Fikcja reform wymiaru sprawiedliwości

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Apelowanie do sumienia ludzi z wymiaru sprawiedliwości nic nie daje.

Skarga nadzwyczajna jest szansą wyłącznie teoretyczną. Być może zostanie wniesiona w przypadku pojedynczych osób. Nie dlatego, że inni pokrzywdzeni nie mają racji, tylko dlatego, że o wniesieniu lub niewniesieniu skargi faktycznie decydują - zgodnie z trybem ustawowym - prokuratury regionalne, najczęściej sprawcy nadużyć.

Ciekawe, kto wymyślił taki perfidny tryb?

Procesy ze Skarbem Państwa o naprawienie szkód i krzywd, wyrządzonych przez funkcjonariuszy publicznych,  to czysta fikcja.

Prokuratoria Generalna - w razie wygranej z powodem - otrzymuje zwrot kosztów pełnomocnictwa procesowego, z tego znaczną część dostają radcy prawni występujący w imieniu Prokuratorii. Z jakich powodów mieliby oni chcieć rezygnować z tej kasy?

Prokuratoria tylko wtedy chciałaby się "dogadać" z powodem podczas mediacji, które są teoretycznie możliwe, gdyby przewidywała swoją przegraną przed sądem. Ale przecież Sąd sądzi de facto we własnej sprawie, więc dlaczego miałby chcieć przyznać rację powodowi?

Ustawodawca (wszystkie ugrupowania) utrzymują ten chory system. Nb. nie słyszałam, aby Kukiz15 wystąpił z jakąś inicjatywą ustawodawczą w tej sprawie.

Pokrzywdzeni - zbankrutowani, schorowani, pozbawieni już na ogól energii - nie są nikomu potrzebni i nie są dla żadnych polityków realnym zagrożeniem. Nikt się nie troszczy o ofiary niesprawiedliwości w Polsce. Sorry. Prostuję. Troska jest, ale tylko w czasie kampanii wyborczych, po wyborach już "nic nie można".

Szanowni Pokrzywdzeni! Zrozummy, że interes pokrzywdzonych jest sprzeczny z interesem Skarbu Państwa. Po co płacić ofiarom konstytucyjne odszkodowania i zadośćuczynienia, skoro z ofiar nie ma już żadnego pożytku dla budżetu? 

Pokrzywdzeni, to takie "kaleki", z których kraj nie może mieć już żadnej korzyści, bo zostali "wykończeni" - zdrowotnie, psychicznie, społecznie, etc. Tylko wtedy mieliby szansę, gdyby w ich obronie stanęli jeszcze "niepokrzywdzeni", obawiający się, że ich też w przyszłości może spotkać niesprawiedliwość. Ale takich ruchów w Polsce nie widzę. Solidarność została zarżnięta już w 81 roku i nigdy nie powróciła jako wielka idea.

Co robić? Akcje protestacyjne? Jakie? Strajk? Przecież pokrzywdzeni nie pracują. Protest pod instytucjami publicznymi? Ile zbankrutowanych osób weźmie udział? Jak długo wytrzymają? Kto ich poprze? Nauczyciele? Policja? Lekarze? Przedsiębiorcy?

Nie łudźmy się.

Zresztą ofiary niesprawiedliwości nigdzie w świecie nie wywołują poważnych i skutecznych odruchów solidarności. Dzisiejszy świat to - wydaje się - dżungla. Wygrywają silniejsi i bezwzględniejsi.

Konkluzja: Potrzebne są nowe rozwiązania. Obecne prawo - bez potężnych sankcji społecznych - to POZORY.

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (3 głosy)

Komentarze

Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Stan prawny aktualny na dzień: 09.04.2019

Dz.U.2017.0.1206 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

Rozdział 6. Postępowanie w przedmiocie skargi nadzwyczajnej 

§ 335a. Tryb postępowania z pismem o skargę nadzwyczajną 

1. W razie uzyskania, na skutek pisma zawierającego prośbę o wniesienie skargi nadzwyczajnej lub
wskazującego okoliczności mogące stanowić podstawę jej zarzutów, zwanego dalej „pismem o skargę nadzwyczajną”, albo z urzędu, informacji uprawdopodabniających uchybienie uzasadniające wniesienie skargi nadzwyczajnej od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie w sprawie, które nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych środków zaskarżenia, prokurator wykonujący czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej zwraca się do prokuratora regionalnego o dokonanie oceny dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej, chyba że uzna, iż nie jest to konieczne.

2. Prokurator regionalny, przed dokonaniem oceny dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej, zwraca się do prezesa właściwego sądu apelacyjnego o niezwłoczne nadesłanie akt sprawy.

3. Prokurator regionalny, zwracając się o niezwłoczne nadesłanie akt sprawy, może wystąpić do prezesa właściwego sądu apelacyjnego o przedstawienie opinii w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej w sprawie, o której akta wystąpił; w takim przypadku prokurator regionalny przesyła prezesowi właściwego sądu apelacyjnego kopię pisma o skargę nadzwyczajną lub informacje uprawdopodabniające uchybienie uzasadniające wniesienie skargi nadzwyczajnej.

4. Prokurator regionalny, przed dokonaniem oceny dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej, może zwrócić się do podległych mu kierowników jednostek organizacyjnych prokuratury, z których prokuratorzy brali udział w postępowaniach sądowych, o przedstawienie stanowiska w przedmiocie dopuszczalności i celowości wniesienia od tego orzeczenia skargi nadzwyczajnej.

5. Prokurator regionalny po dokonaniu oceny dopuszczalności i celowości wniesienia skargi nadzwyczajnej niezwłocznie przesyła prokuratorowi wykonującemu czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej akta sprawy wraz z projektem skargi nadzwyczajnej albo stanowiskiem w przedmiocie braku podstaw do jej wniesienia.

6. Jeżeli w stanowisku, o którym mowa w ust. 5, wskazano oczywisty brak podstaw do wniesienia skargi nadzwyczajnej, akt sprawy nie przesyła się prokuratorowi wykonującemu czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej, chyba że wystąpi z takim żądaniem.

7. Prokurator wykonujący czynności służbowe w Prokuraturze Krajowej zawiadamia autora pisma o skargę nadzwyczajną o wniesieniu skargi nadzwyczajnej przez Prokuratora Generalnego albo o pozostawieniu tego pisma bez biegu z uwagi na brak podstaw do jej wniesienia. W przypadku pozostawienia pisma o skargę nadzwyczajną bez biegu w zawiadomieniu podaje się przyczynę i podstawę prawną. Zawiadomienie nie wymaga uzasadnienia.

Vote up!
4
Vote down!
0
#1585685

Pismo o skargę nadzwyczajną pozostawia się bez biegu w przypadku stwierdzenia zaginięcia lub zniszczenia akt sprawy, której dotyczy. W takim przypadku zawiadamia się autora tego pisma o pozostawieniu pisma bez biegu, pouczając go o treści art. 160 właściwość organów w sprawach odtwarzania akt sprawy § 3 k.p.k. i art. 161 zakres odtworzenia akt sprawy prawomocnie zakończonej k.p.k. Przepisy § 335a ust. 7 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio.

Vote up!
4
Vote down!
0
#1585686

§ 335j. Pozostawienie bez biegu ponownego pisma o skargę nadzwyczajną z powodu braku podstaw do jej wniesienia 

1. Pismo o skargę nadzwyczajną ponownie wniesione w sprawie, w której Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził brak podstaw do wniesienia skargi nadzwyczajnej, pozostawia się bez biegu.

2. Jeżeli brak podstaw do wniesienia skargi nadzwyczajnej stwierdził inny organ niż wskazany w ust. 1, pismo o skargę nadzwyczajną ponownie wniesione w tej sprawie można pozostawić bez biegu, chyba że przyczyną odmowy wniesienia skargi nadzwyczajnej był brak uprawnienia organu do jej wniesienia w danej sprawie.

3.W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lub 2, przepis § 335d ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 335d. Pismo o skargę nadzwyczajną bez podpisu 

1. Jeżeli pismo o skargę nadzwyczajną nie jest podpisane, wzywa się jego autora do usunięcia tego braku w terminie 7 dni.

2. W razie nieusunięcia braku w terminie wskazanym w ust. 1 pismo o skargę nadzwyczajną pozostawia się bez biegu, o czym poucza się w wezwaniu.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, autora pisma o skargę nadzwyczajną nie zawiadamia się o pozostawieniu tego pisma bez biegu. Przyczynę pozostawienia pisma o skargę nadzwyczajną bez biegu odnotowuje się w aktach sprawy prokuratora.

Vote up!
4
Vote down!
0
#1585687

- przy okazji zadam publiczne pytanie Sędziom - czy te 4 lata odsiadki dla kierowcy który na przejściu dla pieszych w Ossowie potrącił śmiertelnie trzy kobiety w pamiętną noc około 2 lata temu to też instrukcja jak was zabijać ?

- czyli za zabicie sędziego "przypadkowo" na chodniku lub staranowanie go autem pod domem np. przygniatając mu łeb do dachu samochodu jego drzwiami podczas wysiadania z auta (bardzo skutecznene przy małej, dozwolonej prędkości) nie powinnio być więcej jak 2,5 roku ?

Tym "wyrokiem" daliście dobrą wskazówkę przestępcom jak was zabijać.

Rozumiem że kobiety, katoliczki wracające z pasterki to dla was nadzwyczajnej kasty ten gorszy, mniej wartościowy sort Polki.

I druga ważna sprawa - gdzie jest pan "Liroy" z Kukiz 15 który jako jedyny podjął się sprawy obciążenia nieuzasadnionym ekonomicznie haraczem przez bandytów z ubezpieczeń komunikacyjnych.

Prezesi tych firm podnieśli stawkę "OC" o 100 % jak PiS doszedł do władzy twierdząc że od wielu lat dopłacali do biznesu z własnej kieszeni !!!!

- widzieliscie ich jakie dobrodzieje ?

- dopłacali co rok 4 miliardy z własnej kieszeni abyśmy mieli tanie ubezpieczenia !!! - a tak naprawdę te świnie wpadły na pomysł jak ściągnąć część gotówki z 500 + czyli kontrola NIK-u u nich jak najpilniej potrzebana.

Vote up!
5
Vote down!
0

***** tvn.
Bez wyjaśnienia afery SKOK Wołomin zapomnijcie o wolnej i sprawiedliwej Polsce. Bez względu na okoliczności Rząd nie może działać z zemsty ani kryć aferałów. Upadek Polski bliski.

#1585688

Dziękuję za konkretne uzupełnienie.

Vote up!
5
Vote down!
0
#1585689

- jak np. drugie wezwanie do Sądu uznaje się za doręczone choćby wezwany już nieżył i był dwa metry pod ziemią.
Tylko w Polsce takie PO-kraczne "cudo" obowiązuje.

Platformiane, antypolskie świnie nawet PiS-u o to nie atakują bo to leży w interesie mafii sądowniczej.

To czerwone zbóje wymyślili takie prawo jak zasiedzenie mienia po wymordowanych w wojnę Żydach czy Polakach.
Tylko oni mieli dostęp do dokumentów przez wiele lat i wiedzę na czyim majątku można się uwłaszczyć.
Przez to że tak łatwo Polaków okradać zbóje krajowe i zagraniczne nie mają dla nas szacunku bo działanie prawa w Polsce sparaliżowali sami bandyci w togach.
To będzie najwieksza afera w Polsce !- większa niż poprzednie wszystkie razem wzięte !!!

Jak pani sędzino Duś z synkiem adwokatem z Nowej Wsi koło Pruszkowa okolice ul. Kamelskiego - postawiliście już ten pałac wart kilka czy kilkanaście milionów złotych ? - to rozumiem z waszej "ciężkiej" pracy po godzinach.

Vote up!
5
Vote down!
0

***** tvn.
Bez wyjaśnienia afery SKOK Wołomin zapomnijcie o wolnej i sprawiedliwej Polsce. Bez względu na okoliczności Rząd nie może działać z zemsty ani kryć aferałów. Upadek Polski bliski.

#1585690

"przez to że tak łatwo Polaków okradać (dop. przy pomocy wymiaru sprawiedliwości), zbóje krajowe i zagraniczne nie mają dla nas szacunku". 

Vote up!
5
Vote down!
0
#1585693

Liroy jest w Konfederacji

Vote up!
0
Vote down!
0

----------------------------------------------------------- "Polska Niepodległa to Polska niebezpieczna" Lenin

#1586437

Wydaje się , że nie tędy droga. Gdy choruje cały człowiek...nic nie zmieni leczenie jednego organu.

Podobnie jest z państwem polskim, chorym, po zawale...reformy wymiaru sprawiedliwości nie poprawią sytuacji Polaków.

Książka „Tracimy Kościół czyli zawał Polski” to pierwsze kompendium, które w 30 rocznicę ustaleń Okrągłego Stołu dokonuje podsumowania udziału władz Kościoła w zmowie z 1989 r. - skutków nie tylko ustrojowych, ale przede wszystkim społecznych, gospodarczych, socjologicznych, moralnych, obyczajowych.

Z książki dowiemy się szczegółów nt. udziału władz Kościoła w tej zmowie, o ogromnych, uzyskanych na jej podstawie, zyskach Kościoła, także materialnych i o zacieraniu uwikłania biskupów w spisek z Kiszczakiem i Geremkiem - zdradę narodu w 1989 r., ukrywaną przez Kościół do dziś.

Kościół był stroną o kluczowym znaczeniu. Na podstawie tej ugody niszczono polskie zakłady pracy, w tym kolebki „Solidarności”, Ursus, stocznie, huty, kopalnie, PGR-y, oddając je często za bezcen obcym, powodując ogromne bezrobocie, zagubienie milionów Polaków, ich rodzin, głód, alkoholizm, samobójstwa, wielu zmuszając do emigrowania za chlebem.

Nikt nie wyciągnął do tych ludzi pomocnej ręki, pozwalano bezdusznie na ich krzywdę. Nie znaleźli się księża, którzy, wzorem ks. Jerzego Popiełuszko, upomnieli się o los tych wiernych. Za to wszystko Kościół ponosi współodpowiedzialność. Milczenie przez 30 lat, brak wycofania się z chorego układu dowodzi, że on wciąż działa, że Kościół nadal lojalnie wypełnia okrągłostołowe zobowiązania wobec koalicjantów.

Najnowsza książka Leszka Misiaka! T"racimy Kościół czyli zawał Polski"

Vote up!
5
Vote down!
-1

Verita

#1585697

Gdzie byli wierni?

Obraz sytuacji nakreślony w książce Misiaka - wnioskuję na podstawie Twojej relacji - jest i niepełny i skrzywiony.

Vote up!
5
Vote down!
0
#1585698

W obozach dla internowanych  lub wygnani na przymusową emigrację. Przy okrągłym stole ich nie było. Tam byli tylko zdrajcy , przedstawiciele kościoła i Kaczyńscy. Czyżby Polacy mieli tak krótką pamięć?

Oto spis treści tej książki:

Ks. Popiełuszko w sieci masońskiej. Męczennicy i konfidenci.

Srebrniki od Kiszczaka

Pomost do zdrady, czyli przedmurze zła

Dlatego tak boją się Maryi.

Niewygodny prymas

Jak masoni wykorzystali wizerunek Jana Pawła II

Korzenie zła

Utracony honor, zdewaluowany patriotyzm

Smoleńska pętla Kaczyńskiego (i kościoła)

Zaczęło się od menory w Magdalence

IV rozbiór Polski

Oszustwo rzekomej prawicy

O. Rydzyk i pojednanie polsko-rosyjskie.

Vote up!
5
Vote down!
-1

Verita

#1585702

Wspomnienia bp. Alojzego Orszulika:

https://ekai.pl/bp-alojzy-orszulik-o-okraglym-stole-wspomnienia-swiadka

A w tym wywiadzie bp mówił:
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/284565,1,bp-alojzy-orszulik-zarzuty-o-zdradzie-przy-okraglym-stole-byly-niepowazne.read

"Strona kościelna – co chcę mocno podkreślić – nie miała żadnych postulatów".

Vote up!
4
Vote down!
0
#1585733

Po co w takim razie były te obserwacje?
Z perspektywy lat bp Orszulik ocenia, że obrady „Okrągłego Stołu” przyczyniły się do spokojnych przemian ustrojowych.
W 2005 r. bp Orszulik wypowiedział się w sprawie zarzutów jakie wysunięto wobec Lecha Wałęsy i jego roli w rozmowach Okrągłego Stołu. „Nic nie wskazywało, że Lech Wałęsa był agentem” – oświadczył wówczas biskup.(...)
“Wałęsa był twardym rozmówcą, walczącym o prawa robotnicze, o «Solidarność», która reprezentowała całe społeczeństwo” – zapewnił bp Orszulik dodając, że znał przywódcę Solidarności od 1980 roku.

Bez komentarzy.

Vote up!
3
Vote down!
-1

Verita

#1585736

bp mówi o swoich obserwacjach podczas rozmów. Wałęsa mógł się tak zachowywać, jak bp opisuje, co nie jest w sprzeczności z jego wcześniejszą działalnością. Mógł udawać, mógł się zmienić, mógł odgrywać nową rolę pod przyszłe potrzeby. Są różne wyjaśnienia.

Po co były obserwacje? To retoryczne pytanie?

Czy nie jest tak, że dzisiaj jesteśmy mądrzejsi, bo wyszły na światło dzienne fakty wcześniej nieznane?

 

Vote up!
5
Vote down!
0
#1585739

Piszesz: "Brak postulatów ze strony kościelnej to błąd".

Być może. Ale Kościół nie był stroną rozmów. Nikt go do tego nie upoważniał.

Wiele błędów zostało popełnionych. Dramatycznych.

Może zajmijmy się jednak tym, jak teraz nie popełniać "błędów"? "Błędy" KK, jeśli tak można nazwać obecność obserwatorów KK podczas OS, to przecież przeszłość. 

Vote up!
4
Vote down!
0
#1585742

...to rok 2005 a więc nie taka odległa przeszłość. Ponadto...skutki tych zaniedbań z  przeszłości  trwają...i nic się z nimi nie robi.....tak jakby nie wiedział nic o grzechach zaniedbania.

Dlaczego kościół  nie upomina się o Prawdę dot. ks.Popiełuszki? Gdzie jest krzyż w Oświęcimiu? Gdzie Karmelitanki?

Szykuje się następne przesilenie...i co ? Znowu nic?

W PAN istnieje specjalny dział zajmujący się martyrologią żydów. Nie ma podobnego działu zajmującego się martyrologią Polaków....których w czasie II wojny światowej zginęło o wiele więcej niż żydów.

!4 sierpnia w Oświęcimiu odbędzie się wielki marsz życia Polaków i Polonii z polskimi flagami narodowymi i hymnem, w rocznicę śmierci św. Maksymiliana , w koszlkach ,”życie za życie”Niech spróbuje nas nie wpuścić dyr. Cywiński. Chcemy pokazać całemu światu,że w 39 r. Jako pierwsi stanęliśmy do walki przeciw całemu światu, także w obronie naszych braci żydów, którzy tu mieszkali.

Tam gdzie oni nie stanęli do walki...my walczyliśmy. Polskę trzeba szanować ! Bo jest za co nas szanować. To nie jest polityka.To kolejna próba obrony przed przemocą mentalną.

https://www.youtube.com/watch?v=GMHRxUMhtjQ

Vote up!
3
Vote down!
-1

Verita

#1585744

Tylko nie wiem, dlaczego winą obciążasz głównie Kościół.

Vote up!
2
Vote down!
0
#1585746

...każdy sam siebie obciąża winą za zaniedbania...piszę tylko i mówię to co widzę i dziwię się, że mało kto to widzi...

Jeżeli zwracam na coś uwagę....to po to aby i inni to zauważyli...lub argumentując logicznie wyprowadzili mnie z błędu.

 

Vote up!
4
Vote down!
0

Verita

#1585752

Ponownie podkreślam, że istotne dla pokrzywdzonych jest to, co teraz się w Polsce dzieje.

Vote up!
2
Vote down!
0
#1585758

...jest krzywdzące dla większości Polaków, zarówno w wymiarze sprawiedliwości, w służbie zdrowia, bankowości, w rolnictwie, w szkolnictwie...itd. itp. itd.

Vote up!
3
Vote down!
0

Verita

#1585760

Jest co robić - teraz.

Vote up!
2
Vote down!
0
#1585765

...podobne słowa w ostatnich latach wypowiedziane przez któregoś z naszych kochanych biskupów?

"Politycy katoliccy, popierający aborcję, nie powinni przystępować do Komunii św. – przypomniał ksiądz arcybiskup Kansas City, Joseph F. Naumann, przewodniczący Komitetu Episkopatu USA ds. Obrony Życia."

Czy mamy takiego biskupa od spraw obrony życia?

https://naszdziennik.pl/wiara-kosciol-na-swiecie/206335,chronic-wiernych-od-zametu-moralnego.html

Vote up!
3
Vote down!
0

Verita

#1585768

"Wykładowca KUL, ks. prof. Tadeusz Guz, uważa że politycy Prawa i Sprawiedliwości nie powinni przyjmować komunii świętej. Wszystko przez to, że „zezwalają na zabijanie”, a ponadto „hołdują antyboskiej i antyludzkiej ideologii socjalistyczno-komunistycznej”.

Prawodawcy w państwach, gdzie dopuszczone jest jakiekolwiek prawne zabójstwo dziecka poczętego są z samego faktu zaistnienia każdej aborcji ekskomunikowani i nie mogą przystępować do sakramentu Komunii św. – twierdzi ks. prof. Guz"

https://nczas.com/2018/05/14/ostry-glos-ksiedza-politycy-pis-nie-powinni-przyjmowac-komunii-swietej/

Biskupi też się wypowiedzieli. Info z X.2010 r. np. tutaj:

 //Rada Episkopatu ds. Rodziny przypomniała nauczanie Kościoła o godnym przystępowaniu do Stołu pańskiego.

"Kościół od zawsze broni najsłabszych, a zwłaszcza całkowicie bezbronnych, jakimi są dzieci poczęte" – napisali biskupi. - Ci, którzy je zabijają, i ci, którzy czynnie uczestniczą w zabijaniu, bądź ustanawiają prawa przeciwko życiu poczętemu, a takim jest życie dziecka w stanie embrionalnym, w ogromnym procencie niszczone w procedurze in vitro, stają w jawnej sprzeczności z nauczaniem Kościoła katolickiego i nie mogą przystępować do Komunii świętej, dopóki nie zmienią swojej postawy".//

https://www.krucjata.org.pl/prasa,487.php

 

Vote up!
3
Vote down!
0
#1585775

chociaż warto. Ale głos episkopatu  jest ważny, szkoda tylko, że raz na 10 lat...zwłaszcza gdy  "katolicki" PiS zaniedbuje wprowadzenie ustawy o obronie życia, w dodatku gdy jej zapis jest sprzeczny z konstytucją i gdy naukowcy apelują do

 Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.

https://naszdziennik.pl/polska-kraj/207569,naukowcy-apeluja-do-trybunalu.html

Vote up!
3
Vote down!
-1

Verita

#1585783

//Papież Franciszek w liście skierowanym pod koniec marca do biskupów Argentyny wezwał hierarchów do przestrzegania dokumentu z Aparecida, który przewiduje odmowę udzielenia Komunii św. proaborcyjnym politykom.

Ojciec św. wezwał biskupów argentyńskich, by wykorzystali dokument z Aparecida jako „przewodnik w tym momencie historii”.

Dokument z Aparecida został przedstawiony publicznie po raz pierwszy w 2007 roku przez ówczesnego kardynała Bergoglio – obecnego papieża Franciszka, w imieniu biskupów Ameryki Łacińskiej. Jest to wyraźna deklaracja dotycząca odmowy udzielania Komunii św. zwolennikom aborcji, zwłaszcza politykom i pracownikom służby zdrowia.

W tekście zwraca się uwagę na konieczność zachowania „eucharystycznej spójności”. Innymi słowy chodzi o to, że duchowni powinni być świadomi tego, iż ludzie, którzy ignorują przykazania Boże –zwłaszcza, gdy popierają aborcję i eutanazję -nie mogą przyjmować Komunii świętej. Odnosi się to przede wszystkim do ustawodawców, gubernatorów i pracowników służby zdrowia//.

https://www.pch24.pl/papiez---komunia-nie-dla-proaborcyjnych-politykow,14675,i.html

Vote up!
3
Vote down!
0
#1585782

Kosciol kosciolowi nie rowny... Byly czasy Ksiecia Sapiechy, Kardynala Wyszynskiego i... mamy czasy obecne...

Wierni sa na miejscu. Potrzebowali troche czasu, by znalezc sie w tej sytuacji i zorientowac sie o co tu sie rozchodzi...pisze o " masach"...

Kosciol jest najstarsza firma na Swiecie. Nadal istnieje, gdyz Szefem jest sam Pan Bog. Akcjonariusze ? no coz ? jak wszedzie , patrza na zysk...wiec ?  Z krytyka trzeba bardzo ostroznie..., by nie zirytowac Szefa, bo " zamknie interes" i tyle ! A akcjonariusze ? a ile warty pieniadz na papierze ? Wiec ostroznie z ta krytyka...

W koncu prosze otworzyc wlasna firme i zebrac tylu akcjonariuszy i poprowadzic ta firme tak dlugo, to pogadamy...

pzdr.

Vote up!
5
Vote down!
0

chris

#1585703

Ta firma ma dwóch szefów ziemskiego i niebieskiego...dlatego jeszcze trwa i będzie trwać aż do skończenia świata.

Stąd nie ma obawy ,że interes zostanie zamknięty. Jeżeli więc mowa o krytyce...to  zawsze  dotyczy ziemskiego szefa....czyżby to sam  szef się wypowiedział?  Przecież już nie jeden raz się odgrażał...nie wiesz z kim rozmawiasz:-)))

Vote up!
4
Vote down!
0

Verita

#1585706

Ziemski, to jedynie zastepca... i to "cyklicznie" mianowany... A i owszem, czasami sam sie wypowiada i nawet "grozi nam palcem" ! Ze przypomne POTOP... Wiec Vercia nie dokazuj :-))))

A, gdy juz chcesz dokazywac, to " kup se" jakas wspaniala kamizelke ratunkowa :-))))

Ale rozumiem, ze Ty w zasadzie grzeczna jestes i... zarliwa codzienna modlitwa, to juz temat kamizelki zalatwia na cacy ;-)

pzdr.

Vote up!
5
Vote down!
0

chris

#1585709

art nie zasługiwał na wyeksponowane miejsce. Wolimy się łudzić, że zaistniały realne zmiany?

W obecnym systemie, który jest faktycznie nieomal kontynuacją poprzedniego (w zakresie ścigania funkcjonariuszy publicznych i wypłaty odszkodowań ich ofiarom), pokrzywdzeni nie doczekają się sprawiedliwości ze strony organów państwa, a tylko terminów przedawnienia roszczeń.

Na ogół, gdyby nie pomoc rodziny i/lub wąskiej grupy ludzi dobrej woli, zdechliby pod płotem.

 

Vote up!
3
Vote down!
0
#1585856

że jednak jest w polecanych. Thx.

Vote up!
3
Vote down!
0
#1586143