Wszystkim ust nie zamkniecie - o wolności słowa i znieważaniu

Obrazek użytkownika faxe
Kraj
Dziennik Gazeta Prawna zamieścił omówienie interesującego orzeczenia SO w Łodzi pt. „Śledczy musi się liczyć z krytyką, nawet niemerytoryczną”]]>[i]]]>. Człowiek został oskarżony o znieważenie prokuratora, ponieważ w zażaleniu na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przez tegoż, użył określeń  „bezczelny”, „żałosny”  i „to coś, co się zwie prokurator”. SR Łódź Widzew nie dopatrzył się w użyciu tych określeń w stosunku do prokuratora znamion przestępstwa i umorzył postępowanie. Sąd ten podkreślił, że osoba wykonująca funkcje publiczne musi liczyć się z ostrą krytyką  i to nie zawsze merytoryczną. Rzeczony prokurator zaskarżył to orzeczenie. 
 
 
Sąd  Okręgowy uznał, iż epitetów dotyczących samego postanowienia nie można uznać za obrażające prokuratora, natomiast określenia prokuratora „bezczelny”, „żałosny”  z trudem, ale mieszczą się w granicach prawa krytyki działań funkcjonariusza państwa w jego sprawie. Granica ta została przekroczona w zwrocie „to coś, co się zwie prokurator”. Zdaniem sądu ten zwrot wyraża pogardę i znieważa człowieka. Sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia.]]>[ii]]]>
 
W drugiej części artykułu DGP zamieścił obszerny Komentarz przewodniczącego Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratur, Jacka Skały, gdzie czytamy m. inn.  „...z problemem znieważania sędziów i prokuratorów przez strony postępowania mamy do czynienia na co dzień. W zasadzie każda prokuratura i większość sądów otrzymują z większym lub mniejszym natężeniem wystąpienia pisemne zawierające wypowiedzi znieważające...”
 
Dalej autor przechodzi do specjalnego  rodzaju mowy nienawiści w internecie, „...którego adresatami są sędziowie i prokuratorzy. W sieci znajdują się specjalne portale publikujące wystąpienia pisemne najczęściej niezadowolonych z rozstrzygnięcia stron, które nierzadko nie przebierają w słowach (...) wystarczy zaglądnąć na portal ]]>www.aferyprawa.eu]]>, który od lat całkowicie bezkarnie funkcjonuje w internetowej rzeczywistości. To na tej stronie zamieszczono tzw. czarną listę sędziów i prokuratorów i zakładkę „stop przestępcom w togach”. Na wspomnianej liście nie brakuje również szefa całej prokuratury Andrzeja Seremeta, a jeden z wybitnych profesorów specjalistów od prawa karnego nazwany został Żydem...” 
 
Z Komentarza  prokuratora Skały wynika, iż poruszana kwestia jest prosta jak linijka -  niezadowoleni  z rozstrzygnięcia en masse znieważają (wypełniają znamiona czynu zabronionego - art. 226 kk) sędziów i prokuratorów. Autor przemilczając  przyczyny  niezadowolenia z rozstrzygnięć sugeruje, iż dziesiątki tysięcy obywateli polskich po spotkaniu III stopnia z funkcjonariuszami prokuratury i/lub sędziami, ni z juszki ni z pietruszki, bez żadnej racjonalnej przyczyny  staje się przestępcami, ohydnymi nienawistnikami i śle ww wystąpienia pisemne zawierające wypowiedzi znieważające, lub co gorsza daje upust specjalnemu rodzaju mowy nienawiści w internecie, „...którego adresatami są sędziowie i prokuratorzy...” 
 
A przecież niepokojące zjawisko społeczne, o którym mówi przewodniczący ZZP wymaga dużo głębszej refleksji, analizy przyczyn i poszukiwania systemowych rozwiązań. W Komentarzu brakuje tej refleksji, a w szczególności brakuje chociaż kilku zdań traktujących poważnie przyczyny tego zjawiska. Każde zjawisko czy fakt społeczny powstaje, egzystuje i zmienia się, itp, bowiem  jest konsekwencją działań ludzi, grup społecznych i wiekszych lub mniejszych zbiorowości obywateli, interakcji, a w tym konfliktów między grupami, itp.  
 
Biorąc pod uwagę coraz głośniejszą krytykę poczynań organów ścigania i władzy sądowniczej nie tylko w Internecie, ale przede wszystkim w mainstream mediach, odrzucanie a priori, iż być może działania jakiejś części prokuratorów i sędziów są przyczyną omawianego zjawiska jest wyrazem bezmyślnej arogancji. Ten król jest nagi, a uporczywe zaprzeczanie temu fatowi przez prokuratorów i sędziów poprzez milczenie i PR-owskie manipulacje, prowadzi do radykalizacji postaw tysięcy pokrzywdzonych przez pomyłki, błędy, łamanie prawa i różne formy korupcji w działaniach części wyżej wymienionych. 
 
Nie dziwi mnie i nie oburza zamieszczenie na portalu ]]>www.aferyprawa.eu]]> tzw. czarnej listy sędziów i prokuratorów i zakładki „stop przestępcom w togach”. Jakiś nieznany, aczkolwiek znaczny odsetek tzw eufemistycznie błędów i pomyłek prokuratorów i sędziów, nie są żadnymi pomyłkami, a efektem świadomego łamania prawa. Znam conajmniej kilka przypadków, w których  udowodnienie przed (nie tylko teoretycznie) niezawisłymi sędziami faktu popełnienia przestępstw przez prokuratorów i sędziów ma więcej niż duże szanse powodzenia. Niespecjalnie dziwi mnie również umieszczenie na tej liście szefa całej prokuratury. Codzienne donosy mediów mainstream o skali bezprawia w podległych panu Seremetowi prokuraturach i kompletnej fikcji działań PG, uzasadnia umieszczenie na tej liście. Dlaczego nazwanie rzeczy po imieniu jest znieważeniem czy specjalnym rodzajem mowy nienawiści? Tak na marginesie to określenie mowa nienawiści jest nadużywaną nagminnie nowomową, efemizmem na niewygodną i niepoprawną politycznie krytykę, czyli zwykłym kneblowaniem ust krytykującym wszystkie władze.
 
Osobiście jestem przeciwna  używaniu wulgaryzmów i argumentów ad personam. Rozumiem jednak desperację pokrzywdzonych stojących  pod ścianą i nie mających już nic do straceniania, którzy nie przebierają w słowach. Znam z autopsji ten ogrom przytłaczającej bezsilności, bezbronności i samotności, kiedy pięści same się zaciskają. Rozumiem utratę nadziei i naiwność odwołujących się do prawa i człowieczeństwa, gdzie takie wartości są nieznane. Co mają robić tysiące ofiar „praworządności i demokracji”, które straciły literalnie wszystko przez działania prokuratorów i sędziów Rzeczpospolitej, majątek, rodzinę, marzenia, nadzieje i czasami wolność i były i są zwyczajnie olewane? 
 
 Czy prokurator Skała nie słyszał o wsadzanych niewinnie do więzień, także na dożywocie, emerytach, którzy głodują bo ZUS nie zaliczył im iluś  lat pracy,  przedsiębiorcach, którzy stracili biznesy, rodzinę i zdrowie bezpodstawnie oskarżoni o “wyłudzenie kredytu” czy VAT, matkach, którym zabrano dzieci bo są biedne, rodzinach samobójczyń i samobójców, którzy nie wytrzymali spotkania III stopnia z polskim wymiarem sprawiedliwości? Nonszalanckie twierdzenie, iż te dziesiątki tysięcy tragedii  ludzkich mają źródło w irracjonalnym i bezpodstawnym niezadowoleniu z orzeczeń,  to Himalaje obłudy i bezczelności. 
 
W relatywnie normalnych, czy “cywilizowanych” demokracjach prawo do krytykowania dotyczy tak w szerokim rozumieniu funkcjonariuszy publicznych jak i osób publicznych.  Osób, które mają wpływ na formułowanie poglądów i zapatrywań społeczeństwa, czy części społeczeństwa.  
 
Każdy kto korzysta z wolności słowa w społeczeństwie demokratycznym winien mieć pewność prawa, które będzie efektywnie chroniło jego wolności i zapobiegało “zamykaniu ust” w obawie ryzyka poniesienia odpowiedzialności prawnej w wyniku arbitralnego działania sadów. W państwie szanującym prawo swych obywateli do swobodnego wypowiadania się, ludzie wyrażający niepopularne poglądy i ujawniający niewygodne fakty, kiedy zaangażowane są ewidentnie emocje, mają  również prawo do ostrego, a więc często dosadnego  języka tak, aby od swobodnego wypowiadania się nie odstraszać innych, którzy mają do powiedzenia rzeczy ważne i kontrowersyjne.
 
A fundamentalnym warunkiem istnienia państwa prawa i zdrowego funkcjonowania prawa do wolności słowa, czyli również prawa krytyki władz, jest całkowity brak sankcji karnych za zniesławienie (u nas art. 212 kk) i brak sankcji karnych za znieważenie funkcjonariusza państwa (u nas art. 226 kk). Nie wyklucza to dochodzenia naruszonych dóbr w postępowaniu deliktowym przed sądem. 
 
Jeden z najwybitniejszych jurystów amerykańskich XX wieku Harry Kalven, Jr. (1914 –1974), specjalista prawa konstytucyjnego, a przede wszystkim kwestii związanych wolnością słowa uważał, iż 
 
“…żadne społeczeństwo, w którym istnieje przestępstwo znieważania władzy nie jest, bez względu na to, jakie są inne jego cechy, społeczeństwem wolnym…”. 
 
]]>]]>Prokurator Skała chciałby wszystkich niezadowolonych pozamykać, co jakoś dziwnie przywodzi na myśl minioną epokę i zdawałoby się historyczne już remedia.  Fakt, że prokuratura tkwi tak mentalnie jak i w określaniu zadań tej instytucji w dawno minionej epoce potwierdza prokurator  Wiesław Czerwiński w artykule “Mit leninowskiej koncepcji prokuratury”, gdzie dowodzi, ze prokuratura „leninowska“ niczym się nie różni od dzisiejszej(sic!). Z samą tezą autora nie sposób się nie zgodzić, choć argumenty na poparcie tej tezy mam diametralnie różne od użytych przez autora.
 
Kneblowanie ust sankcjonuje także Trybunał Konstytucyjny. Zdaniem polskich konstytucjonalistów,  nasz “...system prawny nie może tolerować sytuacji, kiedy podejmowane przez organ państwowy działania byłyby utrudniane bądź paraliżowane przez zachowania noszące znamiona zniewagi... Odpowiedzialność karna, jaka grozi za znieważenie funkcjonariusza publicznego uzasadniona jest nie tylko znaczeniem zagrożonych dóbr prawnych (skuteczne działanie organu, autorytet państwa, godność funkcjonariusza), ale także wzmożoną ochroną osób, które ze względu na wykonywaną funkcję, związaną z rozwiązywaniem sytuacji konfliktowych, szczególnie narażone są na ewentualną agresję. Ta wzmożona (ze względu na zagrożenie karą pozbawienia wolności i publiczny tryb ścigania) ochrona, uzasadniona jest zarówno w przypadku publicznego, jak i niepublicznego ataku na te dobra.” ]]>[iii]]]>
 
Jest oczywistym, iż w przypadku niezadowolonych z orzeczeń prokuratorów i sędziów, podejmowanie działań przez ww oficjeli jest faktem dokonanym i w tym dokonywaniu, działania nie były utrudniane bądż paraliżowane przez zachowania noszące znamiona zniewagi, których nasz system prawny nie może tolerować. Te ewentualne znamiona zniewagi ww oficjeli miały miejsce po dokonaniu działań przez nich. Czy w takim przypadku ewentualna krytyczna i nie przebierająca w słowach wypowiedź na temat działań dokonanych przez funkcjonariusza publicznego, będąca reakcją na naruszenie np. norm prawnych przy dokonywaniu tego działania (które to naruszenie wypowiadający może uzasadnić merytorycznie) jest zniewagą, której nasz system prawny nie może tolerować?  
 
Czas najwyższy przywrócić normalność!
 
Zamiast radykalnych reform i prób eliminowania patologii w organach ścigania i władzy sądowniczej prokurator Skała, wyrażając poglądy lwiej większości prokuratorów i sędziów,  postuluje  radykalizację ścigania i penalizację krytyków tej patologii. Takie wypowiedzi prominentnych prawników - funkcjonariuszy publicznych, jak ta omawiana czy wypowiedź Pierwszej Prezes SN zapowiadającej, iż nie będzie tolerowała krytyki sędziów itp są objawem arogancji i korupcji moralnej niedotykalnych i nieusuwalnych. Nie ma tu miejsca na debatę publiczną o tragicznym stanie organów ścigania i sądownictwa, nie ma funkcjonariuszy państwa - organów ścigania i sędziów zatroskanych tą tagiczną sytuacją,  służących obywatelowi. Jest tylko pogarda i niechęć, a w wielu przypadkach nienawiść panów posiadających władzę absolutną. Obywatel niezadowolony z orzeczenia to wróg numer 1, a z wrogiem nie trzeba się liczyć czy rozmawiać, nie trzeba go szanować - trzeba go zniszczyć, a w tym niszczeniu nie liczy się prawo, nie ma żadnych zasad, honoru, czy zwykłej przyzwoitości. 
 
Zaklinanie rzeczywistości na dłuższą metę na nic się zda. Ta eskalacja i radykalizacja niesprawiedliwości i krzywd, jak uczy historia nie będzie trwała wiecznie. Prędzej czy później prokuratorzy i sędziowie będą musieli się zmierzyć z bezprawiem totalnym do którego m.inn sami doprowadzili.
 
Wszystkim ust nie zamkniecie!
 


]]>[ii]]]> ]]>http://orzeczenia.lodz.so.gov.pl/content/]]>$N/152510000002506_V_Kz_000047_2014_Uz_2014-02-28_001

]]>[iii]]]> ]]>http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/741...]]>

Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (13 głosów)

Komentarze

Z "polskiego sądownictwa" trzeba natychmiast wyrzucić na zbity łeb co najmniej połowę obsady. Won z resortową i inną swołoczą (na telefon), która nie ma nic wspólnego ze Sprawiedliwością!!!

Vote up!
8
Vote down!
0

jan patmo

#1476567

Budowanie na fałszu zawsze musi doprowadzić do katastrofy.

Taką to "grubą kreskę" zafundował Polsce Tadzinek MaSowiecki.

Dziś czują, że coraz więcej korzeni na światło wylazło,

i próbują temu zaradzić strachami.

Ale Panowie Palestra -

STRASZYĆ TO MY, A NIE NAS

---------

Pozdrawiam

Vote up!
6
Vote down!
-1

Tylko ta myśl ma wartość, która przekona kogoś jeszcze

#1476573

zamiatanych pod dywan przez ludzi wymiaru sprawiedliwości i po różnych czynnościach chroniących kolesiów nie należy dziwić się, że funkcjonuje specjalna strona internetowa wskazująca na te afery i że społeczeństwo ma dosyć tak nierównego traktowania. Zwalanie winy na niezadowolonych z orzeczeń sądowych to jakaś dziecinada mająca jednak na celu zakneblowanie ust tym, którzy głośno wyrażają swoje niezadowolenie. A w końcu jak to wszystko ma się do standardów europejskich? Czyżby wymiar sprawiedliwości one nie obowiązywały? Ponoć PRL się zakończył już dawno. Chyba, że nie?

Pozdrawiam

Vote up!
7
Vote down!
0

Szpilka

#1476597

Witam! 800tys pracownikow wymiaru sprawiedliwosci i sluzb mundurowych ma puste konta emerytalne! Przyczyna prozaiczna,poniewaz ich nie dotycza skladki i podatki! A tyle lez wylano,jakoby otrzymywali niskie uposarzenia!

Vote up!
7
Vote down!
0

ronin

#1476640

Znakomicie pokazuje mentalność ludzi prokuratury wyniesioną wprost z poczucia bezkarności jaką przestępcom w aparacie sprawiedliwości, a właściwie to aparacie prześladowań - zapewniał im komunistyczny PRL.

I teraz ludzie z aparatu niesprawiedliwości w PRL-bis także uważają, że są nietykalni - niezależnie od przestępst jakie mogli popełnić sprawując swoje funkcje w sądownictwie.

Vote up!
6
Vote down!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1476656

W Tarnowie okrzyki: „Jesteś u siebie”. Duda: Polski system musi zostać naprawiony

(...)

Kandydat PiS na urząd prezydenta mówił też o naprawie systemu służby zdrowia czy systemu sądownictwa.

– Polski system musi zostać naprawiony. Nie może być tak, że sąd odbiera rodzicom dzieci po 15 minutach rozprawy, rozbijając dobrze funkcjonującą rodzinę, tylko że niezamożną – stwierdził.

– Jak można mówić o sprawiedliwości, kiedy państwo polskie, poprzez sądy, nie jest w stanie doprowadzić do skazania mafiozów powszechnie znanych. Jeśli państwo polskie nie jest w stanie wskazać tych, którzy odpowiadają za strzelanie do górników, choćby w 1970 roku w Gdyni – podkreślał w przemówieniu.

(...)

Cytowane za: http://telewizjarepublika.pl/w-tarnowie-okrzyki-jestes-u-siebie-duda-polski-system-musi-zostac-naprawiony,19709.html

Vote up!
5
Vote down!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1476681

Pan ( dobre nazwisko jak na prokuratora_) Skała broni kolesi i "nie widzi problemu". Tak samo było w komunie, wystarczyło zdjąć okulary i problem znikał. Nasz "wymiar sprawiedliwości" cuchnie obrzydliwie od ćwierćwiecza, "Niezawisłe" sądy i "niezależna" prokuratura to tylko atrapy władzy złodziei i przestepców z PO....

Vote up!
4
Vote down!
0

Yagon 12

#1476752