Dobrowolne poddanie się egzekucji - porada prawna.

Obrazek użytkownika Fundacja LEX NOSTRA
Kraj

Dobrowolne poddanie się egzekucji

Z cyklu porad prawnych Fundacji LEX NOSTRA

W obrocie profesjonalnym, w szczególności przy udzielaniu kredytów (ale też np. przy udzielaniu poręczeń wekslowych) coraz częściej wymaga się, by dłużnik złożył oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Oświadczenie takie musi zostać zawarte w formie aktu notarialnego.

Oświadczenie takie niezwykle uprzywilejowuje wierzyciela, gdyż ułatwia mu uzyskanie w przyszłości tytułu wykonawczego przeciw dłużnikowi. W miejsce długotrwałego postępowania pojawia się postępowanie klauzulowe.

Istota postępowania klauzulowego

Jest to takie postępowanie, w którym sąd nadaje tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności, która jest niezbędna, by mogła być prowadzona egzekucja komornicza. W omawianym przypadku tytułem egzekucyjnym jest akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji. Sprawami o nadanie klauzuli wykonalności sąd zajmuje się niezwłocznie – musi to zrobić przed upływem trzech dni od dnia wpłynięcia stosownego wniosku.

Jeżeli dłużnik nie złożył oświadczenia o poddaniu się egzekucji, wierzycielowi pozostaje podjęcie kroków w postępowaniu cywilnym, które może trwać miesiącami. Nie dziwi, że wszędzie, gdzie jest to możliwe, wymagają od dłużnika złożenia oświadczenia.

W postępowaniu tym sąd nie bada, czy zobowiązanie rzeczywiście powstało, nie bada źródła zobowiązania. Sąd ogranicza się do ustalenia, czy akt notarialny odpowiada wymogom formalnym określonym w poszczególnych przepisach oraz, w zależności od wariantu (o czym poniżej), m.in. czy minął termin spełnienia świadczenia, czy nie minął termin przed upływem którego wierzyciel może wystąpić do sądu o nadanie klauzuli wykonalności

Rygory

Dłużnik może skutecznie poddać się egzekucji tylko w formie aktu notarialnego. Forma ta została zastrzeżona ad solemnitatem, co oznacza, że niezachowanie jej powodować będzie nieważność czynności.

Akt ów winien określać:

- świadczenia,
- osoby dłużnika i wierzyciela,
- podstawy prawnej obowiązku (źródła zobowiązania, np. umowa),
- terminu, w jakim świadczenie powinno być spełnione.

Ustawodawca przewidział dwa schematy, w oparciu o które dłużnik poddaje się egzekucji:

Całość artykułu dostępna jest na stronie Fundacji LEX NOSTRA:

http://fundacja.lexnostra.pl/index.php/component/content/article/31-aktualnoci/137-dobrowolne-poddanie-si-egzekucji-porada-prawna

Martyna Kośka
współpraca:
Maciej Lisowski

www.fundacja.lexnostra.pl

Ocena wpisu: 
Brak głosów