Program likwidacji barier rozwoju Polski

Obrazek użytkownika R.Zaleski
Kraj

WSTĘP
Są to propozycje na najbliższych kilka lat. Ich celami jest zwiększenie efektywności działania państwa, co za tym idzie gospodarki, zwłaszcza finansów. Pośrednio rozwiązanie problemów demograficznych, biedy, świadomości społecznej.
Propozycje te w większości zostały z powodzeniem wykorzystane w innych państwach (ich nazwy umieściłem w nawiasach). Nie mam ambicji na Nobla z ekonomii, ani na eksperymentowanie na narodzie. Są to głównie propozycje skopiowane z działań niewielkiej grupy krajów, które osiągnęły największe sukcesy na świecie w danych dziedzinach, dostosowane jednak do naszej kultury narodowej. Są tu też własne i krajowe pomysły. Choć wiele z nich nie jest z dziedziny ekonomii, która hamuje rozwój narodu, wszystkie mają na nią realny, decydujący wpływ. Nie jest to pełny ani ostateczny plan, choć podsumowuje moje dotychczasowe poszukiwania rozwiązań. Skupiłem się w nim na głównych barierach rozwoju.

Takich zmian nie dokona żadna istniejąca partia. Może ich jedynie dokonać nowa organizacja czy koalicja, która zdobędzie ponad 5% głosów w kolejnych wyborach i będzie współtworzyć koalicję rządową przejmując kilka kluczowych dla ich zrealizowania ministerstw.

BIUROKRACJA
1. Ograniczenie o 1/3 liczby urzędników (Łotwa teraz, w Nowej Zelandii 20 lat temu o 60%) w pierwszym roku i kolejne ograniczenia w latach następnych. Kierować nimi będą ludzie na podstawie kompetencji i dokonań, nie przynależności partyjnej. Jednocześnie wzrost płac i komputeryzacja, usieciowienie, przy równoczesnym uproszczeniu przepisów. Administracja zorganizowana na wzór Singapuru, z pomocą tamtejszych wyspecjalizowanych w sprzedaży państwom know how agencji. Ludzie zwolnieni z administracji państwowej znajdą pracę z odradzających się z powodu likwidacji barier rozwoju firmach.
2. Wejście do pierwszej dziesiątki w rankingach Doing Bussines w ciągu pierwszej kadencji (Gruzja skok o ok 100 pozycji w kilka lat). Powołanie wicepremiera ds uwolnienia gospodarki spod zbędnych przepisów, biurokracji. Realizowanie postulatów zgłoszonych do Komisji Przyjazne Państwo. Ostatnich latach brak jest postępu.

Rozpoczynanie Biznesu: 2008- 129 miejsce 2011 – 113 miejsce
Płacenie podatków (czas poświęcany na to i ich ilość) 2008- 125 miejsce 2011 – 121 miejsce
Otrzymanie pozwolenia budowlanego 2008- 156 miejsce 2011 – 164 miejsce
Zamykanie Biznesu: 2008- 88 miejsce 2011 – 81 miejsce
itd
Za największy problem dla prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, uznano „prawo podatkowe” a to się „udało” tylko kilku krajom na świecie. Nie chodzi tu o wysokość podatków, to też przeszkadza, tyle że mniej.
Są to najsilniejsze hamulce rozwoju gospodarczego Polski. Pełna ich likwidacja jest możliwa w ciągu kilku lat efektem będzie kilkuprocentowy wzrost gospodarczy. Koszty są praktycznie zerowe, zmiana prawa.

KORUPCJA
3. Radykalne, skokowe ograniczenie korupcji. Ograniczenie działań CBA jedynie do wielkich afer głównie na centralnych szczeblach zarządzania państwem i największych samorządów. Dodanie w nazwie (biuro ds wielkich afer korupcyjnych) Zwiększenie górnych kar za korupcję z obecnych 8-10 lat do 20 (USA). Skuteczna walka z korupcją zwiększy PKB o kilka procent rocznie (likwidacja podatku korupcyjnego). Wprowadzenie ustaw antymafijnych.
4. Obowiązkowe transmisje w internecie na żywo wszelkich spotkań komisji przetargowych oraz publikacja wszelkich dokumentów, w których wydawane są lub dzielone publiczne pieniądze (wyjątek służby specjalne itp.). Wprowadzenie budżetów partycypacyjnych.
5. Radykalne uproszczenie i doprecyzowanie prawa podatkowego, gospodarczego, budowlanego ( projekt Barszcza). Prawo ma być zrozumiałe dla każdego obywatela.
6. Deregulacja zawodów. Zasadą będzie, że studia wyższe uprawniają do wykonywania każdego kierunkowego zawodu.
7. Ustanowienie ławy przysięgłych w sądownictwie, powszechna wybieralność sędziów i prokuratorów okręgowych.
8. Zakaz istnienia monopolistycznych korporacji zawodowych i obowiązkowej przynależności doń.
9. Reklamowe kampanie antykorupcyjne i stała informacja o jej szkodliwości.

FINANSE

10. Opracowanie planu awaryjnego na wypadek bankructwa Polski.
11. Odejście od polityki niszczenia, do polityki ochrony SKOK, umożliwienie im działania we wszelkich obszarach, na których działają tego typu kasy na świecie i zapewnienie optymalnych warunków rozwoju. Nie pozbywanie się więcej udziałów państwa w PKO BP. Podobnie pozostawienie we własności państwa innych przedsiębiorstw kluczowych dla jego bezpieczeństwa (też finansowego) w czasie kryzysów.
12. Dążenie do przekształcenia Polski w regionalne centrum finansowe, łącznik pomiędzy wschodem a zachodem.
13. Pozostawienie OFE. Ograniczenie ich prowizji do stawek rynkowych, wprowadzenie realnej konkurencji pomiędzy nimi (Chile). Wprowadzenie zasady, że pieniądze w OFE są prywatną własnością właściciela konta, z ograniczonym prawem dysponowania nimi do wieku emerytalnego. Państwo nie ma prawa tych pieniędzy ruszyć.
14. Likwidacja deficytu budżetowego, poprzez ograniczenie wydatków państwa (Estonia). Stałe dążenie do ograniczenie długu państwa do zera. Zakaz zadłużania przyszłych pokoleń bez ich zgody.
15. Obniżenie podatków na alkohol i papierosy w celu ograniczenia przemytu i zwiększenia dochodów krajowych firm i państwa.
16. Skuteczne opodatkowanie wielkich ponadnarodowych banków i sieci handlowych, obecnie praktycznie nieopodatkowanych, w przeciwieństwie do krajowego handlu.(Węgry)
17. Stopniowe obniżanie podatków w miarę wzrostu wpływów państwa. Zwłaszcza ZUS. Dążenie do likwidacji podatku dochodowego.
18. Prorodzinna polityka podatkowa. Zasada, że większa liczba dzieci (przyszłych podatników) praktycznie zwalnia rodzinę o średnich dochodach z podatku.(Węgry)
19. Likwidacja wszelkich monopoli w gospodarce, poza naturalnymi. Zapewnienie istnienia konkurencji we wszelkich dziedzinach gospodarki.

DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA
20. Referendum krajowe po zebraniu 0,5 mln podpisów - wynik jest wiążący dla państwa. Podobnie z referendami lokalnymi i samorządami. Możliwość odwołania w referendum każdego urzędnika państwowego i samorządowego.
21. JOW w samorządzie i wyborach do sejmu.
22. Brak konieczności wcześniejszego niż w dniu wydarzenia zgłaszania organizacji niewielkich wieców, nie powodujących problemów komunikacyjnych oraz tych związanych z wyjątkowymi, nagłymi wydarzeniami.
23. Budżety partycypacyjne.
24. Bon oświatowy na część kosztów nauki dzieci.

INTERNET
25. Wprowadzenie głosowania przez internet we wszystkich wyborach lokalnych i centralnych oraz referendach, także prowadzenie tą drogą konsultacji społecznych w sprawach nowych ustaw.
26. Całkowicie bezpłatny dla odbiorców- finansowany z podatków (o niewielkiej szybkości) internet na terenie całego kraju. Doprowadzenie do „zinternetyzowania” 100% ludności (Islandia jest w 98%), bezpośrednio lub w ostateczności pośrednio, przez biblioteki itp.
27. Stanie się światowym liderem w e-administracji (e-government). Komunikacja mailowa, Skype itp – urząd obywatel. Wyrabianie i przesyłanie dokumentów (dowód rejestracyjny, prawo jazdy itp. pocztą)
28. Internetowy monitoring lokali wyborczych i tych w których liczy się głosy.
29. Nihil Nowi dla internautów. Tzn brak jakichkolwiek nowych rozwiązań w prawie internetu, bez ich zgody.

KOMUNIKACJA
30. Umożliwienie budowania całkowicie prywatnych autostrad, linii metra (Dubaj), kolei miejskich, gazociągów itp.
31. Połączenie autostradami głównych miast Polski.
32. Upaństwowienie w jednej firmie całej infrastruktury kolejowej (tory itp. ale nie pociągi). Pełne uwolnienie konkurencji na torach.(UK) Zwiększenie wpływu prezydentów wielkich miast na infrastrukturę kolejową w ich obrębie i okolicach.
33. Odbudowa towarowej komunikacji wodnej.
34. Nowy ład medialny. Z technicznie możliwych 100 telewizyjnych kanałów cyfrowych, miń 50 ma zostać bezpłatnych, 50 kolejnych pasm sprzedanych na aukcji. Wśród pierwszej 50 powstać musi minimum 10 programów informacyjnych, reprezentujących różne opcje polityczne i światopoglądy, których właściciele nie mogą mieć ze sobą żadnych powiązań. Muszą powstać też kanały poświęcone kulturze głównie narodowej, religii, historii, ekonomii, prezentujące organizacje społeczne. Cześć z nich, działająca pro publico bono, musi być dotowana przez państwo. Nowa ustawa medialna ma wprowadzić kary za prowadzenie szkodliwych dla państwa i społeczeństwa akcji dezinformacyjnych, udowodnionych przez sądy. O ile takie akcje prowadzone są przez zagraniczne ośrodki, kary powinny być jak za dywersję. Procentowy udział w mediach krajowych, będący w posiadaniu właścicieli znajdujących się poza granicami kraju, musi być ograniczony. Podobnie jak ich koncentracja w poszczególnych krajach. Uczciwe, obiektywne, różnorodne media są bezwzględnym warunkiem możliwości rozwoju naszego społeczeństwa i państwa. One są wzrokiem i słuchem narodu.

ARMIA
35. Utrzymanie wydatków na armię regularną na poziomie 2% PKB.
36. Powołanie powszechnej obrony narodowej na wzór Szwajcarii.

ZASOBY NATURALNE
37. Ze względu na posiadane złoża gazu i ropy łupkowej niesprzedawanie przemysłu petrochemicznego i gazowego. Zapewnienie wpływów państwa na poziomie 70% wartości wydobywanych kopalin, nie ok. 10% jak to jest obecnie. Niedopuszczenie do zatrucia wód głębinowych ani powierzchniowych, ziemi i powietrza na skutek wydobycia gazu i ropy łupkowej.
38. Tworzenie, strategicznie wspierane przez państwo, ekologicznych metod wykorzystywania węgla kamiennego, głównie podziemne zgazowywanie, wykorzystanie wód geotermalnych i innych własnych zasobów.
39. Lasy zajmujące ¼ powierzchni kraju są własnością narodu, nie rządów. Decyzje w sprawie ich własności mogą być podejmowane tylko przez referendum. Obowiązkiem leśników jest znaczne rozszerzenie działalności rekreacyjnej i dbanie o walory krajobrazowe lasów.

KULTURA
40. Wsparcie dla tradycyjnej polskiej kultury, Kościoła Katolickiego jako podstaw zdrowego społeczeństwa.

POLITYKA ZAGRANICZNA
41. Dążenie do maksymalizacji korzyści z członkostwa, przygotowywanie się do wyjścia z UE w wypadku pogłębiania się kryzysu w niej.
42. Bezwzględna zasada, że polska konstytucja jest nadrzędna wobec aktów prawnych UE. Dążenie do radykalnej reformy, restrukturyzacji UE mające na celu ograniczenie działań tej organizacji międzynarodowej do niezbędnie koniecznych. Bezwzględny antyfederalizm. Obliczenie kosztów i zysków udziału w niej, podjęcie dyskusji nad tym tematem.
43. Integracja i ścisła współpraca z sąsiadami bliższymi i dalszymi, z tymi słabszymi od nas. Utworzenie organizacji międzynarodowej w tym celu.

ROLNICTWO
44. Strategiczny kierunek na rolnictwo ekologiczne i naturalne, nastawione głównie na eksport.
45. Całkowity zakaz upraw GMO. Wycofanie się z importu pasz GMO. Wycofanie zabijających masowo pszczoły (niezbędne w procesie powstawania 1/3 żywności) preparatów chemicznych.

NARKOMANIA
46. Depenalizacja narkomanii w celu niedopuszczenia do jej umasowienia. (Holandia, Portugalia). Jednocześnie stała, masowa akcja uświadamiająca szkodliwość narkotyków, w tym tzw „lekkich” i inne działania przeciwdziałające rozwojowi narkomanii, ograniczające szkody. Kary za promowanie narkotyków.

Szerzej:

Finanse/podatki
http://romanzaleski.salon24.pl/236542,rzeczywistosc-prosi-rostowskiego-o-pilny-kontakt
http://romanzaleski.salon24.pl/217678,system-podatkowy
http://romanzaleski.salon24.pl/215121,vincent-w-sejmie
http://romanzaleski.salon24.pl/229638,obciac-wydatki-rzadu-o-25
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/7661,balcerowicz-rostowski-i-moje-pieniadze
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/47946,poznac-rostowskiego-po-smiechu-jego

Wysprzedaż majątku narodowego
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/8561,zadnego-przejadania-lotosu-i-pko-bp
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/10965,lotos-gierek-a-tusk
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/21350,co-by-tu-jeszcze-stracic
http://romanzaleski.salon24.pl/222464,sepy-kraza-nad-ofe

Ogólnie reformy
http://niepoprawni.pl/blog/2334/singapur-sprawa-polska-i
http://niepoprawni.pl/blog/2334/singapur-sprawa-polska-ii
http://romanzaleski.salon24.pl/220087,m-laar-na-premiera
http://romanzaleski.salon24.pl/223057,polska-sa
http://romanzaleski.salon24.pl/235336,polska-nowoczesna-inaczej
http://romanzaleski.salon24.pl/227177,polskie-bagno
http://romanzaleski.salon24.pl/227580,polskie-bagno-uzupelnienie
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/46721,obyscie-mieli-konskie-zdrowie

Korupcja systemowa
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/63293,ukradli-juz-wszystko-gestsze-od-powietrza
http://romanzaleski.salon24.pl/264515,medialnalna-okupacja
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/15416,kaminski-wroc
http://niepoprawni.pl/blog/2334/antykorupcja-w-polsce-%E2%80%93-okres-rozbiorowy
http://romanzaleski.salon24.pl/245015,swietlana-przyszlosc-korupcji-w-polsce
http://niepoprawni.pl/blog/2334/jest-stadion-na-miare-naszych-mozliwosci
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/64753,autostrady-do-wymiany
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/57372,kto-nam-buduje-autostrady

Kto, jak to może zmienić?
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/18933,polskopoglad
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/63907,prawicowa-blogosfera-wczoraj-dzis-jutro
http://romanzaleski.salon24.pl/265354,blogerska-partyzantka
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/15687,strategia-opozycji-media-prawicowe-ne
http://niepoprawni.pl/blog/2334/kongres-nowej-prawicy
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/15516,strategia-opozycji-pis
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/16845,strategia-opozycji-pozaparlamentarnej
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/29875,byl-wybor-beda-konsekwencje
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/27850,po-czy-demokracja
Dał nam przykład ...
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/30749,lekcja-orbana
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/41126,wygrac-jak-hiszpanie
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/1093,tea-party-patriots-a-polscy-patrioci
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/62018,zjednoczona-opozycja-na-ukrainie

Analizy obecnego systemu – od ogółu ...
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/62942,nasza-wirtualna-demokracja
http://niepoprawni.pl/blog/2334/zapobiegawczy-autorytaryzm
http://niepoprawni.pl/blog/2334/realny-system-polityczny-polski
http://romanzaleski.salon24.pl/290920,putinizm-a-tuskizm
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/36703,czy-rzadzi-nami-nowa-mafia
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/36847,czy-rzadzi-nami-nowa-mafia-cz-ii
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/30644,demordkracja
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/64408,geneza-wyborow-z-4-06-1989
do szczegółu
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/15064,strategia-wladzy-6-00
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/24554,czy-po-pozwie-the-economist
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/10684,kongres-republikanski-raport-o-stanie-panstwa
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/7926,kupuje-w-biedronce-jestem-ubogi
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/253,dlaczego-donald-tusk-powinien-podac-sie-do-dymisji
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/24220,huragan-vincent-dzis-w-sejmie
http://romanzaleski.salon24.pl/235054,kongres-ruchu-poparcia-p-ota-lemingowata-polska
http://romanzaleski.salon24.pl/246217,videokracja-wloska-i-polska
http://romanzaleski.salon24.pl/254474,w-poszukiwaniu-zaginionych-glosow
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/54919,za-2-miesiace-kolejna-katastrofa-kolejowa
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/47112,caloroczny-nfz-jednodniowy-owsiak

Możliwe bankructwo kraju
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/20038,rok-2014-bankructwo-polski
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/36268,a-dlugi-rosly-rosly
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/17898,wczoraj-grecja-i-bialorus-a-kiedy-polska
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/18573,kolejne-bankructwo-argentyny
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/18650,bankructwo-zielonej-wyspy
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/21509,rostowski-udaje-dzis-greka
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/20464,co-robic-by-zatrzymac-katastrofe-finansow
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/30684,okoliczni-bankruci

Polityka zagraniczna/UE
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/42824,wiecej-europy-ja-zniszczy
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/10684,kongres-republikanski-raport-o-stanie-panstwa
http://romanzaleski.salon24.pl/230983,kondominium-czy-dominium-co
http://romanzaleski.salon24.pl/233169,gazowe-dozywocie
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/43899,dwa-bieguny-ue-anglia-i-polska

Media
http://romanzaleski.salon24.pl/241545,jezyk-wroga
http://romanzaleski.salon24.pl/238291,media-mordercy
http://romanzaleski.salon24.pl/264515,medialnalna-okupacja
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/41570,afera-media-politycy

Kultura
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/67013,polska-b-to-polska-a-polska-a-to-polska-b
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/275,lemingi-z-dzien-bez-smolenska
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/16290,polska-kultura-polityczna-teraz-i-300-lat-temu
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/20285,10-07-11-w-komentarzach-gazeta-pl

Rolnictwo
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/21975,gmo-czy-natura
http://romanzaleski.nowyekran.pl/post/25801,ubral-sie-diabel-w-ornat-i

Narkomania
http://niepoprawni.pl/blog/2334/palikot-narkotyki-tak-polskosc-nie
http://niepoprawni.pl/blog/2334/sadzic-palic-zalegalizowac-0

Brak głosów

Komentarze

Mimo odwoływania się do sądów, brakuje mi tutaj dzału "deratyzacja sądownictwa"

Vote up!
0
Vote down!
0
#271455

Ława przysięgłych załatwia problem.

Vote up!
0
Vote down!
0
#271682