Organizacja sił porządku: Policja i Więziennictwo

Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

Oddzielony od wpływów Władzy wykonawczej, powinien zostać system więziennictwa, zależny finansowo jedynie od Władzy ustawodawczej, a prawnie od wyłonionych przez nią Sądów.

 

Rozwój duchowy i materialny zrzeszeń, bez różnicowania ich wielkości, a więc począwszy od Rodziny - poprzez Państwo, - aż do Cywilizacji, wymaga różnorodnych warunków bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ochrony granic zajmowanego terytorium.

 
W Cywilizacji Łacińskiej, jak już wspominałem na początku tej części niniejszego traktatu, najmniejszą komórką Organizmu zrzeszeń jest Rodzina.
 
Rodzina, nieprzypadkowo pojmowana jest – przez Konserwatyzm etyczny, - jako część organiczna, gdyż tak jak podstawą Życia jest komórka, tak i Rodzina stanowi główny i nieodzowny budulec zrzeszeń, mogących funkcjonować prawidłowo, rozwijać się i wzrastać, tylko jeżeli spełnione zostaną wymogi wielopoziomowego bezpieczeństwa, z których jako za najprostsze do uregulowania, Myśl konserwatywna uważa siły porządkowe i prokuratorię.
 
Bezpieczeństwo Rodziny w Cywilizacji Łacińskiej, nie polega – tak jak wpaństwie prawa – na  państwowym, a przez to z łatwością ideologicznie sterowanym, aparacie przymusu, lecz na zdecentralizowanych i autonomicznych strukturach wyłanianych, nie podlegających Władzy wykonawczej, a Wolnej woli Obywateli, mających Prawo do ochrony Ich różnorodnych Dóbr – Życia, Wolności, Zdrowia, Własności, etc., - nie tylko przed agresją Przestępstwa, lecz i nadużyciami szeroko rozumianych organów ścigania, będących zazwyczaj na usługach państwa, współzależnie od stopnia ich scentralizowania.
 
Brytyjska Policja ochraniająca demonstrantów... stoi z "założonymi rękoma" i wyraźnie nie potrzebuje broni gładkolufowej, miotaczy ultradźwięków, czy armatek wodnych...
 
Myśl konserwatywna sugeruje taki wpływ na kształtowanie Prawa, dotyczącego systemu organizacji prokuratorii i wspomagających ją sił porządkowych, aby powstawał on oddolnie, w okręgach i szczeblach podległych Władzy ustawodawczej, na zasadzie wyłaniania kadencyjnego, co oznacza obieralność na czas ograniczony stanowisk kierowniczych w prokuratorii i policji.
 
Tak wyłonione Zarządy terytorialne prokuratorii i policji, podlegać powinny Komisjom wyłonionym z Posłów i Sędziów, odpowiadającego im rangą Ciała Przedstawicielskiego, a które będą sprawować nad nimi kontrolę merytoryczną oraz finansową.
 
Dobór kadry w prokuratorii i siłach porządkowych, pozostawiony zostaje wyłonionemu Kierownictwu, które za swoje decyzje personalne oraz prowadzenie działalności ponosi pełną odpowiedzialność finansową i karną.
 
Wyzwania skomplikowanej Współczesności, wymagają także sprawnej i wielostronnej współpracy międzynarodowej, w zwalczaniu ponad-granicznej przestępczości zorganizowanej.
 
 
W celu podołania tym zadaniom, Myśl konserwatywna sugeruje powstanie osobnej, autonomicznej struktury sił porządkowych, podległej i finansowanej przez odpowiednią Komisję wyłonioną z Sejmu Walnego Rzeczypospolitej, odpowiedzialną za współpracę z odpowiednimi jej komórkami służb zagranicznych.
 
Opisany powyżej – w minimalnym zarysie – zdecentralizowany system organizacji sił porządkowych i prokuratorii, jako zrzeszeń autonomicznych i niezależnych od wpływów Władzy wykonawczej, nie jest apriorycznym pomysłem, ułożonym na cele niniejszego traktatu, tylko biorącym za wzór faktycznie istniejący i działający w takich krajach jak USA oraz Wielka Brytania, które nie tylko nie sposób posądzać o stan anarchii wewnętrznej, ale i o bezprawną ingerencję w Wolność osobistą Obywateli.
 
Podobnie autonomiczny oraz oddzielony od wpływów Władzy wykonawczej, powinien zostać system więziennictwa, zależny finansowo jedynie od Władzy ustawodawczej, a prawnie od wyłonionych przez nią Sądów.
 
Więziennictwo, zdaniem Myśli konserwatywnej, nie może być narzędziem zemsty ani instrumentem politycznym, spełniającym rolę dyscyplinującą podległe państwu zrzeszenia, lecz ostatnim ogniwem w łańcuchu Edukacji i nauczania zasad współżycia, w przypadkach gdy z różnych przyczyn zawiedzie Wychowanie w Rodzinie, przez Szkołę oraz Religię.
 
 
W przypadkach koniecznych i określonych Prawem wyłonionym, więziennictwo ma za zadanie izolacji jednostek niebezpiecznych dla Wolności wyboru lub Dóbr innych Osób, nie zapominając jednak o przynależnej każdej Osobie ludzkiej Godności, do której ma prawo najbardziej zatwardziały przestępca, któremu Wychowanie w warunkach okresowego pozbawienia Wolności, powinno dać możliwość poznania niestosowności popełnionych czynów, wyrażenia autentycznej skruchy, a na koniec Zadośćuczynienia oraz podjęcia Wolnego postanowienia Poprawy.
 
Dokładne regulacje, dotyczące podziału oraz zakresu uprawnień, w wymienionych powyżej Służbach, Myśl konserwatywna pozostawia do wyłonienia przez Sejm Walny, jako jedynemu Ciału Ustawodawczemu posiadającemu odpowiednie kompetencje w tej kwestii.
 
Sejm Walny Rzeczypospolitej
 
Organizacja prokuratorii i sił porządkowych oraz więziennictwa, podporządkowanych terenowej Władzy ustawodawczej i przez nią finansowanej, nie wyczerpuje całości tematu bezpieczeństwa wewnętrznego, lecz stanowi dopiero wstęp do propozycji szerszych regulacji systemowych, mających na celu ochronę Rodziny, także przed zagrożeniami, których nie tylko nie przewiduje kodeks karny państwa prawa, lecz wręcz je - systemowo – wspiera, w interesie własnym oraz grup nacisku, czerpiących korzyści i utrzymanie, na koszt Obywateli.
 
PS. Panom Policjantom, Żołnierzom oraz Pracownikom Służb zaś, przypominam szkic własny, pod tytułem „Podwyżki dla Wojska i Policji”, w którym wyraźnie zapowiadałem, a jak niezbyt wyraźnie, to zapowiadam teraz, iż Myśl konserwatywna docenia Fachowość i zamierza Pracownikom różnorodnych Służb państwowych przekazać w użytkowanie obiekty „po-resortowe” na cele mieszkaniowe, w ramach Wynagrodzenia, z prawem do uzyskania Własności tych lokali, w przypadku nienagannej służby oraz zapewnić bezpieczeństwo Osobiste i godne warunki Ich pracy. Powyższe wydaje się Konserwatystom ważne na tle nadchodzących przemian, więc jeszcze raz sugeruję, aby Pracownicy Służb głębiej przemyśleli kwestię, iż nie istnieją „strony” konfliktów politycznych, lecz jest tylko przeszłość i Przyszłość.
Ceterum censeo Conventum esse delendum.
Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Proponuję dołożenie instytucji robót ciężkich, jako
najbardziej wychowawczych wobec przestępców gospodarczych
i złodziei na dużą skalę.
Niedopuszczalne jest, aby okradzeni utrzymywali tych,
którzy ich okradli.
Oprócz roli wychowawczej, miałoby to wymierny skutek
w odbudowie państwowego majątku.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Tylko ta myśl ma wartość, która przekona kogoś jeszcze

#311956

Potwierdzam, że "Niedopuszczalne jest, aby okradzeni utrzymywali tych,którzy ich okradli".
Pozdrawiam serdecznie
MStS
___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#311990

czy uznaje Pan, Jezusa Chrystusa Królem Wszechświata?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#311958

nawet więcej: Wszechświatów :-)
http://m.nowyekran.pl/b8c9e6bc15950355d07e28611289d389,13,0.jpg
pozdrawiam serdecznie
MStS

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#311991

to skąd u Pana takie zamiłowanie do masonerii?
pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#312015

co najwyżej szacunek dla Polskich Wolnomularzy, takich jak X. Józef Poniatowski, gen. Dąbrowski, gen. Władysław Sikorski...Gabriel Narutowicz, Ignacy Jan Paderewski, Stanisław Szczęsny Potocki, Tadeusz Kościuszko, Szymon Konarski, Józef Chłopicki, Konstanty Adam Czartoryski, Walerian Łukasiński, Edward Śmigły-Rydz, Adam Kazimierz Czartoryski, Kazimierz Nestor Sapieha, Stanisław Lubomirski, Ignacy Potocki, Aleksander Chodkiewicz, Stanisław Thugutt, Aleksander Małachowski, Ludwik Mierosławski, Janusz Korczak, Zygmunt Krasiński, Julian Ursyn Niemcewicz, Aleksander Fredro...
poza tym przez dwa lata badałem w Wiedniu raporty najlepszego wywiadu na świecie mówiące o Wolnomularstwie Polskim (RSDiU).
natomiast nie interesuje się pseudo-masonerią francuską, tzn. Wielkim Wschodem z uwagi na jej bezbożnictwo i totalitaryzm.
Piszę właśnie książkę opartą na dokumentach autentycznych, więc wkrótce będzie ogólnodostępną :-)
pozdrawiam serdecznie
MStS
___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#312053

Polska jest krajem chrześcijańskim, a chrześcijaństwo jest dla wolnomularstwa czyt. masonerii wrogiem nr 1.

Wiele osób, które Pan wymienił zwłaszcza wojskowych, było na usługach masonerii francuskiej, a że łatwo było podpiąć masońskie idee "wolnościowe" pod walki wyzwoleńcze, stąd mamy wysyp "bohaterów narodowych" wśród masonów.

Historia rzecz trudna do pojęcia, dopóki człowiek mało wie o masonerii...

Zgadzam się z Pana wieloma artykułami. Zwłaszcza n/t końcowego epilogu tj. wojny USA&Rosja vs Chiny, po której ma zapanować "Nowa Era" dla ludzkości.
Podzielam również Pana opinie n/t pewnego delikwenta, którego znakiem rozpoznawczym jest "muszka".

Nie zgodzę się jednak nigdy ze stwierdzeniami o zasługach masonów dla Polski. Jeżeli były takie, to były one przejściowe, gdyż w końcowym rozrachunku miała nastąpić likwidacja narodów, czego przykład mamy obecnie, gdy ideologia masońska wdrażana jest w trybie przyśpieszonym na naszych oczach.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#312389

Miło Mi, za uznanie dla niektórych z Moich sformułowań, zwłaszcza tych najważniejszych :-)

co do masonerii, to od lat zbieram źródłopisy oraz wiarygodne "raporty" i doszedłem do wniosku, własnego podkreślam, iż Wolnomularze w Polsce to zupełnie co innego, niż pseudo-masoneria "francuska". 

Wolnomularstwo Polskie opiera się na Konstytucjach Andersona, rozpoczynających się od słów "he will never be a stupid Atheist nor an irreligious Libertine".

Pseudo-masoneria "francuska" to bezbożnicy, skażeni filozofią Adama Weishaupta, o którym właśnie rozpocząłem książkę, pod roboczym tytułem "Świat w cieniu Adama Weishaupta". Także część lóż wolnomularskich w Europie zachodniej została zakażona tym paskudztwem - np. P2.

Wolnomularstwo Polskie, jak zresztą wszystko w Polsce, posiada własny charakter, który - sądząc po raportach przeznaczonych dla Ojca Świętego - najbardziej przypomina "starą konserwę", co doskonale dokumentuje napis na szarfie złożonej pod Grobem Nieznanego Żołnierza, w dniu 11. Listopada br.: "Budujemy przyszłość bez grobów Znanych i Nieznanych Żołnierzy" (wytłuszczenie MStS). Stąd Moja sympatia, dla Takich, konkretnych działań, zwłaszcza na tle wiszącej groźby "wdeptania Młodzieży w asfalt", do czego - dla Konserwatystów widocznie - przymierza się system przywiślański. Jako Konserwatysta i Katolik mówię wyraźne Nie dla rozlewu Krwi, demonstrujących pokojowo w obronie Praw Obywateli...

Rozumiem i doceniam Pana Stanisława Krajskiego i Jego pasję, jednakże sensacyje, które publikuje, dotyczą pseudo-masonerii francuskiej, którą się nie interesuję i Mam do niej taki sam stosunek, jak Pani, czyli negatywny.

Ostatnio na nE opublikowano tekst "demaskujący" Ojca Świętego, Benedykta XVI, jako guru NWO i masonerii. Uważam, iż histeria osiągnęła niepokojące rozmiary...

Będąc Katolikiem nie mam zamiaru uchylać się przed tematami trudnymi i kontrowersyjnymi, ale ta publikacja Mną wstrząsnęła.

pozdrawiam jak najserdeczniej

MStS

PS. nie wiedziałem, że Chrześcijaństwo jest wrogiem czegokolwiek... :-)

natomiast, z dokumentów, które analizowałem, Wolnomularstwo nie uważa Chrześcijaństwa, ani KK za wroga. Np. jest za obecnością TV-Trwam na Multipleksie i wolnością wypowiedzi mediów katolickich

__________________________________________

Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

___________________________________________
Marek Stefan Szmidt - Konserwatysta i Monarchista. Katolik, uczestnik Konfederacji Spiskiej. Mandatariusz PPN - Polskiej Partii Niepodległościowej. http://ekotrendy.com/nowaonline

#312405