żeglarstwo

Obrazek użytkownika gps65
Blog

Co ja­kiś czas śro­do­wi­sko że­gla­rzy obie­ga­ją do­nie­sie­nia, ja­ko­by by­ły ob­sza­ry na świe­cie (u nas do­ty­czy to głów­nie Bał­ty­ku), na któ­ry­ch sys­tem na­wi­ga­cji sa­te­li­tar­nej po­ka­zu­je błęd­ną po­zy­cję. Ostat­nio krą­żą in­for­ma­cje, ja­ko­by na­wi­ga­cja by­ła za­fał­szo­wa­na w pół­noc­nej Nor­we­gii.

Mot­to: No­bles­se-nic­kes­se ob­li­ge...

  Lu­dzie to tłu­ma­czą tym...

4.45
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.5 (10 głosów)
Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Na Wi­śle moż­na pły­wać. Moż­na się na­wet ści­gać. Jak wia­do­mo, tyl­ko mar­twe ry­by pły­ną z prą­dem. To je­st przy­sło­wie po­li­tycz­ne. Pły­nąć z prą­dem, to zna­czy być po­li­tycz­nym kon­for­mi­stą. A że­gla­rze nie tyl­ko po­tra­fią pły­nąć pod prąd, ale też i pod wia­tr! W tym wia­tr hi­sto­rii...

 War­sza­wia­cy wy­bra­li so­bie pre­zy­den­ta Ra­fa­ła Trza­skow­skie­go i nic na to...

4.75
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (4 głosy)
Obrazek użytkownika piko
Kultura

Słońce powoli zmierzało ku horyzontowi, stojące upalne powietrze ustępowało wieczornej bryzie, znowu było słychać nerwowy krzyk mew i uspokajający chlupot drobnych fal rozbijających się o keję i burty cumujących łodzi.

Wolnym, charakterystycznym  krokiem, jakby szedł po rozkołysanym pokładzie, zbliżał się do swojego jachtu.  W zasadzie to nie była jego łódź, był na niej tylko bosmanem, ale jak...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (1 głos)
Obrazek użytkownika Nessun Dorma
Sport

Nikt nie strzegł granic lepiej od komunistów. Wokół wybrzeży rozwijały się kolczaste druty służb granicznych, a strażnicze reflektory cierpliwie przemykały pomiędzy i ponad falami. Strefa przybrzeżna była pilnowana tak, by nie przegapić na morzu śladu najmniejszej jednostki, ani kilwateru zuchwałego jachtu, który odważyłby się nabrać pełne żagle wiatru i wybrać kurs na wolność.

W najtrudniejszym...

0
Brak głosów