Nadludzie i podludzie.

Obrazek użytkownika meh
Kraj 

Organizacje
gejowsko-lesbijskie, które przygotowały projekt, postulują zmianę
m.in. art. 119 kodeksu karnego. W obecnym brzmieniu przed przemocą i
groźbami chroni on mniejszości narodowe, etniczne, rasowe,
polityczne, wyznaniowe oraz ateistów. Za przemoc wobec tych grup
grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Po zmianach przepis miałby
obejmować także mniejszości seksualne, osoby niepełnosprawne, a
także dyskryminowane ze względu na płeć i wiek. (wp.pl)

 

Jak ma się to do
przestępstw dokonanych na ludziach zwyczajnych i podludziach. Jak
widać przemoc wobec człowieka zwyczajnego jest już warta tylko 3
lata (Art. 191), na karę od 3 miesięcy do 5 lat ustawodawca wycenia
życie dziecka. Biorąc od uwagę że sędziowie wiedzący skąd
wieje wiatr przemian za przemoc wobec pedała, mogą uznać nawet ten
wpis to okazuje się że dobre poczucie nadczłowieka jest warte tyle
co życie dziecka (Art. 149).

 

 

Oczywiście
propagandziści z neonazistowskich organizacji „uzasadniają"
potrzebę dodatkowej ochrony zboczeńców badaniami :

 

Odpowiednie
regulację są potrzebne, bo jak wynika z raportu KPH i Lambdy
Warszawa „Sytuacja społeczna osób biseksualnych i homoseksualnych
w Polsce" aż 17,6% homoseksualistów i biseksualistów
doświadczyło przemocy fizycznej. „

 

Mmmmm
aż 17,6 % zboczków doświadczyło przemocy więc trzeba ich
szczególnie chronić, tylko że bez trudu można znaleźć badania:

 

29
proc. uczniów doświadczyło w tym roku szkolnym przemocy fizycznej
ze strony rówieśników; 11 proc. przymuszono do zrobienia czegoś
wbrew ich woli - wynika z badania przeprowadzonego w 150 szkołach w
ramach kampanii "Szkoła bez przemocy".

Z
badania wynika, że 44 proc. uczniów doświadczyło ze strony
rówieśników przemocy psychicznej - obrażano ich lub zwymyślano;
31 proc. było przedmiotem plotek i obmawiania. 14 proc. uczniów
przyznało, że zostało okradzionych przez rówieśników, 8 proc.
zostało pobitych. (źródło) 

 

Wygląda
na to że jednak zgodnie z logiką neonazistów z KPH trzeba iść w
przeciwną stronę i złagodzić kary za przemoc wobec zboczeńców
bowiem:

 

Więcej niż co trzeci
Polak - bo aż 36 proc. - przyznaje, że przynajmniej raz
doświadczył jakiejś formy przemocy w rodzinie. Natomiast co piąty
był sprawcą przemocy wobec członków rodziny - wynika ze
sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie w roku 2007. Dokument przedstawiono 1
października na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej.

 

Nieco mniej, bo 30
proc. badanych, doświadczyło przemocy więcej niż raz, natomiast
co dziewiąty (11 proc.) wielokrotnie doświadczał przemocy -
takie wyniki przynosi zbiorcza analiza deklaracji o doświadczenie
różnych form przemocy.(źródło)

 

 


Poniżej
kilka innych przykładów, pozwalających wyrobić sobie zdanie kto
jest nadczłowiekiem, człowiekiem a kto podczłowiekiem.

 

 

Art. 191. § 1. Kto
stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia
innej osoby do określonego działania, zaniechania lub
znoszenia,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Art. 207. § 1. Kto
znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad
inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku
zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną
ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny,podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Art. 149. 
Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego
przebiegu,

podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 

Art. 212. § 1. Kto
pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie
postępowanie lub właściwości,które mogą poniżyć ją w opinii
publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego
stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,podlega grzywnie, karze
ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.


§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu
określonego w § 1 za pomocą środków masowego
komunikowania,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat 2.

 

 


Art. 117.§ 3. Kto publicznie
nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej,podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

 

Art. 149. 
Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego przebiegu podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5. 


Art. 150. § 1. Kto zabija
człowieka na jego żądanie i pod wpływem współczucia dla niego,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


§ 2. W wyjątkowych wypadkach sąd może
zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej
wymierzenia.


Art. 151. Kto namową lub przez
udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.


Art. 152. § 1. Kto za zgodą
kobiety przerywa jej ciążę z naruszeniem przepisów ustawy, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Art. 155. Kto
nieumyślnie powoduje śmierć człowieka,
podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

Art. 191. § 1. Kto
stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia
innej osoby do określonego działania, zaniechania lub
znoszenia,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Art. 157. § 1. Kto
powoduje naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia,
inny niż określony w art. 156 § 1,
podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


§ 2. Kto powoduje naruszenie czynności
narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7
dni,podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do lat 2.

 

 

 

Art. 157a.
§ 1. Kto powoduje uszkodzenie ciała dziecka poczętego
lub rozstrój zdrowia zagrażający jego życiu, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 

Art. 158. § 1. Kto
bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie
skutku określonego w art. 156 § 1 lub w art. 157
§ 1,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Art. 160. § 1. Kto
naraża człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia
albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3.

 

Art. 161. § 1. Kto,
wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną
osobę na takie zarażenie,
podlega karze pozbawienia wolności do
lat 3.


§ 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty
chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką chorobą nieuleczalną
lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną osobę
na zarażenie taką chorobą,podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Art. 167. § 1. Kto
umieszcza na statku wodnym lub powietrznym urządzenie lub substancję
zagrażającą bezpieczeństwu osób lub mieniu znacznej
wartości,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5.

 

Art. 182. § 1. Kto
zanieczyszcza wodę, powietrze lub ziemię substancją albo
promieniowaniem jonizującym w takiej ilości lub w takiej postaci,
że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować
zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych
rozmiarach,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do
lat 5.

 

Art. 183. 
§ 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza,
dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub
substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to
zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie
w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,
podlega
karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

 

Art. 189. § 1. Kto
pozbawia człowieka wolności,
podlega karze pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5.

Brak głosów

Komentarze

Teoretycznie urażeni geje mogli by po prostu doszukiwać się swoich praw w sądach. Ale jak wiemy, sądy w Polsce działają byle jak, więc lepiej jest zakazać z góry specustawą.

Tyle by było na temat kultury prawnej w Polsce.

Vote up!
0
Vote down!
0
#19853