Kredyt & Podatek: niewidzialne kajdany Niewolnictwa

Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj
Czy wiesz, że w starożytności Niewolnik miał zapewnione locum, odzienie, wyżywienie, opiekę lekarską, dzienną rację wina, a nawet sex i mógł się wykupić, gdyż posiadał Własność? A czy Ty możesz się wykupić instytucjom finansowym (o winie i seksie, za Twoją pracę Niewolnika 80%-go przymusu podatkowego, całkiem już zapominając)? Co naprawdę możesz nazwać swoją Własnością? Czy chcesz żyć w państwie, gdzie z jednej pensji możesz nie tylko utrzymać Rodzinę, ale i jeszcze posiadać Oszczędności, bez konieczności emigracji?
 
Paradoksalnie, ale kwintesencją i wyjaśnieniem tego tematu jest zlepek tytułowych słów „kredyt” oraz „80% podatków”, więc cały, dalszy wywód jest właściwie zbędny i mógłbym go już na tym zakończyć, jednakże – z uwagi na niechęć do uproszczeń, piktogramów i tabloidów (zastępujących ginącą współcześnie Sztukę czytania i rozumienia tekstu pisanego) - pozwolę sobie rozpisać go w kilku, poniższych akapitach.
 
Obydwa słowa: Kredyt & Podatek, to synonimy tego samego zjawiska, jakim jestwspółczesne Niewolnictwo podatkowo-kredytowe, na które Konserwatyzm etyczny nie wyraża przyzwolenia i będzie w związku z tym dążył do organizacji państwa, w którym kredyt stanie się zbędnym – przynajmniej w zakresieinteresów finansowych Rodziny – a przymus podatkowy zostanie zniesiony, co pozwoli na redukcję obciążeń fiskalnych do poziomu kilkakrotnie niższego niżnowoczesne 80%, cechujące demokratyczne państwo prawa.
 
Państwo, kierujące się etyką Cywilizacji Łacińskiej, o którego powrót na ziemie Rzeczypospolitej czynię starania, to właśnie takie, którego: „ramy administracyjne oparte są na kalkulacji Dóbr posiada­nych i tym właśnie są ograniczane”.
 
W poprzednim opracowaniu pt. „Oszustwo kredytu hipotecznego” poddałem omawiane zjawisko krytyce z punktu widzenia etyki Cywilizacji Łacińskiej, z której to pozycji postuluję także całkowite zniesienie podatków finansujących Władzę wykonawczą, a nie tylko ich ograniczenie, jak sugerują systemy liberalne, oparte ozasadę demokratycznąw jej doborze.
 
Łatwo jest postulować  zniesienie Podatków, ale trudniej to urzeczywistnić: w tekście poniższym znajduje się propozycja ustrojowa, odmienna od grabieżczegosystemu przywiślańskiego, ale tylko od Ciebie zależy, czy będziesz chciał ją urzeczywistnić, czy dalej biernie płacić, płacić i… płacić dług publicznyktórego nie zaciągałeś - biernie wyrażając zgodę na zniewolenie Twoich zstępnych: Dzieci, Wnuków i Prawnuków.
 
Dlaczego właśnie kieruje te słowa do Ciebie? Bo nikt Inny tego za Ciebie nie zrobi!
 
Dlatego w Twoim własnym interesie oraz Twoich Dzieci,  powinieneś widzieć, iż do dzisiaj wszechwładnego państwa prawaz jego Urzędami Skarbowymi i uzbrojonymi agentami wielu służb (każda klika w systemie przywiślańskim posiada własne oddziały specjalne) istnieje następująca alternatywa:
 
 „Państwo, kierujące się zasadami etycznymi w Cywilizacji Łacińskiej, a które jest wzorcem dla konserwatyzmu, nie zna problemów, ani nawet terminów typowych dla współczesnego państwa prawa, takich jak:budżet, a za nim:dług publiczny,deficyt budżetowy, czy też związaną z tymi zjawiskamiemisję papierów dłużnych, etc., etc., będącymi w rzeczywistości narzędziami przymusowego zadłużenia Rodziny, bez Jej wiedzy i akceptacji, celem finansowania zachcianek, a zwłaszcza już: nieudolności i chciwości elit rządzących oraz ich satelitów.
„Chłopi płacący podatek” Anonim, drzeworyt 1447. Zwracam uwagę Czytelnika na fakt, iż przedstawieni na nim Podatnicy są wyraźnie uśmiechnięci, ponadto uzbrojeni i dostatnio odziani (noszą nawet modne w tamtych czasach obuwie z „noskami”), a zbierający podatki jest sam, wyraźnie nie potrzebując ochrony zbrojnych służb. Wręczający chleb przyjechał konno, o czym świadczą ostrogi przyczepione do butów z cholewami „do jazdy”, co jest oznaką jego zamożności, gdyż należy pamiętać, iż w Średniowieczu koń wierzchowy był drogi (na dzisiejsze czasy wart tyle ile nowy samochód klasy średniej).
 
           Powyższe instrumenty, wprowadzone Prawem narzuconym i bez akceptacji Obywateli, celem uzyskania zysków przez w większości anonimowe grupy kapitałowe, będące w istocie międzynarodową Lichwą, stanowią – zdaniem Myśli konserwatywnej – nie tylko bezpośrednie niebezpieczeństwo dla swobody Rozwoju Rodziny, ale wręcz zagrożenie Jej niezbywalnej Wolności, z tego powodu, iż skutkiem zadłużania przyszłych Pokoleń przez państwo prawa będą narodziny Generacji obciążonych gorszym jakościowo od Grzechu Pierworodnego, - który można zmyć Chrztem, - ponieważ niezawinionym, a dziedzicznym Długiem i to do bezwzględnego odpracowania, sposobami i na zasadach dyktowanych przez lichwiarzy.
 
   Przyczyna odrzucenia Lichwy przez Konserwatyzm etyczny, a zwłaszcza już jej agresywnej międzynarodówki, kryjącej się pod zwodniczym eufemizmem rynków finansowych, o których dobro i uznanie stacza nieustanne batalie państwo prawa, leży głównie w jej anty-etycznej praktyce wprowadzania nowoczesnej formy Niewolnictwa, jaką jest zadłużanie Obywateli - bez uzyskania na to wyraźnej Ich zgody, - jedynie decyzją jakiegoś – w sumie anonimowego ministra finansów - a więc zaprzeczeniu, przyrodzonej Aktem Stworzenia, Wolności indywidualnej Osoby ludzkiej, w sposób pozbawiający jakiejkolwiek możliwości sprzeciwu wobec takprzedmiotowego Jej potraktowania.Idea Polski w Myśli konserwatywnej str. 162 ©
 
Powracając do meritumPodatki – są w państwie etyki Cywilizacji Łacińskiej kwestią Samorządów Terytorialnych, opartą bezwzględnie nie o współczesnyprzymus podatkowy, lecz zasadę Dobrowolności, ponieważ:
 
Państwo – którego zarysy rysuje ni­niejszy traktat, - nie zna terminów tak typowych i nieodzownych dla istnieniapaństwa prawa, jak: wiek emerytalny, albo podatki, gdyż pierwsze są – według Myśli konserwatywnej - domeną dobrowolnych ubez­pieczeń, a drugie – Samorządów Terytorialnych, opartych na Wolnej woli tworzących je Obywateli oraz z zachowaniem zasady Dobrowolności.” Idea Polski w Myśli konserwatywnej str. 125 ©
 
Jak to jest możliwe? Otóż Myśl konserwatywna sugeruje całkowite odsuniecie państwa od wpływu na społeczeństwo (zrzeszenia w państwie), pozostawiając Władzę Ustawodawczą w rękach Obywateli:
 
Powoływanie posłów na Sejm Walny odbywać się może jedynie drogą wyłonienia na Sejmikach ziemskich,  comitia minora reprezentacji na Sejmiki generalne, comitia maiora w Prowincjach (lub Województwach - jeżeli nazwa ta się dalej zachowa) i dopiero stamtąd wyłaniane będą delegacje na Sejm Walny, comitia generaliaRzeczypospolitej.
Grafika własna Autora.
 
            Powyższy wykres potwierdza zasadę kreowania decyzji o sposobach organizacji zrzeszeń, zgodną z etyką Cywilizacji Łacińskiej – a zatem także z Myślą konserwatywną, - w której każda, indywidualna Osoba ludzka ma Prawo do współdecydowania o regulacjach prawnych, mających wpływ na Jej możliwości rozwoju duchowego i materialnego, a także bezpieczeństwa wewnętrznego oraz granic.
 
          Jednocześnie też, wykres obrazuje zakres odpowiedzialności za wyłaniane Prawo: począwszy od Posłów na Sejm Walny – odpowiedzialnych przed Sejmikami prowincji, - aż po odpowiedzialność Posła przed Obywatelem, który poparł Jego kandydaturę do Sejmiku najniższego stopnia. Tak właśnie, wciela się w praktyczne życie polityczne zasady etyki Cywilizacji Łacińskiej, nakazującej poszanowanie wszystkich przymiotów Osoby ludzkiej (Wolności, Godności, etc.) oraz Odpowiedzialności za słowa i czyny.
 
     Tak więc, Poseł wybrany do Sejmiku ziemskiego (okręgowego, lub powiatowego) może zostać wyłoniony jako Poseł do Sejmiku prowincjonalnego (wojewódzkiego), a stamtąd dopiero do Sejmu Walnego Rzeczypospolitej. Aby przebyć tę drogę, Kandydat na Posła Sejmu Walnego, musi się wykazać wykształceniem, wiedzą fachową, cnotami obywatelskimi, niezależnością finansową, etc., a jeżeli pragnie współdecydować o prawach Rzeczypospolitej, musi dodatkowo przejść przez potrójną procedurę wyłaniania Jego kandydatury, zgodnie z zasadami etycznymi Cywilizacji Łacińskiej.
 
          Na mocy tej regulacji, kariera Posła może rozpocząć się tylko tam, gdzie Kandydat zamieszkuje i jest ogólnie dość znany - w najbliższym kręgu Jego znajomości z Osobami, które ma w przyszłości reprezentować, na wszystkich szczeblach Ciał Przedstawicielskich, i przed którymi będzie musiał odpowiadać za swoje decyzje, w Ciałach tych podejmowane”.Idea Polski w Myśli konserwatywnejstr. 73 ©
 
Myśl konserwatywna dąży konsekwentnie do odebrania państwu możliwości nakładania Podatków na Obywateli:
„Konserwatyzm etyczny jednoznacznie dąży do zniesienia wszelkich danin, służących utrzymaniu Władzy wykonawczej, a więc wszystkich  przymusów  fiskalnych państwa prawa w tej dziedzinie, jak: podatek VAT, podatek dochodowy, obrotowy, majątkowy, spadkowy, wszelkie podatki pośrednie i bezpośrednie, etc., etc.” - Czyli zamierza obciąć wszelkie korzenie demokratycznego państwa prawa, żyjącego z grabieży podatkowej oraz odsetkami od kredytów, zaciągniętych (w bankach państwowych, będących w rzeczywistości „folwarkiem” państwa B…, czy R… oraz bankach jawnie prywatnych, które opodatkowuje) pieniądzem wydmuszką, czyli fiduracyjnym, o którym pisałem obszerniej, jako nie-etycznym w artykule pt. „Oszustwo kredytu hipotecznego”.
 
Powyżej postulowane, zlikwidowanie źródeł finansowania władzy wykonawczejpaństwa prawa, powinno dać – subiektywnym zdaniem Myśli konserwatywnej - następujące efekty strukturalne:
„…skutkiem uwolnienia Obywateli od przemocy fiskalnej państwa prawa, powinien być wzrost aktywności wszystkich form zrzeszeń w państwie oraz wyzwolenie Ich sił witalnych i przedsiębiorczości, zwieńczone wzrostem zamożności.” Idea Polski w Myśli konserwatywnej str. 97 ©
 
Odpowiedź na pytanie: Czy zniesienie przymusu podatkowego, utrzymującego całą konstrukcję państwa prawa, podniesie zamożność Jego Rodziny?  pozostawiam wyobraźni i inteligencji Czytelnika, któremu jedynie sugeruję wyrobienie sobie Własnego zdania, w poruszonym temacie.
 
Ograniczenie Lichwy, jest jedną z naczelnych sugestii Myśli konserwatywnej, a to celem uwolnienia Rodziny od obciążeń niezawinionych, do których należy dług publiczny -  poprzez strukturalne zmiany sektora bankowego, likwidację „systemu rezerw cząstkowych” i wprowadzenie:
„…rozwiązań systemowych, aby … prowadzenie rachunków bieżących i oszczędnościowych Obywateli, a także zaopatrywanie Przedsiębiorczości prywatnej w potrzebny jej kapitał inwestycyjny, przeprowadził system podobny do – wzorowanych na średniowiecznych (a jakże!) - Kas Wiejskich, w których powoływaniu także i Rzeczypospolita ma swój niemały dorobek i tradycję.
 
   Podstawą, sugerowanego przez Myśl konserwatywną modelu zasad ułatwianiawymiany, jaki zastąpić powinien dotychczasowy, powodujący współczesne Niewolnictwo system bankowy, jest eliminacja tak zwanego pieniądza fiduracyjnego, którego ilość, na początku drugiej dekady XXI wieku, ośmiokrotnie przekroczyła wartość całej naszej planety, a zasady jego kreowania – pisząc kolokwialnie - „z powietrza” są powodem nieustannych kryzysów ekonomicznych, a w konsekwencji bezustannych prób jego przezwyciężania, przez zainteresowane tym procederempaństwo prawa, gdyż pod tym pozorem uprawiające niekontrolowaną grabież na Obywatelach (dla przykładu inflacją), blokując jednocześnie wszelkimi sposobami pomysły spłat długu zagranicznego, będącego w istocie pożywką dla lichwiarskiej międzynarodówki.”
Polonia, jako część Europy, ale składająca się z  państw Cywilizacji Łacińskiej, czyli Podmiotów politycznych a nie jakiś eurokołchoz. Warte uwagi Czytelnika jest ograniczenie przez Autora tej grafiki, Niemca, roli Rosji w Europie zaledwie do nikłej terytorialnie Moscovi, co może wyjaśnić cele i meandry polityki niemieckiej wobec naszego wschodniego Sąsiada :-)
 
Zpowyższego wywodu wyłania się kolejna kwestia: dlaczego właściwie Myśl konserwatywna „uwzięła się” na instytucje kredytowe, które dostarczają przecież „niezbędnego do życia” kredytu:
 
Masowe uzależnienie od kredytu, jest najtańszym i najbezpieczniejszym, a przez to najnowocześniejszym, sposobem utrzymywania kontroli nad   nastrojami społecznymi, z uwagi na to, że:
- beneficjentem zaciąganych na lata kredytów mieszkaniowych (nazwanych szumnie hipotecznymi) oraz na zakup, lub budowę domów, są firmy nomenklaturowe, ściśle powiązane z aparatem władzy,
- beneficjentem jest także nomenklaturowa większość firm udzielających kredytów konsumenckich, np. na zakup samochodów, etc.,oraz banków,
- zadłużeni Obywatele są tak zajęci zdobywaniem środków na spłaty kredytów, iż ze Strachu przed utratą Pracy, a przez to „zdolności kredytowej” i konfiskaty np. mieszkania przez bank, stali się niezdolni mentalnie do stawiania oporu, coraz bardziej Ich dławiącej – miedzy innymi podatkami - Władzy.
 
Myśl konserwatywna, chętnie pozna wyniki badań porównawczychnastrojów społecznych z połowy lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia, zestawionych ze współczesnymi, przeprowadzonych pod kątem – w tym miejscu przepraszam za niezbyt grzeczne sformułowanie – zdolności do podjęcia ryzyka czynnego wystąpienia przeciwko Władzy, w kontekście utraty miejsca pracy i możliwości spłaty zaciągniętych kredytów hipotecznych; jestem jednak pewien, iż badania takie przeprowadzono już dawno, niekoniecznie jednak nad Wisłą i to przedwprowadzeniem nowoczesnego systemu kredytowego.”Idea Polski w Myśli konserwatywnej str. 21 ©
Zdaniem konserwatyzmu etycznego, Podatek na utrzymanie Władzy wykonawczej oraz Kredyt, to nowoczesne narzędzia, dławiącego Wolność i nieskrepowaną możliwość Rozwoju systemu przywiślańskiego:
„… w stosunku do oficjalnego reżimu lat czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego stulecia, zmieniono taktykę i szyld, pod którym sprawowana jest Władza, przy zachowaniu tych samych, a nawet korzystniejszych – dla rządzących – rezultatów, co przejawia się w efekcie spacyfikowania możliwych nastrojów buntu społecznego poprzez uzależnienie finansowe dwoma prostymi środkami: kartą kredytową oraz kredytem: mieszkaniowym i konsumenckim.
 
Myśl konserwatywna, od samego początku przemian ustrojowych ubiegłego stulecia, obserwuje z uwagą zjawisko przejścia ekip rządzących od metodyki przymusu policyjnego (rozwinięte ponad wszelką miarę siły represyjne PRL, „wsparte” potencjałem ZSSR), poprzez etap Obudzonych Nadziei (początki lat dziewięćdziesiątych: wybór „naszego premiera”, powstanie „naszej gazety”) – jakże to podobne do nastrojów lat 1918-1920! – aż po etap, gdy możliwym technicznie i finansowo stało się masowe rozdawnictwo kart kredytowych oraz „dostęp” do kredytu mieszkaniowego, samochodowego, etc., etc., etc.” Idea Polski w Myśli konserwatywnej jw. ©
 
Odpowiedź na dalsze pytania: Czy chcesz żyć w państwie, gdzie z jednej pensji możesz nie tylko utrzymać Rodzinę, ale i jeszcze posiadać Oszczędności, bez konieczności emigracji oraz Co naprawdę możesz nazwać swoją Własnością? leży tylko w Twoich rękach, to znaczy zależy od Twojej decyzji: czy nadal akceptujesz zasady narzucone przez demokratyczne państwo prawa, którewłaśnie kończy swój niechlubny żywot powszechnym rabunkiem Obywateli, stopniowym ograniczaniem Ich wolności Osobistej, odbieraniem Praw nabytych oraz bezczeszczeniem wszystkich wartości Kultury i Tradycji, a nawet Pamięci swoich wybitnych, tragicznie zmarłych Obywateli, etc., czy też podążysz torem Myśli konserwatywnej, celem odsunięcia tego anty-cywilizacyjnego tworu, poza obszar Rzeczypospolitej (cokolwiek to pojęcie oznacza) i zarazem poza Twoje Życie zawodowe, rodzinne…
 

Ceterum censeo Conventum esse delendum. 

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

że dziesięcina była straszliwym podatkiem. Wbrew temu co powszechnie przygłupie lewacto wraz lumi- i ilumi-natami wyplata, Średniowiecze to bardzo ważny i dobry dla ludzkości czas. Polecam zainteresowanym zbiór felietonów Lecha Jęczmyka "Trzy końce historii czyli Nowe Średniowiecze".

HdeS

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

HdeS

#294556

dla systemu "w poprzednim tysiącleciu" , kiedy to i niżej podpisany pobierał pierwsze nauki, dziesięcina była podatkiem straszliwym, gdyż nie szła na finansowanie partii komunistycznej, czyli "do kieszeni" towarzyszy :-)
z należytym poważaniem
Marek Stefan Szmidt vel StefanDetko
Ceterum censeo Conventum esse delendum.
StefanDetko in blog http://ekotrendy.com/nowaonline

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#294562

i amoralnych lichwiarskich polipów zwanych eufemistycznie "rynkami finansowymi".

Serdecznie pozdrawiam

HdeS

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

HdeS

#294566

"Wolność" kredytową daje skonsolidowanie kredytu albo refinansowanie kredytu http://www.prawoty.pl/kredyty/kredyt-hipoteczny-warto-go-poznac/ - człek w ostatecznym rozrachunku jest x2 spłukany, tylko że podstępnie, w dłuższym czasie się to odbywa, przy wmawianiu że np. kredyt konsolidacyjny jest tańszy od tych skonsolidowanych. Niestety ale sporo osób w te brednie wierzy. 

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#1558524