I Rozdział Nowej Konstytucji

Obrazek użytkownika Jacyl
Kraj

Jakiś czas temu przedstawiłem Perambułę nowej Konstytucji (http://www.niepoprawni.pl/blog/509/nowa-konstytucja-cz-1.)

Poniżej przedstawiam I Rozdział Konstytucji.

Rozdział I RZECZPOSPOLITA POLSKA

Art. 1.

1. Państwo Polskie jest Rzeczpospolitą.

2. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.

3. Religią panującą jest religia rzymskokatolicka.

Art. 2.

1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.

2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli.

3. Organami Narodu w zakresie ustawodawstwa jest Prezydent RP oraz Sejm; w zakresie władzy wykonawczej - Prezydent RP łącznie z odpowiedzialnymi ministrami; w zakresie wymiaru sprawiedliwości – niezawisłe sądy i trybunały.

4. Naczelnym zadaniem Organów Narodu jest służenie Rzeczpospolitej.

Art. 3.

1. W ramach Państwa i w oparciu o nie kształtuje się życie społeczeństwa.

2. Państwo zapewnia mu swobodny rozwój, a gdy tego dobro powszechne wymaga, nadaje mu kierunek lub normuje jego warunki.

3. Państwo powoła oddzielnymi ustawami samorząd terytorialny i gospodarczy do udziału w wykonywaniu zadań życia zbiorowego.

Art. 4.

1. Twórczość jednostki jest dźwignią życia zbiorowego.

2. Państwo zapewnia obywatelom możność rozwoju ich wartości osobistych oraz wolność sumienia, słowa i zrzeszeń.

3. Granicą tych wolności jest dobro powszechne.

Art. 5.

Obywatele winni są Państwu wierność oraz rzetelne spełnianie nakładanych przez nie obowiązków.

Art. 6.

Ani pochodzenie, ani wyznanie, ani narodowość, ani płeć nie mogą być powodem ograniczenia praw i obowiązków obywatela.

Art. 7.

Rzeczpospolita Polska strzeże Niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka, bezpieczeństwo obywateli oraz strzeże dziedzictwa narodowego.

Art. 8.

1. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości Narodu Polskiego, jego trwania i rozwoju.

2. Rzeczpospolita Polska udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zachowaniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym.

3. Rzeczpospolita Polska stworzy w ciągu 10 lat od wejścia w życie niniejszej Konstytucji warunki do powrotu do Macierzy Polonii ze wschodu wywiezionej tam w ramach wcześniejszych deportacji zaczętych przez okupantów od roku 1794 jak i tych którzy mieszkali w granicach Rzeczpospolitej i pozostają poza Jej aktualnymi granicami.

4. Rzeczpospolita Polska otacza opieką prawną Polonię na całym świecie.

Art. 9.

1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

3. Przepisy Konstytucji nie podlegają interpretacji prawnej.

Art. 10.

Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego tylko w granicach suwerenności Narodu i Państwa.

Art. 11.

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.

2. Finansowanie partii politycznych jest jawne i nie może być z budżetu Państwa.

Art. 12.

Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji w ramach obowiązującego prawa. Zakazane jest istnienie wszelkich organizacji których członkostwo jest utajnione.

Art. 13.

1. Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

2. Zakazane jest także istnienie partii i organizacji których program jest antypolski.

Art. 14.

1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

2. W prasie, radiu i telewizji oraz innych środkach społecznego przekazu udział kapitału polskiego musi wynosić nie mniej niż 51%. Wszystkie środki masowego przekazu muszą podawać do publicznej wiadomości strukturę własnościową.

Art. 15.

Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod szczególną ochroną prawną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 16.

1. Rzeczpospolita Polska specjalną opieką otacza weteranów walk o Niepodległość, zwłaszcza inwalidów wojennych.

2. Rzeczpospolita Polska wprowadza dożywotni zakaz sprawowania urzędów publicznych takich jak Prezydent RP, poseł, senator, sędzia, dziennikarz, redaktor, właściciel mediów, bankier, minister, urzędnik państwowy lub samorządowy, aktor, reżyser, działacz związków sportowych, społecznych lub kulturalnych, nauczyciel, dyrektor placówki oświaty, dla osób które przed rokiem 1989 były członkami KD, KG, KP, KW, KC PZPR, SB, oficerami politycznymi w LWP, ŻW, WSW, pracownikami MO, ZOMO i ORMO a także współdziałali z tymi organami jako TW, KO.

Art. 17.

Ustrój gospodarczy Rzeczpospolitej Polskiej oparty jest na wolności działalności gospodarczej oraz własności prywatnej.

Art. 18.

1. Rzeczpospolita Polska chroni własność i prawo dziedziczenia.

2. Księgi wieczyste na terenach włączonych do Rzeczpospolitej Polskiej w 1945 tracą ważność.

3. Rzeczpospolita Polska zobowiązuje się zwrócić własność byłym Właścicielom lub ich spadkobiercom majątku zabranego w wyniku ustaw PRL. Zwrot nie dotyczy osób które opuściły terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w wyniku przesiedlenia z tzw. terenów Zachodnich oraz opuściły dobrowolnie Ojczyznę po roku 1968 a w latach 1944 – 1968 służyły w aparacie komunistycznym.

4. Wszyscy którzy do roku 1990 mieli prawo użytkowania wieczystego lub ich spadkobiercy automatycznie stają się właścicielami tych nieruchomości, w szczególności dotyczy to osób z tzw. terenów Zachodnich.

5. Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za odszkodowaniem zgodnym z aktualną wartością rynkową.

Art. 19.

Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na bezpieczeństwo Państwa.

Art. 20.

1. Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie Niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.

2. Każdy pełnoletni obywatel posiadający pełnię praw wyborczych, w celach ochrony granic Państwa, rodziny i własności ma prawo posiadania broni palnej w domu.

3. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych.

Art. 21.

W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych i przestrzeganych przez obydwie strony umów międzynarodowych.

Art. 22.

1. Godłem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek orła białego w koronie w amarantowym polu.

2. Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały i czerwony.

3. Hymnem Rzeczypospolitej Polskiej jest Boże coś Polskę.

4. Godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej podlegają ochronie prawnej.

5. Szczegóły dotyczące godła, barw i hymnu określa ustawa.

Art. 23.

Stolicą Rzeczypospolitej Polskiej jest Warszawa.

Całość Konstytucji za ok. 3 tygodnie na stronie Alternatywy Konserwatywnej. Jacyl

Data przebita 6-06-11@danz.
..............8-06-11 Hun.

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Ktoś dał jedynkę, ale zapomniał lub nie miał czasu dać uzasadnienie dlaczego. Jeśli coś jest, co się nie podoba, to dobrze byłoby to wyrazić w formie komentarza. Jacyl napewno się nie obrazi.

____________________________________

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#162492

Twórcy tej konstytucji ulegli pokusie uregulowania wszystkiego co się da. Pierwszy rozdział tej konstytucji zawiera aż 23 artykuły! To ile ich będzie w całej konstytucji? Druga sprawa, to Szanowni Twórcy chyba nazbyt mocno koncentrowali się na tym, aby "było ładnie", gdyż w konstytucji tej znajdują się wtrącenia a nawet całe artykuły, które są pobożnymi życzeniami. (Może to wynikać też stąd, że Twórcy są pobożnymi katolikami).

Przykładem tego są: Art. 1. p.2 "Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym" - co to w ogóle znaczy? Chodzi o terytorium, w sensie, że nie podzielne?

Art. 1. p2. "Religią panującą jest religia rzymskokatolicka". - Czy mam rozumieć to tak samo jak dawniej, czyli nie mniej nie więcej oznaczać ma, że panujący musi być rzymskim katolikiem? Bo jeśli nie, to do panowania wedle tej konstytucji dołączą panowie w sutannach! Czy może chodzi o to, że urzędnicy państwowi mają być katolikami? Nie podoba mi się ten zapis nie dlatego, że nie jestem katolikiem, choć to też powód, ale przede wszystkim dlatego, że będzie to powodem do nieustannych ataków na konstytucję dla co najmniej kilku milionów obywateli! I co wtedy zrobi aparat państwa, kiedy ludzie wyjdą na ulicę? Proszę mnie dobrze zrozumieć, nie jestem zwolennikiem takiej czy innej religii czy ideologii, ja mam swoją własną wiarę. Nie jestem też zwolennikiem politycznej poprawności. Jestem natomiast zwolennikiem prostych i jasnych przepisów prawa, które dotyczą wyłącznie funkcjonowania aparatu państwa, oraz praw i obowiązków obywatelskich. 100 razy bardziej wolę toczyć spory światopoglądowe na płaszczyźnie społecznej, niż politycznej. A już nie do pomyślenia dla mnie jest toczenie takich sporów na płaszczyźnie przepisów prawa - czyli państwowej.

Art. 2 p.3 "w zakresie ustawodawstwa jest Prezydent RP oraz Sejm; w zakresie władzy wykonawczej - Prezydent RP łącznie z odpowiedzialnymi ministrami". Czyli mamy mieć taki sam burdel jak teraz. Prezydent i Sejm mają mieć moc ustanawiania prawa? Kompetencje muszą być rozdzielone, bo dawanie tych samych kompetencji dwóm organom to dawanie dodatkowej broni w wojnach "na górze". A tak przy okazji, to Sejm jedno czy dwu izbowy? Z Art. 16 p.2 wynika że dwu, bo wzmiankuje się o senatorach.

Art. 3. p.1 i p.2; Art.4 p.1, p.2, p.3; Art. 4 (cały) to przykłady pobożnych życzeń, wpisów "aby było ładniej" i socjalistycznego bełkotu.
Na tym poprzestanę z komentowaniem, bo tasiemca nikt nie przeczyta, a poza tym te pierwsze artykuły przekreślają tę konstytucję do dalszych rozważań.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#162512

Moim zdaniem.

ad1. "Rzeczpospolita jest państwem jednolitym". Hm. Nie bardzo rozumiem czego tu nie rozumiesz? Jednolita oznacza, że nie wolno rozparcelować na "landy", nie wolno oddawać po kawałku temu czy tamtemu, nie wolno się zgodzić na rozbiór w części lub w całości. Oznacza, że terytoruim Polski jest jedną i nienaruszalną całoscią! Czy dalej nie rozumiesz? Co do jednolitopści pod względem narodowościowym. Według spisu z roku 2005 liczebność mniejszości narodowych w Polsce wyniosła 3.26 procent ogółu, czyli 94.74 procenta to Polacy narodowości Polskiej. A więc Polska jest równiesz jednolita pod względem narodowościowym. Czy jeszcze masz jakieś wątpliwości?

ad2 Liczebność Kościoła Rzymsko-Katolickiego w Polsce to 34.26 mln Polaków czyli 89 procent, a więc wpis o religii panującej jest tylko uznaniem stanu faktycznego. I nic ponadto. Sprawy między Kościłem a władzą świecką w Polsce reguluje konkordat.  Według mnie uznanie stanu faktycznego nie daje żadnych przywilejów, a wprost przeciwnie dodaje obowiązków.

ad3.Czy kolega zauważył, że jest mowa o Prezydencie i jego ministrach, natomiast nie ma mowy o premierze? I tu widać, że zaniechanie dalszego czytania spowodowało, że nie wiesz o czym piszesz. A więc gwoli wyjaśnienia. Władza dzieli się na władzę wykonawczą, na władzę legislacyjną, sądowniczą i tzw czwartą, medialną. Projekt Nowej Konstytucji rozdziela władzę wykonawczą od legislacyjnej, a likwiduje władzę sądowniczą i napewno medialną. Wykonawcza to Prezydent, wojewodowie, starostowie, wójtowie. Legislacyjna to Sejm i Senat. Funkcja premiera zlikwidowana! Naród wybiera bezpośrednio władzę wykonawczą! Czyli właśnie zlikwidowanie dwuwładzy czyli jak mowisz budelu i wojen na górze. Czy wytłumaczyłem wystarczająco jasno?

ad4. Przepraszam, ale tu już całkowiecie Cię nie rozumiem. Czy, cytuję

2. Państwo zapewnia obywatelom możność rozwoju ich wartości osobistych oraz wolność sumienia, słowa i zrzeszeń.

jest podstawą państwa czy pobożnym życzeniem? To samo co do reszty.

Myślę, że poprostu całkowicie nie zrozumiałeś co czytałeś. Konstytucja jest podstawą prawną każdego państwa i musi regulować cały system prawny. Brak, lub źle napisana Konstytucja, powoduje interpretacje konstytucji i dopiero wtedy zaczyna się burdel.

Na tym poprzestanę z komentowaniem, bo tasiemca nikt nie przeczyta, a poza tym te pierwsze artykuły przekreślają tę konstytucję do dalszych rozważań.

Czyli mam rozumieć, że nie przeczytałeś tak witalnych części projektu Konstytucji jak Art. 9 p.1, 2, 3? Co z Art 10, Art 11 p.2, Art 14 p. 1 i 2? Art 16 p,1 i 2. Art 18 cały. Co z Art 20, cały?

Radziłbym jednak doczytać do końca! I ze zrozumieniem, oraz świadomością tego, że jest projekt Konstytucji regulujący normy prawne 40 milionowego Narodu a nie naklejka na słoik z kiszonymi ogórkami, która to jest krótka, zwięzła i treściwa.

___________________________________________

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#162659

Słowa krytyki to żaden wysiłek. Zrób coś w kierunku tworzenia czegoś nowego. Myśl i działaj pozytywnie, inaczej to nie ma sensu. A jeśli w ten sposób demonstrujesz swoją dezaprobatę dla projektu to tracisz czas. ...karawana idzie dalej.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#162951

Cały ten porjekt jest dość przerażający. Nie chce mi się wskazywać w nim redundancji.
Nie mam też już siły przekonywać ludzi z kruchty, że tym, co powinno być "siłą przewnodnią" są WARTOŚCI promowane przez chrześcijaństwo a nie katolicyzm sam w sobie i jako taki.
Znaczy nasze państwo opieramy na tradycji chrześcijańskiej, ale cóż to za zwierzę religia panująca? Źle to pachnie i źle wróży. Prawicy. Bo właśnie sama zapędza się do sporów z kruchty, zamiast promować wartości.
Faktycznie, co to znaczy "religia panująca"? Urzędnik ma być katolikiem? Protestantowi zamkniecie tę drogę służby?
Ta "jednolitość" też jest do dupy. Znacznie lepiej to brzmi w dalszych wyjaśnieniach, jakich Ci udzielono - że terytorium jest niepodzielne.
I tak by właśnie trzeba było pisac - prostymi zdaniami, mało tekstu, same naczelne zasady, że:
- republika, czyli suwerenem jesteśmy my - naród - ogół ob-li,
- na dot. tradycji chrześcijańskiej oparta,
- że niepodzielne terytorium,
- broni praw ob-li (i ludzi narodowości polskiej) w kraju i za granicą,
- własność, nietykalność fizyczna i psychiczna,
- swoboda zrzeszania, wypowiedzi i zgromadzeń,
- prawo do zdrowia, nauki (tu polecam uwadze, że prawo a nie obowiązek) i czystego środowiska.
Do obrony tychże praw i zasad powołuje się odpowiednie jesdnotski - i tu by poleciał spis, że armia, poilicja ,sądy i takei tam.
Sądy - sędziowie z wyborów powszechnych, uprzednio zlustrowani.
Wszelkie organy państwa - odwoływalne i ponoszące odpowiedzialność przed suwerenem.
I to w zadzie tyle.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163257

powinno się także w konstytucji zmniejszyć liczbę posłów i znieś senat. Po co nam tylu darmozjadów

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#162644

 Najłatwiej jest krytykować to co samemu się nie zrobiło.

Chwała za to Jacylowi że pracuje na tym projektem.

A inni jus krytykują.

A może by tak sami propozycje przedstawili.

Moim zdaniem art 8 pkt 3 jest zbyt rozbudowany.W 1 art i 1 pkt wystarczy wpisać że .

Obywatele mieszkający poza granicami Polski mają takie same prawa i obowiązki.Oraz objęci są opieką Państwa jak mieszkańcy Polski.

Nie widze Senatu .I bardzo dobrze.

Zaznaczenie wiary Katolickiej jako Nrodowej.Też dobrze.

Tylko Prezydent.Super. Media 51%.Ok.

Czekam na dalszy ciąg.

Serdecznie pozdrawiam

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#162687

Chyba po trzeciej wojnie światowej,albo i dopiero po czwartej!
Na całym świecie,jeszcze by to dyskutowano,ale nie w dzikim
kraju!!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#162778

 Ten artykul gwarantuje odsuniecie komuny i sluzb od stanowisk waznych dla prawidlowego funkcjonowania Panstwa Polskiego! Dziwny kierunek krytyki Pan obierasz, czyzby bolalo?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-1
#162794

Czy jesteś za, czy przeciw?  Nie cały świat, TY?

______________________________________

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#162856

Tylko jestem realistą...

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#162871

Czyli jesteś realistą? Hm..... . Gdyby takimi samymi realistami byli i Piłsudski, i Dmowski, i Paderewski to dzisiaj kolega podpisywał się samperow idemow, względnie samperus idhemherruss.

Że nie wspomnę już, że Polska jako taka nie powstałaby w X wieku lub nie zostałaby powtórnie zjednoczona w XII wieku. A więc chciałbyś, tylko jesteś..... realistą?

Widzisz, drogi kolego, ja wychodzę z założenia że dopuki nie spróbuję, nie wiem jakie są realia. To raz. A dwa to swego czasu pewien mój koleś mawiał:

Wszyscy wiedzieli że się nie da zrobić, ale jeden nie wiedział .... i zrobił.

___________________________________________

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#162877

Piłsudski,Dmowski,Paderewski...Człowieku!!!Takich ludzi juz
nie ma!!! I nie będzie...
PS.Nie masz w kompie programu poprawiającego?
Dopóty,dopóki...piszemy przez "ó"!!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#162882

Tak zgadza się nie ma, tylko że w ostanich latach XIX i pierwszych XX wieku oni mogliby być o wiele bardziej sfrustrowani! Trzy przegrane powstania! Masowe wywózki na Sybir. Ludziska powoli zaczęli się przyzwyczajać do tego, że żyją w Galicji, Prywislanskim Kraju lub Wartegau czy jak mu tam. Porównując sytuację teraźniejszą do tamtej, to teraz jesteśmy w komfortowej sytuacji! Przestań człowieku narzekać i zabieraj się do roboty. Masz doświadczenie! Nie wolno Ci go zmarnować!

PS. Nie nie mam programu poprawijącego, a tak wogóle to u mnie jest godzina 6 rano, a ja jeszcze nie zdążyłem się położyć. Skończę i idę spać.

I przestań narzekać!

___________________________________________

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#162894

To że po pokazaniu się pierwszej części projektu będą ataki i jedynki spodziwałem się.
Dziękuję za merytoryczne uwagi dotyczące projektu, zastanowią się jak zmienić te zapisy aby były bardziej czytelne.
Projekt Konstytucji jest gotowy w całości, ale z dwóch powodów nie chcę go podawać teraz:
1. Aby nie być potraktowanym jako osoba która chce rozbijać prawą stronę sceny politycznej przed wyborami.
2. Muszę jeszcze dokończyć projekty okołokonstytucyjne jak ordynację wyborczą itp.
-----------------------------------------------------------
"Polska Niepodległa to Polska niebezpieczna" Lenin

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

----------------------------------------------------------- "Polska Niepodległa to Polska niebezpieczna" Lenin

#162798

Fajnie że nad tym pracujesz. Zawsze w rozmaitych tvnach rozprawiają o konstytucji jacyś tam "konstytucjonaliści". A tu, chyba się nie mylę: zwykły człowiek bierze "pióro" i pisze. Dobrze.

@Art. 13. 1.

" Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu i komunizmu, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa." Napisałbym to trochę inaczej, może bardziej jednoznacznie, bo tu sprawa musi być postawiona jasno.

Moja propozycja:

Art. 13. 1.

Zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do metod i praktyk działania nazizmu i komunizmu lub jakichkolwiek totalitaryzmów, a także tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo przewiduje utajnienie całości lub części struktur lub członkostwa.

Niektórym być może wyda się taka mała zmiana sporem o słowa, ale ja wierzę że właśnie w słowach jest zaklęty duch i przesłanie. Ten zapis powinien nie pozostawiać jakiegokolwiek miejsca na dowolność późniejszych interpretacji.

Konstytucja powinna być napisana językiem który zrozumie osoba mająca minimalne wykształcenie i powinna być jednoznaczna i dookreślona w każdym artykule. Celowo unikam tu słowa precyzyjna, gdyż jednak będą potrzebne interpretacje jej zapisów. Tego się chyba nie uniknie.

Jestem gorącym przeciwnikiem ordynacji wyborczej czy jak by to nazwać inaczej. Zasady wyborów powinny być zapisane w konstytucji ponieważ stanowią o fundamencie władzy w Polsce. Fundament nie może podlegać aktowi niższej rangi niż konstytucja bo to jest logiczna sprzeczność. Ordynację wyborczą wymyślono właśnie po to aby móc manipulować wynikiem wyborów. Nowa konstytucja powinna stawać w poprzek złym zwyczajom, nawykom i chronić nas przed tym.

Piszemy nową konstytucję, więc pozwólmy sobie na swobodę wynikającą z przywileju tworzenia czegoś nowego od podstaw. Zatem nic nie musi być podobne do... czy też ma być tak bo taki jest zwyczaj. Nie ograniczajmy się. Trudniej według mnie odciąć już raz wprowadzony nowy twór niż powołać do życia kolejny nowy. Działa tu niewola przywiązania do już powstałego toku myślowego. Nowa konstytucja wcale nie musi być podobna do jakiejś starej.

W naszej konstytucji powinna istnieć klauzula uniemożliwiająca także zmianę niektórych, szczególnie ważnych na przykład z punktu widzenia położenia geograficznego naszego państwa artykułów tejże konstytucji. Choćby tych traktujących o spójności terytorialnej, narodowej czy struktur władzy. W konstytucji te sprawy powinny być pozostawione do decyzji suwerena i rteferendum określonego także w konstytucji. Nie ma wątpliwości że wrogowie Polski będą robili wszystko aby wykorzystać każdy cień wątpliwości przeciwko nam.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#162946

Stow.Przeciw Bezprawiu
Wg stowarzyszenia umieszczenie a właściwie pominięcie w konstytucji właściwej roli sądownictwa i prokuratury, wskazuje, że autor niestety rozmija się z rzeczywistością.
Co to znaczy " w zakresie wymiaru sprawiedliwości – niezawisłe sądy i trybunały.". Wymiar sprawiedliwości to fundamenty państwa. Nie ma państwa bez prawa i nie ma prawa bez sprawiedliwości. Co to znaczy, że przedstawicielem Narodu są niezawisłe sądy ? To pomylenie roli sądownictwa. To sądownictwo jest dla społeczeństwa a nie społeczeństwo dla sądów. Nadzór i kontrola sądownictwa a także prokuratury jest konieczna przez społeczeństwo i winna być w konstytucji jednoznacznie uwidoczniona. To tak jak by sędziów mieli kontrolować sędziowie. Taki stan mamy od poprzedniej konstytucji. Wynik: szalejące bezprawie i rozkradzione państwo, oszukani ludzie, zakłady psychiatryczne dla niepokornych, niebotyczne koszty sądowe oraz prawo prokuratorsko - sądowe, a nie ustawowe. Bez kategorycznych zmian w zakresie wymiaru sprawiedliwości, żada konstytucja nie spełni swojego zadania.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Stow.Przeciw Bezprawiu

#162961

Świetnie, zauważyliście mankamenty, a teraz jak to według was powinien wyglądać Art2 p. 3. Chciałbym zauważyć, że w dalszej części projektu Konstytucji jest cały Rozdział poświęcony wymiarowi sprawiedliwości. Co oczywiście nie przeszkadza aby Stowarzyszenie przedstawiło swój projekt. Jeżeli będzie lepszy, w całości lub poszczególne punkty, nie widzę problemu aby zmienić.

PS Dlatego jest wrzucony pilot. Dlatego tworzona jest strona poświęcona projektowi, aby każdy mógł wypowiedzieć swoje zdanie, aby wszyscy mieli możliwość tworzenia Fundamentów Rzeczpospolitej.

__________________________________________

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"...dopomóż Boże i wytrwać daj..."

#162978

Zgadza się nie mam wykształcenia prawniczego.
Dziękuję za pomysły w zapisach konkretnych artykułów.
-----------------------------------------------------------
"Polska Niepodległa to Polska niebezpieczna" Lenin

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

----------------------------------------------------------- "Polska Niepodległa to Polska niebezpieczna" Lenin

#162967

W dalszej części jest rozdział o sądownictwie. W tym projekcie sędziowie są wybierani do niższych sądów na okres 5 lat w drodze wyborów powszechnych a na sędziów Trybunału Stanu i innych sędziów najwyższych przez Prezydenta.

-----------------------------------------------------------
"Polska Niepodległa to Polska niebezpieczna" Lenin

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

----------------------------------------------------------- "Polska Niepodległa to Polska niebezpieczna" Lenin

#162963

Nie złą zabawę sobie wybrałeś ale ta zabawa to dla starszaków dla maluszków nie jest wprawdzie niebezpieczna ale w niektórych przypadkach może prowadzić do rozwinięcia niepożądanych cech charakteru.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

berecik

#163292

o prawie do broni nie tylko palnej, lecz i białej - bagnet.

""" 3. Rzeczpospolita Polska zobowiązuje się zwrócić własność byłym Właścicielom lub ich spadkobiercom majątku zabranego w wyniku ustaw PRL. """ - coś tu błędem gramatycznym, stylistycznym mi pachnie.

Jerzy Kowalski

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Jerzy Kowalski

#163330

Art. 11.
1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają obywateli polskich, na zasadach dobrowolności i równości, w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa.
2. Finansowanie partii politycznych jest jawne i nie może być dotowane z budżetu Państwa.
Art. 21.
W Rzeczypospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski. Przepis ten nie narusza praw mniejszości narodowych wynikających z ratyfikowanych i przestrzeganych przez obydwie strony umów międzynarodowych, na zasadzie wzajemności.

_________________________________________________________
„Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor”. Józef Beck

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Pokora i uległość tylko do wzmocnienia i utrwalenia niewoli prowadzi (J.Piłsudski)

#163341

Na wstępie zaznaczę, że jestem raczej zwolennikiem przywrócenia konstytucji kwietniowej po zmianach. Kiedyś rozpocząłem prace nad takim dostosowaniem ale z braku czasu utknęło to w martwym punkcie.

Jako, że czepiam się zawsze :) wszystkiego to miałbym uwagi praktycznie do każdego artykułu, więc wrzucę tylko to co uważam za najważniejsze.

Art. 1
Ustęp 1

Wnioskuję, że jest to Art. 1 z konstytucji marcowej. Proponuję przywrócić jego oryginalny zapis: Państwo Polskie jest Rzecząpospolitą. Sam osobiście bym z niego zrezygnował ponieważ tytuł rozdziału już określa nazwę naszej ojczyzny.

Ustęp 2
[quote=dr02d2u]Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym" - co to w ogóle znaczy? Chodzi o terytorium, w sensie, że nie podzielne?[/quote]

Zapis ten to art. 3 obecnej konstytucji (nie występował on ani w konstytucji marcowej ani kwietniowej II RP) i odnosi się do zasady państwa unitarnego (jednolitego), jednolitość władzy, kulturowa itd., wyklucza to na przykład powstanie na terenie RP autonomii itp. Przeciwieństwem państwa jednolitego jest federacja. Szkoda, że w trakcie ostatniej „rozróby” z RAŚ-iem nikt z dyżurnych autorytetów nie zwrócił na to uwagi (aby spełnić żądanie autonomii należy zmienić konstytucję). Zapis jak najbardziej do utrzymania w nowej konstytucji.

Ustęp 3
Moim zdaniem nie do utrzymania i nie do przyjęcia. Ustanowienie jednej religii (wyznania) jako panującej (za SJP PWN:
panować
1. «sprawować rządy w jakimś kraju»
2. «przewodzić komuś»
3. «podporządkowywać coś sobie»
) będzie jej pozwalało sprawować władzę nad innymi itp. jeśli nie, będzie to martwy przepis.

Zagwarantowanie uprzywilejowanej pozycji KK wśród innych wyznań, jeśli to było intencją autora, powinno nastąpić na przykład przywróceniem ART. 114 konstytucji marcowej (zapis utrzymany przez konstytucję kwietniową):
„Wyznanie rzymsko-katolickie, będące religią przeważającej większości narodu, zajmuje w Państwie naczelne stanowisko wśród równouprawnionych wyznań.
Kościół Rzymsko-Katolicki rządzi się własnemi prawami. Stosunek Państwa do Kościoła będzie określony na podstawie układu ze Stolicą Apostolską, który podlega ratyfikacji przez Sejm.”
Zresztą jeżeli chodzi o religie to w ogóle postulowałbym przywrócenie ART 112 – 116 konstytucji marcowej (zapisy utrzymane w konstytucji kwietniowej), jeśli trzeba po drobnych modyfikacjach.

Art. 2
Ustęp 2
Usunięcie z oryginalnego tekstu aktualnej konstytucji (art. 4 ust 2) słów „lub bezpośrednio” powoduje brak możliwości wpływania na sprawy Państwa w głosowaniu referendalnym. Jeśli się mylę to proszę mnie poprawić.

Ustęp 3
„Organami Narodu w zakresie ustawodawstwa jest Prezydent RP oraz Sejm” – powinno się rozgraniczyć tworzenie prawa od rządzenia. Sejm niech uchwala prawo a Prezydent RP niech rządzi. Jeśli zajdzie taka potrzeba można nadać prezydentowi możliwość inicjatywy ustawodawczej tudzież wydawanie dekretów mających moc ustawy, ale tylko w jasno określonych przypadkach (nie za wielu).
Nie bardzo rozumiem w jaki sposób sądy miały by być organami narodu (będziemy sędziów wybierać? Do reprezentowania nas przed kim?? Posłami?). Jeżeli sądy będą miały swój rozdział to po prostu usunąć je z tego artykułu.

ART 3
Ustęp 3
Pozostawić w brzmieniu oryginalnym (ART 4 ust 3 konstytucji kwietniowej).
Usunąłbym „i gospodarczy”. Samorządy gospodarcze niech się tworzą same na podstawie obowiązującego prawa, nie widzę sensu obligatoryjnego ich powoływania.

ART 4
Ustęp 2
Warto rozważyć zmianę słowa „zapewnia” na „gwarantuje”. Bo jeśli Państwo coś zapewnia to musi to unormować, dostarczyć kogoś do zapewniania itp. a jeśli gwarantuje to może pozostawić to obyczajom na przykład i tylko rozsądzać w kwestiach spornych, tak to rozumiem.

ART. 7
Pierwszą część czyli „strzeże Niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium” dodał bym do ART. 1 ustęp 2. Brzmiałby on wtedy „Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym oraz strzeże Niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium.” Pozostałą część bym usunął bo co to są wolności i prawa człowieka? Najczęściej narzucają je nam umowy i konwencje międzynarodowe, więc nie potrzebujemy tego zapisu.

ART. 8
Ustęp 3
Nie umieszczał bym takiego zapisu w pieszym rozdziale, ale w przepisach końcowych i przejściowych. I żadnego dziesięcioletniego tworzenia czegokolwiek. Zwyczajnie, jesteś Polakiem lub potomkiem składasz papier lub Ojczyzna Cię szuka i dostajesz paszport jak chcesz to wracasz do Ojczyzny. Wszyscy starsi, przymusowo przesiedlani dostają emeryturę. Nie dotyczy komunistów, tych którzy zrzekli się dobrowolnie itp. Stworzenie prawa 1 rok od wejścia w życie konstytucji przez sejm lub senat, jeśli parlament się nie wypowie w ciągu pół roku Prezydent unormuje to wszystko dekretem z mocą ustawy.

ART. 10
Jeśli konstytucja jest najwyższym prawem w RP to umowy międzynarodowe muszą być z nią zgodne albo będzie można je podważyć przed sądem i się do nich nie stosować. Uważam ten zapis za zbędny. ART. 9 ustęp 1 załatwia całą sprawę.

ART. 11, 12, 13
Moim zdaniem niepotrzebne. Państwo Polskie gwarantuje, jeśli zmienimy jak w propozycji powyżej ustęp 2 artykułu 4, wolność zrzeszeń. Wpisać co najwyżej jeden artykuł o jawności finansów i zakazać utajniania struktur, dopuścić możliwość wymogu rejestracji niektórych typów zrzeszeń w rejestrze sądowym. Reszta niech będzie stanowiona w ustawach.

ART. 13 ustęp 2
Co to znaczy antypolski? I kto o tym ma decydować? Artykuł 5 jasno mówi: „Obywatele winni są Państwu wierność oraz rzetelne spełnianie nakładanych przez nie obowiązków.” Ten zapis sam w sobie wyklucza już bycie antypolskim w zupełności.

ART. 14
Pozostawię w sumie bez komentarza, ustęp 2 – 51% - raczej niewykonalny jeśli zamierzamy pozostać w UE, czy być chociażby we wspólnej przestrzeni gospodarczej.

ART. 16
Ustęp 2
Boże uchowaj.
Dziennikarz, redaktor, właściciel mediów, aktor, reżyser, bankier, związkowiec itp. To nie urzędnicy! Polityków, sędziów, urzędników administracji, szkół publicznych, oficerów mundurówki itp. jak najbardziej, ale nic więcej.

ART. 17 do wykreślenia.

ART. 18
Ustęp 3
Do przepisów końcowych i przejściowych. Wymusić stworzenie ustawy przez sejm i senat, jak nie to prezydent dekretem. Oddać co się da w naturze, zagwarantować nienaruszalność stanu posiadania Lasów Państwowych. Cieki wodne, zbiorniki wodne, parki narodowe wspólnym dobrem więc także nie mogą być zwracane. Reszta w pieniądzu w miarę możliwości finansowych. Załatwić sprawę w 10 lat – zwroty nie ustawę. Do osób, którym nie zwracamy dodał bym żyjących i potomków członków PZPR, MO, UB, SB, oficerów LWP, bojowników żydowskich dezerterujących z armii Andersa itd. Itp.

Ustęp 4
Tak samo jak ustęp 3 do przejściowych i końcowych – ale najpierw zwracamy to co PRL ukradł. A resztę wieczystego nie za darmo lecz za powiedzmy 10% wartości.

Kurcze miało być krótko a wyszło przydługaśnie i nudnawo :(. Jak zawsze.

Pozdrawiam i czekam na resztę.

P.S. Podoba mi się pomysł aby korzystać z dorobku naszych Ojców.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163346

Dziękuję za bardzo cenne uwagi. Myślę, że będzie czas o nich podyskutować - naprawdę warto. Tutaj tylko pragnę zauważyć, że część z Twoich uwag pewnie zniknie po lekturze dalszych rozdziałów. Póki co chętenie przeczytam argumentację co do usunięcia art. 17.

Na razie tyle...

Pozdrawiam
-------------------------------
Samotny wilk w biegu

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163350

Nie ma potrzeby określać ustroju gospodarczego czy tam jakiegoś innego wynalazku (kto to w ogóle wymyślił taki zwrot?)
Art. 19 mówi wyraźnie:
Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na bezpieczeństwo Państwa.

Więc oprzyjmy sobie ustrój gospodarczy na czym tam chcemy w ustawie czy innym czymś jak ktoś będzie chciał to i tak sobie założy działalność i będzie robił swój biznes.

ART. 18 ustęp 1 i 5 załatwia sprawę własności.

Konstytucja powinna zawierać jasne przepisy, które nie będą się wykluczać, a jeśli jeden miałby coś drugiemu odbierać to stosować to bardzo rzadko. Dzięki takim niejasnością lub powtórzeniom mamy właśnie taki burdel jaki mamy.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163365

powinien zawierać podpunkt, o pozbawieniu semitów, którzy rozkradli Polskę, wszelkich praw publicznych. W tym prawa głosu wyborczego.;)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#163405

wg. Tuska:
Art. 2 p. 1 "Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do POlszewickiej partii.

Art.2 p. 2 "Władza w POlszewickiej partii dożywotnio należy do pana Donalda "Cudotwórcy" TUSKA".
skrzekul

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Jeżeli zapomnimy o nich,
Niech BÓG zapomni o nas" - Adam Mickiewicz

skrzekul

#163429