NIEPODLEGŁOŚĆ DZISIAJ

Obrazek użytkownika Maciej Krogulski
Kraj

 

 

 

44 POSTULATY

PROGRAMU

NIEPODLEGŁOŚCI

 

czyli jak Polska ma wygrać

II wojnę światową, stać się

krajem cywilizowanym oraz niepodległym

 


1. Ustanowienie ław przysięgłych we wszystkich sądach wszystkich

szczebli, złożonych z obywateli zamieszkałych na obszarze właściwości

danego sądu, cieszących się nienagannym życiorysem oraz nieposzlakowaną

opinią lokalnej społeczności, losowo wyłanianych na dany okres czasu,

a także losowo przydzielanych do konkretnej sprawy

 

Przyznanie tak wyłonionym ławom przysięgłych daleko idących uprawnień

w zakresie niezawisłego orzekania, w miejsce dzisiejszych uprawnień

sędziów prowadzących, którym pozostaną funkcje koordynujące procesy,

nie zaś orzekanie wyroków
 

2. Ustanowienie wyboru prezesów sądów wszystkich szczebli oraz

szefów prokuratur wszystkich szczebli na krótkie 2-3 letnie odnawialne

kadencje, w drodze powszechnych i bezpośrednich wyborów,

które z oczywistych powodów odbywałyby się w okręgach

jednomandatowych zgodnych z właściwością sądu lub prokuratury
 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/platne-pacholki-zbokow

 

3. Przejrzystość wszystkich procesów, jawność i monitoring

wszystkich rozpraw

 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/nie-odpowie

 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/prezydent-katowic-scigany

 

4. Likwidacja Krajowej Rady Sądownictwa oraz korporacji sędziowskich
 

5. Całkowita likwidacja immunitetu sędziowskiego
 

6. Pełna jawność i dostępność w internecie oświadczeń majątkowych

sędziów oraz ich wynagrodzeń, premii i pozostałych benefitów
 

7. Pełna dostępność wszystkich zawodów prawniczych
 

8. Wprowadzenie opieki naprzemiennej jako reguły w orzekaniu sądów

rodzinnych przy przyznawaniu opieki nad dzieckiem
 

9. Reforma prawa wyborczego w kierunku wprowadzenia społecznej

kontroli procedury liczenia głosów (przez obywateli, a nie urzędników)

w komisjach wyborczych wszystkich szczebli i monitoringu lokali komisji

wyborczych wszystkich szczebli

 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/szkolenie-rkw

 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/wybory-konszachtowe

 

10. Likwidacja przywilejów wyborczych mniejszości narodowych,

etnicznych, wyznaniowych, seksualnych i innch, w tym

zrównanie progów wyborczych

 

Penalizacja w kodeksie karnym promocji systemu kwot wyborczych,

jak również promocji systemu kwot zatrudnienia w instytucjach

publicznych, firmach państwowych lub prywatnych
 

11. Likwidacja większości przywilejów branżowych
 

12. Likwidacja KRUS
 

13. Lustracja i dekomunizacja 1-ej, 2-ej, 3-ej i 4-ej władzy

wszystkich bez wyjątku sędziów, biegłych, prokuratorów, adwokatów,

komorników, notariuszy, dziennikarzy, wojska, policji, urzędników MSWiA,

Ministerstwa Sprawiedliwości, służb specjalnych, MSZ, pracowników

edukacji zarówno publicznej jak i prywatnej wszystkich szczebli, a także

pozostałych pracowników administracji publicznej wszystkich szczebli
 

14. Jawność działań wszystkich instytucji publicznych
 

15. Przywrócenie kary głównej w kodeksie karnym
 

16. Natychmiastowe opuszczenie OBWE i wszystkich jej agend
 

17. Natychmiastowe opuszczenie ONZ i wszystkich jej agend

 

ONZ jest komunistyczną instytucją, powołaną do egzekwowania

postanowień z Teheranu (1943), Jałty (1945) i Poczdamu (1945)

 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/druga-wojna

 

18. Natychmiastowe wypowiedzenie porozumienia paryskiego (2015)

oraz zaprzestanie wykupu pozwoleń na emisję dwutlenku węgla
 

19. Natychmiastowe wypowiedzenie Traktatu z Lizbony (2007)

 

Referendum akcesyjne z 2004 roku brało za podstawę wyłącznie Traktat

z Nicei. Ustalenia szczytu (Rady UE) z 2007, ratyfikowane przez posłów

kolejnej kadencji sejmu, są nielegalne, ponieważ nie posiadają

zatwierdzenia suwerena. Grozi to Trybunałem Stanu wszystkim ówczesnym

decydentom, którzy ulegli presji niemieckiej, miast wetować ustalenia

szczytu na szczeblu szefów państw lub kwestionować w parlamencie
 

"Nicea, albo śmierć !"

 

20. Natychmiastowe wypowiedzenie Konwencji Stambulskiej (2011)

oraz penalizacja w kodeksie karnym (na wzór Litwy),

promocji postulatów oraz działalności międzynarodowej,

totalitarnej w swych zamiarach, zorganizowanej grupy przestępczej

tęczowych zboczeńców

 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/reprodukcja-zboka

 

21. Natychmiastowe wypowiedzenie Deklaracji Terezińskiej

(2009) oraz penalizacja wszelkich decyzji urzędniczych,

skutkujących wyzbyciem się przez skarb państwa lub samorząd

tzw. mienia bezspadkowego

 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/s-447

 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/rozmawiali-4-lata

 

22. Natychmiastowe zaprzestanie spłaty jakichkolwiek długów PRL

 

Tamte pożyczki finansowały zbrodniczy blok sowiecki, czego świadomi byli

sami pożyczający, i nie możemy mówić o zerwaniu ciągłości prawnej

z PRL, gdy wciąż płacimy długi tamtego obcego, okupacyjnego państwa
 

23. Natychmiastowe wypowiedzenie traktatu CETA i wszystkich umów

pochodnych, które grożą Trybunałem Stanu ekipie "dobrej zmiany"
 

24. Natychmiastowe, jednostronne wypowiedzenie układu

o nierozprzestrzenianiu broni masowego rażenia i pilne

rozpoczęcie budowy własnego programu jądrowego
 

25. Penalizacja w kodeksie karnym promocji ograniczenia dostępu do

broni palnej, a zatem pełen dostęp do broni palnej dla zweryfikowanych

obywateli jako zasada, oraz zniesienie obecnych, licznych utrudnień
 

26. Jednostronne, automatyczne przyznanie obywatelom Białorusi,

skrupulatnie certyfikowanym jako etnicznie nie-rosyjscy, prawa stałego

pobytu na terytorium RP, z prawem do pracy ("zielonych kart"),

bez biernego bądź czynnego prawa wyborczego, oraz bez żadnych

gwarancji otrzymania kiedykolwiek polskiego obywatelstwa, ani

jakichkolwiek dodatkowych praw przez nich bądź przez ich potomków

(na wzór prawa imigracyjnego Libanu)

 

27. Penalizacja w kodeksie karnym promocji liberalizacji prawa

imigracyjnego względem osób spoza cywilizacji europejskiej

 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/stop-islamskim-stopom

 

28. Penalizacja w kodeksie karnym promocji napływu siły roboczej

spoza cywilizacji europejskiej, w tym przyznawania stypendiów

lub wiz studenckich dla osób spoza cywilizacji europejskiej
 

29. Obligatoryjna, nieodwracalna sterylizacja osób prawomocnie

skazanych za przestępstwa będące rezultatem ich trwałych

skłonności pedofilskich
 

30. Penalizacja w kodeksie karnym posiadania, importu, proliferacji,

tranzytu oraz badań nad organizmami modyfikowanymi genetycznie
 

31. Penalizacja w kodeksie karnym badań i zabiegów in vitro

 

32. Drastyczne podniesienie w kodeksie karnym dolnej granicy kary za

świadome znęcanie się nad zwierzętami, dziećmi, osobami starszymi

lub niedołężnymi

 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/hodowla-zwierzat-futerkowych

 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/hold-pisowski

 

33. Drastyczne podniesienie w kodeksie karnym dolnej granicy kary za

przemoc szkolną
 

34. Penalizacja w kodeksie karnym uboju rytualnego
 

35. Drastyczne podniesienie w kodeksie karnym dolnej granicy kary za

dystrybucję środków odurzających
 

36. Drastyczne podniesienie w kodeksie karnym dolnej granicy kary za

handel ludźmi lub narządami ludzkimi
 

37. Znaczące ograniczenie liczby służb specjalnych i doprecyzowanie

zakresu ich zainteresowań oraz procedur ich zadaniowania
 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/czym-jest-nato

 

38. Pełne, powszechne ujawnienie zbiorów zastrzeżonych

(sic! liczba mnoga)
 

39. Pełne, powszechne ujawnienie aneksu do raportu z likwidacji WSI
 

40. Znaczące ograniczenie ilości resortów oraz wiceministrów
 

41. Całkowite skasowanie reformy samorządowej Buzka

oraz przywrócenie statusu samorządów sprzed 01.01.1999
 

42. Potężny program repatriacyjny, z priorytetem dla potomków Polaków

ze zsyłek, czyli nasz ogromny wyrzut sumienia: Kazachstan (100.000),

Rosja (300.000), ChRL, Ukraina wschodnia, Kaukaz, reszta Azji Centralnej

 

W następnej kolejności emigranci ekonomiczni i ich potomkowie:

Brazylia (2.000.000), Kanada (900.000), Argentyna (500.000),

Australia (200.000), RPA (35.000). To raptem dane szacunkowe,

często zaniżone
 

http://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/stop-islamskim-stopom

 

43. Lustracja grabieżczych procesów prywatyzacyjnych od początku

lat 1980-tych, zakładająca renacjonalizację bez odszkodowań

majątku przejętego w wyniku złodziejskich decyzji prywatyzacyjnych
 

44. Konstytucyjny zakaz zastąpienia, emitowanego przez NBP złotego,

jako jedynego legalnego środka płatniczego w Polsce, jakimkolwiek innym

pieniądzem

 

 

De Press "Patrol"
https://www.youtube.com/watch?v=mrjUcVzeHxw

 

 

PRZEŚLIJ DALEJ, KOMU ZDOŁASZ
 

Powyższy tekst jest efektem mojej osobistej aktywności i nie stanowi materiału promocyjnego żadnego komitetu wyborczego w rozumieniu kodeksu wyborczego.

 

 

Maciej Krogulski

maciejkrogulski@op.pl

511 183 991

 

Twoja ocena: Brak Średnia: 4 (4 głosy)

Komentarze

Albo nie :) 

Szkoda czasu. Zajmij się czymś pożytecznym na co masz wpływ. 

Vote up!
4
Vote down!
-2

LechG

#1572409

:(

Vote up!
0
Vote down!
-3
#1594165

1. Brak ludzi o nieposzlakowanej opinii i w dodatku znających się na polityce na tyle aby móc je realizować. Przy kłótliwości i  zazdrości polskiej, nie do zrealizowania.

2. Realizacja polityki zagranicznej i zrywanie międzynarodowych porozumień, grozi blokadą gospodarczą i kompletnym  bankructwem.

3.Koszt przedsięwzięcia  jest  nie do ocenienia. Polska nie posiada żadnych  zasobów, aby pozwolić sobie na ryzyko blokady gospodarczej. 

PS. Polska nie ma zadłużenia z czasów PRL. Pożyczka Gierka dawno spłacona. 

Vote up!
1
Vote down!
-2

Anna K.

#1594170

"Ci wszyscy, co mówią, że nic się nie zmieni,

Bo z jednej jest Rosja, a z drugiej jest Niemiec,

Bo burdel, bo Żydzi, bo Polak się leni,

A kto się wychyla, to zwykły szaleniec"

 

Jan Krzysztof Kelus, "Piosenka o drugiej Polsce", 1976

 

https://www.youtube.com/watch?v=_Br1GQmyqAQ

 

 

Vote up!
2
Vote down!
-1
#1594174