Rząd leci po bandzie, opozycja rżnie głupa!

Obrazek użytkownika faxe
Kraj

 

„Każda nowa władza myśli, że tym razem będzie cwańsza od społeczeństwa”– Woody Allen

Akceleracja procesu legislacyjnego ustawy o “bratniej pomocy funkcjonariuszy” z UE i z poza UE w Sejmie i brak jakiegokolwiek oficjalnego stanowiska w tej sprawie partii opozycyjnych jest delikatnie mówiąc niepokojąca.

Wysłalam emaile do centrali głównej partii opozycycjnej i kilku znanych posłów z różnych partii opozycyjnych, wszystkich Klubów poselskich, Komisji Sejmowych – Sprawiedliwości i Praw Człowieka i Komisji Ustawodawczej z prośbą o zapoznanie się z moją opinią w sprawie tej legislacji. Nazwiska adresatów - posłów pomijam, bo nie chodzi tutaj o ataki czy krytykę ad personam, a raczej zwrócenie uwagi na poważne problemy w działaniu partii opozycyjnych w kwestiach legislacji i samego procesu legislacyjnego w Sejmie.

Żaden z adresatów nie zawiadamia (chociażby automatycznie), że w ogóle dostał korespondencję, co jest normą w wielu innych instytucjach, również w Polsce. Odpowiedzi od komisji sejmowych, klubów i żadnego z posłów też nie dostałam, co niespecjalnie mnie zdziwiło ( lata praktyki). To jest jeśli chodzi o posłów, kluby poselskie i komisje sejmowe to norma. Jedynie wysłana korespondencja do Kancelarii Sejmu zostaje potwierdzona, co i tak psu na budę się zdaje, ponieważ następnie ta korespondencja jest przekazywana „wg właściwości“ i tam znika jak czarnej dziurze, nigdy niedoczekawszy się odzewu „własciwych“ adresatów.

Natomiast tego samego dnia odpowiedziała anonimowo centrala głównej opozycji! Ta odpowiedź dużo bardziej mnie zbulwersowała, niż olewanie podstawowych zasad dobrego wychowania przez posłów, komisje sejmowe i kluby sejmowe, czy arogancka amnezja posłów z naszego posłania, żyjących na nasz koszt bez odrobiny przyzwoitości i poczucia odpowiedzialności. Oto treść odpowiedzi:

Szanowna Pani,

W odpowiedzi na email informujemy, iż jako Biuro Partii Prawo i Sprawiedliwość nie posiadamy kompetencji aby zająć się przedstawioną przez Panią sprawą. Prosimy kontaktować się z posłami biorący udział w pracach Komisji Ustawodawczej. Listę Posłów podajemy pod poniższym linkiem

http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/skladkom7druk?OpenAgent&UST

Z poważaniem
Prawo i Sprawiedliwość

Po co nam w takim razie opozycja? Czy naiwnie wierzyłam, że jest nam potrzebna, aby aktualnie rządzącym nie poprzewracało się w głowach zupełnie od tej władzy i rzekomych sukcesów? Czy partie opozycyjne to nie moralny strażnik naszych interesów, przynajmniej dopóty, dopóki nie dorwą się sami do koryta. A tu masz babo placek! Partia, którą popiera ca 30% Polaków, nie ma kompetencji!

Anonimie z biura Centrali PiSu!

Informuję, że od 17 lat obowiązuje Ustawa
 o wykonywaniu mandatu posła i senatora, a jej art. 21 stanowi:
1. Posłowie i senatorowie przyjmują opinie, postulaty, wnioski wyborców oraz ich organizacji i biorą je pod uwagę w swej działalności parlamentarnej.

Fakt, iż dopełnianie tych powinności przez posłów zależy wyłącznie od ich widzimisię, a w razie braku „widzimisię pozytywnego“ nie wiąże się z żadnymi sankcjami, nie jest tożsame czy równoznaczne z „nieposiadaniem kompetencji“. Te jak wół wynikają z powyżej przytoczonego unormowania.

Szanowna Opozycjo,

Ta odpowiedź świadczy dobitnie o fakcie, że pokładane w Was nadzieje częsci Narodu macie w tej samej części ciała, co Ci co się dorwali do władzy. Jakie więc ma "kompetencje" PiS jako opozycja - jeżeli nie jest nią walka o suwerenność Polski? Czy ta odpowiedź to jaja czy ja śnię? Zaiste wart Pac pałaca, a pałac Paca!

Bez poważania

Wypowiedzi polityków i anonimów dla nich pracujących, świadczą żenującym poziomie kultury i braku podstawowej wiedzy o fundamentach ustrojowych Rzeczpospolitej. o przekonaniu parlamentarzystów, że są uprawnieni do totalnego nieliczenia się z opinią suwerena. Prowadzi to do wszechwładzy parlamentarnej, z którą mamy do czynienia od lat. Samo nazwanie się demokracją, nie oznacza że mamy z nią do czynienia.

PRL też wabił się demokracją.

Pisałam w jednej z moich notek o wymiarze sprawiedliwości. Historia czasu stalinizmu i później czasu demokracji ludowej i stan ducha i moralności w wymiarze sprawiedliwościw III RP - to jedna ta sama historia.

Ostatnio zainteresowałam się władzą ustawodawczą. I widzę podobne mechanizmy. Pisałam o pozostałym po PRL-u systemie „kwalifikowania“ marszałków i wicemarszałków Sejmu i Senatu jako „kierownicze stanowiska państwowe“ na podstawie Konstytucji z 1952r i ustawy z 1981r(SIC!). Na podstawie tej ustawy „kierownicy zakładu pracy – Sejmu“, dają nagrody swoim “zasłużonym pracownikom“ (tak uświadomiła spoleczeństwo Marszałka E.Kopacz). Jak a PRL-u! Wszystko zgodnie z zapisami Konstytucji PRL z 1952r:

Art. 15. 
 1. Najwyższym organem władzy państwowej jest Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.


Także system pracy parlamentu III RP i ilość posłów do Sejmu - 460 -zostały zaadoptowane żywcem z Konstytucji PRL-u!

Oto art.17 Konstytucji Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej


 1. Sejm obraduje na sesjach(…).

No ale PRL to podobno przeszłość! Nowy ustrój wymaga nowych zasad pracy posłów. W czasach PRLu Sejm był kompletną fikcją i wypełniał dyrektywy jedynej słusznej partii, głosując niemal jednogłośnie. Taka „praca“ nie wymagała wiele czasu. Wystarczyło, że Sejm zebrał się na 2 (słownie dwóch) sesjach w roku ! żeby przyklepać ustawy i uchwały spłodzone w KC.

Nie dość, że polski parlament “pracuje” od czasu do czasu “podczas sesji” jak w PRL-u, to podczas “sesji Sejmu” nie wszyscy posłowie (nawet jak przyjadą do Warszawy) biorą udział w obradach i głosowaniach podczas całej “sesji”, ponieważ w tym samym czasie “pracują” w komisjach sejmowych!

Brakuje tylko jednomyślnego uchwalania ustaw. Ale i tutaj niewiele się praktycznie zmieniło. Rządząca większość parlamentarna uważa, że wygrane wybory dają jej mandat i uprawniają do totalnego nieliczenia się z opinią suwerena. Prowadzi to do wszechwładzy parlamentarnej, z którą mamy do czynienia od lat.

Dzisiaj wszechwładza parlamentarna nazywa siebie demokracją.

A opozycja parlamentarna nie czuje się kompetentna do oceny, zajęcia stanowiska i chociażby usiłowania ochrony suwerena przed arbitralnością i rządu i większości parlamentarnej.

Wszyscy posłowie winni przechodzić obligatoryjne szkolenia, jak powinien pracować system parlamentarny w demokratycznym państwie prawa, żeby nie mylili perelowskiej jednolitości władzy państwowej z trójpodziałem władz.

Fundamentalne zmiany ustrojowe wymagają nie tylko reinterpretacji roli instytucji i organów państwa, oraz zredefiniowania pojeć dotyczących organów państwa, ale też świadomych tych zmian członków wszystkich trzech władz. Fakt, że znaczny udział w tych władzach mają osoby wychowane i wykształcone w PRL-u, nie może usprawiedliwiać i legitymizować stosowania prawa i “zwyczajów” minionej epoki. Minęło 23 lata transformacji, od 1997r obowiązuje nowa Konstytucja, czas najwyższy, aby wszystkie władze uświadomiły sobie, że ich obowiązkiem jest budowanie i ochrona demokratycznego państwa prawa, jak stanowi ta Konstytucja z 1997 roku, a nie PRL-owska z 1952r.

Fundamentalne zmiany ustrojowe, nie mogą dalej być fikcją.

Zagrożenia naszych praw i wolności wynika dzisiaj z konsekwentnie realizowanej przez dzisiejszych rządzicieli polityki zaostrzania represji w stosunku do społeczństwa.

Przypomę jeszcze raz, poza projektowaną ustawą o „bratniej pomocy“:

Ø 17 lipca 2009r. Nowelizacja ustawy o zarzadzaniu kryzysowym, – przeprowadzona w błyskawicznym czasie - 6 miesiecy – dała ABW niekontrolowany przez nikogo dostęp do dokumentów firm zarządzających krytyczną infrastrukturą – jak wodociagi, komunikacja, transport, teleinformatyka, energetyka – i obsadzanie stanowiska pełnomocnika do spraw kontaktów z ABW (obligatoryjne wg. tej ustawy stanowisko w tych firmach). Tak wiec w praktyce firmy uznane przez ABW za krytycznąinfrastructurę są, czy mogą byćde facto nadzorowane przez ABW.

Ø5 sierpnia 2010r. Nowelizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych, uczyniła ABW i SKW nadzorcami funkcjonowania systemu, a w ramach tych funkcji ABW wydaje certyfikaty bezpieczenstwa. ABW więc rozstrzyga arbitralnie do jakich informacji i kto ma prawo.


Ø31 sierpnia 2011r. Nowelizacja ustawy o zabezpieczeniu imprez masowych
-jedna z najbardziej penalnych ustaw w całym systemie polskiego prawa. Projektodawca i ustawodawca uznali, że w imprezach masowych biorą udział grupy przetępcze a nie zwykli obywatele. Brak w niej jakichkolwiek kryteriów uznania danej osoby za osobę „mogącą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego”stwarza zagrożeniaingerencji w konstytucyjnie chronione życie prywatne obywatela.


Ø30 sierpnia 2011r. Nowelizacja Ustawy o stanie wojennym
oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (dotyczy uwzględnienia zagrożeń wynikających z działań i zdarzeń w cyberprzestrzeni jako okoliczności spełniającej przesłanki normatywne stanów nadzwyczajnych)


Ø16 września2011r. tzw. poprawka Rockiego - Ustawa o dostępie do informacji publicznej
– gdzie pod pozorami dostosowaniado prawa polskiego do dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, ustanowiono przy okazji dodatkowe i odrębne kategorie ograniczeńdostępu doinformacji publicznych. TK uznał tryb przeprowadzenia poprawki za niekonstytucyjny18 kwietnia 2012 r. (sygn. akt K 33/11)


Ø29 grudnia 2011r - Ustawa o dostępie do informacji publicznej
ograniczono w niej prawo do kontroli prawidłowości decyzji odmowy informacji przez sąd powszechny. Rozszerzono ponownie kategorie ograniczeńdostępu do informacji publicznej


Ø14 września 2012r. – Prawo o zgromadzeniach
– kontrowersyjna nowelizacja, ktora w opinii wielu “cofnęła Polskę do mrocznych czasów PRL-u” Przeciw nowelizacji protestowały m.in. organizacje pozarządowe - Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Forum Obywatelskiego Rozwoju i Fundacja "Panoptykon".Z apelem o odrzucenie zmian wystąpilidziałacze opozycji z czasów PRL: Zbigniew Bujak, Władysław Frasyniuk, Barbara Labuda, Bogdan Lis, Henryka Krzywonos-Strycharska. Podpisał także apel Józef Pinior, senator PO.

Prawo karne staje się najważniejszym narzędziem sprawowania władzy. Ustawy ograniczające nasze konstytucyjne prawa i wolności ekskluzywnie z inicjatywy władzy wykonawczej i zaprojektowane przez władze wykonawczą są nową normą.

Partie opozycyjne nie zajmują się kwestiami kluczowymi dla naszej przyszłości. Ich walka o władzę, jest sztuką dla sztuki. Interes Narodu mają w doopie. Na troskę o rozstrzygnięcia kwestii decydujących o tym, jak będzie wyglądało jutro Narodu brak im „kompetencji“ i brak „zainteresowania“.

CIEKAWOSTKA:
W Kanadzie parlament i senat obradują codziennie 5 dni w tygodniu,– od połowy stycznia do połowy czerwca i po wakacjach od połowy sierpnia końca grudnia. Non stop 9 miesięcy! Minimum 7 godzin dziennie. Obrady dotyczące ważnych ustaw, czy np. budżetu trwają nierzadko po 16-18 godzin dziennie, do uzyskania porozumienia.

Codziennie 45 minut jest przeznaczone na pytania posłów do członków rządu, na które minister, jego zastępca czy premier odpowiadają natychmiast po pytaniu. Umożliwia to posłom na bieżąco realizowanie najważniejszego zadania – reprezentowania wyborców jego okręgu wyborczego.

Do uposażenia podstawowego posłowie dostają dodatki – m. innymi za „obecność” . Na koniec każdego miesiąca poseł/senator składa w biurze parlamentu/senatu oświadczenie o obecności. Za każdy nieusprawiedliwiony dzień płaci - czyli zmniejszają mu dodatek za obecność.

Praktycznie nie zdarza się, aby poseł był nieobecny podczas ważnych głosowań.

Komisje parlamentarne pracują wieczorami i w weekendy, a nie podczas obrad parlamentu! Posłowie pracujący w komisjach dostają dodatkowe i adekwatne uposażenie.

Każdy poseł prowadzi biuro poselskie i przynajmniej raz w tygodniu przyjmuje interesantów ze swojego okręgu. Ponadto informuje wyborców okręgu o swojej pracy w parlamencie na bieząco – wysyłając do wszystkich wyborców okręgu miesięczne sprawozdania. Zamieszcza tam też kalendarz projektowanych cyklicznych spotkań z wyborcami. Miesięcznie odbywa się conajmniej jedno takie spotkanie. Poseł okręgu jest mieszkańcem tego okręgu i uczestniczy we wszystkich ważnych wydarzeniach społeczności okręgu. W przypadku wypadku, pożaru itp tragedii jest nie do pomyślenia, aby nie zajął się sprawą. itd, itd.

Podczas kampanii wyborczej każdy kandydat OSOBIŚCIE odwiedza wszystkich wyborców w okręgu. Kilka dni wcześniej przesyła zawiadomiene, kiedy będzie gdzie i jak zastuka do drzwi, można go zaprosić i podyskutować o swoich problemach dot. czy projektowanego aktu prawnego, czy inwestycji czy szkolnictwa, służby zdrowia itp.

Uczestniczy też w ważnych konsultacjach społecznych organizowanych przez władze samorządowe lub wladzę wykonawczą (np. ministerstwa) dotyczących planowanych działań na terenie okręgu. O takich konsultacjach wszyscy wyborcy powiadamiani są korespondencją pocztową.

Nie ma takiej opcji – konsultacje społeczne są niecelowe. Praktycznie wszystkie działania i decyzje władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i samorządów są konsultowane ze spoleczeństwem.

 

Brak głosów

Komentarze

Warto zwrócić na to uwagę. Spróbuję się dowiedzieć czegoś więcej na temat nieodpowiedzialnego zachowania PiSu. Od PO nie wymagamy niczego, bo wiadomo czym jest ta partia, ale to że PiS i SP nie odpowiadają na takie pytania to skandal.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334523

Coś z tym fantem trzeba zrobić. Koniecznie.
Pozdrawiam.
contessa

_______________
"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być".
Lech Kaczyński
_______________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten aldd meg a Magyart

"Urodziłem się w Polsce" - Złe Psy :
http://www.youtube.com

Vote up!
0
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#334535

Spróbuj ! I daj znać co jest grane bo ja też (i zapewne wielu) nie rozumiem tego braku uwagi PiS dla tej ustawy.
Z resztą pisałam o tym w notce...
Pozdrawiam.
contessa

_______________
"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być".
Lech Kaczyński
_______________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten aldd meg a Magyart

"Urodziłem się w Polsce" - Złe Psy :
http://www.youtube.com

Vote up!
0
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#334595

I jak widzę już ktoś postawił Ci (1), odważyłaś się napisać prawdę.

A ja mam takie same odczucia. My pokazujemy, na ile pozwala nam czas (większość pracuje) i możliwość śledzenia wydarzeń, co nas boli, martwi, trapi.

Nie tak dawno PiS był zapraszany na NP. Odzew - jedna wypowiedź PiS jest i ma zeszyty programowe, druga to odesłała nas do pracy od podstaw. Czyli pracując na chleb musimy także pracować na PiS. Tak ja to wtedy odebrałem.

Masz rację Faxe - jeśli PiS jest niekompetentny, co czytam w odpowiedzi na Twoje pismo od kompetentnego biura opozycji to ja nie wiem o co chodzi.

I wiesz Faxe, każdą Twoją inicjatywę na ruszenie czterech liter PiS-u ja poprę .

Pozdrawiam serdecznie z (10)

Polak2013

Vote up!
0
Vote down!
0

Polak nie pyta ilu jest wrogów, tylko gdzie oni są!

#334534

Od pewnego czasu staram się upowszechnić hasło :
Nie licz na PiS, licz na siebie.
Niestety bez zrozumienia.
Dobrzy Polacy (ale niestety naiwniacy) myślą, że za dwa lata wystarczy wrzucić do urny wyborczą karteczkę z krzyżykiem postawionym przy PiS, a reszta załatwi się sama.
Gówno się załatwi. PiS to koncesjonowana, okrągłostołowa partia, której zadaniem jest trzymanie za ryj prawicowy ruch patriotyczny, manipulowanie nim, kanalizowanie nastrojów i neutralizowanie.
Dobierzmy się do tyłków tej niemrawej sprzedajnrj opozycji a zaświeci światełko w tunelu.
Pozdrawiam
NIEPOPRAWNY INACZEJ

Vote up!
0
Vote down!
0

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#334545

Czy Ty wiesz Tancerzu,że za te słowa pełne złości może spaść na Ciebie deszcz meteorów?
Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

markiza

#334550

Ależ droga Pani, jakiej złości? Od kiedy słowa prawdy są jednocześnie wyrazem złości ? :)
Tylko ślepi naiwniacy nie widzą jeszcze tego, że jesteśmy neutralizowani przez PROJEKT PiS.
Pozdrawiam
P.S. Spójrz w niebo, prawdziwe dziś cuda na nieboskłonie :))

NIEPOPRAWNY INACZEJ

Vote up!
0
Vote down!
0

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#334551

Meteroid, który spadnie, to meteoryt.

______________________________________________

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

 
______________________________________________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#334553

Dziękuję pani nauczycielko,człowiek się całe życie uczy.
Co za czujność!

Vote up!
0
Vote down!
0

markiza

#334557

Nie jestem nauczycielką.

______________________________________________

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

 
______________________________________________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#334562

Dziękuję za podzielenie się tym odkryciem. :)

Vote up!
0
Vote down!
0

markiza

#334565

Proszę :)

______________________________________________

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

 
______________________________________________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#334566

nie ma czegos takiego jak piszesz "meteroid"
za to jest meteoroid.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334644

zgubiłam 'o'.

______________________________________________

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

 
______________________________________________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

#334680

A przy okazji dziękuję za radę. Ja będę od dziś uważał na meteoryty a Ty uważaj na członków, tj. członków koncesjonowanej partii PiS i ich ściemnianie.
Pozdrawiam
NIEPOPRAWNY INACZEJ

Vote up!
0
Vote down!
0

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#334558

Ciemność widzę,widzę ciemność na nieboskłonie.
Popatrz,członki zawsze w gotowości,jak to członki(mam na myśli ręce na klawiaturze oczywiście :)

Vote up!
0
Vote down!
0

markiza

#334564

No proszę. U Ciebie spore zachmurzenie, niskie temperatury i mgły osadzające szadź a u mnie pogodnie i niebo pełne gwiazd :)

NIEPOPRAWNY INACZEJ

Vote up!
0
Vote down!
0

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#334575

"PiS to koncesjonowana, okrągłostołowa partia, której zadaniem jest trzymanie za ryj prawicowy ruch patriotyczny, manipulowanie nim, kanalizowanie nastrojów i neutralizowanie."

Myślę, że robisz tu wredną robotę. Masz w okręgu posła z opozycyjnej partii, co zrobiłeś, by zainteresować go tym, na czym Ci zależy?

Biernie (bo na nic nie liczysz) czekasz na wybory - to Twoja "patriotyczna postawa"?

Vote up!
0
Vote down!
0

Stasiek

#334759

PiS dał cholerną plamę. No i na Prezesa też odium pada.

Co dalej ?

Kiedyś byłem w biurze PiSu na Nowogrodzkiej w Stolicy z zapytaniem i z chęcią wstąpienia do partii.

Gówniarzy dwóch, którzy tam rezydowali
( pierdzieli w stołki ), cokolwiek zamurowała moja inicjatywa i odpowiedź była taka zakamuflowana :

nienada...s..........j !

Co robimy dalej ?
Bo to wszystko wygląda niepięknie.

Może w tej kancelarii PiSu krety jedynie słusznej POrębanej komotuskiej opcji ?

Szacunek Dla Autorki.
Wielki.
Za słowa prawdy udokumentowane zapisami Konstytucji i legislacją niby sejmu, który przyklepuje nielegalne działania agenturalnej waaadzy.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334584

[quote=poeta]Kiedyś byłem w biurze PiSu na Nowogrodzkiej w Stolicy z zapytaniem i z chęcią wstąpienia do partii.

Gówniarzy dwóch, którzy tam rezydowali
( pierdzieli w stołki ), cokolwiek zamurowała moja inicjatywa i odpowiedź była taka zakamuflowana :

nienada...s..........j ![/quote]

Muszę dopytać - tymi dokładnie słowy Ci odpowiedzieli ?
"nienada...s..........j" ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#334625

Carmina

Kilka osób stale na Niepoprawnych prowadzi antypisowską propagandę. Trzeba rzeczywiście dużo  "'dobrej woli|"aby w   PiS i jej ludziach gnojonych we wszystkich , w mediach i we wszystkich możliwych obszarach życia politycznego , gospodarczego przez obecna władzę, łącznie z morderstwami  jej ludzi w siedzibie partii, dostrzec beneficjentów okrągłego stołu.

To powoduje ,ze te akcje odczytuje nie jako prawdziwą a  jako rzekomą troskę o PiS.  Tak naprawdę chodzi o zwalczanie jej  dla jakiś mrzonek o przejecie elektoratu.

Życzę powodzenia ,już widzę Wasza partie ogromną , idealną, skuteczną, składającą się z geniuszy, działających bezbłędnie , podobających się wszystkim . Takiej partii przecież niestraszne żadne tam media, WSI,dawni esbecy, postkomuna, oligarchowie,Rosja, Niemcy.Wystarczy tylko usunąć tę nieudolną , okrągłostołową partię, zawalidrogę,  PiS.

Tak niech wilk tańczący liczy tylko na siebie to na pewno Polskę nam sprawi piękną, bogatą, etc. Sam z kilkoma jeszcze blogerami no i ludźmi, których przekona na Niepoprawnych, może nawet z tysiąc a może dwa.

Powodzenia.

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Carmina

#334561

Po pierwsze primo :) Nie wilk tańczący, tylko widły tańczące, a po drugie (też primo),- PO OWOCACH ICH POZNACIE -
Proszę o owoce, czyli osiągnięcia PiS w ostatnich 7 latach.

Ja rozumiem, że miłość może być platoniczna, ślepa i głupia a także współczująca i płaczliwa, bo mu (Jarosławowi) brata i bratową zabili, bo mu mama zmarła, bo nie ma żony, itd, itp.
Tylko ja się pytam : Czy te jego tragiczne przeżycia dają mu mandat na rządzenie Polską ? Dobre rządzenie Polską ?
Miał władzę, to co z nią zrobił ? Oddał POkomuchom, sprzedał siebie i nas.
Ślepi jesteście, zakochani, czy po prostu......inaczej myślący ?

NIEPOPRAWNY INACZEJ

Vote up!
0
Vote down!
0

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#334569

Więcej umiarkowania.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334573

No wie Pan. Nie wiem jak Pan ale ja zawsze głosowałem na PiS. Nikt z PiS nie konsultował tego ze mną przed wyborami, że bez mojej zgody odda komuchom władzę po 2,5 roku dobrowolnie i przed terminem. To niewybaczalne.
Czy Pan zdaje sobie sprawę z tego, że przyszłe pokolenia taką "bezpodstawną" dymisję rządu mogą uznać za zdradę narodową ?

Pozdrawiam
NIEPOPRAWNY INACZEJ

Vote up!
0
Vote down!
0

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#334581

Sugeruję skorzystanie z pomocy egzorcysty bo zaczynają przez Ciebie gadać jakieś obce głosy.
Lesiaka słyszę.

Na PiS można znaleźć wiele argumentów krytycznych, takich jak choćby wpis Faxe, ale ten o bezpodstawnym oddaniu władzy to szczyt głupoty.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#334621

Zgadzam się. Bezpodstawne odanie władzy było szczytem głupoty, czego konsekwencje ponosimy do dziś.
Niektórzy na Niepoprawnych wysyłają mnie do lekarz inni do egzorcysty a nie przyszło Wam na myśl , że najlepiej zimą wysłać mnie na narty ? :)

P.S A zanim wyjadę na narty to proszę wyjaśnić mi Pańskie przekonanie o słuszności decyzji o dymisji rządu Kaczyńskiego

NIEPOPRAWNY INACZEJ

Vote up!
0
Vote down!
0

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#334670

Ależ 'podstawne'. Jak można rządzić wbrew woli większości narodu w DEMOKRATYCZNYM państwie?

Vote up!
0
Vote down!
0
#334672

[quote=tańczący z widłami]Zgadzam się. Bezpodstawne odanie władzy było szczytem głupoty,[/quote]

Zgadzam się - byłoby.
Gdyby kiedykolwiek nastąpiło.

[quote=tańczący z widłami]czego konsekwencje ponosimy do dziś.[/quote]

Konsekwencje, które ponosimy do dziś sięgają okolic stanu wojennego. Wszystko potem to tylko następstwa.

[quote=tańczący z widłami]Niektórzy na Niepoprawnych wysyłają mnie do lekarz inni do egzorcysty a nie przyszło Wam na myśl , że najlepiej zimą wysłać mnie na narty ? :)[/quote]

Co do nart to chyba nikt nie ma takiej mocy sprawczej. Co do porad medyczno-duchowych - z tym to jak ze znanym porzekadłem:
"Jeżeli ktoś mówi ci, że jesteś pijany – możesz to zlekceważyć, ale jeżeli mówi to już pięć osób – pójdź spać"

[quote=tańczący z widłami]P.S A zanim wyjadę na narty to proszę wyjaśnić mi Pańskie przekonanie o słuszności decyzji o dymisji rządu Kaczyńskiego[/quote]

Gdyby PiS dłużej bawił się w rządzenie w okolicznościach jakie sprokurowano, nieuchronne, przyspieszone wybory sprawiłyby, że w następnej kadencji mieliby poparcie na poziomie 0%.

Poza tym - a kto powiedział, że PiS tamte wybory przegrał ? PKW im. Czurowa ?

[quote=tańczący z widłami]NIEPOPRAWNY INACZEJ[/quote]

No właśnie widzę.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#334774

Dziękuję za odpowiedź. "W okolicznościach jakie sprokurowano", wszystko wyjaśnia.

Pozdrawiam
NIEPOPRAWNY INACZEJ

Vote up!
0
Vote down!
0

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#334811

Cieszę się, że coś się wyjaśniło.
Ale z jakiegoś powodu czuję, że nikt nikogo nie przekonał...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#334832

"Miał władzę, to co z nią zrobił ? Oddał POkomuchom, sprzedał siebie i nas.
Ślepi jesteście, zakochani, czy po prostu......inaczej myślący ?"

Mądry zabiera głos tylko wówczs, gdy ma pełnię wiedzy. Z tego, co waść piszesz wynika, że niewiele wiesz o przyczynach utraty władzy przez byłą koalicję, więc lepiej byś zamilkł.

Vote up!
0
Vote down!
0

Stasiek

#334761

Piszesz nieprawdę. PC nie było partią okrągłostołową. |Kropka. A jaki jest cel pisania takich bzdur sam wiesz najlepeij, a ja się mogę domyślać.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334973

Ja też tak kiedyś pisałem. PiS bez konstruktywnej krytyki może zejść na manowce. Dbajmy o to aby do tego nie doszło. Ja również spotkałem się z ignorancją ze strony PiSu. Taka jest prawda i nie trzeba być w gronie sekty Antypisa żeby to widzieć. Zmuśmy naszych posłów do działania.

Oczywiście nie wszyscy posłowie PiSu zachowują się olewczo w stosunku do swojego elektoratu, ale częśc tak.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334572

Korzystam z możliwości edycji i usuwam mój, wspierający Cię, komentarz.

Moim zdaniem komentarz kogoś podpisującego się Salata53

"O-PiS -POlitycznej w Polsce
Salata53, 16 lutego, 2013 - 00:47"

to intelektualna kompromitacja i bełkot kretyna.

Wiem z góry, że pisząc to zostanę przez tego prostaka zaszufladkowany do kategorii "gudłaj", ale mam gdzieś, co o mnie ktoś na tak dennym poziomie sobie myśli. Jeśli te wyuczone i automatyczne reakcje można nazwać myśleniem.

Jakiś inny cymbał chciałby jemu dać 110 punktów, gdyby było możliwe dawanie punktów za komentarze, a Ty mu przyklaskujesz entuzjastycznie stwierdzając, że to "świetnie powiedziane".

Z tego, że mi się bardzo dużo w działaniach PiS nie podoba nie wynika, że przychylam się do opinii, że działacze tej partii to zgraja gudłaji.

W jednym chórze z jakimś Salata53 czułbym się bardzo nieswojo.

Bawcie się dobrze.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334689

Szczere gratulacje!
-------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#334691

Skromnie dziękuję i wracam do sprzątania piwnicy, co miało być moim głównym zadaniem bojowym na dziś:-)

Vote up!
0
Vote down!
0
#334698

Jeszcze za wcześnie:):):)
------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#334702

Na razie przygotowywuje katakumby...:))

Vote up!
0
Vote down!
0

Stasiek

#334764

.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334594

Ja się nie troszczę o PiS, a o mój kraj. Czy uważasz, że ta odpowiedz i takie traktowanie naszej suwerenności jest OK? Bo ja nie.

Nie wiem czy PiS jest nieudolny, wiem, ze tam w centrali na bramce siedzi jakiś nieudacznik albo szkodnik, który ma w dupie potencjalny elektorat i strzela w nogę tej partii.

Gdzie to wyczytałaś w moim tekście, że PiS to zawalidroga, ktorego trzeba się pozbyć?

Sentymenty polityczne nie oznaczają, że mamy bałwochwalczo zgadzać się na takie aroganckie traktowanie społeczeństwa. Nikogo nie mam zamiaru przekonywać do popierania czy niepopierania PiS.

Ta ustawa jest przepychana w Sejmie "szybką ścieżka" , podobno z powodu wykonania prawa UE. W mojej notce Bratnia pomoc czy demokratyczny stan wojenny przytoczyłam decyzje Rady Europy, ktore ma "wykonać" ta ustawa.
Po pierwsze te decyzje maja już 5 lat! I jakoś nie produkowali tej ustawy prze te lata! Skąd więc ten pośpiech?

Po drugie w tych decyzjach nie ma ani słowa o "braciach funkcjonariuszach" z poza UE. A więc rząd łże, ze to jest wykonanie prawa UE. Przy okazji chce przepchnąć pomoc "bratnią pomoc" ze wschodu!? czy może z Izraela?

Pierwsze "czytanie"odbyło siie tylko w Komisji Spraw Wewnętrznych, a więc posłowie z poza tej komisji jak znam życie nie znają nawet jej treści i będą głosowali tę ustawę na najbliższej "sesji" 19 - 22 luty.

Czy to nikogo nie niepokoi? Ponadto napisałam do WSZYSTKICH Klubów Poselskich. Więc nie wiem dlaczego, niektórzy komentatorzy uważają, że moje działania skierowane są przeciwko PiSowi?

Uważam, że wszyscy po jednych pieniądzach! A 22 lutego będziemy mieli tę ustawę! Potem ponarzekamy trochę i wszytko wróci do polskiej normy.
Przeciętny Kanadyjczyk, który nie ma zielonego pojęcia gdzie Rzym a gdzie Krym na taki zamach na suwerenność swojego kraju i zamach na jego wolności dawno już protestowałby pod Sejmem.

My Polacy śpimy, albo kłócimy się. Spojrzcie na te ustawy, które przepchnięto przy naszym MILCZENIU w sejmie w ciągu ostatnich 3 lat. To przecież czysty totalitaryzm! Jak dotąd w Polsce nie bylo demokratycznego państwa prawa no a z tymi ustawami jest legalny "miękki totalitaryzm", a do państwa prawa jescze dalej niż w 1989r.

Vote up!
0
Vote down!
0

faxe

#334592

Napisałaś:

Pierwsze "czytanie"odbyło siie tylko w Komisji Spraw Wewnętrznych, a więc posłowie z poza tej komisji jak znam życie nie znają nawet jej treści i będą głosowali tę ustawę na najbliższej "sesji" 19 - 22 luty.

Wątpię, że ustawa będzie głosowana 22 lutego. Według harmonogramu obrad 34 posiedzeniu Sejmu nie ma takiego punktu porządku dziennego czyli czytania i głosowania rządowego projektu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1066). http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/agenda.xsp

Tutaj zapis przebiegu posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych w interesującej nas materii:

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/biuletyn.xsp?documentId=86061F0123B391FBC1257B12004F616A

Tym razem będę trzymać za słowo posła Zielińskiego, który pod koniec posiedzenia tej komisji powiedział:

Zgodnie z tym, co zapowiedziałem, na znak protestu odmawiamy pracy w podkomisji. Może pan przewodniczący powołać sobie z PO jeszcze dwie osoby więcej. Będziecie mieli wtedy już tak wielką demokrację, że wszystko przegłosujecie bez dyskusji. My w czymś tak antydemokratycznym tym razem brać udziału nie będziemy.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334647

Na poniedziałek ma być gotowa opinia BAS, a sprawozdanie na 22 lutego. Masz rację, nie może być głosowania, może byc tylko drugie czytanie. Co niewiele zmienia w kwestii moich argumentów. Uchwalą na 35 posiedzeniu.

Nie wiem co osiągnie poseł Zieliński rezygnując z udziału 2 posłów w podkomisji? Po prostu podkomisja będzie pracowała bez posłów PiSu.

Partie opozycyjne powinny prowadzić kampanię "uświadamiającą" niebezpieczeństwa uchwalenia tej ustawy wśród społeczeństwa.
To, że piszą o tym na Niepoprawnych i innych blogowiskach nie oznacza≤ ze szersze kręgi społeczeństwa mają blade pojęcie co jest grane. Opozycja powinna dbać o rozbudzenie czy budowanie spoleczeństwa obywatelskiego. .

Niestety tak się nie dzieje i to jest największy błąd partii opozycyjnych, ponieważ jest to postrzegane jako olewanie obywateli.

Czasami mam wrażenie, że po prostu boją sie świadomego obywatela.

Vote up!
0
Vote down!
0

faxe

#334662

Ustaw się na trasie Tuskobusa, może Cię ktoś wreszcie zauważy:):):)
-------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#334574

a także SLD i RPP to to jedna klika, więc nie pisze. To chyba zrozumiałe. Wymagamy od PiS bo wierzymy, że może coś zmienić

Vote up!
0
Vote down!
0
#334576

Na przykład... ja, choć jestem konserwatywny liberał (wiem, że to następny paradoks, więc niech będzie - republikanin). Mam jednak uczulenie na retorykę "trzeciej drogi" (trzeciej nogi... czyli tego, co jest między nogami"). Jak mi coś pachnie argumentami w stylu "banda czworga", to zaraz mi stają przed oczami ruscy agenci.
Pardon, taka przypadłość! :):):)
PS
Jak się wpisuje w profilu Salon 24, to powinno się też NE
https://www.google.pl/search?q=faxe+nowy+ekran&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:pl:official&client=firefox-a
-------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#334585

Mnie nie obchodzi czyim jesteś wyborcą. Niemniej zatanawiający jest ten dysonans między deklaracją w tytule -"wyborcy PiS-u mają prawo wymagać, Adriano!" a tym co piszesz w komentarzu. Ty nie wymagasz tylko atakujesz wymagających!

Jaki widzisz związek pomiędzy merytoryczną krytyką a ruskim agentem?
No bo ja nie uzywam nigdzie takich sformułowań "banda czworga", nikogo też nie obrażam.

W jakim profilu wpisuję Salon24 a pomijam NE? Co ty bredzisz!. Piszę wszędzie pod tym samym pseudonimem i nigdy nie ukrywałam gdzie piszę. Pisze tam gdzie docieram do czytelników. Tacy sa na każdym blogowisku. Towarzystwo wzajemnej adoracji nie jest mi potrzebne. Chce aby moje zapatrywania i moje opinie były poddawane refleksji i krytyce.

Twoje ataki nie są krytyką.

Tak jak każda zdrowa partia powinna być i chwalona i krytykowna i być otwarta na głos obywatela. A więc i mój.

Vote up!
0
Vote down!
0

faxe

#334604

Konserwatywny liberał jesteś, piszesz.

Liberał to fanatyk na rzecz niezależności, który wychwala ją w każdej dziedzinie, aż do granic absurdu.

Niezależność teraźniejszości w stosunku do przeszłości, stąd pogarda tradycji i chorobliwe umiłowanie nowości pod pretekstem postępu.

Niezależność jednostki w stosunku do całości społeczeństwa, wszelkiej władzy naturalnej i hierarchii: niezależność dzieci od rodziców, kobiet od mężów (wyzwolenie kobiet), pracownika wobec pracodawcy, klasy pracującej w stosunku do klasy burżuazyjnej (walka klas).

Liberalizm, poprzez swoją naturalną skłonność, wiedzie do totalitaryzmu i rewolucji komunistycznej.

Wszystko jasne Dixi?

 

Vote up!
0
Vote down!
0

Polak nie pyta ilu jest wrogów, tylko gdzie oni są!

#334607

 Dixi pisze o sobie: "oszołom konserwatywno liberalny". Konserwatysta-oszołom z pogardą do tradycji, albo oszołom liberał pielęgnujący tradycję. Interpretuj, jak chcesz, a zawsze wyjdzie nonsens. Poza tym Dixi jest liberalny tylko w stosunku do siebie, jak zauważyłem, innych piętnuje za jakąkolwiek różnicę poglądów. Przestałem polemizować z nim, bo nie ma to sensu. Pozdrawiam serdecznie.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334626

Mój komentarz na dole. <-

pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#334676

Musi to być jakis nowy rodzaj logiki - mówienie jednocześnie o "bandzie czworga" i "trzeciej drodze". Jeśli ktos uważa, że trzecia droga wynika z rządow bandy czworga, to gdzie do cholery jest ta druga droga, ktorą trzeba zastępować trzecią? Czy to wymyślił noblista? Dla mnie to jest tak jak mowienia o ruskich agentach z B'nai B'rith.

cui bono

Vote up!
0
Vote down!
0

cui bono

#334622

... cyklistach" służy odwracaniu uwagi od prawdziwych problemów: zdrady narodowej, rabunku majątku narodowego, zubażania społeczeństwa (itd), oraz od działalności obcej agentury.
-------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#334685

Proszę mówić za siebie. Kto wierzy, to wierzy. Mnie wiara opuściła.
Wymagam zmian, nie wiary.
Pozdrawiam
NIEPOPRAWNY INACZEJ

Vote up!
0
Vote down!
0

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#334583

trzeba działać

Vote up!
0
Vote down!
0
#334591

A jakże, do rządzicieli też pisałam! Ale od aroganckich buców przy żłobie niewiele wymagam. To opozycja jest moją nadzieją!

Ta agresja czemu w moją stronę? Lepiej i ty coś zrób! Czy uważasz, ze opozycja w tej sprawie jest w porządku?

Vote up!
0
Vote down!
0

faxe

#334598

W kilku zdaniach "Express historia".
PO kolei - PiS będąc w koalicji z Samoobroną,
oddał władze Platformie, zajął tzw: pozycje na tyłach wroga,ciepłe posadki bez odpowiedzialności za Polske za naród, wykluczył z gry niewygodną Samoobrone w której też śmierdziało. Jeśli ktoś wie jak wciagąć polityków w afery zrobili te sztuczki z Samoobroną. Ale to wystapienie A. Leppera pokazało, kto był oddany sprawie polskiej wsi polskiego rolnika w UE
(http://www.youtube.com/watch?v=flKRe2ZMI-Y).
PiS, jak juz kilka razy o tym wspominałem, zabezpieczył sobie ciepłe PO-sadki za parawanem PO, udając opozycje. Jaka jest prawda o PiS-sie i w ogóle opozycji? Ano taka -gudłaje są w każdej partii w "opozycyjnych" też, są po to żeby infiltrować partie i eliminować patriotów a kiedy już partyjka na tyle osłabnie nie ma poparcia, wtedy partyjka umiera smiercia naturalną. Przykłady LPR, wspomniana Samoobrona, PJN która powstała jako odszczepieńcy PiS-u też nie wzięła się ni gruchy ni z pietruchy, to był zaplanowany ruch gudłaji, którzy widząc że jednak są tam patrioci bo nie mówię że ich nie ma w PiS-sie. Jest następny ruch z PiS-u "zrodzi się" SP- Solidarna Polska. Ni gruchy ni pietruchy i tylko po to zeby osłabic i tak juz slabą opozycję, która niestety teraz juz nie istnieje. Niedobitki opozycji, prawdziwi patrioci szamoca się na forach internetowych i jakichś podziemnych telewizjach. PiS dla mnie to zadna opozycja to taka sama zgraja gudłaji o polsko brzmiacych nazwiskach, (dlaczego nigdzie nie ma życiorysów polityków ze wszystkich partii, dane osobowe gudłaji utajnione dla polaków) udawane walki o cos tam - to przedstawienie dla gawiedzi dla otumanionych Polaków. Im więcej takiej imrowizowanej walki tym naród bardziej skołowany, nie wie o co chodzi a chodzi o kolejne wyd....nie Polaków. Rozgrywaja sobie narodem jak sobie tylko chcą. Opozycja została wymordowana w Katyniu, innych miejscach kaźni, w katowanich UB gdzie szefami byli gudłaje a sprzedajny naród katował swoich braci. W Mirosławcu zlikwidopwali dowództwo polskiego lotnictwa w "Smoleńsku Polska padła na kolana" -słowa Profesora Biniendy. I takim to sposobem po raz kolejny ograli naród polski - gudłaje, wszelkiej maści zdrajcy i bandziory mają wszystko dla siebie. "Gdy po stanie wojennym część najwartościowszych synów Polski musiała wyemigrować z kraju, gdy ich zabrakło, wtedy ekspartyjni, rzekomo "nawróceni", przyszli z pomocą byłej "komunie".

Nazwali się liberałami, europejczykami, ekspertami od przekształceń ustrojowych. Jako tacy wcisnęli się na czoło rzekomej prawicy. Setki postkoszernych „opozycjonistów" wywodziły się z twardego jądra stalinizmu, beriowszczyzny w Związku Sowieckim i bermanowszczyzny w Polsce: synale prominentów komunistycznych. Oni nie ginęli w podejrzanych okolicznościach, jak setki naiwnych gojów. Oni pisali prace magisterskie w „więzieniach" (jak Michnik), oni spotykali się potajemnie z Bezpieką jak Kuroń.
wszystkie organizacje, "partie" polityczne, to lewackie i żydowskie, komunistyczne i masońskie lobbingi i koterie, z powiązaniami ze światem przestępczym i dawnym PZPR i SB, wysługujące się obcym siłom i wrogim Polsce interesom, marnotrawiące zapał, wysiłki i nadzieję na zmianę i naprawę trwającej, i nieustannie pogarszającej się od ponad 50 lat sytuacji...

ciągle przepoczwarzają się, zmieniają nazwy lub powstają nowe, tylko dlatego by zmylić, zwieść, zmarnotrawić, osłabić i rozbić inicjatywę, zapał, jedność, i uniemożliwić tworzenie się ruchów, partii, organizacji i związków naprawdę polskich, patriotycznych i narodowych ...

bez całkowitej dekomunizacji, deagenturalizacji i odżydzenia, nie może być mowy o jakichkolwiek sposobach naprawy i zmian na lepsze,

jest to żadną miarą niemożliwe

jeżeli ktoś mówi, że można naprawić, że można zmienić, jeżeli obiecuje poprawę i zmiany na lepsze, ...to po prostu kłamie!

Bezczelnie łże jak łotr!!

Vote up!
0
Vote down!
0
#334623

 W zasadzie 100% racji. 

Vote up!
0
Vote down!
0
#334627

Gdyby była możliwość przyznawania punktów za komentarz, przyznałbym Ci nie 10, ale 110. Coś mi to wszystko pachnie zabawą w dobrego i złego policjanta. Uważam, że partia opozycyjna powinna różnić się od rządzącej nie tylko nazwą, ale i DZIAŁANIEM. Nie tylko w "godzinach urzędowania", ale również - a może nawet w szczególności - gdy partia rządząca np. ślizga się w Dolomitach. Partia opozycyjna nie powinna mieć wolnego czasu. Każda wolną chwilę powinni WALCZYĆ O WŁADZĘ. Abstrakcja? Nie. Samo krytykowanie pewnych poczynań władzy to stanowczo za mało. W bęben zwany rządem Tuska powinno się bić całą dobę. Bo jest za co. Gdy Wiadomości pokazują rodziców którzy z chorym dzieckiem uciekają do Niemiec przed polską "służbą zdrowia", a wraz z tą informacją epatują telewidzów problemami związanymi z przeniesieniem ślimaczka za kilkaset tysięcy złotych, to opozycja powinna natychmiast zorganizować przekaz w mediach ze swoim niezadowoleniem. A tu co? Cisza. I to boli.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334655

Ot co! Swietnie powiedziane. Szczególnie jak ARGUMENTY same pchają się do ręki. Niech za pięknymi sloganami i słowami -suwerenność, honor , Ojczyzna idą konkretne działania!
Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

faxe

#334664

Przepraszam Was, Panowie, i Pani - ale chyba nie żyjemy na tej samej planecie.
Opozycja nie ma NIC do zrobienia - co najwyżej do gadania, aby następne wybory wygrać. W naszym systemie tak jest - musimy się z tym pogodzić - albo go zmienić.

PiS przegrał wybory. Innej opozycji nie ma. Koniec, posprzątane. Polacy, en masse, nie chcieli PiS, woleli różowy salon z dodatkiem wojującej lewicy. To mają.
A że MY też ponosimy koszty - a to już urok sytuacji, gdzie większość decyduje.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334675

... (także ad hoc) przez agenturę partyjki. Odebrali opozycji głosy i... w gruncie rzeczy zagłosowali na PO.
Teraz znów przypie.dalają się do PiS... No, "agentem nie przestaje się być". Durniem też.
-------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#334679

[quote=Max]Rozliczmy PiS za ostatnie lata. Rozliczmy - szczególnie, że nie rządzi. Polacy nie chcieli.[/quote]

Głowy bym za to "Polacy nie chcieli" nie dał.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

Vote up!
0
Vote down!
0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#334830

No chyba rzeczywiście żyjemy w innych wymiarach.

Zeby wygrać wybory trzeba działac. To właśnie takie stanowisko - Opozycja nie ma NIC do zrobienia - jest przyczyną klęsk wyborczych. Gadanie nie wystarczy.

Vote up!
0
Vote down!
0

faxe

#334687

Przepraszam: "nie ma" oznacza "nie może".
I tyle.

Może sobie pogadać, przemówić w Sejmie, zaprotestować, wywiadu udzielić. Każdy jeden poseł opozycji (tej rzeczywistej).

Czy z tego coś wynika? Nie!
Sejm przegłosuje, rząd zrobi - co chce.

Przyczyną klęsk wyborczych jest fakt, że Polakom odpowiada/odpowiadał (może? oby?) istniejący układ. Rządy PO/PSL z nieustającym wsparciem z lewej strony.

Skończmy z baśniami o mądrym narodzie i nieudolnej opozycji. Naród LUBI i akceptuje pana Tuska&Co, w większości. Podoba mu się knajacka retoryka Niesiołowskiego, dla opornych mamy w odwodzie "konserwatystę" Gowina.

Mówi się o świetnym PR Platformy. Nie jest świetny. Jest dostosowany (a 'grube nici' na każdym kroku widać) do mentalności przeciętnego wyborcy. Świetny - bo działa. Jeśli tak, zgadzam się, świetny. Tylko jak to świadczy o społeczeństwie, osobna kwestia.

Jest, kolokwialnie mówiąc, przechlapane. Do następnych wyborów. 2015, no chyba, że zdarzy się cud i będą wcześniejsze, w co wątpię. PiS może sobie głosować tak czy inaczej - co to zmieni? Niczego, w sprawach istotnych nie zablokuje, co najwyżej, jeśli pójdzie o jakieś bzdury z gatunku prawa gejów, to może ktoś tam się wyłamie.

Będzie iluzja, że są inne 'opozycje', ze posłowie zgodnie z sumieniem... Media nam wtłoczą do głów jakie to ważne, dziennikarze i blogerzy się wykażą, kolejna bieżączka na tapecie przykryje ważne sprawy. Poprzeżywamy, może będzie obrońca moralności poseł Godson bis, itp.

Ale sprawy istotne, kluczowe - dalej będą rozstrzygane głosami PO+PSL+SLD+RP. Pozostaje podziękować Iksińskiemu i Kowalskiemu za taki wybór - parlamentu i rządu. Głupota jednak jest ósmym, najcięższym grzechem. Z lenistwa umysłowego, z braku kręgosłupa i rozeznania - dać się zidiocieć takiemu TVN czy GW... - nie jestem w stanie łzy uronić.

PiS? A co może PiS w aktualnej sytuacji?
Że mógłby działać lepiej jako partia, struktura, zgoda. Pewnie! Tylko to już buraczki po obiedzie.

To nie PiS jest winny, ze mam co mamy. Że rządzi PO, a skutki są katastrofalne. Kozioł ofiarny.. - jakie to wygodne. A może jednak pani sąsiadka jest winna (co nie poszła do wyborów), albo jej syn, co "dla jaj" poszedł i oddał głos na Palikota?

Zamiast wieszać psy na PiS, może czas pomyśleć o ludziach, którzy nam to sprokurowali? Wyborcach. Przekonywać, uświadamiać - jak już skazani jesteśmy na system, gdzie każdy głos ma tę samą wartość.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334707

W felietonie zamieszczonym niedawno w "Do rzecz" Łysiak przypomniał słowa pewnego członka greckiej "junty pułkowników" :

"Prawdziwy rząd nie potrzebuje poparcia ludu! To lud potrzebuje poparcia rządu!"

Lud peowski popiera PO, które popiera swój lud. Nich się więc lud ów zastanawia, a nie opozycja ;-).

Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#334710

Gdyby Łysiak nie napisał nic więcej i tak miałbym dla niego duże "aka-aka" za "Flet z mandragory".

Jakieś echo kilku kwestii z książki w zacytowanych słowach usłyszałem. :)

Ja pragmatyk.
PiS zaprotestuje, zagłosuje przeciw. Fajnie, ustawa i tak przejdzie. Oczywiście, powinien protestować.

Mam wrażenie, że nie do końca zdajemy sobie sprawę z sytuacji. W 2011 PiS przegrał wybory, co prawda dostał swoje 30%, ale przegrał. I teraz skazani jesteśmy na dalsze rządy sitwy, ze wszystkimi konsekwencjami.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334724

Wbrew swojej naturze (i przekonaniom) apeluję o optymizm ;-)!

Rok, nie wyrok. Dwa lata, jak dla brata... :-)!

Vote up!
0
Vote down!
0
#334725

Otóż MA do zrobienia - zdobycie kolejnych zwolenników ale tego bez wyjścia zza biurka nie dokona.
Pozdrawiam.
contessa

_______________
"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być".
Lech Kaczyński
_______________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten aldd meg a Magyart

"Urodziłem się w Polsce" - Złe Psy :
http://www.youtube.com

Vote up!
0
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#334972

"wszystkie organizacje, "partie" polityczne, to lewackie i żydowskie, komunistyczne i masońskie lobbingi i koterie, z powiązaniami ze światem przestępczym i dawnym PZPR i SB, wysługujące się obcym siłom i wrogim Polsce interesom, marnotrawiące zapał, wysiłki i nadzieję na zmianę i naprawę trwającej, i nieustannie pogarszającej się od ponad 50 lat sytuacji... "

Jednym słowem - nie ma sensu cokolwiek robić...

Jesteś zakamuflowanym wrogiem? Z czerwonej pajęczyny? 

Vote up!
0
Vote down!
0

Stasiek

#334779

Witam: początek ciekawy, obrazujący anatomiczne (gdzie poseł ma naród) podejście parlamentarzystów do wyborców: warte nagłośnienia i PAMIETANIA w kolejnej kampanii wyborczej, także wspomnianego PiS-u...

I to by wystarczyło, na ten jeden wpis: cała reszta nadaje się na cykl - "Jaką mamy Konstytucję i gdzie się znajdujemy na etapie transformacji systemowej?". Zakładałem trzy pokolenia od 1989 roku do osiągnięcia demokracji w Polsce, ale obserwując tempo zmian, w tym: nepotyzm, szarogęsienie czerwonych, strukturę i pracę służb III RP (a to już z życia, które zmusiło mnie po te służby sięgać - dotyczy to US, prokuratury i policji) - w kontekście totalnego olewania pilnowania swojej ojczyzny pod kątem "czystości demokracji" przez nowe pokolenia Polaków, w tym wyrosłe już w dobie naszego rzekomego ustroju demokratycznego - cienko widzę przyszłość mojej kochanej ojczyzny. Pani także, o ile pozostanie Pani samotnikiem w walce o zmianę przytaczanego na wstępie stanu rzeczy...

Jak by to podsumować? Nadal w naszym biednym, postsocjalistycznym kraju, obowiązuje walka o koryto, nie - idee (demokracja to przecież nadal idea, za którą walczyłem): ideami zajmują się z zasady ludzie stabilni finansowo, nie dorobkiewicze (Tuska i jego ekipę mam na myśli, całą sejmową opozycję także należy do tego grona zaliczyć: wielu tam zadłużonych, niewielu posiadających). Jeżeli zaś zna Pani zasady, którymi rządzą się dorobkiewicze, to jedna z głównych mówi, że najtrudniej się do koryta dorwać, ale jak już ktoś się do niego dostanie (mandat poselski na ten przykład) to już od takiego koryta trudno go oderwać: co najwyżej się po tym korycie zębem ślizga... I to jest nadal wielki problem Polski: ślizgacze przy korycie, które z takim trudem napełniamy my, czekający z nadzieją, że syci przy korycie pomyślą i o tych ich karmiących...

Krzysztof Kaznowski

Vote up!
0
Vote down!
0

Krzysztof Kaznowski

#334637

Panie Krzysztofie,

Ma Pan niestety rację - szczególnie podsumowanie jest świetną i smutną diagnozą. No ale gdzieś trzeba zacząć ( na razie nie poddaję się!). Chociaż powalczyć o to pokolenie wychowane już w "niepodległej" Polsce.

Ja jestem ze "starego portfela", byłam wychowana przez dziadka AKowca, babcia Orlęta Lwowskie ( z Warszawy uciekła z domu z bratem - 16 i 17 lat - do Lwowa) ojca "bandytę" w AK do 1947, rodzina przez 30 lat szukała po wojnie brata dziadka, oficera WP, którego ślad zaginął w Rosji w 1939r itd, itp. Taki los, czym skorupka za młodu nasiąknie...Idee są dla mnie ważne. Moze to zbyt patetyczne na dzisiejsze czasy, ale wydaje mi się, że mam jakieś obowiązki wobec moich przodków, którzy walczyli o Polskę Niepodległą.

Niedawno dostałam dokumenty mojego dziadka i znalazłam tam list dziadka do Ministra Obrony ( 1961r) w którym domagał się uznania swoich części ( częśc uznano) swoich odznaczeń z partyzantki i awansu oficerskiego, których komuna nie uznała. Napisał tam " Myśląc o i analizując moją działalność w partyzantce -ja wypełniłem swoje obowiązki wobec Ojczyzny, lecz Ojczyzna zapomniała o mnie"

To jedno zdanie wzrusza mnie do łez i tym bardziej mobilizuje mnie do działania.
Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

faxe

#334677

Pewnie po to, żeby mogli was odróżnić, klony!:):):)
------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#334638

Skad tych szczekaczy sie tak naraz zebralo te same niki co to zawsze przeciw PISowi za to zawsze za pancerna brzoza co to zatakowal w Smolensku niczym maczuga samolot z Polakmi.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334645

Od kiedy w sondażach PIS-owi rośnie a PO spada, najazd walczących z PIS-em na NP jest niebywały. I jakoś dziwnie zsynchronizowany z najazdem na mainstremowych portalach i TV.

Nie dalej jak wczoraj, rzecznik PO Adam Grupiński, zdyskredytował poważanych dotąd ludzi nauki ,za doradzanie profesorowi Glińskiemu z przestrogą, że różne tzw.ważne grona się od nich odwrócą, a już na NP nalot na PIS.

Ja tylko wiem, że jak się chce psa uderzyć to kij zawsze się znajdzie.
I wiem również, że jak trzeba było komuś pomóc, tu na naszym portalu, napisałam do Pani poseł Gosiewskiej maila i nie dość, że mi odpisała, to jeszcze interweniowała gdzie trzeba aby pomóc nieznanemu sobie człowiekowi.

Uogólnianie więc ,że opozycja (dodajmy ,że tylko PIS-owska, bo inna nie przeszkadza) tylko grzeje sobie stołki, bo nie krzyczy tak, jakbyśmy sobie tego życzyli i na każdy temat lub kogoś tam nie obsłużyła, jak oczekiwał, jest zwykłą nagonką w stylu - milczy złowrogo-.

A to, że ktoś chciał do PIS a ONI nie zawyli od razu z zachwytu i się zniechęcił, jest zwykłą ściemą. Trzeba było przeczytać statut i nie byłoby zawodu.

Żadna partia nie przyjmie nikogo, tylko dlatego, że ktoś wyraził taka chęć.

Pozdrawiam Cię wilku i Dixiego.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334666

Także te przebrane za "Polsko, Ojczyzno moja!" patriotów (to się nazywa "pod przykryciem" w nomenklaturze Służb:):):)
-------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#334690

tak samo, jak Pani. Mogłabym mnożyć przykłady kto, kiedy i jak mi pomógł w moich bojach o sprawiedliwość - imiennie (kiedyś, gdy broniłam spraw niejakiego pana Wł. Ossowskiego - Króla Białych Kurierów - i napisałam pismo do ówcześnie panującego Wałęsy, by uruchomił swój autorytet i pomógł mu w urządzeniu się w Polsce , bo urzędnicy, którzy naobiecywali mu wiele, nie dali prawie nic) - dostałam z jego Kancelarii identyczną odpowiedź, że prezydent NIE JEST KOMPETENTNY w ingerowaniu w jego sprawy -nie pierwszego lepszego krajana, a BOHATERA NARODOWEG0. Tutaj raczej chodziło o zakres obowiązków , a nie kompetencje (bo Pani chciała pośrednictwa Pisu, a właściwie urzędnika, w załatwieniu jakiejś sprawy przypisanej posłom.)
Niezależnie od tego nieodpisywanie na nasze listy, pisma przez urzędy, a właściwie urzędników jest ogólnie przyjętym tumiwisizmem w stosunku do petentów, dzięki którym oni istnieją. Jest, powiedziałabym, normą.
Natomiast napastliwość tut. użytkowników na opozycję, a właściwie tylko na PiS zrównuje sie niemal z krytyką ich antagonistów wszelkiej maści. Jednym z czołowych jego prześmiewców i napastników ( choć coraz więcej się ich ujawnia) jest pan z widłami, który winien, przykładnie, załozyć sam partię i pokazać , co też potrafiłby w tych okolicznościach zdziałać pro publico bono? Bo gadaniem jeszcze nikt niczego nie stworzył.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334703

Dobrze, a cóż tak straszliwie bulwersującego jest w mailu, że Biuro PiS "nie posiada kompetencji" (swoją drogą, kompetencje raczej się "ma" nie "posiada"), aby zająć się tą sprawą i odsyła do posłów? Jedynie to, być może, iż mogliby SAMI tę informację swoim posłom przesłać, zamiast odbijać piłeczkę.
Typowa biurokratyczna arogancja, po sprawiedliwości.
Ale to tyle...

Ba, ci przynajmniej odpowiedzieli. Bo co tam, jak pisze Autorka, to normalne (!!!), że inne instytucje i partie zignorowały. To jest nawet OK, a przynajmniej akceptowalne - no, ale ten mail z Biura PiS, to dopiero... Wybacz, Faxe, ale taka jest wymowa Twojego tekstu.

Poza tym co najmniej dwukrotnie piszesz o partiach opozycyjnych. Formalnie bez zarzutu, ale na zdrowy rozum: te inne partie opozycyjne to SLD? RP? Wolne żarty.

To nie PARTIA nie ma kompetencji - kompetencji nie ma konkretnie Biuro, do którego, Autorko, posłałaś email. A zresztą - to i tak funta kłaków warte. Choćby PiS stawał na głowie, nie jest w stanie niczego zablokować. Bo tak działa kochana demokracja - opozycja może sobie co najwyżej poprotestować. Jałowo.

Gdyby PiS rządził - o, wtedy, można by mieć pretensje, dawać wskazówki. Ale nie rządzi, nie ma nic do powiedzenia. Tak Polacy wybrali. "Koalicja" PO/PSL/SLD/RP przegłosuje wszystko co trzeba, a już na pewno w sprawach "kluczowych".

Dalej też nie widzę odpowiedzi na to co napisała Carmina. Czy któryś z krytykujących PiS, uznających ich za "pseudo-opozycję", beneficjentów okrągłego stołu, itd, itp - kiedykolwiek wskazał jakąś realną alternatywę? Chętnie bym się dowiedział KTO/CO zamiast PiS. Konkretnie: nazwiska, jakieś inne partie...
Ludzie, którzy cokolwiek umieją zorganizować, zrobić, którzy mają poparcie, ludzie, którym można zaufać.
Piszcie, może mnie przekonacie.

______________________________
Gdybym miał się określać, podobnie jak Dixi, napisałbym: konserwatywny liberał. Kiedyś jeden ciumrok :), nie tutaj, w tzw. "real life", powiedział mi, że to sprzeczność, nie ma czegoś takiego. Otóż - jest.
Nie lubię i wyśmiewam powoływanie się na linki do wikipedii, ale tym razem spojrzałem - krótko i treściwie, wyjątkowo z sensem, napisane.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konserwatywny_liberalizm

Już?
Nam się "liberalizm" kojarzy z lewacką "demokracją liberalną" i wszystkim, co za tym idzie. Poniekąd słusznie, ale jest jeszcze ten "niewygodny" konserwatyzm w nazwie. Insza inszość.

To, ze w kulawej demokracji polskiej takiej partii NIE MA, to że sama idea wydaje się zaimportowana z Księżyca czy aktualnie przelatującej planetoidy - nie znaczy, że jest abstrakcją.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334667

... liberał" powinni się raczej zastanowić, jakim prawem ktoś, kto pracuje na (albo dla) gości po sowieckich szkołach wywiadu, ma prawo nazywać się "patriotą".:):):)
Szczerze też wątpię, żeby "Protokołu mędrców Syjonu" (napisane przez carską Ochranę, a publikowane przez rosyjskie służby oraz... muzułmańskich ekstremistów) mogły stanowić "biblię" Polaka i katolika.
-------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#334682

"Protokoły"?
Przecież to Raczkowski... Piotr Iwanowicz bodajże. Autor.
Carska ochrana zabawiała się wtedy w gierki, przy których osławiony Canaris to mały miś. Przekombinowali, fakt - a "Protokoły mędrców Syjonu" do dziś pozostają sztandarowym przykładem, do czego jest w stanie posunąć się tajna policja.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334693

... tropić opozycji. Sama ją tworzyła:):):)
Ten sam numer, koncertowo, Sowieci wykonali zaraz po wojnie w Polsce, tworząc fikcyjną V Komendę WiN. Wielu prawdziwych patriotów się na to nabrało. Potem dostali czapę, albo poszli siedzieć (z powyrywanymi paznokciami i przekłutymi bębenkami)...
-------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#334699

Mnie zbulwersowało takie biurokratyczne odbijanie piłeczki. Przecież nie pisałam o jakieś duperele, gdzie to odbijanie mogłoby być jakoś usprawiedliwione. Chodzi w końcu o przyszłośc i suwerenność Polski!
Dla mnie biuro jest przedstawicielem partii i wyrazicielem oficjalnego stanowiska partii. Po to są te biura.

Dalej stoję na stanowisku, ze partie opozycyjne wlącznie z PiSem nie kiwnęły palcem w bucie, żeby uświadomić społeczeństwu, w tym swojemu elektoratowi jakie niespodzianki szykuje nam PO. To dotyczy również wymienionych w notce i uchwalonych juz w ostatnich latach ustaw. Nie podjęły zadnych publicznych działań - tak informacyjnych jak i przeciwdziałających - petycji z podpisami społeczeństwa, protestów etc.

Fakt, że nie ma innych "ludzi, którzy cokolwiek umieją zorganizować, zrobić, którzy mają poparcie, ludzie, którym można zaufać", nie oznacza, że mamy siedzieć cicho i godzić się na nieorganizowanie i nierobienie niczego przez tych co mają właśnie to nasze zaufanie i poparcie. Takie rozumowanie jest bez sensu. I nie prowadzi do niczego.
Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

faxe

#334683

Nie widzę alternatywy dla PiS, ale to nie oznacza, że PiS nie można krytykować wtedy, gdy zachowuje się w sposób dla mnie zagadkowy, np. przy okazji projektu ustawy o wykorzystywaniu obcych sił na terenie Polski.

Ja wiem, że oni sobie mogą jedynie poprotestować, ale jakoś lepiej bym się czuł, gdyby poprotestowali. W innych sprawach protestują, a akurat w tej siedzą cicho, bo nie mają kompetencji.

Ale ani krytyka PiS w tym punkcie, ani nawet to, że nie mogę patrzeć na pana Czarneckiego, którego sytuuję prywatnie w rejonach w pobliżu posła Wenderlicha (przynależność partyjna nie ma tu znaczenia), nie oznacza, że chciałbym się przyłączyć do twórców jakiejś kolejnej partii.

Ani też, że mi po drodze z głosicielami opinii, że PiS to banda gudłaji o spolszczonych nazwiskach.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334695

Ależ jasne, trzeba krytykować.
Tez by mnie szlag trafił, jakbym napisał do "Biura", a tam mi odpowiadają - napisz sobie Pan do tych i tych posłów - i link.
co najmniej arogancja - jak napisałem.

PiS ma wiele do poprawienia. U siebie.
I trzeba im to wytykać.
Natomiast inne partie wcale nie są lepsze, ba, są gorsze.
W kwestii kontaktu z wyborcą, PR, zachowania polityków.

A mają swój elektorat i - summa summarum - wygrywają.
Czyli nie tu jest pies pogrzebany.

Złe i gorsze. Ale obwinianie PiS na zasadzie "jak tak będziecie dalej, nigdy nie wygracie" - nie przystaje do realiów.

Wymagać należy. Choćby dla zasady, bo kultura życia politycznego w Polsce leży. Aktualnie sejm "leży odłogiem" bo panowie posłowie kolejny raz wakacje mają. Zgroza.

Natomiast, PiS nie przegrywa wyborów z uwagi na lepsze czy gorsze "występy" posłów. Przegrywa, bo "jazgot medialny" i nie ta "ideologia". Tutaj, serio, wina pani Hermenegildy z sąsiedztwa.

Że u nas wszystko leży - prawda. Kontakt poseł - wyborca, to kpina. Tylko, ze na tle reszty PiS nie gorszy niż inni, może lepszy chwilami.

A reszta jest w moim, od serca pisanym komentarzy wyżej. Nieładnie odsyłać, wiem, ale tez nie chcę się powtarzać. ;)

pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#334716

Nie widzę alternatywy dla PiS, ale to nie oznacza, że PiS nie można krytykować wtedy, gdy zachowuje się w sposób dla mnie zagadkowy, np. przy okazji projektu ustawy o wykorzystywaniu obcych sił na terenie Polski.
-----------------------------------------------
O, czyli jednak rozdwojenie jaźni u Traube`go.
Ja nie widzę potrzeby aby w każdym komentarzu wstawiać zdanie o popieraniu jedynej partii mogącej cokolwiek zmienić w obecnej sytuacji. Nie oznacza to wszakże, że partia ta ma pozostawać poza jakąkolwiek krytyką jej działania. Napisałeś to samo w zacytowanym powyżej zdaniu co ja wyraziłem we wcześniejszym komentarzu, ale poczułeś chęć popisania się swoją "erudycją" pisząc: "...Jakiś inny cymbał chciałby jemu dać 110 punktów..." Masz patent na mądrość, czy za dużo oglądasz Niesiołowskiego?

Vote up!
0
Vote down!
0
#334754

Ja też nie widzę potrzeby, aby w każdym komentarzu itd. Uwaga ta skierowana w moim kierunku jest niedorzeczna

Co do cymbała, to z przykrością, ale podtrzymuję. Tekst salata to bełkot.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334758

Ludzie!

Co wy opowiadacie? Pilnujemy PiSu, bo na żadną inną partię nie można liczyć i taka jest wymowa tekstu faxe i krytycznych komentarzy. Jak to PiS nic nie może zrobić? Ilu posłów poruszyło problem ustawy w swoich facebookowych profilach? Ile PiS zwołał konferencji prasowych w sprawie tej ustawy?

Ilu PiS ma blogerów? Kuźmiuk i Czarnecki. To jest śmieszne. A co z całą resztą? Wielu Posłów PiS zamiast coś robić lansuje się na imprezach w swoim regionie.

Zejdźcie na ziemię.

Piszemy o PiSie bo inne partie opozycyjne to przybudówki postkomuny. PiS daje teraz mocne argumenty za tym żeby go uważać za taką samą partię jak cała reszta. Daje te argumenty nie tylko naszym wrogom, ale także nam. Musimy patrzeć krytycznie. Ślepa wiara, że w PiS są sami patrioci, którzy działają dla idei jest zgubna.

Max, oczywiście, że nie mamy nic oprócz PiSu i dlatego ten hałas.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334705

Nie, jasne, w Pis nie są sami patrioci.
A biurokracja - o której pisała Faxe - też prawda.
Natomiast - co PiS może realnie, w tym momencie, poza wypowiedziami? Nic. Element przyszłej kampanii wyborczej? OK... ale jeszcze trochę czasu, zanim.

Wywierać presję na PiS, aktywizować. Oczywiście!
Tylko, że ja jestem pesymistą. Przegrane wybory zabetonowały układ. Teraz to sobie i PiS, i my - "możemy"...

Właśnie opublikowałem dość długi komentarz, tam jest więcej (wyżej).

pozdrawiam serdecznie

Vote up!
0
Vote down!
0
#334712

wiec na tym powinien grac PiS .
Na np.pl zamiast skupiac sie na podcinaniu PiS moze powinnismy robic cos o czym np wspomina Ziemkiewicz , prof [nazwiska nie pamietam], ktory mozil o Archpelagu POLSKOSCI.
Jest jeszcze inny aspekt sprawy w PiS jest bardzo malo ludzi , obecne partie to ok 30-40 tys ludzi.
WYOBRAZCIE sobie, ze np PSL po wojnie , przy 28 mln ludnosci mial ok 500 000 czlonkow.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334735

no Max, no :-)

Vote up!
0
Vote down!
0
#334745

Jest taki obraz Ilii Repina.

Srogie miny, zamaszyste gesty, "no, to mu pokażemy!"... Co? Sułtan przecież ma ich głęboko w d.

Pisanie listów do Władzy to... potwierdzenia jej dominacji. Niby odwaga, a jednak objaw głęboko zakorzenionego "rabstwa". Pisanie zaś do opozycji, a potem pomstowanie na nią, to w istocie próba przypodobania się władzy. No, ale to poczucie dobrze spełnionego obowiązku...
Nie mamy cara ani sułtana. Sami wybieramy sobie władze.
No to, k...., wybierajmy mądrze!

PS

Znałem takich, co pisali do Gierka "Drogi Ojcze Narodu Polskiego... (daj mi mieszkanie, bo jestem wierny)". Nie chcę być złośliwy, ale nie rozumiem, czego Twój dziadek spodziewał się po komuchach?

Mój dziadek kontaktował się "kumunistami" tylko w jeden sposób - pluł na telewizor.:):):)

-------------------------

"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#334729

jest dosc tresciwy...
Sultan wsciekl sie i zdaje sie w pierwszym odruchu rozrabal posla tego listu.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334733

Tyle na razie wyguglałem:
"Według legendy list został napisany w 1676 roku przez atamana koszowego Iwana Sirko wraz z "całą Siczą Zaporoską" w odpowiedzi na ultimatum sułtana osmańskiego Mehmeda IV.

Oryginał pisma nie zachował się do naszych czasów, jednak w latach 70. XIX wieku została odnaleziona kopia pisma sporządzona w XVIII wieku. Kopia została odnaleziona przez etnografa-hobbystę z Dniepropetrowska (wtedy Jekaterynosław), który przekazał ją znanemu historykowi Dimitrowi Jawornickiemu (ukr. Дмитро Яворницький). Ten z kolei odczytał kiedyś pismo dla rozweselenia swoich gości, wśród których był Ilja Repin. Artysta malarz zainteresował się całą historią i w 1880 roku rozpoczął prace nad obrazem"
Nie jedną rzecz już "odnaleziono". A to "Pieśni Osjana", a to "Rękopis Krolodvorski"... Taka była moda, a fajna legenda służyła dobrze... reklamie artysty i dzieła...:):):)
-------------------------
"Dixi et salvavi animam meam"

Vote up!
0
Vote down!
0

------------------------- "Dixi et salvavi animam meam"

#334737

Dziwna jest ta dyskusja tutaj. Czy ktoś z Was pomyślał o zorganizowaniu pikiety podczas obad Komisji? Ruszył palcrm w "bucie"?  Werbalne larum - owszem, potrzebne, ale potrzebna jest też praca własna! Zawsze spotykałem się z apelem - jest źle, zróbcie coś.. i tyle. Zawsze od roboty - to są oni...

Nie wiem, kto z Was mieszka w Warszawie, ale pytanie jest do wszystkich: co osobiście zrobiłem (am)?

Swją drogą 1/3 tu piszących - to chyba agentura...

Vote up!
0
Vote down!
0

Stasiek

#334792

ale co z tego, jak przyjdzie 100 osób i media to oleją?
Gdyby PiS i Kluby GP organizowały coś takiego to byłoby nas kilka tys, ale zainteresowanie jest zerowe.

Vote up!
0
Vote down!
0
#334812

Szanowny Panie

Zacznę od końca. Ustawa o informacji publicznej - nowelizacja z września 2011r. Akcje informacyjną i protestacyjną prowadziłDIP Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej - polecam zapoznanie sie z działaniami tej organizacji wszystkich, którzy jej nie znają. Link poniżej.Jest to najlepiej zorganizowane lobby w kwestii dostepu do informacji publicznej. Bez poparcia oficjalnego - medialnego opozycji sejmowych zorganizowali akcje podpisywania petycji - którą podjęly dzieki blogerom wszystkie liczące się portale - nie tylko prawicowe. Dzieki temu nie tylko część spoleczeństwa ale i posłowie i senatorzy zostali "uświadomieni" o niebezpieczeństwach tej regulacji. Szum był wielki i posłowie opozycji robili co trzeba - walczyli.

Poprawka została przepchnięta w Sejmie - patrz poprawka Rockiego. Szum społeczeństwa, posłów i juz teraz i w mediach rządowych spowodował ze Komorowski był zmuszony zaskarżyć te poprawkę do TK. I TK uznał ją za niekonstytucyjną.

A więc jest COŚ do zrobienia!

Nie jest tak, że nic nie można.

13 grudnia stałam na murku ogrodzenia parku przy pomniku Piłsudskiego, kiedy przemawial JK. Jak okiem sięgnął w Aleje Ujazdowdowską - stal tam tłum ludzi. Starych, młodych, z całej Polski. Szli w mrozie od Placu Trzech Krzyży. Serce rosło. Można było i zorganizować ( organizacja była na 5+) i uskrzydlić ludzi i zmobilizować.

To są nasze demokratyczne narzędzia walki politycznej! Nie musi być tylko w W-wie. Można przeciez zorganizować pikiety w wiekszych miastach w Polsce z udziałem posłow.

Dlaczego nie można wezwać tych ludzi do protestów i pikiet przeciw tej ustawie? To jest walka polityczna, walka o przyszłość Polski! Dlaczego partie opozycyjne, no i PiS przede wszystkim nie organizuje podpisów pod petycją. Przecież co innego jest petycja podpisana np przez blogerów Niepoprawnych, Blogmedia 24 etc, a co innego podpisy zebrane przez główną opozycyjną partię. Zgoda, koalicja może olać te akcje, ale gdyby przy okazji każdej takiej legislacji były organizowane takie protesty to i rzadzicielom byłoby trudniej olewać i spoleczeństwo en masse dowiadywałoby sie o bandytyzmie legislacji w Sejmie.

I taki jest mniej więcej przekaz tej notki. Też uważam, ze trzeba działać nie dyskutować.
Pozdrawiam

http://informacjapubliczna.org.pl/52,archiwum.html

Vote up!
0
Vote down!
0

faxe

#334857

"A więc jest COŚ do zrobienia!

Nie jest tak, że nic nie można."

Droga Pani

Pani odpowiedź zrozumiałem, że mój koment odebrała Pani jako krytykę Pani stanowiska? Wówczas nie dałbym Pani 10, ani nie reklamował na "F". Wypowiedź dotyczyła całości (do tego czasu) dyskusji i tak to proszę rozumieć.

Serdecznie pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

Stasiek

#335034

Absolutnie nie. Odpisywałam na tyle komentarzy, ze pewnie nie wyaraziłam sie zbyt jasno.

Piasalam to do wszystkich pod Pana komentarzem, zeby poprzeć Pana wypowiedż i uzmysłowić, ze Jest coś do zrobienia!

Przepraszam, jezeli uraziłam. Prosze reklamować dalej niekoniecznie mój tekst, ale ideę na F. Ja niestety fizycznie nic nie mogę zrobić, ponieważ jestem 5000km od W-wy.

Na Niepoprawnych to już temat wczorajszy, passe. Widzę, ze Adriano chcial tez ludzi ruszyć bardziej konstruktywnie, ale nikt już nie jest zainteresowany.

Pozostają chałupnicze metody indywidualnego wiszenia u klamki posłów. I może właśnie FB. Ja też tam ruszam ludzi, ale to wszystko idzie jak krew z nosa. Teraz przyszło mi do głowy żeby zawiesić te informacje na Zmielonych.pl. Może tam cos to da.

Pozdrawiam serdecznie

Vote up!
0
Vote down!
0

faxe

#335093

Faxe, dziękuję za bardzo dobry tekst.
Po publikacji projektu ustawy o sprowadzaniu najemników na terytorium Polski oczekiwałem
jakiejś konferencji prasowej PiS-u z udziałem Jarosława Kaczyńskiego.
Nic takiego nie nastąpiło, wysłałem więc e-mail do PiS-u z pytaniem co zamierza w tej
ważnej sprawie zrobić.
Otrzymałem odpowiedż:
Szanowny Panie,
W odpowiedzi na email informujemy, iż należy kontaktować się z Biurem Prasowym (0-22) 694-19-14.
Z poważaniem
Prawo i Sprawiedliwość

co dla mnie oznacza,że nie zamierza nic zrobić i żebym im dał spokój.
Prezes ciągle mówi co zrobi "jak zdobędzie władzę", otóż lekceważąc swoich wyborców władzy nigdy nie
zdobędzie.
Ja 10x zastanowię się czy ponownie głosować na PiS, zostać w domu czy głosować na kogoś innego.
Bulwersujące jest,że w sprawie tak ważnej ustawy panuje milczenie.

Jak ja piszę do senatora w USA, to zawsze otrzymuję odpowiedź (nie zawsze po mojej myśli), oni jakoś tam liczą
te głosy za i przeciw swoich wyborców i jeżeli jest odpowiednio silny nacisk to może mieć wpływ.
E-maile swoich wyborców też przechowują mając bazę danych i kontaktują się co jakiś czas przez e-maile z wyborcami.
A co w Polsce; spychotechnika i lenistwo, tak nie wygrywa się wyborów.
Nie wystarczy zacząć kampanię parę miesięcy przed wyborami.
Czarno widzę dla PiS-u i dla Polski aż serce boli.

@Dominik
Brawo.W pełni popieram

Vote up!
0
Vote down!
0
#334860

Też czarno widzę. Dziekuję za podkreślenie najważniejszego przesłania - lekceważenie wyborców = przegrana, nawet w "przychylnej" ordynacji proporcjonalnej.
Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

faxe

#334878

gość z drogi

ale ja na inny temat,czyli mantra typu PIS  oddał władzę....

oddał,czy Giertych go do tego zmusił....zakładając LISa i knując z "przyszłym premierem " na włoskich plażach...?

ale to stara mantra...

nie jestem  w partii PIS, ani w żadnej innej ,nigdy nie byłam i nie będę,ale wspieram PIS,bo kogo mam wspierać SLD ?PO ? a może trzecią drogę ?

Mieliśmy tu ,na naszej stronie już i ścieżki i dróżki zwane tymi najmądrzejszymi,ba byli i tacy,którzy nawet  namawiali do.... NIE GŁOSOWANIA,w ogóle

....dając siódemkę,wyraziłam swoje zdanie na temat róznych drózek i ścieżek...

głosując na SLD,czy na jakieś inne partyjątko,głosujesz na PO ..taka jest logika a z logiką nikt nie wygrał...

Żyję w tym Moim Kraju od zawsze,mimo możliwości opuszczenia GO,nigdy z tego

nie skorzystaliśmy z mężem,trwamy ,głosujemy i wypracowywujemy niezależny nasz Los...:(/,los tępionej klasy średniej/

        a biurokracja  rodem z PRLu ,walczy z nami niczym horda wściekłych i głodnych kundli...

Pokazujmy prawdę o biurokratach, o niszczących nas instytucjach,o całej tej masie "przydupasów " królików...Amber Gold i Gradobicie od Wąsacza do Grada i Tuska

Przypominajmy o Hazardowej aferze,której POdobno nie było i Zdradliwym wykupie Ziemi Polskiej ,miast użalać się nad tym, jaki to zły jest ten PIS,papier wszystko przyjmie ,klawiatura jeszcze bardziej...

a nam rodzą sie nowe koszmarki,koszmarki typu czwartej już drogi ....

jestem starym solidarnościowcem i wiele widziałam,ale jojczenia nigdy nie znosiłam...i nie znoszę....

.

bez pozdrowień...dlaczego ?

wiadomo 

 

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#335054

Szanowna Pani,

Nie bardzo rozumiem Pani krytykę pod moim adresem? Nie wiem gdzie Pani wyczytała, bo przeciez nie w moim tekście o jakiejś czwartej drodze? Ja nawet nie wiem co to jest!

Ja tylko CHCĘ, żeby jedyna partia warta głosowania robiła coś dla tych ktorzy ją popierają! A tutaj wygląda to tak, że mnie ta partia zwyczajnie olewa.

Czy mam siedzieć cicho, bo i tak nie mam wyboru? To jest jakiś absurd i szantaż!

Jojczenie a poparta zdrowymi argumentami krytyka to chyba dwie różne byty.

Prawdziwa cnota krytyk się nie boi.

Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

faxe

#335100

"MSW wycofuje się z kontrowersyjnego projektu o "bratniej pomocy". - Konieczne jest dokonanie ponownego przeglądu projektu ustawy – informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Ministerstwo zwróciło się do sejmowej Podkomisji nadzwyczajnej o dalsze procedowanie projektu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy we wspólnych operacjach na terytorium Polski."

http://niezalezna.pl/38581-ustawa-o-bratniej-pomocy-do-poprawy

MSW twierdzi, że rzekomo "(...) celem projektowanej ustawy nie jest i nigdy nie było stworzenie podstaw do niekontrolowanych działań podejmowanych przez funkcjonariuszy innych państw na terytorium RP.".

Co zatem ? Niekontrolowane i "kontrolowane" przez zamordystę Tuska są jednako niebezpieczne.
Ja bardzo dziękuję płemiełowi - niech się nie fatyguje Polaków "kontłolować" bo to jemu się pali pod dupą i próbuje ten pożar opanować.

Ciekawe jakiego gniota wymyślą...

Pozdrawiam.
contessa

_______________
"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być".
Lech Kaczyński
_______________
Jeszcze Polska nie zginęła / Isten aldd meg a Magyart

"Urodziłem się w Polsce" - Złe Psy :
http://www.youtube.com

Vote up!
0
Vote down!
0

contessa

___________

"Żeby być traktowanym jako duży europejski naród, trzeba chcieć nim być". L.Kaczyński

 

 

#335537

dziekuje za info. U nas mieliśmy long weekend i nie śledziłam co się dzieje.
Pozdrowienia

PS zajrzyj na prywatne

Vote up!
0
Vote down!
0

faxe

#335857

gość z drogi

zacznę od końca.,czyli od"Prawdziwa cnota krytyk się nie boi."

może w Świecie normalności TAK,ale nie w Tuskolandii

proszę zobaczyć co robi Tusk i jego dwór....

mamy tylko ,a moze aż 30 procent i cały tabor meRdialno rzadowy przeciwko nam,oni maja władzę i pieniądze ,plus meRdia...my tylko siebie...więc jesli chcę cos od

partii,ktorej ufam,to idę do żródła :)

jeśli moje dzieci upominam ,dla ich dobra to nie na oczach całego nieprzychylnego im otoczenia,lecz robię to we własny Domu ...mysle,ze się doskonale rozumiemy...serd pozdrawiam....

PS trzecia,czy czwarta noga czeka właśnie na nasze utarczki,to paliwo do ich kotłow.... 

pozdr

 

Vote up!
0
Vote down!
0

gość z drogi

#335898