Tak się to robi w Gdańsku, a u Was ?

Obrazek użytkownika roko
Kraj

 

Na początek fragmenty odpowiedzi Zbigniewa Wrony, podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z upoważnienia ministra, na interpelację poselską nr 15939 , złożoną przez posłów pp. Maksa Kraczkowskiego, Zbigniewa Kozaka oraz Kazimierza Smolińskiego a dotyczące: możliwości pociągnięcia do odpowiedzialności karnej lub służbowej urzędników państwowych z tytułu celowego i świadomego przekazywania marszałkowi Sejmu nieprawdziwych informacji lub zatajania prawdy w odpowiedziach na zapytania i interpelacje poselskie .

/.../ Przestępstwo z art. 271 § l K.k. polega na poświadczeniu nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne w autentycznym dokumencie. Poświadczenie nieprawdy może polegać na potwierdzeniu okoliczności, które nie miały miejsca, lub też ich przeinaczeniu lub zatajeniu, wbrew obowiązkowi. Czynność ta jest dokonana w momencie, gdy dokument zawierający poświadczenie zostaje wprowadzony do obrotu prawnego (zob. M. Mozgawa, ?Komentarz do art. 271 Kodeksu karnego?, w: M. Mozgawa, M. Budyn-Kulik, P. Kozłowska-Kalisz, M. Kulik, ?Kodeks karny. Komentarz praktyczny?, Oficyna, 2007, II wyd.).

/.../ Przestępstwa poświadczenia nieprawdy można się dopuścić jedynie umyślnie, przy czym sprawca musi obejmować swoją świadomością, że poświadcza nieprawdę oraz że poświadczenie to dotyczy okoliczności mającej znaczenie prawne. W odniesieniu do tej ostatniej przesłanki wystarczy godzenie się z taką możliwością, co przy bezpośredniej formie zamiaru poświadczenia nieprawdy prowadzi do konstrukcji zamiaru quasi-ewentualnego.

/.../ Bezpośrednio chronionym dobrem typu czynu określonego art. 231 § l K.k. jest prawidłowe funkcjonowanie instytucji państwowych i samorządu terytorialnego i związany z tym autorytet władzy publicznej (zob. A. Barczak-Oplustil, ?Komentarz do art. 231 Kodeksu karnego?, w: A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoil, ?Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 K.k.?, Zakamycze 2006

/.../ Przestępstwo to polega na działaniu funkcjonariusza publicznego na szkodę interesu publicznego lub prywatnego w wyniku przekroczenia swoich uprawnień lub niedopełnienia obowiązków wynikających z przepisów określających ich zakres w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją (przepisy ustawy, rozporządzenia wykonawcze, regulaminy czy statuty), a także z istoty zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji (zob. A Marek, ?Komentarz do art. 231 Kodeksu karnego?, w: A. Marek, ?Kodeks karny. Komentarz?, LEX, 2007, wyd. IV).

/.../ Pod pojęciem ?interes? należy rozumieć pożytek, korzyść. ?Interes publiczny? to m.in. interes ogółu obywateli, pewnych grup lub organizacji społecznych, władz i urzędów państwowych oraz samorządowych. Musi to być interes oparty na prawie materialnym, a nie interes w zakresie właściwej procedury, bo w przeciwnym wypadku każde przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków należałoby utożsamiać z działaniem na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Pojęcie szkody należy rozumieć szeroko. Nie chodzi wyłącznie o szkodę majątkową, ale o każde narażenie dobra chronionego prawem (zob. A. Barczak-Oplustil, ?Komentarz do art. 231 Kodeksu karnego?, w: A. Barczak-Oplustil, G. Bogdan, Z. Ćwiąkalski, M. Dąbrowska-Kardas, P. Kardas, J. Majewski, J. Raglewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, A. Zoll, ?Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 K.k.?, Zakamycze 2006, wyd. II) /.../

 

By żyło się lepiej

 

 

Kontrola

Od dnia 16 grudnia 2008 roku do 30 czerwca 2009 roku (z przerwami), w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12, dokonywali kontroli, kontrolerzy Delegatury NIK w Gdańsku, p. Michał Thomas - specjalista kontroli państwowej (upoważnienie nr 065851 z dnia 15 grudnia 2008 r.) oraz Dariusz Jurczuk – doradca ekonomiczny (na podstawie legitymacji służbowej nr 1892). Przedmiotem kontroli była realizacja przez Gminę Gdańsk, wybranych zadań z zakresu gospodarowania nieruchomościami, zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz zawierania i realizacji umów najmu (dzierżawy) lokali użytkowych.

 

Dolne Młyny

SM Nowiec powstała w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej Kokoszki, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Macieja Lisickiego, wystąpiła 28 marca 1996 r z wnioskiem, o przekazanie jej w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, gruntów o łącznej powierzchni 160.199 m?, położonych w Gdańsku przy ul. Dolne Młyny (działka nr 102, działka nr 100/4, działka nr 139/2). W dniu 26 czerwca 1996 r. Gmina Gdańsk odmówiła oddania powyższych nieruchomości w użytkowanie wieczyste twierdząc, iż SM Nowiec nie jest następcą prawnym SM Kokoszki.

SM Nowiec wystąpiła na drogę sądową gdzie SW w Gdańsku wyrokiem z dn. 6 grudnia 1996 r. powództwo oddalił a także apelację oddalił są w dniu 28 marca 1997 r..

Jednak SN Izba Cywilna w kasacji, uznał następstwo prawne SM Nowiec wobec SM Kokoszki i uchylił zaskarżone wyroki.

W dniu 28 czerwca 1999 r. radca prawny Bogumił S. sporządził wniosek do Gminy o wyrażenie zgody na zawarcie ugody sądowej z SM Nowiec, dotyczącej przekazania w trybie bezprzetargowym, w użytkowanie wieczyste na 99 lat, działek położonych w Gdańsku przy ul. Dolne Młyny, z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe o niskiej intensywności /.../

Po wysłuchaniu wyjaśnień p.o. Dyrektora Wydziału Skarbu w dn. 27 lipca 199 r., zarząd Gminy jednogłośnie zgodził się na podpisanie ugody sądowej o przekazanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat, w trybie bezprzetargowym, na rzecz SM Nowiec, powyższych nieruchomości, pod budownictwo mieszkaniowe o niskiej intensywności.

29 lipca 1999 r. SM Nowiec, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Macieja Lisickiego oraz radcę prawnego (…) , zawarła z Gminą, reprezentowaną przez radcę prawnego Bogumiła S. ugodę sądową. Gmina oddała SM Nowiec w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat, nieruchomości położone w Gdańsku-Brętowie przy ul. Dolne Młyny (działka nr 100/4, działka nr 139/2 oraz działka nr 102), z przeznaczeniem pod „budownictwo mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. /!!!/

Prezydent Adamowicz podczas kontroli ową zmianę w przeznaczeniu nieruchomości wyjaśnia: „sformułowanie użyte w protokole ugody sądowej, jest sformułowaniem uogólniającym główną funkcję tego terenu”.

Okazało się jednak iz podpisujący w imieniu gminy ugodę radca prawny Bogumił S. nie zauważył różnicy pomiędzy treścią umowy a upoważnieniem jakie otrzymał od Zarządu Gminy.

Rzecz dotyczyła mspzp nr 0901 który z kolei na „sporny” teren narzucał zapis zabudowa mieszkaniowa o wysokiej intensywności. Intensywność 0,75-0,95”.

Kontroler uznał: W przypadku, gdyby powyższa ugoda sądowa została zawarta zgodnie z wolą wyrażoną przez ZMG na posiedzeniu w dniu 27 lipca 1999 r., Gmina nie byłaby narażona na roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany mpzp w tak dużych rozmiarach. !!!

Prezydent Adamowicz odniósł się do powyższego zarzutu następująco: w przypadku powyższej ugody sądowej nie sposób uznać, że nastąpił wskazany wyżej błąd, jako że w okolicznościach, gdy Gminę reprezentował profesjonalny pełnomocnik nie można powołać się na błąd co do czynności prawnej ani błąd co do prawa, oraz, nie jest możliwe powołanie się na błąd w rozumieniu art. 84 kc w oparciu o stwierdzenie profesjonalnego pełnomocnika dysponującego pisemną zgodą ZMG co do treści ugody, że nie zauważył różnicy pomiędzy treścią dwóch dokumentów (ugody i protokołu z posiedzenia ZMG) w sytuacji, gdy ugoda sądowa jest odczytywana i podpisywana przez strony.

Główny projektant – kierownik zespołu urbanistycznego w BRG (Biurze Rozwoju Gdańska) wyjaśnia: na nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie z przeznaczeniem pod „budownictwo mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą” można zrealizować bez żadnych ograniczeń każdy typ inwestycji mieszkaniowej, na nieruchomości oddanej w wieczyste użytkowanie z przeznaczeniem pod „budownictwo mieszkaniowe o wysokiej intensywności Intensywność 0,75-0,95” można zrealizować zabudowę mieszkaniową, dla której intensywność mieści się w granicach podanych w zapisach mpzp czyli dla ul. Dolne Młyny było to 0,75 do 0,95, ustalenie w ugodzie sądowej funkcji „budownictwo mieszkaniowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą” nie jest tożsame z zapisem w mspzp nr 0901 budownictwo mieszkaniowe o wysokiej intensywności. Intensywność 0,75-0,95” gdyż funkcja określona w mspzp nr 0901 jest zapisem węższym, niż zapis zawarty w ugodzie sądowej z 29 lipca 1999 r.

W okresie pomiędzy 18 stycznia 1996 roku kiedy przyjęto uchwałę o sporządzeniu nowego mpzp dla dzielnic m.in. Brętowo (Dolne Młyny) a 23 maja 2002 kiedy ten nowy mpzp przyjęto, pracowano nad zmianami dotychczasowego mpzp nr 0901. Nowy mpzp oznaczono nr 0904 i nastąpiły tam zmiany w stosunku do poprzedniego m.in. rezygnacja z lokalizacji na terenie wyrobisk pożwirowych zespołu zabudowy wielorodzinnej na rzecz budownictwa jednorodzinnego, itd.

Nadmienić tutaj należy także iż w powszechnym uzyciu w UM w Gdańsku była wersja mpzp 0901 w zapisie elektronicznym w formacie .doc, która to jak się okazało różniła się w istotny sposób od papierowego oryginału. Podczas wykonywania czynności na „spornym terenie” żadna z osób uczestnicząca w owych ruchach ani razu nie pofatygowała się do archiwów by porównać prawdziwość zawartych umów i ustaleń.

W dniu 25 maja 2000 r. SM Nowiec reprezentowana przez Prezesa Zarządu - Macieja Lisickiego oraz Zastępcę Prezesa Zarządu - (...) przenosi prawo wieczystego użytkowania działek nr 100/4 (wcześniej 4 kwietnia 2000 r., dokonano podziału działki nr 100/4 ma 3 części wyodrębniając działki nr 100/5, 100/6 oraz 100/7), nr 139/2 oraz nr 102 na Nowiec Sp. z o.o. reprezentowaną przez członków Zarządu – Tomasza (...) oraz Romana (...)  /późniejsza spółka MART/. Nowy użytkownik ww działek składa w dniu 30 czerwca 2000 r. w Urzędzie Gminy o ustalenie „wzizt” dla powyższych działek z określeniem; osiedle domów wielorodzinnych z infrastrukturą towarzyszącą.

W UM-ie nie znaleziono jednakże oryginału ww wniosku a jedynie kserokopię, dokładniej załącznik do faksu (z datą 27 czerwca 2003 r !!!), wysłanego z numeru firmy ASM Biuro Inwestorskie sp.z o.o, zastępczego inwestora Nowiec sp. z o.o. (ASM to skrót od Akademickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w której Maciej Lisicki był prezesem zarządu).

Podczas kontroli NIK w UM Gdańsk, nie znaleziono także odpowiedzi na ww wniosek, zaś Dyrektor WUAiOZ (…) wyjaśnił, iż powody braku rozstrzygnięć w powyższej sprawie nie są mu znane.

3 lipca 2002 r. Nowiec sp. z o.o. wnosi o przedłużenie terminu zagospodarowania nieruchomości (wygasał bowiem 3-letni termin ugody w której zawarto zapis iż : budowa na ww. nieruchomościach rozpocznie się w ciągu 3 lat od zawarcia ugody sądowej, a zakończy w ciągu 11 lat.)

W dniu 18 listopada 2002 r. Zarząd Nowiec Sp. z o.o. oraz – reprezentujący Gminę - Wiceprezydent Ryszard Gruda i kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami (...) podpisali protokół uzgodnień, w którym wyrażono zgodę na przedłużenie terminu na zagospodarowanie powyższych nieruchomości do dnia 31 grudnia 2004 r. Ponadto w ww. protokole zapisano, m.in. iż „konieczność przedłużenia terminu zabudowy osiedla wynikła z przyczyn niezależnych od użytkownika wieczystego, gdyż z chwilą otrzymania niniejszego gruntu zostało wszczęte postępowanie mające na celu zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tej dzielnicy z budownictwa wielorodzinnego na budownictwo o niskiej intensywności”.

Przypominam iż ugodę podpisywała Gmina z Spółdzielnią Mieszkaniową Nowiec a nie z Nowiec sp. z o.o., zatem winny być respektowane i stosowane zapisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami Dział 2, Rozdział 2, art. 23.

W okresie pomiędzy 3 grudnia 2001 r. a 26 listopada 2003 dokonano umów sprzedaży przedwstępnej z INPRO oraz grupą 6 osób (w tym 3 z zarządu INPRO) wobec działki nr 100/7, największej i najatrakcyjniejszej części, dawnej działki nr 100/4. Gminie przysługiwało prawo przejęcia udziałów części owej działki oraz pierwokupu całej ale nie skorzystano z wykonania powyższego prawa zaś w czasie kontroli, nie znaleziono jakiejkolwiek dokumentacji w tej bądź co bądź gminnej sprawie, oprócz oświadczenia wiceprezydenta Bielawskiego z dn. 22 stycznia 2004 roku właśnie o rezygnacji z prawa pierwokupu.

Gmina mogła wykupić ową działkę a tłumaczenia o braku środków były niejasne tym bardziej że: RMG, w §7 uchwały nr XIX/553/04 z dnia 22 stycznia 2004 r., upoważniła Prezydenta do przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Budżet Miasta Gdańska na 2004 r. został uchwalony w dniu 22 stycznia 2004 r. uchwałą RMG nr XIX/553/04. Planowane wydatki ogółem wynosiły 1.103.857.739 zł. Plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wynosił 48.363.761 zł, natomiast plan rezerwy ogólnej (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe, §4810 Rezerwy) wynosił 4.700.000 zł. Do dnia 31 stycznia 2004 r. plan rezerwy ogólnej nie uległ zmianie, a rezerwa ogólna nie została uruchomiona ani razu. Do dnia 31 stycznia 2004 r. plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa nie uległ zmianie, natomiast wykonanie planu na dzień 31 stycznia wyniosło 60.371 zł.

Wynika więc że pieniądze były, czy inaczej, mogły być a termin pierwokupu mijał 26 stycznia 2004 roku.

Skutkiem tego, działka o nr 100/7, 139/2 oraz 102 zostały zbyte czy też prawa do wieczystego użytkowania, na rzecz INPRO oraz grupy 6 osób.

Zatem, Nowiec sp. z o.o. ostały się działki nr 100/5 oraz 100/6.

W dniu 14 listopada 2006 r. Mart Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. (kontynuatorka spółki Nowiec) z łożyła wniosek o odszkodowanie w kwocie 3.675.000 zł z tytułu obniżenia wartości (sprzedanych już) działek o numerach 100/7,, 139/2 oraz 102 o łącznej powierzchni 150.986 m? położonych w Gdańsku przy ul. Dolne Młyny, w związku z wejściem nowego mpzp nr 0904. Wysokość żądanego odszkodowania wyliczono w oparciu o operat szacunkowy sporządzony na zlecenie Mart Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. przez rzeczoznawcę majątkowego (…).

W dniu 16 listopada 2006 r., kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami w WS skierowała do WUAiOZ prośbę o sporządzenie opinii urbanistycznej dotyczącej przeznaczenia powyższych działek w obowiązującym mpzp (nr 0904) i planie wygasłym (nr 0901). Poprosiła ponadto, aby tę sprawę potraktować jako „bardzo pilną”.

W dniu 27 grudnia 2006 r., na podstawie art. 36 ust. 3 oraz art. 37 pkt 1, 3, 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Sekretarz Miasta (…) w imieniu Prezydenta, wyda ła Zarządzenie nr 1539/06 na mocy którego Urząd wypłacił Mart Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. odszkodowanie w kwocie 2.588.700 zł, z tytułu obniżenia wartości działek nr 100/7 oraz nr 139/2, o łącznej powierzchni 150.759 m?, w związku z obowiązującym nowym mpzp (nr 0904). Pod uzasadnieniem do ww. zarządzenia podpisali się zastępca dyrektora Wydziału Finansowego, dyrektor Wydziału Skarbu, (...) oraz radcy prawny. Wysokość odszkodowania została ustalona na podstawie operatu szacunkowego, sporządzonego w dniu 15 grudnia 2006 r. na zlecenie Urzędu przez rzeczoznawcę majątkowego (...), która oszacowała wartość działek nr 100/7 i nr 139/2 - wg przeznaczenia gruntu w wygasłym mspzp (nr 0901) oraz według cen na dzień 29 kwietnia 2004 r.- na kwotę 9.567.700 zł (63,46 zł za 1 m?), a wg przeznaczenia w nowo uchwalonym mpzp (nr 0904) - również według cen na dzień 29 kwietnia 2004 r. - na kwotę 6.979.000 zł (46,29 za 1 m?)

Szacując wartość powyższych działek rzeczoznawca majątkowy (...) zeznała, iż nie korzystała z dokumentów źródłowych, a jedynie z elektronicznej wersji mspzp nr 0901 przekazanej jej przez Urząd na płycie CD.

I tak trwały pomiędzy spółką MART a Gminą targi o odszkodowanie. A przyczyna tkwiła w błędach prawnych od samego początku owej sprawy.

 

Strzelecka

W dniu 25 maja 1999 r. ZMG reprezentowany przez Prezydenta oraz Wiceprezydenta Zbigniewa Czepułkowskiego wystąpił do Wojewody Pomorskiego z wnioskiem o przekazanie z zasobów Skarbu Państwa na rzecz Gminy Miasta Gdańska działki nr 42/9 o powierzchni 2.779 m?, położonej przy ul. Strzeleckiej w Gdańsku, motywując to chęcią uporządkowania terenu i urządzenia w tym miejscu parkingu, obsługującego zarówno pracowników pobliskiego sądu jak i mieszkańców oraz turystów odwiedzających zabytkowe Forty.

Zarządzeniem nr 49/2000 z dnia 24 marca 2000 r. Wojewoda Pomorski wyraził zgodę Prezydentowi Miasta Gdańska (jako staroście wykonującemu zadania z zakresu administracji państwowej) na dokonanie darowizny powyższej nieruchomości na rzecz Gminy. W uzasadnieniu do powyższego zarządzenia napisano: „z uwagi na to, ze nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie obiektu gminnego objętego wpisem do rejestru zabytków pod nazwą Umocnienia Doliny Nowych Ogrodów – zespół północny oraz na konieczność uporządkowania terenu w związku z działalnością Parku Kultury i Wypoczynku Grodzisko”.

W późniejszych wyjaśnieniach prezydent Adamowicz tłumaczył: „We wniosku podano również przewidywaną przyszłą funkcję tego terenu tj. garaż wielopoziomowy. Należy więc założyć, że Wojewoda Pomorski wydając Zarządzenie NR 49/2000 z dnia 24.03.2000r. w sprawie zgody na darowiznę nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa miał świadomość prac planistycznych nad nowym planem zagospodarowania i przyszłych ustaleń planu, tym bardziej, że w akcie notarialnym znajduje się zapis o miejscach postojowych. Pragnę jednocześnie w tym miejscu zaznaczyć, że rozważana wówczas funkcja jest składową strefy 33 zadysponowanej w obowiązującym planie miejscowym. Planowanie przestrzenne jest procesem ciągłym i polega przede wszystkim na wprowadzaniu takich zmian funkcjonalno – przestrzennych, które wychodzą na przeciw aktualnej sytuacji gospodarczej i społecznej. Jak już wspomniałem, działania podejmowane w latach 1999 – 2001 opierały się na ustaleniach planu miejscowego sprzed 30 lat, a tym samym powstałego w zupełnie odmiennej politycznie i gospodarczo epoce

Gwoli wyjaśnienia nie obytym z topografią Gdańska, ów obszar to teren gdzie znajdują się Sądy (Wojewódzki, Apelacyjny, Okręgowy, Rejonowy), Komisariat Miejski Policji, Komisariat Policji „drogówka”, Areszt Śledczy, Urząd Miasta, trzy szpitale. To administracyjne centrum miasta z tysiącami osób załatwiającymi ważne sprawy na co dzień.

W dniu 27 lutego 2001 r. ZMG podjął uchwałę nr 14/87/01 w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę powyższej darowizny. W uzasadnieniu uchwały napisano,
iż darowizna uzasadniona jest przeznaczeniem nieruchomości na funkcję towarzyszącą rekreacji (miejsca postojowe) prowadzonej na terenie „starej fortyfikacji miejskiej

W dniu 22 marca 2001 r. pomiędzy Skarbem Państwa, reprezentowanym przez Prezydenta
a Gminą, reprezentowaną przez kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami (…) , została zawarta umowa darowizny na mocy Skarb Państwa darował Gminie działkę nr 42/9 położoną przy ul. Strzeleckiej. W umowie nie określono celu na jaki powyższa nieruchomość była darowana, choć art 13 ust.2 ustawy (obowiązującej w dniu 22 marca 2001 roku) o gospodarce nieruchomościami istnieje następujące sformułowani: w umowie darowizny określa się cel, na który nieruchomość jest darowana.

W powyższej umowie zapisano także, iż Prezydent działał jako pełnomocnik Wojewody Pomorskiego na podstawie pełnomocnictwa notarialnego sporządzonego w dniu 29 lipca 1999 r. przed notariusz (...)  w Gdańsku (Rep. 9509/1999), w momencie kiedy powyższe pełnomocnictwo dotyczyło darowizny na rzecz Gminy innej działki – nr 45/1 położonej przy ul. Kochanowskiego w Gdańsku. !!!

Zatem gospodarujący zasobem nieruchomości Skarbu Państwa starostowie, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( w brzmieniu na dzień 29 lipca 1999 r.)mogli zbywać nieruchomości wchodzące w skład zasobu na podstawie pełnomocnictwa wojewody (ustawa o o gospodarce nieruchomościami na dzień 29 lipca 1999), natomiast zgodnie z brzmieniem powyższego przepisu na dzień 24 marca 2000 r. – za zgodą wojewody.

Przygotowywano się więc od dnia 8 maja 2001 r do przetargu (do którego w końcu nie doszło) w wyniku którego na działce nr 42/9 miał powstać parking wielopoziomowy. Zgodnie z zapisami protokołu z 8, mają 2001, ZMG polecił Wydziałowi Skarbu rozpocząć przygotowania do przetargu na budowę parkingu wielopoziomowego na ww. działce.
W dniu 28 listopada 2001 r., inspektor WS sporządziła notatkę służbową dotyczącą działki nr 42/9. Na powyższej notatce wiceprezydent Ryszard Gruda dopisał odręcznie: „w tym miejscu musi być parking wielopoziomowy”.

W dniu 24 maja 2002 r., dokonano podziałów i scaleń terenów wchodzących w skład działki nr 42/9 oraz działek przyległych, w wyniku czego z części działki nr 42/9 oraz z działek nr 12/24 i nr 12/25 powstała działka nr 42/16. Ponadto z pozostałej części działki nr 42/9 wydzielono m.in. działkę nr 42/10. Pozostałe części działki 42/9 tworzyły inne działki o nr 42/12, 42/15, 43/3 oznaczone jako teren ulic . Ale już 24 września 2002 r. Prezydent Adamowicz zdjął z obrad ZMG przygotowaną uchwałę w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Miasta Gdańska, położonej w Gdański przy ulicy Strzeleckiej, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. / W projekcie powyższej uchwały napisano, iż przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod parking wielopoziomowy/.

Z wyjaśnień prezydenta Adamowicza wobec kontrolera NIK wynika, że powód zdjęcia tej uchwały z obrad ZMG jest po czasie ... niemożliwy do ustalenia.

Jeszcze zanim teren ów został przekazany gminie przez wojewodę, 19 maja 1999 r. Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku (wejście główne do Sądu jest od strony ul. Nowe Ogrody, boczne od strony ul. Strzeleckiej) zwrócił się do Urzędu z wnioskiem o rozwiązanie problemu miejsc parkingowych w pobliżu budynku Sądu Okręgowego. Zaproponował, aby Gmina wykonała parking lub garaż wielopoziomowy, ewentualnie by przekazała Sądowi działkę nr 42/9 w zarząd bądź wieloletnią dzierżawę, a działkę tę Sąd, dokonując niezbędnych nakładów, przeznaczyłyby na cele parkingowe.

W odpowiedzi, w dniu 8 czerwca 1999 r., Prezydent poinformował Prezesa Sądu o przygotowaniach do uchwalenia nowego mpzp, który na działce nr 42/9 przewiduje parking wielopoziomowy, a w piśmie z dnia 24 stycznia 2000 r. o tym, iż konieczność rozwiązania problemu lokalizacji miejsc parkowania w pobliżu Sądu „jest oczywista”.

Uchwałą nr XXXVI/1154/2001 z dnia 21 marca 2001 r. RMG uchwaliła mpzp nr 1111 dla Śródmieścia rejon Grodzisko (o pow. 31,69 ha). Powyższy mpzp dla działki nr 42/9 przewidywał funkcję mieszaną usługowo-mieszkaniową.

A gdzie parking zdałoby się zapytać ?!

W dniu 7 kwietnia 2003 r.. Urząd wystąpił do Sądu i Prokuratury Okręgowej w Gdańsku
z zapytaniem czy w zainteresowaniu ww. instytucji leży ewentualna rozbudowa istniejącego budynku z jednoczesną realizacją parkingu na potrzeby własne, mając na uwadze ogromny deficyt miejsc parkingowych w tym obszarze” /!!!/

W dniu 24 czerwca 2003 r. Urząd ponownie wystąpił do Sądu i Prokuratury Okręgowej
w Gdańsku z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie parkingu na ul. Strzeleckiej, informując, iż: Państwa odpowiedź jest nam niezbędna do podjęcia dalszych działań administracyjnych zmierzających do sprzedaży w drodze przetargu terenu położonego przy ulicy Strzeleckiej, przeznaczonego pod budowę parkingu wielopoziomowego, tak bardzo potrzebnego dla zaspokojenia ciągle rosnących potrzeb wyżej wymienionych instytucji” !!!.

Dyrektor Sądu, odpowiadając na powyższe pisma, informuje Urząd w dniu 8 lipca 2003 r., iż nie przewiduje w najbliższych planach rozbudowy budynku Sądu oraz, że z uwagi na ogromny deficyt miejsc parkingowych przy ul. Strzeleckiej uważamy za słuszne i celowe umiejscowienie na tym terenie parkingu wielopoziomowego. Inwestycja taka pozwoli na rozwiązanie problemu parkowania samochodów należących do petentów Sądu, Policji, Prokuratury, Aresztu, a także mieszkańców przylegających do tego terenu budynków”.

A teraz uwaga, uwaga … W dniu 8 października 2003 r. kierownik Referatu Gospodarki Gruntami w WS przesłał do Prezesa Sądu i Prokuratura Okręgowego pismo, w którym napisano: z prawdziwą przyjemnością pragnę poinformować Panów, że w dniu 6 września 2003 r. zostało podjęte przez Prezydenta Miasta Gdańska Zarządzenie nr 1043/03 w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie (…), z przeznaczeniem pod funkcję mieszaną usługowo-mieszkaniową z obowiązkiem urządzenia parkingu ogólnodostępnego na minimum 30 miejsc postojowych”. (cały czas mowa była o 300 miejscach postojowych !!!).

 

Kartuska

Pomiędzy 4 stycznia 1993 r. a 26 kwietnia 2004 r. na przedmiotowej działce znajdował się niestrzeżony ogólnodostępny parking /przy szpitalu Kolejowym/. W powyższym okresie Gmina nie organizowała przetargów na sprzedaż bądź dzierżawę ww. działki. W momencie dokonania z Nowiec Sp. z o.o. transakcji zamiany tj. w dniu 26 kwietnia 2004 r., dla terenu na którym leży działka nr 498 nie obowiązywał żaden mpzp.

Do dnia 11 grudnia 1994 obowiązywał mpzp - szpital 136 łóżek – adaptacja, wskazane urządzenie parkingu lub zatoki postojowej z dojazdem od u. Powstańców Warszawskich oraz strefie komunikacja, następny mpzp obowiązujący do 31 grudnia 2002 (1201) - teren istniejącego parkingu i zdekapitalizowanej zabudowy mieszkalno-usługowej stanowiącej obiekty postulowane przez Konserwatora Zabytków do bezwzględnego zachowania.

Nowego mpzp dla powyższego terenu nie ustanowiono.

 

Strzelecka, Kartuska i Dolne Młyny, razem

Jak powyżej pisałem, Nowiec sp. z o.o. o zbyciu praw do działki nr 100/7, 102 i 139/2, posiadała prawo użytkowania wieczystego na działkach nr 100/5 i 100/6. To działki wydzielone z wcześniejszej nieruchomości nr 100/4 która w wyniku ugody z dn. 29 lipca 1999 r. między Gminą a SM Nowiec została przekazana tej ostatniej a nie podmiotowi, jakim była Nowiec sp. z o.o. .

Otóż w dniu 20 lutego 2003 roku, spółka Nowiec wystąpiła z wnioskiem do Prezydenta o zamianę działek 100/5 i 100/6 na „inną nieruchomość” w związku z tym iz wg nowego mpzp 0904 teren ów oznaczony został jako zieleń dostępna zaś w poprzedniej wersji 0901 jako warsztat samochodowy na 12 stanowisk.

W dniu 2 lipca 2003 r. kierownik Referatu Obrotu Nieruchomśociami wystąpił do Referatu Analiz, Opłat i Rozliczeń o zlecenie oszacowania wartości działek nr 100/5 oraz nr 100/6, w związku z uchwaleniem nowego mpzp. Poinformował, iż w poprzednim mspzp wszystkie powyższe działki leżały na terenie oznaczonym symbolem III.2.11.KS (warsztat samochodowy na 12 stanowisk),
a w obecnie obowiązującym mpzp przewidziane są pod zieleń dostępną, jednak jak wynikało z zapisów mpzp 0901 nie cała powierzchnia dzi8ałek 100/5 i 100/6 leżałą na terenie oznaczonym symbolem III.2.11.KS !!!.

Kierownik Referatu bronił się jak umiał :„trudno mi powiedzieć z czego wyniknął powyższy błąd, jednakże rzeczoznawca majątkowy zgodnie ze sztuką sporządzania operatów powinien pracować na materiałach źródłowych , jak już pisałem wcześniej NIKT i ani razu nie porównywał treści mpzp nr 0901 z oryginałem !!!.

 

A teraz trochę o działalności drobniejszych „bohaterów” sprawy.

 Pani inspektor Wydzia łu Skarbu sporządziła 2 lipca 2003 r. ogłoszenie skierowane do rzeczoznawców majątkowych o wykonanie wyceny działek nr 100/5 i 100/6.

Ogłoszenie dała na tablicy ogłoszeń obok pokoju w którym pracowała. Zgłosiło się 4-ro rzeczoznawców.

7 lipca 2003 roku zosta ła podpisana umowa o dzieło, pomiędzy Gminą, którą reprezentował wiceprezydent Wiesław Bielawski i dyrektor Wydziału Skarbu a p. (…) rzeczoznawcą majątkowym, na wycenę działek 100/5 i 100/6. Umowę kontrasygnował Skarbnik Miasta i została sprawdzona pod względem prawnym i formalnym. Operat miał być sporządzony do 14 lipca 2003 roku.

W tym samym dniu, tj. 7 lipca p. (…) rzeczoznawca, przedstawi ła operat który został przekazany i odebrany bez zastrzeżeń, przez inspektora Wydziału Skarbu, p. (…). W związku z tym, tego samego jeszcze dnia o godz. 14.48 p. rzeczoznawca, przekazała do kancelarii ogólnej fakturę za wykonanie powyższego operatu. Ale żeby dodać odrobiny pieprzu, należy wspomnieć iz wiceprezydent Bielawski był w dniach 4-7 lipca 2003 roku w … Kaliningradzie i pracę w UM podjął 8 lipca rano.

Kierownik Referatu Obrotu Nieruchomościami na te rewelacje odpowiadał kontrolerowi tak: „nie wykluczam rozmowy z p. (...) przed 2 lipca 2003 r. o tym, czy by się ewentualnie podjęła zlecenia szacowania wartości powyższych nieruchomości” oraz, że nie wie dlaczego (...) dokonała oględzin powyższej nieruchomości już w dniu 27 czerwca 2003 r., skoro dopiero w dniu 2 lipca 2003 r. Wydział Skarbu wystąpił do rzeczoznawców majątkowych z zapytaniem o cenę na wykonanie szacunku powyższej nieruchomości, dodając „prawdopodobnie ta Pani wiedziała, iż Urząd Miejski jest zainteresowany operatem szacunkowym powyższej nieruchomości. Nie wiem jednak, kto ją o tym poinformował”. Hmm, skąd wiedziała ???

... wracamy do wątku ...

6 października 2003 r. Prezydent wydał Zarządzenie nr 1043/03, w którym podano wykaz nieruchomości przy ul. Strzeleckiej o powierzchni 2.045 m˛, przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, z przeznaczeniem pod funkcję usługowo-mieszkaniową z obowiązkiem urządzenia parkingu ogólnodostępnego na minimum 30 miejsc postojowych.

Pismem z dnia 30 października 2003 r. skierowanym do Urzędu, Nowiec Sp. z o.o. oświadczyła, iż w ramach rozliczenia działek nr 100/5 oraz nr 100/6, jest zainteresowana „przejęciem w użytkowanie wieczyste działki nr 42/9 położonej w Gdańsku przy ul. Strzeleckiej o powierzchni ca 2000 m˛” .
W tym piśmie stwierdzono, iż realizacja ww. propozycji znajduje oparcie w art. 36 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ale zdaje się nie w ustawie o obrocie nieruchomościami !!!

W dniu 9 grudnia 2003 r. inwestor A.S. zainteresowany nabyciem prawa użytkowania wieczystego działki nr 42/16 i wybudowaniem na niej kilkukondygnacyjnego obiektu biurowego wraz z parkingiem na 300 samochodów skierował do Prezydenta pismo z prośbą o podanie powodów, dla których powyższy przetarg został wstrzymany.

W dniu 22 grudnia 2003 r. Kierownik Centrum Obsługi Biznesu wysłał do ww inwestora pismo (pocztą elektroniczną), w którym wyjaśnił, iż po ukazaniu się zarządzenia nr 1043/03 odbyło się w dniu 22 grudnia 2003 r. u Prezydenta spotkanie ekspertów oraz, że: „po ukazaniu się zarządzenia do wspomnianej nieruchomości swoje roszczenia zgłosiła osoba prawna - spółka. W wyniku bowiem dokonania przez miasto zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, niektóre tereny tej spółki, poważnie straciły na wartości. Na tej podstawie zgodnie z art. 36 i 37 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym spółka wystąpiła do miasta o przekazanie jej terenów przy ul. Strzeleckiej, jako nieruchomości zamiennej. Prezydent w takiej sytuacji musi się ustosunkować do roszczeń /!!!/ zgłoszonych przez uprawniony podmiot. Aktualnie trwają negocjacje w tej sprawie. W tym momencie nie można jednak ostatecznie stwierdzić, że do zamiany gruntów dojdzie. Jeżeli spółka zrezygnuje ze swoich roszczeń do nieruchomości przy ul. Strzeleckiej, przetarg z pewnością zostanie zorganizowany. Do tego czasu Prezydent nie tylko nie jest zobowiązany do zorganizowania przetargu, lecz wręcz nie może tego zrobić. Istnieje również druga przyczyna z powodu, której nie może obecnie dojść do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w drodze przetargu. Jak wynika ze szczegółowych analiz miejscowego planu zagospodarowania planu zagospodarowanie przestrzennego na jednej z kart terenu znajduje się zapis nakładający na inwestora obowiązek opracowania projektu budowlanego i uzyskania jednego pozwolenia na budowę dla obszaru znacznie przekraczającego granicę działki przy ul. Strzeleckiej, o której mowa jest w zarządzeniu Prezydenta. Taki zapis może uniemożliwić realizację inwestycji przez nabywcę tej działki. Dlatego też zostaną podjęte prace nad zmianą planu zagospodarowania przestrzennego dla tego rejonu miasta”.

Naprawdę powyższe wyjaśnienie warto czytać po wielokroć by utwierdzić się w przekonaniu w czyim interesie rozgrywaną całą sprawę i gdzie jest interes mieszkańców Gdańska.

W zakresie przedmiotu spotkania ekspertów z dnia 22 grudnia 2003 r. Kierownik Centrum Obsługi Biznesu zeznał, iż nie pamięta dokładnie kto w tym spotkaniu uczestniczył oraz, że zwykle w tego typu sprawach - gdy trzeba rozwiązać jakiś problem - spotykają się przedstawiciele wydziałów merytorycznych uczestniczących w danej sprawie, czasami sami, czasami z udziałem wiceprezydenta resortowego bądź Prezydenta Adamowicza.

 

W dniu 10 marca 2004 r. Prezydent – na podstawie art. 15 ust. 2, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt 4, art. 72, art. 77 i art. 78 ustawy o gospodarce nieruchomościami w związku z art. 36 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – wydał Zarządzenie nr 196/04, w którym „Nowiec” Sp. z o.o. przeniesie na rzecz Gminy prawo użytkowania wieczystego działek nr 100/5 oraz nr 100/6, stanowiących własność Gminy, o wartości w poprzednio obowiązującym mspzp (0901) 1.381.950 zł oraz w obecnie obowiązującym mpzp (0904) 304.000 zł, a w zamian Gmina Miasta Gdańska ustanowi na rzecz „Nowiec” Sp. z o.o. na lat 99 prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska, działek położonych w Gdańsku przy ul. Strzeleckiej nr 42/16 i nr 42/10 oraz działkę nr 498, położoną w Gdańsku przy ul. Kartuskiej, o łącznej wartości 1.387.924 zł. Zgodnie z powyższym zarządzeniem: - różnicę w wartości nieruchomości podlegających zamianie w kwocie 5.974 zł Nowiec Sp. z o.o. winien uiścić najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

W powyższym uzasadnieniu napisano: „Nowiec Spółka z o.o. jako następca prawny Spółdzielni Mieszkaniowej Nowiec z siedzibą w Gdańsku nabyła w 1999 roku w drodze ugody sądowej w użytkowanie wieczyste na 99 lat grunt położony w Gdańsku przy ul. Dolne Młyny˛…”, podczas, gdy faktycznie powyższy grunt w drodze ugody sądowej nabyła SM Nowiec, a nie Nowiec Sp. z o.o. . Ponadto Nowiec Sp. z o.o. i SM Nowiec to dwa odrębne podmioty istniejące do dziś /stan na dzień kontroli NIK/.

W dniu 26 kwietnia 2004 r. w kancelarii notarialnej Renaty Górskiej w Gdańsku została zawarta umowa, na mocy której dokonano zamiany nieruchomości w sposób określony oraz oświadczono że nieruchomości Gmina nabyła bez obciążeń hipotecznych na działce 100/5 i 100/6, wobec zaświadczenia wydanego przez Bank PeKaO SA o wyrażeniu zgody na bezciężarowe odłączenie działki 100/6 oraz wykreślenie dwóch hipotek z księgi wieczystej obejmującej działkę 100/5.

Okazało sie jednak iż bankiem owym był Bank PKO tyle że BP SA a nie PeKaO SA i że wykreślenie dotyczyło hipotek na działce 100/5 wobec ASM Biuro Inwestorskie sp. z o.o. a nie Nowiec sp. z o.o. !!!.

 

Ostatecznie MART Grupa Inwestycyjna Sp. z o.o. (dawna Nowiec sp. z o.o.) w dniu 14 listopada złożyła wniosek o odszkodowanie w kwocie 3.675.000 PLN z tytułu obniżenia wartości działek o numerach 100/7, 139/2 oraz 102 położonych w Gdańsku przy ul. Dolne Młyny, w związku z wejściem w życie zapisów nowego mpzp nr 0904.

Łącznie koszt odszkodowań wobec MART kosztował Gminę Gdańsk ponad 4 mln złotych, zaś w biurowcu zbudowanym na ul. Kartuskiej 5 znajdują się biura Wydziału Programów Rozwojowych UM Gdańsk oraz spółki zadaniowe stanowiące w 100% własność gminy Gdańsk jak GIKE 2012 oraz część BIEG 2012.

 

Wystąpienia pokontrolne do Prezydenta Pawła Adamowicza oraz Wojewody Romana Zaborowskiego tu:

http://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/kontrole,4948.html

tutaj są także nazwiska osób występujących w sprawie

 

W sprawie zostały tez złożone dwa doniesienia do Prokuratury o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez kierownictwo Urzędu Miejskiego w Gdańsku, w dniu 2 grudnia 2009 r., przez Jerzego Kowalskiego prezesa PIPH w Gdańsku oraz w przez NIK w dniu 19 stycznia 2010 r..

 

Kilka informacji także tu:

http://nwomedia.pl/artykul.php?id=1806&tytul=UM+Gda%C5%84sk+pod+lup%C4%85+prokuratury

http://www.portalpomorza.pl/aktualnosci/14/11560

http://gdansk.naszemiasto.pl/artykul/293815,prokuratura-dostala-wniosek-nik-o-wszczecie-sledztwa-w,id,t.html

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Kopiuję, przeczytam nieco później. Teraz lecę. Poza tym gratuluję. Wrzucisz na s24?

pozdr
Koteusz

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Koteusz
=======
Polacy domagają się prawdy o Smoleńsku!

#100529

Właśnie przed 30 minutami wrzuciłem na S24.
Od razu działy się "normalne" rzeczy (!!!) czyli brak dostępu do edycji (małe korekty jak to przy wrzucaniu z innego edytora) dopiero co zamieszczonej notki albo komunikat o niedostępnej stronie.
Zrobili zwyczajną wtopę jak przy aferze hazardowej i wiedzą że przy normalnych działaniu "stróżów prawa" już dawno by ze stołków wysiedli tylko że nie prawo a "prawnicy" są po ICH stronie i dlatego jeszcze na tych stolcach (stolec patrz słownik) siedzą.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#100791