Protest przeciwko ustawie 447 – List do Donalda Trumpa

Obrazek użytkownika Stan Rzeczy
Świat
Sieć śmierci Bestii

Znowelizowany List do Donalda Trumpa 

Donald Trump

Prezydent USA

Biały Dom, Waszyngton
 

W załączeniu przesyłam opracowanie: Sieć Śmierci Bestii; Zarys dziejów Świata i Polski na tle Biblii. Opracowanie przedstawia między innymi destrukcyjną rolę Żydów i ich negatywne relacje w świecie, oraz wnioski aby świat powrócił do Cywilizacji Słowiańskiej.

Żydzi nie są spokrewnieni z żadnym z 12 plemion prawdziwego Izraela, łącznie z plemieniem Judy, a judaizm nie ma nic wspólnego z religią Mojżeszową. Żydzi nie są narodem wybranym o którym mówi Biblia.

Prawdziwym Izraelem i Narodem Wybranym, spełniającym biblijne znaki są kraje Słowiańskie dawnego królestwa Lechii z centrum w Polsce, a którzy zapomnieli o swojej Prawdziwej Tożsamości.

W przeszłości cały obszar Eurazji, od Renu i Adriatyku do Oceanu Spokojnego i od Morza Arktycznego do Oceanu Indyjskiego był zamieszkały przez Ariów-Słowian i należał do Cywilizacji Aryjsko-Słowiańskiej.

Federacja krajów Lechii obejmowała obszar Europy środkowo-zachodniej od Renu i Adriatyku oraz obszar Europy środkowej-wschodniej, obecnego Trójmorza. Była to Unia środkowoeuropejska istniejąca od 2000 lat pne. Na tym terenie od tysięcy lat istniała Cywilizacja Słowiańska.

Kraje te od wieków były napadane ze wszystkich stron przez różne agresywne i dzikie ludy. Tak ze wschodu jak i zachodu. Żydzi jako nachodźcy okupują i wyzyskują kraje Trójmorza na czele z Polską od ponad tysiąca lat. Żydzi nigdy nie asymilowali się z narodami wśród których zamieszkali, natomiast kolaborowali i współpracowali z zaborcami i okupantami tych krajów. Żydzi byli wypędzani z wielu krajów i miast w Europie z powodu ich negatywnych i aspołecznych relacji z narodami wśród których zamieszkali. Żydzi dla każdego narodu wśród którego zamieszkali stawali się bardzo uciążliwym przybyszem i niemile widzianym gościem.

W XX wieku kainowe ludy dokonały Holokaustu na wielu narodach: Niemcy i Austriacy na Słowianach w tym na Polakach, oraz na Żydach i Cyganach; Żydokomuniści w Rosji Sowieckiej i Polsce na narodach Słowiańskich w tym na Polakach i na innych ludach Rosji Sowieckiej; Turcy na Ormianach; Japończycy na Chińczykach i innych ludach Wschodu; Żydokomuniści na Hiszpanach; Niemcy na ludach w Namibii. Ale okazuje się, przez propagandę żydowską, że to tylko na Żydach dokonano Holokaustu.

Żydzi perfidnie o Holokaust oskarżają Polaków. Polaków którzy ratowali Żydów przed prześladującymi ich Niemcami, a gdy byli wypędzani z innych krajów w Polsce znaleźli schronienie. Poloków którzy walczyli z Niemcami na obydwu frontach, wschodnim i zachodnim. Teraz za to wszystko odpłacają się Polsce i Polakom na swój sposób. Żydzi od lat na całym świecie szerzą antypolonizm. Antypolonizm szerzony jest poprzez media, filmy i książki. Szerzone są oszczerstwa, kłamstwa i pomówienia przeciwko Polsce i Polakom przez różne środowiska żydowski na świecie a zwłaszcza w USA i Izraelu. Żydzi z Holokaustu uczynili przemysł finansowy w celu uzyskania odszkodowań i roszczeń.

Obecnie Żydzi perfidnie domagają się od Polski i innych krajów Trójmorza miliardowych roszczeń za jakiś domniemany bezspadkowy majątek żydowski. Należy wiedzieć, że w ostatnich 30 latach, w czasie tak zwanej transformacji, Polska i inne kraje Trójmorza zostały prawie całkowicie ograbione z majątku narodowego przez zachodnie korporacje należące do żydowskiej sieci globalistycznej oraz przez finansjerę żydowską.

USA wspiera te bezpodstawne i bezprawne żądania żydowskie uchwalając Ustawę 447 Just, bezpodstawnie żądając aby Polska stosowała się do jakiejś antypolskiej amerykańsko-żydowskiej ustawy.

W czasie wojny zginęło kilka milionów Polaków, także w ramach Holokaustu niemieckiego i żydo-komunistycznego. Wiele polskich miast na czele z Warszawą zostało zniszczonych. Po wojnie Polacy miasta i przemysł odbudowali, a co pozostało odrestaurowali. Wszyscy którzy domagali się od Polski zwrotu mienia lud odszkodowań majątkowych, należności swoje otrzymali.

.A Polska od okupanta niemieckiego, a także od rosyjskiego i żydowskiego żadnego odszkodowania nie dostała. Ponadto istnieją opinie, że przed wojną większość majątku żydowskiego było bardzo zadłużona. Jakaś horrendalnie wysoka kwota tego niby żydowskiego majątku jest wyssana z palca, liczona według żydowskiego widzimisię. Wszystko to dotyczy nie tylko Polski lecz również krajów Trójmorza. O tym, że ta ustawa jest bezzasadna i bezpodstawna wypowiadają się i motywują to prawnicy i przedstawicieli wielu środowisk.

Jeżeli bezprawna amerykańska Ustawa 447 zostanie pod przymusem wprowadzona w Polsce i innych krajach oznacza to, że znaczna część majątku narodowego w poszczególnych krajach zostanie przekazana Żydom. Żydzi w Polsce i krajach Trójmorza zostaną bezpodstawnie uwłaszczeni, a rdzenna ludność tych krajów zostanie zepchnięta na margines. Wygląda na to że USA razem z Żydami planują kolejną eksterminację ludności w krajach Europy Środkowej, a co za tym idzie, prawdopodobnie planowane jest osadnictwo żydowskie na tych terenach.

Należy mieć na uwadze to, że społeczeństwo polskie ani społeczeństwa innych krajów środkowej Europy na wprowadzenie Ustawy 447 dotyczącej bezpodstawnych roszczeń żydowskich nie zgodzą się. Wprowadzanie tej Ustawy pod przymusem doprowadzi do tego, że w Polsce powstanie nowa Palestyna a w Europie Środkowej nawy Bliski Wschód. Obszar krajów Trójmorza będzie wyglądał tak jak obecnie Bliski Wschód.

Dlatego, protestuję i postuluję do Prezydenta, Kongresu i Senatu USA aby Ustawa 447 Just została jeszcze raz przemyślana i wycofana.

Należy powróć do właściwych swoich korzeni, do istniejącej tysiące lat Cywilizacji Słowiańskiej. Powróćmy do starego, przdeżydoeskiego porządku świata. Powróćmy do prastarych Bogów naszych Ojców. Powróćmy do słowiańskiej tradycji, kultury i tożsamości. A żydowska religia i jej pochodne niech wracają do domu, nad Jordan.

Stan Rzeczy

 

                            Donald Trump

President of USA

The White House, Washington
 

Attached you will find the study titled: Death Beast’s Network: Outline of the History of the World and Poland compared to the Bible. The study presents, among others, the destructive role of Jews and their negative relations in the world, and conclusions that the world will return to the Slavic Civilization.

Jews are not related to any of the 12 tribes of the true Israel, together with the tribe of Judah, and Judaism has nothing to do with the religion of Moses. Jews are not the chosen people of whom the Bible says.

The true Israel and the Chosen People, fulfilling the Biblical signs, are Slavic countries of the former Lechia kingdom at the centre of Poland, who have forgotten their True Identity.

In the past, the entire Eurasian area, which is now from the Rhine river and the Adriatic Sea to the Pacific Ocean and from the Arctic Ocean to the Indian Ocean, was inhabited by the Aryans-Slavs and belonged to the Aryan-Slavic Civilization.

The federation of the countries of Lechia covered an area of Central Europe – the current Three Seas. It was a Central European union established 2000 years BC. Slavic Civilization has existed in this area for thousands of years.

The Federation of the Lechia countries included the area of Central-Western Europe from the Rhine and the Adriatic, and the Central-Eastern European region, the present Three Seas countries. It was a Central European Union existing from 2000 years BC. Slavic Civilization has existed in this area for thousands of years.

For centuries, these countries had been attacked from all sides by various aggressive and wild people. Both from the east and from the west. Jews, as invaders, have occupied and exploited the Three Seas countries, including Poland, for more than one thousand years. Jews never assimilated with the people among whom they lived, but collaborated and cooperated with the invaders and occupiers of these countries. Jews were expelled from many countries and cities in Europe because of their negative and anti-social relations with the nations among whom they lived. For every nation among which they lived, Jews became burdensome strangers and unwelcome guests.

In the twentieth century, the people of Cain carried out Holocaust-type genocides on many nations: the Germans and Austrians on the Slavs including the Poles, and Jews and Gypsies; Judeo-communists in Soviet Russia and Poland on Slavic nations, including the Poles and other peoples of the Soviet Russia; Turks on the Armenians; the Japanese on the Chinese people and other peoples of the East; Judeo-communists on the Spaniards; the Germans on the people of Namibia. But it turns out, due to the Jewish propaganda, that only Jews are the victims of the Holocaust.

Jews treacherously accuse the Poles of the Holocaust. The Poles who saved. Jews from their German oppressors, and when they were expelled from other countries in Poland, they found shelter.The Poloes who fought with Germans on both fronts, east and west. Now they pay back everything to Poland and Poles in their own way. For years, Jews have been spreading anti-Polonism throughout the world. Anti-Polonism is spread through media, films and books. Slanders, lies and not true against Poland and Poles by various Jewish communities in the world, especially in the USA and Israel. Jews have made financial industry from the Holocaust in order to obtain compensation and claims.

Now, Jews treacherously demand billions of claims from Poland and other Three Seas countries for some alleged non-fallow Jewish properties. It should be known that in the last 30 years, during the so-called transformation, Poland and other Three Seas countries have been almost completely looted from the national wealth by Western corporations belonging to the Jewish globalist network and by Jewish finance.

The US support these baseless and unlawful Jewish demands by enacting Act 447 Just, falsely calming that Poland should comply with some anti-Polish American-Jewish law.

Several million Poles died during the war, also as part of the German and Jewish-communist Holocaust. Many Polish cities, including Warsaw, were destroyed. After the war, the Poles rebuilt their cities and industry, and restored what was left. Everyone who demanded return of property or compensation received their receivables.

But Poland did not receive any compensation from the German, Russian, and Jewish occupants. Furthermore, there are opinions that before the war the majority of Jewish property was indebted. This outrageously high value of some Jewish property is fabricated, calculated according to the Jewish whim. All this relates not only to Poland, but also Three Seas countries. Lawyers and representatives of many communities claim that this law is unfounded and unjustified.

If the American unlawful Act 447 is introduced in Poland and other countries by force, this means that a significant proportion of national wealth in different countries will be given to Jews. Jews in Poland and other Three Seas countries will be unduly enfranchised, and the indigenous people of these countries will be marginalized. It seems that the US together with Jews are planning another extermination of the population of the Central Europe. Moreover, Jewish settlements in these areas are likely being planned.

It should be noted that the Poles and other countries of Central Europe will not agree to the introduction of Act 447 regarding groundless Jewish claims. Introducing this Act under duress will lead to the creation of a new Palestine in Poland and the new Middle East in Central Europe.The Three Seas area will look like the current Middle East.

Therefore, I protest and postulate to the President, Congress and Senate of USA to rethink and withdraw Act 447 Just.

Return to our proper roots to the Slavic Civilization existing for thousands of years. Return to the old, pre-Jewish world order. Return to the ancient Gods of our Fathers. Return to the Slavic tradition, culture, and identity. And Jewish religion and its derivatives should return home, on the Jordan.

State of Things

W przeszłości cały nasz region od Renu i Adriatyku do Oceanu Spokojnego i od Morza Arktycznego do Oceanu Indyjskiego, należał do Cywilizacji aryjsko-słowiańskiej.

Temat żydowskiej ustawy 447 dotyczy lub może dotyczyć innych krajów należących do Trójmorza (dawnej fereracji Lechickiej) a pośrednio wszystkich krajów aryjsko-słowiaskich gdzie istniała Cywilizacja Słowiańska.

Społeczeństwa winny się samoorganizować

P.S.

Ogólnospołeczny protest oraz podpisy pod listem środowisk niezależnych do D. Trumpa, Nie Dla Roszczeń:

Podpisy pod listem do D. Trumpa! ]]>http://ustawa447.pl/zbieraj-podpisy/]]>

Zgłoszenia pod adresem: mobilizacja@ustawa447.pl

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 2.6 (14 głosów)

Komentarze

A czy do listu zostało dołączone (oczywiście na piśmie) błogosławieństwo Dugina?

Vote up!
5
Vote down!
-3

jan patmo

#1589004

cyt. "Jeżeli bezprawna amerykańska Ustawa 447 zostanie pod przymusem wprowadzona w Polsce i innych krajach oznacza to, że znaczna część majątku narodowego w poszczególnych krajach zostanie przekazana Żydom. Żydzi w Polsce i krajach Trójmorza zostaną bezpodstawnie uwłaszczeni, a rdzenna ludność tych krajów zostanie zepchnięta na margines."

Ten margines nazwijmy po imieniu!

Margines = każdy Polak  w Ojczyźnie stanie się obywatelem trzeciej kategorii.

PS

"Kolaboranci wśród Polaków rekrutowali się z marginesu społecznego, mętów natomiast wśród Żydów na kolaborację poszły żydowskie elity!"

~ Hannah Arendt, niemiecka filozof żydowskiego pochodzenia.

https://tygodnik.tvp.pl/40693440/straszliwa-prawda-o-narodzie-izraelskim

Pozdrawiam

Vote up!
4
Vote down!
-2

casium

#1589110

Każda Polka i Polak powinien wyrażać w sposób jednoznaczny i kategoryczny swój protest  przeciwko tej bezprawnej i szabrowniczej pseudo-ustawie. Co do tego nie powinno być najmniejszych wątpliwości.

Tymczasem powyższy "list protestacyjny" służyć ma dokładnie czemuś odwrotnemu, ma w zamiarze kompromitować i dyskredytować Polaków i Polskę poprzez wściekle rasistowską retorykę w nim zawartą. Nie trzeba być specjalnie spostrzegawczym, by to dostrzec.

Ale mam dla autora (lub autorów) listu propozycję nie do odrzucenia: Proszę skierować list do Putina z żądaniem wypłacenia Polsce odszkodowań za zbrodnie i grabieże Polski i Polaków w wysokości co najmniej dwukrotnie wyższej niż PIS domaga się od Niemiec. Jak najbardziej mile będą pod nim oczywiście widziane podpisy wszystkich popierających żądanie, z przywódcami Ruchu Narodowego na samej górze.

PS I oczywiście z największą niecierpliwością czekam na publikację listu do Putina na Niepoprawnych.  

Vote up!
6
Vote down!
-3

jan patmo

#1589150

Syjonistom ten tekst się nie podoba bo mówi prawdę o Żydach

Vote up!
4
Vote down!
-3

Stan Rzeczy

#1589153

Tak jak niegdyś, tak i teraz: wszystkiemu są winni Żydzi, za to Rosja i Rosjanie to tylko niewinne ofiary. Stare kacapskie kawały, w których opowiadaniu zawsze usłużnie pomagali  ci, co za kasę sprzedadzą wszystko, A wśród nich byli i są nie tylko i wyłącznie Żydzi. Najwięcej bowiem szkód Polsce i Polakom przysporzyli i przysparzają sprzedajni Polacy.

Vote up!
5
Vote down!
-3

jan patmo

#1589163

Pamiętam, jak przez lata opowiadano Polakom "stare, kacapskie kawały" o przewodniej sile i nieomylności jednej, jedynej partii...

Myślę, że Polacy nigdy już nie dadzą się na to nabrać, choćby nadal opowiadali je "za kasę - zawsze usłużni pożyteczni idioci, najczęściej żydowscy."...

PS. "Najwięcej bowiem szkód Polsce i Polakom przysporzyli i przysparzają sprzedajni Polacy."...

Vote up!
3
Vote down!
-4
#1589164

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Verita nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

...gdyby chciał.

Nie tylko Orban zdelegalizował fundacje sponsorowane przez Sorosa. Tak uczynił również Putin i kanclerz Austrii -Sebastian Kurz. Kaczyński mógłby to uczynić...gdyby nie był tylko pseudopatriotą..

 Polskie władze popierają finansowane przez Sorosa fundacje, zajmujące  się inżynierią społeczną, która ma na celu zniszczenie państw narodowych, chrześcijaństwo, promowanie dewiacji i zalew Europy islamistami..

W Polsce są one szczególnie chronione bo nawet nie okazują orgagnom kontrolnym swoich sprawozdań finansowych.

 G.Soros  został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu  Zasługi . To miliarder i spekulant, który finansuje lewicową Fundację im. Stefana Batorego i wspiera organizacje promujące aborcję. Odznaczenia dostali też przedstawiciele organizacji, które zajmują się m.in. promocją prostytucji i środków antykoncepcyjnych. 

 

Vote up!
3
Vote down!
-4

Verita

#1589171

Jak żeście tacy prawdziwi patrioci, to czemu nie napisaliście dotąd do Putina listu z żądaniami o odszkodowania za zbrodnie i grabież Polski. Podczas gdy ten psudo-patriota Kaczyński czyni to od dawna w stosunku do Niemiec.

I co? Dalej chcecie opowiadać naiwniakom stare kacapskie kawały?!  

Vote up!
4
Vote down!
-4

jan patmo

#1589176

A może mi Pan wyjaśnić, dlaczego Kaczyński z taką "konsekwencją" śle listy z żądaniem odszkodowania do Niemiec, pomijając całkowicie Rosję w tych działaniach ?.
Jakieś układziki, czy może brak czasu prezesa na takie "drobnostki" ?.
A może Kaczyński uważa, że od Rosji odszkodowania nam się nie należą ?

PS. Te pańskie zarzuty wobec krytyków PISu, to jakaś dziecinada...

Vote up!
2
Vote down!
-2
#1589218