Bruce Lee Bicki

Obrazek użytkownika Enik Nochal
Blog

Kto jest najlepszym akwizytorem pisofobii? Kto, niczym pęknięta rura kanalizacyjna, codziennie wylewa litry pomyj na zwolenników „Kaczora”? Kto wreszcie masakruje słownie wszelkie pisowskie inicjatywy? Oczywiście, polityczny bojownik - Bruce Lee Bicki.

Nikt dotąd nie przetrącił tylu PISzczeli. A te mierzone, słowne ciosy... I nawet zaczynasz się wahać, czy termin „filipika” na pewno zawdzięczamy Demostenesowi, czy może senatorowi z województwa wielkopolskiego; w końcu na drugie ma Filip. Kilka dni temu JFK, ups …JFL udzielił wywiadu, podczas którego skopał PiS, wyjaśnił filozofię sprawowania władzy przez PO, pożartował i oczywiście skopał PiS.
A było to tak:
 
Skopanie PiS-u po raz pierwszy
Dziennikarz: Czy pro­gram go­spo­dar­czy PiS przed­sta­wio­ny przez Ja­ro­sła­wa Ka­czyń­skie­go jest re­me­dium na obawy Po­la­ków przed nad­cho­dzą­cą drugą falą kry­zy­su eko­no­micz­ne­go?

Jan Filip Libicki: Ja­ro­sław Ka­czyń­ski ro­zu­mie obawy Po­la­ków i pró­bu­je się w nie wstrze­lić, ale jego wy­li­cze­nia są czy­stym po­pu­li­zmem. (...) PiS że­ru­je na lę­kach Po­la­ków przed kry­zy­sem.
 

Wyjaśnienie filozofii sprawowania władzy przez PO

Dz: Dla­cze­go PO nie speł­ni­ła obiet­nic z JOW-ami, li­kwi­da­cją Se­na­tu, znie­sie­niem im­mu­ni­te­tu, od­chu­dze­niem Sejmu, zmniej­sze­niem biu­ro­kra­cji? 

JKL: Ina­czej jest kiedy jest się w opo­zy­cji, a ina­czej kiedy trzy­ma się w ręku stery wła­dzy.
Dz: Czyli obie­can­ki-ca­can­ki, bo ciem­ny lud wszyst­ko kupi?

JKL: PO będąc u wła­dzy na­po­tka­ła na wiele trud­no­ści, choć­by pierw­sza fala kry­zy­su eko­no­micz­ne­go…

 
Żarty

Dz:Jest pan byłym mo­he­rem, który zo­stał le­min­giem?

JKL: To bar­dzo sym­pa­tycz­ny, zręcz­ny, za­baw­ny, ale uprosz­czo­ny spo­sób pa­trze­nia na moją po­li­tycz­ną drogę (śmiech). Bar­dzo mi się po­do­ba pań­ski bon mot.

 

Skopanie PiS-u po raz drugi

Dz: Czyli (...) nie­chęć do Ka­czyń­skie­go jest wy­znacz­ni­kiem obec­no­ści w sze­re­gach PO?

JFL: Ludzi w PO i sym­pa­ty­zu­ją­cych z nią łączy prze­ko­na­nie, że PiS u wła­dzy, to złe roz­wią­za­nie dla Pol­ski.

Od kilku lat DJ Libicki katuje nas tą samą, zdartą płytą, której fragmenty powyżej. A dlaczego? Jak sam powiada:

- Po­now­ne doj­ście Ka­czyń­skie­go do wła­dzy by­ło­by ka­ta­stro­fą dla Pol­ski

Natomiast rządy PO określa w sposób następujący (uwaga drastyczne - można umrzeć ze śmiechu):

Premier Tusk zdał egzamin z rządzenia i stanął na wysokości zadania. Polska się buduje i otwiera na Europę i świat, co za rządów PiS wcale nie było takie oczywiste. Po dwóch kadencjach rządów Donald Tusk będzie pamiętany niczym nowy Kazimierz Wielki. Bardzo w to wierzę i dlatego chcę współtworzyć ugrupowanie, którego dynamiczne działania i kierunek postępowania bardzo mi odpowiadają. Chcę być członkiem PO, bo straciłem wiarę w sprawność działań PiS i PJN. 

Rozumiecie? Kazimierz Wielki... A echo, samo z siebie, dodało -  MAĆ

 

Mój FB
Mój YT

Brak głosów

Komentarze

Mać? Dlaczego "mać"? Wypadało by raczej zapytać, kim jest Esterka naszego Kazimierza ;-)))?

Pozdrawiam

#290205

Libicki w jednym z wcześniejszych wywiadów na pytanie prawicowego dziennikarza: - "Dlaczego nie PiS? - odpowiedział: - "Nie, bo... nie. Te... Kaczory...!!!!". Zero argumentów. A to już mi zapachniało jego głupotą i nie identyfikowaniem się z Polską, a przede wszystkim "wazeliną" do Tuska i reszty użytecznych platformerskich durniów. Liczy na to, że jeśli będzie blisko żłobu  i będzie sprzyjał rozkładającym Rzeczpospolitą na czynniki pierwsze, to się kanalia też "pożywi". Oby tym pożywieniem była kasza w "platerze" pod celą.  

Pozdrawiam, Satyr

  _______________________ 

"I złe to czasy, gdy prawda i sprawiedliwość nabiera wody w usta"

(ks.J.Popiełuszko)

#290214

Jest taki dowcip o poruczniku Rżewskim, który jak co dzień wyszedł po nocnej popijawie przed kwaterę, przeciągnął się, ziewnął i... zobaczył przepiękny poranek. Zachwycony zawołał:
-Boże, jak pięknie!
A echo zobaczywszy że to Rżewski, z przyzwyczajenia odpowiedziało:
...mać, ...mać, ...mać.

<p>ro</p>

#290278

Na przykładzie Pana JFL sprawdza się stare porzekadło, że jak Pan Bóg chce kogoś pokarać, to mu rozum odbiera.

Mam przekonanie graniczące z pewnością, że to jego ostatnia kadencja. Zakładam, może niesłusznie i zbyt optymistycznie, że nawet tzw. MWzWM wreszcie zareagują na kretynizmy głoszone przez tego pana.

Pozdrawiam Niepoprawnie

krisp

Jeszcze Polska nie zginęła / Isten, aldd meg a magyart

#290296