W Marszu Niepodległości nie brała udziału Policja tylko ochrona prowokatorów ubrana w mundury policji

Obrazek użytkownika kowal_jan
Kraj

Z oglądanych filmów na YouTobe można śmiało wyciągnąć wnioski że podczas Marszu Niepodległości 11.11.2012 w Warszawie nie było policji która by ochraniała Marsz, tylko była ochrona prowokatorów. Na potwierdzenie tego wniosku jest film.

http://www.youtube.com/watch?v=NPXCMpo04i8&playnext=1&list=PL1D90384BE8BE0A7A&feature=results_main

Jeżeli na prośbę uczestników aby policja wylegitymowała osobników w kominiarkach którzy rzucali kostką brukową. Policja odmówiła co potwierdza tezę że policja miała postawione inne zadanie. Bo nie dopuszczam myśli że policjant na służbie nie przestrzega ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. o policji, stan prawny: 19.11.2012

Rozdział 7.

Obowiązki i prawa policjanta

Art. 58 Obowiązki policjanta

  1. Policjant jest obowiązany dochować obowiązków wynikających z roty złożonego ślubowania.
  2. Policjant obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub samorządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby się z popełnieniem przestępstwa.
  3. O odmowie wykonania rozkazu lub polecenia, o których mowa w ust. 2, policjant powinien zameldować Komendantowi Głównemu Policji z pominięciem drogi służbowej.

Art. 59 Nieusprawiedliwione niewykonanie polecenia

  1. Przełożony policjanta nie będącego w stanie wykonać polecenia sądu lub prokuratora w wyznaczonym terminie lub zakresie, o którym mowa w art. 14, czynności wykonywane przez Policję, ust. 2, jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o przedłużenie terminu, zmianę lub uchylenie polecenia.
  2. W przypadku nie usprawiedliwionego niewykonania polecenia w wyznaczonym terminie lub zakresie, na żądanie sądu lub prokuratora przełożony policjanta wszczyna przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. O wyniku tego postępowania zawiadamia się odpowiednio sąd lub prokuratora.

Art. 60 Obowiązek noszenia munduru przez Policjanta

  1. Policjant w czasie służby jest obowiązany do noszenia przepisowego munduru i wyposażenia.
  2. Komendant Główny Policji określa przypadki, w których policjant w czasie wykonywania obowiązków służbowych nie ma obowiązku noszenia munduru.

Art. 61 Obowiązek okazania legitymacji

  1. W przypadkach przewidzianych w art. 60, obowiązek noszenia munduru przez Policjanta, ust. 2 policjant, wykonując czynności dochodzeniowośledcze, a także czynności określone w art. 14, czynności wykonywane przez Policję, ust. 2 i art. 15, uprawnienia Policji w trakcie wykonywania czynności, ust. 1 pkt 2-4,

obowiązany jest okazać legitymację służbową w taki sposób, aby zainteresowany miał możliwość odczytać i zanotować numer i organ, który wydał legitymację, oraz nazwisko policjanta.

2.Przy wykonywaniu innych czynności administracyjnoporządkowych nie umundurowany policjant obowiązany jest na żądanie obywatela okazać legitymację służbową lub znak identyfikacyjny w sposób określony w ust. 1.

 

 

Brak głosów

Komentarze

Na podstawie art.60 pkt.2 należy Komendanta Głównego
targnąć za konsekwencje.
Bo przecież nie możemy myśleć, że siły mu podległe
zbuntowały się i bez uzgodnienia olały mundur...
Pozdrawiam z 10

Tylko ta myśl ma wartość, która przekona kogoś jeszcze

#308047