted to as much as 2.7 billion USD, which makes 10 million USD for one human life.
How much is due?

If one were to base the calculations on the above-mentioned precedents, Poland and the families of the victims would be entitled to claim:
From Germany:

  1. 6 million murdered x 194 000 USD = 1 164 billion USD,
  2. 6 million murdered x 10 000 000 USD = 60 000 billion USD.

 

From Russia (the legal successor of the USSR):

  1. 2 million murdered x 194 000 USD = 384 billion USD,
  2. 2 million murdered x 10 000 000 USD= 20 000 billion USD


We should also remember that during World War II not only Poles and Jews were killed, but also Polish citizens of other ethnic origins: Belarusians, Ukrainians, etc. We should remember that every 22 seconds a citizen of Poland was murdered (to be precise: every 30 seconds, an ethnic Pole was killed, and every 50 seconds – a Polish citizen of other ethnic group, which gives an average of 1 citizen every 22 seconds). On top of that, Poland lost approximately 180 000 km2 of its territory in the east, which was only partially compensated for by the so-called Recovered Territories.
We should remember that throughout the 2,040 days of German and Soviet occupation, every day we suffered tremendous material and human losses exceeding those during the attack on the World Trade Center in NY. Every day.
Solution to the issue of war reparations
It is beyond doubt that Germany should pay us war reparations for material damage in the amount of around 1 000 billion USD, naturally split into installments. It can easily afford it.
A different issue is compensation for the murder of over 6 million Polish citizens. The amount of 60 000 billion USD, split into annual installments of 60 billion USD, means that Germany would have to pay this for 1000 years, which is as long as the Third Reich of Adolf Hitler was supposed to last. It is impossible.
How about something else in exchange? Perhaps a peace treaty, preferably drawn and signed under the supervision of the US (PRESIDENT DONALD TRUMP ? ? ?) or UN, in which the German state and German people will commit to perpetual non-aggression, be it military, commercial or hostile propaganda against Poland and the Polish nation. The treaty should also recognize the western border of Poland once and for all.
Under the above mentioned conditions, Poland could waive its right to compensation for the murder of 6 million Polish citizens, but not to war reparations for damaged Polish property amounting to around 1 000 billion USD.

Hiroshima, Nagasaki? Not, this is Warsaw 1945 https://www.youtube.com/watch?v=Vx3aGiurRbQ

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 4.8 (głosów:11)

Komentarze

Z​A!!!

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
0
#1601199

Zamiast mówić ciągle o 300 mld. $ dla żydów może lepiej o tym nie wspominać tylko mówić o 2 000 mld. $ odszkodowania od żydów dla Polaków za zainstalowanie komunizmu Polakom i wynikłe stąd straty tak ludzkie jak materialne. O tym w koło trąbić a przy okazji o zbrodniach żydowskich na Polakach po A.D. 1944.

Do wyceny wziąć do porównania idealny wzorzec, czyli RFN i NRD.

 

cyt. za: @Rastlin

A zastanowiłeś się czemu żydzi nie molestują Białorusi i nie "wkładają im ręki do kieszeni"?

Odpowiem: bo tam nie ma takich zasrańców, co przed nimi klękają na kolana, przy każdej marcowej okazji a przy innych kontaktach popuszczają w gacie.

Wielka mi rzecz - żydzi. Śmiech na sali plutonu piechoty.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

panMarek

#1601210

Takze z Zydami. Niech sobie wezma te 300 mld - ale nie z naszej kieszeni (Polakow) - ale z kieszeni Niemiec. Oczywiscie pod warunkiem, ze "zalatwia" te odszkodowania na poziomie  1000 mld (czyli biliona).

Mysle, ze dopuszczajac Zydow do takiego "geszeftu" mielibysmy duzo wieksze szanse na te odszkodowania.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

mikolaj

#1601272

Bardzo cenny tekst. Bardzo.

Trzeba go rozpowszechniać, gdzie tylko się da. Nie wiem gdzie Pan go jeszcze publikuje, ale ja sam pozwolę sobie wrzucić go na co najmniej trzy inne portale, a także na Facebook i Twitter. Myślę, że nie będzie Pan urażony. Jeśli tak, to przepraszam. Przekonany jestem, że to obowiązek pro publico bono. Ludzie mają bardzo mgliste pojęcie w sensie wyobrażania sobie o skali potwornej zbrodni dokonanej na Polsce i narodzie. Przez 70 lat skutecznie tuszowano te fakty i nawet pisano alternatywną historię.

A jest teraz czas, że wreszcie powinniśmy wszyscy krzyczeć z całych sił. Wszyscy patrioci.

 

Pozdrawiam i szacunek

 

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1601239

a nawet we Wszechświecie, bo na PiS nie ma co liczyć.jest zgoda.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

Jerzy Kowalski

#1601245

a nawet we Wszechświecie, bo na PiS nie ma co liczyć.jest zgoda.

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Jerzy Kowalski

#1601246

Dodam jeszcze jedno.

Gdzieś w amerykańskiej prasie ekonomiczno - społecznej (fachowej) spotkałem się z wyliczeniami na użytek towarzystw ubezpieczeniowych, gdzie zanalizowano wartość człowieka w tzw. wieku produkcyjnym, według warunku wstępnego, zakładającego ile przez 40 pracy jest on w stanie wypracować dochodu.

Dokładnych cyfr nie pamiętam, lecz w obliczaniu odszkodowań oszacowano, że życie ludzkie warte jest około 1 miliona dolarów. Licząc, że tak powiem, statystycznie na sucho.

 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1601240

   Witam! Jeżeli chcemy na poważnie słusznych reparacji wojennych od Niemiec, to  pierwszym radykalnym posunięciem musi być repolonizacja mediów. To uciszy krzyk Niemców i kolaborantów Niemieckich w Polsce. czyli pokolenie grup folksdojczy. Potem głośny przekaz historyczny w Świecie. a na koniec negocjacje. Pozdrawiam!

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

ronin

#1601254

gdyż one rozmywają istotę sprawy.

Należy po pierwsze: określić żądania i postawić je najeźdźcom obu! Po drugie zaciągnąć ich przed trybunał (sąd) i wówczas się dogadywać. W innym przypadku ani buta niemiecka ani tumiwisizm sowiecki się nie ulękną i będzie jak jest czyli "nie oddamy panu płaszcza i co nam pan zrobi"

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Apoloniusz

#1601388

Reparacje, mataczenie, zdrada

Te siedem stron całkowicie rozjeżdża jakiekolwiek stwierdzenia, w myśl których Polska rzekomo zrzekła się roszczeń odszkodowawczych wobec Niemiec. Ponadto dokument wylicza, zimnym prawniczym jezykiem, niemieckie próby uchylenia sie od roszczeń odszkodowawczych poprzez:

 

(i) próbę ich jednostronnej regulacji wewnętrznym prawem niemieckim, z definicji nie mogącym mieć zastosowania do niemieckich zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości, odpowiedzialność za które jest regulowana prawem międzynarodowym;

 

(ii) zablokowanie dziedziczenia roszczeń, oraz

 

(iii)zawarcie porozumień bilateralnych o odszkodowaniach z Izraelem i 12 krajami zachodnioeuropejskimi – ale nie z krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0


"Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć"   George Orwell
wilre - "Viva il re"
Niech żyje król

#1601257

-   W-WA 1948. INWENTARYZACJA ZNISZCZEŃ -

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0


"Jeśli wolność słowa w ogóle coś oznacza, to oznacza prawo do mówienia ludziom tego, czego nie chcą słyszeć"   George Orwell
wilre - "Viva il re"
Niech żyje król

#1601258