demokratyczny stan wojenny

Obrazek użytkownika faxe
Kraj

 
Do Sejmu wplynely ostatnio dwa projekty zmian w ustawach, ktore prowadza do bezprecedensowego powrotu do PRL-owskich metod.
 
margin-left:36.0pt;text-align:justify;text-indent:-18.0pt;line-height:17.0pt;
text-autospace:none">vo stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw ( 28.06.2011r.) projekt dotyczy uwzględnienia zagrożeń wynikających z działań i zdarzeń w cyberprzestrzeni jako okoliczności spełniającej przesłanki normatywne stanów nadzwyczajnych
margin-left:36.0pt;text-align:justify;line-height:17.0pt;text-autospace:none">http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/4355
-18.0pt;">vo dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw (13.07.2011r.) projek dotyczy transpozycji do prawa polskiego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady wsprawie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, co bezposrednio przeklada sie na rozszerzenie zakresu przedmiotowego stosowanej ustawy, ponadto ustanowienie odrebnej kategorii ograniczenia do pewnych informacji publicznych.
 
 
http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/4434.htm
 
W pierwszym projekcie polskie championy demokracji daja sobie ustawowe prawo do wprowadzenia – oczywiscie “…czujac do szpiku kosci wartosci demokratyczne…” - stanu wyjątkowego, nadzwyczajnego lub wojennego z powodu działań “cyberprzestepczych” i “cyberterrorystycznych” w "cyberprzestrzeni" i uzasadniaja te potrzebe tak:
“…postępujący proces informatyzacji, obok niewątpliwych korzyści, rodzi również określone zagrożenia. W szczególności dotyczy to możliwości wykorzystania cyberprzestrzeni w celach sprzecznych z interesami państwa i jego obywateli. Przykładem tego rodzaju zagrożeń są liczne ataki hakerów na różnego rodzaju instytucje o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Ataki takie mogą być niezwykle groźne, bowiem w ich efekcie może dojść do poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu państwa, w tym jego struktur
i gospodarki. Biorąc powyższe pod uwagę państwo powinno być przygotowane zarówno na odparcie takich ataków jak i zwalczanie jego skutków…”
 
I dalej
 
“…W tym kontekście należy podkreślić, że rozporządzenia Prezydenta RP i Rady Ministrów o wprowadzeniu określonego stanu nadzwyczajnego mają charakter fakultatywny, a ich wydanie uzależnione jest zawsze od oceny stopnia zagrożenia w sferze zewnętrznego bądź wewnętrznego bezpieczeństwa państwa. Zatem ustawowe nadanie bezpieczeństwu w cyberprzestrzeni rangi istotnego segmentu bezpieczeństwa narodowego znajduje pełne uzasadnienie. W ten sposób bowiem wskazana ocena dokonywana będzie także przez pryzmat skutków naruszeń bezpieczeństwa w przestrzeni wirtualnej, dając w efekcie Prezydentowi RP i Radzie Ministrów poszerzony obraz skali występujących zagrożeń…”
 
A te rozwiazania:
 
“…wkomponowuja sie w przygotowywany przez Radę Ministrów „Rządowy Program Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2011-2016”, stanowiąc jego ważne uzupełnienie…”
 
Na stronie internetowej MSWiA podano, iz przedmiotem „Rządowego Programu w zakresie ochrony cyberprzestrzeni Rzeczpospolitej Polskiej na lata 2011-2016”– są propozycje działań o charakterze prawno-organizacyjnym, technicznym i edukacyjnym, których celem jest zwiększenie zdolności do zapobiegania i zwalczania cyberterroryzmu oraz innych pochodzących z publicznych sieci teleinformatycznych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa.
 
Tworcy ustalili hierarchie priorytetów realizacji programu i do najwazniejszych maja nalezec dzialania legistlacyjne.
 
W ramach Programu maja zostac podjęte przerozne działania mające na celu uregulowanie wszelkich aspektów związanych z zarządzaniem i bezpieczeństwem CRP poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów do ustaw etc. jak:
 
1. zdefiniowania pojęć dotyczących cyberprzestrzeni – CRP, cyberprzestępczości i cyberterroryzmu;
 
2. wskazania, że CRP należy traktować, jako dobro ogólnego umożliwiające rozwój i niezakłócone funkcjonowanie społeczeństwa informacyjnego, komunikacje – wymianie
informacji oraz repozytorium wiedzy i myśli obywateli;
 
3. ustalenia odpowiedzialności za ochronę CRP – opisanie zakresów zadań, odpowiedzialności i zmian w strukturach organizacyjnych polegających na powołaniu jednostek
odpowiedzialnych za zarządzanie i bezpieczeństwo CRP (KPRM, MSWiA, MON, ABW i SKW);
 
4. wprowadzenia ścigania z urzędu naruszeń bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, które miały miejsce w odniesieniu do podmiotów administracji publicznej, infrastruktury krytycznej. Wprowadzenie ścigania na wniosek pokrzywdzonego w przypadku wykrycia incydentu bezpieczeństwa w obszarze CRP;
 
5. ustawienia głównych sektorowych punktów kontaktowych CERT.GOV.PL dla obszaru administracji publicznej, CERT Polska dla obszaru cywilnego, MIL CERT dla obszaru wojskowego oraz sektorowych punktów kontaktowych w ministerstwach właściwych sektorów gospodarki RP;
 
6. wprowadzenia funkcji Pełnomocnika Rządu ds. Ochrony Cyberprzestrzeni RP (PROC) odpowiedzialności i zadań oraz ustalenie sposobów i form współpracy;
 
7. wprowadzenia funkcji pełnomocnika kierownika jednostki organizacyjnej ds. ochrony
cyberprzestrzeni (PKOC) w podmiotach administracji publicznej i zalecenie utworzenia takiej funkcji w podmiotach gospodarczych;
 
8. umocowania prawnego Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe
CERT.GOV.PL;
 
9. wprowadzenia obowiązku dla podmiotów publicznych i zalecenia dla pozostałych użytkowników cyberprzestrzeni informowania (nie dłużej niż w ciągu jednego dnia od wykrycia zdarzenia przez personel) do właściwego zespołu CERT o wykrytych incydentach bezpieczeństwa związanych z CRP.
 
Intensywne poszukiwania - 16 lipca 2011 r - tych priorytetowych dzialan legistlacyjnych, ( a wymienionych powyzej) na stronie MSWiA, zwiazanych z Programem CRP - zakonczyly sie znalezieniem takiej wzmianki -
 
16.0pt;text-autospace:none">“…Dzięki prowadzonym działaniom legislacyjnym Rządu, w zakresie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (projekt po pierwszym czytaniu w Sejmie RP) powstanie Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Równoległe prace nad Strategią ochrony cyberprzestrzeni RP na podstawie obecnych założeń pozwolą na komplementarne ujęcie całości problematyki ochrony infrastruktury krytycznej w Polsce we wszystkich sektorach wymienionych w ustawie o zarządzaniu kryzysowym…”
16.0pt;text-autospace:none">No ale przeciez te prace zakonczyly sie zmianami w tej ustawie z dnia 29 października 2010 r, ktore weszly w zycie 5 stycznia 2011 r.! Zadnej wzmianki o projektowanych zmianach w ustawie o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych z inicjatywy Prezydenta RP, przekazanej do Sejmu 28.06.2011r, ktora ma ponoc wkomponowywac sie w ten Program.
16.0pt;text-autospace:none">Zadnych innych prac legistlacyjnych dotyczaczch tego Programu nie mozna sie doszukac na stronie MSWiA.
16.0pt;text-autospace:none">Nie zostala rozstrzygnieta kwestia prawna wdrazania Programu.Teoretycznie koordynator, czyli MSWiA winno zaproponowac rozwiazanie prawne organizacji krajowego systemu ochrony  krytycznej infrastruktury teleinformatycznej, oraz powierzyc nadzór  i koordynacje działań w zakresie krajowego systemu ochrony krytycznej infrastruktury teleinformatycznej Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ktory zapewnia ochrone bezpieczenstwa teleinformatycznego, poprzez powolana 1.02.2008 w strukturze Departamentu   Bezpieczeństwa  Teleinformatycznego  (DBTI)  ABW,  Rządowego  Zespołu  Reagowania  na  Incydenty  Komputerowe – CERT.GOV.PL. 
16.0pt;text-autospace:none">Jak dotad od ponad 3 lat CERT.GOV.PL. dziala bez okreslenia prawnych kompetencji. oraz procedur do dzialania – pkt. 7 i 8
Na zdrowy chlopski rozum, pomimo braku realizacji zalozen chociazby pkt 1 – czyli zdefiniowania Cyberprzestrzeni RP, , cyberprzestępczości i cyberterroryzmu, jezeli zmiana ustawy o stanie wojennym zostanie uchwalona przez Sejm, wladze beda mialy prawo wprowadzic stan wojenny w odpowiedzi na akt cyberprzestepczosci czy cyberterroryzmu, pomimo, iz w prawie polskim nie istnieja takie definicje!
 
17.0pt;text-autospace:none">Innymi slowy po wprowadzeniu tych poprawek w ustawie o stanie wojennym, interpretacja, oceana m. inn. czy jest to dzialanie celowe i stanowi zagrozenie zewnetrzne lub zagrożenie porządku publicznego, które nie może być usunięte poprzez użycie zwykłych środków konstytucyjnych w niezdefiniowanej “cyberprzestrzeni RP” bedzie zalezala od arbitralnego i niczym nieograniczonego widzimisie wladz.
17.0pt;text-autospace:none">Czyli praktycznie kilka takich stron jak AntyKomor w “cyberprzestrzeni RP” moze byc uznane za “zagrozenie wewnetrzne porzadku publicznego” i wprowadzenie stanu wojennego.
22.0pt;text-autospace:none">Projektowana zmianie ustawy o dostepie do informacji publicznej jest w obecnym brzmieniu jedna z niewielu ustaw na miare “normalnego” panstwa demokracji prawa, ktora mamy w tej “symulacji demokracji”. Przy okazji dostosowania tej ustawy do prawa unijnego, projektodawcy wprowadzili ograniczenia w dostepie do informacji publicznej:
"1. Prawo do informacji publicznej w zakresie:
1) stanowisk, opinii, instrukcji lub analiz sporządzonych przez lub na zlecenie Rzeczypospolitej Polskiej, Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, dla potrzeb:
a) dokonania rozstrzygnięcia lub złożenia oświadczenia woli w procesie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym komercjalizacji i prywatyzacji tego mienia,
b) postępowań przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi, z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej, Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,
2) instrukcji negocjacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2010 r. Nr 213, poz. 1395)
– podlega ograniczeniu do czasu odpowiednio dokonania ostatecznego rozstrzygnięcia, złożenia oświadczenia woli w procesie gospodarowania mieniem, ostatecznego zakończenia postępowania lub zawarcia umowy międzynarodowej, ze względu na ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
2. Prawo dostępu do informacji publicznej w zakresie, o którym mowa w ust. 1, podlega również ograniczeniu w toku postępowania administracyjnego lub sądowo - administracyjnego o udostępnienie informacji publicznej".
Nie ma potrzeby przekonywania, ze jest to fundamentalny zamach wladz PO n a te “troche” wolnosci jakie mamy. 
Pod rozwage czytelnikom podam kilka innych faktow;
margin-left:22.7pt;text-align:justify;text-indent:-8.5pt;text-autospace:none">Ø Nowelizacja ustawy o zarzadzaniu kryzysowym – przeprowadzona w blyskawicznym czasie - 6 miesiecy – dala ABW niekotrolowany przez nikogo dostep do dokumentow firm zarzadzajacych krytyczna infrastruktura – jak wodociagi, komunikacja, transport, teleinformatyka, energetyka – i obsadzanie stanowiska pelnomocnika do spraw kontaktow z ABW ( obligatoryjne wg. tej ustawy stanowisko w tych firmach). Tak wiec w praktyce firmy uznane przez ABW za krytyczna infrastructure sa de facto nadzorowane przez ABW.
-8.5pt;
text-autospace:none">Ø Nowelizacja ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r, czyni ABW i SKW nadzorcami funkcjonowanie systemu , a w ramach tych funkcji ABW wydaje certyfikaty bezpieczenstwa. Podobno szykuja sie nowe zmiany w tej ustawie i tylko ABW bedzie nadzorca informacji niejawnych, co podporzadkowaloby w tym fundamentalnym aspekcie wywiad wojskowy ABW ! ABW bedzie wiec rozstrzygalo color:#090909">arbitralnie do jakich informacji mamy prawo.
 
-8.5pt;
text-autospace:none">Ø Dla dopelnienia – ciekawostka - Premier zapytany o ewentualna dymisje szefa ABW w zwiazku z ujawnionymi podsluchami dziennikarzy i adwokatow – nie widzial podstaw do takowej …albowiem szef ABW nie wystapil z takowym wnioskiem.
 
-8.5pt;
text-autospace:none">Ø A sprawa Audi szefa ABW, tez przyschla i obiecane wyjasnienia przez Premiera szlag trafil. Mam nadzieje, ze w kontekscie powyzszych info sprawa sie wyjasnia sama.
 
-8.5pt;line-height:20.0pt;text-autospace:none">Ø Nowelizacje ustawy o zabezpieczeniu imprez masowych ( trzy )
 
 
 
W ponizszym linku uzasadnienie rzadowe :
22.0pt;text-autospace:none">http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/218/19816/Projekt_stanowiska_Rzadu_do_poselskiego_projektu_ustawy_o_zmianie_ustawy_o_bezpi.html
Przewidywania Szechtyny:
I:
18.0pt;text-autospace:none">Stanowisko HFPC w sprawie procesu legislacyjnego dot. nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i innych ustaw w związku z organizacją Mistrzostw Europy EURO 2012
Helsińska Fundacja Praw Człowieka w związku z obserwacją procesu legislacyjnego dotyczącego nowelizacji przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i niektórych innych ustaw, związaną ze zorganizowaniem Mistrzostw Europy EURO 2012 (druki sejmowe nr 4280, 4281) przygotowała projekt stanowiska odnoszącego się do proponowanych rozwiązań legislacyjnych. W none">stanowisku wskazujemy na wątpliwości konstytucyjne związane z pomysłem wprowadzenia: 1) rozprawy odmiejscowionej, 2) monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach, gdzie przebywają osoby zatrzymane. Kwestionujemy także wprowadzanie nowych typów czynów zabronionych, a także przyznanie organizatorowi imprezy masowej możliwości odmowy sprzedaży biletu "osobie wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w czasie trwania imprezy masowej może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa imprezy masowej".
 
Wszystkich, ktorzy doszli do tego miejsca prosze jeszcze raz o wlaczenie sie do akcji protestacyjnej:
 
text-autospace:none">http://blogmedia24.pl/node/49958
 
 
 
Protesty internautow i szum w mediach powstrzymaly zapedy Tuska i kolesiow, kiedy w czerwcu 2010r MSWiA pojawił się pomysł inwigilacji internautów poprzez wprowadzenie nowelizowanji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zmiany te miałby umozliwic zdalne i niejawne przeszukanie informatycznych nośników danych i niejawny dostęp do tych informacji miałyby służby takie jak Policja czy ABW. Z pomyslu tego – zapewne CHWILOWO wycofano sie.
 
Tym razem media milcza!
 
Kazde spoleczenstwo ma tyle praw i wolnosci – ile sobie wywalczy – i tyle zamordyzmu i bezprawia na ile pozwoli “rzadzicielom”.
 
“Normalne” spoleczenstwo obywatelskie, w “relatywnie normalnym” panstwie prawa byloby na ulicy protestujac przeciwko takiemu zamachowi na prawa i wolnosci.
 
Nie obudzmy sie z reka w nocniku!
 
 

  

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Gawronski Rafzen
Dramat Polski to władza !

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Gawronski Rafzen

Uwaga! Zawarte treści są zakazane dla wszelkich patriotów z okrągłego stołu.

#170936