Co się dzieje w Sądzie Najwyższym?

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Ilu sędziów mamy obecnie w Sądzie Najwyższym? Oto stan z 13 lipca 2018 r.

W stan spoczynku przeszli następujący sędziowie SN po ukończeniu 65 roku życia (nie złożyli oni oświadczeń w trybie art. 37 ust. 1 Ustawy o Sądzie Najwyższym o woli dalszego zajmowania stanowiska):

 1. Henryk Gradzik 71 lat
 2. Józef Frąckowiak 70 lat
 3. Zbigniew Kwaśniewski 70 lat
 4. Beata Gudowska 68 lat
 5. Mirosława Wysocka 68 lat
 6. Mirosław Bączyk 68 lat
 7. Henryk Pietrzkowski 67 lat
 8. Kazimierz Zawada 67 lat
 9. Jan Górowski 67 lat
 10. Krzysztof Pietrzykowski 65 lat
 11.  no i ....... Małgorzata Gersdorf

Dodatkowo przeszli w stan spoczynku sędziowie, którzy wprawdzie złożyli oświadczenia, ale po terminie.

 1. Krzysztof Cesarz
 2. Przemysław Kalinowski
 3. Andrzej Siuchniński
 4. Józef Szewczyk

Osoby te wyrażając wolę zajmowania stanowiska powoływały się na art. 180 ust. 1 Konstytucji, a nie na ustawę o SN. Nie przedłożyły też wymaganych ustawą zaświadczeń o stanie zdrowia. Por.: ]]>http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=420-292d9...]]>

Ponadto, sędziowie ci, wezwani w dniu 21 czerwca przez Przewodniczącego KRS do o przedstawienie zaświadczeń stwierdzających, że są zdolni, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, odmówili wyjaśniając, w ich ocenie brak jest podstaw do zastosowania wobec nich przepisu art. 37 § 1 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, ponieważ ich oświadczenia nie były składane w trybie art. 111 § 1 ustawy. Sędziowie wskazali, że uważają, że podstawą do orzekania w Sądzie Najwyższym są przepisy Konstytucji RP, a w oświadczeniach wyrazili gotowość do zajmowania stanowiska sędziego do ukończenia 70. roku życia. P. ]]>http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=411-292d9...]]>

W dniu 4 lipca 2018 r. Kancelaria Prezydenta RP wydała komunikat:
]]>http://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1061,komunikat-kancel...]]>

5 lipca Prezydent powiadomił w/w 15 sędziów o ich przejściu w stan spoczynku. P. ]]>https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/do-sn-wplynely-pisma-prezydent...]]>

9 sędziów SN złożyło zgodne z prawem oświadczenia o woli dalszego zajmowania stanowiska i zaświadczenia o stanie zdrowia:

 1. Jacek Gudowski
 2. prof. dr hab. Wojciech Katner
 3. Marian Kocon
 4. Anna Kozłowska
 5. Rafał Malarski
 6. dr Zbigniew Myszka
 7. Anna Owczarek
 8. Maria Szulc
 9. Bogumiła Ustjanicz

Źródło: ]]>http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=420-292d9...]]>

3 sędziów SN złożyło w terminie  oświadczenia nieodwołujące się do Ustawy o SN i pozbawione załączników w postaci wymaganych Ustawą zaświadczeń lekarskich:

 1. Józef Iwulski
 2. Jerzy Kuźniar
 3. Stanisław Zabłocki

Źródło: ]]>http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=420-292d9...]]>

Sędzia Leszek Mazur, działając jako Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, 21 czerwca 2018 r.  zwrócił się do sędziów Sądu Najwyższego, którzy na ręce Pierwszego Prezesa SN złożyli oświadczenia, w których wyrazili gotowość do zajmowania stanowiska sędziego SN zgodnie z zasadą nieusuwalności sędziów, przewidzianą w art. 180 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, o przedstawienie zaświadczeń stwierdzających, że są zdolni, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego.

Prezes Zabłocki w odpowiedzi na pismo podkreślił, że jego oświadczenie z dnia 27 kwietnia br. nie jest oświadczeniem, o którym mowa w art. 111 § 1 w zw. z art. 37 § 1-4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, do którego byłby zobowiązany dołączyć stosowne zaświadczenia.

W ocenie sędziego SN Stanisława Zabłockiego zasada nieusuwalności sędziów powinna mieć zastosowanie do sędziów Sądu Najwyższego, którzy pełnienie sędziowskiej służby rozpoczęli przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.

Odpowiedź w dniu 25 czerwca została przekazana do siedziby KRS. Warto podkreślić, że sędziowie Józef Iwulski i Jerzy Kuźniar nie odnieśli się w ogóle do wezwania Przewodniczącego KRS.

Źródło: ]]>http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=409-292d9...]]>

W dniu 12 lipca 2018 r. KRS opiniowała oświadczenia 9 sędziów, którzy zgłosili oświadczenia woli złożone na podstawie Ustawy o SN wraz z załącznikami o stanie zdrowia i 3 oświadczenia niezgodne z Ustawą i niekompletne.

Zaopiniowano pozytywnie oświadczenia następujących sędziów:

 1. Marian Kocon
 2. Anna Kozłowska
 3. Rafał Malarski
 4. dr Zbigniew Myszka
 5. Bogumiła Ustjanicz

Zaopiniowano negatywnie prawidłowe pod względem formalnym oświadczenia następujących sędziów:

 1. Jacek Gudowski
 2. prof. dr hab. Wojciech Katner
 3. Anna Owczarek
 4. Maria Szulc

oraz oświadczenia sędziów niespełniające wymogów Ustawy o SN:

 1. Józef Iwulski
 2. Jerzy Kuźniar
 3. Stanisław Zabłocki

Źródło: ]]>https://www.salon24.pl/newsroom/880766,rzecznik-krs-z-opinia-pozytywna-p...]]>

O tym, czy negatywne opinie zostaną uwzględnione, ostatecznie zadecyduje Prezydent RP, gdyż to on decyduje o losach sędziów wyrażających wolę dalszego orzekania.

Ustawa o Sądzie Najwyższym

Dz.U.2018.0.5 - Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym

Art. 111.Przepisy przejściowe i dostosowujące

§ 1. Sędziowie Sądu Najwyższego, którzy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy ukończyli 65. rok życia albo ukończą 65. rok życia w okresie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, z dniem następującym po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przechodzą w stan spoczynku, chyba że w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożą oświadczenie i zaświadczenie, o których mowa w art. 37 przejście sędziego SN w stan spoczynku § 1, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Przepisy art. 37 przejście sędziego SN w stan spoczynku § 2–4 stosuje się odpowiednio.

Art. 37. Przejście sędziego SN w stan spoczynku

§ 1. Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia, chyba że nie później niż na 6 miesięcy i nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed ukończeniem tego wieku złoży oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego.

§ 1a. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przed wyrażeniem zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, zasięga opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Krajowa Rada Sądownictwa przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej opinię w terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedstawienie tej opinii. W przypadku nieprzekazania opinii w terminie, o którym mowa w zdaniu drugim, uznaje się, że Krajowa Rada Sądownictwa wydała opinię pozytywną.

§ 1b. Sporządzając opinię, o której mowa w § 1a, Krajowa Rada Sądownictwa bierze pod uwagę interes wymiaru sprawiedliwości lub ważny interes społeczny, w szczególności racjonalne wykorzystanie kadr Sądu Najwyższego lub potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych izb Sądu Najwyższego.

§ 2. Oświadczenie i zaświadczenie, o których mowa w § 1, składa się Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, który wraz ze swoją opinią niezwłocznie przedkłada je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego swoje oświadczenie i zaświadczenie wraz z opinią Kolegium Sądu Najwyższego składa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania opinii Krajowej Rady Sądownictwa, o której mowa w § 1a, albo upływu terminu na przekazanie tej opinii. Niewyrażenie zgody w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym jest równoznaczne z przejściem sędziego w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia. W przypadku niezakończenia postępowania związanego z dalszym zajmowaniem stanowiska sędziego Sądu Najwyższego po ukończeniu wieku, o którym mowa w § 1, sędzia pozostaje na stanowisku do czasu zakończenia tego postępowania.

§ 4. Zgoda, o której mowa w § 1, jest udzielana na okres 3 lat, nie więcej niż dwukrotnie. Sędzia, który uzyskał zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego może w każdym czasie po ukończeniu 65. roku życia przejść w stan spoczynku, składając oświadczenie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, który przekazuje je niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego składa oświadczenie bezpośrednio Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. Sędzia Sądu Najwyższego będący kobietą może przejść w stan spoczynku z dniem ukończenia 60. roku życia, składając oświadczenie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, który przekazuje je niezwłocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego składa oświadczenie bezpośrednio Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.

A więc na dzisiaj stan kadrowy w Sądzie Najwyższym przedstawia się następująco:

 1. Teresa Bielska-Sobkowicz
 2. Dariusz Dończyk
 3. dr hab. Paweł Grzegorczyk
 4. Jacek Gudowski  ZADECYDUJE PREZYDENT
 5. prof. dr hab. Wojciech Katner ZADECYDUJE PREZYDENT
 6. Marian Kocon
 7. Anna Kozłowska
 8. Grzegorz Misiurek
 9. Anna Owczarek ZADECYDUJE PREZYDENT
 10. Władysław Pawlak
 11. Agnieszka Piotrowska
 12. dr hab. Marta Romańska
 13. Krzysztof Strzelczyk
 14. Maria Szulc ZADECYDUJE PREZYDENT
 15. dr hab. Roman Trzaskowski
 16. Katarzyna Tyczka-Rote
 17. Bogumiła Ustjanicz
 18. prof. dr hab. Karol Weitz
 19. Dariusz Zawistowski
 20. Tomasz Artymiuk
 21. Małgorzata Gierszon
 22. Jerzy Grubba
 23. dr Dariusz Kala
 24. Kazimierz Klugiewicz
 25. Wiesław Kozielewicz
 26. Michał Laskowski
 27. Rafał Malarski
 28. Jarosław Matras
 29. Piotr Mirek
 30. Marek Pietruszyński
 31. Waldemar Płóciennik
 32. Zbigniew Puszkarski
 33. Andrzej Ryński
 34. Barbara Skoczkowska
 35. Andrzej Stępka
 36. dr hab. Dariusz Świecki, prof. UŁ
 37. Andrzej Tomczyk
 38. Eugeniusz Wildowicz
 39. dr hab. Włodzimierz Wróbel, prof. UJ
 40. Stanisław Zabłocki ZADECYDUJE PREZYDENT
 41. Bohdan Bieniek
 42. Jolanta Frańczak
 43. Katarzyna Gonera
 44. Józef Iwulski ZADECYDUJE PREZYDENT
 45. Halina Kiryło
 46. Zbigniew Korzeniowski
 47. Jerzy Kuźniar ZADECYDUJE PREZYDENT
 48. dr hab. Dawid Miąsik
 49. dr Zbigniew Myszka
 50. Maciej Pacuda
 51. dr hab. Piotr Prusinowski
 52. prof. dr hab. Krzysztof Rączka
 53. Romualda Spyt
 54. Krzysztof Staryk
 55. Jolanta Strusińska-Żukowska
 56. Małgorzata Wrębiakowska-Marzec
 57. prof. dr hab. Andrzej Wróbel

W konkluzji: Na dzień dzisiejszy w Sądzie Najwyższym orzeka 57 sędziów, przy czym siedmioro spośród nich ma negatywną opinię KRS. Jeśli Prezydent uwzględni negatywne rekomendacje KRS, sędziów będzie pięćdziesięcioro.

Do pełnego składu 120 osób trzeba będzie powołać kolejnych 70 sędziów.

 

 

 

5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (19 głosów)

Komentarze

STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 13 lipca 2018 r. w przedmiocie zmian ustrojowych w Sądzie Najwyższym

   Krajowa Rada Sądownictwa z zaniepokojeniem odnotowuje kolejne przypadki rozpowszechniania przez niektórych sędziów nieprawdziwych informacji o zmianach ustrojowych sądownictwa. Nie kwestionuje prawa sędziów do udziału w publicznym dyskursie prawniczym, jednakże sędzia nie może żadnym swoim zachowaniem stwarzać nawet pozorów nierespektowania porządku prawnego (§ 16 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych).   

   Krajowa Rada Sądownictwa przypomina, że w wyroku z dnia 24 czerwca 1998 r. w sprawie o sygn. K 3/98 Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie pod przewodnictwem Marka Safjana jednoznacznie stwierdził, iż zmiany ustrojowe polegające na obniżeniu wieku przejścia sędziego w stan spoczynku nie stanowią naruszenia norm konstytucyjnych. Wiek, w którym sędzia przechodzi w stan spoczynku określa ustawa, nie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto sędzia Sądu Najwyższego może pełnić funkcję Pierwszego Prezesa SN do chwili wygaśnięcia ostatniej objętej kadencji, osiągnięcia stanu spoczynku ze względu na wiek albo przejścia z powodu stanu zdrowia w stan spoczynku (tak w komentarzu do art. 183 Konstytucji RP pod red. M. Safjana i L. Boska, 2016, numeracja boczna nr 19 i teza nr 41 do art. 180). Prezentowana przez sędziów krytyka nowych rozwiązań ustrojowych nie może tym samym zawierać nieprawdziwych stwierdzeń o godzeniu tych rozwiązań w porządek konstytucyjny.
  

   W stanowisku z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie okresowych badań lekarskich sędziów Krajowa Rada Sądownictwa stwierdziła, że okresowe profilaktyczne badania lekarskie mają charakter obowiązkowy także w odniesieniu do sędziów. Wymóg przedstawienia przez sędziów Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego aktualnego zaświadczenia lekarskiego o możliwości wykonywania zawodu sędziego nie stanowi zatem wymogu uciążliwego, nie narusza przepisów prawa, jak również nie godzi w powagę pełnionego przez sędziego urzędu.

   Podsumowując, podnoszone przez niektórych sędziów argumenty, powielane w środkach masowego przekazu, nie znajdują uzasadnienia w porządku konstytucyjnym Rzeczypospolitej Polskiej.

#1568116

Wszystko tu jest ważne i słuszne, ale to szczególnie:

"sędzia nie może żadnym swoim zachowaniem stwarzać nawet pozorów nierespektowania porządku prawnego".

 

Tak przy okazji dodam iż uderza tak duża liczba sędziów SN. Możliwe że chodzi o jakieś zakulisowe ustawianie składu sądziowskiego pod sprawy, czyli jednak ukryte założenie że sędzia jest ponad prawem, że będzie "interpretował", a nie strzegł prawa, że samo prawo nie musiałoby by być proste, jasne, jednoznacznie, powszechnie zrozumiałe, z wyraźnie określonym celem każdego zapisu w prawie.

Moim zdaniem wystarczyło by ich 15, przy czym do każdej sprawy losowano by tylko 10, i to oni określali by przewodniczącego ze swojego grona (albo i jego też losowali).

 

Pozdrawiam. miarka

#1568124

mają być powołane 2 nowe, dodatkowe izby:

- Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - zgodnie z art. 26 Ustawy o SN:

Do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych należy rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych, rozpoznawanie protestów wyborczych i protestów przeciwko ważności referendum ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzanie ważności wyborów i referendum, inne sprawy z zakresu prawa publicznego, w tym sprawy z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego oraz sprawy, w których złożono odwołanie od decyzji Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a także skargi dotyczące przewlekłości postępowania przed sądami powszechnymi i wojskowymi oraz Sądem Najwyższym.

- Izba Dyscyplinarna - do właściwości Izby Dyscyplinarnej należą sprawy:

1) dyscyplinarne:

a) sędziów Sądu Najwyższego,

b) rozpatrywane przez Sąd Najwyższy w związku z postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi na podstawie ustaw:

– z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 2368 i 2400),

– z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400),

– z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2291),

– z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2243 i 2265 oraz z 2018 r. poz. 3 i 5),

– z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2016 r. poz. 1575 oraz z 2018 r. poz. 5),

– z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych,

– z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1767 oraz z 2018 r. poz. 5);

2) z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczące sędziów Sądu Najwyższego;

3) z zakresu przeniesienia sędziego Sądu Najwyższego w stan spoczynku.

Izby te nie musiałyby być zbyt duże, gdyby przewidywane liczby skarg nadzwyczajnych i spraw dyscyplinarnych były niewielkie. A tymczasem, jest dokładnie odwrotnie.

#1568133

"mają być powołane 2 nowe, dodatkowe izby:"

Dopiero mają być, i nie wiadomo czy będą, i w jakim zakresie, bo już na pobieżny rzut oka widać, że to sa organa zbędne - dotyczące patologii wewnętrznych systemu politycznego.

 

- Organa, które tak naprawdę to powinny podlegać nie władzom państwowym a Narodowi Polskiemu jako władzy zwierzchniej nad władzami państwowymi, władzami przedstawicielskimi i administracyjnymi najemnymi Narodowi Polskiemu jako jedynej prawdziwej władzy w państwie Polskim.

#1568145

Ale na razie jest koncepcja Izb. Zobaczymy, jak zadziała ;)

#1568147

120 sędziów w sądzie najwyższym! To chyba coś nie tak z całym systemem, skoro potrzeba aż takiej liczby sędziów!

Kanada, która ma populację zbliżoną do Polski ma 9 sędziów sądu najwyższego. To jest gremium, które rozstrzyga sprawy absolutnie najwaźniejsze, takie co do których nie pogodziły się strony z wyrokami w sądach niższej instancji, a których precedens może zaważyć na innych wyrokach, zawierających złożone kwestie moralne i etyczne, a także niektóre kwestie państwowe, czym w Polsce zajmuje się Trybunał Konstytucyjny. Nie sposób się zgodzić z wszystkimi ich wyrokami, ale każdy musi się z nimi liczyć. W wielu wypadkach (być moźe zbyt wielu) stanowią oni prawo, które od chwili wyroku musi być przestrzegane. Po ogłoszeniu wyroku do publicznej wiadomości zostaje podane, ile głosów było za i przeciw. Nie twierdzę, że system kanadyjski jest idealny - bo nie jest, ale chyba właśnie takie powinno być zadanie sądu najwyższego - małe gremium mądrych i doświadczonych sędziów, których zadaniem jest rozpatrzenie i głosowanie w kwestiach kluczowych dla funkcjonowania praworządności w państwie, a nie  ponad setka ludzi ozdrabniająca się na podzespoły. 

Lotna

 

#1568186

W systemie anglosaskim rola SN jest zupełnie inna niż w postkomunistycznym :)

#1568206

Jaka by ta rola SN nie była Kanada wyprzedza Polskę w postępach postępu co przemawia jednak za naszą formą ustroju SN.

Twoja notka Rebeliantko jak zwykle solidnie podparta rzetelnością i uczciwą kwerendą. Daję 5 :)

 

LechG

#1568347

Co do sądownictwa kanadyjskiego, to trudno zrozumieć kolejne wyroki dla Mary Wagner.

#1568353

Mary Wagner po raz kolejny została skazana na karę więzienia

Obrończynię życia sąd w Ontario skazał na 7,5 miesiąca pozbawienia wolności

 

https://t.co/bXs5lAshLD

Prezydent Zbigniew Ziobro 2025
Howgh

#1568381

Pycha i zarozumialstwo w gotowości

Dekalog stał się pustym zestawem życzeń

Czy zamrozi te zło w przyszłym roku styczeń?

Pozdrawiam

"Z głupim się nie dyskutuje bo się zniża do jego poziomu"

"Skąd głupi ma wiedzieć że jest głupi?"

#1568132

Okaże się. Raczej szykuje się ciężka walka o honorowanie dekalogu.

#1568134

Dzisiaj na stronie SN ukazała się informacja:
http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=426-292d9931-9fa5-4b04-8516-5c932ff6bdf2&ListName=Wydarzenia

​Przedstawione jest stanowisko Sieci Prezesów Sądów Najwyższych Unii Europejskiej, zawarte w Deklaracji z dnia 11 lipca 2018 r., w której: „Sieć wyraża poważne zaniepokojenie związane z wejściem w życie nowej ustawy, która obniża wiek przejścia sędziów w stan spoczynku do 65 lat ze skutkiem natychmiastowym. Zgodnie z nową ustawą prezydent RP może mianować osobę pełniącą obowiązki pierwszego prezesa, pomimo, że kadencja obecnego pierwszego prezesa jeszcze nie wygasła".

"Zagranica" pomoże?

#1568140

https://wpolityce.pl/polityka/403751-oswiadczenia-sedziow-nsa-na-razie-bez-opinii-krs

#1568143

https://wpolityce.pl/polityka/403764-mucha-opinie-krs-to-wazny-glos-ale-niewiazacy-dla-pad

Odnosząc się do decyzji Rady w rozmowie z PAP minister Mucha stwierdził, że wydane przez KRS opinie to „bardzo ważny głos”, natomiast dla prezydenta „nie są wiążące”.

Rozstrzygnięcie jest w rękach prezydenta; to jest prerogatywa głowy państwa

— zaznaczył prezydencki minister.

Czy chcą zostawić Iwulskiego?

#1568149

https://wpolityce.pl/polityka/403768-tylko-u-nas-prof-pawlowicz-o-kulisach-opiniowania-w-krs

Cytuję z wywiadu:

Drugi punkt posiedzenia KRS, o którym Pani wspomniała dotyczył wyrażenia opinii na temat dalszego zajmowania stanowiska przez sędziów SN. Co zaważyło na negatywnej opinii KRS względem części z nich?

Na liście znalazło się początkowo 16 nazwisk, które mieliśmy zaopiniować. 4 sędziów uznało jednak w swych pismach do KRS, że ich oświadczenia nie są wydane z uwzględnieniem ustawy o SN, czym sami wyeliminowali się z dalszej procedury. Pozostałych 12 sędziów SN KRS zaopiniowała z zastosowaniem kryteriów przewidzianych dla tej sytuacji w art. 37 § 1b ustawy o SN. Formułuje on kryteria, w oparciu o które mieliśmy opiniować sędziów. Ustawa jako najważniejsze wskazywała bardzo szerokie kryteria ocenne, a nie ściśle formalne.

Jakie to są kryteria?

Wspomniany art. 37 § 1b mówi, że „sporządzając opinię dla prezydenta KRS bierze pod uwagę interes wymiaru sprawiedliwości lub ważny interes społeczny, w szczególności racjonalne wykorzystanie kadr SN lub potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych izb SN…”. W oparciu o te kryteria mieliśmy prawo ocenić, czy przedłużenie sędziemu czasu orzekania będzie z tymi kryteriami zgodne. Trzeba też pamiętać, że część sędziów wezwana do uzupełnienia braków formalnych, tj. o przesłanie zaświadczeń lekarskich – nie uczyniła tego. W takiej sytuacji Rada opiniowała oświadczenie negatywnie ze względu na braki formalne. „DGP” wprowadził w  błąd czytelników sugerując, że sędziów SN odpytywaliśmy osobiście, zadając im jakieś kłopotliwe pytania. Jest to nieprawa, badaliśmy tylko dokumenty. Mieliśmy też też wiedzę w przypadku jednej z osób o jej współpracy ze służbami specjalnymi PRL.

Już wiemy, że chodzi o sędziego Iwulskiego. Czy fakt ten zaważył w jego przypadku na negatywnej opinii KRS?

Nawet nie musieliśmy się do tego odnosić, bo pan sędzia nie spełnił wymogów formalnych i odmówił przesłania zaświadczeń lekarskich. Publicznie jednoznacznie oświadczył również, że nie uznaje kompetencji prezydenta do oceny jego sędziowania i przedłużenia mu czasu orzekania. Nie musieliśmy więc w ogóle bliżej analizować jego oświadczenia.

#1568157

Pod koniec czerwca br. w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta Andrzeja Dudy o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym. Zgodnie z obwieszczeniem, do objęcia są łącznie 44 wakaty sędziowskie. W obwieszczeniu wskazano, że do objęcia przewidzianych jest siedem wolnych stanowisk w Izbie Cywilnej SN. W Izbie karnej SN wolne jest jedno stanowisko. W Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przewidziano 20 stanowisk do obsadzenia, a w Izbie dyscyplinarnej 16 stanowisk.

https://wpolityce.pl/polityka/403853-iustitia-z-zalem-o-dzialaniach-krs

https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/iustitia-wydala-stanowisko-w-sprawie-wakatow-do-sn,853743.html

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=412-292d9931-9fa5-4b04-8516-5c932ff6bdf2&ListName=Wydarzenia

http://www.monitorpolski.gov.pl/MP/2018/633

Z mojej analizy wynika, że od tego czasu ilość wakatów zwiększyła się.

#1568205

Niestety ale SN nie ma już sędziów, a są politycy opozycji totalnej, skompromitowani, pozbawieni jakiegokolwiek autorytetu , a nawet pospolici przestępcy. To towarzystwo jedynie zdolne jest do tworzenia anarchii w państwie i bezprawia co czynią poprzez swoje zachowania i wypowiedzi. Z tego względu niezbędne są natychmiastowe ,odważne działania rządzących. Jakiekolwiek ustępstwa w tym zakresie sytuacji nie zmienią. Symptomatyczną postacią dla tego tworu jest bezrefleksyjna Pani b.Prezes, o obecnie emerytka.

#1568438

Kiszczak, Jaruzelski, Dukaczewski i ich przełożeni w Moskwie dobrze to przemyśleli, żeby coś takiego dopiero po 30 latach wyszło, że prezes SN Iwulski służył w zbrodniczej komunistycznej służby i który skłamał w swoim oświadczeniu lustracyjnym temu debilowi Strzemboszowi.

Całe lata ’80 należał i awansował w WSW (następca po zbrodniczej sowieckiej Informacji Wojskowe równie zbrodnicza służba komunistyczna).

To jest news – na całą Galaktykę i dalej Poza Drogę Mleczną – proszę ciemnych mas wyborczych.

 

W Sądzie Najwyższym orzeka 120 sędziów. Kto wyjaśni ludziom, po co w polskim SN jest aż 120 sędziów?

W 10x większym państwie jakim jest USA, Sąd Najwyższy liczy 9 dziewięciu!) sędziów, sędziego mianuje prezydent i wcale nie musi on być prawnikiem a USA funkcjonuje bez porównania lepiej. A tutaj aż 120 z papierami po "Duraczówce", dziadkami w PPR/GL/AL/IW/SB/PZPR pobiera pensyjki po 30 000 zł miesięcznie gnojąc naród.

 

W 2016 wydatki Sądu Najwyższego wyniosły 96,4 mln zł, a dochody 0,5 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w części 04 w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 368 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 12 074 zł (w tym sędziów 26 016 zł). W ustawie budżetowej na 2017 wydatki Sądu Najwyższego zaplanowano w wysokości 106,9 mln zł, a dochody 0,3 mln zł.

 

A prezes SN Iwulski jest zbrodniarzem komunistycznym, który skłamał w swoim oświadczeniu lustracyjnym (Sędzia Iwulski był w PZPR, jego żona w SB a ojciec i matka w KWMO Wrocław Psie-Pole.).

Całe lata ’80 należał i awansował w WSW (zbrodnicza służba komunistyczna o czym ten idiota Strzembosz nie wiedział!).

To jest news – na całą Galaktykę i dalej Poza Drogę Mleczną – proszę ciemnych mas wyborczych.

 

Przykład 1:

Prezes zarządu państwowej spółki pracował do 65 roku życia i zgromadził na koncie ZUS 600 000 zł.

ZUS dzieli te pieniądze na spodziewany aktualnie czas życia równy 9 lat po 12 miesięcy i wychodzi 5 556 zł/mies.

Przykład 2:

Prezes zarządu państwowej spółki pracował do 70 roku życia i zgromadził na koncie ZUS 680 000 zł.

ZUS dzieli te pieniądze na spodziewany czas życia 4 lata po 12 miesięcy i wychodzi 14 167 zł/mies.

Przykład 3:

Prezes zarządu państwowej spółki pracował do 73 roku życia i zgromadził na koncie ZUS 740 000 zł.

ZUS dzieli te pieniądze na spodziewany czas życia 1 rok czyli 12 miesięcy i wychodzi 61 667 zł/mies.

Konkluzja:

Jebany prezes zarządu państwowej spółki żyje na komunistycznym Wilanowie w Warszawie do 98 roku życia (w Wilanowie średnia życia mężczyzn jest o 16! (szesnaście) lat dłuższa niż na Pradze Północ!) i kosztuje młodych pracowników (z których to składek ma emeryturę) 18 500 000 zł. Przez 25 lat 100 młodych ludzi z najniższą krajową składa się swoimi składkami co miesiąc na to ścierwo.

Rozumiecie już coś z tego szanowni matołkowie?

To dobrze. To tak dla waszego dobra.

 

P.S. Zamiast prezesa zarządu państwowej spółki podstawcie sobie sędziego choć on nie płaci żadnego ZUSu a żyje jeszcze lepiej. Pokazano tu metodę stosowaną przez ZUS wobec biednych idiotów rabowanych na masową skalę.

panMarek

#1568515

Nieusuwalność sędziów jest największym ryzykiem zawodowym

Sędziowie, za zawodową możliwość: niezawisłego -> bezstronnego, rzetelnego i uczciwego pracowania dla dobra Obywateli i Podatników państwa, odpowiadają nieusuwalnością -> ( z rejestru, ewidencji długów długotrwałego szkodzenia Obywatelom Polski) - ryzykując  nieusuwalnością ewidentnych plam - brukających czystość niezawisłości sądzenia niezbrukanego korupcją.

Plamy skorumpowanego „sędziowania” ( tuszującego najhaniebniejsze zbrodnie „łowców skór”) robione są od 1997 roku na fasadach sądownictwa - są nieusuwalne ( nie do wyprania jak pieniądze za "sędziowanie") i dlatego sędziowie ryzykują , że są nieusuwalni ( z odpowiedzialności karnej) gdy degenerują „nadzwyczajne kasty zawodów” robiących na sądownictwie plamy nieusuwalne z pamięci wielu pokoleń Obywateli, Podatników podsądnych…

Kadencja (łac. cadentia – upadek) – jest to wyłącznie : określony przez prawo -> maksymalny okres pełnienia danej funkcji (urzędu).

Kadencja (dotyczy tylko urzędu) a nie indywidualnego urzędnika, którego angaż zawodowy może upaść przepaść ( z powodu deliktów karnych lub ze względu przekroczenia wieku przydatności urzędnika dla urzędu) .

Pełnienie funkcji może upaść (zgodnie z prawem) znacznie wcześniej, przed maksymalną granicą – kadencją –> nieprzekraczalnego okresu okupacji urzędu SN…

Pozdrawiam J.K.

#1568669