Niby profesor Bydloszewski dostanie po uszach? sprawa w sadzie o falszerstwo!!

Obrazek użytkownika wilk na kacapy
Kraj

za NE
Zawiadomienie o przestępstwie
W ślad za enuncjacją internetową http://aktynologia.nowyekran.pl/post/28111,tusk-pomylka-czy-falszerstwo-aktu-prawnego (załącznik nr 1) działając zgodnie z art. 304 § l k.p.k. składam zawiadomienie o przestępstwie przekroczenia uprawnień (Art. 231. § 1 KK) i poświadczenia nieprawdy (Art. 271. § 1 KK) przez funkcjonariuszy publicznych, którzy w Zarządzeniu Nr 134 Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezesa Rady ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego użyli niezgodnego z prawdą sformułowania:
"3. Funkcję Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego pełni prof. Władysław Bartoszewski".
Przez co wprowadzili w błąd opinię publiczną i naruszyli powagę Państwa Polskiego.
Wnoszę też o wszczęcie śledztwa i ściganie Władysława Bartoszewskiego z tytułu podejrzenia popełnienia przez niego przestępstw określonych w Art. Art. 270. § 1 i 272 Kodeksu karnego.
Uzasadnienie
Powołany ww. Zarządzeniu na funkcję ministerialną Władysław Bartoszewski nie posiada nadanego przez Prezydenta RP tytułu naukowego „Profesor” i nie może być sygnowany, jako prof. Władysław Bartoszewski w dokumentach państwowych, a już w szczególności w stanowiącym źródło prawa Zarządzeniu Prezesa Rady Ministrów.
Władysław Bartoszewski się tytułem profesora posługuje bezprawnie lub w sposób zwyczajowy nie będąc uprawnionym do stosowania skrótu „prof.” przed imieniem i nazwiskiem. Zastosowanie tego skrótu w stosunku do osoby nieuprawnionej w oficjalnych dokumentach i aktach prawnych Rzeczpospolitej Polskiej jest niedopełnieniem obowiązku przez urzędników przygotowujących dokument i podpisujących go, oraz poświadczeniem nieprawdy przez urzędnika, który wystawia (podpisuje) ten dokument. Zgodnie z obowiązującym prawem nie jest uprawniona do używania tytułu PROFESORA i skrótu „prof.” na oficjalnych dokumentach państwowych osoba nie posiadająca tytułu profesora a zajmująca np. stanowisko profesora na wyższej uczelni lub posiadająca zwyczajowy tytuł profesora np. w szkole średniej.
W związku z powyższym wnoszę o wszczęcie dochodzenia celem wyjaśnienia w wyniku czyjej winy i jakiego rodzaju przestępstwa sporządzono dokument publicznie poświadczający nieprawdę, oraz o ściganie urzędników, którzy przygotowali przedmiotowe Zarządzenie pod podpis Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska niedopełniając obowiązków na szkodę obywateli i podpisującego go Donalda Tuska, oraz o ściganie Donalda Tuska za niedopełnienie obowiązku prawidłowości przygotowania Zarządzenia przed jego podpisaniem, a jeśli podpisał go z pełną świadomością, że Władysław Bartoszewski nie posiada tytułu PROFESORA – co powinno wynikać jednoznacznie z dokumentacji personalnej złożonej przez Władysława Bartoszewskiego – wnoszę o ściganie Donalda Tuska za przestępstwo poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariusza publicznego, podpisującego inkryminowane Zarządzenie.
W przypadku stwierdzenia posługiwania się w sposób nieuprawniony tytułem „profesora” przez Władysława Bartoszewskiego w dokumentacji personalnej złożonej do działu personalnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej wnoszę o ściganie Władysława Bartoszewskiego z tytułu popełnienia przestępstwa fałszerstwa dokumentów (Art. 270. § 1. KK) i wyłudzenia poświadczenia nieprawdy (Art. 272 KK) dla własnych korzyści osobistych (np. prestiżowych) jeśli znał cel przedłożenia swoich dokumentów personalnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Wnoszę też o ściganie Władysława Bartoszewskiego, jeżeli realizując zadania Pełnomocnika Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego posługiwał się Zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów do Spraw Dialogu Międzynarodowego wiedząc o tym, że ten dokument poświadcza nieprawdę, co do jego tytułu naukowego.

„Warto być przyzwoitym...” – rzekł starzec z Warszawy...
„Bravissimo, profesor!” – tłum klakierów zawył...

A wesoły staruszek podniósł dumnie głowę,
I zaraz bydłem nazwał Narodu połowę...

I (zasiadłszy wysoko, na rządowym stołku),
Nawtykał oponentom od dyplomatołków...

Potem poinformował – obcych i rodaków,
Że najbardziej za Niemca to się bał ... Polaków...

Na koniec zacnych ludzi z wdziękiem zmieszał z błotem
(Za co otrzymał order zaraz chwilę potem)...

W zgiełku standing ovation, w jazgocie peanów,
Cichną głosy skrzywdzonych starych weteranów...

Bo prawdziwi herosi (inaczej niż w mitach)
Przegrywają z kretesem bitwę o zaszczyty...

Tu konkluzję ostatnią wywieść mi wypada:
„Trudniej być przyzwoitym, niźli o tym gadać...”...

Niech więc drobna korekta nowy trend wyznacza:
„Warto być przyzwoitym! Lecz się nie opłaca...”

Pytania, na które “profesor” Bartoszewski nie odpowie
Władysław Bartoszewski niedawno został określony przez przywódcę Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska jako “najlepszy polski życiorys” i jako “najlepsza polska biografia”. Tenże pan Tusk już jako premier RP powołał Bartoszewskiego na sekretarza stanu do spraw zagranicznych w kancelarii premiera. W ostatnim czasie nadeszła również wiadomość, że Senat KUL postanowił akurat teraz uhonorować Władysława Bartoszewskiego doktoratem honoris causa, nie bacząc na bezprzykładną serię wyzwisk i obelg, jakimi popisał się pan Bartoszewski w ostatniej kampanii wyborczej. W związku z tymi wszystkimi przedziwnymi uhonorowaniami człowieka, który dawno przestał spełniać wymogi stawiane przed ludźmi o prawdziwym autorytecie, pozwolę sobie wystosować do niego następujących 30 pytań:

- Dlaczego zgodził się Pan na uroczyste wręczenie Panu medalu ku czci największego niemieckiego polakożercy lat dwudziestych Gustawa Stresemanna?

- Dlaczego w 2006 r. jako sekretarz kapituły Orderu Orła Białego sprzeciwił się Pan przyznaniu Orderu Orła Białego (pośmiertnie) generałowi Augustowi E. Fieldorfowi i rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu? Czy można w ogóle porównać Pana zasługi jako kawalera Orła Białego z zasługami dwóch wspomnianych bohaterów?

- Dlaczego, będąc oficjalnym gościem Izraela jako polski minister spraw zagranicznych, milczał Pan jak grób w parlamencie izraelskim w czasie, gdy obrażano Pana kraj, gdy Polaków publicznie nazywano współwinnymi wraz z Niemcami zagłady Żydów (robił to m.in. wiceprzewodniczący parlamentu R. Rivlin)?

- Jeśli nie miał Pan odwagi na publiczną polemikę z antypolskimi oszczerstwami, dlaczego nie wyszedł Pan z sali, jak doradzała Panu większość polskiej delegacji?

- Dlaczego kłamał Pan (w 2000 r.), że Polaków zaatakował w Knesecie tylko “głupi ekstremista”?

- Dlaczego używa Pan bezprawnie tytułu profesora w sytuacji, gdy jest Pan tylko maturzystą, absolwentem gimnazjum? Jak wiadomo, obowiązują twarde reguły: aby zostać profesorem, trzeba mieć magisterium, doktorat i habilitację, a żadnej z tego typu prac Pan nie obronił, nie mówiąc o skończeniu studiów.

- Dlaczego nie zdobył się Pan na publiczne wystąpienie w obronie pamięci słynnej pisarki Zofii Kossak, której Pan tyle zawdzięcza, jak Pan sam wielokrotnie przyznawał?

- Dlaczego zgodził się Pan na zamieszczenie w książce – wywiadzie z Panem – cytatu z kłamliwym twierdzeniem Stefana Niesiołowskiego, że jakoby: “Zapisał (Pan) piękną kartę walki o Polskę z bronią w ręku”. W jakim to było oddziale? Przy jakiej ulicy? Jakich ma Pan świadków tej rzekomej walki?

- Dlaczego tak mocno, a kłamliwie, przesadza Pan z eksponowaniem swej roli jako rzekomo jednej z głównych postaci organizujących pomoc dla Żydów w ramach Żegoty w 1942 roku? Miał Pan wtedy tylko 20 lat i był podwładnym faktycznej wielkiej organizatorki pomocy Żydom Zofii Kossak.

- Dlaczego nie zareagował Pan na poturbowanie polskich, katolickich wiernych przez moskiewską milicję?

- Dlaczego nie zrobił Pan nic, aby zaprotestować przeciwko brutalnej obławie policyjnej na 300 Polaków we Frankfurcie nad Odrą, potępionej nawet przez 7 niemieckich posłów?

- Kto upoważnił Pana jako ministra do przepraszania Niemców cytatem z Jana Józefa Lipskiego za przesiedlenie?

- Na jakiej podstawie zaniżył Pan o milion osób – wbrew sprawdzonym naukowo statystykom – liczbę Polaków, ofiar wojny, w swym wystąpieniu w Bundestagu?

- Dlaczego Pan, w latach 60. tak zdecydowanie reagujący na początki fali antypolonizmu, milczy w tej sprawie, gdy fala antypolonizmu jest wielokrotnie większa?

- Dlaczego piętnował Pan w Izraelu antyżydowskich “polskich ciemniaków”, a nie wypowiada się Pan na temat skrajnych przejawów żydowskiego antypolonizmu? Dlaczego nie reaguje Pan na coraz silniejszą falę antypolonizmu w niemieckich mediach?

- Dlaczego Pan, były żołnierz AK i Powstania Warszawskiego, nie zareagował na potworne oszczerstwa rzucane na powstanie w artykule Cichego i na AK w tekście Yaffy Eliach?

- Dlaczego nic Pan nie zrobił w celu wystąpienia na arenie międzynarodowej przeciw używaniu oszczerczego nazewnictwa: “polskie obozy zagłady” i “polskie obozy koncentracyjne”? (Zrobił to dopiero kilka lat po Panu minister Adam Daniel Rotfeld).

- Co skusiło Pana, jako 83-letniego staruszka niemającego zielonego pojęcia o lotnictwie, do przyjęcia swoistej synekury, posady prezesa Rady Nadzorczej LOT, znajdującego się skądinąd w bardzo trudnej sytuacji finansowej? Czy w czasie Pana zarządu LOT-em może się Pan pochwalić choć jednym, jedynym posunięciem, które przyczyniło się do poprawy sytuacji finansowej firmy?

- Czy w czasie Pana pierwszego szefowania resortem spraw zagranicznych zrobił Pan w ogóle choć jedną konkretną rzecz dla obrony polskich interesów narodowych w polityce zagranicznej, czy wystarczyło Panu bierne reagowanie na wszelkie przypadki brutalnego dyskryminowania Polaków?

- Dlaczego Pan po tylekroć kłamliwie wychwalał kanclerza Helmuda Kohla znanego z niechęci do Polaków i do uznania granicy na Odrze i Nysie?

- Dlaczego Pan – antykomunista – zgodził się być ministrem w postkomunistycznym rządzie Józefa Oleksego?

- Dlaczego nie zdobył się Pan na publiczne wystąpienie w obronie pamięci słynnej pisarki Zofii Kossak, swojej byłej przełożonej?

- Dlaczego nie zdobył się Pan – “autorytet” w Niemczech i Izraelu – na publiczne potępienie antypolskich oszczerstw najgorszego polakożercy i katolikożercy Jana Tomasza Grossa?

- Czy nie wstydzi się Pan swej decyzji odwołania z funkcji polskiego konsula honorowego wielkiego Polaka Jana Kobylańskiego, tylko dlatego że zaangażował się on w obronę prezesa Kongresu Polonii Amerykańskiej Edwarda Moskala?

- Czy nie wstydzi się Pan, że na stare lata dał się Pan wciągnąć w niegodną Pana siwych włosów kampanię obelg w stylu “dewianci” i “bydło”?

- Czy popierał Pan awansowanie swego syna na pełnomocnika rządu ds. bezpieczeństwa energetycznego w randze ministra w rządzie Marcinkiewicza? Kto pierwszy zachęcił premiera Marcinkiewicza do rozważenia kandydatury Pana syna – pracującego przez wiele lat jako historyk w żydowskim instytucie w Oxfordzie – na to stanowisko, twierdząc, że Pana syn jakoby “od wielu, wielu lat zajmuje się energetyką”?

- Dlaczego dziwnie nie mówi Pan w swoich wywiadach o tym, że Pana syn pracował przez wiele lat w żydowskim instytucie w Oxfordzie i w polsko-żydowskim roczniku “Polin”? Przecież chyba nie było nic wstydliwego w jego pracy?

- Dlaczego Pan nie wpłynął na swego syna, by w 1989 r. nie wydawał jako “Editor” polakożerczej książki Samuela Willenberga “Surviving Treblinka”, w której znalazły się m.in. oszczercze twierdzenia, że AK-owcy, uczestnicy Powstania Warszawskiego, mordowali Żydów i gwałcili Żydówki?

- Dlaczego w ostatnich kilkunastu latach milczał Pan, nie protestując publicznie w sprawie oskarżeń przeciw Polakom (m.in. w tak bliskim Panu “Tygodniku Powszechnym”), że radośnie bawili się na karuzeli w pobliżu ruin płonącego warszawskiego getta? Przecież jeszcze w 1985 r. prostował Pan to kłamstwo na łamach paryskich “Zeszytów Historycznych”?

- Dlaczego kłamie Pan w wywiadzie-rzece udzielonym Michałowi Komarowi, jakoby złożył Pan rezygnację po objęciu na KUL funkcji dziekana przez prof. Ryszarda Bendera? W rzeczywistości był Pan podwładnym w jego katedrze aż 11 lat, w tym kilka lat w czasie, gdy był on dziekanem.

A rozgrzane sady POwiedza falszerstwa byly i co z tego
co nam zrobicie,znikoma szkodliwosc czynu,a pozatym
to antysemityzm a moze nekrofilizm bo Bydloszeski jest
w wieku rozkaldu umyslowego.

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.7 (głosów:9)

Komentarze

...sprzeciw wobec wnioskom o nadanie Orderu Orła Białego Generałowi Augustowi Emilowi Fieldorfowi i Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, uważam za największą hańbę i zdradę Narodu Polskiego.... pamiętajmy, że "w ocenie historii liczy się tylko stosunek do niepodległości i stosunek do zdrady" /prof.Janusz Kurtyka/..........to wystarczy, żeby ocenić W. Bartoszewskiego......

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

zimny drań
 

#228782

Gratulacje i dycha!
Skopiowałam do schowka.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#228799

...pozwoliłem sobie rozpowszechniać dalej...
Doskonałe podsumowanie tego indywiduum....
pozdrawiam...

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

zimny drań
 

#228805

...sprzeciw wobec wniosków o nadanie Orderu Orła Białego Generałowi Augustowi Emilowi Fieldorfowi i Rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, uważam za największą hańbę i zdradę Narodu Polskiego....
pamiętajmy, że "w ocenie historii liczy się tylko stosunek do niepodległości i stosunek do zdrady" /prof.Janusz Kurtyka/..........
to wystarczy, żeby ocenić W. Bartoszewskiego......
doskonałe podsumowanie anty Polaka...

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

zimny drań
 

#228809

 No przeciez Bartoszewski byl AK-owcem to sprawe gwalconych zydowek zna z autopsji.Bo walczacego Bartoszewskiego to jakos nikt nigdy nie widzial.Przynajmiej ja nigdy nie przeczytalam nic takiego ,na temat jego walk w powstaniu warszawskim,to sa tylko jego opowiesci.Pozdrawiam.Jolka.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#228836

Nie widzę podstaw do oskarżania Żyda o zdradę Narodu Polskiego, bo Bydłoszewski nigdy nie był Polakiem, a więc nie może zdradzić ani Polski ani Narodu Polskiego.
On wykonywał i wykonuje rozkazy agenturalne obcego państwa i tylko tyle, a to, że My Polacy na to mu przyzwalamy, to jest nasze niedopełnienie obowiązków obywatelskich spoczywających na wszystkich Polakach.

Obibok na własny koszt

======================================================

Nunquam sapiens irascitur.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Obibok na własny koszt

#228847

tak ze jest zdrajca w pelni slowa znaczeniu!!
A ze Polacy na to ten bydlak wyprawia mu pozwalaja to jestn inna sprawa i tu masz racje, choc musisz wziasc poprawke ze Polska nie jest krajem wolnym i bydloszewski jest PO tamtej strony barykady.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2
#228866

Posiada się obywatelstwo Polski, a nie ma się polskie obywatelstwo.

Obibok na własny koszt

======================================================

Nunquam sapiens irascitur.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Obibok na własny koszt

#229048

Wystarczy jeden postępek Bydłoszewskiego, tzn. sprzeciw wobec przyznaniu Orła Białego generałowi Augustowi E. Fieldorfowi i rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu - żeby wywalić staruszka z życia publicznego! Co z nami, że nie zorganizowaliśmy wtedy masowego oddolnego sprzeciwu?

dziekuję za tekst!

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Petronela

#228870

Zwolniony z Oświęcimia ze względu na ,,zły stan zdrowia''. Tia... Wczasy zaliczył... Ponoć wracał I klasą...

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#228895

Tzn. powodem zwolnienia z Oświęcimia. Bo wg mojej wiedzy, ci, którzy byli słabego zdrowia "wychodzili" z tego obozu nieco inną drogą, że się tak wyrażę, bo mi słów brak...

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#229019

A ja myślę że był zadaniowany przez Niemców do rozpracowania skazanych na śmierć, by ujawniali miejsce ukrycia kosztowności. I prawdopodobnie został zdekonspirowany więc nie było sensu go trzymać.

Ostatecznie jak sam przyznał bardziej obawiał się AK niż Niemców. Zaiste kuriozalna persona, skoro nawet komuniści żydowskiego pochodzenia najpierw dostawali ostrzeżenie ( 3) by nie donosili na Polaków , a potem dopiero sąd i wyrok.Ktoś bardzo wysoko postawiony musiał z nim współpracować że zapewniono mu nietykalność do dziś.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#229033

 A propos wspomnianego wyżej indywiduum......czy zauważyliście,że pewne persony z naszych "salonów" są sierotami...n.p.wspomniany wyżej, aleksander k.,józef o....i wielu innych....czyżby dane były utajnione..?

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0
#229057