Narodowy Piecu piecz!

Obrazek użytkownika sosenkowski
Idee

minął już miesiąc od mojego apelu o wsparcie dla Krzysztofa Wyszkowskiego, którego "bolek" usiłuje doprowadzić do bankructwa i niestety -

ofiara sądowego terroru uzbierała zaledwie 18tys. zł... na stronę ;)))

to przykre - zamiast huczącego zapałem Narodowego Pieca roznieciłem tylko przygasający słomiany ogień...

jest nas conajmniej 8 milionów wqrzonych na "bolandię", gdzie bolek bolka bolkiem POgania, a Państwo ledwo się już słania i po tak szeroko rozpropagowanej ]]>Akcji]]> nie potrafimy zebrać nawet 1/40 tego, co lekko wyrywa od zamroczonej publiki POgańskie przedsiębiorstwo WOŚP, używając swych lewackich sztuczek...

- zatem do dzieła! - bądźmy skuteczniejsi niż "ju-ru-bta-co-chce-ta" i okażmy zaufanie Krzysztofowi Wyszkowskiemu oraz jego Fundacji Obrony Wolności Słowa, wszak Ostatni Solidarni tak szybko odchodzą i niedługo na scenie politycznej zostaną wyłącznie same ]]>skażone plewy]]>, hulające swobodnie bez żadnych moralnych zahamowań...

 

Polakom chętnym do wspierania walki o Prawdę kopiuję niektóre dane z KRS nt. chyba ostatniej deski ratunkowej dla Nieuwikłanych i Sprawiedliwych:

FUNDACJA OBRONY WOLNOŚCI SŁOWA
Adres 81-831 SOPOT WŁADYSŁAWA ANDERSA 12/5 Województwo: POMORSKIE
KRS 0000387658
Status firmy Firma zarejestrowana w KRS od 2011-05-27. Firma aktywna
Sposób reprezentacji CZYNNOŚCI PRAWNE W IMIENIU FUNDACJI DOKONUJE PREZES ZARZĄDU FUNDACJI ALBO INNE OSOBY DZIAŁAJĄCE NA PODSTAWIE PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO PRZEZ PREZESA.
Zarząd WYSZKOWSKI BŁAŻEJ −  PREZES ZARZĄDU

 

udostępniam także upubliczniony przez Pana Krzysztofa Staus Fundacji:

Statut Fundacji Obrony Wolności Słowa

§1
Krzysztof Wyszkowski, zwany dalej “Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym; Fundację o nazwie: Fundacja Obrony Wolności Słowa,
zwaną w dalszej części statutu “Fundacją”.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§ 2
Siedzibą Fundacji jest m. Sopot.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3
Celem Fundacji jest;
popieranie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju demokracji w Polsce, a zwłaszcza prawa każdej jednostki do wolności słowa jako prawa do publicznego wyrażania własnego zdania i poglądów oraz jego poszanowania, a także nieskrępowaną swobodę poszukiwania i rozpowszechniania informacji oraz idei, bez względu na granice państwowe, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w postaci artystycznej bądź z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu.

§ 4
Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc:
1. działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego,
2. organizowanie i finansowanie akcji na rzecz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego,
3. organizowanie akcji na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności, współpracy międzynarodowej na rzecz wymiany informacji i rozwoju demokracji.
Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.

§ 5
Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 1.000 zł.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
2. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
3. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
4. odsetek i depozytów bankowych.

§ 6
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.

§ 7
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 8
Organami Fundacji są: Zarząd.

§ 9
Zarząd Fundacji składa się z jednego członka - Prezesa - powoływanego przez Fundatora na okres czteroletni, z możliwością wcześniejszego odwołania.
Czynności prawne w imieniu Fundacji dokonuje Prezes zarządu Fundacji albo inne osoby działające na podstawie pełnomocnictwa udzielonego im przez Prezesa.
Zarząd Fundacji działa społecznie.
Do realizacji swoich działań może korzystać ze świadczeń wolontariuszy.

§ 10
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.

§ 11
Fundator podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundatora, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

§ 12
Ministrem właściwym dla Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundator Krzysztof Wyszkowski

 

 

na koniec powielam Apel i proszę Szanownych Czytelników, którzy zapoznali się z zaprezentowanym powyżej Statutem Fundacji o regularne]]>  donacje]]>,  jeśli uznają, że warto wesprzeć Weterana Solidarności w jego sądowych bojach o Wolność Słowa i Prawdę:

odbiorca: Krzysztof Wyszkowski
adres: ul. Andersa 12/5
kod i miasto: 81-831 Sopot
nazwa banku: BZWBK 0/Sopot
nr konta: PL20109010980000000109171939
Kod SWIFT (BIC code) BZ WBK S.A.: WBKPPLPP

 

UWAGA!

To ma być donacja na utrzymanie strony i taki trzeba podawać cel wpłat - NIE MOŻNA apelować o wsparcie w innym celu. W przeciwnym wypadku policja skarbowa przejmie i zaora środki dla Pana Krzysztofa...

Wpłata do 10 000,00 zł od jednego donatora jest nieopodatkowana - informacja, jaką uzyskał Nasz Sądowo Prześladowany w swoim Urzędzie skarbowym.

Gdyby Autor ogłosił zbiórkę pieniędzy na Cel, wtedy musiałby mieć na to zgodę vide ukarany prawomocnym wyrokiem ]]>Ojciec Rydzyk]]>...

W tym wypadku Pan Krzysztof nie ogłasza żadnej zbiorki i dobrowolne wpłaty na jego konto muszą być odpowiednio opisywane i ograniczone do maksymalnie 9 999,00 zł.

 

 

ps.

wszystkim przypominam przed kim Krzysztof  Wyszkowski nie chciał tchórzliwie kucnąć i paść na twarz:

W 1994 roku Poseł Zając zarzucił Wałęsie, że w latach 1980-89 naruszył on prawo dewizowe. Twierdził, że według jego ustaleń w tamtym czasie Wałęsa otrzymał od różnych osób i instytucji m.in. ponad 500 tys. dolarów, 60 tys. marek niemieckich, 1.660 tys. koron szwedzkich, 150 tys. szylingów austr., 60 tys. funtów brytyjskich, 70 tys. franków fr. oraz 50 tys. koron duńskich. Poseł powiedział, że "publicznie pojawiło się uzasadnione podejrzenie, iż dewizy te ulokowane są za granicą, co naruszyło prawo dewizowe".

warto też wspomnieć o utajonym honorarium dla "bolka" za szkic scenariusza dla Warner Bros:]]> http://articles.latimes.com/]]>

 - ergo -  batalia o "honor Wałęsy" może być poważniejsza niż przypuszczamy i "bolek" może być właśnie pierwszym klockiem walącego się domina...  zresztą - wystarczy policzyć podejrzane typy, ]]>gromadzące się ostatnio tłumnie]]> wokół tuskofaszystów ;)))

 

vide: ]]>3kr@n]]>

Data zmieniona -> Max

Brak głosów

Komentarze

czyli jak w przekazie należy napisać? donacja na FUNDACJĘ OBRONY WOLNOŚCI SŁOWA?
pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0

lancet

#165225

ale nie znalazłem żadnego info na stronie Pana Krzysztofa, więc nie jestem pewien :(((

tylko "demonica" o tym wspomina:
<<
Ewentualne finansowe wsparcie należy opisać w przelewie „działalność Fundacji Obrony Wolności Słowa”.
<<
tutaj: http://niepoprawni.pl/blog/2376/fundacja-obrony-wolnosci-slowa
___________________________
jam... z tego, co mnie boli

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________
jam... z tego, co mnie boli

#165228

darowizna (na cele satutowe/na obronę wolnego słowa/ na prowadzenie strony albo psa i żony - bez kitów - ja często wpsiuję podobne bzdety, bo tych się fiskus nie czepia. No bo jak opodatkować "za pierdzenie na party u Zenka" - hihi)

Vote up!
0
Vote down!
0
#165475

Ale wstyd! A miałam nadzieję...

Dzięki za mobilizujący wpis.

Pozdrawiam.

Vote up!
0
Vote down!
0
#165466

A jakby tak zebrać do kupy (info o ) wszystkich przesladowanych w III RP za: prawdę albo za zwykłe korzytanie z prawa człowieka do wolności poglądów?? Okazałoby się wtedy, że mamy tych spraw a mamy (jako państwo) - TO nie są odosobnione przypadki, to stałe, systemowe, rutynowe wręcz działanie. Zebranie tego "cuzamen do kupy" pomogłoby chyba przekonać nieprzekonanych a tym samym dodałoby mocy piecowi.
Dzięki za pilnowanie i przypominanie tej sprawy.

Vote up!
0
Vote down!
0
#165476

Dlatego proponuję utworzyć fundację, która będzie zbierać finanse dla wszystkich będących w potrzebie z racji skorzystania z wolności słowa w Polsce postkomunistycznej.
Pisałam o tym w notce "Jaś chory na...prosi o pomoc."

Vote up!
0
Vote down!
0
#165486

Krzysztof Wyszkowski to odosobniony "przypadek".

Vote up!
0
Vote down!
0
#165524

PiS nie ma stworzonego takiego specjalnego funduszu, aby wspomóc pana Wyszkowskiego?

Vote up!
0
Vote down!
0
#165580

- nie wiem...

może oszczędzają na procesy, którymi ich ciągle szczują sowieckie sitwy ;)))

___________________________
jam... z tego, co mnie boli

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________
jam... z tego, co mnie boli

#165581

gorąco popieram takie działania

ale nie jestem majętna osobą

w przeciwieństwie  do stronnictwa bolkowego

mógłbym wesprzeć  akcje w inny sposób

jeno na razie nie wiem jeszcze jak ...?

 

= >>bez światłocienia<<

Vote up!
0
Vote down!
0

 
=
&gt;&gt;bez światłocienia&lt;&lt;

#165530

haker , który potrafi wyczyścić konto " bolka ", to dopiero byłaby heca nie z tej ziemi ! bolek goły i nie wesoły !

Vote up!
0
Vote down!
0
#165743

choć nie zostałem autoryzowany przez Pana Krzysztofa ;)))

na koniec chciałem podsumować, że jest kiepsko z Narodową Solidarnością Polaków - zszargano nam autorytety, wypaczono młodzież i nauczono większość populacji po 1989r, że uczciwością daleko nie zajedzie... taka niestety jest cena "kompromisu pod okrągłym stołem". udało się ocalić wiele ofiar potencjalnej wojny domowej z sowietami w 1981 roku, ale Polska padła ofiarą degeneracji odgórnej od sowieckiej nomenklatury i gangsterskiej bezpieki :(((

jedyny plus to fakt, że można tą degenerację TERAZ podawać jako przykład porównawczy dla tego i następnych pokoleń TRZEBA TYLKO PRACY U PODSTAW ze strony każdego Polaka. nie wystarczy przeczytać i wpłacić - trzeba np. stanąć obok AGORAnckiego "Metra" i rozdawać przechodnim darmowe wydruki artykułów z Niepoprawnych, Niezależnej, czy Nowego Ekranu.

i to WŁAŚNIE może być Patriotyczne Zadanie dla tych co nie mogą wpłacić bo nie mają vide yarenty. można się także zgłaszać do Intuicji - ona prowadzi intensywną pracę organiczną w Warszawie:
http://intuicja.nowyekran.pl/

można także pilnować namiotu Solidarnych 2010 przed gwałtownymi osiłkami ze Straży HGW ;)))

- ergo - JEST PEŁNO ROBOTY - Ojciec Święty Jan Paweł II tyle razy powtarzał: „Macie wiele do zrobienia w Polsce” - tylko nie dajcie się zamknąć HGW ;)))

___________________________
jam... z tego, co mnie boli

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________
jam... z tego, co mnie boli

#165564