Tradycje samorządowe i problem relacji polsko – śląskich

Obrazek użytkownika Aleksy
Kraj

Śląsk jest bardzo specyficzny na tle otaczających go krajów. Przyczynami tej regionalnej specyfiki są: kultura, powstała w wyniku nachodzenia na siebie rdzennej kultury śląskiej i kultur sąsiednich krajów oraz samorządność, niespotykana na taką skalę ani w Polsce, ani w Czechach. Autonomia ziemi śląskiej sięga w przeszłość do środkowego średniowiecza. W 1138 r. Śląsk stał się jednym z księstw dzielnicowych Państwa Piastów. W 1178 r., na mocy bulli papieskiej, stał się niezależnym bytem państwowym i przetrwał tak, dzieląc się na mniejsze państewka, do XIV wieku, kiedy to został ostatecznie zhołdowany przez królów czeskich. Pod zwierzchnictwem Korony Czeskiej powstał pierwszy śląski parlament – Książęcy Sejm Śląski. System samorządowy Śląska został zachwiany i czasowo upadł 400 lat później, kiedy to wskutek wojen śląskich, większość kraju trafiła pod bezpośrednie władanie Prus. Tradycje samorządności śląskiej odżyły w następnym stuleciu, w czasie tzw. Wiosny Ludów. W skutek tego 30 grudnia 1849 r. został powołany do życia Śląski Kraj Koronny z własnym parlamentem – Sejmem Ziemi Śląskiej (dla porównania polsko – ruska Galicja uzyskała podobny status dopiero 20 lat później). Kraj Śląski istniał do upadku Cesarstwa w 1918 r., kiedy to stał się przedmiotem konfliktów granicznych Polski i Czechosłowacji, zakończonych w 1919 r. podziałem, który zachował się do dziś. Wówczas samorządność powróciła na ziemie zagarnięcie wcześniej przez Prusy. Na mocy Traktatu Wersalskiego na Górnym Śląsku miał odbyć się plebiscyt. Pojawiły się wówczas trzy strony konfliktu o przynależność państwową pruskiego Górnego Śląska:

1)      niemiecka, z której strony wyszło podniesienie Rejencji Opolskiej do rangi pruskiej prowincji Górny Śląsk o specjalnych uprawnieniach oraz obietnica przeprowadzenia referendum w sprawie przekształcenia tej prowincji w samodzielny kraj związkowy Niemiec. 

2)   polska, z której strony 15 lipca 1920 r. wyszła, uchwalona przez Sejm Ustawodawczy, konstytucja śląska, zawierająca statut organiczny, nadająca planowanemu województwu śląskiemu szeroką autonomię wewnętrzną (polityczną, administracyjną i gospodarczą). Opcję tę popierał głównie Wojciech Korfanty.

3)   ślązakowska, postulująca powołanie suwerennego państwa górnośląskiego, z równymi prawami dla wszystkich jej mieszkańców. Opcję tę popierali głównie: książęta, przemysłowcy i inteligencja.

Sprawę ostatecznie rozstrzygnął plebiscyt, w którym jednak można było wybierać wyłącznie pomiędzy Polską (wynik: 40%) i Niemcami (wynik: 60%). Prowincję górnośląską podzielono ostatecznie tak, że Polska otrzymała mniejszą jej część, aczkolwiek z przewagą obszarów przemysłowych, których brakowało w odradzającym się państwie. Nowopowstałe województwo śląskie otrzymało regionalny parlament – Sejm Śląski – który mógł poszczycić się bardzo szeroką władzą ustawodawczą, obejmującą chyba wszystkie dziedziny, za wyjątkiem polityki wojennej, walutowej, zagranicznej i niektórych dziedzin wewnętrznych. Przyłączenie tego kraju do Polski wywołało swego rodzaju konflikt ideologiczny. Na Śląsku tradycyjnie żyły obok siebie różne narodowości, mówiące w różnych językach i praktykujące różne wyznania. Takie wymieszanie kulturowo – etniczne, w połączeniu z prawie dwoma wiekami rządów pruskich, skutkowały tym, że Ślązacy nie podzielali charakterystycznej dla Polaków germanofobii. Niemieckość (podobnie jak polskość) była i wciąż jest bardzo ważnym elementem kultury regionalnej i mało kto na Śląsku chce to zmieniać. Dla przykładu Ślązacy chętnie oglądali w kinach niemieckie filmy i nie widzieli w tym nic złego (co innego polscy urzędnicy). Odnośnie samej autonomii to już w 1935 r. Sejm Polski usunął ze śląskiej konstytucji wymóg zgody Sejmu Śląskiego na jej zmianę, co samo w sobie naruszało zasady jej zmieniania (pierwotne brzmienie art. 44: „Ustawa, zmieniająca niniejszą ustawę konstytucyjną, a ograniczająca prawa ustawodawstwa lub samorządu śląskiego (artykuły 1, 4 do 12, 13 do 33, 36 do 42 i 44), wymagać będzie zgody Sejmu Śląskiego.”). Po drugiej wojnie światowej, 6 maja 1945 r., konstytucja śląska została ostatecznie zniesiona – również z naruszeniem prawa – przez polskie władze komunistyczne. W ciągu najbliższych kilku lat zniesiono stopniowo wszystkie ustawy śląskie.

Te dwa jakże istotne wydarzenia wskazują na to co tak naprawdę łączyło nas z resztą Państwa Polskiego. Pokazuje nam to, że Rząd Warszawski traktował Śląsk jak kolonię wewnętrzną. Kiedy po pierwszej wojnie światowej zabiegał o Górny Śląsk, nie robił tego z chęci pomocy, ani nawet z chęci współpracy, lecz z egoistycznej żądzy pieniądza, śląskiego pieniądza. Jedyne co nas zawsze łączyło z Warszawą, to wagony przyjeżdżające tu PUSTE, a odjeżdżające zawsze wyładowane po brzegi: pieniędzmi, surowcami, dziełami sztuki i maszynami fabrycznymi. Warszawa już od 100 lat okrada Śląsk, a w zamian (sic!) oczekuje wdzięczności. Kiedy w 1945 r. rząd komunistyczny ostatecznie zrealizował plany polskich elit rządzących sprzed 25 lat, rozpoczęła masowa akcja okradania naszego kraju ze wszystkiego, począwszy od dzieł sztuki, na cegłach zabytkowych budynków kończąc (warszawska starówka zbudowana jest właśnie z nich). Wraz z końcem autonomii skończyła się także wolność kulturowo – etniczna Górnoślązaków; śląskość stała się wręcz czynem zabronionym. Rozpoczęła się masowa akcja polonizacyjna – odsunięto ludność rdzennie śląską od stanowisk państwowych; w szkołach zabroniono uczniom posługiwać się ślůnskom godkom (etnolektem śląskim); zabroniono ludziom bycia po prostu Ślązakami. Duży wpływ na to miały wspomniane odrębności śląskie oraz bardzo liczne (dochodzące nawet do kilkudziesięciu procent) deklaracje narodowości górnośląskiej, których skutkiem była właśnie polityka polonizacji Ślązaków, w myśl zasady, że każdy Ślązak musi stać się Polakiem. Warto także wspomnieć o ludności regionu, którą polscy komuniści wypędzili, lub zmusili do emigracji, czyli o całych rzeszach Ślązaków i Niemców śląskich, którzy przed wojną byli lojalnymi obywatelami województwa śląskiego i którzy ciężko pracowali na jego rozwój oraz na to by Warszawa mogła dostać swoją tangetę, a których po wojnie bezpodstawnie obwiniano za całe zło nazizmu, z którym często nie mieli wiele wspólnego (niestety ten kłamliwy pogląd żyje do dziś). Powszechną praktyką stosowaną wobec ludności rodzimej było wyrzucanie całych rodzin z domów na ulicę i wprowadzanie na ich miejsce zupełnie nam obecnej kulturowo ludności polskiej z Ukrainy. Dochodziło do takich absurdów, że w jednym małym mieszkanku zamieszkiwało kilka rodzin, oczekujących na weryfikację narodowościową. A nawet gdy przeszli ją pozytywnie, to nie mieli już do czego wracać, ponieważ ich domostwa były ich już zamieszkane!

Jeżeli zaś chodzi o współczesną gospodarkę ziemi śląskiej, to dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują jasno, że Śląsk jest, po subregionie Warszawa, najbogatszym i najlepiej rozwiniętym regionem całej Polski! Poziom śląskiego PKB zawsze przekracza średnią krajową. Według Eurostatu z 2006 r. województwa śląskie wytworzyły w relacji do unijnego PKB: 56% (dolnośląskie), 42% (opolskie) i 55,5% (śląskie), przy średniej Polski – 52,3% PKB UE, co daje praktycznie najwyższy wynik w państwie. Również nominalny dochód na mieszkańca, w stosunku do średniej krajowej, jest jednym z najwyższych – 102,6% (dolnośląskie), 88% (opolskie) i 112,2% (śląskie). Obecnie województwa śląskie wytwarzają łącznie 25% PKB Polski oraz obejmują 13% jej obszaru i 22,4% ludności (w 1939 r. było to odpowiednio: 46% oraz 1,32% i 4,4%). A to wszystko pomimo polityki marginalizacji prowadzonej względem ziemi śląskiej.

Śląsk od zawsze posiadał olbrzymi potencjał. Niestety obecny ustrój administracyjny Polski uniemożliwia mu jego uwolnienie, ponieważ sprawy, które są dla Śląska istotne rozpatrywane są w oddalonej od Śląska Warszawie. Nie ulega wątpliwości, że decyzje istotne dla nas i dla naszego regionu muszą być podejmowane tutaj, na miejscu, w Katowicach, Opolu i Wrocławiu, a w perspektywie czasu w coraz to niższych ośrodkach, by jak najlepiej mogły sprostać lokalnym potrzebom i wyzwaniom. Dlatego niezbędny jest powrót do naszych wielowiekowych tradycji samorządu i autonomii. Jeżeli spojrzymy na inne państwa i kraje, to zauważymy, że autonomia to rozwój. Dla przykładu kraje autonomiczne znajdują się: w Danii (Grenlandia), Rosji (Jakucja, Tatarstan, Karelia), Chinach (Tybet, Mongolia Wewnętrzna, Hongkong), Wielkiej Brytanii (Szkocja), Finlandii (Wyspy Alandzkie), we Włoszech (Sycylia, Sardynia, Trydent-Górna Adyga) oraz na Ukrainie (Krym). Natomiast wyłącznie z krajów autonomicznych złożone są: Niemcy, Szwajcaria, Austria, Hiszpania, Brazylia, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia oraz wiele innych państw zregionalizowanych i federalnych. Doświadczenia tych państw i krajów oraz samego Śląska, pokazują jasno że samorządy o wiele lepiej zarządzają pieniędzmi, niż rząd scentralizowanego państwa, jakim jest bez wątpienia Rzeczpospolita Polska. Władze państwowe muszą w końcu zrozumieć, że Śląsk i inne regiony Polski nie mogą wykorzystać swego potencjału, kiedy centrala podejmuje za nie decyzje.

Polityka władz polskich prowadzona od 100 lat wobec Śląska nie mogła zapisać się pozytywnie w oczach jego ludności. Jak na ironię to właśnie ona odgrywa dużą rolę w odbudowie śląskiej świadomości etnicznej, którą Ślązacy zademonstrowali już w Narodowym Spisie Powszechnym w 2002 r., kiedy to 173 tys. Polaków zadeklarowało narodowość śląską. Dalsze utrzymywanie, że takowa narodowość nie istnieje przyśpiesza jedynie motor wydarzeń, których polonizacja nie jest już w stanie powstrzymać i które w perspektywie czasu doprowadzą do przywrócenia Ślązakom należnych im praw. Warszawa może już jedynie zaakceptować fakt dokonany i rozpocząć nieunikniony proces decentralizacji i regionalizacji, której rezultatem będzie Polska Rzeczpospolita Federalna… Będzie to państwo o nowym podejściu do wspólnoty państwowej, które nie będzie już utożsamiać swojej egzystencji od przynależności narodowej, etnicznej, językowej, czy wyznaniowej obywateli, lecz od ich przywiązania do Rzeczypospolitej jako wspólnego i niepodważalnego dobra nas wszystkich. Taki stosunek państwa do obywatela doprowadzi do przyjęcia przez pozostałą część polskiej wspólnoty państwowej, niektórych elementów kultury i tradycji regionów pogranicza, takich jak Śląsk, czy Kaszuby – elementów głoszących, że poczucie przywiązania do Heimatu i stawianie go na pierwszym miejscu, nie stoi na przeszkodzie wspólnej tożsamości państwowej z mieszkańcami innych regionów. Osoba deklarująca narodowość zewnętrzną (niemiecką, czeską, żydowską), czy też regionalną (śląską, kaszubską) nie stoi naprzeciw Państwu Polskiemu, ponieważ poczucie przywiązania do państwa, nie musi iść w parze z tożsamością narodową, czy wyznaniową.

Musimy wszyscy pamiętać, że regionalizm nie jest dążeniem do oderwania kawałka Polski, lecz sposobem na lepsze zarządzanie naszym wspólnym dobrem jakim jest Rzeczpospolita. Musimy pamiętać, że najczęściej głównymi wrogami separatystów nie są centraliści, lecz właśnie regionaliści, gdyż uznają oni separatyzm za wypaczenie idei regionalizacji i decentralizacji.

 

 

Proszę o przeczytanie publikacji przed jej skomentowaniem.

 

Komentarze, które nie odwołują się do treści publikacji, są sprzeczne z prawem i zasadami prowadzenia dyskusji, napisane są w celach prowokatorskich, lub zawierają treści obraźliwe będą zgłaszane do usunięcia.

Jeżeli ktoś chce sobie pogadać o rewizjonizmie, separatyzmie, lub innych tego typu patologiach niech założy osobny temat.

Brak głosów

Komentarze

W poprzednich komentarzach zebrało się masakrycznie dużo postów, które nijak miały się do publikacji. Niektóre posty były nawet obraźliwe i chamskie, tak więc postanowiłem to wyczyścić. Informuję jedynie, że żadne próby chamskich odzywek nie będą już przeze mnie ignorowane.

Vote up!
0
Vote down!
0
#152953

Dałam 1 za wyczyszczenie. Tak się nie robi. Użytkownik Aleksy jednostronne wykasował swoją notkę z wszystkimi komentarzemi.

Czy po ponownym opublikowaniu notki po skasowaniu komentarzy liczysz na sensowną dyskusję z innymi użytkownikami?

Ile razy zamierzasz jeszcze kasować i ponawiać wątek? Autoreklama i autocenzura równocześnie. Istnieje jeszcze możliwość zgłoszenia do administracji o zamknięcie wątku.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153013

Ślązacy pokazali to w trakcie powstań Śląskich

Vote up!
0
Vote down!
0
#152962

piszesz o Śląsku (jako całości) czy o Górnym Śląsku? bo strukura tekstu jest dość chaotyczna

Vote up!
0
Vote down!
0

Lucy

#152968

............ Święta idą , a ten znowu z tą Autonomią no weż Ty się walnij i idż do Kościoła.. zaraz , zaraz a wy w tej, RAŚ-owej Krainie, obchodzicie Wilkanoc ?? Aleksy, jedz z umiarem, bo znowu ci coś -pierdyknie:-)). A jeszcze jedno... zabierz tego Gorzelika do spowiedzi . Wesołego, Hande Hoch !! sorry,Maine Herr, za classic.. Zostaje jeszcze piórko w dupę i ogłoszenie, że się jest rajskim ptakiem! Lub laska dynamitu (w to samo miejsce) i na podbój przestrzeni kosmicznej. Podróż w stylu "Śladami Gagarina". Tylko ten, cholera, z kłopotami, bo kłopotami, ale wrócił.

Vote up!
0
Vote down!
0
#152981

Z uwagi na ważkość tematu a także obszerny zakres zagadnienia podjąłem się polemiki, ale na swoim blogu i przedstawię w cyklu wpisów dzieje Śląska zgodnie z aktualną wiedzą historyczną.
pozdrawiam
MD

Vote up!
0
Vote down!
0
#152993

zagrałeś niezbyt czysto, kasując oprócz swego tekstu wszystkie komentarze, także te, które były merytoryczne.
jest opcja zgłaszania naruszeń regulaminu do administracji, z której możesz korzystać.
czyżbyś liczył na totalne znudzenie polemistów poprzez ciągłe odgrzewanie starego kotleta.

btw w tagach mamy "narodowość śląska". nacjonalizm? :)))

Vote up!
0
Vote down!
0
#153001

Ile razy zamierzasz jeszcze kasować i ponawiać wątek?

Poprzedni wątek zawierał zbyt dużą liczbę postów, które nic nie wnosiły do dyskusji, a były nieraz obraźliwe, czy też łamały prawo państwowe. Tym razem jednak zamierzam dopilnować porządku na tym temacie i nie zamierzam pociągać się już do tak drastycznych i hańbiących metod.

Ślązak to Polak

Ślązacy pokazali to w trakcie powstań Śląskich

Ależ oczywiście. Nie da się zaprzeczyć, że śląska wspólnota regionalna jest związana z Polską, za którą płaciła krwią. Jednak należy tu podjąć wątek z tej publikacji mówiący o różnej tożsamości etnicznej, ale wspólnej państwowej. W powstaniach nie walczyli jedynie Ślązacy utożsamiający się z polską opcją narodową i mówiący śląską polszczyzną. Brali w nich także udział osoby utożsamiające się z niemiecką opcją narodową i mówiące śląską niemczyzną. Dotyczy to także Ślązaków nie utożsamiających się ani z polską, ani z niemiecką opcją narodową. Walczyli za Polskę, ponieważ czuli związek z tym państwem, niezależnie od poczucia tożsamości narodowo-etnicznej i używanego języka. W dokumentach służb II RP zachowały się notki mówiące o np. Ślązakach niemieckich i nieokreślonych o polskiej opcji państwowej.

"Osoba deklarująca narodowość zewnętrzną (niemiecką, czeską, żydowską), czy też regionalną (śląską, kaszubską) nie stoi naprzeciw Państwu Polskiemu, ponieważ poczucie przywiązania do państwa, nie musi iść w parze z tożsamością narodową, czy wyznaniową." - przedostatni akapit.

To w końcu... piszesz o Śląsku (jako całości) czy o Górnym Śląsku? bo strukura tekstu jest dość chaotyczna

Generalnie opisuję Górny Śląsk, gdyż na Dolnym doszło bardzo szybko do germanizacji, aczkolwiek przed podbojem pruskim była na całym Śląsku autonomia ze stolicą we Wrocławiu.

Z uwagi na ważkość tematu a także obszerny zakres zagadnienia podjąłem się polemiki, ale na swoim blogu i przedstawię w cyklu wpisów dzieje Śląska zgodnie z aktualną wiedzą historyczną.

Może Pan przedstawić pokrutce co w mojej publikacji jest niezgodne z prawdą historyczną?

btw w tagach mamy "narodowość śląska". nacjonalizm? :)))

W żadnej formie. W publikacji pisze m.in. o narodowości śląskiej dlatego ująłem ją w tagach. Zamieściłem też tag "Polacy" co też nie jest nacjonalizmem.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153047

to nie jest wytłumaczenie, dlaczego skasowałeś komentarze. tutaj każdy odpowiada za swoje słowa i nie trzeba uciekać się do cenzury - są "naruszenia" i z tego trzeba korzystać, a nie z "odgrzewania kotletów". ta notka właściwie powinna zniknąć ze strony głównej, bo już raz na nie była.

[quote]Jednak należy tu podjąć wątek z tej publikacji mówiący o różnej tożsamości etnicznej, ale wspólnej państwowej.[/quote]
przecież tożsamość etniczna nie ma nic wspólnego z RAŚ - sam to poprzednio pisałeś. po co podejmować ten wątek?

jest "naród śląski"?
http://pl.wikipedia.org/wiki/Narodowo%C5%9B%C4%87_%C5%9Bl%C4%85ska

Vote up!
0
Vote down!
0
#153051

[quote]"pokrutce" pisze się po polsku "pokrótce"[/quote]Dziękuję Panu, że zwrócił mi na to uwagę.. Co za niefart..

[quote]przecież tożsamość etniczna nie ma nic wspólnego z RAŚ - sam to poprzednio pisałeś. po co podejmować ten wątek?[/quote]Owszem nie ma, lecz:
1. To nie jest publikacja o RAŚ.
2. Została poruszona sprawa przywiązania Ślązaków do Polski. Rozwinąłem temat tak by przedstawić, że dotyczy to całej wspólnoty regionalnej a nie jej części o polskiej opcji narodowej.

[quote]jest "naród śląski"?[/quote]Czy jest naród śląski? Tego wolę nie rozstrzygać, gdyż to wojna na definicje. Jednak co do narodowości śląskiej to uważam, że istnieje i sam deklaruję przynależność do niej.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153052

publikacja nie ma nic wspólnego z działaniem na rzecz autonomii Śląska? przecież cały czas o to panu chodzi, o autonomię Śląska. bo o co? o przypominanie dziejów Śląska? tylko i wyłącznie? rozmowa z panem przypomina gadanie do głuchego. wymyśla pan przeróżne wykręty, żeby nie dotykać sedna sprawy. porusza pan sprawy etniczne, które wg pana nie mają znaczenia. i tak dookoła Wojtek, albo dokoła Macieju - jak kto woli.

a ja uważam, tak jak rozstrzygające tę sprawę trybunały, że narodu śląskiego nie ma. a skoro nie ma narodu, to nie ma też narodowości śląskiej. tak orzekły sądy i takie jest obowiązujące prawo. bocznymi drzwiami próbuje się narodowość śląską przemycić do świadomości Polaków np. umieszczając ją na listach w formularzach administracji państwowej. a wszystko to w związku z modą na szanowanie mniejszosci wszelkiego autoramentu i poprawności liberalnej.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153212

[quote]publikacja nie ma nic wspólnego z działaniem na rzecz autonomii Śląska? przecież cały czas o to panu chodzi, o autonomię Śląska. bo o co? o przypominanie dziejów Śląska? tylko i wyłącznie?[/quote]Publikacja mówi o samorządzie śląskim, o wizji Polski regionów - o tym piszę. A przypomnienie dziejów śląskich to druga powiązana też sprawa - coś wpłynęło na to, że śląskość jest tak jak jest.

[quote]a ja uważam, tak jak rozstrzygające tę sprawę trybunały, że narodu śląskiego nie ma. a skoro nie ma narodu, to nie ma też narodowości śląskiej. tak orzekły sądy i takie jest obowiązujące prawo. [/quote]Plącze Pan sprawy. Państwo nie decyduje o istnieniu bądź nie istnieniu narodu. Gdyby Łużyce trafiły do Polski, to polski sąd odmówiłby rejestracji stowarzyszenia mówiącego o narodzie serbołużyckim, choć obecnie w Niemczech są mniejszości narodową. Zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych z 2005 r. (art. 2 ust. 1 pkt 6) mniejszość narodowa ma państwo. Tutaj sąd uznał więc, że Ślązacy nie mogą ubiegać się o status mniejszości narodowej, gdyż nie ma państwa śląskiego. Jednakże narodowość śląska istnieje i tego polskie sądy nie zanegowały. Narodowość to grupa narodowa, lub grupa etniczna zgodnie z ustawą o NSPLiM 2011 (art. 2 pkt 6), co oznacza że narodowość śląska istniej zgodnie z prawem polskim jako grupa etniczna (czyli wg art. 2 ust. 3 ustawy o mniejszościach) .

Vote up!
0
Vote down!
0
#153283

nie ma na Śląsku samorządu? pod poprzednim wpisem już wyjaśniałem którędy prowadzi droga, bez libertariańskich pomysłów na osłabianie państwa. droga jest prosta: partia - parlament - zmiana prawa - większe przywileje samorządów.

to nie państwo decyduje, a trybunały.
[quote]Europejski Trybunał Praw Człowieka w 2004 r.[1] oraz Sąd Najwyższy w 1998 r. i w 2007 r. przyjęły, że w powszechnej ocenie społecznej Ślązacy nie są uważani za odrębną grupę narodową[2].[/quote]

skąd pan wie co by było gdyby? to w związku z Łużycami.

czyli narodu nie ma, a narodowość jest, bo jest grupa etniczna. niech i tak będzie. btw - co to znaczy, że mniejszość narodowa ma państwo? to oznacza, że mniejszość niemiecka ma państwo Niemcy. dobrze to rozumiem i niczego nie plączę. teraz mała grupa etniczna chce zrobić państwo śląskie, żeby uznano ich jako naród. a co potem?

Vote up!
0
Vote down!
0
#153382

[quote]nie ma na Śląsku samorządu? pod poprzednim wpisem już wyjaśniałem którędy prowadzi droga, bez libertariańskich pomysłów na osłabianie państwa. droga jest prosta: partia - parlament - zmiana prawa - większe przywileje samorządów.[/quote]1. Samorząd jest ale ograniczony, przez co też niezdolny do realnego sprostania sprawom regionu.
2. Decentralizacja nie jest "pomysłem na osłabianie państwa", lecz sprawdzonym sposobem administracji współczesnym państwem obywatelskim. Władza centrala zachowuje najważniejsze atrybuty takie jak wyższe sądy, obywatelstwo, dyplomacja, wojsko, waluta, koordynacja spraw międzyregionalnych. To te dziedziny powinny być w rękach centrali, bo tylko ona może je wykonywać w stabilnym państwie. Sprawy wewnętrzne mogą bez problemu regulować samorządy. Żeby wszystko było w granicach prawa to mamy Konstytucję, która określa co można a co nie, osoba silnego Prezydenta, a jak trzeba będzie uchwalić ustawy centralne"uzupełniające" do Konstytucji to mamy Sejm i Senat.

[quote]skąd pan wie co by było gdyby? to w związku z Łużycami.[/quote]Ponieważ ustawa o mniejszościach narodowych nie uznaje praw narodowych Serbów łużyckich, pozostawiając im status grupy etnicznej. Zgodnie z prawem polskim w Polsce nie ma narodu śląskiego, ale jest narodowość śląska (śląska wspólnota etniczna).

czyli narodu nie ma, a narodowość jest, bo jest grupa etniczna. niech i tak będzie. btw - co to znaczy, że mniejszość narodowa ma państwo? to oznacza, że mniejszość niemiecka ma państwo Niemcy. dobrze to rozumiem i niczego nie plączę. [quote]teraz mała grupa etniczna chce zrobić państwo śląskie, żeby uznano ich jako naród. a co potem?[/quote]Która grupa etniczna? Bo ja żadnej nie znam takiej. Znam dążenia do autonomii i to nie śląskiej wspólnoty etnicznej, lecz regionalistów śląskich.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153444

1. podałem przepis na zwiększenie kompetencji samorządu wielokrotnie. nie trzeba do tego autonomii.
2. decentralizacja to nie podział państwa na autonomiczne! części z własną konstytucją. są regiony, samorząd i jedna konstytucja.
3. ale po co pan gdybie?
4. narodu nie ma, a narodowość jest - przecież tak napisałem wyżej. o co chodzi? o wbijanie tej niekonsekwencji do naszych głów?
5. czyli śląska wspólnota etniczna nie ma tu nic do rzeczy?
to tylko jacyś regionaliści z libertariańskim pomysłem, żeby im podatki obniżyć, bo nie chcą łożyć na innych? ja też nie chcę i co? mam się "autonomizować" czy głosować na tych, którzy podatki mi obniżą?
skąd zatem ten pomysł na autonomię? dlaczego ma to być rozwiązywane na ulicach, a nie w parlamencie, gdzie jest miejsce na zmienianie prawa.

kwestionuje pan demonstracje pod pałacem prezydenckim, a sam popiera anarchistyczno-libertariańską działalność antypaństwową.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153552

[quote]1. podałem przepis na zwiększenie kompetencji samorządu wielokrotnie. nie trzeba do tego autonomii.[/quote]Autonomia to właśnie samorządność. RAŚ działa też na rzecz decentralizacji Polski w ogóle, w tym zwiększenia kompetencji samorządu mazowieckiego. Co do parlamentu to tak, jest to metoda, do której trzeba dążyć. Jeżeli będzie decentralizacja konstytucyjna to wtedy nikt nie będzie walczył autonomię, bo samorząd będzie.

[quote]2. decentralizacja to nie podział państwa na autonomiczne! części z własną konstytucją. są regiony, samorząd i jedna konstytucja.[/quote]Autonomizacja państwa jest formą decentralizacji. Co do konstytucji to nigdy konstytucje regionalne nie mogą być sprzeczne z centralą, przy czym przy w państwie regionów jest jedna Konstytucja, a regiony działają na zasadzie ustaw organicznych, które muszą być zgodne z Konstytucją. W takiej ustawie organicznej byłoby zapisane co może samorząd regionalny, jakie są jego władze, jak ogłasza się akty urzędowe, kto pilnuje porządku i jak się rozlicza.

[quote]3. ale po co pan gdybie?[/quote]Ja przedstawiam po prostu jak to wygląda ze sprawą narodu w różnych państwach.

[quote]4. narodu nie ma, a narodowość jest - przecież tak napisałem wyżej. o co chodzi? o wbijanie tej niekonsekwencji do naszych głów?[/quote]Przepraszam, ale jakiej niekonsekwencji? Potwierdziłem to co Pan pisał i tyle.

[quote]5. czyli śląska wspólnota etniczna nie ma tu nic do rzeczy?[/quote]Ludzie z tej grupy mogą, ale nie muszą. Zwolennikami autonomii są też osoby, które nie deklarują narodowości śląskiej i ma odwrót.

[quote]to tylko jacyś regionaliści z libertariańskim pomysłem, żeby im podatki obniżyć, bo nie chcą łożyć na innych? ja też nie chcę i co? mam się "autonomizować" czy głosować na tych, którzy podatki mi obniżą?[/quote]1. Nie rozumiem o co Panu chodzi z tymi podatkami? To czy podatki spadną czy wzrosną zależeć będzie od władz, czyli tak jak dziś. Nie widzę powodów do robienia magii.
2. Kto nie chce łożyć na innych?

[quote]skąd zatem ten pomysł na autonomię? dlaczego ma to być rozwiązywane na ulicach, a nie w parlamencie, gdzie jest miejsce na zmienianie prawa.[/quote]A jak inaczej jak nie poprzez władze? RAŚ chce wprowadzić autonomię, ale demokratycznie.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153557

1. no to dążcie... w parlamencie.
2. na razie obowiązuje inna forma decentralizacji: podział administracyjny i samorządy lokalne. autonomii nie przewiduje się, a ja czytam w gazetach o jakiejś własnej konstytucji (niby podrzędnej, ale jednak). czy to nieprawda?
3. no to sobie pan gdybaj o innych państwach. wtrącę tylko tyle, że podobno RAŚ chce dużo więcej niż mają landy w RFN.
4. czy to jest konsekwentne: narodu nie ma, państwa nie było i nie ma, a narodowość jest? można w takim wypadku mówić o przynależności do grupy etnicznej, a nie narodowości. jest narodowość góralska, kaszubska, kurpiowska, łowicka, wielkopolska, małopolska, mazurska, warmińska, kujawska itd.?
5. pewnie, że nie muszą, bo kto ich zmusi? :)))
nie ściemniaj pan, bo przecież wiadomo, że autochtoni wiodą prym.
6. podatki płacone przez autonomię centrali. podobno 10 procent i ani grosza więcej. ja też chcę takiej autonomii.
7. no właśnie, przez władze. na Śląsku przez PO - zapętlonych liberałów, którzy sprzysięgną się z każdym, kto reprezentuje jakąś siłę (zademonstrowaną na ulicach) i jest przeciwko...

Vote up!
0
Vote down!
0
#153564

1. -
2. Obecna decentralizacja to decentralizacja ustawowa, co stwarza ryzyko, że kolejny rząd może ją zlikwidować. RAŚ kiedyś myślał o własnej Konstytucji, tak jak miało to miejsce przed wojną, jednak później doszedł do wniosku, że w państwie zregionalizowanym to bez sensu. Konstytucja regionalna istnieje w krajach związkowych, zaś w państwie unitarnym zregionalziowanym działa to na zasadzie ustaw organicznych, które zaś działają w granicach Konstytucji państwa.
3. RAŚ dąży do takiego stanu rzeczy, ze centrala zajmowałby się wojskiem, dyplomacją, walutą, sądami centralnymi i połączeniami krajowymi. Reszta zaś byłaby rozdzielona mocą ustaw organicznych.

4. Narodowość to naród, lub grupa etniczna. Jeżeli zaś pojawia się obok siebie określenie "naród" i "narodowość", np. w Hiszpanii, gdzie mamy naród hiszpański oraz narodowość katalońską (inaczej katalońską wspólnotę etniczną). To czy są narodowości, o które Pan pyta zależy od grup, które je deklarują. Nie ode mnie ;-))

5. Autochtoni wiodą prym? Może i tak, może nie. Skąd mam to wiedzieć? Nie mamy informacji nt. autochtoniczności.

6. 10% to przykład. Wysokość jaką powinien region płacić powinna zostać ustalona w ustawie organicznej zgodnie z zakresem obowiązków i liczbą ludności.

7. Liberałowie i PO? To tak jakby powiedzieć - PIS i antyklerykalizm. W obu przypadkach zestawienia sobie przeczą. Po na Śląsku wygrywa, ale nie dlatego, że lud śląski ich kocha. W wyborach samorządowych głosuje się bardziej na ludzi, niż na komitet. Dla przykładu do Sejmiku Śląskiego wszedł z komitetu RAŚ - dr Jerzy Gorzelik - postulujący autonomię, zaś z listy Po wszedł Piotr Spyra (śląski karierowicz, skaczący z partii do partii). Wywalili go z zarządu, żeby dać tam miejsce Gorzelikowi (i tu się wyborcom polizali, ale Spryrę dali na wicewojewodę śląskiego, czy się (za mocnym przeproszeniem) na wyborców "wysrali". PO utrzymuje się na śląskim rynku z dwóch powodów:
1) część ludzi nie widzi alternatywy (a ta jest przecie spora, tylko nie wypromowana).
2) druga część (sądzę, że większa) głosuje na ludzi, więc PO zbiera ich na swoich listach.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153642

tak czy nie?

niech będzie - narodowość to także przynależność do grupy etnicznej.

czyli nie ma jeszcze narodu śląskiego, ale są przesłanki, żeby taki naród stworzyć. oczywiście w działaniu przeciw narodowi polskiemu (jako dowód niech służy antypolska retoryka autonomistów z p. Gorzelikiem na czele)
http://www.opcjanaprawo.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3001:konstytucja-dla-lska&Itemid=10

zapętleni liberałowie to nienormalni liberałowie

Vote up!
0
Vote down!
0
#153771

[quote]wiodą prym?
tak czy nie?[/quote]Chcesz Pan uzyskać ode mnie informację, której chyba nikt nie wie. Nie da się ot tak podzielić - ty rdzenny, ty nie.

[quote]czyli nie ma jeszcze narodu śląskiego, ale są przesłanki, żeby taki naród stworzyć. oczywiście w działaniu przeciw narodowi polskiemu[/quote]Lub czeskiemu, gdyż Śląsk leży w Polsce i Rep. Czeskiej. Jednak nie ma przesłanek aby coś takiego miało powstać, gdyż nikt nie zamierza oddzielać Śląska od Polski. Autonomia nie może być państwem, bo przestałaby być autonomią.

[quote]jako dowód niech służy antypolska retoryka autonomistów z p. Gorzelikiem na czele[/quote]Ja wolę patrzeć na czyny. Słowa nic nie znaczą, co widać po obietnicach wyborczych.

[quote]zapętleni liberałowie to nienormalni liberałowie[/quote]Chce Pan pogadać - proszę założyć temat o gospodarce.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153783

nie porzebuję od pana informacji nt. narodowości Gorzelika i s-ki. przecież to rodowici Ślązacy. dobrze, że jeszcze nie ślązakowcy.

jeszcze nikt oficjalnie nie zamierza, ale co będzie zamierzał za 10, 20, 30 lat, tego nie wie nikt. od autonomii do państwa - są przykłady W Europie takiego właśnie działania. daj palec, a stracisz rękę.

jeśli słowa nic nie znaczą, to po co skasował pan swój poprzedni wpis. czyżby jednak znaczyły?

liberalizm to nie tylko gospodarka.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153813

To co Gorzelik powiedział (te słynne słowa) nie odzwierciedliły się w życiu realnym. Nie zauważyłem, aby dr Gorzelik łamał postanowieni art. 82-86 Konstytucji RP. Z tą ręką i palce to w przypadku Śląsk nie jest akurat dobry przykład, ponieważ wśród Ślązaków jest szeroka tożsamość państwowa. Tej tożsamości nie mieli kosowscy Albańczycy.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153818

Poprzedni wątek zawierał zbyt dużą liczbę postów, które nic nie wnosiły do dyskusji, a były nieraz obraźliwe, czy też łamały prawo państwowe. Tym razem jednak zamierzam dopilnować porządku na tym temacie i nie zamierzam pociągać się już do tak drastycznych i hańbiących metod.

Proszę teraz udowodnić, że wykasowane przez Ciebie posty łamały prawo państwowe.

Wygodna sytuacja - skasować posty i pomawiać później portal i użytkowników.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153559

udowodnij to, albo odwołaj

Vote up!
0
Vote down!
0
#153576

"Pan tu, panie Pogorzelski, robisz swoje - a ja gorę!"

Harcujecie Aleksy jak, nie przymierzając, konie Przewalskiego ale dowodów na łamanie prawa państwowego przez nppl nie podałeś. Proszę skorygować te insynuacje.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153808

pewnie Aleks nam oślepł od wpatrywania się w czarnego orła na żółtym tle.
dla lokalnych działaczy to wpatrywanie się ma bezpośrednie przełożenie na zasobność kieszeni i władzę. mało teraz, chcą więcej.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153817

- Jestem ciekaw jaki to "narod" , ktory liczy podobno az 170 tys ......

wiec dalej jak Mniejszosc 2%towa moze probowac narzucic wiekszosci 98-mio %%

jakiekolwiek sprawy na SLASKU ?

- Skadinand mi wiadomo, ze w gorzystym terenie na pograniczu 3 krajow - Turcja, Iran ,Irak zyje 20 000 000 Kurdow, ktorzy nie maja wlasnego Panstwa....., co lepsze nigdy go chyba nie mieli.

- Jesli w granicach I Rzeczypospolitej i potem zyli Tatarzy, osiedleni przewaznie przymusowo i tak juz ponad 300 lat, to jaka narodowosc wpisuja sobie podczas spisow ?Czy mozna liczyc kiedys na to ,ze zrobimy kiedys Autonomie Tatarska na Suwalszczyznie i Bialostockiem?

 

PS. Aleks ile placa za takie wpisy i skad masz Pan  tyle czasu na uprawianie :

- Prpoagandy ?

- czy moze ktos powiedzial "masz tu kaduceusz polski : mac nim wode mac "

za Krakowskim Poeta Wyspianskim ?

Vote up!
0
Vote down!
0
#153059

[quote]- Jestem ciekaw jaki to "narod" , ktory liczy podobno az 170 tys ......[/quote]Naród serbołużycki liczy 50 tys. osób, jednak sprawa narodu śląskiego nie jest poruszana w mojej publikacji. Użyłem za to określenia "narodowość", które jest określeniem neutralnym.

[quote]wiec dalej jak Mniejszość 2%towa może próbować narzucić większości 98-mio %% jakiekolwiek sprawy na ŚLĄSKU ?[/quote]Ależ proszę Pana, żadna mniejszość narodowa/etniczna nie narzuca niczego. Dążenia do autonomii odbywają się na zasadach demokracji i w oddzieleniu od elementu etnicznego.

Reszta postu była nie na temat, więc się nie odnoszę.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153063

"żadna mniejszość narodowa/etniczna nie narzuca niczego."pisze Aleksy a

od kilku dni pitolenie na temat Slaskiej autonomi - czy to nie jest narzucanie?

Hitler podczas drugiej wojny to nawet wynalazl tzw "Goralenvolk" na Podhalu,

oczywiscie Gorale mieli go (mowiac po Czesku ) "w koneczniku"

i robili za kurierow dla podziemnej Polskiej Armii na pohybel faszystom.

Ten zas tu chyba robi za tube Gorzelnika i RAS.......

Jak sie jakas agencja zmowi i ustawi mi przy drodze wielka reklame np z cycuchami prawie na wierzchu  reklamujacymi jakis towar -  to rozprasza swiadomie moja uwage jako kierowcy i MOZE PRZYCZYNIC SIE  do kraksy drogowej,

bo jakos tak sie zlozylo, ze ok 90% bodzcow odbieramy wzrokowo.

Jak tu Wasc nie bedziesz pitolil permanentnie do znudzenia i obrzydzenia

o autonomi, ktorej jakas mniejszosc 2% chcialaby narzucic wiekszosci 98% na terenie Slaska

lub liczac do 38 mln te 170 tys to 0,44% ludzi w POlsce

wiec to tak jakby maly paluszek u lewej stopy chcial kiwac glowa.....

Wole na ryby jechac i z nimi " pogadac"

 

 

 

Vote up!
0
Vote down!
0
#153089

1)Jak bylem w wojsku kiedys to w "mojej"  jednostce byli chlopaki spod Czluchowa, Koscierzyny....

2)" dosc tego pitolenia, chlopcy do bitki...."

czylio przebierancach na wesolo:

www.youtube.com/watch?v=GDZ5fihJBh0&feature=related

 

Vote up!
0
Vote down!
0
#153115

[quote=Emir]

1)Jak bylem w wojsku kiedys to w "mojej"  jednostce byli chlopaki spod Czluchowa, Koscierzyny....

2)" dosc tego pitolenia, chlopcy do bitki...."

czylio przebierancach na wesolo:

www.youtube.com/watch?v=GDZ5fihJBh0&feature=related

 

[/quote]
costerin

Piekne sa Kaszuby,piekny jest SLask,ale najpiekniejszy na swiecie jest krakow.
czesto tam bywam wiec mam nadzieje ze wiesz pod ktorym parasolem na rynku jest najlepsze piwo.

Vote up!
0
Vote down!
0

costerin

#153121

- ze pozdrawiam Costerina?, qurna nasza krakowsko-kaszubska sprawa !!!!!

Mozemy sie umowic na ryby na Kaszubach albo na Rynku kolo golebi i nikomu nic do tego.....

2) za powiadomienie o tresci wojskowej - qurde to sie juz dawno przedawnilo i nie zdradzam tajemnic wojskowych !!!

-3) czy nie wolno oglosic Towarzystwa Przyjazni Pols( sorry ) Krakowsko-Kaszubskiej?

4) czy moze ktos"nie lubi chamstwa i goralskiej muzyki " i banuje Kwicola z Pyzdrom ?

Co za " jaja wielganocne" ?

Niech to nagla kaszubska krew zaleje....., ze zacytuje wojskowe powiedzonko.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153197

Proszę pisać o przyjaźni polsko-kaszubskiej. Sam pisze przecież o związkach śląskiej wspólnoty regionalnej z Polską, o tym że Ślązacy to część polskie wspólnoty państwowej a Śląsk to integralna i nieodłączna część Polski.

Tylko, że to nie jest temat o relacjach polsko-kaszubskich.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153284

"Więc po co się Pan udziela, skoro się Panu nie chce dyskutować?"

Bo nie znosze Bilbordow i mam uczulenie na reklamy.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153101

Co to ma wspólnego z tematem?

Vote up!
0
Vote down!
0
#153107

that is it

mein Herr

Auf Wiedersehen.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153116

costerin

Nie wycieraj swej niemieckiej geby Kaszubami,Kaszuby trzymaja z Bogiem,Kaszub to Polak bo;
;Jestam Kaszuba-Polska Matka moja.
Piszesz o slasku pisz o slasku,Kaszuby zostaw w polsce i w spokoju,bo mozesz ; jakos klonico przez leb dostac,az ci klatry powyrywa;

a oto po raz kolejny przepis na autonomie;
wejdz jak mama pozwoli do wc usiadz na tronie,autonomicznym,jak skonczysz to popatrz do muszli,to co tam zobaczysz to wlasnie twa autonomia.

Jezeli komus tutaj grozisz sadami to pamietaj,nie ma jeszcze u nas w polsce,gebelsowskich sadow i paragrafow,chociaz dziesiatki obowiazuja ciegle u was w rzeszy,chociazby ten ktorego zniesienia nie chcial herr tuzk-[w polsce zwany tusk]
---Przepis ustanowiony przez goeringa,zabrania sie tworzenia,dzialalnosci,funkcjonowania jakiejkolwiek organizacji mowiacej o mniejszosci polskiej.Pomimo poteznej poloni w rzeszy niemieckiej,nie ma zgody na powolanie statutu mniejszosci polskiej,kobiety biorace rozwod z goebelsem,musza oddac dzieci,jezeli nie zrobia tego same zostana one im odebrane sila,setki takich spraw toczy sie miesiac w miesiac,polskie sady nakazuja odwozenie dzieci do rzeszy,pozwalaja nawet na przyjazd urzednikow rzeszy do polski i w towarzystwie milicji trzeciego prl-u sila zabieraja matkom dzieci.

Jawne nawolywanie,jak twoje goebelsie i podwazanie granic,konstytucji oraz dazenie do zmiany polski na jakas tam republike federalna to jest wlasnie przestepstwo,uwazaj abys nie wyladaowal na lawie w polskim sadzie,nie licz na to ze nie bedziesz sadzony bo jestes goebels czy szwab,wszystko jedno jak was zwal hitlerowcy.

---NIE GROZ TUTAJ NIKOMU,BO TEN PORTAL TO KAWALEK WOLNEJ POLSKI,CHCESZ GROZIC PRZENIES SIE NA PORTAL gazety schechtera lub do tusk vision network.

Vote up!
0
Vote down!
0

costerin

#153077

Komentarze, które nie odwołują się do treści publikacji, są sprzeczne z prawem i zasadami prowadzenia dyskusji, napisane są w celach prowokatorskich, lub zawierają treści obraźliwe będą zgłaszane do usunięcia.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153081

[quote=Aleksy]Komentarze, które nie odwołują się do treści publikacji, są sprzeczne z prawem i zasadami prowadzenia dyskusji, napisane są w celach prowokatorskich, lub zawierają treści obraźliwe będą zgłaszane do usunięcia.[/quote]
costerin

napisz do herr thuzk-a pomoze ci przeslac zgloszenie do frau merkel lub steibach.

Vote up!
0
Vote down!
0

costerin

#153088

[quote=Aleksy]Komentarze, które nie odwołują się do treści publikacji, są sprzeczne z prawem i zasadami prowadzenia dyskusji, napisane są w celach prowokatorskich, lub zawierają treści obraźliwe będą zgłaszane do usunięcia.[/quote]
costerin

Polska,nasza ojczyzna,takze slask,ma zupelnie inne zasady dyskusji niz wy w rzeszy,sadami mozesz straszyc swych ziomkow w rzeszy.Straszyl juz nas kiedys twoj wodz adolf,korytarza chcial,polak maly nazywajacy sie Jozef Beck [jak widzisz nazwisko mial wskazujace na niemieckie a sprzeciwial sie autonomi] pokazal mu srodkowego palucha.

wiec i ja ci pokazuje!!!!!!!!!!!!!!!!

Vote up!
0
Vote down!
0

costerin

#153120

....... dlaczego "flagujecie" Costerina ??? dlatego,że nie pozwala się szarogęsić jakiemuś GŁUPKOWI Z RAŚ ???
Liczycie,że wyedukujecie tego FURERA ??? facet bez przerwy prowokuje, a my musimy znosić jego podejście do Historii.
Mamy dzisiaj dzień Rocznicy pogrzebu Pary Prezydenckiej, a jakiś "niemiecki farfocel " ,robi wszystko aby mnie .....
A ja powiem coś temu Adminowi.... :pewne sprawy, proste , powinniśmy załatwiać :" jednym ruchem ". w ryjek i do widzenia!!
Pozdrawim i bez .... zobowiązań !
Taki sobie " GOROL ".

Vote up!
0
Vote down!
0
#153128

Zdaje się, że to użytkownicy flagują Costerina. Każdy z użytkowników ma taką opcję.
Pozdrawiam
Nie mam dostępu do skrzynki naruszeń, więc trudno mi powiedzieć kto i za co.
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

Vote up!
0
Vote down!
0

Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

#153130

..... sorry Danz, ale nie możecie użyć.../wutzung /, swojego ... "AUTORYTETU" , i wysłać Go do wentla ??? Jest tyle Portali. Stron i Niemieckich Zakątków / winkel /, a on musi być na NP.... , dobra OK !! ALE NIECH PRZEROBI ..HISTORIĘ !!

Vote up!
0
Vote down!
0
#153132

[quote=maruś]....... dlaczego "flagujecie" Costerina ??? dlatego,że nie pozwala się szarogęsić jakiemuś GŁUPKOWI Z RAŚ ???
Liczycie,że wyedukujecie tego FURERA ??? facet bez przerwy prowokuje, a my musimy znosić jego podejście do Historii.
Mamy dzisiaj dzień Rocznicy pogrzebu Pary Prezydenckiej, a jakiś "niemiecki farfocel " ,robi wszystko aby mnie .....
A ja powiem coś temu Adminowi.... :pewne sprawy, proste , powinniśmy załatwiać :" jednym ruchem ". w ryjek i do widzenia!!
Pozdrawim i bez .... zobowiązań !
Taki sobie " GOROL ".[/quote]
costerin

wiec pamietaj,poznaj historie chociazby KPN,kiedys poteznej grupy mlodych ludzi ktorzy w 1990 roku wchodzili z drzwaiami do komitetow -pzpr-zabierali dokumentacje[moja z gdanska,koscierzyny] lezy sobie w schowku i czeka na wolna polske.Poznaj solidarnosc z 1980 roku,szpicli,sprzedawczykow jest wszedzie co nie miara.Niedawno napisalem tresciwy list do redakcji oraz wrzucilem w polecanki ze portal niepoprawni przejety przez tuska i -po- napisal do mnie jeden z redaktorow[chodzilo o trola -aleks] ze ciezko pracuja[w co im wierze] i nie zawsze maja czas na kontrolowanie wpisow.Niestety pomimo obietnicy sprawdzenia trola -aleks- i jego wpisow,dalej ten trol posiada swobodne wejscie na portal na strone glowna,ktos go tam wciska,nie Ty nie ja moze sobie pozwolic na pisanie na glownej stronie,na ta range trzeba sobie zasluzyc[co popieram] a tu taki antypolak,taki trol codziennie na glownej stronie a dzisiaj juz grozi w swym artykule,wprowadza cenzure itp. NAPRAWDE KTOS DAJE DUPY HERR THUZK-OWI!!!!!!!!!!!!!!!!!

w koncu jakos musza pelowce ten portal rozwalic,a najlepsza jak zawsze bolszewicka metoda to sypnac kasa,sklocic towarzystwo,opluc,nawrzucac,skompromitowac,stad sie wlasnie biora trole jak -aleks- na tym portalu.

Vote up!
0
Vote down!
0

costerin

#153133

O ile pamiętam z lekcji religii to Jezus miał 12 apostołów i 30 uczniów.
Myślę, że słowo "współpracownicy" nie pasuje w kontekście misyjnym Chrystusa.
I druga uwaga, używając słów na d., itp. obniża się poziom dyskusji i samego portalu. Również używanie "capsów" i 10 wykrzykników przypomina merytorykę rodem z takich portalów jak onet i interia.
To tak do przemyślenia, skoro szanowny Pan tak dba o poziom portalu.
Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

Vote up!
0
Vote down!
0

Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

#153139

costerin

WIEC JUZ SKONCZ Z PROWOKACJAMI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Śląsk za pierwszych Piastów (1)
MD, 18 kwietnia, 2011 - 10:02 historia historia Śląska Kraj Śląsk autonomia Śląska

Niniejszy wpis został sprowokowany wydarzeniem medialnym jakoby Premier Kaczyński miał obrazić Ślązaków. Na tej fali świetnie reklamuje się Ruch Autonomii Śląska i na bieżąco wielu, różnej maści dziejopisów próbuje uzasadniać przy pomocy historii istnienie czegoś, czego nie ma.
Tereny Śląska zostały włączone do państwa polskiego u schyłku panowania Mieszka I bądź za czasów Bolesława Chrobrego, czyli pod koniec X wieku po Chrystusie. Przed zjednoczeniem plemion polskich przez Piastów na tym terenie żyło wówczas szereg plemion słowiańskich (lechickich): Bobrzanie, Dziadoszanie, Opolanie, Ślężanie, Trzebowianie, Gołęszyce i zapewne wiele drobniejszych. Plemiona te nie stanowiły żadnego wspólnego organizmu państwowego. Podobna sytuacja miała miejsce wówczas na Pomorzu i na Mazowszu. W Małopolsce istniało przez pewien czas silne państwo Wiślan. Powstałe zapewne na skutek podporządkowania okolicznych plemion przez silniejsze. Samo zjednoczenie plemion polskich przez pierwszych Piastów odbyło się zapewne przy wykorzystaniu przewagi gospodarczej, militarnej i cywilizacyjnej państwa Polan w dzisiejszej Wielkopolsce. Różnice plemienne w sferze obyczajów, własnego prawa, kultury utrzymywały się przez kilka wieków.
Śląsk po raz pierwszy został wyodrębniony administracyjnie w 1032 roku pod naciskiem cesarza niemieckiego Konrada II. Mieszko II wówczas w sojuszu z Węgrami skutecznie opierał się koalicji niemiecko-czeskiej. Cios Polsce przyniósł atak od wschodu Rusi Kijowskiej. Pokonany i upokorzony Mieszko II musiał zgodzić się na podział kraju i oddanie Śląska swemu bratu Ottonowi. Wielkopolskę zajął inny protegowany cesarza, kuzyn Mieszka II, Dytryk. Nie trzeba chyba dodawać, że osłabienie wschodniego sąsiada było w interesie Rzeszy.
Po śmierci Ottona w 1033 roku Śląsk wrócił pod panowanie Mieszka II. W 1034 roku zmarł Mieszko II i doszło do reakcji pogaństwa, odżyły dawne odrębności, uniezależniło się na pewien czas Mazowsze pod przywództwem lokalnej elity. Śląsk zajęli zbrojnie Czesi. Zdołał go odzyskać syn Mieszka II, książę Kazimierz I Odnowiciel w 1050 roku. Wzmocnienie Polski było niekorzystne dla trwającego nadal sojuszu niemiecko-czeskiego. Wobec tego cesarz wymógł na Kazimierzu płacenie Czechom trybutu ze Śląska. Nic poza tym nie świadczy wówczas o odrębności Śląska.

PRZECZYTAJ TWE KOM. pod tym tekstem,zrobcie to takze Wy redaktorzy ;Niepoprawnych; i nie dopuszczajcie aby ten separatysta,prowokator robil ludziom na portalu wode z muzgu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vote up!
0
Vote down!
0

costerin

#153111

czy warto tracić czas na przekonanie agitatora ?
A wystarczy przeczytać tagi pod tytułem wpisu i wszystko jasne. Znam Ślązaków i mam wśród nich przyjaciół, wszyscy z nich są Polakami i nie maja zamiaru wpisywać się w narodowość śląską, co nie znaczy,że mówią o sobie "Ślązak".
_________________________________________________________
„Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor”. Józef Beck

Vote up!
0
Vote down!
0

Pokora i uległość tylko do wzmocnienia i utrwalenia niewoli prowadzi (J.Piłsudski)

#153138

moze czasem trzeba zrobic jkies "Egzorcyzmy" by wygnac domony?

Przetrzepac skore?

takim wichrzycielom....

no ale "paziwiom, uwidim" jak mawiaja rosjanie,

Zobaczymy co sie z tej RASiowej propagandy przyklei i zostanie....

Ps " Hej kto Polak.....

Vote up!
0
Vote down!
0
#153200

A może raczej "wodę z mózgu"?
Proszę szanownego kolegi?;)
Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

Vote up!
0
Vote down!
0

Pozdrawiam
**********
Niepoprawni: "pro publico bono".

#153140

[quote=Danz]A może raczej "wodę z mózgu"? Proszę szanownego kolegi?;) Pozdrawiam ********** Niepoprawni: "pro publico bono".[/quote] costerin

jestes poprawny do bulu.

a jak powinno byc to ;;Ja też tak myślałem, gdy w sobotę wieczorek wskutek;; i kto to napisal??? Zauwazylem wlasnie ze jestes jednym z redaktorow,robicie jako portal wspaniala prace,zauwazylem takze chyba inni tez ze atakujesz,zaczynasz jak widze od wysmiania-blad ortograficzny- jakos swego nie zauwazyles??? wiec wnioskuje ze jednak nie ktos ale wlasnie Ty jestes pluskwa herr thuzk-a w portalu. wyrazilem sie jasno i wprost,gdyby tak nie bylo nie atakowalbys mnie bo nie masz powodu.

Celowo napisalem wspolpracownikow,bo odnosilo sie to do grona ludzi ktorzy cokolwiek robia,miedzy innymi was skladu niepoprawnych,pozatem moze kolega do ktorego pisalem jest niewierzacy i okreslenie Apostolowie nic mu nie powie.Niewazne sa te rzeczy,jak i to ze ty wskakujesz do dyskusji biorac sie za osmieszanie mnie,masz prawo,mozemy podyskutowac merytorycznie na temat wplywu herr thusk na portal niepoprawnych.Jedno mnie tylko dziwi i wskazuje ze guwniateria i cwaniactwo zaczyna miec wplyw na portal ktory osobiscie polecam ludziam.Polecam i uwazam ze mam prawo wymagac aby byl wlasnie ;Niepoprawny; Nie robcie ,nie pozwolcie na kompromitacje i goncie takich cwaniaczkow jak ty sam.
Aleks napisal,pierwszy raz sie zdarza zeby ktokolwiek to robil,ze wpisy nie na temat beda zglaszane.
Kazdy moj wpis jest na temat,jest zgloszony,jedyne wpisy nie na temat to wlasnie twoje,zgloszone nie sa!!! co dobitnie swiadczy ze herr thuzk niezle wam placi,no moze bul komoruski,biorac pod uwage taka dbalosc o ortografie jak twoja.

Vote up!
0
Vote down!
0

costerin

#153163

Pańskie wpisy lądują na zgłoszeniach ze względu na ich charakter. Nie są spokojne i kulturalne. Jeżeli powstrzyma się Pan od takich zachowań to będziemy mogli podjąć dyskusję na argumenty jak Polak z Polakiem (nie, to nie jest błąd - ja też jestem Polakiem).

Vote up!
0
Vote down!
0
#153166

ktora juz dawno temu zostala napisana !!!

(Mr Danz , tez uzywam kilku wykrzyknikow bo jeden w tekscie na ekranie monitora JAKOS JEST SLABO WIDOCZNY ,

ponadto - przyznaje sie bez bicia  ale samokrytyki nie zamierzam robic piszac szybko niejednokrotnie po w cisnieciu "dodaj" dostrzegam w swoich wpisach bledy , literowki najczesciej _ sorry ale tak robie ).

ALEX - zauwazam od wczoraj tj 17.04. AD 2011.,

ze stosujesz Wasc "filozofie Kalego"  a polega to na tym,ze

 - Wasze wpisy Alex - "To sa argumenty ( KALI UKRASC KROWE - TO DOBRZE )

CUDZE ARGUMENTACJE - to "brak argumentow"

( KALEMU UKRASC KROWE TO BARDZO ZLE ), brak kultury, bledna argumentacja i oczywiscie zaczelo sie

wymazywanie cudzych wpisow, banowanie czyli

CENZURA

To wszystko Wasza wina Alex !!!

czyli jak zacytowalem juz wczesniej poete

( Pani Herbertowo uprzejmie donosze , ze cytuje poetow, bez praw autorskich !!! )

Alex - prawdopodobnie masz tu do spelnienia role :

"MASZ TU KADUCEUSZ POLSKI - MAC NIM WODE MAC"

Za Stasiem Wyspianskim

 

Vote up!
0
Vote down!
0
#153199

Aleksy nowy a szarpie jak Pstrowski. Może by mu pomnik wystawić?

Vote up!
0
Vote down!
0
#153186

"Natomiast wyłącznie z krajów autonomicznych złożone są: Niemcy, Szwajcaria, Austria, Hiszpania, Brazylia, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia oraz wiele innych państw zregionalizowanych i federalnych."-

Hiszpanie i Szwajcarie  zostawie - oba te kraje podobaja mi sie i sa dosc daleko i NIGDY chyba nie zrobily nam nic zlego - predzej my im (z wojskami Napoleona...)

albo nawet nam pomogli - w Szwajcarii wielu Polakow znalazlo jakis azyl gdy bylismy pod zaborami lub okupacja.

 ale:

Rzesza( Prusy )  i Austria byly naszym WIELKIM NIEWDZIECZNIKIEM i OKUPANTEM.

Zreszta Niemcy gdy rozpadly sie na dzielnice - tak byla tendencja w sredniowiecznej Europie - to byly w tym rozbiciu kilkaset lat .

Dopiero Prusacy, Bismarck zjednoczyli te ksiestewka ale jak juz sie zjednoczyli to zaraz dali lupnia Francuzom w 1871 !!!!!

Ich kilkusetletnie rozbicie oraz zasada, ze poddani wyznaja religie wladcy pozwolilo min nam czyli Polsce trwac bez wojen z Rzesza aczkolwiek zywiol niemiecki rozpelzal sie wzdluz Baltyku oraz w CZechach, na Slasku, Pomorzu.

Jak juz sie zjednoczyli - poczuli sie tak mocni ,ze zrobili dwie wojny swiatowe.

Wskutek tylko II Wojny Polska stracila ok 22% ludnosci ,

oczywiscie zawdzieczamy czesc tego ruskim ale znaczna czesc wybili w roznych akcjach Niemcy.

Wiec nie dziw sie Panie Aleks , ze tupac bedziemy nogami i glosno protestowac przeciw jakimkolwiek zakusom, by wzmacniac mozliwosc powtorki z Historii ze strony Niemiec.

Biskupi mogli sobie napisac list ale ja nie mam prawa wybaczac niemcom

grzechow, ktore oni popelnili na mojej czesci rodziny w Wlkp.

Ukradli mojemu Dziadkowi 15ha Gospodarstwo bo zrobili sobie" Drang nach Osten" a chcieli dokonczyc to co zaczela HAKATA Bismarckowska w XIXw a przed czym protestowal min Drzymala, o czym napisal Prus "Placowke" itd.

Austria to drugi Niemiecki = OST -Reich zaborca, ktoremu wprawdzie dupska uratowala Husaria Sobieskiego przed Turczynem ale to oni zniszczyli Dynastie Jagiellonow podkladajac Zygmuntowi Augustowi bezplodna Austriaczke

a potem dolozyli jeszcze rozbiory - ot OST-Reich wdziecznosc.

Potem dolozyli jeszcze zdyscyplinowanych zoldakow, ktorzy chetnie pilnowali naszych w ... NIEMIECKICH Obozach Koncentracyjnych ( TAK BYLO WYGODNIEJ TCHORZOM AUSTRIACKIM ISC NA WIEZYCZKI STRAZNICZE ZAMIAST NA  FRONT WSCHODNI ).

 A teraz Brazylia, Kanada,USA i Australia = wszystkie te kraje to bardzo krotka historia czyli mniej niz 300 lat ( usa powolano w XVIII w jako podmiot panstwowy wiec ma ok 240 lat) i w dodatku wszystkie te kraje to

EFEKT PODBOJU OBCYCH ZIEM PRZEZ BIALYCH KOLONISTOW + :

- Hhandel ZYWYM towarem koloru czekoladowego, w czym maczali paluchy min Araby, Biali i czerpali z tego cholerne profity

( niczym mafie na narkotykach i Qurestwie).

- osadzanie elementow niepozadanych lub kryminalnych z Imperium Brytyjskiego w Australii

Kolejne profity czerpali inni biali (Portugalczycy, Hiszpanie, Holendrzy,Francuzi, Angole ), ktorzy chetnie uzywali lokalna ludnosc w roli niewolnikow, pariasow lub wrecz jako "dobry indianin to martwy indianin ".

Podawanie wiec jako przykladu Poteznych obszarow skolonizowanych przez Bialych jako przyklad - no chyba przyklad ....hanby?

CZlowieku jakbys nie wiedzial to np stan ALBERTA w Kanadzie to obszar wiekszy niz Pierwsza Rzeczypospolita zamieszkana raptem przez 3-4mln ludzi

czyli w takich proporcjach to obecna Polskezamieszkiwaloby moze 1mln obywateli a jak wiadomo jest nas ok 38mln.....

wiec co porownywac?

Jak?

W Kanadzie jest moze polowa ludnosci tego co w Polsce a od Labradoru do Alaski jest kilka godzin roznicy czasowej oraz ok 8-9 mln km2.

Wiec jak tym zarzadzac centralnie?

Inne zupelnie realia odleglosciowe a Polske to mozna przejechac autem w kilka godzin na wylot ( mniej niz 10 )

Vote up!
0
Vote down!
0
#153188

[quote]Rzesza( Prusy ) i Austria byly naszym WIELKIM NIEWDZIEZNIKIEM i OKUPANTEM.[/quote]Krzywdy były wyrządzone, lecz ja tu skupiam się na ich ustroju administracyjnym, niż na tym co zrobili złego na naszych ziemiach.

[quote]Wiec nie dziw sie Panie Aleks , ze tupac bedziemy nogami i glosno protestowac przeciw jakimkolwiek zakusom, by wzmacniac mozliwosc powtorki z Historii ze strony Niemiec.[/quote]Ale kto tu robi powtórki? Proszę Pana, ja nie piszę o podziel Polski na kilka republik, w tym Republikę Śląską. Sam jestem przeciwnikiem wszelkich separatyzmów, co wskazałem na końcu publikacji pisząc: "Jeżeli ktoś chce sobie pogadać o rewizjonizmie, separatyzmie, lub innych tego typu patologiach niech założy osobny temat.", porównałem separatyzm do patologii skierowanej nie tylko przeciwko państwu, lecz także celom regionalizacji. Decentralizacja wpływa na polepszenie zarządzania państwem, ale.. wojsko, dyplomacja,. waluta, etc. powinny być w rękach centrali. Regiony polskie powinny mieć jedynie prawo (za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych) ugadać się z granicznym regionem, np. w sprawie budowy autostrady z jednego do drugiego i tu też pod okiem centrali!!!

[quote]Biskupi mogli sobie napisac list ale ja nie mam prawa wybaczac niemcom[/quote]Musimy tu odróżnić dwie sprawy - wybaczenie i pamięć. Brak wybaczenie doprowadzi w końcu do kolejnych krwawych wojen, gdyż będziemy się nawzajem obwiniać. Pamięć zaś powinna istnieć przez wieki, tj. wybaczamy wam to, ale... nie zapominamy, że to wy byliście zbrodniarzami, że to przez was zginęli.
Np. sprawa obozów pracy na Górnym Śląsku prowadzonych przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego. Trzymano w nich Górnoślązaków. Czy pamiętamy? Tak. Czy wybaczamy? Tak. Nie widzimy celu w tym by obwiniać naród polski za zbrodnie rządu dyktatorskiego sprzed ponad 60 lat. Chcemy wszyscy żyć w pokoju, ale nie zapominamy. Zbrodnią przeciwko historii wg mnie nie jest wybaczenie, lecz zapomnienie.

[quote]( TAK BYLO WYGODNIEJ TCHORZOM AUSTRIACKIM ISC NA WIEZYCZKI STRAZNICZE ZAMIAST NA FRONT WSCHODNI ).[/quote]łatwiej było wysłać tam sojuszników i przymusowych rekrutów ze Śląska i Kaszub, np. mój pradziad został przymusowo wcielony do Wermachtu i wysłany na front wschodni, gdzie trafił do niewoli.

[quote]Podawanie wiec jako przykladu Poteznych obszarow skolonizowanych przez Bialych jako przyklad - no chyba przyklad ....hanby?[/quote]Podobnie jak w przypadku krajów niemieckich skupiam się tutaj na ich ustroju administracyjnym.

[quote]Wiec jak tym zarzadzac centralnie?[/quote]Podałem też przykład małej Szwajcarii. Polska też jest trudno zarządzać centralnie, gdyż centrala nie widzi problemów regionalnych i lokalnych.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153289

"o ludności regionu, którą polscy komuniści wypędzili, lub zmusili do emigracji, czyli o całych rzeszach Ślązaków i Niemców śląskich, którzy przed wojną byli lojalnymi obywatelami województwa śląskiego i którzy ciężko pracowali na jego rozwój"

----------------

Akurat Niemcow ze Slaska mi nie jest zal.

Cala Europa dokonala takich czystek w odwecie za to co Niemcy zrobili ludom Europejskim.

wygnano ich z Sudetow, Wegier,Jugoslawi,i innych krajow po 45'

a Nadwolzanskich Niemcow batiuszka Stalin juz w 41' , po czerwcu  wyslal do Kazachstanu lub na daleka Polnoc, tysiace nigdy stamtad nie wrocily.

Jak ktos zaczyna - niech nie dziwi sie, ze tez DOSTANIE W MORDE.

Niech Steinbach - z innymi Niemcami - sie cieszy , ze ojcowie zdazyli ja wywiezc na zachod nim dopadly ja rece Stalina bo dziecinstwo spedzilaby w Kazachstanie......

A tera moze cos o POLAKACH.

Komuna" spowodowala, wiele zlego i MILIONY POLAKOW opuscily Polske lub do niej w ogole nie powrocilo po II Wojnie !!!!

Emigracja lat 80'

Emigracja po 2004'

to sa niepowetowane STRATY DLA POLSKI

Wiec Slazacy nie sa wyjatkowi ani jedyni w swych cierpieniach, ktore zadaja im

polskie NIErzady- tylko, ze to niestety my sami wybieramy takich DZIADOW.

Bo np taki Pawlak to Witosowi moglby gumiaki SZOROWAC

a Gorzelnik z RAS-iem to niech sie poklonia takim POLAKOM jak Ratajowi ,Korfantemu i Osmanczykowi i walna sie w klate,

pojda do Wielkanocnej spowiedzi

i pedzom ksiendzu :

MEA MAXIMA CULPA

wincy nie beda robiol takijgo dziadostwa dla Polski

Vote up!
0
Vote down!
0
#153193

[quote]Akurat Niemcow ze Slaska mi nie jest zal.[/quote]Wie Pan, pisząc to nie miałem na myśli tych Niemców, którzy się angażowali w działalność nazistowską, tj. I kategorię Volkslisty - ich to sam bym wyciepał, najlepiej na Marsa, albo i jeszcze dalej. Chodziło mi o niemców z kat. II, tj. zwyczajną ludność mówiącą po niemiecku i czującą się etnicznie Niemcami.

[quote]a Nadwolzanskich Niemcow batiuszka Stalin juz w 41' , po czerwcu wyslal do Kazachstanu lub na daleka Polnoc, tysiace nigdy stamtad nie wrocily.[/quote]Swoja drogą Stalin wszystkich na wschód wysyłał. A ci Niemcy, o których pan pisze to ostatni raz widzieli ziemię niemiecką w XVIII w.

[quote]Niech Steinbach - z innymi Niemcami - sie cieszy , ze ojcowie zdazyli ja wywiezc na zachod nim dopadly ja rece Stalina bo dziecinstwo spedzilaby w Kazachstanie......[/quote]Ja się tą kobietą nie przejmuję. Pieprzy ona głupoty o rewizjonizmie niemieckim, którego przecie nikt w Polsce nie uznaje, włączając w to mniejszość niemiecką.

[quote]Komuna" spowodowala, wiele zlego i MILIONY POLAKOW opuscily Polske lub do niej w ogole nie powrocilo po II Wojnie !!!![/quote]To też ważna sprawa. Np. w Kazachstanie do dziś żyją rodziny obywateli polskich, których tam deportowano. Są tam także rodziny funkcjonariuszy Wojska Polskiego, Policji Państwowej i Policji Województwa Śląskiego, czyli po prostu rodziny ofiar katyńskich. Żaden polski rząd z tego co pamiętam nie zajął się realnie tą sprawą. Zamiast trafiać do Polski, ci ludzie korzystają z oferty Niemiec i Rosji (bo polskiej oferty brak) i lądują w Obw. kaliningradzkim, lub w b. NRD. Tak się mówi o wymieraniu społeczeństwa, ale Niemcom i Rosjanom oddaje się naszych ludzi.

[quote]Wiec Slazacy nie sa wyjatkowi ani jedyni w swych cierpieniach, ktore zadaja im polskie NIErzady[/quote]Ale oczywiście. Nie twierdzę, że jesteśmy świętymi krowami, które ciągle ktoś bije. Pisze tutaj o krzywdach śląskich, ale nie zaprzeczam że krzywdy zaznały też inne ludy.

[quote]Gorzelnik z RAS-iem to niech sie poklonia takim POLAKOM jak Ratajowi ,Korfantemu i Osmanczykowi i walna sie w klate,[/quote]Proszę Pana, ale dr Gorzelik nie działa na szkodę Polski, więc nie wiem o co Panu konkretnie chodzi. Mówi o tym, że można deklarować narodowość śląską, ale nie trzeba. Nikt nie odmawia śląskości Ślązakom narodowości nie-śląskiej przecież. Wśród moich przyjaciół jest bardzo wiele osób narodowości polskiej, część z nich czuje się Ślązakami część nie. Popierają autonomię i sprzeciwiają się separatyzmowi, podobnie zresztą jak ja.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153292

łemkowską,romską,tatarską...

To są grupy etniczne bo nie mają odpowiedników w postaci konkretnych państw tak jak np. mniejszość litewska,ukraińska,białoruska, żydowska.

Douczyć się a nie mącić w głowach naiwniakom !

I to by było na tyle.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153578

Jak się ktoś wychował koło hasioka, to cóż od niego wymagać. Spod hasioka horyzonty całkiem, całkiem szerokie, aż do następnego podwórka z podobnym hasiokiem.
Śląska wersja porzekadła 'shit in, shit out' > 'hasie w gowie, hasie w blogu'.

słowniczek:
hasiok - niski murowany z cegły śmietnik z pochyłym dachem; u góry klapa do wsypywania popiołu z kuchni i pieców węglowych; z przodu drzwi do opróżniania śmietnika
hasie - popiół z popielnika; obecnie śmieci komunalne
gowa - głowa

Vote up!
0
Vote down!
0
#153584

[quote]wybijcie sobie z tępych głów narodowość śląską,kaszubską, łemkowską,romską,tatarską...
To są grupy etniczne bo nie mają odpowiedników w postaci konkretnych państw tak jak np. mniejszość litewska,ukraińska,białoruska, żydowska.[/quote]I o tym też piszę! Narodowość to naród, lub wspólnota etniczna, tak więc określenie "narodowość śląska" z racji braku państwa śląskiego, to synonim śląskiej wspólnoty etnicznej,

Vote up!
0
Vote down!
0
#153654

 co grupa etniczna !

  Proszę więc nie mącić bo to się nie uda, jak nie udało się w Strassburgu. Jak się RAŚ-owi marzy autonomia to poproście o azyl w Rosji lub w Chinach skoro to według was takie postępowe państwa co to autonomię mają !

Albo gońcie się do Reichu i zostawcie Śląsk prawdziwym Ślązakom, którzy są wierni Polsce jak ich przodkowie, którzy walczyli w Powstaniach  Śląskich !

Bierzcie przykład z Kaszubów, których kultura jest  może nawet bardziej oryginalna  a jakoś nie mają takich podejrzanych pomysłów zmierzających do osłabienia państwa polskiego.

ŚLĄZACY ! NIE  DAJCIE SIĘ  OMAMIĆ RAŚ- owi ! DEKLARUJCIE  NARODOWOŚĆ   POLSKĄ W  SPISIE  POWSZECHNYM  !   

Vote up!
0
Vote down!
0
#153684

1. Narodowość to naród, lub wspólnota etniczna - tak stanowi ustawa o NSPLiM 2011 w art. 1 pkt. 6. Sprawa narodu śląskiego padła, gdyż podług prawa polskiego czegoś takiego nie ma, tak jak nie ma wg polskiego prawa narodu serbołużyckiego, czy romskiego. Są za to wspólnoty etniczne (czyli też narodowości): śląska, serbołużycka, romska.

2. Jak Panu nie pasuje to niech Pan sobie jedzie do Reichu, Wielkiej Brytanii, czy na Sybir. Ja jestem na swoim miejscu i proszę nie wciskać nam ideologii "prawdziwych" Ślązaków. Ja jestem Ślązakiem rdzennym i etnicznym i mi pasuje.

3. Proszę podać przykład osłabienia Państwa Polskiego przez ruch śląski wraz z uzasadnieniem i przykładami ze świata.

4. Narodowość kaszubska to ostatnio jakieś 5 tys. osób. Pański "apel" jest bez sensu, bo nikt nie będzie dla Pana kłamał w spisie. Jest opcja dwóch narodowości (ciekawe, że rząd tak się opiera pytaniu o tożsamość regionalną) i będzie dużo polsko-śląskich i polsko-kaszubskich.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153690

 to niech pan nie pyskuje przeciw Polsce ( co widać w różnych pańskich wpisach i komentarzach).

Trzeba szanować tradycje i wartości kraju ,w którym się żyje. Inaczej ludzie będą ostro upominać i może zaboleć !  Należy też szanować polskie prawo !

Co do przykładów ze świata - pierwszy z brzegu - Kosowo ( od autonomii do odrębnego państwa). Czy nie osłabiło to Serbii ? (pytanie retoryczne)

Mój apel nie jest bez sensu i pan dobrze o tym wie. Nie chodzi o to by kłamać ale o to by się zastanowić nad odpowiedzią i nie ulegać manipulacjom  politykierów z RAŚ.

Opcja dwóch narodowości  została pomyślana  dla  dzieci  z  mieszanych  małżeństw a nie dla politycznych oportunistów.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153720

[quote]Jak panu "pasuje" jak sam pan pisze to niech pan nie pyskuje przeciw Polsce ( co widać w różnych pańskich wpisach i komentarzach).[/quote]Ciekawe, że nie zauważa Pan komentarzy mówiących o więzi z Polską..

[quote]Trzeba szanować tradycje i wartości kraju ,w którym się żyje. Inaczej ludzie będą ostro upominać i może zaboleć ! Należy też szanować polskie prawo ![/quote]1. Czy ja śląskiej kultury nie szanuję? Żyję na tej ziemi, której kultura jest taka a nie inna - jest ona częścią dziedzictwa narodowego.
2. Że niby ja nie szanuje prawa?

[quote]Co do przykładów ze świata - pierwszy z brzegu - Kosowo ( od autonomii do odrębnego państwa). Czy nie osłabiło to Serbii ? (pytanie retoryczne)[/quote]To tak jakby porównywać Hitlera do Karola Stefana Habsburga. Kosowo, czy Abchazja to zupełnie inne kręgi. Kosowo jest częścią tragedii bałkańskiej. Albańczycy stali się tam głównym narodem przez mordowanie Serbów. Kogo mordowali Ślązacy? Niech Pan spojrzy sobie na taki Trydent chociażby, na Szkocję... tam ludzie są zadowoleni z autonomii.

[quote]Mój apel nie jest bez sensu i pan dobrze o tym wie. Nie chodzi o to by kłamać ale o to by się zastanowić nad odpowiedzią i nie ulegać manipulacjom politykierów z RAŚ.[/quote]Jeżeli ktoś czuje się Ślązakiem z narodowości to ma pełne prawo tak deklarować. Zresztą spodziewam się, że większość deklaracji śląskich to będą nie śląskie, lecz polsko-śląskie.

[quote]Opcja dwóch narodowości została pomyślana dla dzieci z mieszanych małżeństw[/quote]Oraz dla grup poganiacza i wyróżniających się grup regionalnych, np. Kociewiacy chcą sobie wpisać ponoć w drugiej rubryce "kociewska".

Vote up!
0
Vote down!
0
#153733

 no po prostu ręce opadają na taką argumentację. W ten sposób można uzasadniać każdą głupotę. Kto ma rozum ten widzi do czego chcecie doprowadzić.

Nie porównywałam  Albańczyków z Kosowa do Ślązaków tylko dałam przykład Kosowa jako państwa, które zaczęło swój byt od autonomii (wojna była później). Dla myślących logicznie jest to wyraźna przestroga.

Co do narodowości -nie ma narodowości śląskiej, więc nikt kto ma maturę tak nie napisze.

Młodzież uczy się o tym w liceum i wie, że narodowość i grupa etniczna to dwie różne rzeczy. Napisać tak mogą jedynie separatyści, chcący  odłączyć Śląsk od Polski i stworzyć państwo o takiej nazwie.

Nie rozumiem dlaczego ktoś z pogranicza miałby odczuwać podwójną przynależność narodową ( na wszelki wypadek ? czyli jednak oportunizm )

Podsumowując, cały wasz ruch prezentuje się bardzo nieciekawie jako grupa manipulatorów skłonnych przyłączyć się do jakiegoś silnego państwa w sytuacji gdy Polska zaczyna mieć kłopoty. Innymi słowy - szczury uciekają z tonącego okrętu  zabierając szalupę ratunkową.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153742

[quote]kociewiacy, krakowiacy, kujawiacy - albośmy to jacy tacy no po prostu ręce opadają na taką argumentację. W ten sposób można uzasadniać każdą głupotę. Kto ma rozum ten widzi do czego chcecie doprowadzić.[/quote]My? Pan chyba przesadza. Czy w spisie jest pytanie o tożsamość regionalną? Nie ma, więc jak chce się ją podkreślić to się używa tej drugiej opcji narodowości.

[quote]Nie porównywałam Albańczyków z Kosowa do Ślązaków tylko dałam przykład Kosowa jako państwa, które zaczęło swój byt od autonomii (wojna była później). Dla myślących logicznie jest to wyraźna przestroga.[/quote]To tak jakby porównywać obozy prowadzone przez III Rzeszę do tych prowadzonych przez ZSRR i marionetkowy rząd polski po wojnie. Niby porównanie, ale jedno do drugiego ma się jak pięść do nosa. Tutaj trzeba patrzeć na okoliczności - na to jaka jest specyfika tej ziemi.

[quote]Co do narodowości -nie ma narodowości śląskiej, więc nikt kto ma maturę tak nie napisze.[/quote]Co do narodowości -nie ma narodowości polskiej, więc nikt kto ma maturę tak nie napisze - taka logika.

[quote]Młodzież uczy się o tym w liceum i wie, że narodowość i grupa etniczna to dwie różne rzeczy.[/quote]Każdy kto kończy liceum powinien potrafić też odnaleźć coś w prawie polskim. Polecam ustawę o NSPLiM 2011 - prawo polskie stanowi, że narodowość to grupa narodowa, lub etniczna.

[quote]Nie rozumiem dlaczego ktoś z pogranicza miałby odczuwać podwójną przynależność narodową ( na wszelki wypadek ? czyli jednak oportunizm )[/quote]To chyba logiczne, skoro z pogranicza to może czuć się i tym i tym.

[quote]Podsumowując, cały wasz ruch prezentuje się bardzo nieciekawie jako grupa manipulatorów skłonnych przyłączyć się do jakiegoś silnego państwa w sytuacji gdy Polska zaczyna mieć kłopoty. Innymi słowy - szczury uciekają z tonącego okrętu zabierając szalupę ratunkową.[/quote]Proszę o dowody..

Vote up!
0
Vote down!
0
#153747

" skoro jestem z pogranicza mogę się czuć i  tym i tym" - jakie to wygodne ! ( czyli oportunizm). Śląsk przez wiele lat był takim właśnie pograniczem.

Pisze pan ,że wam tu "pasuje" ale chcecie autonomii ( później przyjdzie czas na więcej) i proszę nie pisać, że nie bo nie muszę wam ufać. To może się skończyć oderwaniem Śląska od Polski (przenośnia o ucieczce w szalupie  ratunkowej)

Prawo polskie i unijne nie uznało narodowości śląskiej - dobrze pan to wie ale z uporem powtarza swoją mantrę.

Skoro w spisie nie ma pytania o tożsamość regionalną to po co odpowiadać na nie istniejące pytanie ?

Na tym kończę temat  i idę spać.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153755

[quote]Pisze pan ,że wam tu "pasuje" ale chcecie autonomii ( później przyjdzie czas na więcej) i proszę nie pisać, że nie bo nie muszę wam ufać. To może się skończyć oderwaniem Śląska od Polski (przenośnia o ucieczce w szalupie ratunkowej)[/quote]A kto chce tego oderwania? Nikt i proszę się pogodzić, że plany niektórych osób anty-autonomistów o Republice Śląskiej z Prezydentem Gorzelikiem na czele nie spełnią się. Wśród autonomistów nie ma poparcia dla tego czegoś. Twierdzi Pan że nie ufa, a czy my nie daliśmy powodów do ufania? A powstania śląskie? A nasi policjanci w grobach katyńskich? A Grób Policjanta Polskiego?

[quote]Prawo polskie i unijne nie uznało narodowości śląskiej - dobrze pan to wie ale z uporem powtarza swoją mantrę.[/quote]Myli się Pan. Nie uznało narodu śląskiego, ponieważ przeczy on przepisom ustawy o mniejszościach narodowych, ale nie narodowości śląskiej, vs. śląskiej wspólnocie etnicznej.

[quote]Skoro w spisie nie ma pytania o tożsamość regionalną to po co odpowiadać na nie istniejące pytanie ?[/quote]Ludzie mogą czuć się Polakami-Kaszubami, Polakami-Ślązakami, Polakami-Kociewiakami i tak też teraz mogą wpisać.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153757

a ja polecam to:
http://zagloba.salon24.pl/261438,gus-wbrew-wyrokom-sadow-i-trybunalu-praw-czlowieka

to, że GUS chce wiedzieć, kto kim się czuje, nie oznacza, że narodowość śląska istnieje.

Vote up!
0
Vote down!
0
#154002

Po 1. GUS nie jest instytucją, która ma selekcjonować dane, tj. te są fajne, te nie. Ma dostarczyć rządowi i opinii publicznej danych nt. np. stosunków narodowościowych i w jego gestii nie leży to czy sąd uznała, czy nie, bo on ma dać dane wiarygodne. Jeżeli są takie deklaracje to GUS musi pokazać ile.

Po 2. Sąd orzekł o nie istnieniu narodu śląskiego, zapewne na podstawie ustawy o mniejszościach narodowych, a ta nie zabrania Ślązakom bycia wspólnotą etniczna, czyli też narodowością.

Vote up!
0
Vote down!
0
#154010

panie Aleks, pan łamie polskie i europejskie prawo, które stanowi, że narodowości śląskiej nie ma.
rubryka w formularzu GUS-u prawa tego nie zmieniła.
Gorzelik się cieszy, że ludzie deklarują narodowość śląską, pewnie nawet ci zza Buga. o to właśnie tym panom z RAŚ chodziło, o nabranie ludności śląska, żeby przy okazji zrobić kokosy.

Vote up!
0
Vote down!
0
#154089

Ani prawo polskie, ani europejskie nie zakazuje istnienia narodowości śląskiej. Pol;ska na podstawie ustawy stwierdziła, że narodem jest narodowość, która ma państwo. Czy istnieje państwo śląskie? No nie, dlatego tak też uznano. Trybunał jedynie stwierdził, że przepisy ustawy nie zostały złamane. Nikt nie orzekł o nieistnieniu śląskiej wspólnoty etnicznej (narodowości śląskiej), gdyż spełnia ona kryteria ustawowe.

* Ustawa o NSPLiM 2011 - "Ilekroć w ustawie jest mowa o **narodowości — przynależności narodowej lub etnicznej** — rozumie się przez to deklaratywną, opartą na subiektywnym odczuciu, indywidualną cechę każdego człowieka, wyrażającą jego związek emocjonalny, kulturowy lub związany z pochodzeniem rodziców, określonym narodem lub wspólnotą etniczną" - http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20100470277

Vote up!
0
Vote down!
0
#154111

czuć się można nawet kosmitą, co nie zmienia faktu, że narodowości marsjańskiej nie ma.
cała ta hucpa, panie Aleks, polega na tym, że obiecuje się społeczeństwu Śląska, że będzie miało lepiej po rozluźnieniu związków z Polską. ludzie się na to nabierają i nawet jak urodzili się w Kazachstanie, to deklarują "narodowość śląską".
to jest właśnie ta tajemnica lokalnych działaczy autonomii Śląska z góry obliczona na naiwność Polaków mieszkających na Śląsku.

prawo nie zakazuje "istnienia" (najpierw jednak musi coś zaistnieć), ale zakazało tworzenia organizacji, które narodowość śląską uważają za istniejącą. zatem wszelkie twierdzenia jakoby narodowość śląska istniała, są sprzeczne z orzeczeniami sądów, a zatem z prawem.

Vote up!
0
Vote down!
0
#154213

1. Co innego czuć się Ślązakiem, a co innego Marsjaninem. Ustawa o mniejszościach narodowych określa, że wspólnota etniczna nie ma państwa narodowego, odróżnia się od reszty mieszkańców (kultura, tradycja, lub język), chce zachowania swojej tożsamości oraz jest świadoma wspólnej historii. Nie wiem czy te warunki spełnia "narodowość marsjańska", ale śląska owszem. Prawo nie zabrania istnienia narodowości, ani stowarzyszeń mówiących o narodowości. ZLNŚ nie przeszedł ponieważ w jego dokumentacji pojęcie "narodowość śląska" było synonimem narodu. Narodowości nie wpisane do ustawy i nie mające państwa nie mogą określać się urzędowo jako narody ze względów ustawowych (sprawa państwa), ani tez używać określeń "mniejszość narodowa", "mniejszość etniczna", gdyż są to pojęcia czysto prawne zarezerwowane dla narodowości ustawowych (dla przykładu nie ma wietnamskiej mniejszości narodowej).

2. Pisze Pan, że odcięcie się do Polski zapewni Śląskowi lepsze życie (że tak jest wg propagandy) i się z Panem nie zgodzę. Regionalizacja nie ogranicza związków z Polską, ponieważ region dalej pozostaje nieodłączną częścią Polski. Regionalizacja oznacza ograniczenie zależności od władzy centralnej, ale tej zależności nie ucina. W dalszym ciągu sądy central są wyżej od regionalnych, dalej centrala ma wojsko, dyplomację, walutę oraz Konstytucję, stojącą ponad ustawami organicznymi. Dalej to ona określa kierunek polityki państwa. Związków z Polską nikt nie ucina - mieszkańcy regionu autonomicznego dalej pozostają obywatelami RP i muszą wypełniać konstytucyjne obowiązki.

Vote up!
0
Vote down!
0
#154263

to ilu tych prawdziwych Ślązaków (kultura, tradycja, język) wg pana jest? każdy, kto czuje się Ślązakiem? przecież każdy też może poczuć się marsjaninem, wystarczy, że działacze z Marsa obiecają mu raj na Marsie.

z czym się pan nie zgadza, że propaganda obiecuje, że w autonomii będzie lepiej? a autonomia, panie Aleks, to rozluźnienie związków, a nie wzmocnienie.

czasami czuję jakbym gadał z piecem kaflowym.

Vote up!
0
Vote down!
0
#154371

1. Ilu jest? Nie wiem i tego raczej nikt nie wie. Może nas być 100 tys. a może być milion. Tak samo nie wiemy ilu jest takich prawdziwych Białorusinów, ale prawa mają. O to chodzi w spisie by ludzie, którzy się do danej opcji poczuwają deklarowali ją.

2. Rozluźnienie związków zależności z władzą centralną, ale nie z Polską. Dalej region jest częścią Polski. Szwajcarskie kantony mają ograniczoną zależność od władzy federalnej, a jednak to jedno i to samo państwo - Szwajcaria.

3. Czasami? Ja bym powiedział, że czuję się cały czas jakbym gadał z takim piecem.

Vote up!
0
Vote down!
0
#154402

milion... no tak, rzeczywiście tego chce RAŚ. ale ja pytam o tych z kulturą, językiem i tradycją. nie widzi pan tu oszustwa? znowu pan oślepł?

Szwajcaria jest konfederacją państw od wielu setek lat. chcesz pan Polskę podzielić na państewka, tylko dlatego, że masz pan taki pomysł? jeszcze raz: jest podział terytorialny i są samorządy lokalne.

to normalne w pana przypadku, bo piece kaflowe gadają w zasadzie do siebie.

Vote up!
0
Vote down!
0
#154456

Na takie zasadzie mogę też spytać - ile związków z kulturą polską ma Polonia amerykańska, czy Polacy Kresowi? Nie wiemy.
Każda wspólnota regionalna tworzy kulturę, w której jej członkowie żyją, więc nie zdziwiłbym się gdyby rzeczywiście w kręgu kultury było więcej niż liczba deklaracji na Górnym Śląsku.

Czy Szwajcaria się sypie? Nie i w tym rzecz. Tam jakoś potrafią pogodzić region z konfederacją, to dlaczego w Polsce miałoby to być jak wyrywanie dziecka matce? Cały czas o tym piszę, ze to dalej jedno państwo ze wspólną konstytucją i wspólnymi władzami - Sejmem, Senatem, Prezydentem, Radą Ministrów, wspólną polityką obronną, monetarną, międzynarodową. Region po prostu lepiej sobą rządzi, więc z racjonalnego punktu widzenia trzeba mu to zarządzenie przekazać. Po to są samorządy regionalne, by lepiej zarządzały państwem, więc nie wiem po co to histeryzowanie, gdy się chce powołania realnych samorządów regionalnych i lokalnych z realnymi kompetencjami.

Ciekawe, najpierw pisze Pan, że gada Pan z piecem kaflowym a potem, ze on gada do siebie.. Ja myślałem, że piece kaflowe nie gadają wcale.

Vote up!
0
Vote down!
0
#154781

pan może nie wiesz, bo pan się interesujesz zupełnie innymi związkami kulturowymi, nie z Polską. szukasz pan dziury w całym, jakby tu podważyć polskość Śląska.

Chcesz pan zrobić w Polsce drugą Szwajcarię? Japonia i Irlandia już była. historia Szwajcarii jest chyba inna niż Polski, czy taka sama?

piece nie myślą, ale gadają - takie jak pan

Vote up!
0
Vote down!
0
#154798

Piesze Pan totalne głupoty. Nigdzie nie twierdzę, że Śląsk nie ma związków z Polską, więc proszę łaskawie nie kłamać, OK? Jedyne co robię to neguję mit "odwiecznie polskiego Śląska", a nie związki Polski i Śląska, a co to jest duża różnica. Niestety Pan z racji swojego "piecykowego" poziomu nie jest w stanie tego zrozumieć, niestety. Dla pana liczy się tylko to, żeby się pokłócić o to jak to wspaniale jest przy centralnym sterowaniu państwem (PRLowską gospodarką też Pan chwali?). Nikt drugiej Japonii nie robi, bo to nie realne - zbyt dużo różnic, co nie znaczy że nie należy brać z nich przykład. Gdyby Pan raczył przeczytać publikację, wiedziałby Pan że chodzi tu o nową Polskę, a nie drugą Szwajcarię. Dobre przykłady trzeba brać z każdego źródła i przekładać je na swoje podwórko. W przeciwnym wypadku ludzie dalej skakaliby po drzewach.

Vote up!
0
Vote down!
0
#156592

a ja nie twierdzę, że pan twierdzi - pan podważa! przywołując akurat to co panu wygodne.
nie ja powołuję się na Szwajcarię, a pan.
napisz pan wreszcie o niemieckich landach i drugiej Bawarii na Śląsku, bo o to przecież panu chodzi.

Vote up!
0
Vote down!
0
#156651

Piszę to co jest na prawdę, a Pan po prostu robi interpretację na opak. To Pan akurat podważa te związki.

Vote up!
0
Vote down!
0
#157023

naprawdę?!

Vote up!
0
Vote down!
0
#157053

"Albańczycy stali się tam głównym narodem przez mordowanie Serbów."

ejze, najpierw to przez stulecia rozpanoszyli sie tam z pomoca Turczyna

oraz rozporkow czyli demografia !!

Jak uzyskali przewage liczebna to dopiero wtedy powiedzieli kosowo jest nasze i przystapili do ciecia Srebow.

Narzuca sie analogia wlasnie ze Slaskiem i Niemcami.

Przy czym Niemcy postapili ze Slaskiem tak jak Albanczycy w Kosowie - czyli najpierw byli goscmi, potem sie rozplenili, nastepnie zawladneli demograficznie i mieczem.

W koncu zaczeli germanizowac na sile ,

az przyszedl czas I wojny i ...

Dostali kopa od calej europy - wzedzie ich wygoniono za to co zrobili Narodom Europejskim.

Wiec NIE WCHODZMY PONOWNIE DO WODY ,

KTORA POLAL KRZYWOUSTY

NA MIECZE SWYCH SYNOW W 1138....

=======

"Kogo mordowali Ślązacy?" - ZALEZY W KTORYM WOJSKU BYLI I W JAKIM CZASIE TRWALA DANA WOJNA,bo

Gonili Niemca, Tatara, Czechow ale bili sie tez pod Monte Cassino przeciwko Polskiej Armi .....o czym napisal min M.Wankowicz

---------

 

"Niech Pan spojrzy sobie ..... na Szkocję... tam ludzie są zadowoleni z autonomii."-

tak Panie Alex ale film "Braveheart" Mela Gibsona jest oparty NA FAKTACH HISTORYCZNYCH.- w Szkocji sa miejsca upamietniajace zwycieskie bitwy nad Anglia jak np Stirling.

Robert de  Bruce to jakby szkocki Lokietek

walczacy przeciw Krzyzakom (Anglikom ).

SZKOCI zaliczaja sie do Celtow a oni tlukli sie z Angolami przez stulecia o swoja niezaleznosc.

Mur Hadriana juz w czasach starozytnych oddzielal Szkotow od ..Imperium Rzymskiego.

Wiec nie jest dziwne ze Szkoci maja swoja flage i nie tylko.

Polecam lektury Sir Waltera Scotta

Wiec jaka analogia Szkocja-Anglia do Polska -Slask ?

Ja nie widze.

 

Vote up!
0
Vote down!
0
#153752

[quote]Jak uzyskali przewage liczebna to dopiero wtedy powiedzieli kosowo jest nasze i przystapili do ciecia Srebow.[/quote]Cięcie Serbów było kwestią ich poziomu cywilizacyjnego, a ten na Śląsku i w Kosowie nie jest taki sam.

[quote]Wiec NIE WCHODZMY PONOWNIE DO WODY , KTORA POLAL KRZYWOUSTY NA MIECZE SWYCH SYNOW W 1138....[/quote]A ktoś do tej wody wchodzi?

[quote]"Kogo mordowali Ślązacy?" - ZALEZY W KTORYM WOJSKU BYLI I W JAKIM CZASIE TRWALA DANA WOJNA,bo[/quote]Pytam o ludobójstwa tutaj na Śląsku.

[quote]tak Panie Alex ale film "Braveheart" Mela Gibsona jest oparty NA FAKTACH HISTORYCZNYCH.- w Szkocji sa miejsca upamietniajace zwycieskie bitwy nad Anglia jak np Stirling.[/quote]A czemu ma nie być? I w czym to przeszkadza wspólnej egzystencji.

[quote]SZKOCI zaliczaja sie do Celtow a oni tlukli sie z Angolami przez stulecia o swoja niezaleznosc.[/quote]

[quote]Wiec jaka analogia Szkocja-Anglia do Polska -Slask ?[/quote]Taka, że mają autonomię i im taki stan rzeczy pasuje. Jak Pan zauważył byli sie przez stulecia z Anglikami o niezależność, więc prędzej powinny u nich być wielkie akcje niepodległościowe, niż na Śląsku, gdzie ludzie są z Polską związani.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153754

Czytałam Twoje komentarze.
Jesteś zorientowany w historii (podejrzewam, że jednak tylko jednostronnie, bo pod kątem Śląska, a więc zawężając przez to całą problematykę, ale niech tam), kochasz swój region, bronisz swoich racji. No dobrze.

Chcę tylko znać odpowiedź na jedno pytanie:
Jesteś napierw Ślązakiem a potem Polakiem, czy odwrotnie?

Dla mnie to fundamentalne określenie postawy obywatelskiej. Inne sprawy to mniej ważne niuanse, ale problem pierwszeństwa lojalności wobec Państwa Polskiego czy wobec regionu, w którym mieszkasz ma znaczenie pierwszorzędne i nadrzędne.

Jeśli otrzymam krótką i jednoznaczną (sic!) odpowiedź, pomoże mi to w wyrobieniu sobie opinii o Twoim patrotyźmie i Twojej postawie wobec ew. zagrożenia naszego Kraju.

Pozdrawiam.Ursa Minor

Vote up!
0
Vote down!
0

Ursa Minor

#153599

[quote]Jesteś zorientowany w historii (podejrzewam, że jednak tylko jednostronnie, bo pod kątem Śląska, a więc zawężając przez to całą problematykę, ale niech tam)[/quote]Moim najdłuiższym historycznym hobby była Polska, więc z niej też "coś" wiem ;)

[quote]Chcę tylko znać odpowiedź na jedno pytanie:
Jesteś napierw Ślązakiem a potem Polakiem, czy odwrotnie?[/quote]To zależy jak to ująć. Jeżeli chodzi o przywiązanie do grupy narodowościowej (narodowej, lub etnicznej) to jestem przede wszystkim Ślązakiem, choć są mi bliskie wszystkie narodowości ze śląskiej wspólnoty regionalnej (w tym polska). Jeżeli zaś chodzi o postawę państwową, etc. to jestem przede wszystkim Polakiem. Nigdy nie zgodziłbym się ograniczenie polskiej suwerenności (stąd też jestem eurosceptykiem), czy też polskiej granicy (sprzeciw rewizjonistom), a w razie jakiegoś buntu państwotwórczego na Śląsku stanąłbym po stronie polskiej jako jedynej, słusznej władzy państwowej.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153655

Ta pseudo-świadomość jest wybitnie ekonomicznej proweniencji. Jeśli załapaniu się pomoże owczarek niemiecki, to go kupią.
Ludność pogranicza zawsze porusza się o pół lub cały krok z tyłu, bo lata trwania w zmiennym i nieprzyjaznym środowisku nauczyły, że stosownie do sytuacji krok można wydłużyć by doszlusować lub skrócić by nie nadstawić głowy. RAŚowcy angażują się na całego i z poszumem, więc są to głupole, albo ludzie nie z tych stron.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153728

Lata wyborów pokazały, że zawsze należy podkreślać, że jest się sobą.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153734

Dość uważnie przeglądam na bieżąco niektóre z komentarzy ..
Zastanawia mnie wasz upór względem uzyskania tej autonomii.

Wnioskuje że ma to być niejako balsamem na wszelkie obecne niedomagania tak gospodarcze jak i polityczne (Polski?).

Czy mógłby pan pokrótce omówić zyski z tak postawionej sprawy w relacji bilateralnie ma się rozumieć.

Zwłaszcza proszę dowieść ponad wszelką wątpliwość że będzie to obopólna korzyść.

Póki co to o czym pan tu nas zapewnia brzmi niczym pęknięty cymbał ...

Może teraz czas na konkrety..

pozdrawiam
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" idź wyprostowany wśród tych co na kolanach.."/Z.Herbert/
/Klub Gazety Polskiej w Opolu/
http://andruch.blogspot.com
http://ngo.opole.pl/

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#153741

1. Pieniądze z podatków zostaną w większości w kasie regionalnej, dzięki czemu będzie więcej pieniędzy na regionalnej potrzeby.
2. Prawo będzie dostosowane do regionu i jego mieszkańców, gdyż prawodawca będzie bliżej problemów regionalnych, niż polityk w centrali.
3. Władza zacznie angażować się w ochronę dziedzictwa regionalnego, np. odmian języka polskiego.
4. Region szybciej się rozwinie dzięki lepszemu dostosowaniu się do nowych warunków w regionie. Pamiętajmy że rozwój regionu to rozwój Polski, bo region jest częścią Polski.

Polska na przekazaniu władzy regionom skorzysta w ten sposób, że centrala nie będzie realizować tego co nie musi, zaś bogate regiony bogacąc się jeszcze bardziej będą oddawać stosunkowo coraz więcej do wspólnej kasy.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153749

[quote=Aleksy]
Polska na przekazaniu władzy regionom skorzysta w ten sposób, że centrala nie będzie realizować tego co nie musi, zaś bogate regiony bogacąc się jeszcze bardziej będą oddawać stosunkowo coraz więcej do wspólnej kasy.[/quote]

Może nieco więcej szczegółów , i nie traktuj waść każdego adwersarza jak przygłupa , któremu to można taką bądź podobną papką zatkać usta .

Pan jesteś rzeczywiście nieuleczalnie chory na abstrakcję...
Chyba nie myślisz pan serio że w tej konstelacji politycznej jaka póki co obowiązuje w Europie my Polacy pozwolimy na tego typu "socjotechniczne" eksperymenty...

Panie Aleks , miast rozwiewać moje obawy czynisz je bardziej złożonymi ..Materia której dotyczy temat jest tworem bardzo złożonym i nie wystarczą byle frazesy.

Wróćcie do meritum a zwłaszcza dajcie jasny przekaz oparty na wiarygodnych symulacjach opartych na realnych przykładach dowodzących że ów zamiar o którym mowa w waszych manifestach i stornie polskiej przyniesie wymierne korzyści..

pozdrawiam
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" idź wyprostowany wśród tych co na kolanach.."/Z.Herbert/
/Klub Gazety Polskiej w Opolu/
http://andruch.blogspot.com
http://ngo.opole.pl/

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#153758

[quote]Może nieco więcej szczegółów , i nie traktuj waść każdego adwersarza jak przygłupa , któremu to można taką bądź podobną papką zatkać usta .[/quote]Może Pan tak traktuje, ale proszę mi nie wciskać czego czego nie robię. Jeżeli Pan chce zobaczyć skutki autonomii to polecam taki Trydent czy taką Katalonię. Są to przykłady regionów, które mocno na autonomii skorzystały.

[quote]Chyba nie myślisz pan serio że w tej konstelacji politycznej jaka póki co obowiązuje w Europie my Polacy pozwolimy na tego typu "socjotechniczne" eksperymenty...[/quote]Jacy wy Polacy? Jak wy to najwyżej - centraliści. Nie macie prawa uzurpować sobie głosu całego narodu polskiego.

[quote]Wróćcie do meritum a zwłaszcza dajcie jasny przekaz oparty na wiarygodnych symulacjach opartych na realnych przykładach dowodzących że ów zamiar o którym mowa w waszych manifestach i stornie polskiej przyniesie wymierne korzyści..[/quote]Rozwój to nie korzyść? Katalonia i Trydent na wprowadzeniu autonomii skorzystały bardzo dużo, przede wszystkim w zakresie gospodarki. Zauważmy, że KSSE bardzo dobrze sobie radzi.
Im ośrodek decyzyjny ma mniejszy obszar, tym lepiej może być zarządzane to terytorium. Obecnie o wszelkim prawie decyduje centrala, czyli jeden, wysoko położony ośrodek decyzyjny, którzy daje prawo całej Polsce. Jeżeli inwestorom nie pasuje prawo gospodarcze, które wprowadziła centrala to w Polsce nie zainwestują, lub zainwestuję mniej. Jeżeli mamy choćby 2 takie ośrodki to wytwarza się naturalna konkurencja, o to gdzie ten inwestor da kasę i komu zapłaci podatki - prosto do centrali, czy do regionu.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153791

pkt. 1 - o to, to, właśnie o to chodzi, o pieniążki. reszta Polski nieważna. zaniedbany cały wschód nieważny. bieda gdzie indziej - nieważna.

autonomiści - egoiści.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153772

Wy tutaj odmieniacie słowo "Polska", starając się wydobyć jakieś sensowne "konkrety", podczas gdy Aleksy ma całkiem ciekawe poglądy na temat Polski jako takiej...

Niemile się wczoraj zdziwiłem, teraz dumam, na jaką cholerę było nam potrzebne zajęcie radiostacji w Gliwicach...

http://niepoprawni.pl/blog/1566/niemieckosc-slaska-czy-niemieckosc-ras#comment-177407

Vote up!
0
Vote down!
0
#153781

[quote=Hun]Wy tutaj odmieniacie słowo "Polska", starając się wydobyć jakieś sensowne "konkrety", podczas gdy Aleksy ma całkiem ciekawe poglądy na temat Polski jako takiej...

Niemile się wczoraj zdziwiłem, teraz dumam, na jaką cholerę było nam potrzebne zajęcie radiostacji w Gliwicach...

http://niepoprawni.pl/blog/1566/niemieckosc-slaska-czy-niemieckosc-ras#comment-177407[/quote]

No cóż kolego Hun , po tym "arcy ciekawym" oświadczeniu które mogłem wyczytać ( pod linkiem), wypadałoby podziękować za było nie było dość wyczerpującą (psychicznie) dyskusję panu Aleksemu...

Jedyne co przychodzi mi w takiej chwili do głowy , by nie wyrazić się zbyt prostacko a zarazem by w pełni oddać stan moich uczuć , wypadałoby podsumować cały ten bełkot RAŚistowski ..jednym krótkim zdaniem .

Z ciebie Aleks taki Polak jak z koziej "dziurki" - "rajzen tasza" ..

Bóg da że z tobą czy tobie podobnymi spotkamy się niedługo na ubitej ziemi. Pokażę ci wówczas prawdziwą wolę Polaka..

Korfanty wam kości policzył w swoim czasie ..róbcie tak dalej a przyjdzie pora i na was .. Módl się pan byśmy nie spotkali się którejś nocy w ciemnym zaułku...

EOT ..

pozdrawiam
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" idź wyprostowany wśród tych co na kolanach.."/Z.Herbert/
/Klub Gazety Polskiej w Opolu/
http://andruch.blogspot.com
http://ngo.opole.pl/

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#153864

Nie wiem czy Pan nie rozumie, czy nie chce zrozumieć, że Polska to dobro wspólne wszystkich obywateli? Wszystkich, czyli także tych, którzy nie utożsamiają się z polska opcją narodową. Czy to źle? Czy to źle, że obywatele RP podkreślają swoją etniczną różnorodność, zachowując przy tym więź ze Rzplita? Napisał Pan, że "z tobą czy tobie podobnymi spotkamy się niedługo na ubitej ziemi" oraz, że pokaże mi (nam) "wówczas prawdziwą wolę Polaka". Jaki Pan daje obraz Polsce? Jeżeli to jest Pańska "Polska", to chyba mieszkamy w innych Polskach.

I proszę nie odwoływać się do Wojciech Korfantego. Był to człowiek o innym patrzeniu na Polskę niż Pan. My, Ślązacy, dalej pozostajemy wierni jego odezwie do nas.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153875

[quote=Aleksy]
I proszę nie odwoływać się do Wojciech Korfantego. Był to człowiek o innym patrzeniu na Polskę niż Pan. My, Ślązacy, dalej pozostajemy wierni jego odezwie do nas.[/quote]

Praktycznie zakończyłem wszelki dyskurs ale jak czytam podobne banialuki i hipokryzje to krew się we mnie burzy ..

Poczytaj sobie człowiecze to co miał do powiedzenia pan Wojciech Korfanty w kwestiach o których mowa powyżej..i zaprzestań dalszych łgarstw. Przynajmniej taki szacunek okaż człowiekowi , któremu niegodzien byłbyś sznurówki u butów zawiązać.

( Polecam zatem "Odezwę do ludu śląskiego" z 1927 roku - dostępną w elektronicznych zbiorach biblioteki Śląskiej w Katowicach)..

pozdrawiam
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" idź wyprostowany wśród tych co na kolanach.."/Z.Herbert/
/Klub Gazety Polskiej w Opolu/
http://andruch.blogspot.com
http://ngo.opole.pl/

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#154239

Czytałem odezwę i stosuję się do niej.

Jedną tylko wypowiadam prośbę gorącą do ludu śląskiego a mianowicie, by został wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski i by oddał swe głosy na kandydatów szczerze katolickich, polskich, mających zrozumienie dla interesów Górnego Sląska.

Nie okazała się Polska taką, o jakiej marzyliśmy, ale nie ustajmy w pracy i poświęceniu, aby z niej zrobić Polskę, godną naszych marzeń, Polskę wielką. mocarstwową Polskę katolicką, praworządną i zawsze sprawiedliwą.

To fragment "Odezwy Wojciecha Korfantego do ludu śląskiego". Osoby, które zdecydowały się przeczytać moją publikację z podejściem innym niż "separatyzm", musiałby zauważyć podobieństwa jednego i drugiego. Korfanty pisał, że "nie okazała się Polska taką, o jakiej marzyliśmy", zaś w publikacji zwracałem uwagę na krzywdy jakich doznał Śląsk - krzywdy kulturowej, czy gospodarcze. "Ale nie ustajmy w pracy i poświęceniu, aby z niej zrobić Polskę, godną naszych marzeń", tak jak ja pisałem w przedostatnim akapicie o Polsce, która będzie państwem o nowym spojrzeniu na sprawy swoich obywateli, rację swojego bytu (opartą na wspólnocie obywateli), o tożsamości regionalnej i etnicznej jako uzupełnieniu tożsamości państwowej i wspólnoty obywatelskiej!! Cały czas piszę zgodnie z tą doktryną, że dbanie o losy regionu, niezależnie czy chodzi o Śląsk, o Pomorze, czy o Wielkopolskę nie jest antagonizmem dla dbania o dobro państwa, gdyż region jest nieodłączną częścią państwa a jego rozwój jest automatycznie rozwojem państwa. Już konstytucja śląska stwierdzała nierozerwalny związek ziemi śląskiej i Polski.

Co do szacunku to człowieka szanuję realnie tego, ale to Pan udaje że go szanuje.

Vote up!
0
Vote down!
0
#154266

[quote=Aleksy]

Czytałem odezwę i stosuję się do niej.

Jedną tylko wypowiadam prośbę gorącą do ludu śląskiego a mianowicie, by został wierny swym zasadom chrześcijańskim i swemu przywiązaniu do Polski i by oddał swe głosy na kandydatów szczerze katolickich, polskich, mających zrozumienie dla interesów Górnego Sląska.

Nie okazała się Polska taką, o jakiej marzyliśmy, ale nie ustajmy w pracy i poświęceniu, aby z niej zrobić Polskę, godną naszych marzeń, Polskę wielką. mocarstwową Polskę katolicką, praworządną i zawsze sprawiedliwą.

To fragment "Odezwy Wojciecha Korfantego do ludu śląskiego". Osoby, które zdecydowały się przeczytać moją publikację z podejściem innym niż "separatyzm", musiałby zauważyć podobieństwa jednego i drugiego. Korfanty pisał, że "nie okazała się Polska taką, o jakiej marzyliśmy", zaś w publikacji zwracałem uwagę na krzywdy jakich doznał Śląsk - krzywdy kulturowej, czy gospodarcze. "Ale nie ustajmy w pracy i poświęceniu, aby z niej zrobić Polskę, godną naszych marzeń", tak jak ja pisałem w przedostatnim akapicie o Polsce, która będzie państwem o nowym spojrzeniu na sprawy swoich obywateli, rację swojego bytu (opartą na wspólnocie obywateli), o tożsamości regionalnej i etnicznej jako uzupełnieniu tożsamości państwowej i wspólnoty obywatelskiej!! Cały czas piszę zgodnie z tą doktryną, że dbanie o losy regionu, niezależnie czy chodzi o Śląsk, o Pomorze, czy o Wielkopolskę nie jest antagonizmem dla dbania o dobro państwa, gdyż region jest nieodłączną częścią państwa a jego rozwój jest automatycznie rozwojem państwa. Już konstytucja śląska stwierdzała nierozerwalny związek ziemi śląskiej i Polski.

Co do szacunku to człowieka szanuję realnie tego, ale to Pan udaje że go szanuje.

[/quote]

Nie przeczę i nie przeczyłem że jesteś pan sprytnym i przebiegłym graczem , ano dlatego graczem iż dostosowujesz ..tak dokładnie "dostosowujesz" myśli samego Korfantego do własnej , chciałem powiedzieć , wizji którą głosisz wraz z innymi RAŚistami ..

Ja to wiem i pan doskonale wie że nie o taką Polskę jakiej pan sobie życzy zabiegał pan Korfanty przez niemal całe swe pracowite życie.

Tylko ignorant bądź manipulant mógł posłużyć się owym "akapitem" w dowód swoich intencji.

Ten fragment bodajże z 24 strony owej odezwy jest niejako podsumowaniem całej bardzo bogatej i treściwej wypowiedzi.

Oczywiście cała wypowiedź to raczej przekaz ogólnych spostrzeżeń i nade wszystko jest odniesieniem się do niespotykanie wrogiej postawy ówczesnych władz polskich nie pomijając w tym urzędników lokalnych jakim był wojewoda Grażyński z którym miał wielokrotnie na "pieńku" sam Wojciech Korfanty , potykając się w Sejmiku Śląskim w imię racji stanu Rzeczpospolitej ..

Odezwa zawiera też i przykład niespotykanego fiskalizmu ze strony władz zwierzchnich w W-wie reprezentowanych przez min. skarbu Władysława Grabskiego.

Sam Korfanty wiele pisze o niesprawiedliwości jaka go spotkała można też wysnuć jednoznaczny wniosek że odnosiło się to zwłaszcza do Naczelnika Państwa samego Józefa Piłsudskiego..

Zupełnie osobną kwestią była autonomia jaką Śląsk uzyskał ze strony Rzeczpospolitej i tylko polska strona dotrzymała umowy . Po decyzji jaką podjęła Komisja plebiscytowa o przyznaniu tak Polsce jak i Niemcom odpowiednio wyznaczonych obszarów , Niemcy obiecali również na owym terytorium utworzyć autonomię , niestety - nie dotrzymali danego słowa . Zresztą jak zwykle posłużyli się podstępem dla uzyskania pożądanego efektu.

To tak na marginesie , dodać warto że był to szczególny czas i sytuacja międzynarodowa była bardzo dynamiczna.
Stąd ową autonomię wymuszono niejako na odradzającym się z popiołów państwie polskim niemalże szantażem . I tak należy to traktować. W odezwie zaś pan Wojciech Korfanty nawiązuje do wielkiej radości jaka wybuchła pośród Ślązaków z chwila gdy to Polska objęła we władanie tą część Śląska. Nie ma tam mowy o dążeniu do autonomii jako takiej a o wcieleniu Śląska do Rzeczpospolitej.

Pozwolę sobie wkleić kilka ze wspomnianych akapitów tej odezwy.


W.Korfanty - Odezwa do ludu Slaskiego str. 9


W.Korfanty - Odezwa do ludu Slaskiego str. 10


W.Korfanty - Odezwa do ludu Slaskiego str 23


W.Korfanty - Odezwa do ludu Slaskiego str. 24

pozdrawiam
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" idź wyprostowany wśród tych co na kolanach.."/Z.Herbert/
/Klub Gazety Polskiej w Opolu/
http://andruch.blogspot.com
http://ngo.opole.pl/

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#154414

1. Chciałby Pan żeby tak nie było, ale jest. Wizja samorządu nie przeczy przesłaniu Wojciech Korfantego, ponieważ odwołuje się ona do samorządności wewnątrz wspólnego organizmu państwowego - Polski. Korfanty mówił, że powinien być w Polsce i to zdanie szanuję. Podobnie jak on, mam swoje przywiązanie do Polski.

2. Co do dotrzymania słowa to niemiecka strona dotrzymała jej - było referendum, ale przegrane. Z czego polska strona nie była taka święta - proszę popatrzyć na ustawy konstytucyjne z 1935 i 1945 r.

3. Autonomia nie była żadnym szantażem, gdyż nikt Polsce nie kazał jej uchwalać. Gdy Śląsk wcielano do Polski robiono z niego nowe województwo, które miało swój samorząd.

Vote up!
0
Vote down!
0
#154420

Nie raczył Pan nawet wejść w temat, zgadza się? Gdyby Pan jednak zdecydował się to zrobić, to wiedziałby że nikt nie postuluje "zakręcenia kurka". Wschód Polski trzeba rozwijać i ten rozwój się opłaci, bo tam jest potencjał (np. turystyka). Samorządny region śląski z racji swoich kompetencji musiałby mieć więcej pieniędzy dla siebie. Nie zmienia to faktu, że region rozliczając się ze Skarbem Państwa oddawałby też pieniądze na biedne regiony. Tyle, że pieniądze trafiające do SP to nie byłaby np. połowa, tylko np. 10% (suma obliczona na podstawie wysokości dochodu i liczby ludności).

Vote up!
0
Vote down!
0
#153793

najbardziej jednak pasowałoby zakręcenie kurka, co panie Aleks? wtedy byłoby więcej kasy do podziału między swoich?
działaczy. a ile wadzy...

w buty pan sobie wsadź te libertariańskie mrzonki

Vote up!
0
Vote down!
0
#153826

1. Nikt nie chce zakręcać kurka!!! W interesie Śląska jest rozwój wschodu, ponieważ dzięki temu te regiony będą więcej dawać do wspólnej kasy, a to spowoduje wzrost bezpieczeństwa (za coś tę armię trzeba utrzymać).
2. Dla swoich, czyli kogo?
3. Jak se Pan chcesz to se Pan wsadź.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153830

nie chce? przecież tu chodzi tylko i wyłącznie o kasę. sam pan stwierdził, że nie o odrębność etniczną (chociaż przy korycie wylądują lokalni działacze).

jak to kogo? tych co będą przy korycie jak już wprowadzicie tę autonomię (co nie daj Bóg).

ja nie chcę, a pan se wsadź, nawet jak nie chcesz

Vote up!
0
Vote down!
0
#153868

1. W autonomii chodzi o to, żeby większość kasy zostawała tutaj, na miejsce, ale nie oznacza to, że nie chcemy płacić na inne regiony. Musimy je wspierać, wpłacając do kasy wspólnej, np. te 10%. Chcemy żeby większość tego została u nas, ale wiemy, że jako bogatszy region musimy biedniejszym pomagać oraz łożyć wspólnie z resztą na wojsko, dyplomatów, rząd warszawski..

2. ja se nie mam zamiaru niczego wsadzać. Pańska myśl, pańska sprawa.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153881

1. czyli chodzi tylko o kasę, którą będą dysponowali lokalni politycy. do tego nie trzeba autonomii, a wystarczy zmiana prawa samorządowego. z drugiej strony jest to stanowisko egoistyczne. na pewno nie solidarne. co uprawnia lepiej rozwinięte regiony do odłączania się od działania na rzecz większej wspólnoty, jaką jest populacja naszego kraju?

2. ma pan już buty zajęte?

Vote up!
0
Vote down!
0
#153996

1. Zarządzanie pieniędzmi przez region będzie zostawiało je tutaj,.w Skarbie Górnośląskim i będą je wydawać na tutejsze potrzeby. Nie ma tu egoizmu, ponieważ my nie odcinamy się od tych biednych regionów. My dalej zamierzamy na nie łożyć część naszych dochodów, bo wspólny rozwój się wszystkim opłaca, jednak rozwój biednych regionów, nie może się odbywać kosztem bogatych. Obecnie mamy taki system, że wymazywanie różnic polega na zasadzie - bądźmy wszyscy biedni. Egoizmem byłoby zakręcenie kurka, a nie jego pokręcenie. Żeby pieniądze mogły iść na biednych, pierw bogaci muszą je uzyskać, a rozwój własny jest produkcją gotówki.

2. Nie wiem jak pan, ale ja posiadam buty, by mieć je na nogach, więc nie robię z nich przestrzeni magazynowej.

Vote up!
0
Vote down!
0
#154011

nic tylko "myli się pan" i tak wkółko. sam się pan mylisz, nawet w prostych, polskich wyrazach.

autonomia ekonomiczna... ciekawe. samorząd nie wystarczy? w całej Polsce są samorządy lokalne, a na Śląsku potrzebna autonomia. ile razy można powtarzać, że wystarczy zmienić w parlamencie prawo samorządowe. zostań pan posłem i zmieniaj.

kończę rozmowę. pieprzysz pan bez sensu, jak ta małpa zza kredensu. co do butów, to niestety słoma wystaje, nawet jak masz je pan cały czas w gotowości na nogach (patrz wyżej).

Vote up!
0
Vote down!
0
#154450

Jak Pan ma niechęć do nazwy to niech Panu będzie - samorząd ekonomiczny. Tylko pierw trzeba ten samorząd powołać, bo jak na razie Polska jest państwem scentralizowanym. Ośrodkiem decyzyjnym nie jest region, tylko centrala. Za PRL ośrodkiem decyzyjnym ws gospodarki też była centrala zamiast podmioty gospodarcze i mieliśmy pięknie. Autonomia to nic innego jak samorząd i taki realny samorząd jest potrzebny w całej Polsce. Zmienianie ustaw dotyczących samorządów na wiele się nie zda, bo zaraz przyjdzie tu ktoś nowy i na nowo scentralizuje państwo. Potrzebna jest zmiana konstytucyjna i do niej dąży już RAŚ.

kończę rozmowę. pieprzysz pan bez sensu, jak ta małpa zza kredensu. co do butów, to niestety słoma wystaje, nawet jak masz je pan cały czas w gotowości na nogach (patrz wyżej).

Świetnie Pan siebie opisał ;-)

Vote up!
0
Vote down!
0
#154782

nie siebie, a pana opisałem, panie Aleks. starzyście, a głupiście.
nawet małpa w cyrku potrafi więcej od starego pieca kaflowego, czyli pana. przynajmniej zna kilka sztuczek, a nie jedną czy dwie.

Vote up!
0
Vote down!
0
#154796

RAŚ bardzo chytrze podpatrzył schemat stosowany w UE a dotyczący tzw. tolerancji. Krzyczy, że tak powiem eufemistycznie, jak tęczowi, "jesteśmy inni i domagamy się uznania tej inności, chcemy tę inność propagować, będziemy zwalczać wszystkie objawy nietolerancji w imie postępu i walki z ciemnogrodem i wstecznictwem". Chcą mieć wszystko, nawet to, z czego przez swój wybór świadomie rezygnują, czyli rodzinę. W imię tej idei chcą mieć wszelkie korzystne prawa z przynależności do rodziny, a wypiąć się na jakiekolwiek obowiązki. RAŚ ostro promuje egoizm grupowy, który dąży do zaspakajanie własnych zachcianek. To zaspokajanie jest strasznie zaborcze, bo nie dość, że RAŚ chce czegoś, to my musimy ich wielbić za to, że oni dają nam szansę bycia postępowymi.
I właśnie RAŚ z jednej strony chce mieć prawa dla siebie, a z drugiej nic z siebie dla rodziny, czyli Polski nie chce dać, bo oni z innej gliny są ulepieni.

Jak to działa prześledźmy na przykładzie głupich plastykowych krzesełek na stadionie w Chorzowie. To my wszyscy dajemy pieniądze na remont i przebudowę stadionu, a RAŚ chce krzesełek nie biało-czerwonych, a żółto-niebieskich i jeszcze rachunek wystawia nam za swoje zachcianki. Tak w ich przypadku będzie wyglądało wszystko: nam wszystko się należy, a wy za to płaćcie.
Gdybym ja miał decydować, to próbowałbym Aleksa i jego kolegów nauczyć odpowiedzialności za swoje czyny i słowa w sposób najbardziej efektywny, a mianowicie na przykładzie własnym. Chcecie krzesełek w innym kolorze? Świetnie, ale my mamy już zapłacone za krzesełka biało-czerwone, więc możemy je zamontować, ale płacicie za te nieprzydatne już biało-czerwone, za powierzchnię magazynową w czasie ich przechowywania do momentu upłynnienia, płacicie za żółto-niebieskie i wszelkie koszty dodatkowe, które nie były ujęte w preliminarzu. Jedna lub dwie akcje tego typu i zaręczam, że miłość do RAŚowania szybko im przejdzie.

Fajnie jest wybierać gąrące kasztany z ognia cudzymi rękami. Spróbuj Aleksy zrobić to sam.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153764

1. Sprawa podkreślenia odrębności - chyba zapominacie Panowie, że kultura, tradycja i mowa śląska to część polskiego dziedzictwa. Podkreślając te odrębności podkreślamy piękno Polski, jest wewnętrzną różnorodność. Zresztą hasła tolerancji nie są Rzplitej obce - znamy z historii Rzplitą Polski i Litwy, w której panowała wolność wyznania i której bronili nawet jej niemieccy mieszkańcy (zajęcie Gdańska przez Prusy).

2. Otóż autonomia nie jest wypięciem się na familię polską. To, ze dziecko chce zacząć zarabiać na siebie, nie znaczy że wypina się na rodziców. Wypięciem się byłby secesja (a jak można przeczytać z moich postów, uważam ją za patologię). Ziemia śląska po wprowadzeniu autonomii będzie dalej częścią Polski, dalej będzie dla wszystkich jej obywateli. W błędzie jest Pan twierdząc, że nie ma być nic dla familii ze strony śląskiej. Dalej będziemy jednym państwem - familią obywatelską - i Śląsk będzie oddawać część swych dochodów do wspólnej kasy.

3. Barwy regionalne to przecie dobry wybór, w końcu to Stadion Śląski. W barwach biało-czerwonych powinien być stadion w Warszawie. Barwy Górnego Śląska są też barwami polskimi, bo gdzie jest Górny Śląsk? W Hiszpanii? Nie, w Polsce, więc tak jak Śląsk stanowi integralną i nieodłączną część Polski tak też barwy górnośląskie stanowią integralną i nieodłączną część familii "polskich flag". Akcja z krzesełkami była częścią tego co RAŚ oferował i spełnił obietnicę. Pieniądze zostały wyłożone z kasy wspólnej regionalnej, do której wpłacali wszyscy, włącznie ze zwolennikami inicjatywy.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153795

Wymyślasz autonomię, która ma być dobrem samym w sobie. To słówko wytrych jeszcze nie skompromitowane jak np. ekonomia polityczna.
Ja tylko domagam się wyegzekwowania odpowiedzialności za Wasze pomysły. Ile one są warte, to można tylko przypomnieć Buzka i Steinhoffa, którzy wzorem 'przedwojennych kapitalistów' zamykali jedną hutę po drugiej, kopalnię po kopalni i wtedy nikt nie podnosił, ze polski Śląsk, czy wg. RAŚowców śląski Śląsk jest mordowany. Nikt nie oburzał się tak gorąco jak obecnie RAŚowcy, na wysyłanie górników Halemby na pewna śmierć, na kokosy robione na wyimaginowanych remontach obudów zmechanizowanych, na mafię węglową.
A dlaczego nie podnoszono takich głosów, a to proste, bo dodrukowano pieniędzy i górnik odchodzący z zamykanej kopalni dostawał po 100, 200 tys. odprawy, możność brania udziału w bezpłatnych kursach dokształcących i bezzwrotne kredyty na podjęcie działalności gospodarczej niezwiązanej z górnictwem. Pieniążki się skończyły, więc wymyślono autonomię, spróbujmy przecież Polska jest bogata.

Poronione pomysły panów B & S najlepiej dyskredytuje los jednej z kopalń w Katowicach, której początki sięgają połowy XiX wieku. Produkowała ona dobry węgiel, ale w roku 2001 zdecydowano o jej zamknięciu. Zaczęto powolny demontaż urządzeń wyciągowych i innej infrastruktury. W międzyczasie zmieniła się koniunktura światowa i dosłownie z dnia na dzień kopalnia stała się dochodowa, ale ponieważ wcześniej zapadła decyzja o likwidacji i część urządzeń już zdemontowano, więc nie było odwrotu i w 2004 roku kopalnię zamknięto. W tej chwili kopalnia trwa jako ruina i dostarczycielka złomu, często dla ludzi z okolicznych familoków zamieszkałych przez rodziny byłych górników.

I tu idzie o perspektywę. Dla rodziny górnika był to złoty okres, dla Śląska już mniej, a dla Polski na dłuższą metę zagrożenie brakiem dywersyfikacji własnych paliw kopalnych i stąd jestem przeciwny przedkładaniu partykularnych interesów grupowych nad dobro, pardon le mot, ogółu.

Vote up!
0
Vote down!
0
#153807

Sposób argumentowania masz w stylu mefista. Ciekawe czy to przypadek?

Vote up!
0
Vote down!
0
#153835

Nie znam kolesia

Vote up!
0
Vote down!
0
#153838

"RAŚ bardzo chytrze podpatrzył schemat stosowany w UE a dotyczący tzw. tolerancji. Krzyczy, że tak powiem eufemistycznie, jak tęczowi,"

jak ja zrobilem tak paralelle to mnie ALEX zbanowal i usunal i w ogole to poczul sie dotkniety moja impertynencja, choc ja wlasnie to mialem na mysli

czyli podobienstwo strategi na zasadzie "daj kurze grzede to wyzej siedzie "

tak kurza filozofia oplaca sie pederastom ,

ktorzy dla swoich niecnych celow zawlaszczaja nawet tak piekne zjawisko jak tecza.

 a z tymi kosztami za krzeselka swietny pomysl !

Vote up!
0
Vote down!
0
#153832

[quote=Emir]

"RAŚ bardzo chytrze podpatrzył schemat stosowany w UE a dotyczący tzw. tolerancji.[/quote]

Chyba nie myślisz kolego Emir że te "bencwały" same wpadły na ten pomysł..

Dawno myśli się o regionalizmie w samej Unii , tym sposobem udało by się rozczłonkować większe państwa narodowe , które jak do tej pory mają kardynalnie inne cele niźli sama wierchuszka "socjalnej" Unii..

Chciałoby się dalej rozwijać ten wątek ale z uwagi na napędzanie "tematu" poprzestanę na tej jednej wypowiedzi.

Tym rebeliantom na tym właśnie zależy by temat nie schodził z tabloidów ani nagłówków poczytnych brukowców.

W myśl doktryny "Ważne że o tym mówią, nie ważne jak , byle by nie przekręcano nazwisk"

pozdrawiam
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" idź wyprostowany wśród tych co na kolanach.."/Z.Herbert/
/Klub Gazety Polskiej w Opolu/
http://andruch.blogspot.com
http://ngo.opole.pl/

Vote up!
0
Vote down!
0

-----------------------------------------
Andruch z Opola
]]>http://andruch.blogspot.com]]>

#153866