Ci bez honoru i nie wiedzący, co to jest za zwierz, bo i skąd?

Obrazek użytkownika obiboknawlasnykoszt@tlen.pl
Historia

To są ci bez honoru i nie wiedzący co to jest ten honor, bo i skąd mieli by wiedzieć.
Przecież z mlekiem czerwonym od moskiewskiej krowy jego się nie wyssie, prawda?

Jawni agenci PPR i PZPR, czyli pachołki Moskwy i Stalina, którzy działali na rzecz funkcjonowania PRL, jako jej współzarządzający i byli odpowiedzialni za prześladowania żołnierzy i funkcjonariuszy Polskiego Państwa Podziemnego i Opozycji Niepodległościowej. PZPR - "Płatni Zdrajcy Pachołki Rosji" oświadczył w swoim czasie Leszek Moczulski w Sejmie III Rzeczpospolitej - tłumacząc literowy skrót Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zdanie to wymaga refleksji. Istotnie, należy stwierdzić, że Polska Partia Robotnicza i utworzona w roku 1948 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza zostały powołane z woli Stalina, jako agenturalne organizacje mające zabezpieczać na terenie Polski jego interesy, panowania komunistów Związku Radzieckiego. Polska Rzeczpospolita Ludowa powstała w wyniku manipulacji Stalina, poprzez agenturalne twory takie jak Związek Patriotów Polskich, PKWN, Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, sfałszowane wybory. PRL dziecko Stalina, przetrwało przez 45 lat. Lat ogłupiającej propagandy, lat działalności kilku pokoleń Polaków. Czy zatem PRL i rządząca nim PZPR były cały czas, również po śmierci Stalina, tworem agenturalnym. Są wyraźne przesłanki, żeby na to odpowiedzieć - tak. Świadczą o tym "Notatki robocze" z posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR z 1981 roku opublikowane w książce generała Pawłowa "Byłem rezydentem KGB w Polsce". Z dokumentów tych wynikają relacje między Jaruzelskim o Kanią a ich sowieckimi mocodawcami. Oni to byli wzywani przez swoich radzieckich mocodawców, którzy żądali podpisania i wprowadzenia w życie wydawanych poleceń. Spotkania te miały charakter tajny - konfidencjonalny, poza wszelkim protokołem. Oto przykład zapisu posiedzenia Biura Politycznego KC PZPR z dnia 09.04.1981 roku. Referuje Andropow szef KGB "Zgodnie z porozumieniem z polskimi towarzyszami, wyjechaliśmy z tow. Ustinowem do Brześcia i tam nie opodal Brześcia, w wagonie odbyło się nasze spotkanie. Spotkanie zaczęło się o 9 wieczorem i zakończyło się o 3 w nocy, żeby się nie wydało, że polscy towarzysze dokądkolwiek wyjeżdżali". Dalej Andropow relacjonuje liczne przekazane instrukcje i tłumaczenia polskich towarzyszy. Znajduje się tam poniższy akapit:

" Projekt dokumentu o wprowadzeniu stanu wojennego został z pomocą naszych towarzyszy przygotowany i trzeba te dokumenty podpisać. Polscy towarzysze mówią: jakże możemy podpisywać te dokumenty, przecież trzeba przeprowadzić je przez Sejm itd. My mówimy, że żadnego przeprowadzania przez Sejm nie trzeba, to dokument według którego będziecie działali, kiedy będziecie wprowadzać stan wojenny, a teraz trzeba osobiście, Kania i Jaruzelski podpisać go, abyśmy wiedzieli, że zgadzacie się z tym dokumentem, a wy będziecie wiedzieli, co trzeba robić w czasie stanu wojennego... Wówczas po naszych wyjaśnieniach tow. tow. Kania i Jaruzelski powiedzieli, że 11 kwietnia rozpatrzą i podpiszą ten dokument". Jak wiemy tow. Jaruzelski postąpił zgodnie z otrzymanym poleceniem, wprowadził stan wojenny bezprawnie, za co do dziś nie odpowiedział. Nie ulga jednak wątpliwości, że był agentem działającym na obce polecenie wbrew prawu, wykonując jego skryte instrukcje. Czy zatem wszyscy członkowie PZPR byli agentami. Na to pytanie trzeba odpowiedzieć - nie.

Poszczególne grupy Jawnych Współpracowników

Trwa ujawnianie Tajnych Współpracowników UB i SB, lustracja kandydatów i osób pokrzywdzonych. Tej akcji nadaje się rangę rozliczenia z PRL - em. Jest to o tyle nieprawdziwe, że nie Tajni Współpracownicy tworzyli system zniewolenia Polaków, podporządkowana Polski Związkowi Radzieckiemu. Polska jako PRL była w potrójnej niewoli, partii i ideologii komunistycznej oraz Związku Radzieckiego. To funkcjonariusze tej partii PPR a później PZPR, byli Jawnymi Współpracownikami, tworzącymi system zniewolenia. Należy stworzyć listę tych Jawnych Współpracowników, w zakresie trzech grup o szczególnym znaczeniu historycznym:

- Działacze najwyższego szczebla partyjnego i rządowego, którzy jako Jawni Współpracownicy często bezpośredni agenci tworzyli totalitarny PRL w latach 1944 -1989.

- Funkcjonariusze służby terroru, którzy w ramach UB i SB zwalczali uczestników II wojny światowej - Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy AK, NSZ, BCH, uczestników II Konspiracji i polskiego ruchu niepodległościowego lat 1956-1989.

Do tej grupy - Jawnych Współpracowników należy zaliczyć również prokuratorów i sędziów, którzy oskarżając i osądzając, mordowali i niszczyli patriotów polskich.

- Wreszcie, trzecią grupę stanowiący aktualnie działający politycy, co do których zachodzi podejrzenie, że przez pełnione funkcje w PZPR i instytucjach państwowych, zaangażowani byli w tworzenie systemu totalitarnego PRL i jako Jawni Współpracownicy, ponoszą za niego odpowiedzialność.

Działacze najwyższego szczebla partyjnego i rządowego oskarżeni są:

o kierowanie działaniami podporządkowującymi Naród Polski:

- Związkowi Radzieckiemu,

- Partii Komunistycznej,

- Ideologii Marksistowsko - Leninowskiej.

Dotyczy to kierowania zbrodniczymi działaniami, w których mordowani, więzieni i prześladowani byli Polacy:

- prowadzonymi w toku wojny obronnej, przeciwko zainstalowaniu - PRL, w której wymordowano, więziono lub prześladowano tysiące funkcjonariuszy Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy AK i innych formacji I i II Konspiracji,
- krwawego stłumienia Powstania Poznańskiego w czerwcu 1956 r.,
- brutalnego tłumienia demonstracji studenckich w 1968 r.,
- krwawego stłumienia Powstania na Wybrzeżu w 1970 r.,
- wojny wydanej - Polsce tzw., "Wojnę Polsko - Jaruzelskiej" w 1981 r., przelanej krwi, więzieniami i internowaniami.

Najcięższe zbrodnie zostały popełnione w latach 1944 - 1956.
Ale również w okresie 1956 - 1989 - PRL była totalitarnym państwem podporządkowanym ZSRR, poprzez działania kierowniczego aktywu PZPR.

Są to:
1. Bolesław Bierut
2. Władysław Gomułka
3. Edward Gierek
4. Edward Ochab
5. Stanisław Kania
6. Wojciech Jaruzelski
7. Kazimierz Barcikowski
8. Józef Cyrankiewicz
9. Henryk Jabłoński
10. Mieczysław Jagielski
11. Franciszek Jóźwiak
12. Zenon Kliszko
13. Stanisław Kociołek
14. Grzegorz Korczyński
15. Mieczysław Moczar
16. Edward Osóbka Morawski
17. Józef Pińkowski
18. Stanisław Popławski
19. Mieczysław Rakowski
20. Adam Rapacki
21. Konstanty Rokosowski
22. Florian Siwicki
23. Włodzimierz Sokorski
24. Marian Spychalski
25. Jerzy Urban
26. Helena Wolińska
27. Aleksander Zawadzki
28. Michał Rola Żymierski

Funkcjonariusze UB i SB, pracownicy aparatu sądowniczego, prokuratury i sędziowie, za co ponoszą odpowiedzialność - czego są winni:

Jako komuniści, członkowie PPR a później PZPR, prowadzili zbrodnicze działania obejmujące:

- w latach 1944 - 1956:

- krwawe mordy na żołnierzach i funkcjonariuszach Polskiego Państwa Podziemnego,
- sędziowie i prokuratorzy zbrodnie sądowe, sądowe morderstwa,
- nieludzkie tortury, spośród czterdziestu dziewięciu maltretacji i tortur, którym go poddano, oficer AK Kazimierz Moczarski wymienił między innymi:

1) bicie pałką gumową specjalnie uczulonych miejsc ciała (np. nasady nosa, podbródka i gruczołów śluzowych, wystających części łopatek itp.);

2) bicie batem, obciągniętym w tzw. lepką gumę, wierzchniej części nagich stóp - szczególnie bolesna operacja torturowa;

3) bicie pałką gumową w pięty (seria po 10 uderzeń na piętę - kilka razy dziennie);

4) wyrywanie włosów ze skroni i karku (tzw. podskubywanie gęsi), z brody, z piersi oraz z krocza i narządów płciowych;

5) miażdżenie palców między trzema ołówkami (wskutek tego "zabiegu" dwukrotnie zeszło mi sześć paznokci);

6) przypalanie rozżarzonym papierosem okolicy ust i oczu;

7) przypalanie płomieniem palców obu dłoni;

8) zmuszanie do niespania przez okres 7 - 9 dni, drogą "budzenia" więźnia, który stał w mroźnej celi uderzeniami w twarz, zadawanymi przez dozorującego urzędnika byłego MBP; metoda ta nazywana przez oficerów śledczych "plażą" lub "Zakopanem", wywołuje półobłąkańczy stan u więźnia i wywiera zaburzenia psychiczne, powodujące widzenia barwne i dźwiękowe, zbliżone do odczuwanych po spożyciu peyotlu lub meskaliny (cyt. za K. Moczarski "Piekielne śledztwo", "Odrodzenie", 21 stycznia 1989 r.).

Zamordowali takich wspaniałych żołnierzy AK - jak generał Fieldorf - Nil, rotmistrz Pilecki, oficerów wileńskiego okręgu AK, legendarnego dowódcę KWP - Losy Stanisława Sojczyńskiego i tysiące innych. W komunistycznych więzieniach zmarli miedzy innymi, przewodniczący RJN Kazimierz Pużak, dowódca wileńskiego okręgu AK płk Krzyżanowski, obaj więzieni uprzednio w sowieckich łagrach.

W latach 1956 - 1989,
- realizowali dyrektywy PZPR w zwalczaniu ruchów niepodległościowych i izolacji kraju od emigracji,
- popełnienie szeregu morderstw z najbardziej znanym ks. Jerzego Popiełuszki,
- realizacja Stanu wojennego, osadzając tysiące Polaków w obozach internowania i więzieniach,
- zwalczała kościół nie cofając się przed działalnością kryminalną,
- wykorzystywała sądownictwo poprzez komunistycznych prokuratorów i sędziów, wykonujących przestępstwa prawne,
- zdeprawowali tysiące ludzi, tworząc system "tajnych współpracowników", służąc swoim jawnym partyjnym mocodawcom.

Resort Bezpieczeństwa Publicznego (lipiec 1944 -grudzień 1944)
Panowanie Bolesława Bieruta

STANISŁAW RADKIEWICZ
MIECZYSŁAW MIETKOWSKI
ROMAN ROMKOWSKI
TEODOR DUDA
JAN SNIGIR
MIKOŁAJ ORECHWA
ALEKSANDER NIKOLENKO
HANNA WIERBŁOWSKA
WŁODZIMIERZ ZA
STEFAN SOBCZAK

Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (styczeń 1945 - grudzień 1954)
Panowanie Bolesława Bieruta

STANISŁAW RADKIEWICZ - Minister
]ROMAN ROMKOWSKI - V-ce Minister
MIECZYSŁAW MIETKOWSKI - V-ce Minister
HENRYK WACHOWICZ - V-ce Minister
KONRAD ŚWIETLIK - V-ce Minister
WACŁAW LEWIKOWSKI - V-ce Minister
JAN PTASIŃSKI - V-ce Minister

Dyrektorzy departamentów MBP

STEFAN ANTOSIEWICZ
ADAM GAJEWSKI
WACŁAW KOMAR
JULIA BRYSTIGIER(BRYSTYGIER)
JÓZEF CZAPLICKI
WALENTY CZYSLER
FAUSTYN GRZYBOWSKI
TEODOR DUDA
HIPOLIT DULJASZ
ANATOL FEJGIN
BOLESŁAW GALCZEWSKI
ROMAN GARBOWSKI
ANTONI BOŃSKI
ARTUR JASTRZĘBSKI
ANATOL JEGLINSKI
JÓZEF KRATKO
DAGOBERT JERZY ŁAŃCUT
JÓZEF MROZEK
ALEKSANDER NIKOLENKO
MIKOŁAJ ORECHWA
STANISŁAW PIZŁO
JÓZEF ROŻANSKI
LEON RUBINSZTEIN
JERZY SIEDLECKI
WITOLD SIENKIEWICZ
LUDWIK SIELICKI
JAN SZEWCZYK
JAN SNIGIR
MICHAŁ TABORYSKI
JAN TATAJ
KAROL WIĘCKOWSKI
ALEKSANDER WOLSKI-DYSZKO
JAN ZABAWSKI
GRZEGORZ KORCZYŃSKI
MIECZYSŁAW MOCZAR

Prawnicy i funkcjonariusze wpółuczestniczący w aresztowaniu i skazaniu por Czaplickiego

18 marca 1963 r, po 18 latach ukrywania się pod zmienionym nazwiskiem został aresztowany por. Czesław Czaplicki żołnierz AK i NSZ.
Został skazany na 10 lat więzienia, po uwzględnieniu amnestii, na 5 lat, które w całości odsiedział.

W prześladowaniu tego wybitnego patrioty udział wzięli:

- Kierownik Wydziału Operacyjnego Wojewódzkiej Komendy MO w Warszawie mjr Jarochowicz,

- oficer śledczy - Rataj,

- wiceprokurator wojewódzki Rataj,

- prokurator oskarżyciel J. Strojecki - zażądał kary śmierci,

- por Adamczyk,

- por Zdebski,

- por Izdebski,

Funkcjonariusze SB:

- Henryk Wyszomirski

- Stefan Rogowski

- Wacław Radomski

- Franciszek Grabowski.

Sędziowie - przewodniczący Z. Ambroziewicz

Ławnicy - J. Futka, E. Sabociński

– wydali wyrok 15 lat więzienia, zmniejszony przez Sąd Najwyższy do 10 lat.

Odsiedzenie pełnych 5 lat nadzorowali:

Mieczysław Moczar i Bronisław Ostapczuk.

Szczególnie haniebną rolę w relacjonowaniu procesu w "Prawie i Życiu" odegrał Stanisław Podemski.

Trzydzieści lat później 18 lutego 1995 r. Stanisław Podemski otrzymał "Złote Paragrafy Prawa i Życia" - za wybitne zasługi w służbie prawa Rzeczypospolitej i sprawiedliwe traktowanie jej obywateli.

21.01.1997 r. Sąd Apelacyjny ogłosił...

Postanowienie unieważniające w całości wyroku Sądów dla województwa warszawskiego i Sądu Najwyższego z 1964 r. Sygn. akt II Akz z 932/96. (wszystkie dane wg książki Czesława Czaplickiego "Poszukiwany listem gończym" - Wydawnictwo NORTON www.norton.pl.).

Tak wygląda lista funkcjonariuszy, związana ze skazaniem jednego z żołnierzy Polskiego Państwa podziemnego, za panowania Gomułki w 1963 - 1964 r.

Był to moment zmiany warty.

W 1964 r. zostali zatrzymani i rozpoczął się proces mecenasa Karola Głogowskiego i inż. Zawistowskiego, z nowej po 1956 r. powstałej opozycji demokratycznej.

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1971 - październik 1981

MINISTROWIE:

FRANCISZEK SZLACHCIC
WIESŁAW OCIEPKA
STANISŁAW KOWALCZYK
WICEMINISTROWIE
MARIAN JANICKI
ADAM KRZYSZTOPORSKI
RYSZARD MATEJEWSKI
MIROSŁAW MILEWSKI
TADEUSZ PIETRZAK
HENRYK PIĘTEK
WŁADYSŁAW POŻOGA
HENRYK SŁABCZYK
BOGUSŁAW STACHURA
KONRAD STRASZEWSKI

DYREKTORZY DEPARTAMENTÓW I BIUR

WŁADYSŁAW CIASTOŃ
JÓZEF CHOMĘTOWSKI
MIECZYSŁAW GLANC
ZENON GOROŃSKI
BONIFACY JEDYNAK
ANDRZEJ KALINOWSKI
STANISŁAW KOŃCZEWICZ
LECH ANTONI KRAWCZYK
KAZIMIERZ KRAWCZYK
MIKOŁAJ KRUPSKI
TADEUSZ KWIATKOWSKI
STANISŁAW ŁYSZKOWSKI
STANISŁAW MORAWSKI
KAZIMIERZ PIOTROWSKI
WŁADYSŁAW PROSAREK
ZDZISŁAW SAREWICZ
STANISŁAW SIEDLECKI
JAN SŁOWIKOWSKI
STEFAN STOCHAJ
RYSZARD WÓJCICKI
JAN ZABAWSKI
WŁODZIMIERZ ZABAWSKI

WICEDYREKTORZY DEPARTAMENTÓW I BIUR

JANUSZ ALTRYCH
ADAM BARSZCZEWSKI
JAN BATOR
KAZIMIERZ CHOCISZEWSKI
NEMENIUSZ CZUBACKI
STANISŁAW DEREŃ
JÓZEF DURAJ
MIECZYSŁAW FEDYNA
TADEUSZ GARDECKI
MACIEJ GOŁĘBIOWSKI
STANISŁAW GRONIECKI
LESZEK GUZIK
STANISŁAW HERMELIŃSKI
ZDZISŁAW JAWORSKI
BOGUSŁAW JĘDRZEJCZYK
ZYGMUNT KNYZIAK
TADEUSZ KOSMA MIECZYSŁAW KOWALSKI
WŁODZIMIERZ KRUSZYŃSKI
FELIKS KUBICA
CZESŁAW KURPIAS
DIONIZY MACIAK
ROMUALD MICHNIEWICZ
STEFAN MISZEWSKI
ALEKSANDER MUSZYŃSKI
ZDZISŁAW NOWAKOWSKI
STEFAN OLEJARZ
HENRYK PACHÓWKA
KAZIMIERZ PACIOREK
KAZIMIERZ PASKUDZKI
KAROL PAWŁOWICZ
JÓZEF PIELASA
ADAM PIETRUSZKA
ZENON PŁATEK
ZBIGNIEW POCHEĆ
ROMUALD POPOWSKI
KAZIMIERZ PROŚNIAK
STAFAN RAPAŁO
KAZIMIERZ RÓŻAŃSKI
EUGENIUSZ RUSEK
JÓZEF SASIN
MARIA SITARZ
SŁAWOMIR SKWIERCZYŃSKI
STANISŁAW SMOLNIK
JACEK SOSNOWSKI
ANDRZEJ SROKA
HIPOLIT STARSZAK
FELIKS SOLARSKI
WACŁAW SZARSZEWSKI
BOGUSŁAW SZCZEPANIAK
TADEUSZ SZCZYGIEŁ
JERZY TOMASZEWSKI
ZDZISŁAW TUROWSKI
HENRYK WALCZYŃSKI
TADEUSZ WALICHNOWSKI
CZESŁAW WIEJAK
GRZEGORZ WITKOWSKI
WALDEMAR WOŁPIUK
TADEUSZ WOSIŃSKI
ANTONI WRÓBLEWSKI
ZBIGNIEW WYPARŁO
WIESŁAW ZAJDA
HENRYK ŻMIJEWSKI

FUNKCJONARIUSZE SB OKRESU sowieckiej matrioszki polskojęzycznego zbrodniarza i bandyty ze Śmierszy, NKWD i IW Wolskiego vel JARUZELSKIEGO

CZESŁAW KISZCZAK - sowiecka matrioszka, polskojęzyczny zbrodniarz i bandyta z plutonów egzekucyjnych, także ich dowódca - MINISTER i podlegli mu zbrodniarze i bandyci w polskich mundurach sowieckiego pochodzenia jak ich szefowie.

WICEMINISTROWIE

WŁADYSŁAW CIASTOŃ
LUCJAN CZUBIŃSKI
HENRYK DANKOWSKI
ANDRZEJ GDULA
ADAM KRZYSZTOPORSKI
TADEUSZ PIETRZAK
WŁADYSŁAW POŻOGA
ZBIGNIEW PUDYSZ
BOGUSŁAW STACHURA
CZESŁAW STASZCZAK KONRAD STRASZEWSKI
STANISŁAW ZACZKOWSKI

SZEFOWIE SŁUŻB

JERZY KARPACZ
ZDZISŁAW SAREWICZ
STEFAN STOCHAJ

ZASTĘPCY SZEFÓW SŁUŻB

MIECZYSŁAW CHĘCIŃSKI
MACIEJ GOŁĘBIOWSKI
STANISŁAW GRONIECKI
ZBIGNIEW JABŁOŃSKI
LESZEK LAMPARSKI
ZBIGNIEW POCHEĆ
JAN SŁOWIKOWSKI
JAN STRYCHARSKI
JERZY TOMASZEWSKI
ZDZISŁAW WEWER
CZESŁAW WIEJAK

Działania funkcjonariuszy na szczeblu operacyjnym:

Wg artykułu "Wprost" z 22.05.2005 r. "Stasi i SB przyjaciółki dwie". Płk Hipolit Starszak dyrektor Biura Śledczego MSW (obecnie dyrektor spółki Urma, wydającego tygodnik Jerzego Urbana) - uruchamiał wielką zmowę policyjno - prokuratorską, przeciwko ruchowi Oaz prowadzonemu przez ks. Franciszka Blachnickiego. Jego dyrektywy realizował prokurator Czesław Jarosławski.

Aktualnie działający politycy tzw. lewicy postkomunistycznej, zaangażowani uprzednio w PZPR w realizację kierowniczej roli partii są winni tego:

- że jako funkcjonariusze PZPR działali na rzecz zniewolenia Narodu Polskiego przez Związek Radziecki, Partię Komunistyczną i ideologią marksistowsko - leninowską,
- współdziałali w zbrodniczej akcji dezinformacji, szkalowania i przemilczania zbrodni popełnionej na Polakach i wypaczania współczesnej historii Polski, wynikającej z bohaterstwa Polaków,
- dotyczy to w szczególności Zbrodni Katyńskiej, nieudzielenie pomocy Powstaniu Warszawskiemu, Paktu Ribbentrop - Mołotow i agresji radzieckiej na Polskę oraz zbrodni komunistycznych popełnionych w latach
1945 - 1956,
- byli wrogami niepodległościowego zrywu Polaków w okresie "Solidarności", pozostając w PZPR - poparli i współuczestniczyli w zbrodni Stanu Wojennego, jeszcze przy Okrągłym Stole liczyli, że wykpią się ustępstwami i ocalą PRL,
- po roku 1989 - podjęli zorganizowaną działalność mającą na celu zachowanie przywilejów, nadużyli zaufania społecznego, nazywając lewicą związek zawodowy byłych funkcjonariuszy PZPR, wykorzystując środki finansowe, w tym pożyczkę moskiewską, założyli struktury, które do państwa demokratycznego przeniosły mafijne działania w sferze propagandy i gospodarki,
- działaniami tymi przyczynili się do przeniesienia mafijnych struktur partii typu leninowskiego do warunków demokratycznych, można powiedzieć, że w jakimś stopniu udało im się podtrzymać zniewolenie narodu przez struktury partii komunistycznej, wykorzystując do tego 45 letnią indoktrynację społeczeństwa i przeniknięcie do jego struktur.
Można zastanawiać się nad indywidualnym udziałem winy w aspekcie różnych postawionych zarzutów poszczególnym członkom PZPR w odniesieniu do ich działalności w SdPR i SLD SDPiL czy poprzedniej PZPR. Ich postawa moralna jest jednak naganna, chociażby z uwagi na diametralną zmianę głoszonych poglądów z jednoczesnym zachowaniem PZPR-owskiego układu interesów.

Byli członkowie PZPR, którzy podjęli działalności w SdPR - SLD oraz SDPL. Lista obejmuje działaczy szczególnie prominentnych, których zajmowane stanowiska budzić mogą moralny sprzeciw. Jest to lista dalece niepełna.

1. Aleksander Kwaśniewski
2. Włodzimierz Cimoszewicz
3. Longin Pastusiak
4. Marek Belka
5. Jerzy Hausner
6. Leszek Miller
7. Józef Oleksy
8. Marek Borowski
9. Bogdan Lewandowski
10. Marek Sobotka
11. Ryszard Kalisz
12. Krzysztof Janik
13. Jerzy Czepułkowski
14. Jerzy Szmajdziński
15. Jerzy Jaskiernia
16. Tadeusz Iwiński
17. Krystyna Łybacka
18. Lech Nikolski
19. Jacek Piechota
20. Jerzy Szeliga
21. Janusz Zemke
22. Jacek Zdrojewski
23. Aleksandra Jakubowska
24. Marek Dyduch
25. Jerzy Jaskiernia
26. Grzegorz Kurczuk
27. Tomasz Nałęcz
28. Izabella Sierakowska
29. Ryszard Ulicki
30. Marek Wagner
31. Danuta Waniek

Godne przypomnienia ZA:
http://obiboknawlasnykoszt.blox.pl/html

Brak głosów

Komentarze

Jeśli chodzi o współczesne i żyjące jeszcze moskiewskie kanalie to gdzieś na szczycie listy należałoby umieścić Stanisława Cioska.

Vote up!
0
Vote down!
0
#305850

za zamulenie Niepoprawnych.
Wymieniać będziemy tych, co będą odgłowieni lub ususzeni.
Ruskie lubią takie ususzone gnijące ryby jadać do piwa.
Możemy zostać w związku z tym znaczącym eksporterem tego śmierdzącego ichniego rarytasu do piwa psującego się od głowy, bo mamy tego towaru w nadmiarze, prawda?

Obibok na własny koszt

Vote up!
0
Vote down!
0

Obibok na własny koszt

#305924

Wydaje mi się, że świetnym uzupełnieniem o tych kanaliach byłaby treść zaczerpnięta z książki autorstwa Henryka Pająka i Stanisława Żochowskiego pt. "Rządy zbirów 1940-1990", wyd. II, Retro, Lublin 1997. Choć można mieć pewne wątpliwości w udokumentowaniu niektórych opisanych w niej faktów, to w przekroju całej publikacji jest bardzo interersująca. 
Oczywiście nie robię reklamy autorom i wydawnictwu, ale można w niej znaleźć opis przestępczej działalności funków komunistycznego reżimu. Niektórzy z nich - może dlatego, że jeszcze żyją i w dodatku mają "parasol ochronny", - do dziś cieszą się wolnością i śmieją się w twarz tym, którzy chcieliby ich posadzić za kratami.

Jeśli Rzeczpospolita ma być (bo nie jest!) państwem prawa, to wydaje sie być koniecznością całkowite odcięcie od komunistycznych korzeni stanowisk władzy, - począwszy od sołtysa, a skończywszy na prezydencie RP.
Ale jak to zrobić? Chyba tylko poprzez bezkrwawy rewolucyjny przewrót.    

Pozdrawiam, Satyr

P.S. Zerknij Autorze na ostatnie zestawienie nazwisk. Czy nie dubluje się L.p. 15 z L.p. 25? Chodzi o bydlaka o imieniu i nazwisku Jerzy Jaskiernia.  
________________________ 
"I złe to czasy, gdy prawda i sprawiedliwość nabiera wody w usta".  
(ks.J.Popiełuszko)

Vote up!
0
Vote down!
0
#305857

Tobie - i wszystkim Twoim Czytelnikom - mogę polecić książkę Tadeusza Mołdawy "Ludzie władzy 1944-1991", PWN 1991. Nie znajdziesz tu opisów, życiorysów, wstrząsających faktów...
To po prostu rodzaj dość suchego, lapidarnego who is who nomenklatury peerelowskiej. Ale pod względem informacyjnym, rzecz nie do przecenienia...

Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#305862

Miałem taką książkę, którą kupiłem tylko dlatego, że była w niej opublikowana bardzo pokaźny zbiór ludzi PZPR, taka książka personalna działaczy partyjnych. Szukałem je w archiwum i nie znalazłem, bo gdzieś się zawieruszyła. Nie wyrzucam książek.
Opisze jej wygląd i okładkę książki - biała format około A-5, grubości około 3-3,5 cm, okładka biała napisy czarno czerwone.
Nie pamiętam kiedy była wydana czy przed czy po stanie wojennym - kupiłem bym mieć "książkę telefoniczną" z alfabetycznym wykazem tych czerwonych drani.
Jak będę kolejny raz przeglądał swoją bibliotekę oraz zbiory archiwalne, to może na nią trafię, bo warto byłoby ją zeskanować i upublicznić.
Polecana przez Ciebie książka Tadeusza Mołdawy "Ludzie władzy 1944-1991", PWN 1991 do zachowanego w mojej pamięci wyglądu podobnego who is who działaczy PZPR z krótkimi opisami ich zamordystycznej kariery w PZPR i nie tylko.

Czy polecana książka jest dostępna w sieci choćby jako PDF?

"Zapisany papier nie płonie", prawda?

PS
Mam w swoich zbiorach jeden egzemplarz z dziełami Stalina (wykorkował przed moim przyjściem na świat), która wyhaczyłem podczas odbywania praktyki zawodowej.
"Stalin Dzieła" tom 10 1927 sierpień - grudzień, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa - 1950. Składanej w Zakładach Graficznej w Toruniu B1-107853.

Pozdrawiam,
Obibok na własny koszt

Vote up!
0
Vote down!
0

Obibok na własny koszt

#305871

Obiboku, niestety moja znajomość internetu jest dość nikła, ale nie sądzę, aby książka Mołdowy była dostępna w całości, albo nawet we fragmentach.

To takie "podstawowe kompendium podstawowej wiedzy" o personaliach kilkuset co ważniejszych aparatczyków PRL zawierające ich solidnie udokumentowane CV "zawodowe".

Sądzę, że książka ta nie miała nawet wznowień! Obecnie jest dostępna chyba tylko w antykwariatach, ewentualnie na aukcjach internetowych.

Sam Mołdawa też robił karierę naukową w PRL, ale przywoływana przeze mnie pozycja ma przede wszystkim wartość informacyjną. To właśnie taka "książka telefoniczna", o której napisałeś...;-)

Niestety, na podstawie podanego opisu zewnętrznego nie jestem w stanie zidentyfikować pozycji, o której wspomniałeś w odpowiedzi na mój komentarz.

Pozdrawiam

PS. Wujek Józio wykorkował po moim przyjściu na świat. Ale to nie moja wina, słowo :-)))!

PPS. W oryginale Bułhakowa, to rękopisy nie płoną... ;-)

Vote up!
0
Vote down!
0
#305879

bo wcześniej posiadając aż 3 walizkowe maszyny do pisania byłem jak trzy i pół gościa. Mam nadal dwie, bo jedną podarowałem szwagroszczakowi, który zbiera starocia - to ją szczególnie upodobała sobie do zabawy moja wnuczka o zamiłowaniach i inklinacjach technicznych.
Większość pisała właśnie rękopisy szczególnie w bolszewickiej czy sowieckie Rosji, gdzie bardzo długo obowiązywał zakaz posiadania takiego ustrojstwa jak maszyna do pisania.
To chyba z tego powodu Bułhakow pisał o niepłonących rękopisach, bo druk był dozwolony tylko w państwowych zakładach politruczo-graficznych.
Dziś rękopisy należą do rzadkości, tak jak biegunka u umierającego z głodu i wycieńczenia Polaka na zielonej wyspie z zielonej rzęsy pływającej po nadwiślańskiej tuskowej sadzawce.

Obibok na własny koszt

Vote up!
0
Vote down!
0

Obibok na własny koszt

#305885

Zgódźmy się, że zapisany lub zadrukowany papier - wbrew pozorom - płonie z trudnością ;-))). Zawsze coś się uchowa. Sam widziałem tomy pierwszej edycji "Wielkiej Encyklopedii Sowieckiej", w której figurowali jeszcze zlikwidowani potem działacze WKP(b) ;-))). Podobno po egzekucjach subskrybentom tej encyklopedii przysyłano nowo wydrukowaną stronę z poleceniem usunięcia starej :-))).

Sprawdziłem książkę Mołdawy w sieci. Jest do kupienia w antykwariatach.

"Nielegalną" maszynę też miałem w domu. Od urodzenia. Rodzice byli zapobiegliwi ;-))). Po dziś dzień mam tego starego Wanderera z wymienioną czcionką... :-)

Vote up!
0
Vote down!
0
#305886

dziś przydał by się taki solidny sznur do suszenia łonych.

Wówczas o jego zastosowaniu mówił wówczas Jurczyk, dziś wiemy dlaczego był tak "odważnym radykałem", bo mu po prostu tak kazali.

Kawałek linki zachowanej przeze mnie z uroczystości nadania imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego dla Gdańskiej Stoczni Remontowej w dniu 11.11.1981 roku.

Ma u mnie swój bezpieczny i wygodny kąt już od ponad 31 lat.

 

Obibok na własny koszt

Vote up!
0
Vote down!
0

Obibok na własny koszt

#305919