Projekt Ustawy Rządowej Konstytucji z 3 maja 2012 r.

Obrazek użytkownika kat
Kraj

PREAMBUŁA
W imię Boga, w Trójcy Świętej jedynego. Ja, Jarosław Kaczyński z Bożej łaski i woli Narodu Moralny Prezydent Polski, Najjaśniejszej Rzeczypospolitej.
Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucji narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządów komunistów i Tuska wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Unia Europejska znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia Ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym, wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu.
Do której to konstytucji dalsze ustawy sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.
I. RELIGIA PANUJĄCA
Religią narodową panującą jest i będzie wiara święta rzymska katolicka ze wszystkimi jej prawami; przejście od wiary panującej do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji. Że zaś taż sama wiara święta przykazuje nam kochać bliźnich naszych, przeto wszystkim ludziom jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy i dlatego wszelkich obrządków i religii wolność w krajach polskich, podług ustaw krajowych warujemy.
II. NARÓD
Szanując pamięć przodków naszych jako fundatorów rządu wolnego, narodowi polskiemu wszystkie swobody, wolności, prerogatywy pierwszeństwa w życiu prywatnym i publicznym najuroczyściej zapewniamy, szczególniej zaś prawa, statuta i przywileje temu stanowi od Kazimierza Wielkiego [2], Ludwika Węgierskiego [3], Władysława Jagiełły [4] i Witolda brata jego, Wielkiego Księcia Litewskiego [5], nie mniej od Władysława [6] i Kazimierza Jagiellończyków [7], od Jana Alberta [8], Aleksandra [9] i Zygmunta Pierwszego [10] braci, od Zygmunta Augusta [11], ostatniego z linii jagiellońskiej, Powstańców Listopadowych, Powstańców Styczniowych ,Brygady Marszałka Piłsudskiego , pana Dmowskiego ,Powstańców Wielkopolskich ,Żołnierzy Września 1939 , Żołnierzy Armii Krajowej ,Żołnierzy Wyklętych ,Związku Zawodowego Solidarność , Rolników Indywidualnych i Prezydenta Lecha Kaczyńskiego sprawiedliwie i prawnie nadane, utwierdzamy, zapewniamy i za niewzruszone uznajemy. Godność obywatela polskiego w Polszcze za równą wszelkim stopniom gdziekolwiek używanym przyznajemy. Wszystek naród równymi być między sobą uznajemy, nie tylko co do starania się o urzędy i o sprawowanie posług Ojczyźnie, honor, sławę, pożytek przynoszących, ale oraz co do równego używania przywilejów i prerogatyw stanowi polskiemu służących. Nade wszystko zaś prawa bezpieczeństwa osobistego, wolności osobistej i własności gruntowej i ruchomej tak, jak od wieków każdemu służyły, świątobliwie, nienaruszenie zachowane mieć chcemy i zachowujemy; zaręczając najuroczyściej, iż przeciwko własności czyjejkolwiek żadnej odmiany lub ekscepcji w prawie niedopuścimy, owszem najwyższa władza krajowa i rząd przez nią ustanowiony, żadnych pretensyi pod pretekstem iurium regalium [12] i jakimkolwiek innym pozorem do własności obywatelskich bądź w części, bądź w całości rościć sobie nie będzie. Dlatego bezpieczeństwo osobiste i wszelka własność, komukolwiek z prawa przynależna, jako prawdziwy społeczności węzeł, jako źrenicę wolności obywatelskiej szanujemy, zabezpieczamy, utwierdzamy i aby na potomne czasy szanowane, ubezpieczone i nienaruszone zostawały, mieć chcemy. Naród za najpierwszych obrońców wolności i niniejszej konstytucji uznajemy. Każdego Polaka cnocie, obywatelstwu i honorowi jej świętość do szanowania, jej trwałość do strzeżenia poruczamy jako jedyną twierdzę Ojczyzny i swobód naszych. Postanawiamy jednocześnie iż wszystkie osoby działające na szkodę Rzeczypospolitej i ich obywateli w okresie 1939 2012 winny być pociągnięte do odpowiedzialności karnej , cofnięte zostaną im odznaczenia a także uposażenia finansowe zdobyte w sposób niegodziwy i urągający prawom stanowionym na terytorium RP albowiem ich działania powodowały śmierć więzienie i ubóstwo Polaków .
III. DZIECI, RODZINY i PRZEDSIĘBIORCY
Prawo na teraźniejszym Sejmie zapadłe pod tytułem: Rodziny Nasze Polskie wolne w państwach Rzeczypospolitej w zupełności utrzymane mieć chcemy i za część niniejszej konstytucji deklarujemy, jako prawo wolnego narodu polskiego, dla bezpieczeństwa ich swobód i całości wspólnej Ojczyzny nową, prawdziwą i skuteczną dające siłę. Ustanawia się jeden podatek w wysokości 10 procent od osiągniętych obrotów a kodeks praw handlowych i gospodarczych ustanowiono na lat 100 i przez Rzeczypospolitą gwarantowane całym swym majestatem i godnością iż zmienionymi nie zostaną chyba że mieszczanie i przedsiębiorcy stanowić będą chcieli inaczej. Dzieci nasze jako skarb Polski traktować będziemy od dnia poczęcia i wszystkiemi działaniami ochronnymi je zabezpieczać będziemy .Każda matka otrzyma w okresie ciąży dodatek dziecięcy aby dziecie owe zdrowe na świat przybyło. W okresie trzech lat pierwszych od poczęcia rodzina ta otrzymywać będzie świadczenia pieniężne w wysokości średniej krajowej .Czas spędzony na wychowaniu przyszłego obywatela Polski zaliczan będzie do pracy na rzecz kraju i wynagradzan będzie kwotą 700 zł miesięcznie wraz ze świadczeniami emerytalnymi aż do osiągnięcia pełnoletniości dziecka .
IV. CHŁOPI WŁOŚCIANIE
Lud rolniczy, z pod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źrodło, który najliczniejszą w narodzie stanowi ludność, a zatem najdzielniejszą kraju siłę, tak przez sprawiedliwość, ludzkość i obowiązki chrześcijańskie, jako i przez własny nasz interes dobrze zrozumiany, pod opiekę prawa i rządu krajowego przyjmujemy. Nawzajem włościanie jakiejkolwiek bądź majętności od dobrowolnych umów, przyjętych nadań i z nimi złączonych powinności usuwać się inaczej nie będą mogli, tylko w takim sposobie i z takimi warunkami, jak w opisach tychże umów postanowione mieli, które czy na wieczność, czyli do czasu przyjęte ściśle ich obowiązywać będą. Zawarowawszy tym sposobem dziedziców przy wszelkich pożytkach od włościan im należących, a chcąc jak najskuteczniej zachęcić pomnożenie ludności krajowej, ogłaszamy wolność zupełną dla wszystkich ludzi tak nowo przybywających, jako i tych, którzy by, pierwej z kraju oddaliwszy się, teraz do Ojczyzny powrócić chcieli, tak dalece, iż każdy człowiek do państw Rzeczypospolitej nowo z którejkolwiek strony przybyły lub powracający, jak tylko stanie nogą na ziemi polskiej, wolnym jest zupełnie użyć przemysłu swego jak i gdzie chce, wolny jest czynić umowy na osiadłość, robociznę lub czynsze, jak i dopóki się umowi, wolny jest osiadać w mieście lub na wsiach, wolny jest mieszkać w Polszcze, lub do kraju, do którego zechce, powrócić, uczyniwszy zadosyć obowiązkom, które dobrowolnie na siebie przyjął. Dotyczy to także równych praw przy dopłatach unijnych i równego traktowania rolnika polskiego w Polsce i Europie.

V .GOSPODARKA
. Ustanawia się jeden podatek w wysokości 10 procent od osiągniętych obrotów a kodeks praw handlowych i gospodarczych ustanowiono na lat 100 i przez Rzeczypospolitą gwarantowane całym swym majestatem i godnością iż zmienionymi nie zostaną chyba że mieszczanie i przedsiębiorcy stanowić będą chcieli inaczej. Powołujemy do życia Polski Bank Rozwoju , któren mieć będzie za zadanie : budowę dróg i autostrad od wschodu do zachodu i od południa do północy , budowę kolei państwowych , budowę stoczni polskich aby gwarantować morskie okno na świat dla Rzeczypospolitej. Wszelkie kupna nieruchomości będących własnością narodu które nabyte zostały w sposób rażący i przestępczy zostają z ta chwilą znacjonalizowane a sprawcy osadzeni i pociągnięci do odpowiedzialności karnej. Inwestycje energetyczne będące w rękach obcych związane z bezpieczeństwem Rzeczypospolitej zostają znacjonalizowane z ta chwilą i stanowić będą własność Polski. Powołany zostaje do życia Polski Bank Inwestycyjny mający finansować przedsięwzięcia w Polski przemysł aby nie była zależny od kapitału obcego i chroniony majestatem RP przed działaniami wrogimi. Do życia powołan zostaje Polski Bank Przedsiębiorczości pracujący na rzecz polskiej klasy średniej ,wspomagając go z całą życzliwością i zrozumieniem.Do zycia powołan zostaje Bank Młodości któren finansować będzie młodzież polską w jej wchodzeniu w świat pelnoletności , bank ów będzie aktywnie wspomagał absolwentów szkół wszelkich i gwarantował staże i prace w Polszcze i za granica. Niniejszym całym swym majestatem oświadczamy , iż od chwili tej uznajemy że bogactwo Rzeczypospolitej lezy u podstaw bogatego i rozumnego obywatela. Zniesione zostają wszystkie koncesje i pozwolenia prócz wojskowych i wpływających na bezpieczeństwo Rzeczypospolitej.

VI. RZĄD, CZYLI OZNACZENIE WŁADZ PUBLICZNYCH
Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność obywatelską i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały, trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą, to jest: władza prawodawcza w Stanach zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza w Prezydencie i Wojsku, i władza sądownicza w jurysdykcjach, na ten koniec ustanowionych, lub ustanowić się mających. Rząd ów który powstanie dla dobra narodowego winien Plan Ustalić i ponad podziałami politycznymi dla dobra wspólnego pracować. Wyklucza się jednocześnie udział we władzach ludzi zhańbionych współpracą z sowietami ,wszelkiej maści agenturę sowiecka i innych koterii państw obcych Polsce i narodowi polskiemu.
VII. SEJM CZYLI WŁADZA PRAWODAWCZA
Sejm czyli Stany zgromadzone na dwie Izby dzielić się będą: na Izbę Poselską i na Izbę Senatorską pod prezydencja Prezydenta.
Prawo o sejmikach, na teraźniejszem Sejmie ustanowione, jako najistotniejszą zasadę wolności obywatelskiej, uroczyście zabezpieczamy.
Jako zaś prawodawstwo sprawowane być nie może przez wszystkich i naród wyręcza się w tej mierze przez reprezentantów czyli posłów swoich dobrowolnie wybranych, przeto stanowimy, iż posłowie na sejmikach obrani w prawodawstwie i ogólnych narodu potrzebach podług niniejszej konstytucji, uważani być mają jako reprezentanci całego narodu, będąc składem ufności powszechnej.
Wszystko i wszędzie większością głosów udecydowane być powinno. Przeto liberum veto [17], konfederacje [18] wszelkiego gatunku i sejmy konfederackie, jako duchowi niniejszej konstytucji przeciwne, rząd obalające, społeczność niszczące, na zawsze znosimy.
Zapobiegając z jednej strony gwałtownym i częstym odmianom konstytucji narodowej, z drugiej, uznając potrzebę wydoskonalenia onej, po doświadczeniu jej skutków co do pomyślności publicznej, porę i czas rewizyi i poprawę konstytucji co lat dwadzieścia pięć naznaczamy, chcąc mieć takowy sejm konstytucyjny ekstraordynaryjnym podług osobnego o nim prawa opisu. Traktując konstytucje jako przejściowa prawa i obowiązki winne być ustanawiane na sejmie Wielkim reprezentującym wszystkie opcje polityczne w Polszcze wyłączając z nich partie działające na rzecz mocarstw obcych a także urągające wartościom polskim i godzącym w krzyż któren jest symbolem łączności miedzy Bogiem a Rzeczypospolita. Wyłączone z udziału w życiu publicznym zostają SLD jak namiestnika sowieckiej okupacji w Polszcze oraz RP palikota jako godzący w wartości chrześcijańskie oraz wszystkie inne o zabarwieniu komunistycznym czy faszystowskim.

VIII. PREZYDENT, WŁADZA WYKONAWCZA
Żaden rząd najdoskonalszy bez dzielnej władzy wykonawczej stać nie może. Szczęśliwość narodów od praw sprawiedliwych, praw skutek od ich wykonania należy. Doświadczenie nauczyło, że zaniedbanie tej części rządu nieszczęściami napełniło Polskę. Zawarowawszy przeto wolnemu narodowi Polskiemu władzę praw sobie stanowienia i moc baczności nad wszelką wykonawczą władzą, oraz wybierania urzędników do magistratur, władze najwyższego wykonywania praw prezydentowi w radzie jego oddajemy, która to rada Strażą Praw zwać się będzie. Władza wykonawcza do pilnowania praw i onych pełnienia ścisle jest obowiązana. Tam czynna z siebie będzie, gdzie prawa dozwalają, gdzie prawa potrzebują dozoru egzekucji, a nawet silnej pomocy. Posłuszeństwo należy się jej zawsze od wszystkich magistratur, moc przynaglenia nieposłuszne i zaniedbujące swe obowiązki magistratury w jej reku zostawiamy.
Władza wykonawcza nie będzie mogła praw stanowić ani tłumaczyć, podatków i poborów pod jakimkolwiek imieniem nakładać, długów publicznych zaciągać, rozkładu dochodów skarbowych przez Sejm zrobionego odmieniać, wojny wydawać, pokoju ani traktatu i żadnego aktu dyplomatycznego definitive [19] zawierać. Wolno jej tylko będzie tymczasowe z zagranicznymi prowadzić negocjacje oraz tymczasowe i potoczne dla bezpieczeństwa i spokojności kraju wynikające potrzeby załatwiać, o których najblizszemu Zgromadzeniu sejmowemu donieść winna.
Prezydenturę polski elekcyjnym przez familie mieć na zawsze chcemy i stanowimy. Doznane klęski rezydentury, periodycznie rząd wywracających, powinność ubezpieczenia losu każdego mieszkańca ziemi polskiej, i zamkniecie na zawsze drogi wpływom mocarstw zagranicznych, pamięć świetności i szczęścia Ojczyzny naszej za czasów familii ciągle panujących, potrzeba odwrócenia od ambicji tronu obcych, i możnych Polaków, zwrócenia do jednomyślnego wolności narodowej pielęgnowania, wskazały roztropności naszej oddanie Prezydentury Polskiej prawem następstwa.

Każdy Prezydent, wstępując na tron, wykona przysięgę Bogu i narodowi, na zachowanie konstytucji niniejszej, na pacta conventa [23], które ułożone będą dzisiejszym elektorem Saskim, jako przeznaczonym do tronu, i które tak jak dawne wiązać go będą.
Osoba Prezydenta jest święta i bezpieczna od wszystkiego; nic sam przez się nie czyniący, za nic w odpowiedzi narodowi być nie może; nie samowładcą, ale ojcem i głową narodu być powinien i tym go prawo i konstytucja niniejsza być uznaje i deklaruje.
Wszystkie acta publiczne, trybunały, sądy, magistratury, monety, stemple pod prezydenckim iść powinny imieniem. Prezydent, któremu wszelka moc dobrze czynienia zostawiona być powinna, mieć będzie ius agratiandi [24] na śmierć wskazanych, prócz in criminibus status [25]. Do Prezydenta rozrządzenie najwyższe siłami zbrojnymi krajowymi w czasie wojny i nominowanie komendantów wojska należeć będzie, z wolną atoli ich odmianą za wolą narodu. Patentować oficerów i mianować urzędniki podług prawa niższego opisu, nominować biskupów i senatorów podług opisu tegoż prawa, oraz ministrów jako urzędników pierwszych władzy wykonawczej, jego będzie obowiązkiem.

Wszystkie rezolucje w Straży roztrząsane będą przez skład wyżej wspomniony, decyzja prezydenta po wysłuchanych wszystkich zdaniach przeważać powinna, aby jedna była w wykonaniu prawa wola. Postanawiamy także ,iż wszyscy urzędnicy włącznie z prezydentem odpowiadać będą karnie za zaniedbania i działania na szkodę Rzeczypospolitej bez względu na zajmowane stanowisko.
IX. WŁADZA SĄDOWNICZA
Władza sądownicza nie może być wykonywana ani przez władze prawodawczą, ani przez prezydenta, lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane. Powinna zaś być tak do miejsc przywiązana, żeby każdy człowiek bliską dla siebie znalazł sprawiedliwość, żeby przestępny widział wszędzie groźną nad sobą rękę krajowego rządu.
6-to Oprócz sądów w sprawach cywilnych i kryminalnych dla wszystkich stanów, będzie sąd najwyższy, sejmowy zwany, do którego przy otwarciu każdego sejmu wybrane będą osoby. Postanawiamy iż winna być przeprowadzona lustracja całego sadownictwa pod kątem działań i współpracy na rzecz obcych mocarstw a także wysługiwaniu się okupantom sowieckim od 1939 roku Az do chwili obecnej reprezentowanym w Polsce przez PZPR i SLD oraz ich tajne służby , czyli WSI , SB i TW .
.
X. SIŁA ZBROJNA NARODOWA
Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej. Wszyscy przeto obywatele są obrońcami całości i swobód narodowych. Wojsko nic innego nie jest, tylko wyciągniętą siłą obronną i porządną z ogólnej siły narodu. Naród winien wojsku swemu nadgrodę i poważanie za to, iż się poświęca jedynie dla jego obrony. Wojsko winno narodowi strzeżenie granic i spokojności powszechnej, słowem winno być jego najsilniejszą tarczą. Aby przeznaczenia tego dopełnilo nieomylnie, powinno zostawać ciągle pod posłuszeństwem władzy wykonawczej, stosownie do opisów prawa, powinno wykonać przysięgę na wierność narodowi i prezydentowi i na obrone konstytucji narodowej.
Użyte być więc wojsko narodowe może na ogólna kraju obrone, na strzeżenie fortec i granic, lub na pomoc prawu, gdyby kto egzekucyi jego nie był posłusznym. Powołujemy tedy do życia armie Polską w ilości 100 000 żołnierzy zawodowych .Postanawiamy iż każdy obywatel Polski winien odbyc trzymiesięczny staż wojskowy gdzie nauczon będzie strzelania i sztuki wojennej. Kazden obywatel stanowi rezerwę wojskową RP zwana Gwardia Narodową i winien dwa razy w roku odbyć ćwiczenia strzeleckie. Nadto Gwardia Narodowa zobowiązana będzie do udziału w pomocy przy zagrożeniach kataklizmami które mogą spaść na naszą ojczyznę w postaci powodzi ,huraganów i pożaru lub innych nie wymienionych .
XI EDUKACJA
Synowie i córki polskie, których do następstwa polskości się przeznacza, są dziećmi Ojczyzny, przeto baczność o dobre ich wychowanie do narodu należy, bez uwłoczenia jednak prawom rodzicielskim. Za rządu sam prezydent ze Strażą Edukacyjną i wyznaczonym od Stanów dozorcą edukacji narodu wychowaniem ich opiekować się będzie. Za rządu regencji taż z wspomnionym dozorcą edukację ich powierzoną mieć sobie będzie. W obydwóch przypadkach dozorca od Stanów wyznaczony donosić winien na każdym ordynaryjnym sejmie o edukacji . Komisji zaś Edukacyjnej powinnością będzie podać układ instrukcji i edukacji synów i córek polskich do potwierdzenia sejmowi, a to, aby jednostajne w wychowaniu ich prawidła wpajały ciągle i wcześnie w umysły przyszłych następców ojczyzny naszej, miłość cnoty, Ojczyzny, wolności i konstytucji krajowej. Uczelnie i szkoły winne chować młodzież polską mając na uwadze izby godnymi byli jej obywatelami i dumni z urodzenia w Polszcze . Postanawiamy jednocześnie iż z ta chwilą wszyscy którzy brali udział w wynaradawianiu dzieci naszych pozbawieni zostają prawa wykonywania zawodu nauczyciela a środkom masowego przekazy w tym prasie ,radiu i telewizji zostają cofnięte koncesje na działanie w Polszcze.
Twórcy Konstytucji 3 Maja :
Stanisław August Poniatowski:
Ignacy Potocki
Hugo Kołłątaj
Stanisław Staszic
Stanisław Małachowski:
Aktualizacja Kat 3 Maja 2012

Ocena wpisu: 
Brak głosów