Globalizacja i Nowy Porządek Świata

Obrazek użytkownika ciociababcia
Świat

Publikujemy wstrząsający referat ks. dra Romana Piwowarczyka pt. "Globalizacja i Nowy Porządek Świata". Wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy odczytał swoje wystąpienie podczas Forum Dziennikarzy Katolickich w Hebdowie pod Krakowem, poświęcone problemom wiary i wyzwań współczesności. Spotkanie zorganizowane przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy zgromadziłoludzi mediów i Kościoła, a także działaczy społecznych. Forum odbyło się w dniach 30 listopada – 2grudnia 2012 r. w gotycko-barokowym pronorbertańskim klasztorze z 1160 roku, gdzie mieści się Centrum Wiara i Kultura. KSD mogło zorganizować to niezwykłe spotkanie dzięki gościnie i uprzejmości Gospodarzy miejsca – Ojców Pijarów.

Globalizacja i Nowy Porządek Świata (New World Order)

„Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” Ef. 6,12

Istnieje wiele definicji globalizacji, w tym wystąpieniu posłużę się definicją która nawiązuję do genezy i celów Iluminatów. Tak więc globalizacja to proces ekonomiczno polityczny dążący do zniesienia barier narodowościowych, państwowych, ograniczających swobodny przepływ towarów, usług, osób, produkcji i operacji finansowych w skali całego świata by ostatecznie utworzyć rząd światowy określany w języku angielskim jako New World Order. Nowy porządek świata jest więc wpisany w proces tak pojętej globalizacji jako jej cel i wyraża najbardziej radykalne, rewolucyjne dążenia jej członków wobec całej ludzkości.

Globalizacja jako zjawisko społeczne nie jest czymś nowym, jej protoplastów odnajdujemy już w starożytnych religiach czy kulturach : sumeryjskiej, egipskiej, babilońskiej, żydowskiej, itd. Ich ówczesną wspólną cechą był wyraźny podział danego społeczeństwa na małą ekskluzywną grupę władców i pozostałą cześć osób im poddanych. Władcy byli przekonani o posiadaniu szczególnej tajemnej wiedzy czy zdolności niemalże boskich co wytwarzało ogromną przepaść wobec warstwy ludzi podlegających ich wpływom1. Władza tamtych elit była jednak tylko lokalna, nie globalna, np. w obszarze położonym wzdłuż Nilu czy Babilonii. Natomiast, pierwsza propozycja utworzenia rządu światowego w sensie dosłownym pojawiła się znacznie później : np. w 1313 w dziele De Monarchia Dantego Alighieri, czy w 1713 roku u księdza Irénée Castel de Saint-Pierre który głosił ideę światowego rządu jako źródło światowego pokoju. Myśli o globalizacji te czy inne niewymienione nie były jednak wcielane w życie. Dopiero od XVIII w. pojawiają się następne, oparte na różnych fundamentach teorie gdziesłowo globalizacja ma już coraz bardziej szczegółową treść i zaczynają się tworzyć konkretne struktury o celach globalistycznych. Można pośród nich wyróżnić niejako dwie przeciwstawne perspektywy o przeciwstawnych wartościach, celach czy metodach działania. Jedna, inspirowana najczęściej religią katolicką i w jakimś stopniu zakorzeniona w modelu strukturalnym kościoła katolickiego, chociaż rozmijająca sięz jego główną misją jaką jest zbawienie ludzi czy życie wieczne; oraz druga zupełnie przeciwna, oparta na tajemnej a nawet szatańskiej mocy, wrogości do religii monoteistycznych, podstępie, niesprawiedliwości, walce silniejszych ze słabszymi. Obie te perspektywy w mniej czy bardziej widocznym stopniu stają w opozycji wobec ludzi wierzących i Boskiego planu zbawienia. Opozycję tę, w postaci bardziej łagodnej widać choćby u członków Los Alumbrados z Hiszpani czy niektórych formach masonerii gdzie obecne jest wzajemne pomieszanie czy przenikanie się ortodoksyjnych treści religijnych z treściami heretyckimi. Niestety, ale w XVIII w. powstaje też struktura globalistyczna w postaci bardzo radykalnej, skrajnej wobec Boga i ludzi wierzących a jest nią coraz bardziej znana nam dziś grupa o nazwie Iluminaci. Jej założyciel Adam Weishaupt, z pochodzenia żyd aszkanazejczyk, był profesorem prawa kanonicznego, wychowany u Jezuitów. W 1773 nakłoniony przezMayera Rothschilda, bankiera również pochodzenia żydowskiego, 1 maja 1776 zakłada wspomnianą tajną grupę mającą na celu solidne zjednoczenie tajemnych stowarzyszeń : masońskich i innych opartych np. na okultyzmie, aby zaprowadzić kontrolę nad całą ludzkością, zawładnąć bogactwami naturalnymi i doprowadzić do utworzenia jedynego i niewybieralnego rządu światowego2. Osiągnięcie tego celu przewidywał poprzez realizację następujących punktów:

1. Likwidację wszelkich struktur państwowych,

2. Likwidację wszelkiej własności prywatnej,

3. Likwidację wszelkiego dziedzictwa i tradycji,

4. Zniesienie patriotyzmu,

5. Rozbicie struktur rodziny,

6. Wykorzenienie wszelkiej religii a zwłaszcza katolickiej.

Obrana nazwa Iluminaci miała według Założyciela nawiązywać do Lucyfera który jest źródłem światła oraz niczym nieograniczanej mocy. Podstawowym symbolem iluminatów stała się piramida zakończona wszystko widzącym okiem3; wokół piramidy dwa łacińskie zdania :Annuit coeptis (przedsięwzięcie odniesie sukces) oraz Novus ordo seclorum (nowy porządek świata). Symbol ten jest obecny już od 1933 r. na dolarach amerykańskich po dziś dzień4. Podstawą doktrynalną został wybrany Talmud, a strategia pozwalająca uczniom Weishaupta dominować nad innymi ludźmi została sprecyzowana przez niego w tzw. 25 punktach. Oto niektóre z nich :

1. Pieniądze i seks będą wykorzystane aby pozyskać ludzi na różnych kierowniczych stanowiskach;

2. Nauczyciele naszego bractwa powinnkrwioperacji data-scaytid=span data-scayt_word=następne9791000i wyłaniać i formować w szkołach i uniwersytetach najlepszych uczniów w sprawach związanych z globalizacją i światowym rządem;

3. Osoby wpływowe i studenci specjalnie przygotowani pod kontrolą iluminatów będą wprowadzani do instytucji rządowych, religijnych i finansowych jako agenci;

4. Tajny komitet przejmie całkowitą kontrolę nad mediami aby mogły one przekonać ludzi, że światowy rząd jest jedynym rozwiązaniem dla wielu ludzkich problemów;

5. W końcowym etapie tej strategii wykorzystane zostaną wszelkie środki militarne, w tym zamachy stanu aby zmusić niezdecydowane czy wrogie globalizacji państwa do podporządkowania się globalnemu rządowi Iluminatów5.

Drodzy Państwo, tyle krótkiej prezentacji XVIII wiecznego programu Iluminatów. Zainteresowanych większą ilością szczegółów odsyłam do niemałej bibliografii i wielu stron internetowych dostępnych w wielu językach6. My natomiast postawny sobie trzy pytania i spróbujmy na nie przynajmniej po części odpowiedzieć. 1. Czy ta tajna organizacja działa od tamtego czasu po dziś dzień? 2. Jakie są obecnie przejawy czy owoce tego działania. 3. Czy rzeczywiście Iluminaci mają dziś realne szanse aby przejąć władze nad całym światem w ramach tzw. Nowego Porządku Świata.

Odpowiadając, należy stwierdzić, że organizacja ta jak najbardziej istnieje, mając dzisiaj bardzo rozwinięta i różnorodną strukturę7.

Oto kilka historycznych wydarzeń które to potwierdzają. Już sam Adam Weishaupt który zaraz po założeniu Iluminatów, zatrudnić miał 2000 zwolenników reprezentujących sztukę, naukę, finanse, politykę, edukację i przemysł. Konstrukcja ta wytworzyła później wiele nowych odgałęzień czy organizacji w mniejszym czy większym stopniu z nią powiązanych. Dziś, z perspektywy ponad 200 lat widać również jak mocno rozwinęła się struktura bankowo-medialno-polityczna w ramach rozrastającego się rodu Rothschildów, których kapitał jest na dziś dzień wyceniany na ok. od 500 do 700 bilionów dolarów. Przytoczmy więc choć kilka detali z ich historii. Mayer Amschel Rothschild miał pięciu synów i pięć córek. Zgodnie z jego wolą, aby zachować ciągłość rodu, tylko synowie mogli dziedziczy interesy i fortunę, zaś córki zostały wydane za innych bankierów. Dzieci miały wychodzić za mąż lub żenić się w obrębie własnej rodziny nawet na poziomie kuzynów aby nie rozpraszać majątku rodziny. Ród Rothschildów rozchodzi się po całej Europie, w czym pomaga im bardzo posiadanie własnej, najszybszej na świecie poczty mającej immunitet dyplomatyczny. Jego syn Amschel osiedla się we Frankfurcie, Nathan w Londynie, James w Paryżu, Salomon w Wiedniu a Charles w Neapolu. James osiągnął w Paryżu jako mason najwyższy 33 stopień Obrządku Szkockiego, jego brat Nathan był członkiem loży "Emulation" w Londynie, natomiast Salomon zostaje wprowadzony do wolnomularstwa. Ich wypływ na politykę i rozwój finansów w Europie staje się bardzo wielki choć medialnie nie nagłaśniany : pierwsza ich wielka „misja” to zaangażowanie się w wywołaniu antykościelnej, krwawej Rewolucji Francuskiej; W 1809 r. Natan Rothschild wypowiada znane po dziś dzień przełomowe zdanie : „Pozwólcie mi emitować pieniądze a ominę wszelkie prawo”. W 1815 roku osiąga swój cel po udanych manipulacjach finansowo-medialnych związanych z wojną francusko – angielską zakończoną klęską Napoleona pod Waterloo. Przejmując kontrolę nad Bankiem Anglii i uzyskując możliwość emisji pieniądza w Wielkiej Brytanii stwierdza : „Nie przejmuję się tym jaka marionetka zasiada na tronie Imperium nad którym nigdy nie zachodzi słońce. Człowiek który kontroluje emisję pieniądza w tym kraju, kontroluje całe Imperium, a tym człowiekiem ja jestem”.

W 1791 r. Rothschildowie zaczynają kontrolować pieniądze amerykańskie za sprawą Aleksandra Hamiltona, agenta w rządzie Georga Washingtona, ustanawiając centralny Bank USA o nazwie Pierwszy Bank USA8. Napięcia związane z emisją dolara pomiędzy kolejnymi prezydentami amerykańskimi a Rothschildami będę trwały aż do roku 1913 kiedy to po sztucznie wywołanym kryzysie gospodarczym i upadku wielu banków amerykańskich, udaje się zalegalizować prywatny bank Federal Reserve (FED) jako Bank emitujący pieniądze i określający ich wartość.

W tym kontekście warto przytoczyć wypowiedź prezydenta A. Lincolna z 1862 roku kiedy to wprowadził możliwość emisji pieniądza w swoim państwie : „Daliśmy ludziom Republiki najlepsze dobro jakie kiedykolwiek mieli, ich własne papierowe pieniądze aby spłacać ich własne długi”9. Natomiast w grudniu 1913r., dokładnie wigilię Bożego Narodzenia kongresmen Charles Lindbergh widząc jak USA traci swoją autonomię finansową mówił : „Akt ten ustanawia największy zarząd na ziemi. Prezydent podpisując ten dokument, zalegalizował niewidoczny rząd finansowej mocy.” Od tej pory stojący za FED–em Wartburgowie, Rothschildowie czy Rockefellerowie, zadbali solidnie aby media amerykańskie odpowiednio owiały tajemnicą tę sprawę10. Nie mniej jednak, 27 kwietnia 1961 prezydent John Fitzgerald Kennedy, jedyny amerykański prezydent katolik, próbując na nowo zmienić niekorzystną sytuację kraju wypowiada takie oto zdania : „Słowo "sekret" "tajemniczy" jest odrażające w wolnym i otwartym społeczeństwie. I my jako ludzie z natury i historycznie jesteśmy przeciwni tajnym stowarzyszeniom, tajnym przysięgom i tajnym działaniom. Ponieważ sprzeciwiamy się na całym świecie monolitycznym i bezwzględnym konspiracjom które polegają głównie na ukrytych znaczeniach ekspansji ich własnych wpływów w infiltracji, zamiast inwazji, na działalności wywrotowej, zamiast wyborach, na zastraszaniu, zamiast wolnym wyborze. To system, który rozlegle zasoby ludzkie i materialne wykorzystuje do budowania zwartej i wysoko wydajnej maszyny działającej na polu militarnym, dyplomatycznym, wywiadowczym, ekonomicznym, naukowym i politycznym. Ich przygotowania są tajne, nieujawnione, ich pomyłki są pogrzebane, niepublikowane ich myślenie jest ciche, nie chwalą się. Ich wydatki nie są kwestionowane, nie ma plotek, sekret nie jest ujawniany. Oto dlaczego ateński twórca prawa Solon określił przestępcą każdego, kto uchyla się od dyskusji. Proszę was o pomoc w olbrzymim zadaniu, informowania i ostrzegania. Pewny, że z waszą pomocą człowiek będzie tym, kim urodził się żeby być: "wolnym i niezależnym". W czerwcu 1963 roku prezydent Kennedy podpisał dokument legalizujący emisję pieniędzy11 w ramach struktur państwowych, jednakże sześć miesięcy później 22 listopada w obecności tysięcy ludzi na ulicach Dallas został zamordowany podobnie z resztą jak w XIX w Abraham Lincoln12. Dokładnie w dniu jego śmierci unieważniono wspomniany dokument z czerwca a kilka dni później, za kadencji nowo zaprzysiężonego prezydenta Lyndon’a B. Johnsona wycofano z obiegu banknoty emitowane za życia J. Kennedy’ego13.

Iluminaci dali się nie jeden raz poznać jako tajna grupa wzniecająca wojny, spory i czerpiąca przy tej okazji wielkie zyski. Np. we 1815 r. wszyscy bracia Rothschildowie zaangażowani byli aby polepszyć stan armii angielskiej Wellingtona oraz przeciwnej jej armii francuskiej Napoleona14. Podobnie było czasie rewolucji Październikowej15, I i II wojny światowej, i innych konfliktach jak choćby tragedia WTC z 11 września16a zwłaszcza słynna afera dotycząca WTC 7 i jej właściciela Larego Silwersterna który na tej tragedii zarobił kilka miliardów dolarów17.

Jak jest obecna kondycja finansowa USA? Oficjalny dług Stanów Zjednoczonych to ponad 15 bilionów dolarów i potężna korupcja. Z wielu źródeł można się dowiedzieć, że tylko w ciągu ostatnich lat z kasy FED-u wypływały czeki na wiele bilionów dolarów nie wiadomo na czyje konta, w jakim celu i kiedy będę zwrócone. Rozprawy sądowe w których widać bezkarność niektórych osób odpowiedzialnych za te mega korupcje są dostępne w Internecie18.

Warto również dodać, że korporacja Rothschildów ma wpływ na banki i finanse prawie w każdym kraju, a niedawno jeszcze niektóre kraje takie jak Irak, Libia, czy Afganistan zastały „przekonane”, że nie warto iść w innym kierunku19. Syria natomiast, Iran czy Sudan mogą wkrótce być zmuszone20. Sam prezydent Francji Nicolas Sarkozy twierdził wielokrotnie, że nie ma dzisiaj takiej struktury która mogła by przeciwstawić się strukturze New World Order, a uśpieni w dobrobycie Francuzi, coraz częściej zaczynają głośno i z lękiem o tym mówić.21

Dokładnie wczoraj [19 października, przyp. red. reprerat napisany 20 października] dyskutowano o nadzorze bankowym banków Europy w zamian za eliminację niezrozumiałego zadłużenia. Tym dobrodusznym opiekunem ponad 6 tysięcy europejskich banków ma być bank o tajemniczej nazwie Europejski Mechanizm Stabilizacyjny. Nie podano nam jednak do kogo ten bank należy, skąd ma na to pieniądze i dlaczego wyjątkowo jego nie objął globalny kryzys.

Globalizacja to nie tylko zagrożenie ryzykiem całkowitej kontroli pieniądza przez prywatnych miliarderów, to także ryzyko totalitarnej zarezerwowanej dla wybranych władzy. Moglibyśmy zapytać : dlaczego instytucje globalne takie jak ONZ, FAO, Bank Światowy, NATO, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy22 nie przeprowadzają medialnie nagłaśnianej kampanii wyborczej, dlaczego tak mało wiemy o ich globalnych planach? Dlaczego, na przykład, bardzo wpływowe stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej który ma reprezentować Unię na zewnątrz jest zarezerwowane dla członka grupy Bildelberg? Dlaczego, jak niedawno pytał przed kamerami Minister spraw zagranicznych Niemiec w Grecji, stan kondycji ekonomicznej państw europejskich jest określany czy nawet determinowany przez nieeuropejskie agencje ratingowe?

Innym ogromnie niepokojącym problemem związanym z globalizacją to także planowana brutalna redukcji ludności do ok. 1 miliarda aby tą mniejszą wspólnotą móc lepiej sterować23.

Do osiągnięcia tego celu zmierza się między innymi poprzez :

1. Osłabianie zdrowia ludzi. Wiele kontrowersji i sprzeciwu budzi w tym kontekście Codex Alimentarius, najważniejszy światowy kodeks o normach żywienia który chce zastąpić naturalne sposoby żywienia i leczenia agresywnymi naukowymi i technologicznymi eksperymentami, blokując możliwość leczenia ziołami, witaminami, blokując reklamy o szkodliwości substancji syntetycznych, ale za to legalizując możliwość dodawania do produktów żywnościowych co najmniej 8 śmiertelnych substancji i wiele setek innych szkodliwych w perspektywie dłuższego czasu ich spożywania. ( jak np. Aspartam , produkty GMO czy w końcu stosowanie przymusowych szkodliwych szczepień zwłaszcza u małych dzieci). Szokującymi wręcz, w tym zagadnieniu są kalkulacje naukowców zmierzające do określenia liczby ofiar w przypadku gdy plan zostanie wdrożony.

2. Wzbudzającymi niepokój a także wpływającymi negatywnie na zdrowie są również sztucznie wywoływane epidemie w wielu krajach czy masowe choroby zwierząt . Zupełnie nowych niepokojącym zjawiskiem są także tzw. Chemtrails czyli smugi chemiczne24 które nie znikają po kilku minutach ale trwać mogą wiele godzin rozpraszając się stopniowo i zanieczyszczając niebo oraz określony obszar ziemi. Smugi te są wytwarzane przez samoloty organizacji międzynarodowych na niebie w obszarze wielu państw. Zamiast przewozić ludzi, rozpylają one w sposób zaplanowany szkodliwe substancje chemiczne takie jak tlenek aluminium, bar, stront czy nawet pewne rodzaje bakterii. Szacuje się, że w skali globalnej rozpylono już ok. 100 milionów ton tych toksycznych produktów które mogą osłabiać nasz system oddychania, system nerwowy czy obronny. Negatywnie wpływają również na rośliny i owady (między innymi pszczoły). O tym, że praktyki takie maja miejsce i że są nam mimo wszystko potrzebne chce nas przekonać choćby wspomniany wcześniej John Holdren i inni politycy.

Globalizacja to nie tylko ogromna niesprawiedliwa kumulacja pieniędzy w rękach niewielkiej grupy „wybranych” ludzi (niedawno podawano, że kwota jaką dysponują tajne organizacje przewyższa 250 razy budżet całej Francji), ale to także ogromna kumulacja środków wojskowych. Tylko w tym roku, bazując na oficjalnych danych, pomimo ogłaszanego wielkiego kryzysu ekonomicznego wydano na zbrojenia ok. 2 biliony 157 miliardów 172 miliony dolarów. Nawet trudno sobie wyobrazić, ile miejsc pracy można by było za te pieniądze stworzyć. Globalizacja w końcu to także niestety często potężna manipulacja ludzkim duchem, odzieranie człowieka z jego godności, rozbudzanie jego sfery cielesnej i zmysłowej, niszczenie życie religijnego zarówno obszarze edukacji w szkołach i uniwersytetach jak i różnego rodzaju mediów : filmy, muzyka, Internet, prasa, książki.

A jakie plany globalizacyjne jeszcze nas czekają na przestrzeni najbliższych 30 lat? Otóż według niektórych strategów globalizacji czaka nas totalne rozbicie rodziny, dysocjacja reprodukcji i seksualności. Seksualność ma się stać królestwem przyjemności a reprodukcja królestwem maszyn. Pustka po zniszczonej religijności ma być zastąpiona filozofią transhumanizmu gdzie dla dobra ludzkości wprowadzona zostanie tzw.świadomość roju, czyli kolektywna inteligencja która zaowocuje samokontrolą każdej jednostki.

Czy tak przedstawiona forma globalizacji ma szansę realizacji? No cóż, wiemy przecież, że nie jest to jedyna możliwa jej forma, że potencjalnie jest ich wiele. Wiele, naprawdę wiele zależy nie tyle od każdego z nas ale zwłaszcza od alternatywnych struktur które my wszyscy negatywnie nastawieni do wyżej przedstawionych działań czy propozycji, będziemy w stanie wytworzyć. Z pewnością istotnym warunkiem naszego powodzenia będzie zakorzenienie w żywej wierze w Boga a także ciągle zgłębianie wiedzy o szeroko rozumianej ludzkiej naturze.

1 Przykładem mogą tu być nie tylko władcy Egipscy ale także budowniczowie egipskich piramid czy później chrześcijańskich kościołów, (skąd wywodzą się ugrupowania masońskie) sekta Assasynów z XXI w. w Syrii; Templariusze czyli Rycerze Syjonu, itp.

2 Frakcja amerykańska Iluminatów nazwana została Frakcją Kolumbijską (The Columbia Faction); od tamtej pory powstało wiele struktur związanych z nazwą Kolumbia : wytwórnia filmowa, statek kosmiczny Kolumbia, uniwersytet, itd.

3 Oko to symbolizuje Horusa boga starożytnych Egipcjan.

4 Liczbą najpopularniejszą na banknocie dolarowym jest liczba 13 : 13 warstw piramidy, 13 gwiazd, jagód, liści i strzał. Uważny obserwator zauważy również w prawym górnym rogu banknotu małej wielkości sowę, ptaka który najlepiej działa nocą i który jest symbolem tajnej grupy utworzonej w 1872 r. o nazwie Bohemian Grove. Jest to grupa najbardziej wpływowych ludzi świata która co roku spotyka się na Monte Rio niedaleko San Francisco aby dyskutować dyskretnie o swoich planach a także oddawać cześć bogom religii pogańskich Molochowi, bóstwu babilońskiemu symbolizowanemu przez 13 metrową kamienną sową i bogowi Lilith bóstwu sumeryjskiemu (o bóstwie tym jest wzmianka w Iz 34,14). Prezydenci USA byli członkami tej grupy.

5 Na temat Iluminatów napisał on 12 dzieł, między innymi : Apologie der Illuminaten (1786), Vollständige Geschichte der Verfolgung der Illuminaten in Bayern(1786), Schilderung der Illuminaten (1786), Einleitung zu meiner Apologie (1787).

6 Oto niektóre adresy stron internetowych w j. polskim i angielskim : http://www.youtube.com/watch?v=grLZIhx-Di8, http://www.youtube.com/watch?v=iIHLaz9B ... e=related; http://www.youtube.com/watch?v=E6ZzIbJftNY , http://www.youtube.com/watch?v=-7wekNwtxYM ,http://www.iamthewitness.com/DarylBradfordSmith_Rothschild.htm, etc.

7 Zobacz: http://www.youtube.com/watch?v=ot6AXfNQIH0, http://www.youtube.com/watch?v=52OSZz6j ... re=related, i wiele innych.

8 Więcej na temat historii pieniądza w rekach prywatnych polecam film : The Money Masters : http://www.youtube.com/watch?v=lvH2yQbc108

9 Jako reakcję na możliwość emisji pieniądza w USA The London Times pisał : „Jeżeli ta szkodliwa polityka finansowa zakorzeniła by się na stałe, to rząd będzie mógł zaopatrywać się we własny pieniądz bez żadnych kosztów. Spłaci długi i pozostanie bez długów. Będzie miał wszystkie niezbędne pieniądze do prowadzenia gospodarki i handlu. Stało by się to sukcesem bez precedensu w historii cywilizowanych rządów na świecie. Mózgi i bogactwo napłynęły by do Ameryki Północnej. Rząd taki musi być zlikwidowany albo to on zlikwiduje wszystkie monarchie na świecie”. Zobacz artykuł Melvina Sicklera : A. Lincoln i J. Kennedy …, link http://many5.w.interia.pl/artykuly/09_artykul5.pdf .

10 W czasie niedawnej rozprawy sądowej dotyczącej defraudacji 500 miliardów dolarów, Ben Bernanke prezes FED-u potwierdza, że bank ten jest autonomiczny finansowo od Rządu USA od 1913r. Zobacz : http://www.youtube.com/watch?v=h4E4hr64 ... re=related

11 Dokument ten nazywał się Executive Order 11110.

12 Abraham Lincoln został zamordowany 14 kwietnia 1865, w 41 dniu po jego drugiej reelekcji w teatrze Forda. Po tej szczególnej tragedii kanclerz Niemiec Otto von Bismarck tak się wypowiedział : „Śmierć Lincolna była katastrofą dla chrześcijaństwa, nie było w USA nikogo godnego wystarczająco do noszenia jego butów. Obawiam się że zagraniczni bankierzy ze swoją przebiegłością i przekrętami całkowicie przejmą kontrolę nad bogactwem Ameryki, i wykorzystają go do korumpowania nowoczesnej cywilizacji. Nie zawahają się przed wciągnięciem całego Chrześcijaństwa w wojny, chaos w celu przejęcia kontroli nad Ziemią”. Zobacz również : http://www.youtube.com/watch?v=SbXeQd3k ... ure=relmfu .

13 A oto lista wielu innych ważnych osób które zginęły w tajemniczych okolicznościach : http://www.youtube.com/watch?v=ki50um8I ... re=related

14 Napoleon dobrze rozumiał, że prywatny bank w danym kraju to jawna niesprawiedliwość dlatego był przeciwny tzw. Bankowi Francji który również rościł sobie prawo do emisji pieniędzy. W tym kontekście powiedział : „ Ręka która daje jest ponad ręką która otrzymuje. Pieniądze nie mają ziemi ojczystej, finansjerzy są bez patriotyzmu i bez przyzwoitości. Ich jedynym celem jest zysk”. Niemniej jednak te wypowiedziane słowa spełniły się wkrótce na niekorzyść Napoleona. Pomimo, iż otrzymał od Prezydenta USA Jeffersona 3 000 000 dolarów w złocie za przynależąca do Francji Luizjanę, zorganizował armię i zdominował wiele krajów w Europie to jednak ród Rotschildów był sprytniejszy i bogacił się na finansowym wspomaganiu armii krajów zagrożonych przez Napoleona jak Prusy, Austria czy Rosja.

15 W finansowanie Rewolucji Październikowej i komunizmu zaangażowani byli miedzy innymi Jacob Schiff i bank Kuhn & Loeb Co. oraz Bank Wartburg. Jacob Schiff wydał 20 milionów dolarów aby obalić Cara Rosji który oficjalnie się sprzeciwiał utworzenia prywatnego banku w Rosji. Natomiast jeden z głównych wykonawców planu komunizacji Rosji Leiba Bronstein czyli Leon Trotzky należał do masonerii francuskiej Art et Travail, żydowskiej B’nai B’rith i grupy Iluminatów. Zobacz również Anthony C. SUTTON: Wall street and the Bolshevik Revolution, 1981 by Arlington House Publishers, New Rochelle, New York oraz tego samego Autora : "Wall street and the rise of Hitler, 1976 by Arlington House Publishers, New Rochelle, New York.

16 Dzisiaj po upływie 11 lat większość Amerykanów nie wierzy w oficjalnie podaną wersję wyjaśnień i jako głównego winnego upatruje nie arabskich terrorystów ale grupę osób ściśle powiązaną z rządem amerykańskim czy nawet tajnymi służbami międzynarodowymi. Zobacz np. :http://www.youtube.com/watch?v=JUpLVnzMsog, http://www.youtube.com/watch?v=ZccY7_Q8 ... re=related, http://www.youtube.com/watch?v=0zMet3uc ... re=related, http://www.youtube.com/watch?v=GDgyhIfT ... re=related, i wiele innych stron.

17 Zobacz więcej : http://www.youtube.com/watch?v=L1mRnCm_ ... re=related lub http://www.youtube.com/watch?v=s0qdLoob ... r_embedded ; http://www.youtube.com/watch?v=YgoCOxgI85M

18 Np. : http://www.youtube.com/watch?v=dfB-nWbA ... re=related

19 Niewiele osób w Polsce zostało uświadomionych medialnie, że jednym z głównych powodów obalenia przywódcy Libii Muammara al-Kadaffiego był fakt, iż chciał on wraz z przywódcami innych państw głównie afrykańskich i arabskich wprowadzić pieniądz oparty na złocie by przeciwstawić się ogromnej korupcji i totalitarno-globalistycznym praktykom instytucji odpowiedzialnych za emisję pieniędzy drukowanych nie mających realnego oparcia w wartościach materialnych. Zobacz : http://www.youtube.com/watch?v=L0fPQpyP5mQ . Sam sposób obalenia jego władzy i zabicie Go bez możliwości obrony, b/fontCambria, serif/divez wyroku sądowego, w zupełnie nieludzkich warunkach dyskredytuje bardzo tzw. cywilizowane kraje.

20 Zobacz dokument : http://www.youtube.com/watch?v=GsDzsjlXYWM

21 Zobacz dokument : http://www.youtube.com/watch?v=aeXhEp7d ... e=related; http://www.youtube.com/watch?v=Cblr2_i6 ... 81940CA3EB

22 Do grupy Iluminatów należą jeszcze następujące organizacje : grupa Bildelberg, Klub Rzymski, Karbonari, Stowarzyszenie teozoficzne, Komisja trójlateralna, grupa masońska Strict Observance, Zakon Syjonu, Rada Spraw Zagranicznych i inne.

23 Plan takiej właśnie kontrowersyjnej redukcji jest ujawniony między innymi na wielkich płytach granitowych w stanie Georgia USA, nazwanych Georgia Guidestones. Jest tam wyrytych w językach angielskim, hiszpańskim, suahili, hinduskim, hebrajskim, arabskim, chińskim i rosyjskim tzw. 10 zasad ludzkości jakie mają obowiązywać w nowej epoce, epoce rozumu. Można je zobaczyć między innymi w tym filmie : http://www.youtube.com/watch?v=GDgyhIfT ... re=related. Na temat konieczności redukcji ludności wypowiada się „autorytatywnie” John Holdren doradca prezydenta B. Obamy do spraw nauki i techniki. Zobacz więcej : http://www.youtube.com/watch?v=SMZMCs2ZGAc.

24 W odróżnieniu od contrails czyli widzialnych kilka minut na niebie śladów powstałych po wydalanych spalinach silników. Zjawisko contrails jest czymś normalnym.

Zrodlo: Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy, 4 grudnia 2012

POLISH CLUB ONLINE, 2012.12.06

http://www.polishclub.org/2012/12/06/ks-dr-roman-piwowarczyk-globalizacj...

Ocena wpisu: 
Brak głosów

Komentarze

Tylko cud w postaci ataku atomowego Chin, na główne kwatery amerykańskiego żydowskiego establishmentu, mógłby coś zmienić. Tyle, że wtedy Putin zajmie bez strzału Europę. W całości!. W naszej mikro skali, tylko najradykalniejszy antysemityzm i pogromy tej hołoty, mogą coś zmienić. Mogą ich od nas wystraszyć i przegnać. Potrzebujemy rządu narodowców!. Nacjonalistów!. Nawet chama, Gomułki!. Bo jak inaczej, powstrzymać realizację Judeopolonii?.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0
#312420

wpisał Piotr

Antysemityzm to nachalny terror medialny mający ukryć zbrodnie i przestępstwa Żydów i zablokować wszelkie protesty ich ofiar.
Antysemityzm to terror tzw. Żydów do otoczenia
Nie tylko nie można dać się ogłupić pała antysemityzmu, ale aktywnie go zwalczać
Ulęgając terrorowi antysemityzmu stajemy się jakby rzecznikami bandytyzmu
Świadek zbrodni, kradzieży, przestępstw nie może mówić , ze jej nie ma i przez to ukrywać fakty, bo w ten sposób stajemy się współodpowiedzialni
Trzeba być aktywnymi demaskatorami zbrodni i kłamstw tzw. Żydów.
Trzeba nie bac się głupkowatego zarzutu antysemityzmu
Trzeba być aktywnym i dumnym „antysemitą”
Grossa uznać nie za paszkwilanta i prowokatora , a za futurystę
Obciąża Polaków za niepopełnione zbrodnie na Żydach, popełnione przez Niemców, to może ponownie obudzić niemieckie upiory.
Tzw . Żydzi nie maja spójności logicznej na każdym kroku popadają w samo zaprzeczenie. Sami się gubią w swoich kłamstwach, i za swoje zbrodnie obciążają ofiary
Tzw. Żyd będzie zawsze twierdził , ze zbrodnie żydowskie nie istnieją. Bo taka jest natura przestępcy.
Zbrodnia ludobójstwa jest szczęściem dla ludzkości
Kradzież jest dla obrabowanego zbawieniem
Morderstwo i zabójstwo to dla ofiary dobrodziejstwo
Żydostwo to system kompletnego fałszu i zakłamania.
Samo słowo Żyd to oksymoron – figura stylistyczna zawierająca w sobie i niosąca wzajemna sprzeczność np. biały murzyn, olbrzymi karzeł)
W przypadku Żydów nie ma zastosowania jakikolwiek zarzut o uprzedzeniach rasowych , ani o uprzedzeniach religijnych.
Tzw. Żydzi nie są jednolita rasą. Czy biały rabin, czarny rabin , biały Żyd z Polski czarny Żyd z Etiopii itd.
Czy to ta sama rasa ????
PORÓWNAJMY DWA ZDJĘCIA
Nagroda Nobla za stwierdzenie, że Czarny Żyd (Caprers Funney) kuzyn Michelle Obamy – żony prezydenta USA Czy to ta sama rasa co Biały Żyd (Michael Schudrich) ?
Michelle Obama Has a Rabbi in Her Family
forward.com/articles/14121/
forward.com/articles/14148
Michael Schudrich (born 1955) is the Chief Rabbi of Poland. He was born in New York City to a Polish Jewish family from Baligród.
en.wikipedia.org/wiki/Michael_Schudrich
pl.wikipedia.org/wiki/Michael_Schudrich
Sfałszował podpis na dokumencie konwersji, co wywołało halachiczną dyskusję, co do legalności całego procesu konwersji[2]. Ponadto rabin Schudrich jest krytykowany za liberalny stosunek do halachy.
Judaizm to także oksymoron – to żadna religia, to sprzeczność sama w sobie.
Żydostwo i judaizm to nie religia . Co ma wspólnego prorocy biblijni lub Dekalog Mojżesza z Talmudem ?
Talmud to prymitywna pogańska religia , obrzezania kamiennym nożem, skakanie do księżyca, itd. Bóg żydowski to taki rabin, który siedzi w niebie i czyta Talmud; ale sam bóg może się mylić, jeśli tak powiedzą ziemscy rabini. Talmud to swoisty Kodeks Przestępczy.
Co ma wspólnego Talmud z Dekalogiem Mojżesza, lub prorokami biblijnymi – NIC, ZERO, NILL, NADA
Żydostwo to uzurpacja do wszystkiego, to system kompletnego fałszu i zakłamania.
Kiedy i Jak Wymyślono Żydów?
(“Matai ve’ech humtza ha’am hayehudi?”)
Szlomo Sand i wstrząs dla narodowej mitologii Izraela
Książka Szlomo Sanda profesora historii uniwersytetu w Tel Awiwie, która wywołała szok w Izraelu
W swojej książce Szlomo Sand udowadnia, że
*Nie było żadnego Wygnania Żydów – a wiec nie może być Powrotu
*Żydzi nie zostali ROZPROSZENI ani WYGNANI
*Tzw Żydzi nie pochodzą z Judei
*Rdzennymi, etnicznymi Żydami są Palestyńczycy – mieszkancy biblijnej Judei
*Cała ideologia powrotu jest koncepcja syjonistyczna i nieprawdziwa
*Racja istnienia Państwa Izrael jest bezpodstawna.
• *Pojawienie się Żydów odbyło się NIE przez rozproszenie fizyczne ludzi i migracje, ale przez rozprzestrzenianie się judaizmu i chrześcijaństwa nawracania – konwersji. W początkach istnienia Chrześcijaństwa i Judaizmu – początkowo nawróceni na Judaizm stawali się koniec końców chrześcijanami – CZY JUDAIZM JEST RELIGIĄ?
*KONWERSJA jest przyczyna pojawienia się Żydów, a nie WYGNANIE
• Żydzi nie są Narodem – i nie sa na pewno Narodem Wybranym
ŻYDZI NIE SĄ RASA – są mieszanką wielu grup etnicznych
Krytycznym faktem dla wzrostu populacji Żydów była Konwersja królestwa CHAZARÓW – (potomków Hunów, Mongołów i Turków) -Żydzi Wschodnioeuropejscy to mieszanka Chazarów i Słowian – stanowią ok.90% Tzw. Żydostwa – ŻYDZI NIE SĄ SEMITAMI
* Jesli mówić o jakiejkolwiek etniczności – a i to bardzo wątpliwe – porównaj biały Żyd, czarny Żyd , chiński Żyd , hinduski Żyd
Ogólna bezpośrednia konkluzja z lektury książki – Żydzi to nie Rasa, nie Religia, nie Naród – a więc kim są Żydzi?
stopsyjonizmowi.wordpress.com/2012/08/11/wymyslenie-zydowskiego-narodu-rozmowa-z-prof-szlomo-sandem
Z profesorem Szlomo Sandem rozmawia Piotr Zychowicz
Od wielu lat żadna książka tak silnie nie wstrząsnęła światem żydowskim jak „Wymyślenie żydowskiego narodu” Szlomo Sanda, profesora historii z prestiżowego Uniwersytetu Telawiwskiego. Izraelski naukowiec o polskich korzeniach przez jednych został określony jako wariat i antysemita, który kala własne gniazdo. Inni uważają go za wizjonera, który nie bał się wystąpić przeciwko największemu żydowskiemu tabu i złamać zmowę milczenia.
Jak wskazuje tytuł książki, profesor Sand uważa, że… naród żydowski został wymyślony.
Tzw.Żydzi nie sa żadnymi Semitami.
Jeśli mowa o jakiejkolwiek pochodzeniu etnicznym tzw. zydow to Hunowie Mongolowie
Trzeba podkreślić Mongolskie pochodzenie Chazarów, a wiec tzw Żydów. To Hunowie!!!
Ojczyzną Żydów (Chazarów) jest Mongolia a nie Izrael(Palestyna) i oczywiście nie Polska.
Wysłać ich na pustynie Mongolii
Słowo ANTY-SEMITYZM powinno być zastąpione właściwym znaczeniem tego słowa Anty-Mongolizm
http://www.bibliotecapleyades.net/socio ... azar03.htm
Khazarian History Notes
• Pre-history
1 China
2 Invasion
3 Empire of the white Huns (350-550)
a) In the year 350 the Huns (the first of the many nomadic tribes from the grasslands [steppes] of northwest China) arrive in the region of Transoxania.
Judaizm i żydostwo to rozdwojenie jaźni, to wewnętrzna sprzeczność, to wzajemnie przeczące sobie części i pojęcia. Z medycznego punktu widzenia to SCHIZOFRENIA.
Twierdzenie , że jest się Żydem to przyznanie się do choroby psychicznej. Żyd ma zachwianą tożsamość. Raz jest Polakiem , raz Niemcem raz, raz semitą raz Chazarem.
Każdy Żyd jest schizofrenikiem.
ŻYDOW NIE MA , nie istnieją jako rasa, nie istnieją jako religia, nie istnieją jako naród , czy grupa etniczna.
Nie są semitami , tak chętnie używana przez nich wirtualna broń antysemityzmu nie ma najmniejszego sensu.
A jednak zajmujemy się Żydami i o nich piszemy. Jest tak dlatego, że Żydzi to jedna wielka PODMIANKA i zła definicja narzucona przez tzw.Żydów.
To Żydzi twierdzą , że są rasą , religią narodem , semitami. Żyd to definicja żydowska narzucona innym, jako prawdziwa, a prawdziwą definicją nie jest.
Fenomen społeczny zwany żydzizmem jest źle zdefiniowany
Żydzi to nie Rasa, nie Religia, nie Naród, nie Semici – a więc kim są Żydzi?
Jeśli w ogole przypisać jakąkolwiek etniczność – zydzi to mieszanka rasowa.
I tu jest również przekłamanie – wynikające z tego systemu falszu i zakłamania
Tzw. za wszelką cene chca udowodnic że są Żydami, a Żydami nie są. Do tego sluzy miedzy innymi
Zlepek znaczeniowy, socjotechnika Antysemityzmy
Sprzeciw i obrona przed ekspansją Hunow na Polskę to Anty mongolizm a nie antysemityzm
Żyd to mentalność; mentalność przestępcza wydzodzaca się s Talmudu i to jest wlaściwa definicja tzw. Żyda
TALMUD, NIE JEST RELIGIĄ DEKALOGU MOJŻESZA. Co maja wspólnego wyznawcy Talmudu z Mojżeszem lub Abrahamem ?? Powoływanie się na Torę – Biblie bedąc wyznawca i praktykiem Talmudu to nieporozumienie, ale bardzo dobrze charakteryzuje ten system kompletnego fałszu i zakłamania
Żydostwo to Tora i Talmud, które się wzajemnie wykluczają. Judaizm nie jest religia biblijną i religia proroków od Abrahama. Żydzi nawet nie wymieniają imienia Jahwe .
Według Talmudu ŻYDOWSKI BÓG to taki rabin, który siedzi w niebie i czyta Talmud; ale Bóg może się mylić w interpretacji Talmudu, bo np. cadyk z Lubartowa inaczej może interpretować Talmud – i wtedy Bóg nie ma racji, a racje ma cadyk.
TALMUD TO KODEKS PRZESTĘPCZY i złodziejski wdrażany w życie, na co dzień przez lokalne centra kierownicze zwane Kahałami. I TYLKO TAK NA ZYDOSTWO TRZEBA PATRZEĆ
Jeśli mówimy o Kulturze Żydowskiej to mówimy o kulturze Talmudu – A WIEC O KULTURZE ZŁODZIEJSTWA, KŁAMSTWA, OSZUSTWA, ZDRADY I MORDERSTWA
Mówimy również o kulturze alienacji, zamykanie się w Gettach, otaczania Eruwem, o kulturze agresji do otoczenia czyli do kraju osiedlenia.
ZYDZI TO MAFIA – PRZESTEPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA- polityczna i gospodarcza
Żyd jest wtedy Żydem, gdy uczestniczy i czerpie korzyści, uzależniony jest od Gminy Żydowskiej
Słowo ANTY-SEMITYZM powinno być wykreślone ze wszystkich słowników i zastąpione właściwym znaczeniem tego słowa, naturalnego odruchu sprzeciwu wobec hucpy, zbrodni, złodziejstwu, a wiec bardziej oddającym naturę problemu – ANTY-BANDYTYZN
Nie ma takiej zbrodni której by nie popełnili tzw żydzi – na Polakach, Palestyńczykach, na innych narodach świata. Lista zbrodni jest długa
stopsyjonizmowi.wordpress.com
Zbrodnie UB dobrze udokumentowane na tej stronie
http://web.archive.org/web/200806182034 ... lonica.net
Przestępczy charakter tego fenomenu społecznego zwanego żydzizmem
Dobrze ilustruje Akt oskarżenia przeciwko Talmudowi – tzw. żydzi lamia wszelkie możliwe prawa.
Akt oskarżenia przeciwko Talmudowi
polskapolityka.com/archiwum/talmud/page_01.htm
Izrael – ziemia obiecana zorganizowanej przestępczości (część 1/3, napisy PL)
youtube.com/watch?v=h5Bj3jz8Njs
Zbrodnie Izraela dobrze dokumentują strony arabskie, a więc semickie
Trzeba być gorliwym Pro Semitą
Wolna Palestyna
palestyna.wordpress.com
Radio Islam
radioislam.net/crime/index.htm
Wydać ŚWIĘTĄ WOJNĘ tzw. Żydom – mafii przestępczej-
w obronie własnej i chrześcijańskich wartości
holywar.org
holywar.org/indexholy.html
Chrześcijaństwo z Islamem powinno zjednoczyć się w walce ze wspólnym wrogiem – żydzizmem, czyli rakiem i niebezpieczeństwem ludzkości, całego rodzaju ludzkiego.
Są różnice miedzy Chrześcijaństwem i Islamem. Żydowi nic do tego. Dogadamy się z Islamem bez pośrednictwa Żyda.
Tymczasem Żyd napuszcza nas na siebie, żebyśmy się nawzajem pozabijali. A zwycięzca będzie Żyd.
NOWY PROGRAM LECZENIA PSYCHIATRYCZNEGO DLA ŻYDOW
Jews Anonymous – Anonimowy Żyd
Program szczególnie polecany dla Grossa
Wzorowany na sprawdzonej metodzie leczenia Alkoholików Alcoholics Anonymous (“A.A.”)
Zapraszamy na naszą stronę Anonimowy Żyd, a wspólnotę mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją ze sobą. Podstawowym celem Anonimowego Żyda jest pomoc Żydom, aby pozbyć się wszelkich poczucia bycia Narodem Wybranym i poczucia wyższości nad innych ludzi i ogarnąć wszystkich ludzi, niezależnie od tego dziedzictwa, narodowość, religię czy rasę.
Anonimowy Żydów opiera się na skutecznym modelu leczenia ‘Anonimowy Alkoholików’.
Według Andrew Winkler, dyrektor generalny i założyciel Anonimowy Żydów,
Największym wyzwaniem zarówno dla Żydów i alkoholików jest uzmysłowienie sobie i realizacja tego, że mają problem. Muszą pokonać w sobie nawyk zaprzeczania rzeki zaprzeczania i potrzebę pomocy innym w celu odzyskania od ich stanu i rozwiązać ich wspólny problem.
Program w dwunastu krokach oducza Żyda
* Rasizm i poczucie wyższości
* Wyzysku ekonomiczny innych
* Zdrady
* Religijnej nietolerancji
* Złodziejstwa
* Kłamstwa, oszustwa i zaprzeczania

http://www.wis.org.pl/forum/viewtopic.php?f=138&t=125&p=14316#p14316

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#312423

Kiedy żydzi przyjdą ukraść twój dom,
ten, w który mieszkasz – Polskę…

Motywy leżące u podstaw próby zamachu na Marsz i jego przewidywane/planowane skutki: rozlew krwi, potem restrykcje policyjne przeciw Polakom – o stałym administracyjnym charakterze – są proste. Byłoby to przyspieszenie powstawania nowych struktur administracyjno-ludnościowych w Polsce, które uczyniłby Polskę jeszcze słabszą, niż jest obecnie. Zmiany takie byłoby najłatwiej dokonać właśnie przy okazji tego chaosu i naprędce wymuszanych zmian prawnych.

Chodzi tu o otwarcie Polski ma inwazję osadników żydowskich z Izraela. O stworzenie przy takiej okazji warunków prawnych, terytorialnych i logistycznych na wolną „przestrzeń życiową” dla żydów – uciekinierów z Bliskiego Wschodu. Żydom zaplanowano dać miejsce w Polsce – na ich nowe masowe osadnictwo, możliwe, że pod przykrywką pomocy humanitarnej z powodu obecnie planowo wywołanej wojny. Jest to – rzecz jasna – nic nowego, ale reaktywacja dawnych planów Judeopolonii.

Żydzi prowokują Palestyńczyków do ataków celowo po to, aby sami mieli usprawiedliwienie do ucieczki z Izraela – raju, o którym mówią z typową sobie teatralną miłością, a którego w głębi serca nienawidzą. Bo to wymaga od nich miłości niekłamanej i odpowiedzialności, a nie egoizmu, nienawiści do innych i furiactwa, które to cechy są żydom wrodzone, a potem troskliwie rozwinięte poprzez wychowywanie żydów w religijnym rasizmie i zoologicznej ksenofobii. Poza tym żydzi nie są narodem, a ich cechy charakteru i osobliwe talenty, jakie posiedli, wykluczają ich jako społeczność, która potrafi racjonalnie kierować swoim krajem. Podkreślała to już w latach 50-tych polska endecja w Londynie, prorokując krótki żywot tego krwawego państwa i niebezpieczeństwo powrotu tamtych żydów do Polski. Nic zatem dziwnego w spostrzeżeniu, że żydzi już od dawna szukają dla siebie jakiegoś azylu. Ale także już od lat widać było i to, że nowym miejscem osiedlenia-inwazji będzie Polska, bo jest to dla nich najlepsze miejsce na ziemi i od wieków sprawdzone.

Budowa Izraela na Bliskim Wschodzie była największym błędem żydostwa na przestrzeni 2000 lat, bo ich koczownicza i egoistyczna psychika połączona z niską inteligencją oraz patologiczną miłością własną czynią zamieszkanie samodzielne zbyt trudnym, jak na ich niedostateczny intelekt i słabowite barki, a co dało im genetyczny nawyk oglądania się na goja, którego w Izraelu nie ma w dostatecznej ilości. Zatem to, co obecnie widzimy w Polsce i Izraelu, to przygotowania do skorygowania tego błędu.

Tak zupełnie na marginesie; konflikt arabsko-izraelski, palestyńsko-izraelski, irańsko-izraelski, tak naprawdę nie istnieją! To, co jest rzeczywiste, to jedynie agresja judaizmu wymierzona w chrześcijaństwo, a sam Izrael ze swoim napadaniem na sąsiadów, to jakieś uzewnętrznienie sprzeczek wewnątrz-żydowskich. Sprzeczności te miotające żydami, wynikają głównie z barku własnej tożsamości żydostwa, bo judaizm powstał jako antyteza chrześcijaństwa, samodzielnie nigdy nie istniał i jest od chrześcijaństwa młodszy.

Kiedy żydzi wyjechali z Europy na B. Wschód, to zostali automatycznie odcięci od swego własnego głównego korzenia, jakim jest wspomniane antychrześcijaństwo, a które trudno uprawiać bez chrześcijan, skutkiem czego utracili też całkowicie i resztę jakieś tam nieokreślonej, pozostałej im jeszcze tożsamości, a nie stworzyli nowej – apriorycznej, jak myśleli założyciele. W Izraelu powstało coś samoistnego, toczy się tam wstydliwy dla żydów, niewątpliwie powolny i zwalczany, ale jednak niepohamowany proces powstawania nowej tożsamości, której nikt nie przewidział: „odżydzania” Izraela (normalnienia, bo każde państwo musi być „normalne”, aby jakoś egzystować, nawet tak zbrodnicze). Fenomen jest zauważany już od lat sześćdziesiątych, a nawet ma swoją nazwę: „antysemityzm w Izraelu”.

To jest PROBLEM.

Problem losów Izraela i jego tożsamości były dyskutowane nieprzerwanie od początku dwudziestego wieku do dziś. I tak „dziś” jak i „wtedy” Izraela składa się trzech głównych środowisk żydowskich, gdzie „koszulka lidera” ciągle przechodzi z rąk do rąk: jedni chcą Izraela w Palestynie, drudzy w Polsce, a trzecia grupa chce ten cały Izrael w ogóle zlikwidować. Ta trzecia strona uważa (i tak cały czas twierdziła), że to bardzo głupio tak się afiszować z tym swoim „Izraelem”, bo „czas jeszcze nie nadszedł” i cały ten „Izrael” niebezpiecznie otwiera gojom oczy na obecność i zachowanie żydów, psując tym żydowskie interesy. Ci trzeci są najbardziej autentyczni, bo najcwańsi i jeżeli usłyszymy w wiadomościach informacje o tym, że Izrael wyleciał w powietrze na bombie atomowej, (bo jakiś „palestyński terrorysta” ukradł armii Izraelskiej ten nuklearny ładunek, założył go sobie na szelki, wsiadł do autobusu i nacisnął guzik detonatora) to znaczy, że tym razem pierwsza opcja przegrała, a wygrała opcja druga, a najpewniej trzecia. W trzeciej opcji jest też rozwiązanie wstydu, jaki trapi wielu rezolutnych żydów w świecie.

To jest PROBLEM, polski problem.

Wydarzenia w po-okrągłostołowe ostatnich 20 lat to nic innego, jak systematyczna i planowa reaktywacja Izraela w Polsce. To w tym celu zniszczono polską infrastrukturę militarną, ciężki przemysł, ochronę prawną i socjalną emerytów, wprowadzono gigantyczne zadłużenie tak osoby fizycznej, jak i państwa po to, aby wszystko było zatomizowane, osłabione i jako takie łatwo poddane totalnej kontroli jewrejstwa. Wydzielono osobną jednostkę MSW od cyfryzacji Polski, która jest sterowana przez serwery izraelskie.

To wszystko zostało rozpoczęte 20-30 lat temu, w ogłupiającym, okultystycznym jazgocie ekumeniczno-shoahowego bełkotu filozoficzno-teologicznego, który był niczym innym, jak narzędziem żydowskim użytym przeciwko katolickiej Polsce. Jego skutki pozostają do dziś, a nawet tamto zło zaczyna żyć już własnym życiem. Np. film „Pokłosie” jest prostym produktem tamtych czasów, tamtego kąkolu. To w tamtych czasach osłabiono mentalnie polski system immunologiczny, który teraz bez większych problemów przyjmuje na siebie tę diabelską kloakę i zezwala na bezkarne chodzenie po ulicach tym świniom z „Pokłosia”. A i moment premiery tego antypolskiego przestępstwa nie jest przypadkowy, lecz zaplanowany w wieloletniej perspektywie.

Słyszy się uspokajające głosy, które mają osłabić polski niepokój związany z zagrożeniem żydowskim. Uspokajacze motywują, że przecież „żydzi mieszkali w Polsce od setek lat i nic to, jak będą tu mieszkać obecnie, bo “w końcu to tacy sami Polacy jak i my”.

Nie wdając się w ocenę tego, czy ktoś, kto tak argumentuje jest albo durniem, albo oszustem, zauważmy dwie sprawy, które każą nam takie myślenie odrzucić i to bez jakiejś specjalnej dyskusji:

1.Żydzi zawsze byli wrogami polskości i polskiej państwowości, wyniszczali Polaków na wszelkie sposoby, zawsze kolaborowali z naszymi wrogami przeciw nam. Oni wiedzą lepiej niż Polacy to, że Polski katolicyzm jest Wybraństwem, które zostało utracone przez Lud Starego Testamentu z powodu zamordowania Syna Bożego –Pana Jezusa Chrystusa, a które to Wybraństwo przeszło na Polski Kościół. Żydzi podając się fałszywie za biologiczno-historycznych kontynuatorów Staro-Izraelitów, chcieliby – do kompletu – ukraść to Wybraństwo Polakom, tak jak ukradł to Jakub Ezawowi. Utrata wybraństwa przez Ezawa na rzecz Jakuba polegała na jego osłabieniu moralnym, a nawet fizycznym utrudzeniu. To dlatego żydzi dbają o to, aby na każdym kroku wyniszczać poziom moralny Polaków, szczególnie intensywnie wyniszczają polską młodzież i macierzyństwo, licząc na to, że tak wyczerpany Polak przyjmie od żyda miskę soczewicy.

Mało kto wie lub rozumie (czy jest w stanie to policzyć w wartości pieniądza), że potęga militarna nowoczesnych Prus została zbudowana za polskie złoto, które żydzi ukradli Polakom i wywieźli do Berlina. Mało kto wie i rozumie, że we wrześniu 1939 roku żydzi owacyjne przyjmowali wkraczające wojska niemieckie – Wehrmacht, a to na trupach polskich obrońców Państwa Polskiego. Nawet polscy analfabeci historii coś wiedzą o owacyjnych powitaniach Armii Czerwonej przez żydów, a nawet ich zbrodniach ludobójstwa, których się dopuszczali na Polakach od 17 września 39 (Katyń zaczął się na drodze Piaski – Hrubieszów już 17 września 1939 i jego sprawcami byli żydzi). Ale witanie Niemców przez żydowskie gminy jest przykryte zmową milczenia, bo nie pasuje to do religii holocaustu. A tak naprawdę było, żydzi witali Niemców transparentami, śpiewem i podarkami; mądrzy żydzi witali w Polsce dobrych Niemców.

2.Żydzi, którzy najadą Polskę:

- Będą obcym państwem, które wkroczy na terytoriom bez państwa. A nie muszą oni na samym początku defilować ze swym uzbrojeniem, ale mogą – dla uspokojenia - występować w roli uchodźców z terenów wojennych w Palestynie, a i będą wyglądali jak pokrzywdzeni przez los.

-Będą „narodem”, „ludźmi”, którzy w Polakach spotkają motłoch, tak w oczach własnych, jak i w oczach całej opinii światowej

- Staną się – z czasem – uzbrojeni po zęby i broni tej będą używać przeciw Polakom. Każdy żydowski chłopak w wieku lat 18 jest nie tylko przeszkolony wojskowo, ale i na dodatek strzelał już średnio do kilku Palestyńczyków i ma on obniżony próg decyzji oddania strzału do drugiego człowieka. Przy czym strzelanie do Polaka nie będzie strzelaniem do człowieka, ale do psa lub osła. Polak nie jest dla żyda człowiekiem, ale bydlęciem, które nie tylko można, ale wręcz trzeba zabić, bo jest to radością dla Jahwe, a tak naucza „święty” Talmud. A żydzi są wierni słowu tego najświętszego dla nich pisma.

-Będą środowiskiem hermetycznym, tak mentalnie, fizycznie i logistycznie.

-Utworzą natychmiast wielkie getta, głównie w Warszawie, Łodzi, Lublinie i Wrocławiu, a tereny te zdobędą przez wypędzenie obecnych mieszkańców. Uczynią to za pomocą broni masowego rażenia lub pozorów ich użycia przez „terrorystów”. Przy takim ataku Polacy w panice opuszczą swe domy i osiedla, a żydowscy antyterroryści wejdą, aby zabezpieczyć teren przed katastrofą, a zaraz potem okaże się, że Polacy nie będą mogli już wrócić i będą musieli koczować w jakichś własnych obozach dla uchodźców. Lub też dostaną zaproszenie do osiedlenia się w Niemczech Wschodnich, z czym Niemcy sami wystąpią, bo nie chcą Turków, a Merkel ma dla nas zrozumienie.

-Utworzą kontrolę nad telekomunikacją, zasileniem w wodę i energię elektryczną. Wyłączą Polakom Internet, a ten, który pozostanie, będzie źle działał i na warunkach zawyżonej opłaty za korzystanie z niego. O kontroli bankowej nie wspominamy.

- Przejmą lub zniszczą wszelkie archiwa, akty notarialne, a nawet księgi kościelne, dokonają zajęcia tej części administracji, która odpowiada za ewidencje ludności, a to łącznie z sądami.

- Będą terroryzować Polaków indywidualnie tam, gdzie ich getta nie będą totalne – a zamieszkanie będzie mieszane. Żydzi będą mieszkać na górnych piętrach, a Polacy na dolnych. Przejścia dla Polaków będą osiatkowane i Polacy przemieszczający się w tych tunelach upodobnią się do groźnych zwierząt cyrkowych przeganianych z klatki na arenę i z powrotem. Jeżeli żyd uzna za konieczne, będzie rzucał w takie polskie zwierzę niedopałki papierosów lub polewał je fekaliami. Żyd będzie podawał duże cegły 2-4 letnim żydziakom, aby one zrzucały te kamienie na polskie dzieci przechodzące akurat pod nimi, bo żyd musi uczyć się zabijać gojów równocześnie z własną nauką chodzenia.

-Zabiorą Polakom dowolne nieruchomości – te, które żyd zażyczy sobie zabrać Polakowi, będą zabrane gwałtem albo podstępem. Gdyby jakiś wieśniak przyszedł z awanturą do sołtysa lub na policję, domagając się tam usunięcia żyda z jego nieruchomości, to zostanie zastrzelony na miejscu i to „w obronie własnej”.

- Będą „Polakami”, to oni będą występować na forum międzynarodowym jako Polacy, jako „polskie organizacje” i będą odpowiadać za praktyczne funkcjonowanie polskiego terytorium w stosunku do sąsiadów, np. bezproblemowe transporty surowców z Rosji do Europy. Zdobędą tym poklask międzynarodowy, bo wszystko będzie funkcjonowało lepiej i np. obecna plaga piractwa drogowego będzie wyeliminowana.

- Dokonają w skali całego kraju terytorialnego podziału bezpieczeństwa według sieci komunikacyjnych oraz większych ciągów wodnych, a do pewnych stref Polacy nie będą mieli wstępu. Z powietrza kontrola będzie odbywała się za pomocą dronów. System kamer identyfikujący twarze przechodniów lub kierowców będzie zsynchronizowany z dronami i algorytm komputera będzie decydował o tym, czy nasycenie podejrzanych, zarejestrowanych twarzy osób jadących w jednym autobusie nie jest zbyt wysokie lub dopuszczalne. To zadecyduje o tym, czy autobus będzie puszczony dalej, czy zatrzymany przez patrol. Jeżeli rewizja bagażów w zatrzymanym autobusie wykaże kije do szczotek od zamiatania, które będą podejrzane jak narzędzia walki, to będą one skonfiskowane, a ich właściciel zamknięty w więzieniu za terroryzm. Natomiast gdyby ktoś w trakcie takiego zatrzymania stawiał opór, to będzie zastrzelony – “w obronie własnej”.

Gdyby autobus się nie zatrzymał do kontroli, to dron odpali rakietę, która zniszczy ten „terrorystyczny obiekt” w całości.

-Będą dokonywać aktów terrorystycznych przeciw samym sobie, a to po to, aby budować zarówno motywacje walki wśród własnych szeregów, jak i pozyskiwać dla siebie litość i pozytywne opinie obserwatorów zagranicznych.

-Doprowadzą do tego, że ich agenci w rządzie warszawskim dokonają głębokiej decentralizacji różnych prowincji. Agenci zgodzą się na to, aby takie zdecentralizowane prowincje podjęły intensywne kontakty integracyjne z krajami sąsiednimi tak, że ciężar administrowania prowincjami będzie zdjęty z Warszawy.

-Utworzą – będą ich finansować i wspierać medialnie – opozycję antysemitów, a w zasadzie żydożerców. Ci zaś będą agresywnie i hałaśliwie napadać na żydów, nawet krwawo, ale to tak „od święta” lub przy okazji jakiejś wizyty dyplomatów z zagranicy, ale w końcowym rozrachunku- bezskutecznie.

Jeżeli ktoś określa powyższy punkt nr 2 jako niedorzeczność, to odsyłamy go do rzeczywistości w Palestynie i okolicach. Punkt ten jest w zasadzie prostą forma transkrypcji językowej warunków palestyńskich na polskie, a które są tam na Bliskim Wschodzie rzeczywiście wypraktykowane od lat. W podpunktach tych nie ma niczego, co byłoby zmyślone lub choćby występowało sporadycznie. Na dowód powyższego istnieje ogromny materiał dokumentalny, łącznie z video ukazującym małych żydków (pół metra wzrostu) zrzucających – z balkonu – głazy na palestyńskie dzieci. Podobne historie piszący te słowa usłyszał od syna polskiego oficera (z II Korpusu), którego ojciec pozostawił swą ciężarną żonę w Palestynie, a sam poszedł dalej na wojnę. Kiedy ten synek polskiego oficera nauczył się chodzić, to doświadczył właśnie czegoś podobnego – mali żydzi kamienowali małych Polaków (którzy byli tam jakąś małą garstką, a i jako taką bezwzględnie wyniszczaną przez żydów), ale w tę opowieść piszący te słowa nie mógł uwierzyć, dopóki nie zobaczył w TV małych żydów rzucających głazy na palestyńskie dzieci. „Dopóki nie dotkniesz, to i nie uwierzysz”.

Polska jest w stanie wojny,

tej najtrudniejszej, bo niewypowiedzianej.

Hańba tym, którzy tkwią w bezczynności lub co gorsza, tolerują wroga!

http://www.aferyprawa.eu/Artykuly/Kiedy-zydzi-przyjda-ukrasc-twoj-dom-So...

Prezydent Izraela: "Wykupujemy Polskę"
http://www.youtube.com/watch?v=mGw8mKIZaKg&feature=player_embedded

*************************************
  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#312424

"A przecież właśnie ta suwerenność powinna być jak najbardziej chroniona".

 

 

Już za samo zadanie takiego pytania można być posądzonym o jedno z największych przestępstw, jakim jest głoszenie spiskowej teorii dziejów. „Spisek” jest tym kluczowym słowem, które ma paraliżować nasze poszukiwania, kto rządzi światem, a jeśli coś odkryjemy, to abyśmy się nie ważyli tego głosić publicznie. Jeśli zaś ktoś się ośmieli, to skazany zostanie na publiczny ostracyzm, jako osoba nawiedzona i niepoważna.

Mimo tylu zagrożeń, jakie czyhają na zwolenników spiskowej teorii dziejów, warto jednak podać choćby kilka przykładów, gdzie po latach mogliśmy się jednak zorientować, że spisek był. Był spisek między Rosją i Prusami w sprawie rozbiorów Polski, potem dołączyła Austria.

Bo to nie było tak, że chaos w Polsce wziął się z wad pijanej szlachty, a nasi wspaniałomyślni sąsiedzi zlitowali się nad nami i postanowili nam pomóc. Oni w tajemnicy przed nami deliberowali, jak Polskę przejąć najmniejszym kosztem, krok po kroku, kęs po kęsie. A pierwszym krokiem było właśnie inspirowanie i podtrzymywanie chaosu. I to im się udało.

A nam zafundowali oficjalną wersję, która pokutuje po dziś dzień. Drugi przykład to traktat Ribbentrop-Mołotow podpisany 23 sierpnia 1939 roku w ramach umowy o współpracy między Niemcami i Związkiem Sowieckim. Umowa była oficjalna, ale traktat, który oznaczał po prostu rozbiór Polski, zachowano w tajemnicy.

Czy to spotkanie o tak dalekosiężnych skutkach, które odczuwamy również dzisiaj, bo przecież na mocy tego traktatu Sowieci przywłaszczyli sobie 1/3 terytorium II Rzeczypospolitej i nam go nie oddali – to nie był spisek?

A Okrągły Stół, który oficjalnie przedstawia się jako definitywny upadek systemu komunistycznego, zwycięstwo „Solidarności” i odzyskanie niepodległości, gdy faktycznie oznaczał przeformowane szyków w ramach układu komunistycznego, dzięki czemu układ ten mógł nie tylko zachować, ale umocnić i poszerzyć swoje wpływy, co również odczuwamy po dziś dzień – czy to nie był spisek? Przykłady takie można mnożyć bez końca.

Na jakiej podstawie pojawia się pytanie: kto rządzi światem? Przede wszystkim na tej, że coraz bardziej iluzoryczna staje się demokracja. Demokracja, która powinna gwarantować suwerenność, a więc i niezależność różnych społeczności w mikro- i makroskali, sprowadza się tylko do możliwości głosowania. Ale to, co dzieje się przed wyborami, w trakcie wyborów i po wyborach, niewiele ma wspólnego z demokracją.

Przed wyborami nie każdy chętny do startowania może znaleźć się na liście. Jest ktoś, kto o tym decyduje, choć wyborca nie wie, kto, a i kandydat nie musi wiedzieć.

Kampania wyborcza kosztuje, ktoś może sponsorować różnych kandydatów. W trakcie wyborów możliwe są przekręty na wszystkich szczeblach łącznie z komputerową transmisją danych. A wreszcie po wyborach wybrani kandydaci czy partie polityczne dziwnym trafem zapominają (?) o swoim programie wyborczym i realizują zupełnie inny program (a może plan?). Tak było z AWS, tak jest z PO. Skąd ten plan się bierze? Może z zewnątrz? Może od tych, który rządzą światem?

Śmieszne byłoby wskazywanie palcem, kto rządzi światem, nawet jeśli przypadkowo byśmy trafili. Wiadomo, że sprawa jest bardziej skomplikowana, że w grę wchodzą różne podmioty, mniej lub bardziej jawne.

Oto przykłady: na czele organizacji ogólnoświatowych znajduje się Organizacja Narodów Zjednoczonych, która posiada swoje jakże ważne agendy obejmujące edukację, naukę, kulturę (UNESCO – United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization), handel i rozwój (UNCTAD – United Nations Conference on Trade and Development), rozwój i zdrowie dzieci (UNICEF – United Nations International Children’s Emergency Fund), pomoc obszarom wyzwolonym w Europie i w Azji (UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation Administration), zdrowie (WHO – World Health Organization). A także organizacje ekonomiczne, jak WTO (World Trade Organization), Bank Światowy, OECD (Organization for Economic Cooperation and Development), Klub Rzymski, Rada Stosunków Zagranicznych, Klub Bilderberg i inne.

Organizacje te działają w sferze międzynarodowej, ponadnarodowej, światowej, przenikając do systemów legislacyjnych, finansowych, edukacyjnych czy medialnych, wiążąc przez to narody na okres dłuższy niż kadencja posła czy prezydenta. Co więcej, za wzniosłymi nazwami kryć się mogą niebezpieczne praktyki.

Na przykład Światowa Organizacja Zdrowia w trosce o zdrowie matki lansuje metody „bezpiecznej aborcji”. Tylko czy poczęte dziecko też jest wówczas bezpieczne? Pytań takich jest więcej.

Zanim sprawdzimy, kto tak naprawdę rządzi światem, warto uświadomić sobie, kto nie rządzi światem lub coraz mniej rządzi i to w tych państwach, w których posiada legalną władzę. Najbardziej porażające jest to, że za fasadą demokracji następuje utrata naturalnej suwerenności człowieka i narodów.

A przecież właśnie ta suwerenność powinna być jak najbardziej chroniona. Rządy światem z pominięciem lub przeciwko suwerenności człowieka i narodów muszą wcześniej czy później stać się rządem nad światem, czyli rządem totalitarnym. Na taki rząd nie może być zgody, suwerenności nie wolno się wyrzec.

Prof. Piotr Jaroszyński

http://www.naszdziennik.pl/mysl/15376,kto-rzadzi-swiatem.html

***********************************************************

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart

----------------------------------

Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
0

  Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, áldd meg a magyart
----------------------------------
Naród dumny ginie od kuli , naród nikczemny ginie od podatków

#312436