NIEPODLEGŁOŚĆ DZISIAJ

Obrazek użytkownika Maciej Krogulski
Kraj

 

 

 

POSTULATY

PROGRAMU

NIEPODLEGŁOŚCI

 

czyli jak Polska ma wygrać II wojnę światową, oraz następnie pozostać krajem wolnym i cywilizowanym

 

1. Ustanowienie ław przysięgłych we wszystkich sądach wszystkich szczebli, złożonych z obywateli zamieszkałych na obszarze właściwości danego sądu, cieszących się nienagannym życiorysem oraz nieposzlakowaną opinią lokalnej społeczności, losowo wyłanianych na dany okres czasu, a także losowo przydzielanych do konkretnej sprawy. Przyznanie tak wyłonionym ławom przysięgłych daleko idących uprawnień w zakresie niezawisłego orzekania w miejsce dzisiejszych uprawnień sędziów prowadzących, którym pozostaną funkcje koordynujące procesy, nie zaś orzekanie wyroków
 

2. Ustanowienie wyboru prezesów sądów wszystkich szczebli oraz szefów prokuratur wszystkich szczebli na krótkie 2-3 letnie, odnawialne kadencje, w drodze powszechnych i bezpośrednich wyborów, które z oczywistych powodów odbywałyby się w okręgach jednomandatowych zgodnych z właściwością danego sądu bądź prokuratury
 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/platne-pacholki-zbokow

 

3. Przejrzystość wszystkich procesów, jawność i monitoring wszystkich rozpraw

 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/nie-odpowie

 

4. Likwidacja Krajowej Rady Sądownictwa oraz korporacji sędziowskich
 

5. Całkowita likwidacja immunitetu sędziowskiego
 

6. Pełna jawność i dostępność w internecie oświadczeń majątkowych sędziów oraz ich wynagrodzeń, premii i pozostałych benefitów
 

7. Pełna dostępność wszystkich zawodów prawniczych
 

8. Wprowadzenie opieki naprzemiennej jako reguły w orzekaniu sądów rodzinnych przy przyznawaniu opieki nad dzieckiem
 

9. Reforma prawa wyborczego w kierunku wprowadzenia społecznej kontroli procedury liczenia głosów (przez obywateli, a nie urzędników) w komisjach wyborczych wszystkich szczebli i monitoringu lokali komisji wyborczych wszystkich szczebli

 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/szkolenie-rkw

 

10. Likwidacja przywilejów wyborczych dla mniejszości narodowych, etnicznych, wyznaniowych lub seksualnych, w tym zrównanie progów wyborczych. Penalizacja w kodeksie karnym promocji systemu kwot wyborczych, jak również promocji systemu kwot zatrudnienia w instytucjach państwowych i samorządowych, firmach państwowych lub prywatnych
 

11. Likwidacja większości przywilejów branżowych
 

12. Likwidacja KRUS
 

13. Lustracja i dekomunizacja "trzeciej" i "czwartej" władzy (wszystkich bez wyjątku sędziów, biegłych, prokuratorów, adwokatów, komorników, notariuszy, dziennikarzy), wojska, policji, urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości, MSWiA, służb specjalnych, korpusu dyplomatycznego, pracowników edukacji zarówno publicznej jak i prywatnej wszystkich szczebli, a także pozostałych pracowników administracji rządowej oraz samorządowej wszystkich szczebli
 

14. Jawność działań wszystkich instytucji państwowych i samorządowych
 

15. Przywrócenie kary głównej w kodeksie karnym
 

16. Natychmiastowe opuszczenie OBWE i wszystkich jej agend
 

17. Natychmiastowe opuszczenie Rady Europy i wszystkich jej agend
 

18. Natychmiastowe opuszczenie ONZ i wszystkich jej agend
 

19. Natychmiastowe wypowiedzenie Traktatu z Lizbony. "Nicea, albo śmierć !" Referendum akcesyjne z 2004 roku brało za podstawę wyłącznie Traktat z Nicei

Zapisy ratyfikowane przez rząd w 2006 roku są nielegalne, gdyż nie mają zatwierdzenia suwerena. Grozi to Trybunałem Stanu wszystkim ówczesnym decydentom, którzy ulegli presji niemieckiej, miast wetować ustalenia szczytu
 

20. Natychmiastowe zaprzestanie spłaty jakichkolwiek długów PRL
Tamte pożyczki finansowały zbrodniczy blok sowiecki, czego świadomi byli sami pożyczający. Nie możemy mówić o zerwaniu ciągłości prawno-ustrojowej z PRL, dopóki płacimy długi PRL - obcego, okupacyjnego państwa
 

21. Natychmiastowe wypowiedzenie traktatu CETA i wszystkich umów pochodnych, który grozi Trybunałem Stanu, tym razem obecnej ekipie "dobrej zmiany"
 

22. Wypowiedzenie układu o nierozprzestrzenianiu broni masowego rażenia
 

23. Jednostronne, automatyczne przyznanie obywatelom Białorusi, skrupulatnie certyfikowanym jako etnicznie nie-rosyjscy, prawa stałego pobytu na terytorium RP, z prawem do pracy ("zielonych kart"), jednakże bez biernego bądź czynnego prawa wyborczego, oraz bez żadnych gwarancji otrzymania kiedykolwiek polskiego obywatelstwa bądź jakichkolwiek dodatkowych praw przez nich bądź przez ich potomków (na wzór prawa imigracyjnego Libanu)
 

24. Penalizacja w kodeksie karnym promocji ograniczenia dostępu do broni palnej - pełen dostęp do broni palnej dla zlustrowanych obywateli RP jako zasada oraz zniesienie obecnych, licznych utrudnień
 

25. Penalizacja w kodeksie karnym promocji liberalizacji prawa imigracyjnego względem osób spoza cywilizacji europejskiej
 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/stop-islamskim-stopom

 

26. Penalizacja w kodeksie karnym promocji napływu siły roboczej spoza cywilizacji europejskiej, w tym przyznawania stypendiów lub wiz studenckich dla osób spoza cywilizacji europejskiej
 

27. Obligatoryjna, nieodwracalna sterylizacja osób prawomocnie skazanych za przestępstwa będące rezultatem ich skłonności pedofilskich
 

28. Penalizacja w kodeksie karnym posiadania, importu, proliferacji, tranzytu oraz badań nad organizmami modyfikowanymi genetycznie (GMO)
 

29. Penalizacja w kodeksie karnym badań i zabiegów in vitro
 

30. Drastyczne podniesienie w kodeksie karnym dolnej granicy kary za świadome znęcanie się nad zwierzętami, dziećmi, osobami starszymi lub niedołężnymi

 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/hodowla-zwierzat-futerkowych

 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/hold-pisowski

 

31. Drastyczne podniesienie w kodeksie karnym dolnej granicy kary za przemoc szkolną
 

32. Penalizacja w kodeksie karnym uboju rytualnego
 

33. Drastyczne podniesienie w kodeksie karnym dolnej granicy kary za dystrybucję środków odurzających
 

34. Drastyczne podniesienie w kodeksie karnym dolnej granicy kary za handel ludźmi lub narządami ludzkimi
 

35. Znaczące ograniczenie ilości służb specjalnych i doprecyzowanie zakresu ich zainteresowania oraz procedur ich zadaniowania
 

36. Pełne, powszechne ujawnienie zbiorów zastrzeżonych (sic! liczba mnoga)
 

37. Pełne, powszechne ujawnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI
 

38. Znaczące ograniczenie ilości resortów
 

39. Znaczące ograniczenie ilościowe i osobowe samorządów (przenośnie: zamiast trzech - dwa i pół szczebli). Zmniejszenie osobowe samorządów o połowę
 

40. Potężny program repatriacyjny, z priorytetem dla potomków Polaków ze zsyłek, czyli nasz ogromny wyrzut sumienia: Kazachstan (100.000), Rosja (300.000), ChRL, Ukraina wschodnia, Kaukaz, reszta Azji Centralnej. Następnie emigranci ekonomiczni: Brazylia (2.000.000), Argentyna (500.000), Australia (200.000), Kanada (900.000), RPA (35.000). To raptem dane szacunkowe, często zaniżone
 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/stop-islamskim-stopom

 

41. Lustracja grabieżczych procesów prywatyzacyjnych od początku lat 1980-tych, zakładająca nacjonalizację majątku przejętego w wyniku złodziejskich decyzji prywatyzacyjnych
 

42. Konstytucyjny zakaz zastępowania, emitowanej przez NBP złotówki, jako jedynego legalnego środka płatniczego na terytorium RP jakimkolwiek innym pieniądzem (np. euro)

 

De Press "Patrol"
https://www.youtube.com/watch?v=mrjUcVzeHxw

 

PRZEŚLIJ DALEJ, KOMU ZDOŁASZ

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (1 głos)

Komentarze

Albo nie :) 

Szkoda czasu. Zajmij się czymś pożytecznym na co masz wpływ. 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

LechG

#1572409