Paranoja - czyli Pierwsza Władza po polsku

Obrazek użytkownika faxe
Kraj

„...Jeśli Sejm nie zdąży z przyjęciem nowelizacji kodeksu postępowania karnego do 20 lutego, to prokurator nie będzie mógł dokonywać zatrzymań podejrzanych.

Wczoraj posłowie rozpatrzyli projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego, która ma zrealizować dwa wyroki (K 34/06 i SK 17/07) Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o określenie w kodeksie przyczyn zatrzymania i doprowadzenia podejrzanego oraz możliwości przedłużenia tymczasowego aresztowania. Zmiana w przepisach dokonywana jest na ostatnią chwilę. Odroczone na rok orzeczenie TK w sprawie zatrzymania wchodzi w życie 20 lutego...” Gazeta Prawna 12.02.2009

O zagrożeniu posłowie z komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacji dowiedzieli się od „Rz” - Śledczy już nie zatrzyma gangstera. - Izabela Kacprzak 22-01-2009

„...–Czy posłowie zdają sobie sprawę, że za miesiąc nie zatrzymamy żadnego groźnego przestępcy? A jedyne, co będę mógł zrobić, to wysłać szefowi mafii wezwanie, by do mnie przyszedł! Ten przepis to podstawa naszej pracy! – piekli się jeden z prokuratorów Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej przy Prokuraturze Krajowej.

– Przyznaję szczerze, nie wiedzieliśmy o tym terminie. Żyliśmy w błogiej nieświadomości – mówi zaskoczony poseł Jerzy Kozdroń (PO), szef komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacji.

Art. 247 § 1 k.p.k. wymaga właściwie tylko drobnej poprawki.

Problem w tym, że zmiana tego przepisu została włączona do obszernego rządowego projektu zmian kilku ustaw (kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego i wykonawczego). Zmiany mają na celu eliminację błędów poprzednich nowelizacji i dostosowanie przepisów do wymogów konstytucyjnych. Przez rok przygotowywało go Ministerstwo Sprawiedliwości, część zmian została po poprzednim rządzie. ..”

Prześledziłam losy tego projektu.

W swoim ostatnim wystąpieniu w Sejmie ( 6 kadencja, 16 posiedzenie ) 30 maja 2008, prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień powiedział: „... Nie ulega wątpliwości, że obowiązek wykonywania orzeczeń trybunału spoczywa na wszystkich organach w państwie, przede wszystkim jednak na Sejmie i na Senacie, jako władzy ustawodawczej. Konstytucja obliguje ponadto prezydenta do czuwania nad jej przestrzeganiem. Istotną rolę ma do odegrania w tym zakresie również Rada Ministrów. Za niedopuszczalną należałoby uznać taką sytuację, w której żaden z wymienionych organów do takiego obowiązku nie czułby się kompetentny...”

Zaiste żaden z wymienionych organów, nie czuł się kompetentny do takiego obowiązku !

Notatka z posiedzenia Komisji Ustawodawczej – 14 października 2008r.

„...Ad. 3 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia z dnia 24 czerwca 2008 r. (sygn. akt K 34/06) dotyczącego ustawy – Kodeks postępowania karnego omówił przedstawiciel Biura Legislacyjnego Piotr Radziewicz. Wyjaśnił, że Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konstytucją art. 247 § 1 ustawy ― Kodeks postępowania karnego. Wyrok wywołuje skutki prawne z dniem publikacji (19 lutego 2008 r.). Dodał, że do chwili obecnej żaden uprawniony podmiot nie wniósł inicjatywy ustawodawczej, mającej na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, aczkolwiek w opublikowanych na stronach internetowych Ministerstwa Sprawiedliwości planach legislacyjnych zamieszczona została nowelizacja kodeksu postępowania karnego, obejmująca również zmiany zakwestionowanego przez Trybunał Konstytucyjny art. 247 § 1 (projekt z 20 maja 2008 r.). Wyjaśnił, że propozycja przygotowana przez Radę Ministrów (przywołany wcześniej projekt z 20 maja 2008 r.) oddaje istotę wyroku Trybunału Konstytucyjnego i może być traktowana jako jego wykonanie. Dodał, że jego zdaniem, inicjowanie przez Senat odrębnego projektu ustawy nie jest w tych warunkach zasadne. Ewentualne poprawki do ustawy wykonującej wyrok Senat może wnieść na dalszym etapie prac legislacyjnych. Jeżeli natomiast - wbrew oficjalnym zapowiedziom – Rada Ministrów nie wystąpi w najbliższym czasie z inicjatywą ustawodawczą, obejmującą zmianę art. 247 § 1 k.p.k., Komisja Ustawodawcza powinna wrócić do sprawy i rozważyć uchwalenie ww. przepisu, poprzez rozpoczęcie prac nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy kodeks postępowania karnego.

Wobec powyższego przewodniczący komisji Krzysztof Kwiatkowski zaproponował, aby komisja nie wnosiła o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie wykonania tego wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Komisja jednogłośnie (4 głosów „za”) przyjęła przedstawiony wniosek. Konkluzja - Komisja nie będzie wnosić o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w tej sprawie...”

Czytając tę notatkę, skonstatowałam ze ździwieniem i przerażeniem, iż;

1. Komisja Ustawodawcza, przyjęła spokojnie do wiadomości, że żaden uprawniony podmiot nie wniósł inicjatywy ustawodawczej. I wygląda na to, że ta komisja nie była spesjalnie tym zaskoczona.

2. Dowiedziała się też ta komisja - z Internetu (sic – siła Internetu!!!), że MS ma propozycję nowelizacji Kpk, w tym również art. 247 & 1 kpk, a więc spokojnie można osiąść na laurach.

3. Jeżeli natomiast, wbrew oficjalnym zapewnieniom – Rada Ministrów nie wystąpi w najbliższym czasie (ciekawe jaka jest definicja „najbliższego czasu” wg tej komisji) z inicjatywą ustawodawczą, Komisja wróci do sprawy i rozważy (!) uchwalenie ww. przepisu !

4. Wobec – jak powyżej - Komisja jednomyślnie przyjęła wniosek o niepodejmowaniu inicjatywy ustawodawczej w sprawie wykonania wyroku TK.

5. Podmioty uprawnione - a w tym wypadku zobligowane wyrokiem TK - do wnoszenia inicjatywy ustawodawczej, nie koorydynują swoich działań i nie komunikują się w sprawach inicjatyw – no ale zawsze mogą zajrzeć na Web innego podmiotu i zorientować się, co jest grane .

Najistotniejszym elementem konstytucyjnej poprawki do ustawy jak np. kpk, jest wynikająca z art 119 ust. 1 Konstytucji, zasada rozpatrywania projektu w trzech czytaniach i nie jest to li tylko wymóg formalny. Te trzy czytania, mają za zadanie dokładne i wnikliwe rozpatrzenie poprawki, a w konsekwencji wyeliminowanie ryzyka niedopracowania lub przypadkowości przyjmowanych w toku prac ustawodawczych rozwiązań, aby nie produkować na chybcika bubli.

Chciałoby się zapytać przewodniczącego komisji Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego w jakim Lalaland pełni swoją funkcję?

Oczywiste jest dla każdego – no poza członkami Komisji Ustawodawczej, że na wprowadzenie poprawki potrzeba conajmniej 4-5 miesięcy w Sejmie i Senacie – i jest to wersja optymistyczna !

Posłowie mieli rok, by uchwalić zmiany.

Z dokumentów sejmowych – druk 1612 - wynika, iż Marszałek Sejmu przekazał Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacji projekt tej nieszczęsnej poprawki 17 grudnia 2008 - do rozpatrzenia.

Komisja ta „...po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach 7 i 22 stycznia 2009r wnosi: Wysoki Sejm uchwalić: w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 247 § 1 otrzymuje brzmienie: .... Sprawozdawca Jerzy Kozdroń ”

 Jest to ten sam Poseł Jerzy Kozdroń, który przyznał dziennikarce Rzepy – Izabeli Kacprzak – „... szczerze, nie wiedzieliśmy o tym terminie. Żyliśmy w błogiej nieświadomości...Dziś ma się odbyć kolejne posiedzenie komisji. – Poproszę posłów o przyśpieszenie prac – zapewnia Kozdroń(PO)

Prof. Marian Filar (Demokratyczne Koło Poselskie) z komisji nadzwyczajnej ds. zmian w kodyfikacji, który od „Rz” dowiedział się o problemie, też nie ukrywał zaskoczenia: – Musimy się postarać, ale mam obawy, czy się uda. Nie wiem, dlaczego doszło do takich opóźnień....” Rzeczpospolita 22.01.2009

Z powyższych wypowiedzi członków komisji wynika, iż w druku 1612 poseł J.Kozdroń „minął się z prawdą” , twierdząc, że na posiedzeniu komisji w dniu 7 stycznia rozpatrywał projekt tej ustawy !

Do 22.01.2009 żył przecież w błogiej nieświadomości, że wogóle jest potrzeba rozpatrywania. 

Wiedział o niej Senator Krzysztof Kwiatkowski , szef Komisji Ustawodawczej ale dalej czekał, może ktoś inny podejmie inicjatywę w „najbliższym czasie” !

 Swoją drogą po co mamy te dwie komisje? Na zdrowy chłopski rozum (nie)robią to samo ! A jak już muszą być dwie, to wypadałoby, aby swoje działania koordynowały!

22.01.2009 dołączono druk 1612 do druku 1392 – projektu innej poprawki w kpk, również efektu wyroku TK – SK 17/07. Gdyby ktoś chciał sprawdzić „Prace komisji” nie znajdzie tej poprawki pod hasłem druk - 1612 – szukać pod 1392 . 11.02.2009 Komisja Nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacji przedstawiła druk 1612A, (poprawka w poprawce) który Senat, jeżeli rozpatrzy w trybie przyśpieszonym - ma na to 14 dni, a pod jego obrady trafi ten projekt 18 lutego. Następnie podpis Prezydenta – minimum 7 dni – ale przedtem musi być skierowany do Trybunału Kontytucyjnego, ponieważ szybka ścieżka legistlacyjna nie stosuje się do kodeksów i TK może uchylić nowy przepis ze względu na niewłaściwy tryb uchwalenia – czy to „mijanie sę z prawdą” komisji , kwalifikuje się do niewłaściwego trybu uchwalania?

Stary przepis traci moc prawną 19 lutego !!!

Gdyby czytelnik wierzył naiwnie, jak to czyniła autorka, iż taka wpadka Sejmu to coś nadzwyczajnego, wyprowadzam z błędu – w naszym Sejmie jest to normalka.

„..Poczynając od momentu wejścia w życie obecnie obowiązującej konstytucji do końca ubiegłego roku, liczba orzeczeń wymagających realizacji, w tym takich, które formułują pod adresem prawodawcy określone zalecenia czy sugestie, wynosi przeszło 120. Do niej z kolei należałoby dodać szereg orzeczeń wydanych w roku bieżącym.

Dane te budzą zaniepokojenie, tym bardziej gdy uświadomimy sobie, że za tymi liczbami kryją się konkretne, bardzo poważne sprawy. Nie sposób w wystąpieniu przed Wysoką Izbą wyliczyć wszystkich niezrealizowanych dotąd orzeczeń, nie wspominając już nawet o mniej lub bardziej szczegółowej ich analizie. Pragnę jednak przypomnieć, że na realizację czekają tak fundamentalne rozstrzygnięcia, jak m.in. wyrok w sprawie asesorów sądowych, obligacji Skarbu Państwa z okresu międzywojennego, nowych zasad dostępu do zawodów adwokata i radcy prawnego, czy też tegoroczny w sprawie zasad dostępu do zawodu notariusza...” Jerzy Stępień 30.05.2008 Sejm

Poniżej kilka konkretnych przykładów ze 120 ! 

  • 10 lipca 2007 r. Trybunał Konstytucyjny uchylił zbyt ogólny przepis mówiący o kierowaniu oskarżonych na przymusowe badania psychiatryczne. Dał posłom 15 miesięcy na jego poprawienie. Posłom zabrakło na to czasu. Tymczasem wyrok Trybunału zaczął obowiązywać. 19.10.2008. Przepis ten uchwalono w końcu 9.01.2009, zacznie obowiązywać 24.02.2009. Od czterech miesięcy, nie ma więc paragrafu....
  •  24 kwietnia 2007 r. SK 49/05 wyrok dotyczący obligacji Skarbu Państwa z okresu międzywojennego. Trybunał odroczył utratę mocy obowiązującego niekonstytucyjnego przepisu na rok – 11 maja 2008r. ! termin ten upłynął.

 Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 czerwca 2008 r., sygn. akt P 8/07 - art. 49 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie, w jakim ogranicza przesłankę wyłączenia sędziego jedynie do stosunku osobistego między nim a jedną ze stron lub jej przedstawicielem ustawowym, pomijając inne okoliczności, które mogłyby wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 Konstytucji. . Zdaniem Trybunału potrzebna jest więc niezwłoczna interwencja ustawodawcza, w wyniku której nastąpiłaby nowelizacja zaskarżonego przepisu, umożliwiająca objęcie wszystkich przesłanek względnych mogących wywołać wątpliwości co do bezstronności sędziego. W powyższych komisjach jak na razie cisza , nie ma inicjatywy. Na Webs – innych podmiotów, nie znalazłam też słowa o inicjowaniu czy projekcie.

Niejako na marginesie - pod notatkami z prac powyższych komisji sejmowych można natknąć się na taką frapującą info: W posiedzeniu komisji nie uczestniczą osoby wykonujące działalność lobbingową. HMMM..........

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Można prosić o linki do wymienionych w tekście rewelacji?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#13787

Podaję linki, powinnam to zrobić w tekście, ale na razie jeszcze się uczę. Obiecuję poprawę w przyszłości.
Pozdrawiam

http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/1393.htm
http://orka2.sejm.gov.pl/Debata6.nsf/main/07F806D3
http://orka.sejm.gov.pl/Druki6ka.nsf/wgdruku/1612

http://www.senat.gov.pl/k7/kom/ku/2008/091.pdf
http://www.senat.gov.pl/k7/kom/ku/2008/091u.htm

Faxe

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

faxe

#13788

Po prostu wklej je jak zwykły tekst; linki zrobią się same. :)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#13789

Wstrzasajace, ten tekst powinien wisiec na pierwszej stronie przez miesiac.
Czy jest jeszcze jakas nadzieja na normalnosc?

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#13790

Dziękuję za dobre słowo!
Czy jest jakaś nadzieja?
Sama nie wiem!
Być może w nowej ordynacji wyborczej JOW. Może w jednomandatowych olrągach wyborczych, nasi "wybrańcy" byliby odpowiedzialni bezpośrednio przed wyborcą i reprezentowali nas NAPRAWDE, no i oczywiście wypełniali swoje obowiązki.
Wiem, że potrzebny jest ruch "od dołu", aby przetrzepać i przewietrzyć WSZYSTKIE STRUKTURY 3 WŁADZ! Jak na razie wszystko sią ledwo kupy trzyma i WŁADZA w Polsce to klon PRL-owskich zwyczajów i niestety nie tylko!
Pozdrawiam faxe

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

faxe

#13794

Nie łudżmy się,żadnych JOW nie bedzie.

pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#13798

no to fajnie bedzie ,porzadni beda siedziec w ukryciu a przestepcy bujac i grasowac na wolności będą,a to tez z tej miłości?
Dobrze,ze mam pistolecik mały na gaz,to chociaz z psem wyjde na spacer.

pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#13793

Ot mamy rządzących - sami profesjonaliści, szuflady pełne ustaw, by żyło się w błogiej nieświadomości... Straszne to jest - za taki brak kompetencji urzędnik powinien iść do pierdla normalnie albo srogie kary płacić..

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

Ratujmy Nasze Polskie Lasy!
AIM(S) - Artificial, Intelligent Moderation (System) © Gawrion

#13817

Senator Krzysztof Kwiatkowski, Przewodniczący Senackiej Komisji Ustawodawczej został właśnie sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Jako senator "wierzył" szefom Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu i w ten sposób powstały - opisywane przez Faxe - rażące i groźne /ze względu na skutki/ opóźnienia w pracach ustawodawczych Parlamentu.

Czy jako Wiceminister będzie w stanie zachować stosowną czujność wobec przebiegłych i leniwych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości?

Mam umiarkowaną nadzieję.

Polska władza ustawodawcza jest słaba. Nie ma silnego mandatu ze strony społeczeństwa. Takiego choćby, jak w systemie JOW. Posłowie są zależni głównie od szefów partii, mediów i struktur, które można byłoby nazwać "piątą władzą" /żeby nie używać wyeksploatowanego slowa "układ"/.

Polskiego posła łatwo zniszczyć. Może to zrobić drugi garnitur urzędników /różni "legislatorzy", szefowie departamentów w ministerstwach, etc./, prokuratorzy, sędziowie, służby, etc.

Funkcjonariuszom trzeciej władzy nic nie można zrobić. W polskiej Konstytucji nie przewidziano procedury impeachmentu nawet wobec niegodnych sędziów i prokuratorów.

Czy Minister Kwiatkowski będzie się narażał wszechmocnym urzędasom w Ministerstwie Sprawiedliwości i Kancelarii Sejmu i Senatu? Zwłaszcza wówczas, gdy pozycja jego szefa - Ministra Czumy - jest ostatnio tak mocno zagrożona?

Wątpię. To inteligentny człowiek. Poniżej 40-ki, a już ze świetną karierą /doradca Buzka, samorządowiec z kilkunastoletnim stażem, wiceprezydent Zgierza, Senator szefujący jednej z najważniejszych Komisji/. Podejmie ryzyko wywracania systemu do góry nogami?

Moim zdaniem nie.

W Polsce jest potrzebny system JOW. Tylko on może /to jest szansa, nie gwarancja/ wykreować męża stanu lub większość parlamentarną, która zainicjuje zmiany Konstytucji w kierunku należytego zrównoważenia władz i wprowadzenia zasady odpowiedzialności każdej władzy przed społeczeństwem /zasada impeachmentu/.

Inaczej będziemy mieli nadal taką karykaturę władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej.

Autorkę serdecznie pozdrawiam i znakomitego tekstu gratuluję.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#13818

Dziękuję za dobre słowa o moim tekście.
Marzę o takich czasch, kiedy już nie będzie takich tematów. Chciałabym pisać o wnukach, kotkach, kwiatkach i wymieniać przepisy na wypieki.
Coraz częściej tracę nadzieję, że takich czasów doczekam.
Pozdrawiam serdecznie.
Niepoprawna mimo wszystko optymistymistka.
Faxe

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

faxe

#13822

Na marginesie, przepisy na wypieki możesz umieszczać tu
http://niepoprawni.pl/node/add/recipe
:)

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#13829

Ot typowy chłop,miska najwazniejsza.
wypiekasz własnorecznie?

pzdr

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#13837

Krysko, wypiekam, bo mieszkam za oceanem i tu wszystko "kupne" to z recept chemii organicznej, a na "organiczne" mnie nie stać. Zamiast oddawać ostatnią kroplę potu wartości doddatkowej w zamian za środki płatnicze, siedzę przy komputerze społecznie i walczę....

MarkuD, zaraz zajrzę do recept, dzięki za info.

Pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

faxe

#13855

ja tez i wypiekam i gotuje,bo to najsm,aczniejsze i basta .
trzymaj sie tam cieplutko za ta wielka wodą,pozdrawiam serdecznie

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#13856

Dziękuję, lecę po sól, bo właśnie kiszę kapustę.
Serdecznie pozdrawiam

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

faxe

#13857