Komentarze użytkownika

Kiedy Tytuł Treść Głosy Do zawartości Komentarz do
Obrazek użytkownika Felix
10 lat temu Re: O Litwę wolną od Polaków! „Aš myliu Lietuvą“ („Kocham Litwę”) to litewski reality show emitowany w stacji LNK. Nietypowy – bo z ambicjami bycia reality show patriotycznym. Ma promować Litwę i litewskość. Ma sprawić, że marka Litwy będzie postrzegana jako rzecz bardzo cool. Uczestnicy, którzy zostali do programu zakwalifikowani podzieleni są na trzy drużyny: zieloną, żółtą i czerwoną. To barwy litewskiej flagi. Drużyny konkurują ze sobą. Przemierzają Litwę od granicy do morza i prześcigają się w „patriotycznych czynach”. Ci, którzy przykładają się najmniej – są eliminowani. Zwycięzca wygrywa atrakcyjną nagrodę. Wszyscy więc się przykładają. Na przykład – umyją pomnik Olgierda. Albo pozrywają polskie tablice z nazwami ulic w Ejszyszkach. W jednym z odcinków programu bowiem uczestnicy programów biorą udział w czynie patriotycznym na Wileńszczyźnie. Lokalni Polacy wieszają, pod oficjalnymi nazwami ulic, swoje własne, polskie. „Litewskie prawo nakazuje wieszać tablicę w języku urzędowym, litewska tablica więc wisi” – uzasadniają Polacy – „Ale to, co pod nią – to już nasza sprawa”. W kwestii praw mniejszości narodowych Litwini nie dostosowali prawa do unijnego, zapewniającego grupom etnicznym prawa do urzędowych napisów na terytorium, które zamieszkują w zwarty sposób. Stworzyło to zaklęty krąg, który byłby nawet zabawny, gdyby nie fakt, że sprawa poważna, bo emocje wrą: władze, nie przestrzegając zapisów unijnych, zarzucają lokalnym Polakom, że łamią przepisy litewskie. Ci z kolei oskarżają Litwę, że narusza prawo unijne. Reżyserzy „Aš myliu Lietuvą“ mają prosty pomysł na rozwiązanie bolesnego sporu. Patriotyczni uczestnicy programu wchodzą na teren jednej z ejszyszeckich posesji, najwyraźniej należącej do lokalnego Polaka, i bezceremonialnie zrywają tablicę z polską nazwą ulicy. Jeśli ktoś nie przepada za narodowym zadęciem i pompą w ogóle, będzie się krzywił (albo i chichotał) oglądając „Kocham Litwę”. Tak samo zresztą by się krzywił (chichotał), gdyby oglądał podobny program odnoszący się do Polski, Niemiec, Rosji, Czech, Słowacji i każdego innego kraju. Uczestnicy przechodzą egzaltowane narodowe rytuały, składają przysięgi na flagę państwową, tulą i całują pomniki bohaterów narodowych. W montażu co rusz pojawiają się łany malowane zbożem rozmaitem. Innymi słowy: groteskowy pop-nacjonalizm, odwołujący się do prostych odruchów. http://youtu.be/yj4x-bPKu3Y O Litwę wolną od Polaków!
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Felix
10 lat temu Ścieżka obok drogi: spojrzenie na błogosławionego Jana Pawła II Portal Arcana prezentuje wywiad z Księdzem Kardynałem Stanisławem Nagy'm, przeprowadzony przez prof. Andrzeja Nowaka, a opublikowany w dwumiesięczniku "Arcana". www.portal.arcana.pl/Sciezka-obok-drogi-spojrzenie-na-blogoslawionego-jana-pawla-ii-rozmowa-z-ksiedzem-kardynalem-stanislawem-nagym-scj,1164.html#post   Kremówki zastepcze.
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Felix
10 lat temu to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! Jan Paweł II HOMILIA W CZASIE MSZY ŚW.ODPRAWIONEJ NA LOTNISKU W MASŁOWIE Kielce, 3 czerwca 1991 1."Oto Twoja Matka i Twoi bracia" (Mt 12,47). Słowa, które wypowiada ktoś z rzeszy słuchającej nauczania Chrystusa, przypominają Mu o rodzinie. Przyszedł na świat jak każdy człowiek - On, Syn Człowieczy - poczęła Go Matka i Ona też wydała Go na świat. Jej dziewicze macierzyństwo było osłonione zstąpieniem Ducha Świętego - dla ludzi pozostawało nieznane. Wiedział o nim tylko Józef, który w oczach wszystkich uchodził za ojca Jezusa z Nazaretu. Krewni Maryi i Józefa, pochodzący również z rodu Dawida, byli zgodnie z obyczajem nazywani braćmi i siostrami Jezusa. Tak więc Odkupienie świata dokonuje się naprzód poprzez rodzinę. Nowe Przymierze łączy się ze Starym na gruncie tego przykazania, które uwydatnia świętość rodziny oraz odpowiadającej jej powinności: "Czcij ojca twego i matkę twoją". W prawie Bożym, w Dekalogu, przykazanie to następuje bezpośrednio po trzech pierwszych, które określają stosunek człowieka do Boga. Jest ono pierwszym wśród przykazań, które łączą stosunek do Boga ze stosunkiem do człowieka, przykazania pierwszej tablicy i przykazania tablicy drugiej - od czwartego do dziesiątego. 2. Już to samo wskazuje na kluczowe znaczenie rodziny. Przykazanie zobowiązujące człowieka do czci rodziców, ojca i matki, zabezpiecza podstawowe dobro ludzkiej wspólnoty. Rodzina bowiem znajduje się u podstaw wszystkich ludzkich wspólnot, wszystkich społeczności i społeczeństw. Bóg jako Najwyższy Prawodawca daje temu wyraz w Przymierzu synajskim, a Ewangelia potwierdza i pogłębia prawdę moralną Dekalogu o rodzinie. Rodzina jest bowiem wspólnotą najpełniejszą z punktu widzenia więzi międzyludzkiej. Nie ma więzi, która by ściślej wiązała osoby, niż więźmałżeńska i rodzinna. Nie ma innej, którą można by z tak pełnym pokryciem określić jako "komunię". Nie ma też innej, w której wzajemne zobowiązania byłyby równie głębokie i całościowe, a ich naruszenie godziłoby bardziej boleśnie w ludzką wrażliwość: kobiety, mężczyzny, dzieci, rodziców. Słowa czwartego przykazania skierowane są do dzieci, do synów i córek. Mówią: "Czcij ojca i matkę". Z równą siłą jednak odnoszą się do rodziców: "Pamiętaj, abyś prawdziwie zasługiwał na tę cześć". Bądź godny imienia ojca! Bądź godna imienia matki! 3. Znamienna jest odpowiedź Chrystusa na to wołanie z tłumu, przypominające Mu o Jego Matce, o rodzinie. Oto Jezus stawia pytanie: "Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?" (Mt 12,48). Pytanie to mogło nawet zaskoczyć słuchających. Chrystus jednak stawia to pytanie, aby z tym większą siłą zabrzmiała odpowiedź, jaką zamierza sam dać. Odpowiedź ta brzmi: "Kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką" (Mt 12,50). Przedziwna odpowiedź, a równocześnie z gruntu jednoznaczna. Tak jak przedziwne i jednoznaczne zarazem jest wskazanie na otaczających Go uczniów ze słowami: "Oto moja matka i moi bracia". 4. Znajdujemy się w samym centrum Ewangelii. Jezus z Nazaretu, Syn Człowieczy, narodzony z Maryi Dziewicy, przyszedł objawić ludzkości ojcostwo Boga. Przyszedł objawić ojcostwo, które On sam jeden zna, jako współistotny Ojcu Syn. Przyszedł więc, aby wprowadzić ludzkość w sam przedwieczny i Boski wymiar wszelkiego w świecie stworzonym ojcostwa i rodzicielstwa. Wszelkiego też porządku i ładu, który ma wymiar rodzinny jako podstawowy. Czy objawić to znaczy tylko przypomnieć? Więcej. Objawić to znaczy przywrócić. Chrystus przyszedł, aby przywrócić ludzkości, ogromnej ludzkiej rodzinie, ojcostwo Boga. Tylko On jeden mógł tego dokonać w sposób pełny. Aby zaś przywrócić ludziom ojcostwo Boga, musiał Chrystus przywrócić ludzi Bogu jako Ojcu. I to było Jego istotną misją. Misji tej nie spełnił przez samo nauczanie. Misję tę spełnił do końca dopiero przez Krzyż: "Stając się posłuszny aż do śmieci, i to śmierci krzyżowej" (por. Flp 2,8). 5. Czy trzeba było ludzkości przywracać ojcostwo Boga? Przejmującej odpowiedzi na to pytanie udziela Paweł apostoł w Liście do Rzymian: "Jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłuszeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi" (5,19). Apostoł tłumaczy tajemnicę grzechu pierworodnego, tego odrzucenia ojcostwa Boga, które zaciążyło na całych dziejach człowieka od początku. Wystarczy z uwagą odczytać i rozważyć zapis Księgi Rodzaju, ażeby zrozumieć, że owo Pawłowe pierworodne "nieposłuszeństwo" jest właśnie odrzuceniem ojcostwa Boga. To zaś, czego dokonał Chrystus, Jego odkupieńczy czyn na górze ukrzyżowania, Jego "posłuszeństwo aż do śmierci" sięga do samego korzenia grzechu i zła w dziejach ludzkości. Ten czyn mesjański, odkupieńczy czyn Syna współistotnego Ojcu, przywraca ludzkości Boże ojcostwo. Przywraca też ludzkość ojcostwu Boga w Jednorodzonym Jego Synu: Odkupicielu świata. Uczy Sobór: "Człowiek, stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości, za poduszczeniem Złego już na początku historii nadużył swej wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć swój cel poza Nim. «Poznawszy Boga nie oddali Mu czci jako Bogu, lecz zaćmione zostało ich bezrozumne serce i służyli raczej stworzeniu niż Stworzycielowi» (por. Rz 1,21-25)" (Gaudium et spes, 13). 6. Kiedy Chrystus mówi do rzeszy: "Kto pełni wolę Ojca mojego (...), ten Mi jest bratem, siostrą i matką", potwierdza najgłębiej kluczowe znaczenie tego przykazania Dekalogu, które każe czcić ziemskich rodziców, ojca i matkę. Potwierdza najgłębiej kluczowe znaczenie rodziny dla całego porządku moralnego - w wymiarach międzyosobowych i w wymiarach społecznych. Wiemy z rodzimego doświadczenia, zwłaszcza z doświadczenia minionego okresu, że to zło pierworodne, które drzemie w duszy każdego człowieka, a które u podstaw łączy się z odrzuceniem Bożego ojcostwa - szczególnie często, szczególnie łatwo daje o sobie znać poprzez naruszenie ładu moralnego małżeństwa i rodziny. Są to dziedziny jakby szczególnie zagrożone, szczególnie narażone. Szczególnie łatwo w tych dziedzinach, gdzie tak wiele zależy od miłości, od prawdziwej miłości, człowiek ulega egoizmowi i drugich - najbliższych! - czyni ofiarą tego egoizmu. 7. Ten kryzys nie ominął rodziny, nie ominął on, niestety, polskiej rodziny! Powoduje tyle obrazy Boga, jest przyczyną wielu nieszczęść i zła. Dlatego jest przedmiotem szczególnej wrażliwości i szczególnej troski Kościoła. Za cyframi wszak, za analizami i opisami stoi tu zawsze żywy człowiek, tragedia jego serca, jego życia, tragedia jego powołania. Rozwody... wysoka liczba rozwodów. Trwałe skłócenie i konflikty w wielu rodzinach, a także długotrwałe rozstania na skutek wyjazdu jednego z małżonków za granicę. Prócz tego coraz częściej dochodzi też do zamykania się rodziny wyłącznie wokół własnych spraw, do jakiejś niezdolności otwarcia się na innych, na sprawy drugiego człowieka czy innej rodziny. Co więcej, zanika czasem prawdziwa więź wewnątrz samej rodziny: brakuje niekiedy głębszej miłości nawet między rodzicami i dziećmi czy też wśród rodzeństwa. A ileż rodzin choruje i cierpi na skutek nadużywania alkoholu przez niektórych swoich członków. W adhortacji Familiaris consortio przytoczyłem słowa Orędzia VI Synodu Biskupów do rodzin chrześcijańskich. "Do was - mówią biskupi Kościoła - należy kształtowanie ludzi w miłości, praktykowanie miłości we wszystkich odniesieniach do bliźnich, tak aby miłość ogarniała całą wspólnotę, aby była przepojona poczuciem sprawiedliwości i szacunku dla innych, świadoma swej odpowiedzialności wobec całej społeczności" (n. 64). Starsi przypomną sobie, jak ogromnego wysiłku dokonał Kościół w czasie przygotowania do wielkiego milenium chrztu naszej Ojczyzny, jak bardzo modliliśmy się wtedy, by rodzina, polska rodzina, była silna Bogiem. "Umiłowani, (...) miłość jest z Boga", pisze św. Jan (1 J 4,7). Nie odbuduje się zachwianej więzi rodzinnej, nie uleczy się ran powstających z ludzkich słabości i grzechu bez powrotu do Chrystusa, do sakramentu. "Przypominam ci - pisze św. Paweł do wyświęconego przez siebie biskupa Tymoteusza - abyś rozpalił na nowo charyzmat Boży, który jest w tobie przez nałożenie moich rąk" (2 Tm 1,6). I ja wołam do was, bracia i siostry, byście rozpalali na nowo Boży charyzmat małżonków i rodziców, jaki jest w was przez sakrament małżeństwa. Tylko w oparciu o łaskę tego sakramentu możliwe jest pełne przebaczenie, pojednanie i podjęcie na nowo wspólnej drogi. Przez nią odnawia się i ożywia ludzka miłość oraz tożsamość i prawdziwość ludzkich przyrzeczeń. Charyzmat sakramentu małżeństwa to również charyzmat, łaska i dar życia. "Czcij ojca i matkę" - powiada czwarte przykazanie Boże. Ale żeby dzieci mogły czcić swoich rodziców, muszą być uważane i przyjmowane jako dar Boga. Tak, każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjęcia, ale zawsze dar bezcenny. Trzeba najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie - mówi się tak: "nieoczekiwanie" - nigdy nie jest intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia. Świat zmieniłby się w koszmar, gdyby małżonkowie znajdujący się w trudnościach materialnych widzieli w swoim poczętym dziecku tylko ciężar i zagrożenie dla swojej stabilizacji; gdyby z kolei małżonkowie dobrze sytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny a kosztowny dodatek życiowy. Znaczyłoby to bowiem, że miłość już się nie liczy w ludzkim życiu. Znaczyłoby to, że zupełnie zapomniana została wielka godność człowieka, jego prawdziwe powołanie i jego ostateczne przeznaczenie. Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami, zaś podstawą miłości zarówno małżeńskiej, jak rodzicielskiej jest oparcie w Bogu, właśnie to Boże ojcostwo. Kiedy małżonkowie starają się o to, ażeby samych siebie składać sobie wzajemnie w darze, kształtują w sobie w ten sposób prawidłowe postawy rodzicielskie. Przecież w wychowaniu dziecka chodzi nie tylko o to, żeby się dla niego poświęcać. Chodzi o to, żeby się poświęcać w sposób mądry - tak, aby wychować je do prawdziwej miłości. Do prawdziwej miłości wychowuje się także wymagając, ale tylko miłując można wymagać. Można wymagać, wymagając od siebie. Dlatego też ze względu na dobro przyszłego pokolenia ważne jest, aby małżonkowie utrwalali, uszlachetniali i pogłębiali swoją wzajemną miłość. Wtedy również ich dzieci będą w stanie założyć kiedyś prawdziwie chrześcijańskie rodziny i będą umiały kochać swoich rodziców. 8. Ta moja pielgrzymka do Ojczyzny - czwarta z kolei - idzie po śladach Dekalogu. I oto rozważanie Bożych słów, stanowiących nienaruszalny ład ludzkiej moralności, prowadzi nas na każdym etapie do głębszego zrozumienia tajemnicy Jezusa Chrystusa - czyli istotnej rzeczywistości chrześcijaństwa, naszej wiary i życia z wiary, czyli naszej moralności. Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność, tych wszystkich: czy wolno lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. Tak, trzeba wychowania do wolności, trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się opierać społeczeństwo, naród, wszystkie dziedziny jego życia, ale nie można stwarzać fikcji wolności, która rzekomo człowieka wyzwala, a właściwie go zniewala i znieprawia. Z tego trzeba zrobić rachunek sumienia u progu III Rzeczypospolitej! "Oto matka moja i moi bracia". Może dlatego mówię tak, jak mówię, ponieważ to jest moja matka, ta ziemia! To jest moja matka, ta Ojczyzna! To są moi bracia i siostry! I zrozumcie, wy wszyscy, którzy lekkomyślnie podchodzicie do tych spraw, zrozumcie, że te sprawy nie mogą mnie nie obchodzić, nie mogą mnie nie boleć! Was też powinny boleć! Łatwo jest zniszczyć, trudniej odbudować. Zbyt długo niszczono! Trzeba intensywnie odbudowywać! Nie można dalej lekkomyślnie niszczyć! "Oto matka moja i moi bracia". Tak. Ziemia polska naznaczona jest w sposób szczególny obecnością Matki Chrystusa. Ona jest pierwszą wśród pełniących wolę Ojca - właśnie jako Matka Syna Bożego. Niech zatem przez Jej macierzyńską obecność odnowi się pośród nas świadomość Boskiego ojcostwa. Niech się odrodzi pokolenie braci i sióstr Syna Bożego - Syna Maryi. "Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je wiernie" (śpiew przed Ewangelią). Niech się odrodzi w Bogu ludzkie ojcostwo i polska rodzina, i ludzkie macierzyństwo, niech się odrodzi rodzina, szczególne miejsce Przymierza Boga z ludźmi. Imię jego: kościół domowy. Nasz Papież! Jego słowa na zawsze... pamiętane czy już zapomniane...
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Felix
10 lat temu Poranna pyskówka w programie Olejnik. Poszło o papieża W programie Moniki Olejnik wybuchło wielkie starcie między zaproszonymi gośćmi. Gośćmi byli: Kazimiera Szczuka, krytyk literacki, ojciec Wacław Oszajca, jezuita i publicysta, Ireneusz Krzemiński, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego oraz Cezary Michalski, publicysta "Krytyki politycznej". Czy sam papież chciałby beatyfikacji? - Kardynał Dziwisz mówi, że nie bardzo. Pewnie by się zgodził, ale z niechęcią. Nie był zwolennikiem pomników, które mu stawiano. Taki jest cel życia, żeby upodobnić się do Boga stwierdził ojciec Oszajca. Szczuka: papież był próżny i lubił wiwaty Ireneusz Krzemiński dodał, że toczył grę między sobą jako człowiekiem a urzędem, który reprezentował. - Chciałby mieć przekonanie, że żyje w ludzkich sercach. Ważniejsze było, jak ludzie krzyczeli "santo subito" po jego śmierci, niż urzędowe przypieczętowanie tego - stwierdził socjolog. - Za bardzo ulegamy wyobrażeniu o JP II jak o człowieku skromnym i nielubiącym sławy, powszechnym zwłaszcza wśród Polaków - powiedziała Kazimiera Szczuka. - Papież jako starszy człowiek był dziecinny i próżny. Jak każdy staruszek lubił bawić się kontaktem z tłumem. I nasycać się tą energią. Papież lubił wiwaty i śpiewy na swoją cześć - stwierdziła Szczuka. "O papieżu można tylko dobrze, inaczej jest krzyk" Michalski powiedział, że Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu zamknął kościół, był konserwatywny. A Szczuka dodała: Wypędzono lewicę z kościoła. Odrzucił język, w którym można było krytykować kapitalizm. Wybuchła awantura. - Dziwna i trudna jest nasza rozmowa. Bo idziemy w kierunku polskiej logiki rozmowy o papieżu. Cokolwiek powie się, że było nie tak, to od razu podnosi się krzyk. Będę mówić o reprodukcyjnych prawach kobiet. Papież był przeciwnikiem aborcji, antykoncepcji, prezerwatyw chroniących przed HIV, zapłodnieniom in vitro. To dramat jego pontyfikatu - powiedziała Szczuka. - Dlaczego on to mówił, czemu on to głosił? Że przerwanie ciąży jest gorsze od zagłady atomowej? Dlaczego gwałconym kobietom w Bośni kazał rodzić? Ja tego nie rozumiem - stwierdziła. Krzemiński: Cicho bądź. Zostaw to na seminarium "Krytyki politycznej". - Papież wmanewrował kościół w spór z seksualnie rozkiełznaną cywilizacją współczesną. Teologia papieska od pewnego momentu stała się teologią regulacji seksualnej - powiedział Cezary Michalski. Ireneusz Krzemiński warknął: Cicho bądź. Zostaw to na seminarium "Krytyki politycznej". - Nie wolno tak mówić - krzyknęła Szczuka. Olejnik próbowała zapanować nad emocjami gości zmieniając temat, w końcu powiedziała: Jesteście gorsi niż politycy. Krzemiński kontynuował: Zjawisko aborcji to praktyka zapobiegania ciąży, np. w Rosji. Skupienie się na problemie aborcji jego zdaniem było to celowe działanie papieża, który chciał wzbudzić refleksję na ten temat. - Pani Szczuka wygaduje... - zaczął. - Ja nie widzę powodu, żeby mnie pan obrażał - ripostowała. Biskupi zapatrzyli się na papieża, przestali myśleć Michalski stwierdził: Jan Paweł II jako papież dowartościował Polaków. Ale tez dyktował sposób myślenia. To był dramat dla polskiego kościoła, bo oni (biskupi - red) przestali myśleć. Polski kościół nie potrafi z tego wybrnąć. Myśli kolektywnie, jest antyintelektualny, nie szanuje się indywidualności, upupia je. To widać na poziomie zwykłej parafii. Religijność lat 80-tych była prawdziwa, teraz kościół włącza w ideologię i walkę polityczną. Antysemickie teksty nie izolują dostojników z kościoła - powiedział publicysta. Molestowanie dzieci? "Problem marginalny" Nie mniej emocji wzbudziła sprawa wykorzystywania seksualnego dzieci. Ujawniane dramaty, nawet sprzed wielu lat, położyły się cieniem na współczesny kościół, zwłaszcza brak reakcji na ujawniane historie. - To złożona, niejednoznaczna sprawa. To marginalna sprawa, ułamek procenta. Wolałbym wrócić do tematu zasadniczego. Z całej mocy chc zaprotestować, że to papież zamieszał kościół z polityką. Nie było pomieszania porządków religijnych i politycznych, z którym mamy do czynienia teraz - powiedział. Reszta osób w studiu zaprotestowała: Gdyby jedno dziecko zostało skrzywdzone, to byłby temat dyskusji - rzuciła Szczuka. -1 Nastrój Beatyfikacji [link do transmisji na żywo]
Obrazek użytkownika Błąd w systemie
Obrazek użytkownika Felix
10 lat temu Świąteczne Życzenia Świąteczne Życzenia!
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Felix
10 lat temu I Rocznica Pogrzebu Pary Prezydenckiej Dzięki za informację. I Rocznica Pogrzebu Pary Prezydenckiej
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Felix
11 lat temu Poparcie dla inicjatywy listu otwartego. Wyrażam pełne poparcie dla inicjatywy listu otwartego do Rodzin załogi Tu-154M "101" i śp. gen. Błasika. List otwarty do Rodzin załogi i gen. Błasika
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Felix
11 lat temu Jachranka Dzięki za relację ze spotkania w Jachrance. (10 punktów) Jachranka
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Felix
11 lat temu Re: Z Kościołem w Polsce Tusk sobie poradził, może da radę islam Kościołowi w Polsce brakuje wybitnego lidera na miarę kard. Sapiehy czy Wyszyńskiego. W episkopacie brylują usłużni idioci pokroju Dziwisza, Życińskiego, Nycza. Z Kościołem w Polsce Tusk sobie poradził, może da radę islamskim ekstremistom i radykałom?
Obrazek użytkownika Anonymous
Obrazek użytkownika Felix
11 lat temu Będzie spowiadał się diabłu ma moście. Pozdrawiam. KOMU BĘDZIE SPOWIADAŁ SIĘ KOMOROWSKI
Obrazek użytkownika Anonymous

Strony