Sosnkowski

Obrazek użytkownika podpułkownik
Szef Kazimierz Sosnkowski "Józef"
Historia

W samą Wigilię obchodzimy setną rocznicę bitwy pod Łowczówkiem. Była to największa i najkrwawsza bitwa I Brygady od początku wojny.

Po czterech miesiącach prawie nieustannych walk, marszów i kontrmarszów, bitew i potyczek, powstańcze siły polskie wzrosły do siedmiu pełnych batalionów z własną kawalerią i artylerią, kompanią saperów, z doskonałą służba sanitarną (Legiony miały największy procent...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (12 głosów)
Obrazek użytkownika wilre
Idee

Władysław Pobóg Malinowski 

Najnowsza historia polityczna Polski 1864-1945

tom 3, Londyn 1959-1960

Powstanie Warszawskie – cz. 2

MEMENTO:

(  ) obok problemu intencji powstania istnieje niemniej ważkie zagadnienie – potrzeby powstania i celowości jego w ówczesnych warunkach. Powstanie zbrojne w Warszawie potrzebne było Mikołajczykowi, bo – w jego przekonaniu – miało wzmocnić go w...

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Październikowa „Instrukcja dla Kraju” została zasadniczo zmieniona w wyniku samowolnej decyzji KG AK, popartej przez premiera Mikołajczyka.

  Instrukcja rządu nie spotkała się z dobrym przyjęciem w Kraju, gdzie spodziewano się bardziej konkretnych wytycznych z Londynu. Kierownictwo AK najbardziej krytykowało fakt, iż rząd nie przewidywał bardziej aktywnej roli dla podziemnego ruchu w czasie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W końcu października 1943 roku władze Polski na uchodźctwie opracowały Instrukcję dla Kraju, na wypadek wkroczenia wojsk sowieckich na terytorium RP.

Pomimo porzucenia na jesieni 1941 roku przez brytyjski Sztab Imperialny koncepcji wsparcia dla narodowych zrywów powstańczych, rząd RP na Uchodźctwie nadal opracowywał plany powstania powszechnego. Próba uzyskania poparcia Waszyngtona dla polskiego...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Podpisanie przez Sikorskiego układu z Moskwą doprowadziło do kryzysu politycznego w kierowanym przez niego rządzie.

Prezydent Władysław Raczkiewicz odmówił udzielenia pełnomocnictwa Sikorskiemu do podpisania układu z Sowietami „wobec niezabezpieczonych praw terytorialnych Polski”. W odpowiedzi premier przeforsował podjęcie przez zdekompletowany rząd uchwały oskarżającej prezydenta o złamanie tzw...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Generał Kazimierz Sosnkowski zdecydowanie sprzeciwiał się podpisaniu, niekorzystnego dla Polski, układu z Sowietami w lipcu 1941 roku.

Na rok przed rozpoczęciem rozmów polsko-sowieckich, premier rządu RP gen. Władysław Sikorski po klęsce Francji w czerwcu 1940 roku złożył, nie informując o tym Prezydenta Władysława Raczkiewicza oraz ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego, Brytyjczykom...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Po bitwie pod Kostiuchnówką piłsudczycy wzmocnili swą walkę o „polonizację” Legionów.

Wielki przelew krwi żołnierzy legionowych w czasie tej bitwy uzmysłowił jeszcze wyraźnie dwuznaczność położenia politycznego Legionów, które  wobec braku rozstrzygnięcia przez państwa centralne kwestii polskiej, stawały się po prostu formacją ochotników polskich walczących u boku Austriaków i Niemców przeciwko...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W lutym 1916 roku powołana została w Legionach Polskich, z inicjatywy oficerów I Brygady, Rada Pułkowników.

Po zajęciu Królestwa Polskiego latem 1915 roku przez wojska niemieckie i austriackie brygadier Józef Piłsudski, dowódca I Brygady Legionów zadecydował o wstrzymaniu werbunku do Legionów w Kongresówce. Decyzja ta doprowadziła do ostrego konfliktu z płk. Władysławem Sikorskim szefem...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Generał Kazimierz Sosnkowski był autorem pierwszego całościowego programu organizacji wojska w II RP.

8 marca 1921 roku na posiedzeniu Komisji Wojskowej Sejmu Minister Spraw Wojskowych generał Kazimierz Sosnkowski wygłosił expose programowe. Było to pierwsze tak szeroko zarysowane wystąpienie Ministra Spraw Wojskowych w dotychczasowej historii Sejmu. Generał Sosnkowski ustosunkował się w nim do...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Po zakończeniu wojny z Rosją Sowiecką minister spraw wojskowych generał Kazimierz Sosnkowski skupił się na opracowaniu zasad pokojowej organizacji Wojska Polskiego.

Najważniejszym problemem, który musiał rozwiązać była sprawa demobilizacji armii. W wywiadzie udzielonym dziennikarzowi „East Express” stwierdził, iż „nawet najlepiej zorganizowane społeczeństwo cierpiące na brak sił roboczych, a nie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Kilka dni temu dowiedziałem się , iż w najbliższym czasie na rynku ukaże się nakładem Instytutu Pamięci Narodowej nowa biografia-album Generała Sosnkowskiego.

  Jej autorem jest dr Jerzy Kirszak, najwybitniejszy znawca losów „Szefa”, pracownik naukowy Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej we Wrocławiu.   Jurek, tak mam zaszczyt go nazywać, jest autorem szeregu książek i artykułów naukowych...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

4 maja 1925 rozpoczęła się w Genewie Konferencja na rzecz Kontroli Międzynarodowego Handlu Bronią, Amunicją i Wyposażeniem Wojskowym.                 

            W skład delegacji polskiej biorącej w niej udział oprócz jej przewodniczącego – gen. Sosnkowskiego, wchodzili także: minister –rezydent przy Lidze narodów Kajetan Morawski, radca T. Gwiazdowski, płk. S. Kunstler, mjr A. Stebłowski i dr...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Liga Narodów której głównym zadaniem było utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego, wspierała inicjatywy rozbrojeniowe pojawiające się na jej forum. 

W ciągu 1924 roku Rada Ligi Narodów była terenem ostrego starcia Francji i Anglii co do kontroli rozbrojenia b. państw centralnych, która z chwilą zakończenia działalności Międzysojuszniczych Komisji Kontrolnych miała być wykonywana przez...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

 

Sosnkowski nie był całkowicie zadowolony z ostatecznego kształtu konwencji, która miała niewątpliwie mniejszy ciężar gatunkowy, niż konwencja francusko-rosyjska z 1892 roku.   Nie krył zresztą swego zawodu w rozmowie z Foch’em, wskazując iż formuły wzorowane na tej konwencji zostały zastąpione sformułowaniami bardziej ogólnikowymi. Uważał jednak, iż „wszędzie tam, gdzie wysuwałem punkty...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W lutym 1921 roku podpisana została w Paryżu konwencja wojskowa polsko-francuska. 

Po niepowodzeniu uzyskania brytyjskiej gwarancji wsparcia w przypadku agresji niemieckiej, w Paryżu narodził się pomysł sojuszu z Warszawą. Polska miała w pewnym stopniu zastąpić Rosję, sojusznika Francji od 1892 roku.   Nie wszyscy w Paryżu opowiadali się za przymierzem z Polską. Koła wojskowe z marszałkiem Foche’...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Zaprezentowana w trakcie wykładów „brazylijskich” analiza sytuacji była więc wynikiem wieloletnich przemyśleń b. Wodza Naczelnego.

 „Świat wolny – dowodził Generał - niechętnie wyzbywa się marzeń o pokoju i chętnie do nich powraca wbrew faktom bijącym w oczy. A przecież jedna z głównych tez Lenina, powtarzana i potwierdzana niejednokrotnie przez obecnego dyktatora Rosji, opiewa, że na dłuższą...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Taka polityka oznaczała utrwalenie podziału świata na dwie połowy, przy czym jedna cieszyłaby się wolnością, druga zaś skazana byłaby na niewolę.

Podkreślał przy tym, iż iluzją jest nadzieja na przeczekanie, przetrzymanie komunizmu. Na niej wyrosły w Ameryce dwie szkoły myślenia – „Jedna z nich rada by rozbudować Amerykę w Gibraltar wolności, redukując przy tym pomoc amerykańską dla Europy i Azji...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W listopadzie 1944 roku, b. Naczelny Wódz generał Kazimierz Sosnkowski poprosił o trzymiesięczny urlop i udał się do Kanady w celu odwiedzenia synów.

  Oczekiwane wezwanie z Londynu nie nadchodziło, a kilkukrotnie przedłużany urlop przemienił się w końcu w przymusową emigrację. W końcu 1946 roku Prezydent Raczkiewicz zaproponował Generałowi objęcie teki ministra obrony narodowej w rządzie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Po przerwaniu studiów w Instytucie Politechnicznym w Warszawie, Kazimierz Sosnkowski w 1906 roku zaangażował się w działalność w Organizacji Bojowej PPS, stając się w ciągu kilku miesięcy czołowym jej dowódcą. 

Na wiosnę 1905 roku w kierownictwie Polskiej Partii Socjalistycznej przewagę uzyskali tzw. „młodzi”, pragnący ściśle współpracować z rewolucjonistami rosyjskimi. W październiku 1905 roku „...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Kazimierz Sosnkowski urodził się 19 listopada 1885 roku w Warszawie w rodzinie szlacheckiej. Był synem Józefa herbu Godziemba (1832-1895), inżyniera chemika kierownika warszawskiej probierni, kompozytora amatora i dyrektora Towarzystwa Muzycznego w Warszawie oraz Zofii z Drabińskich (1858-1938) córki właściciela folwarku Gintowce na Żmudzi.

Stryjecznym dziadem Sosnkowskiego był Ignacy (1790-1856...
0
Brak głosów