Interpelacja posła Majki w sprawie roszczeń żydowskich

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Rząd polski uspokaja. Co o tym myślicie?

 

Interpelacja nr 28268

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie pozaprawnych roszczeń względem państwa polskiego związanych z przyjęciem do realizacji amerykańskiej ustawy S.447

Zgłaszający: Robert Majka

Data wpływu: 12-12-2018

 

Szanowny Panie Premierze!

Władze Rzeczypospolitej Polskiej nie dostrzegają zagrożenia wypływającego z amerykańskiej ustawy S.447, która obecnie jako federalne prawo 115-171 staje się w USA prawną podstawą i jednym z narzędzi ewentualnej realizacji bezprawnych roszczeń materialnych zgłaszanych względem Polski przez amerykańskie żydowskie organizacje roszczeniowe. Te roszczenia, które obejmują nieruchomości oraz inne aktywa, o wartości rzekomo przekraczającej 300 miliardów dolarów, pozostawione zostały w Polsce bezpotomnie i bezspadkowo przez obywateli II RP narodowości żydowskiej, zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Aktywa te prawnie i legalnie przeszły po II wojnie światowej na własność polskiego Skarbu Państwa lub podmiotów pochodnych. Żydowskie organizacje roszczeniowe nie są i nigdy nie były prawnymi spadkobiercami obywateli II RP narodowości żydowskiej lub jakichkolwiek podmiotów prawnych działających w Polsce przed II wojną światową. Analogicznie żadne amerykańskie organizacje katolickie nie są prawnymi spadkobiercami polskich katolików, obywateli II RP, zamordowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej. Prawo federalne tworzy zatem precedens, gdzie jedna grupa etniczna, będąca ofiarą wojny, ma być traktowana w sposób uprzywilejowany i sprzeczny z polskim i międzynarodowym prawem, podczas gdy inne grupy etniczne, jak np. polscy katolicy, są całkowicie pomijane.

Ustawa S.447, będąca od 9 maja 2018 r. amerykańskim federalnym prawem, jest prawnym fundamentem umożliwiającym stworzenie politycznych i ekonomicznych mechanizmów zdolnych aktywnie i efektywnie wspierać działania „windykacyjne” żydowskich organizacji roszczeniowych. Ustawa ta może również posłużyć do wywierania przez stronę amerykańską nacisków bezpośrednio wpływających na bezpieczeństwo Polski, militarne i energetyczne, na żywotne interesy ekonomiczne naszego kraju oraz na nasze przyszłe, szeroko rozumiane, zdolności negocjacyjne, tzw. soft power. Mówiąc o roszczeniach, nie mówimy tu o prawach osób fizycznych lub prawnych do konkretnych obiektów lub aktywów, ale o działaniach pozaprawnych, których celem jest wymuszenie na państwie polskim przekazania tymże organizacjom, na drodze pozaprawnej i w sposób ryczałtowy, aktywów będących własnością narodu polskiego.

Często wyrażany w Polsce pogląd, że roszczenia te nie stanowią dla nas rzeczywistego zagrożenia, ponieważ ustawa S.447 stoi w jawnej sprzeczności z prawem tak polskim, jak i międzynarodowym, jest niestety oparty na błędnych przesłankach i na myśleniu życzeniowym. Podobne myślenie panowało kilkanaście lat temu w Szwajcarii, kiedy kraj ten stał się obiektem kampanii defamacyjnej i szantaży w związku z roszczeniami wysuwanymi przez World Jewish Congress odnośnie do tzw. martwych kont bankowych. Jak się później okazało, szantaże i naciski te były tak silne, że Szwajcaria zgodziła się, mimo braku podstaw prawnych oraz jasności, kim byli właściciele tych kont, do wypłacenia ryczałtowej „rekompensaty” w wysokości miliarda dwustu pięćdziesięciu milionów dolarów. Podobnych przykładów nadużyć ze strony organizacji roszczeniowych jest znacznie więcej, a pikanterii sprawie dodaje fakt, że co niektórzy działacze tych organizacji byli skazywani za milionowe malwersacje.

Bardzo ważne!

Reasumując, chcę zwrócić uwagę, że w praktyce uleganie szantażowi i realizacja ustawy S.447 jest zagrożeniem dla bytu ekonomicznego państwa polskiego, dla Polek i Polaków, czego nie wybaczą temu rządowi i następnym pokolenia Polek i Polaków. Stąd wynika troska o byt państwa polskiego i los przyszłych pokoleń, dlatego napisałem do Pana Premiera RP Mateusza Morawieckiego miniejszą interpelację w sprawie wagi panstwowej, którą przedkładam.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Premiera z następującymi pytaniami:

1. Czy polskie władze otrzymały jakiekolwiek formalne lub nieformalne żądania związane z powyższymi roszczeniami? Jeżeli tak, to na jaką sumę?

2. Czy polskie władze czynią obecnie jakiekolwiek kroki, aby te pozaprawne roszczenia zaspokoić?

3. Czy polskie władze zamierzają przeciwdziałać celowej i szeroko rozpowszechnionej dezinformacji, jakoby Polska była cokolwiek winna amerykańskim żydowskim organizacjom roszczeniowym?

4. Czy przedstawiciele polskich władz poczynili kiedykolwiek jakiekolwiek obietnice względem organizacji roszczeniowych lub obcych państw odnośnie do zaspokojenia ich pozaprawnych roszczeń względem Polski?

5. Co polski rząd zamierza robić, aby prawnie chronić i zagwarantować polską narodową własność zasobów naturalnych, wody, lasów i ziemi ornej i przeciwdziałać wszelkim zakusom prywatyzacyjnym odnośnie do tychże zasobów, także w kontekście powyższych pozaprawnych roszczeń, których efektem byłaby utrata kontroli nad tymi kluczowymi dla naszego narodowego bytu zasobami i sferami naszej gospodarki?

6. Dlaczego polskie władze nie wspierają edukacyjno-lobbystycznych działań Polonii amerykańskiej walczącej na rzecz odrzucenia ustawy S.447?

Rzeczową i merytoryczną odpowiedź w sprawie dotyczącej ustawy S.447 w punktach od 1 do 6 uprzejmie proszę przesłać również w wersji pdf na mój adres e-mail.

Z poważaniem

Robert Majka
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

Odpowiedź na interpelację nr 28268

w sprawie pozaprawnych roszczeń względem państwa polskiego związanych z przyjęciem do realizacji amerykańskiej ustawy S.447

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk

Warszawa, 11-01-2019

 

Szanowny Panie Marszałku!

W związku z interpelacją nr 28268 Pana Posła Roberta Majki w sprawie pozaprawnych roszczeń względem Państwa Polskiego związanych z przyjęciem do realizacji amerykańskiej ustawy S.447 pragnę przekazać następujące informacje.

Rząd RP z uwagą zapoznał się z ustawą S.447 (dalej ustawa JUST Act), przyjętą w dniu 24 kwietnia 2018 r. przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA). Ustawa ta nawiązuje do postanowień Deklaracji Terezińskiej w sprawie mienia okresu Holokaustu i związanych z tym zagadnień, przyjętej na międzynarodowej konferencji w Terezinie dnia 30 czerwca 2009 roku przez 46 państw, w tym przez Polskę. Deklaracja Terezińska, jest dokumentem politycznym, który określa w sposób ogólny cele i zasady dotyczące restytucji mienia przejętego po II wojnie światowej i wskazuje inne możliwe działania o charakterze humanitarnym dla ofiar Holokaustu i ich spadkobierców. Deklaracja Terezińska nie jest prawnie wiążąca, cele i zasady w niej określone stanowią jedynie punkt odniesienia dla krajowych mechanizmów implementacyjnych podejmowanych przez poszczególne państwa, przy uwzględnieniu specyfiki każdego państwa, którego problem ten dotyczy.

Ustawa JUST Act ogranicza się do popierania działań zmierzających do restytucji mienia zgodnie z celami i zasadami (ang. goals and objectives) określonymi w Deklaracji Terezińskiej. Ustawa ta, jako część wewnętrznej legislacji amerykańskiej, nie rodzi żadnych obowiązków dla państw, które przyjęły Deklarację Terezińską, w szczególności nie stanowi podstawy prawnej do wysuwania roszczeń prawnych w stosunku do mienia należącego do byłych właścicieli lub ich spadkobierców. Ustawa ta nie jest instrumentem wiążącym dla innych państw. Ustawa JUST Act zobowiązuje Sekretarza Stanu USA do przedstawienia właściwym komisjom Kongresu, nie później niż w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, raportu (a w przyszłości regularnego przedstawiania kolejnych raportów) zawierającego ocenę oraz opis ustawodawstw krajowych dot. zwrotu niesłusznie przejętego mienia w czasie Holokaustu oraz informację nt. zgodności ustawodawstw krajowych z celami Deklaracji Terezińskiej.

Polska, respektując postanowienia Deklaracji Terezińskiej, stale i konsekwentnie podejmuje działania w kwestii restytucji mienia przejętego przez Skarb Państwa po II wojnie światowej.

Polska wdrożyła w życie skuteczne instrumenty i procedury prawne umożliwiające odzyskanie mienia lub otrzymanie rekompensaty. Procedury cywilne i administracyjne przewidziane w obowiązujących przepisach prawa polskiego zapewniają możliwość dochodzenia praw do utraconego mienia wszystkim osobom uprawnionym, niezależnie od ich pochodzenia i posiadanego obywatelstwa. Przyjęcie jednolitego uregulowania prawnego dla wszystkich osób uprawnionych jest zgodne z podstawowymi zasadami porządku prawnego określonymi w Konstytucji RP, prawem międzynarodowym i orzecznictwem sądów międzynarodowych. Przyznanie szczególnych uprawnień tylko określonym grupom osób mogłoby narazić Polskę na postępowania przed sądami międzynarodowymi.

W oparciu o obowiązujące procedury prawne Polska dokonała zwrotu wielu nieruchomości lub wypłaciła znaczne środki pieniężne tytułem odszkodowania za mienie przejęte po II wojnie światowej na rzecz Skarbu Państwa w wielu miastach i miejscowościach, w tym w m.st. Warszawie, z tytułu przejęcia na podstawie dekretów nacjonalizacyjnych zakładów przemysłowych, nieruchomości ziemskich na cele reformy rolnej, przejęcia mienia kościołów i związków wyznaniowych, w tym mienia wyznaniowych gmin żydowskich i żydowskich osób prawnych, przejęcia mienia prywatnego oraz w związku z mieniem pozostawionym przez obywateli polskich na byłych ziemiach wschodnich RP (tzw. mienia zabużańskiego).

Odnosząc się mienia bezdziedzicznego należy wskazać, że obowiązujące przepisy prawa polskiego przewidują w każdym tego rodzaju przypadku po bezpotomnej śmierci przekazanie spadku gminie ostatniego miejsca zamieszkania lub Skarbowi Państwa. Przepisy prawa polskiego nie odbiegają od regulacji prawnych innych państw, w tym prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki. Co więcej, przyznanie prawa do mienia bezdziedzicznego tylko jednej kategorii osób uprawnionych, mogłoby zostać uznane za naruszenie Konstytucji RP ze względu na dyskryminację innych osób uprawnionych i narazić Polskę na odpowiedzialność przed sądami międzynarodowymi.

Należy również zauważyć, że Polska w szerokim zakresie zapewnia zwrot żydowskiego mienia komunalnego lub rekompensatę z budżetu państwa, ograniczając do minimum w odrębnej ustawie wymogi prawne związane z przekazaniem tych obiektów na potrzeby tych podmiotów.

Warto również dodać, że Polska w latach 1948-1971 z własnej inicjatywy na podstawie zawartych umów indemnizacyjnych przekazała znaczne środki pieniężne w formie zryczałtowanego odszkodowania 13 państwom z całego świata za przejęcie mienia należącego do ich obywateli i osób prawnych. Zobowiązania do przekazania stosownych odszkodowań z tytułu roszczeń obywateli amerykańskich, zarówno osób fizycznych jak i osób prawnych, ze względu na przejęcie przez Polskę mienia oraz praw i interesów związanych z tym mieniem, określone w Układzie między Rządem PRL a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącym roszczeń obywateli Stanów Zjednoczonych, podpisanym w Waszyngtonie dnia 16 lipca 1960 r., zostały całkowicie wykonane przez Polskę.

Należy również podkreślić, że Polska stale i konsekwentnie podejmuje wielorakie działania w celu upamiętnienia żydowskiego dziedzictwa kulturowego oraz zbrodni popełnionych przez okupantów na jej terytorium w czasie II wojny światowej, w tym zbrodni Holokaustu i jego ofiar. Polska corocznie przeznacza znaczne środki finansowe na upamiętnienie zbrodni i represji dokonanych wobec ludności polskiej w czasie II wojny światowej oraz na zadośćuczynienie ofiarom wojny, np. w drodze świadczeń socjalnych. Polska w szerokim zakresie upowszechnia rzetelną wiedzę na temat Holokaustu, między innymi poprzez działalność edukacyjną i naukową, a także poprzez różnego rodzaju inicjatywy, w tym inicjatywy placówek muzealnych. Zapewnia także opiekę nad byłymi obozami koncentracyjnymi, obozami zagłady, cmentarzami i innymi miejscami pamięci ofiar represji.

Przekazując powyższe informacje, pragnę jednocześnie zapewnić, że w związku z raportem przygotowywanym przez Departament Stanu USA, rząd RP przedstawi stronie amerykańskiej stosowne informacje obrazujące wielorakie konsekwentne działania władz polskich w kwestii restytucji mienia przejętego po II wojnie światowej, działania upamiętniające Holokaust i jego ofiary oraz działania mające na celu zadośćuczynienie ofiarom wojny, w tym w drodze świadczeń socjalnych.

Z poważaniem

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych

Piotr Wawrzyk

Podsekretarz Stanu

 

Interpelacja nr 28268

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie pozaprawnych roszczeń względem państwa polskiego związanych z przyjęciem do realizacji amerykańskiej ustawy S.447

Zgłaszający: Robert Majka

Data wpływu: 29-01-2019

Warszawa, 29 stycznia 2019 r.

 

Zapoznałem się z odpowiedzią znak: SM.2113.1.2019/4 z dnia 11 stycznia 2019 roku na moją interpelacją nr 28268 z dnia 12 grudnia 2018 roku, jakiej w imieniu rządu Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pan Piotr Wawrzyk.

W moim przekonaniu nie jest to odpowiedź na postawione przeze mnie pytania, szczególnie że w dalszej treści pisma znak: SM.2113.1.2019/4 z dnia 11 stycznia 2019 r. czytamy, cyt. „Należy również zauważyć, że Polska w szerokim zakresie zapewnia zwrot żydowskiego mienia komunalnego lub rekompensatę z budżetu państwa, ograniczając do minimum w odrębnej ustawie wymogi prawne związane z przekazaniem tych obiektów na potrzeby tych podmiotów".

W związku z zacytowaną powyżej wypowiedzią podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pana Piotra Wawrzyka stawiam pytania fundamentalne i oczekuję jasnej i jednoznacznej, rzeczowej odpowiedzi, a mianowicie:

1. Czy państwo polskie w wyniku przyjętej w dniu 24 kwietnia 2018 r. przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) ustawy S.447 (dalej ustawa JUST Act) będzie zmuszone przez władze amerykańskie do zwrotu społeczności żydowskiej zamieszkałej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) należności na kwotę 300 miliardów dolarów amerykańskich?

2. Jeśli będzie to realizacja przez państwo polskie ustawy S.447 (dalej ustawa JUST Act) należności na kwotę 300 miliardów dolarów amerykańskich dla żydów amerykańskich, to w jakiej formie będzie się to odbywało i kiedy to nastąpi. Ponadto proszę o podanie daty rozpoczęcia egzekucji pozaprawnych roszczeń względem państwa polskiego.

3. Czy ograniczenia do minimum w odrębnej ustawie dotyczące wymogów prawnych związanych z przekazaniem mienia komunalnego, w tym nieruchomości, na potrzeby tych podmiotów, które będą realizowane w związku z ustawą S.447 (dalej ustawa JUST Act), mają właśnie na celu przyśpieszenie wyłudzenia od państwa polskiego kwoty 300 miliardów dolarów amerykańskich ?

4. Czy władze Rzeczypospolitej Polskiej planują podjęcie jakichkolwiek działań, w tym dyplomatycznych, w stosunku do władz Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA), w wyniku których władze USA otrzymają oficjalne stanowisko władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy S.447 (dalej ustawa JUST Act), czy też, tak jak dotychczas, zagrożenia związane z realizacją przedmiotowej ustawy będą nadal tematem tabu w stosunkach z rządem USA, a spontaniczne wysiłki Polonii amerykańskiej pozostaną nadal bez wsparcia ze strony władz Rzeczypospolitej Polskiej.

Uprzejmie proszę, aby odpowiedź rzeczową i merytoryczną w sprawie powyższych problemów implikowanych przez ustawę S.447 (dalej ustawa JUST Act) w punktach od 1 do 4 podpisał osobiście Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki z uwagi na strategiczne znaczenie poruszanych przeze mnie kwestii dla przyszłości państwa polskiego. Niniejsza odpowiedź Pana Premiera Rzeczypospolitej Polskiej zapisze się w najnowszej historii państwa polskiego.

Proszę przesłać odpowiedź również w wersji pdf na mój adres e-mail.

Z poważaniem

Robert Majka 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

 

Odpowiedź na interpelację ponowną nr 28268

w sprawie pozaprawnych roszczeń względem państwa polskiego związanych z przyjęciem do realizacji amerykańskiej ustawy S.447

Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Wawrzyk

Warszawa, 01-03-2019

 

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 28268 Pana Posła Roberta Majki w sprawie pozaprawnych roszczeń względem państwa polskiego związanych z przyjęciem do realizacji amerykańskiej ustawy S.447 przedstawiam poniżej odpowiedzi na pytania.

Czy Państwo Polskie w wyniku przyjętej w dniu 24 kwietnia 2018 r. przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) ustawy S. 447 (dalej ustawa JUST Act), będzie zmuszone przez władze amerykańskie do zwrotu społeczności żydowskiej zamieszkałej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) należności na kwotę 300 miliardów dolarów amerykańskich?

Jak już szczegółowo informowaliśmy w odpowiedzi MSZ (SM.2113.1.2019/4) z dnia 11 stycznia 2019 r., Ustawa JUST Act jako część wewnętrznej legislacji amerykańskiej, nie rodzi żadnych obowiązków dla innych państw, w szczególności nie stanowi podstawy prawnej do wysuwania roszczeń prawnych w stosunku do mienia w Polsce, które zostało odebrane w czasach II wojny światowej oraz przez władze komunistyczne.

Jeśli będzie to realizacja przez państwo polskie ustawy S.447 (dalej ustawa JUST Act) należności na kwotę 300 milionów dolarów amerykańskich dla żydów amerykańskich to w jakiej formie będzie się to odbywało i kiedy to nastąpi. Ponadto proszę o podanie daty rozpoczęcia egzekucji poza prawnych roszczeń względem Państwa Polskiego?

Tak jak zostało wskazane w odpowiedzi w pkt 1 amerykańska Ustawa JUST Act nie stanowi podstawy prawnej do wypłaty przez Polskę jakichkolwiek należności wynikających z potencjalnych roszczeń obywateli amerykańskich.

Czy ograniczenia do minimum w odrębnej ustawie dotyczące wymogów prawnych związanych z przekazaniem mienia komunalnego w tym nieruchomości na potrzeby tych podmiotów, które będą realizowane w związku z ustawą S.447 (dalej ustawa JUST Act) mają właśnie na celu przyśpieszenie wyłudzenia od Państwa Polskiego kwoty 300 miliardów dolarów amerykańskich?

Proces restytucji mienia komunalnego w postaci zwrotu przejętych przez Skarb Państwa po II wojnie światowej nieruchomości kościołów i innych związków wyznaniowych, w tym gmin żydowskich następuje w Polsce w wyniku prac komisji regulacyjnych, mających charakter komisji mieszanych kościelno-rządowych. Działania te prowadzone są w Polsce od 1989 r. i nie mają nic wspólnego z przyjętą 24 kwietnia 2018 r. przez Kongres USA Ustawą JUST. Należy podkreślić, że głównym beneficjentem jest tu przede wszystkim polski Kościół Katolicki, który otrzymał do tej pory od Skarbu Państwa nieruchomości i odszkodowania w wysokości 143,5 mln zł. Jeżeli chodzi natomiast o zwrot majątków gmin żydowskich, to do chwili obecnej Skarb Państwa wypłacił na ten cel odszkodowania w łącznej kwocie 87,9 mln zł.

Czy władze Rzeczypospolitej Polskiej planują podjęcie jakichkolwiek działań w tym dyplomatycznych w stosunku do władz Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w wyniku których władze USA otrzymają oficjalne stanowisko władz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ustawy S.447 (dalej JUST Act) czy też, jak dotychczas zagrożenia związane z realizacją przedmiotowej ustawy będą nadal tematem tabu w stosunkach z rządem USA, a spontaniczne wysiłki polonii amerykańskiej pozostaną nadal bez wsparcia ze strony władz Rzeczypospolitej Polskiej.

Tak jak już podkreślaliśmy, ustawa JUST Act jako część wewnętrznej legislacji amerykańskiej nie jest prawnie wiążąca dla Polski. Ustawa ta nie jest też w żadnym razie „tematem tabu w stosunkach z rządem USA”. Jeszcze w okresie prac nad ustawą Ambasada RP w Waszyngtonie była zaangażowana w wypracowanie wykorzystywanej później przez amerykańską Polonię argumentacji w celu zapewnienia, że JUST Act nie będzie odnosić się wprost do Polski, ani nie będzie zawężać przedmiotu sprawy wyłącznie do naszego kraju. W związku z raportem przygotowywanym przez Departament Stanu USA, rząd RP przedstawi w najbliższym czasie stronie amerykańskiej kompleksową informację nt. prawnych możliwości odzyskania mienia utraconego po II wojnie światowej, a także nt. skali wypłaconych w ramach procesów reprywatyzacyjnych kwot. W materiale znajdą się także informacje nt. podejmowanych przez władze polskie działań upamiętniających Holocaust i jego ofiary oraz działań mających na celu zadośćuczynienie ofiarom wojny, w tym w drodze świadczeń socjalnych.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych

Piotr Wawrzyk

Podsekretarz Stanu

 

Interpelacja nr 30279

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie pogłębiającego się procesu antypolonizmu w świecie oraz w Polsce i konsekwencji z tego wynikających

Zgłaszający: Robert Majka

Data wpływu: 13-03-2019

Warszawa, 13 marca 2019 r. 
Poseł na Sejm RP godzina 21.00
478

Mail: robm13@interia.pl

 

Szanowny Pan
Mateusz Morawiecki
Premier Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Premierze!

Interpelacja w sprawie antypolonizmu

Jest faktem, że mamy do czynienia z pogłębiającym się procesem antypolonizmu w świecie oraz w Polsce, który wynika bezpośrednio z realizacji groźby z 1996 roku implikowanej przez wypowiedź amerykańskiego prawnika i działacza społecznego pochodzenia żydowskiego Israela Singera, który będąc w latach 1986-2001 sekretarzem generalnym Światowego Kongresu Żydów, w 1996 roku na kongresie Światowego Kongresu Żydów w Buenos Aires zakomunikował, cyt.: "Ponad trzy miliony żydów zginęło w Polsce i Polacy nie będą spadkobiercami polskich żydów. Nigdy na to nie pozwolimy (…) Będą słyszeli o tym od nas tak długo, jak Polska będzie istnieć. Jeżeli Polska nie spełni roszczeń żydów, będzie publicznie atakowana i upokarzana na forum międzynarodowym" (koniec cytatu).

Przykłady można mnożyć, wystarczy tutaj przywołać przykłady wypowiedzi na przełomie lutego i marca 2019 roku, które potwierdzają, że realizowane jest przytoczone przeze mnie powyższe stanowisko Israela Singera, że w Polsce i na świecie mamy do czynienia z poniżaniem Polaków i Państwa Polskiego, gdzie prawie przy każdej okazji Polak jest stygmatyzowany przez oskarżanie o antysemityzm, jak choćby wypowiedzi szefa izraelskiego MSZ Israela Kaca o tym, że „Polacy wyssali antysemityzm z mlekiem matki”, oraz premiera Izraela Benjamina Netanjahu o "kolaboracji Polaków z nazistami przy Holokauście" (koniec cytatu).

Należy tutaj szczególnie zauważyć, że klimat antypolonizmu jest świadomie podtrzymywany zarówno w świecie, przez dziennikarzy amerykańskich stacji telewizyjnych, jak też w Polsce - aby wymóc presję w celu realizacji przyjętej w dniu 24 kwietnia 2018 r. przez Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) ustawy S.447 (dalej ustawa JUST Act) - która będzie zmuszona przez władze amerykańskie do zwrotu społeczności żydowskiej zamieszkałej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) należności na kwotę 300 miliardów dolarów amerykańskich.

W związku z powyższym, jako Polak, niezrzeszony i niezależny Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie proszę o zajęcie przez Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Pana Mateusza Morawieckiego w konsultacji z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej dr. prawa Andrzejem Dudą zdecydowanego stanowiska politycznego w sprawie dotyczącej pogłębiającego się w świecie oraz w Polsce procesu antypolonizmu, który szkodzi Polakom i uniemożliwia zbudowanie silnego i suwerennego Państwa Polskiego.

Uprzejmie proszę, aby odpowiedź rzeczową i merytoryczną dotyczącą problemów implikowanych przez ustawę S.447 (dalej ustawa JUST Act) podpisał osobiście Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki z uwagi na strategiczne znaczenie poruszanych przeze mnie kwestii dla przyszłości Polaków i Państwa Polskiego. Niniejsza odpowiedź Pana Premiera Rzeczypospolitej Polskiej zapisze się w najnowszej historii Państwa Polskiego.

Proszę przesłać odpowiedź również w wersji pdf na mój adres mail: robm13@interia.pl.

Z poważaniem

Robert Majka 
Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Twoja ocena: Brak Średnia: 4.8 (14 głosów)

Komentarze

Witaj

 

Bardzo dobrze jest przywoływać takie dokumenty, bo dyplomacja zazwyczaj rozgrywa się za zamkniętą kurtyną.

Lecz warto też przypomnieć, że akcja zainicjowana przez niepoprawnych.pl "Ratujmy polskie lasy", której logo nadal istnieje na stronie głównej i której byłem aktywnym współtwórcą, miała swoją łańcuchową przyczynę w usiłowaniu sprywatyzowania lasów poprzez ustawę (głosowaną nocą, która jednak nie przeszła, lecz zaledwie paroma głosami) sejmową. Do czego potrzebne były Tuskowi i Komorowskiemu lasy?

Otóż obaj ci panowie, kolejno, podczas pobytu w USA, obiecali (zobowiązali się) żydowskim organizacjom zarabiającym na holocauście, wypłatę, o ile dobrze pamiętam, 68 miliardów USD.

Znając żydowską mentalność, takie przyrzeczenie traktują jako wieczne, czy wieczyste. Obiecano, więc im się należy. I już.

Jak widzimy, odkręcanie teraz durnych i bezczelnych zobowiązań, gdzie dano w zastaw mienie całego narodu, za co powinien bezwzględnie być trybunał stanu (raczej trudna sprawa, jeśli nie ma zapisanych dokumentów), jest zadaniem niezmiernie ciężkim i delikatnym. Nie możemy się wypiąć, czy pokazać gest Kozakiewicza, bo przy napiętych stosunkach z UE, stracimy jedyny ważny militarnie i gospodarczo sojusz z USA. I co, mamy ponownie rzucić się w ramiona Moskwy?

Zresztą wcale nie byłbym zdziwiony, gdyby okazało się, że Kreml również bierze udział w tym szantażu.

Pozdrawiam

JanuszK

Trolle, agenci i wredni nie mają co liczyć na moją uwagę. Próżne ich wysiłki.

 

 

 

 

#1585003

Myślę, że tylko prawda może nas wyzwolić.

#1585011

Nad ustawą IPN-u władze w Warszawie prowadziły negocjacje poza plecami Polaków przez rok czasu, co ostatecznie z niej wyszło i jakie to ma skutki dla Polski wiedzą dzisiaj wszyscy Polacy. Pomimo tego rząd odtrąbił zmiany w niej przeprowadzone jako sukces. Gdy Polonia w marcu ubiegłego roku informowała kongresmanów o bezprawności złodziejskich ustaw, rząd w Warszawie nie tylko nie poparł tej akcji, ale o niej milczał, a nawet wysłał do Waszyngtonu byłego wiceministra MSZ Marka Magierowskiego aby tę akcję sabotował.

Magierowski spotykał się wtedy z organizacjami żydowskim, lecz nie raczył spotakać sie z tutejszą Polonią. Dlaczego ostatnie protesty Polonii w USA rząd przemilcza a prorządowe media bagatelizują je i kłamią zaniżając czterokrotnie liczbę uczestników. Dla przykładu podaję, że w Chicago pomimo zimnej pogody wzięło udział w proteście 2000 Polaków, natomiast portal wPolityce.pl podał kłamliwą wiadomość o 500 uczestnikach.

Gdyby nie tacy redaktorzy jak S. Michalkiewicz, W. Gadowski i niezależne media nikt o akcjach Poloni nie dowiedziałby się. Niezależny poseł R. Majka zmusił swoimi interpelacjami rządzących do zajęcia stanowiska w sprawie roszczeń i pomimo tego odpowiedzi są dalej pokrętne i wymijające. Przykładem są ostatnie zdania odpowiedzi Piotra Wawrzyka:

W związku z raportem przygotowywanym przez Departament Stanu USA, rząd RP przedstawi w najbliższym czasie stronie amerykańskiej kompleksową informację nt. prawnych możliwości odzyskania mienia utraconego po II wojnie światowej, a także nt. skali wypłaconych w ramach procesów reprywatyzacyjnych kwot. W materiale znajdą się także informacje nt. podejmowanych przez władze polskie działań upamiętniających Holocaust i jego ofiary oraz działań mających na celu zadośćuczynienie ofiarom wojny, w tym w drodze świadczeń socjalnych.

Dlaczego w odpowiedzi posłowi Robertowi Majce rząd nie powołuje się na dokumenty podpisane lata temu (rok 1960) między rządem a stroną amerykańską. Dlaczego rząd nie odnosi się do wypowiedzi M. Pompeo i ambasador Mosbacher? Dlaczego w odpowiedzi jest napisane, że rząd będzie podejmował działania w celu umożliwienia odzyskania mienia utraconego? Przecież tu chodzi o mienie bezspadkowe i z jakiej racji polski rząd ma zajmować się działaniami upamiętniającymi zagładę? Sprawa roszczeń została już dawno zamknięta.

https://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/szczelna-blokada-informacyjna-na-temat-polskich-protestow-w-usa-przeciwko-plemiennemu?fbclid=IwAR3Vg7vqAX512S-_vBVehFtLEOaOTgYw0aTM3zq84-OEiJeoE8WmRxMNifA

 

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1585010

Twój komentarz jest w mojej ocenie cenny i bardzo trafny. Wypowiedzi MSZ są wymijające i i w oczywisty sposób nie rozwiewają żadnych wątpliwości.

#1585013

Całe szczęście, że amerykańce nie chcą u nas stałej bazy robić, bo nasi najwyraźniej źle się czują jeśli ktoś z zewnatrz nie trzyma na nich bata (jak nie rusy to amerykańce albo inne zaprzańce).

Amerykańce to żydy i jako tacy zawsze będą przeciwko Polsce, a te uśmieszki i poklepywanie po plecach - znamy to od lat i od innych... - każdy klepie po plecach, komu wchodzimy w dupe bez mydła wbrew naszym interesom. Ja bym chciał rządu, na którego nie tylko unia bedzie wieszała psy ale praktycznie wszyscy - wtedy bym wiedział, ze mamy faktycznie Polski rząd, który dba o Polaków.

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1585016

Orban jest przykładem takiego polityka, który zajmuje jasne stanowisko w sprawach Węgrów.

#1585018

Uważam, że obecności wojsk amerykańskich (żydowskich) w Polsce, domagają się wyłącznie zakamuflowani zdrajcy Polski. Patrzmy uważnie, kto wysuwa takie żądania ze strony polityków, a także piszących na tym portalu. Historia oceni tych bękartów bezlitośnie. Nie dajmy tym oszołomom wpędzić Polskę i Polaków w następną niewolę. Gonić to wrogie nam towarzystwo. Nie będzie nam tu jakiś zapyziały cham z Londynu, lub zaczadzony półinteligent z Koziej Wólki mówił, co my Polacy, zatroskani losem ojczyzny mamy robić i jakie decyzje będziemy podejmować.

#1585021

Żeby nie było. Jestem przeciwny stałej bazie (widząc co odwalaja amerykańce wraz z żydami), która pewnie byłaby eksterytorialną własnością amerykańców na polskiej ziemi ale trochę wojsk jak jest obecnie to mogę zaakceptować. Nie dlatego, ze wierzę, ze nas przed czyms uchronią ale chociaż będziemy wcześniej wiedzieli, ze sie coś szykuje jak zobaczymy, ze amerykańce spierniczają - bedzie wtedy wiadomo, że tuż po ich ucieczce nastąpi atak.

Dziękuję za uwagę,
Twój komentarz wezmę pod rozwagę ;)

#1585134

Tutaj jest jeszcze więcej:

 

Pozdrawiam 

Astra - Anna Słupianek

#1585026

Powiem tak, to nie tylko odpowiedz wymijajaca, ale po prostu wprowadzanie i to celowe polskiej opini publicznej w blad czyli zwykle klamstwo. Rzad polski tym samy oszukuje nie tylko posla Majke, ale i Polakow. Odpowiedz jaka otrzymal posel Majka nie jest spojna ani z realkcja rzadu, ani rozmowami prowadzonymi przez amerykanskie i izraelskie zydostwo , a " naszymi " politykami.

pzdr.

chris

#1585027

Bezsporne jest, że wyjaśnienia MSZ są niejasne i nieprzekonywujące. Czy są oszukańcze? Nie wiem. Nie odpowiadają na niewygodne pytania.

#1585053

Czy sa oszukancze? Jezeli wezmiemy pod uwage sytuacje polityczna i napiecia miedzy ambasadorem USA i III RP i innymi politykami USA a  III RP w zwiazku z zydowskimi roszczeniami, to chyba jasnym jest, ze argumentacja, ktora dostal posel Majka, to zwykle oszustwo w interpretacji samych roszczen czy tez ich ekzekwowania. Posel Majka zadal proste i jasne w swojej formie pytania. Niejasna i wymijajaca odpowiedz jest dla mnie klamstwem i manipulacja. Bo wlasnie juz chocby forma nacisku rzadu USA jak i sam sens owej ustawy swiadczy o powadze sytuacji i zagrozeniach dla naszego Narodu. Nie dla panstwa tylko wlasnie dla Narodu... Ustawe podpisal Prezydent USA i to cos znaczy i to dla wiekszosci tego Swiata... Ustawa ta bedzie egzekwowana i to wlasnie w Polsce w pierwszej kolejnosci, gdyz nie slychac, by amerykanskie zydostwo chcialo jakis odszkodowan np. od Wegrow w wysokosci X miliardow dolarow.

Malo tego, mozemy wnioskowac, ze polski rzad i Prezydent Duda torpedowali inicjatywe amarykanskiej Polonii w zwiazku z ta ustawa i sa na to wiecej niz tylko intycje. Summa summarum calosc ukazuje jasny obraz sytuacji.

pzdr.

chris

#1585060

Przedstawiasz ważne argumenty, że sytuacja jest poważna.

#1585067

https://www.youtube.com/watch?v=xl7Ea1igGHY

 

Jezeli to nie jest miara powagi sytuacji, to juz nie wiem ? ...

chris

#1585076

Oczywiście, że jest.

#1585090

Ciekawa polemika u Marka na blogu pt. KATYN 1940. Wspaniale wyjasnia lokalnych piewcow PiS-u . Ich stosunek do zydostwa w szeregach NKWD i tym samy do wiadomej ustawy z USA. Czasami jedynie cierpliwosc nagradza. Sami sie odkryli i zdefiniowali. Glupota ma to do siebie, ze czasami jest nieostrozna, no i dobrze :-)))))

chris

#1585095

dzięki za link.

#1585047

być już na samej górze.

Bądź zawsze lojalny wobec Ojczyzny , wobec rządu tylko wtedy , gdy na to zasługuje . Mark Twain

#1585096

Pragne namowic naszych piewcow PiS-u, by nam pomogli tj.by  wyprosili u Kaczynskiego lub Kuchcinskiego garsc laski, ale Jozki & Co. nie chca dac sie namowic. Jako riposte wyzywaja od zboczencow i popisuja o jakis pedalskich praktykach... Tacy to pisowscy patrioci na tym portalu...

pzdr.

chris

#1585100

informuję, że pedał jest wykluczony z życia towarzyskiego przez Boziewicza, jest zerem! - patrz: Art. 8. pt 4. 
Ha, ha, ha ... 

WŁADYSŁAW BOZIEWICZ, POLSKI KODEKS HONOROWY.
Art. 8.
Wykluczonymi ze społeczności ludzi honorowych są osoby, które dopuściły się pewnego ściśle kodeksem honorowym określonego czynu; a więc indywidua następujące:
1. osoby karane przez sąd państwowy za przestępstwo pochodzące z chciwości zysku lub inne,
mogące danego osobnika poniżyć w opinii ogółu;
2. denuncjant i zdrajca;
3. tchórz w pojedynku lub na polu bitwy;
4. homoseksualista; +++++++++++++++++++++ PEDAŁ+++++++++++++++++++++++
5. dezerter z armii polskiej;
6. nieżądający satysfakcji za ciężką zniewagę, wyrządzoną przez człowieka honorowego;
7. przekraczający zasady honorowe w czasie pojedynku lub pertraktacji honorowych;
8. odwołujący obrazę na miejscu starcia przed pierwszym złożeniem względnie pierwszą wymianą
strzałów;
9. przyjmujący utrzymanie od kobiet nie będących jego najbliższymi krewnymi;
10. kompromitujący cześć kobiet niedyskrecją;
11. notorycznie łamiący słowo honoru;
12.zeznający fałsz przed sądem honorowym;
13. gospodarz łamiący prawa gościnności przez obrażanie gości we własnym mieszkaniu;
14. ten, kto nie broni czci kobiet pod jego opieką pozostających; 
15. piszący anonimy;
16. oszczerca;
17. notoryczny alkoholik, o ile w stanie nietrzeźwym popełnia czyny poniżające go w opinii
społecznej;
18. ten, kto nie płaci w terminie honorowych długów;
19. fałszywy gracz w hazardzie;
20. lichwiarz i paskarz;
21. paszkwilant i członek redakcji pisma paszkwilowego;
22. rozszerzający paszkwile;
23. szantażysta,
24. przywłaszczający sobie nieprawnie tytuły, godności lub odznaczenia;
25. obcujący ustawicznie z ludźmi notorycznie niehonorowymi;
26. podstępnie napadający (z tyłu, z ukrycia itp.);
27. sekundant, który naraził na szwank honor swego klienta;
28. stawiający zarzuty przeciw honorowi osoby drugiej i uchylający się od ich podtrzymania przed sądem honorowym.
 

panMarek

#1585144

 

przy takiej punktacji ?

nic,  tylko kumoterstwo...

chris

#1585171

"447"
W 1918, na 447 komisarzy ludowych w Bolszewii aż 443 było żydami.
A żydzi, jak Paweł Śpiewak, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego, mówi, że nie było żydokomuny.
 

Zacytuję jeszcze komentarz: martin 03/01/2019 at 11:37
Przecież to oczywiste ze nic jej nie zrobią. Głosowałem na PiS i narobiono na mnie. Dotychczasowe dokonania to :
– kilka milionow polakow poza granicami
– kilka milionow ukraincow w polsce,
– ponad 100.00 tzw’ uchodzcow’ rozsianych po calym kraju Tak dla niepoznaki
– Wszystkie podatki w gore zamiast w dol
– ustawa 447
– setki milionow na jakies cmentarze zydowski itp
– zmiany w armii zatrzymane
– zamiast rozbudowywac ui wzmacniac polska armie sprowadza sie jakis jankesow ktorzy W SWOICH OFICJALNYCH RAPORTACH mowi za beda sie wycofywac na zachod a nie bronic tzw’ wshodniej flanki nato’
– budowa polin
– lezenie plackiem przed niemcami, usa, ukraina, izraelem, czechami , litwa , slowacja, wegrami itd itp.
– w razdze nie ma pisu tylko unia wolnosci, wsi i zydstwo
i tak można do rana wymieniać.
 

panMarek

#1585141

No tak, ale dlaczego nie u Husky-ego na blogu ? pod komentarzami tych, ktorzy pomniejszaja lub nawet zaprzeczaja uczestnictwa zydowskiej bolszewi w unicestwieniu Polakow ?

Jakos tam takiego komentarza nie znalazlem...

A pewnie by sie przydal, chocby Jozkowi, ale nie tylko jemu... bardzo szybko przeszli z tematu uczestnictwa zydostwa na ruskich trolli i inne takie... pieprzenie na boku... by rozmydlic temat...

 

chris

#1585173

Ale i tak Panu dziekuje, ze odezwal sie Pan na niemalze prowokacje Husky-ego odnosnie Nienawisci w necie...

Ladnie, ze skreslil Pan kilka slow prawdy i nie dolaczyl Pan do grona " zaczadzonych" PiS-em.

chris

#1585222

członka rządu, to w tej sytuacji kłamstwem musi być wypowiedź innego członka rządu - Ministra Glińskiego, który straszy, że jeśli nie wypłacimy żydom roszczeń na bilion zł - nienależnych, to nie będziemy mieć baz amerykańskich w Polsce!!!

Zatem zdecydujcie się panowie z rządu pisowskiego, który mówi prawdę, a który kłamie!!!

Czy te roszczenia Polsce zagrażają, czy też nie?

Niewątpliwe jest, że tylko jedna z powyższych opcji może być prawdą - zatem która?

A ten drugi kłamczuch rządowy powinien ponieść konsekwencje i przynajmniej stracić stanowisko za okłamywanie suwerena!!!

#1585572

Dobrze spostrzeżone.

#1585609