Blokada Marszu Niepodległości przez Niemców – list protestacyjny w trzech językach, oraz przydatne adresy.

Obrazek użytkownika Maria Kowalska
Blog

Dzięki pomocy licznych blogerów powstał list protestacyjny. Wysyłajcie!

 

W związku z zapowiedzianą przez niemieckie środowiska lewackie „Antifa” blokady polskiego Marszu Niepodległości pozwalam sobie na zaproponowanie treści listu protestacyjnego.

 

Wersja polska:

Szanowni Państwo

Potępiamy ostro i żądamy stanowczego, natychmiastowego i ostrego potępienia działań niemieckiej organizacji „Antifa”.

Organizacja ta zamierza zakłócić w Warszawie legalną demonstrację z okazji Narodowego święta Niepodległości dnia 11 Listopada. Zablokowanie polskiego Marszu Niepodległości zostało zapowiedziane na internetowej stronie tej organizacji. „Naziaufmarsch blockieren! am 11.11.2011 in Warschau” http://www.antifa.de/cms/content/view/1752/1/

Takie działanie uważamy za niedopuszczalne ingerowanie organizacji obcego państwa w wewnętrzne sprawy Polski. Jest to międzynarodowy skandal.

Tego dnia Polacy świętują rocznicę odzyskania niepodległości w 1918 roku po okresie, gdy przez 123 lata Prusy, Rosja i Austria okupowały naszą ojczyznę, a Polski nie było na mapie Europy. W tym kontekście zakłócanie polskiego święta przez niemieckie organizacje ma szczególnie drastyczny wydźwięk.

Polacy, którzy kochają swoją ojczyznę pragną w tym dniu okazać radość z faktu, że obecnie Polska może już być krajem wolnym oraz swoje przywiązanie do Boga, do Kościoła katolickiego i do wartości chrześcijańskich, dzięki którym zachowaliśmy tożsamość narodową przez lata ucisku.

Marsz Niepodległości będzie związany z modlitwą dziękczynną za odzyskanie wolności i suwerenności.

Polacy świętujący swoje święto narodowe zostali kłamliwie nazwani przez organizację „Antifa” faszystami.

Pragniemy przypomnieć, że narodowy socjalizm rozwinął się w Niemczech i w powiązaniu z niemieckim faszyzmem znany jest jako okrutny i zbrodniczy system totalitarny. Polska była podczas II wojny światowej ofiarą zbrodni niemieckich faszystów i narodowych socjalistów. Przypisywanie Polakom określenia faszyści jest haniebnym kłamstwem i fałszowaniem historii oraz godzi w dobrosąsiedzkie stosunki między Polską a Niemcami.

W skład komitetu honorowego Marszu Niepodległości wchodzi ponad 40 osób spośród elity polskiego narodu, min. liczni polscy profesorowie, biskupi, posłowie, wysocy rangą oficerowie, naukowcy, historycy, reżyserzy, aktorzy, dziennikarze, pisarze, publicyści, muzycy i sportowcy.

Zwracamy uwagę, że niemiecka organizacja „Antifa” posługuje się zakazanymi prawnie w Polsce symbolami totalitaryzmu komunistycznego, którego ofiarą był polski naród.

Z poważaniem

Wersja niemiecka:

Sehr geehrte Damen Und Herren

Wir verurteilen auf schärfste und wir erwarten eine unmittelbare, ausdrückliche und scharfe Verurteilung der Aktion der deutschen Organisation "Antifa".

Diese Organisation hat vor, eine legale Demonstration anlässlich des Unabhängigkeit Nationalfeiertages in Warschau am 11 November 2011 zu verhindern. Die Blockade des polnischen Marschder Unabhängigkeit wurde auf der Webseite der Organisation angekündigt: „Naziaufmarsch blockieren! am 11.11.2011 in Warschau” http://www.antifa.de/cms/content/view/1752/1/

Solche Handlung betrachten wirals nicht akzeptable Einmischung einer Organisation eines fremden Staates indie innere Angelegenheiten Polens. Es ist ein Skandal des internationalen Ausmaßes.

An diesem Tag feiern Polen Jahrestag der Unabhängigkeit, die wir im Jahre 1918 zurückerobern haben, nachdem Preußen, Russland und Österreich unser Land aufgeteilt haben und Polen als Staat von Karte Europas für 123 Jahre verschwand.

Indiesem Zusammenhang, das Stören des polnischen Feiertages durch eine deutsche Organisation hat eine besonders drastische Bedeutung.

Die Polen, die ihre Heimat lieben, wollen an diesem Tag die Freude über die Tatsache, das Polen derzeit ein freies Land sein kann und ihre Anhänglichkeit zum Gott, zur katholischen Kirche und zu den christlichen Werten, dank diesen sie die nationale Identität durch dieJahre der Unterdrückungerhalten haben, zeigen. 

Der Marschder Unabhängigkeit wird mit einemDankgebet für die zurückeroberte Freiheit und Souveränität verbunden.

Polen, die den Jahrestag der Unabhängigkeit feiern wurden durch die Deutsche Organisation „Antifa“ lügnerisch als Ntionale Sozialisten und Faschisten bezeichnet.

Wir möchten daran erinnern, das der nationale Sozialismus sich in Deutschland entwickelt hat und in Verbindung mit dem deutschen Faschismus, als ein grausames, verbrecherisches totalitäres System bekannt ist. Während des 2zweiten Weltkrieges wurde Polen erneut zwischen Nazi-Deutschland und Sowjet-Russland aufgeteilt . Während des zweiten Weltkrieges war Polen ein Opfer der deutschen Faschisten und Nationaler Sozialisten (Nazis genannt).

Die Bezeichnung der Polen als nationale Sozialisten ist eine unverschämte Lüge und unverschämte Geschichtsfälschung. Es stößt gegen die guten nachbarschaftlichen Beziehungen zwischen Polen und Deutschland.

 Im Ehrenkomitee des Marsches der Unabhängigkeit gibt es über 40 Personen der Nation-Elite, u.a. polnische Bischofe, Wissenschaftler, die Mitglieder des Parlaments, Offiziere hohen Ranges, Historiker, Regisseure, Schauspieler, Journalisten, Schriftsteller, Publizisten, Musiker und Sportler.

Wir machen aufmerksam darauf, das die deutsche Organisation Antifa durch polnisches Gesetz verboteneSymbole des kommunistischen Totalitarismus, dessen Opfer das polnische Volk war, benutzt. 

 

 

wersja angielska:

 

 

Dear Sir or Madam

We strongly condemn and demand a firm, immediate and sharp condemnation of the activities of the German organization "Antifa".

This organization is intentending to disrupt the lawful demonstration in Warsaw on the occasion of the National Independence Day holiday on 11 November. The plan of blocking the Polish Independence Day March was announced on the website of this organization. "Naziaufmarsch blockieren! am 11.11.2011 in Warschau "http://www.antifa.de/cms/content/view/1752/1/

We consider this action planed by a organization of foreign state, as an unacceptable interference into the internal Polish affairs and the international scandal.

On November 11 Poles celebrate the anniversary of regaining the independence in 1918 after a period of 123 years in which Prussia, Russia and Austria occupied our homeland, and removed Poland from the map of Europe. In that context, a disruption of this commemoration by a German organization has a particularly dramatic overtones.

On that day, Poles who love their homeland want to rejoice the fact that Poland can be
a free country again. We want to show our commitment to God, the Catholic Church and to the Christian values, that helped us retain our national identity throughout the 123 years of oppression.

The March of Polish Independence would be connected with a prayer of thanksgiving for the recovery of freedom and the national sovereignty.

The organization ”Antifa”, however, labels the Poles who want to celebrate their national holiday as fascists.

We would like to remind that National Socialism was developed in Germany and in the conjunction with German fascism it is known as a cruel and murderous totalitarian system. During the Second World War Poland was the victim of crimes conducted by the German Fascists and National Socialists. Assigning Poles identity of fascists is a shameful lie and the falsification of history. It also undermines the good-neighborly relations between the Polish and Germans states.

The honorary committee of the Polish Independence March includes more than 40 people from the national Polish elite; many professors, bishops, deputies, senior officers, scientists, historians, movie and stage directors, actors, journalists, writers, musicians and athletes.

We are pointing out that the German organization "Antifa" uses prohibited in Poland symbols of Communist Totalitarianism- symbols of the system of which Polish nation was a victim.

Best regards

 

 

 

 

 

Polecam też przeczytać, jak państwowa telewizja promuje lewaków za nasze pieniądze:

http://niezalezna.pl/17950-tvp-kultura-blokuje-marsz-niepodleglosci

oraz o zgodzie władz miasta Warszawy na lewackie wybryki. Czy już pewne, że mają zgodę? Ma ktoś linka?:

http://www.niepoprawni.pl/blog/3988/czy-zezwolenie-przez-prezydentowa-warszawy-na-marsz-blokujacy-w-dniu-swieta-niepodleglosci

 

Jako, że mamy rozpoznane i nazwane zło, musimy je dobrem zwyciężyć, nie dając się sprowokować. Wspólnym ideowym mianownikiem naszych przeciwników jest walka z Bogiem, z wartościami chrześcijańskimi. Hasłem Marszu jest „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Bóg na pierwszym miejscu. Tak więc trzeba bardziej podkreślić religijny charakter Marszu. Mam nadzieję, że organizatorzy się z tym zgodzą.

Co możemy zrobić:

Demaskujemy zło – opowiadamy o sprawie, gdzie się da, piszemy w Internecie, piszemy protesty.

Konieczny masowy udział w Marszu Niepodległości – namawiamy znajomych, ogłaszamy na innych portalach.

Najbardziej skuteczna przeciw szatanowi, któremu służą nasi przeciwnicy byłaby procesja Eucharystyczna poprzedzająca Marsz (na czele Marszu)– pamiętamy z historii, że zawsze ta metoda jest skuteczna. Czy znajdzie się odważny ksiądz, który poniesie Najświętszy Sakrament przeciw tej bandzie? A może sam ks. Arcybiskup? Mówię zupełnie poważnie. Zaręczam, że  pierzchliby z podkulonymi ogonami. Jeśli jednak to będzie niemożliwe, to:

Na Marsz zabieramy ze sobą krzyże (jak największe) i niesiemy je wysoko podniesione– to prośba ks. Małkowskiego. Prosił też o to ks. Popiełuszko i ludzie przynosili krzyże i trzymali je w górze na mszach św. za Ojczyznę.

Na czele Marszu nieść duży krzyż.

Przynosimy różańce – różaniec to egzorcyzm. Można je nieść idąc w Marszu, tak aby były widoczne lub część osób mogłaby stanąć jeszcze przed nadejściem Marszu naprzeciw lewackich bojówek i odmawiać różaniec. No, niech spróbują zaatakować baby z różańcami.

Kto się nie boi, może metodą św. Maksymiliana Kolbe rozdawać lewakom Cudowne Medaliki. Najlepiej jeszcze przed Marszem, jak się będą zbierać. Halo, Niepokalanów – pobudka.

Zorganizować bardzo profesjonalne ekipy dokumentujące przebieg wydarzeń, oraz twarze uczestników blokady. Jedna ekipa koniecznie na wieży kościoła św. Anny.

O flagach i transparentach nie ma co przypominać.

Zaprosić grupy rekonstrukcyjne – tylko kto zależny od państwowych dotacji przyjdzie?

Kto się obawia użycia LRAD może się zaopatrzyć w stopery do uszu i/lub słuchawki.

 

 

 

http://www.niepoprawni.pl/blog/2008/panstwo-polskie-przeciwko-polsce

http://11listopada.org/sklad


Przydatne adresy:

Deutscher Bundestag
Platz der Republik 1
11011 Berlin

Telefon: +49 (0)30 227 0
E-Mail: mail@bundestag.de

 

Pani Kanclerz Niemiec:

angela.merkel@bundestag.de

petycje:

DEUTSCHER BUNDESTAG
Sekretariat des Petitionsausschusses
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tel.: (030) 227 35257
E-Mail:
post.pet@bundestag.de
Verantwortlicher: MR Wolfgang Finger (odpowiedzialny)

adresy mailowe pozostałych członków Bundestagu można znaleźć:

http://www.bundestag.de/adressbuch/search.do

1. Polonia

Kongres Polonii Amerykańskiej/ Polish American Congress

pacchgo@polamcon.org

Kongres Polonii Amerykańskiej oddział w Illinois

info@pacil.org

Adresy organizacji polonijnych na świecie:

http://www.polonia.org/

2. Polskie media niezależne (informujemy w celu zachęcenia do propagowania akcji):

kontakt@marszniepodleglosci.pl

radio@radiomaryja.pl

 http://niezalezna.pl/contact

http://blogmedia24.pl/contact

redakcja@blogpress.pl

kontakt@solidarni2010.pl

http://www.fronda.pl/news/

biuro@antypolonizm.pl

redakcja@wpolityce.pl

arcana@poczta.internetdsl.pl

http://www.portal.arcana.pl/Kontakt,76.html

skch@piotrskarga.pl

kontakt@wolnapolska.pl

 admin.wzzw@gmail.com

- Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej:

wsksim@wskism.edu.pl

3. Zagraniczne Media *:

Independent Media Center (informacja ze strony: The Independent Media Center to sieć wspólnie uruchomionych mediów do głoszenia prawdy w sposób rzetelny. Pracujemy z miłości i inspiracji do ludzi, którzy ciągle chcą pracować na rzecz lepszego świata, mimo zakłóceń korporacyjnych mediów i niechęci do podjęcia działań, aby uwolnić ludzkość- przekonamy się czy to prawda :-))

www-features@lists.indymediaSTOPSPAM.org

Media niezależne: Wielka Brytania:

independent.co.uk

newseditor@independent.co.uk

foreigndesk@independent.co.uk

Zagraniczne media 2dodane przez simacs:

4. Członkowie Parlamentu Europejskiego:

Joseph DAUL
Grupa Europejskiej Partii Ludowej
(Chrześcijańscy Demokraci)
Przewodniczący
Francja
joseph.daul@europarl.europa.eu

Wzór:

Mr. Joseph Daul, the Chairman of the Group of the European People's Party (Christian Democrats) in the European Parliament

Zaczynamy od Dear sir
Dear Sir,

……..treść listu

Na koniec: Yours Sincerely

Guy VERHOFSTADT
Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów
na rzecz Europy
Przewodniczący

Belgia

pełna nazwa adresata:

Mr.Guy Verhofstadt

the President

of the Group of the Alliance

of Liberals and Democrats for Europe

guy.verhofstadt@europarl.europa.eu

Jan ZAHRADIL
Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy
Przewodniczący
Czechy

pełna nazwa adresata

Mr. Jan Zahradil

The Chairman

of the European Conservatives

and Reformists Group

jan.zahradil@europarl.europa.eu

Daniel COHN-BENDIT
Grupa Zielonych / Wolne Przymierze
Europejskie
Współprzewodniczący
Francja

nazwa adresata:

Daniel Cohn-Bendit

Co-President of the Greens / EFA group

daniel.cohn-bendit@europarl.europa.eu

Francesco Enrico SPERONI
Europa Wolności i Demokracji
Współprzewodniczący
Włochy

pełna nazwa adresata:

Mr. Francesco Speroni

the Co-President

of Europe of Freedom

and Democracy Group

francescoenrico.speroni@europarl.europa.eu

Przyjaciel Polski:

Nigel FARAGE
Europa Wolności i Demokracji
Współprzewodniczący
Zjednoczone Królestwo

pełna nazwa adresata:

Mr. Nigel Farage

the Co-President

of Europe of Freedom

and Democracy Group

nigel.farage@europarl.europa.eu

5. Ambasady:

http://www.msz.gov.pl/Przedstawicielstwa,dyplomatyczne,w,Polsce,12916.html

Ambasada Republiki Federalnej Niemiec
ul. Jazdów 12, 00-467 Warszawa
tel. (22) 584 17 00, fax (22) 584 19 79
e-mail: warszawa@wars.diplo.de
Internet: www.warszawa.diplo.de

6. Kibice

Legia Warszawa:

info@legia.pl

biuroprasowe@legia.pl

Jagiellonia Białystok:

klub@jagiellonia.pl

Lech Poznań:

lech@lechpoznan.pl

joanna.dzios@lechpoznan.pl

6. Inne adresy:

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwość i Spraw Wewnętrznych przy PE (Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs)

LIBE-secretariat@europarl.europa.eu

***************************
RADA EUROPY

Council of Europe Offices
In Paris
55, avenue Kléber
F - 75784 Paris Cedex 16
Tel.+33 (0)1 44 05 33 60
Fax +33 (0)1 47 27 36 47
Email :
bureau.paris@coe.int

In Brussels (Liaison office with the EU)
Avenue des Nerviens 85 / Nerviërslaan 85
B - 1040 Brussels
Tel. +32 2 230 41 70
Fax +33 2 230 94 62
Email :
bureau.bruxelles@coe.int

Europejskie Biura RE :http://www.coe.int/t/dgap/fieldof_EN.asp?
(warto napisać do Gruzji - w linku jest adres)

Opracowane min. na podstawie:

http://adriano.nowyekran.pl/post/20080,ogolnoswiatowa-akcja-ratowania-polskiej-demokracji-akcja-blogerow-nowego-ekranu

Poniżej oficjalne adresy mailowe posłów poprzedniej kadencji. Trzeba by uaktualnić.

marek.biernacki@sejm.pl,
janusz.dzieciol@sejm.pl,
waldy.dzikowski@sejm.pl,
jacek.falfus@sejm.pl,
lukasz.gibala@sejm.pl,
artur.gorski@sejm.pl,
roman.kaczor@sejm.pl,
jozef.klim@sejm.pl,
slawomir.klosowski@sejm.pl,
wojciech.kossakowski@sejm.pl,
jacek.krupa@sejm.pl,
mieczyslaw.luczak@sejm.pl,
krystyna.lybacka@sejm.pl,
barbara.marianowska@sejm.pl,
jaroslaw.matwiejuk@sejm.pl,
konstanty.miodowicz@sejm.pl,
pawel.olszewski@sejm.pl,
pawel.orlowski@sejm.pl,
miroslaw.pawlak@sejm.pl,
stanislaw.pieta@sejm.pl,
jacek.pilch@sejm.pl,
piotr.polak@sejm.pl,
stanislawa.przadka@sejm.pl,
grzegorz.raniewicz@sejm.pl,
ireneusz.ras@sejm.pl,
adam.rogacki@sejm.pl,
dorota.rutkowska@sejm.pl,
malgorzata.sadurska@sejm.pl,
edward.siarka@sejm.pl,
jaroslaw.stolarczyk@sejm.pl,
andrzej.sztorc@sejm.pl,
piotr.vandercoghen@sejm.pl,
piotr.wasko@sejm.pl,
jan.widacki@sejm.pl,
jaroslaw.wojciechowski@sejm.pl,
slawomir.worach@sejm.pl,
tadeusz.wozniak@sejm.pl,
marek.wojcik@sejm.pl,
waldemar.wrona@sejm.pl,
stanislaw.wziatek@sejm.pl,
jaroslaw.zielinski@sejm.pl,
waldemar.andzel@sejm.pl,
andrzej.betkowski@sejm.pl,
antoni.bladek@sejm.pl,
jerzy.budnik@sejm.pl,
renata.butryn@sejm.pl,
ludwik.dorn@sejm.pl,
mariusz.kaminski@sejm.pl,
antoni.macierewicz@sejm.pl,
henryk.mlynarczyk@sejm.pl,
czeslaw.mroczek@sejm.pl,
stanislaw.olas@sejm.pl,
marek.opiola@sejm.pl,
marek.polak@sejm.pl,
jakub.rutnicki@sejm.pl,
dariusz.seliga@sejm.pl,
izabella.sierakowska@sejm.pl,
witold.sitarz@sejm.pl,
bozena.slawiak@sejm.pl,
andrzej.smirnow@sejm.pl,
pawel.suski@sejm.pl,
cezary.tomczyk@sejm.pl,
zbigniew.wojciechowski@sejm.pl,
michal.wojtkiewicz@sejm.pl,
jadwiga.zakrzewska@sejm.pl,
marek.borowski@sejm.pl,
beata.bublewicz@sejm.pl,
bozenna.bukiewicz@sejm.pl,
andrzej.cwierz@sejm.pl,
andrzej.galazewski@sejm.pl,
andrzej.halicki@sejm.pl,
tadeusz.iwinski@sejm.pl,
karol.karski@sejm.pl,
marek.krzakala@sejm.pl,
jan.kuriata@sejm.pl,
tomasz.latos@sejm.pl,
tomasz.lenz@sejm.pl,
adam.lipinski@sejm.pl,
dariusz.lipinski@sejm.pl,
krzysztof.maciejewski@sejm.pl,
maciej.orzechowski@sejm.pl,
pawel.poncyliusz@sejm.pl,
jan.rzymelka@sejm.pl,
jaroslaw.sellin@sejm.pl,
anna.sikora@sejm.pl,
michal.szczerba@sejm.pl,
robert.tyszkiewicz@sejm.pl,
tadeusz.wita@sejm.pl,
stanislaw.witaszczyk@sejm.pl,
stanislaw.zelichowski@sejm.pl

Do komisji wysyła się maile przez formularze na stronach:

http://orka.sejm.gov.pl/ListydoS6.nsf/JK1?OpenForm&ASW

http://orka.sejm.gov.pl/ListydoS6.nsf/JK1?OpenForm&SZA

http://orka.sejm.gov.pl/ListydoS6.nsf/JK1?OpenForm&OBN

 

 

Zamieszczam również propozycję listu protestacyjnego do władz Warszawy zaproponowany przez blogera Mix:

 

List do pani Prezydent Warszawy

W trosce o spokój, powagę, doniosłość i znaczenie dla Nas wszystkich Polaków daty 11 listopada, dnia odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości po wielu latach niewoli,
w imię jedności społeczeństwa, w imię poszanowania historii naszego kraju, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu Marszu Blokady i wydanie zezwolenia na inny dzień dla organizatorów tej imprezy.
11 listopada to wielkie dla Polski Święto, wspaniały dzień, dzień odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Wydanie przez Panią lub Pani podległych urzędników decyzji na ten sam dzień zezwalającej na Marsz pod hasłem blokujemy faszyzm rasizm, w dniu tak ważnego dla Polski Święta odbiera możliwość do godnego przeżycia tego dnia w spokoju i duchu patriotyzmu przez organizatorów i uczestników Marszu Niepodległości.
Nie ulega wątpliwości że Marsz pod hasłem blokujemy jest próbą zakłócenia Marszu Niepodległości i doprowadzenia do sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa w miejscu publicznym na ulicach Warszawy.
Marsz blokady nastawiony jest na zakłócenie spokoju , obchodów Święta Niepodległości i Marszu Niepodległości.
Dochodzą do nas informacje że organizatorzy marszu blokady zapraszają na marsz niemieckich obywateli, którzy mają stanąć na drodze Marszu Niepodległości.

Prezydent Warszawy powinien stać na straży prawa i godnie reprezentować urząd.
Dlatego w imię godności i poszanowania wszystkich żołnierzy którzy oddali życie w walce o Niepodległość Polski, dla poszanowania historii, w imię spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców obowiązkiem Pani jako Prezydenta Warszawy jest przesunięcie daty zezwolenia na imprezę pod hasłem „blokujemy” na inny termin.
Wymaga tego chwila, historyczna data 11 listopada i pełniona przez Panią obecnie funkcja prezydenta Warszawy.

Zgoda Urzędu Miasta Warszawy na dwie imprezy z których jedna ma na celu zakłócić przebieg drugiej jest zgodą i wzięciem na siebie pełnej odpowiedzialności za wydarzenia i możliwe scenariusze.

Kto doprowadza do sytuacji zagrożenia zdrowia i życia obywateli w tym przypadku przez wydanie zezwolenia w tym samym miejscu i czasie na dwa marsze z których jeden ma zablokować drugi wydaje zgodę na konfrontację i podlega karze.

 

Poza tym Mix napisał:

potrzeba zacząć działać natychmiast.

Oficjalny protest do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie wtrącania się i zamiaru blokowania przez obywateli obcego kraju Uroczystości Święta Niepodległości w Warszawie.

Do Sikorskiego

Do Tuska

Do ministra sprawiedliwości

Do Prezesa Jarosława Kaczyńskiego

Do TVP

Do władz kościelnych

sprawę trzeba nagłośnić.

Pytanie kto technicznie zredaguje list protestacyjny.?

Czy prawnicy PIS mogą się tym zająć ? / zaraz zrobią z tego sprawę polityczną .

Zawiadomić redaktora Sakiewicza z Gazety Polskiej by nagłośniono sprawę i zamieszczono list protestacyjny na łamach gazety.

Zorganizować pikietę pod kancelarią premiera i Ambasadą Niemiec./ Tam też wręczyć list protestacyjny.

Zawiadomić zagraniczne stacje telewizyjne o sprawie.

Zawiadomić Polonię na świecie co się u Nas dzieje.

 

 

Specjalne podziękowania dla Izikatora za tłumaczenie na angielski i dla Jana Bogatko za cenne uwagi do tłumaczenia niemieckiego.

Wszystkim dziękuję za zaangażowanie

Brak głosów

Komentarze

mam już co prawda "swoje lata", ale pofatyguję się do Warszawy, żeby po raz nie wiadomo który "zwyciężyć dobrem". Tyle lat "zwyciężałem", co mi szkodzi jeszcze ten raz...
 

Vote up!
0
Vote down!
0
#193983

wielkizderzaczhedronówPytam się WAS moi rodacy-w imię jakich racji, jakich poglądów mamy się dalej bebrać tą eurorzygowiną jakiej pełno teraz-dlaczego mamy rozdawać różańce słysząc tą plugawą germańską mowę!!! Przecież udział niemców i do tego jeszcze spe.dalonych na ulicach naszego miasta nieujarzmionego,miasta- bohatera to już samo w sobie jest OBELGĄ SKIEROWANĄ W SERCA NAS POLAKÓW!!!!Obelgą wycelowaną w wypalone ruiny domów ,w zgliszcza,w dusze pomordowanych na szucha, pawiaku ,palmirach, w powstaniu..to nie jest przypadek-TO CELOWA AKCJA!!!ludzie obudzcie się i zrozumcie że nasza Polska ukochana jest rozszarpywana własnie pod przykrywką takich akcji..POlitycy którzy dają przyzwolenie na takie rzeczy powinni zapaść się pod ziemie ze wstydu..ale czy oni mają wstyd?..Ja nie będę rozdawał tym p.edałom paciorków-i wy tego nie róbcie i to nie jest wezwanie do nienawiści tylko realizm..CZAS HONORU

Vote up!
0
Vote down!
0

wielkizderzaczhedronów

#195355

Popieram Cię Nixon !

Jak ktoś jest księdzem lub zakonnicą, to może w ten sposób działać. Ja bym nie mogła, bo czuję gniew do tych czerwonych szumowin ! A ponieważ  trzeba robić to, do czego jest się wewnętrznie przekonanym, po prostu wezmę udział w tym Marszu, niosąc biało-czerwoną flagę narodową !

Zrobię tak, bo jestem Polką i mam prawo czcić Święto Niepodległości w moim kraju ! ! !

Vote up!
0
Vote down!
0
#195365