Petycja do Sejmu w sprawie"polskich obozów koncentracyjnych"

Obrazek użytkownika szczurbiurowy
Kraj

 Podczas zgromadzenia publicznego zorganizowanego przez Redutę Dobrego Imienia - Polską Ligę Przeciw Zniesławieniom w dn. 15.10.2013 u zbiegu Alej Jerozolimskieh i Marszałkowskiej pod tablicą upamiętniającą egzekucję uliczną z  roku 1944 odczytano i podpisano petycję do Sejmu Rzeczypospolitej w sprawie ścigania  z urzędu osób używających sformułowania "polskie obozy koncentracyjne".

 
W zgromadzeniu uczestniczyło około 100 osób oraz setki przechodniów (jest to najruchliwszy punkt stolicy).  Byli obecni także posłowie - Adam Kwiatkowski, Dariusz Piontkowski - inicjator nowelizacji ustawy o IPN  wprowadzającej postulowane zapisy oraz Marek Suski. Poseł Dariusz Piontkowski odczytał proponowane zapisy ustawowe, które podajemy poniżej treści petycji.
 
Treść petycji:
 
Petycja do Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie uznania sformułowania „polskie obozy koncentracyjne” za „kłamstwo oświęcimskie”
 
 
 
Pani Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej,
 
Panie i Panowie Posłowie !
 
 My, niżej podpisani Obywatele Rzeczypospolitej, wzywamy Sejm aby nie zwlekając uchwalił prawo, w którym jasno będzie określone, że publiczne użycie sformułowania „polskie obozy koncentracyjne”, „polskie obozy śmierci”, „polskie obozy zagłady” i tym podobne w odniesieniu do niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych  jest „kłamstwem oświęcimskim”.
 
Dotykające Naród Polski zniesławienia ze strony mediów i osób używających takich określeń są coraz częstsze i, jak można przypuszczać, nie przypadkowe. Jeśli nie będzie się temu przeciwdziałać, także w sferze symbolicznej, niebawem światowa opinia publiczna będzie przekonana o tym, że to Polacy są sprawcami Holokaustu i ponoszą za niego odpowiedzialność.
 
Nie możemy do tego dopuścić. Naszym żywotnym interesem narodowym jest obrona dobrego imienia Polski i Polaków przed oszczerczymi pomówieniami. Milczenie w tej sprawie, brak zdecydowanego sprzeciwu wobec kłamliwych sformułowań oznacza zgodę na nie, zgodę na zakłamywanie naszej historii. A naród, na który przerzucono niemieckie winy z II Wojny Światowej nie będzie traktowany na równi z innymi na arenie międzynarodowej. Polacy staną się ludźmi niższej kategorii – właśnie przez to, że nawet we własnym prawodawstwie nie bronią swojego honoru i godności.
 
Liczymy, że posłowie reprezentujący naród nie będą się wzbraniać przed tak oczywistą, ponadpartyjną i jednoczącą wszystkich Polaków inicjatywą. W imię prawdy historycznej oraz poczucia sprawiedliwości, pamiętając o tych wszystkich obywatelach Polski, którzy ponieśli śmierć podczas II wojny światowej w niemieckich obozach koncentracyjnych
 
Na stronach www Reduty są podane linki do ściagnięcia dokumentów PDF - treści petycji i formularzy do zbbierania podpisów. Po podpisaniu prosze przesłać na adres Reduty z podaniem nadawcy.
 
 
 
Proponowane zapisy ustawowe:
 
Projekt
 
Ustawa
 
z dnia …………… 2013 r.
 
o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy – Kodeks Karny.
 
 
 
 
 
Art. 1
 
W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
 
1)        art. 45a otrzymuje brzmienie:
 
„Art. 45a. Instytut Pamięci wszczyna z urzędu śledztwo w sprawach o przestępstwa określone w art. 54, 55, 55a i 55b.”
 
2)        Po art. 55 dodaje się art. 55a i 55b w brzmieniu:
 
„Art. 55a Kto publicznie oskarża o udział w masowych zbrodniach polskie, niepodległościowe, niekomunistyczne, podziemne formacje i organizacje Polskiego Państwa Podziemnego, podlega grzywnie, ograniczeniu wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 5. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości.
 
Art.55b. Kto publicznie używa słów „polskie obozy śmierci”, „polskie obozy zagłady”, „polskie obozy koncentracyjne” lub innych, które stosują przymiotnik „polskie” wobec niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków zagłady, podlega grzywnie, ograniczeniu wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 5. Wyrok podawany jest do publicznej wiadomości.”
 
Art. 2
 
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) w art. 112 po ust 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
 
„6. przestępstw określonych w art. 55a i 55b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, z późn. zm.),”
 
Art. 3
 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
 
 
 
 
Zapraszamy wszystkich do dyskusji nad tym projektem. Jest to sprawa ponadpartyjna.
 
Zapraszam do przystępowania do Reduty Dobrego Imienia - Polskiej Ligi Przeciw Zniesławieniom - obronimy godność Polski i Polaków. Formularz zgłoszeniowy na stronach Reduty
Brak głosów

Komentarze

Piękna i godna inicjatywa. Dziwi tylko dlaczego upominają się o tak oczywistą rzecz, z reguły tylko organizacje pozarządowe.

NIEPOPRAWNY INACZEJ

NIEPOPRAWNY INACZEJ

#385531