List otwarty Daniela Olbrychskiego i Andrzeja Wajdy w sprawie filmu „Solidarni 2010”

Obrazek użytkownika GnidaDworska
Kultura

Szanowni Państwo

Rada Etyki Mediów wyraziła swoje oburzenie w związku ze sposobem realizacji i emisją filmu „Solidarni 2010”. I słusznie. Co sobie myśli ten katolicki kołtun Pospieszalski, ośmielający nazywać siebie dziennikarzem. Na przynależność do tego szlachetnego grona dziennikarskiego trzeba sobie zasłużyć, a na pewno nie uczyni on tego, tworząc tak tendencyjne obrazy, jak „Solidarni 2010”. Uważamy, że Rada Etyki Mediów i tak była bardzo powściągliwa nazywając ten film tendencyjnym i nierzetelnym. My użylibyśmy bardziej jednoznacznego określenia, cytując klasyka i guru prawdziwych dziennikarzy – Jerzego Urbana: „Solidarni 2010” to półtoragodzinny „seans nienawiści”. Skąd w ogóle do głowy „redaktora” Pospieszalskiego przyszła myśl, aby pozwolić na wyrażanie swych skrzywionych poglądów zwykłym ludziom na ulicy, temu motłochowi, który na niczym się nie zna, a który z pewnością nie potrafi odróżnić swojej ksenofobii i zaściankowości od prawdziwego patriotyzmu reprezentowanego chociażby przez Gazetę Wyborczą. Mówiąc szczerze, po obejrzeniu tego obrazu nie spaliśmy trzy noce (oczywiście osobno) i dopiero oświadczenie szanownego grona Rady Etyki Mediów przywróciło naszym duszom równowagę i spokój. Przede wszystkim pozwoliło nam spojrzeć w przyszłość z nadzieją, mającą swoje źródło w przeświadczeniu, że są jeszcze w Polsce ludzie prawi, którzy nie pozwolą na manipulowanie społeczeństwem przez takich osobników, jak Jan Pospieszalski czy Ewa Stankiewicz. Pragnąc również wspomóc Radę Etyki Mediów przygotowaliśmy listę zawodów, których przedstawiciele nie powinni być dopuszczani do wyrażania swoich poglądów przed kamerami telewizyjnymi lub mikrofonami stacji radiowych. Żywimy głębokie przekonanie, że lista ta będzie cenną pomocą na przyszłość nie tylko dla szanownej Rady, ale dla wszystkich prawdziwych dziennikarzy, którzy swój zawód, a raczej rzeklibyśmy: swoją misję niesienia światła wiedzy pod strzechy polskiego ciemnogrodu, traktują poważnie. Tak więc proponujemy, aby ustawowym zakazem wypowiadania się dla mediów objąć przedstawicieli takich zawodów jak:

• Adwokat
• Agent celny
• Aktor
• Aktuariusz
• Animator kultury
• Archeolog
• Architekt
• Bibliotekarz
• Biegły rewident
• Detektyw
• Diagnosta uprawniony do wykonywania badań technicznych pojazdów
• Doradca do spraw bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych
• Doradca inwestycyjny
• Doradca podatkowy
• Doradca zawodowy
• Działalności regulowane
o Dokonujący obrotu substancjami kontrolowanymi
o Kucie, prasowanie i wytłaczanie metali
o Pilot wycieczek
o Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej
o Produkcja kotłów centralnego ogrzewania
o Produkcja rur stalowych
o Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków dla kopalń, odlewni
• Egzaminator (pojazdy samochodowe)
o Egzaminator osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem oraz osób poddawanych kontrolnemu sprawdzaniu kwalifikacji
• Farmaceuta
• Funkcjonariusz celny
• Geodeta
o Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie fotogrametrii i teledetekcji
o Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnego urządzania terenów rolnych i leśnych
o Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnej obsługi inwestycji
o Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów podstawowych
o Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych
o Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie redakcji map
o Geodeta uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych
• Geofizyk
o Geofizyk kwalifikowany – Kat.IX
 wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami geologicznymi kategorii IX w zakresie kierowania
o Geofizyk kwalifikowany – Kat.X
 - wykonywanie, dozorowanie i kierowanie pracami geologicznymi kategorii X w zakresie kierowania
• Geolog
o Geolog kwalifikowany – Kat..VIII (kartografia)
o Geolog kwalifikowany – Kat.I (geologia złożowa)
o Geolog kwalifikowany – Kat.II (geologia złożowa)
o Geolog kwalifikowany – Kat.IIII (geologia złożowa)
o Geolog kwalifikowany – Kat.V (hydrogeologia)
o Geolog kwalifikowany – Kat.V (hydrogeologia)
o Geolog kwalifikowany – Kat.VI (geologia inżynierska)
o Geolog kwalifikowany – Kat.VII (geologia inżynierska)
o Geolog– Kat.XI (dozór prac geologicznych)
o Geolog– Kat.XII (kierowanie w terenie robotami geologicznymi)
• Górnictwo
o Dozór ruchu
 Niższy dozór ruchu
 Średni dozór ruchu
 Wyższy dozór ruchu
o Geolog górniczy
o Kierownik działu robót górniczych zakładu górniczego podziemnego
o Kierownik innego działu ruchu poza działem robot górniczych w zależności od specjalności technicznej tego działu
o Kierownik ruchu
 Kierownik ruchu likwidowanego podziemnego zakładu górniczego
 Kierownik ruchu odkrywkowego zakładu górniczego i kierownik działu robót górniczych takiego zakładu
 Kierownik ruchu odkrywkowego zakładu górniczego wydobywającego kopaliny pospolite bez użycia materiałów wybuchowych i kierownik działu robót górniczych takiego zakładu
 Kierownik ruchu odkrywkowego zakładu górniczego wydobywającego kopaliny pospolite w warunkach określonych w Art. 16. ust. 2a Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. "Prawo geologiczne i Górnicze" i kierownik działu robót górniczych takiego zakładu
 Kierownik ruchu podziemnego zakładu górniczego
 Kierownik ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi i kierownik działu robót górniczych takiego zakładu
o Mierniczy górniczy
o Rzeczoznawca ds.ruchu zakładu górniczego
• Górnictwo (otwory wiertnicze)
o Mechanik wiertni
o Operator agregatów cementacyjnych zasobników oraz urządzeń do intensyfikacji wydobycia ropy i gazu
o Spawacz
o Strzałowy
o Wydawca mareriałów wybuchowych
• Górnictwo odkrywkowe
o Maszynista wiertniczy
o Operator specjalistycznych, wielostanowiskowych maszyn zwałujących i urabiających
o Strzałowy
o Wydawca materiałów wybuchowych
• Górnictwo podziemne
o Elektromonter sprzętu elektrucznego
 o napięciu do 1 kV
 o napięciu powyżej 1 KV
o Górnik strzałowy
o Instruktor strzałowy
o Maszynista lokomotyw pod ziemią
o Maszynista maszyn wyciągowych
o Operator (samojezdnych) maszyn przodkowych
o Operator pojazdów pozaprzodkowych i samojezdnych maszyn pomocniczych
o Rewident urządzeń elektrycznych maszyn wyciągowych i sygnalizacji szybowych
o Rewident urządzeń systemów łączności, bezpieczeństwa i alarmowania
o Rewident urządzeń wyciągowych
o Spawacz
o Sygnalista szybowy
o Wydawca materiałów wybuchowych
• Inspektor dozoru jądrowego
• Inspektor ochrony radiologicznej
o Inspektor ochrony radiologicznej z wyjątkiem inspektora ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie do celów diadnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nieno
• Instruktor dyscypliny sportu
• Instruktor jazdy
o Instruktor osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym albo tramwajem
• Instruktor odnowy biologicznej
• Instruktor rekreacji ruchowej
• Instruktor sportu osób niepełnosprawnych
• inżynier budownictwa lub komunikacji
o w specjalności: mosty kolejowe
• inżynier automatyk
o w specjalności: zabezpieczanie i sterowanie ruchem kolejowym
• Inżynier budownictwa (specjalność instalacyjna)
o Inżynier budownictwa uprawniony do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanlizacyjnych
o Inżynier budownictwa uprawniony do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
o Inżynier budownictwa uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kakanlizacyjnych
o Inżynier budownictwa uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
• Inżynier budownictwa (specjalność konstrukcyjno-budowlana)
o Inżynier budownictwa uprawniony do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej
o Inżynier budownictwa uprawniony do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno budowlanej
o Inżynier budownictwa uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno budowlanej
o Inżynier budownictwa uprawniony do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
o specjalizacja budowle hydrotechniczne
o specjalizacja geotechnika
o specjalizacja obiekty budowlane budownictwa ogólnego
• Inżynier budownictwa (specjalność wyburzeniowa)
o Inżynier budownictwa uprawniony do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej
o Inżynier budownictwa uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności wyburzeniowej
• Inżynier budownictwa wodnego (zawód wycofany z listy zawodów regulowanych)
• Inżynier budowy dróg
o - budowa dróg bez ograniczeń w specjalności drogowej
o - budowa dróg w ograniczonym zakresie w specjalności drogowej
o - projektowanie bez ograniczeń w specjalności drogowej
o - projektowanie w ograniczonym zakresie w specjalności drogowej
• Inżynier budowy mostów
o -budowa mostów bez ograniczeń w specjalności mostowej
o -budowa mostów w ograniczonym zakresie w specjalności mostowej
o -projektowanie bez ograniczeń w specjalności mostowej
o -projektowanie w ograniczonym zakresie w specjalności mostowej
• inżynier elektryk
o w specjalności: kolejowe sieci elektroenergetyczne przesyłowe i trakcyjne oraz rozdzielnie trakcyjne
• inżynier komunikacji
o w specjalności linie, węzły i stacje kolejowe
• Inżynier leśnictwa
o Inżynier leśnictwa zatrudniony w jednostkach administracyjnych Lasów Państwowych i państwowych urzędach zajmujących się leśnictwem i ochroną przyrody
• Inżynier leśnictwa
• Inżynier pożarnictwa
• Inżynier transportu (kolej)
o Inżynier transportu – kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym /w tym również zgodnie z art. 13 ustawy/
o Inżynier transportu – kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym /w tym również zgodnie z §6 ust.2 pkt 2 rozp.mtigm/
o Inżynier transportu – projektowanie bez ograniczeń w specjalności urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym /w tym również sprawdzania projektów budowlanych/
o Inżynier transportu – projektowanie w ograniczonym zakresie w specjalności urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym /w tym również projektowanie zgodnie z §6 ust.2 pkt1) rozp.mtigm/
• Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym
o Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym – kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w danej specjalności
o Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym – kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie
o Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym – projektowanie robót budowlanych w ograniczonym zakresie
o Inżynier urządzeń zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym – projektowanie robót budowlanych bez ograniczeń w danej specjalności
• Kaskader filmowy
o Kaskader filmowy
o Kaskader filmowy– koordynator
• Kierowca
o kierowca pojazdu samochodowego lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 ton w zarobkowym transporcie drogowym
o kierowca pojazdu samochodowego przeznaczonego konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym transporcie drogowym
• Kierowca taksówki
• Kierownik budowy, robót (drogi i mosty)
o Kierownik budowy, robót uprawniony do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej
o Kierownik budowy, robót uprawniony do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności mostowej
o Kierownik budowy, robót uprawniony do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności drogowej
o Kierownik budowy, robót uprawniony do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności mostowej
• Kierujący tramwajem /motorniczy/
• Kolej
o Automatyk
o Dróżnik obchodowy
o Dróżnik przejazdowy
o Dyżurny ruchu
o Kierowca drezyny i wózka motorowego
o Kierowca lokomotywki spalinowej do 300 km
o Kierownik pociągu
o Manewrowy
o Maszynista pojazdu trakcyjnego
o Maszynista wieloczynnościowych i ciężkich maszyn do kolejowych robót budowlanych i kolejoej sieci trakcyjnej
o Mostowniczy
o Nastawniczy
o Pomocnik maszynisty pojazdu trakcyjnego
o Rewident taboru
o Toromistrz
o Ustawiacz
o Zwrotniczy
• Kolej podziemna
o Dyspozytor ruchu metra
o Dyżurny ruchu i stacji metra
o Manewrowy
o Maszynista pociągu metra
o Maszynista pomocniczych pojazdów kolejowych metra
o Monter urządzeń sterowania ruchem pociągów
o Monter urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej
• Komunikacja radiowa
o Operator GMDSS
 Operator GMDSS w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej posiadający świadectwo ogólne
 Operator GMDSS w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej posiadający świadectwo ograniczone
o Operator łączności
 Operator łączności bliskiego zasięgu w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej
 Operator łączności dalekiego zasięgu w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej
o Operator radioelektronik GMDSS
 Operator radioelektronik I klasy GMDSS w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej
 Operator radioelektronik II klasy GMDSS w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej
o Operator radiotelefonista VHF
 Operator radiotelefonista VHF w służbie radiokomunikacyjnej morskiej i żeglugi śródlądowej
o Operator radiotelefonista w radiowej służbie lotniczej
 Operator radiotelefonista w radiowej służbie lotniczej posiadający świadectwo ogólne
 Operator radiotelefonista w radiowej służbie lotniczej posiadający świadectwo ograniczone
 Operator radiotelefonista w radiowej służbie lotniczej posiadający świadectwo ograniczone dla pilotów szybowców
• konserwator
o konserwator specjalistycznych dźwignic kolejowych
o konserwator specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych
o konserwator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzeń do napełniania i opróźniania zbiorników transportowych
• Konserwator kolei linowych, wyciągów narciarskich, zjeżdżalni grawitacyjnych
• Konserwator zabytków
o Konserwator zabytkowej zieleni
o Konserwator zabytków nieruchomych
o Konserwator zabytków ruchomych
• Lekarz
• Lekarz dentysta
• Lekarz weterynarii
• Makler giełd towarowych
• Makler papierów wartościowych
• Maszynista
o maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
o maszynista specjalistycznych dźwignic kolejowych
o maszynista specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych
• Maszynista kolei linowych, wyciągów narciarskich, zjeżdżalni grawitacyjnych
• Menedżer sportu, dyscyplin sportowych i organizacji imprez sportowych
• Muzealnik
• Napełniający zbiorniki przenośne
• Nauczyciel
• Nurek
o Kierownik prac podwodnych I klasy
o Kierownik prac podwodnych II klasy
o Nurek I klasy
o Nurek II klasy
o Nurek III klasy
o Nurek saturowany
o Operator systemów nurkowych
• Operator maszyn leśnych
• Pielęgniarka
• Położna
• Pośrednik pracy
o Pośrednik pracy
o Pośrednik pracy - stażysta
o Pośrednik pracy I stopnia
o Pośrednik pracy II stopnia
• Pośrednik w obrocie nieruchomościami
• Pracownik ochrony
o Pracownik ochrony fizycznej I stopnia
o Pracownik ochrony fizycznej II stopnia
• Pracownik socjalny
• Pracownik zabezpieczenia technicznego
o Pracownik zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia
o Pracownik zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia
• Projektant (drogi i mosty)
o Projektant uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej
o Projektant uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej
o Projektant uprawniony do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności drogowej
o Projektant uprawniony do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności mostowej
• Projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi (kolej)
o Projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń
o Projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w obszarze linii, węzłów i stacji kolejowych pierwszego i drugiego stopnia
o Projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w obszarze urządzenia zabezpieczenia i sterowania ruchem kolejowym pierwszego i drugiego stopnia
• Projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi (telekomunikacja)
o Projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej
o Projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności telekomunikacyjnej w obszarze telekomunikacji przewodowej - pierwszego i drugiego stopnia
o Projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności telekomunikacyjnej w obszarze telekomunikacji radiowej - pierwszego i drugiego stopnia
• Przewodnik turystyczny
• Psycholog
• Radca prawny
• Ratownictwo górnicze
o Mechanik sprzętu ratowniczego
o Ratownik górniczy
• Ruch lotniczy
o Mechanik pokładowy
o Mechanik poświadczenia obsługi statku powietrznego
o Mechanik poświadczenia obsługi technicznej wg JAR-66
o Nawigator
o Obsługa ruchu lotniczego
 Dyspozytor lotniczy
 Informator służby informacji powietrznej
 Kontroler ruchu lotniczego
o Pilot balonu wolnego
o Pilot samolotowy
 Pilot samolotowy liniowy
 Pilot samolotowy zawodowy
o Pilot sterowcowy
 Pilot sterowcowy liniowy
 Pilot sterowcowy zawodowy
o Pilot szybowcowy
o Pilot śmigłowcowy
 Pilot śmigłowcowy liniowy
 Pilot śmigłowcowy zawodowy
o Pilot wiatrakowcowy zawodowy
o Radiooperator pokładowy
o Skoczek spadochronowy zawodowy
o Technik awionik
o Technik mechanik lotniczy
• Rzecznik patentowy
• Rzeczoznawca majątkowy
• Rzeczoznawca samochodowy
• Rzeczoznawca w zakresie jakości handlowej artykułów rolno-spżywczych
• Stanowiska mające istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej
o Dozymetrysta reaktora badawczego
o Kierownik reaktora badawczego
o Kierownik składowiska odpadów promieniotwórczych
o Kierownik zakładu unieszkodliwiania odpadów promieniotwórczych
o Kierownik zmiany reaktora badawczego
o Operator akceleratora stosowanego do celów innych niż medyczne, z wyłączeniem akceleratorów stosowanych do kontroli pojazdów na przejściach granicznych
o Operator akceleratora stosowanego do celów medycznych oraz urządzeń do teleradioterapii
o Operator akceleratora stosowanego do kontroli pojazdów na przejściach granicznych
o Operator przechowalnika wypalonego paliwa jądrowego
o Operator reaktora badawczego
o Operator urządzeń do brachyterapii ze źródłami promieniotwórczymi
o Specjalista do spraw ewidencji materiałów jądrowych
o Starszy dozymetrysta reaktora badawczego
o Zastępca dyrektora do spraw bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej posiadającej badawczy reaktor jądrowy
• Strażak
• Syndyk
• Technik budownictwa
o Technik budownictwa uprawniony do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
o Technik budownictwa uprawniony do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
o Technik budownictwa uprawniony do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
o Technik budownictwa uprawniony do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych
o Technik budownictwa uprawniony do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
o Technik budownictwa uprawniony do projektowania w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
• Technik leśnik
o Technik leśnik zatrudniony na stanowisku leśniczego w Lasach Państwowych i parkach narodowych
• Technik pożarnictwa
• Transport - inne
o Konserwator dźwignic specjalistycznych kolejowych
o Konserwator specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych
o Konserwator urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
o Maszynista dźwignic specjalistycznych kolejowych
o Maszynista obsługujący urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników na terenie portów oraz urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
o Maszynista specjalistycznych dźwignic portowych i urządzeń i urządzeń specjalistycznych w portowych technologicznych ciągach przeładowczych
• Trener (poszczególnych stopni)
o Trener klasy I
o Trener klasy II
o Trener klasy mistrzowskiej
• Urbanista
• Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
• Zarządca nieruchomości
• Zawody medyczne
o Asystentka stomatologiczna
o Diagnosta laboratoryjny
o Dietetyk
o Felczer
o Fizjoterapeuta
o Higienistka stomatologiczna
o Higienistka szkolna
o Inspektor ochrony radiologicznej w pracowniach rentgenowskich stosujących aparaty rentgenowskie do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nienowotworowych
o Logopeda
o Masażysta
o Opiekunka dziecięca
o Ortoptysta
o Protetyk słuchu
o Ratownik medyczny
o Technik analityki medycznej
o Technik dentystyczny
o Technik elektroradiolog
o Technik farmaceutyczny
o Technik optyk
o Technik ortopeda
o Terapeuta zajęciowy
• Żegluga morska
o Kapitan
 Kapitan na statkach o pojemności brutto od 500 do 3000
 Kapitan żeglugi przybrzeżnej
 Kapitan żeglugi wielkiej na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej
o Kucharz okrętowy
 Kucharz okrętowy
 Młodszy kucharz okrętowy
o Marynarz
 Marynarz wachtowy
 Młodszy marynarz pokładowy
 Starszy marynarz
o Motorzysta
 Młodszy motorzysta
 Motorzysta wachtowy
o Oficer elektroautomatyk okrętowy
o Oficer mechanik
 II oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kw i powyżej
 II oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kw
 Oficer mechanik
 Starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych od 750 do 3000 kw
 Starszy oficer mechanik na statkach o mocy maszyn głównych 3000 kw i powyżej
o Oficer mechanik wachtowy na statkach o mocy maszyn głównych 750 kw i powyżej
o Oficer pokładowy
 Starszy oficer pokładowy na statkach o pojemności brutto 3000 i powyżej
 Starszy oficer pokładowy na statkach o pojemności brutto od 500 do 3 000
o Oficer wachtowy
 Oficer wachtowy na statkach o pojemności brutto 500 i powyżej
 Oficer wachtowy żeglugi przybrzeżnej
o Pilot morski
o Pilot pełnomorski
o Rybak rybołówstwa morskiego
 Rybak rybołówstwa morskiego
 Starszy rybak rybołówstwa morskiego
o Szyper rybołówstwa morskiego
 Szyper klasy 1 rybołówstwa morskiego
 Szyper klasy 2 rybołówstwa morskiego
o Szyper żegludze krajowej
 Szyper klasy 1 w żegludze krajowej
 Szyper klasy 2 w żegludze krajowej
• Żegluga śródlądowa
o
o Bosman żeglugi śródlądowej
o Doradca w przewozie materiałów niebezpiecznych
o Ekspert do spraw bezpieczeństwa przewozu materiałów niebezpiecznych statkami żeglugi śródlądowej (Ekspert ADN)
o Kapitan żeglugi śródlądowej
 Kapitan żeglugi śródlądowej klasy A statków kategorii I
 Kapitan żeglugi śródlądowej klasy A statków kategorii II
 Kapitan żeglugi śródlądowej klasy B statków kategorii I
 Kapitan żeglugi śródlądowej klasy B statków kategorii II
 Kapitan żeglugi śródlądowej statków pasażerskich
 Kapitan żeglugi śródlądowej statków pasażerskich przewożących powyżej 400 osób
o Marynarz
 Marynarz żeglugi śródlądowej
 Młodszy marynarz żeglugi śródlądowej
 Starszy marynarz żeglugi śródlądowej
o Mechanik statkowy żeglugi śródlądowej
o Motorzysta
 Marynarz motorzysta żeglugi śródlądowej
 Motorzysta żeglugi śródlądowej
 Stermotorzysta żeglugi śródlądowej
o Obserwator radarowy żeglugi śródlądowej
o Pilot żeglugi śródlądowej
o Przewoźnik żeglugi śródlądowej
o Rzeczoznawca techniczny żeglugi śródlądo

Z powyższej listy, na okres próbny, proponowalibyśmy wyłączyć aktorów i w ogóle artystów, którzy jednak przed swoim medialnym wystąpieniem podpiszą zobowiązanie, że powstrzymają się od wypowiedzi emocjonalnych i histerycznych, epatujących przesadnym przywiązaniem do wartości narodowych, a zwłaszcza religijnych. Niech przestrogą dla nich będą osoby Mariusza Bulskiego i Katarzyna Łaniewska, których za udział w filmie „Solidarni 2010”, proponujemy pozbawić prawa wykonywania zawodu aktora aż do odwołania swoich poglądów na łamach Gazety Wyborczej, na antenie TOK FM oraz w programie telewizyjnym „Szkło kontaktowe”. Bo nie może być tak, że jedni wypruwają sobie żyły budując Polskę Ludo…, tzn. Polskę nowoczesną, tolerancyjną i otwartą na świat, a inni zajmują się wkładaniem kija swoich chorych pseudo wartości w szprychy rozpędzonego motocykla postępu i oświecenia, który próbuje wywieźć nasz naród z mroków zacofania i zaściankowości na szerokie autostrady postępu i cywilizacji! W ten sposób nigdy nie dogonimy świata!

Z poważaniem
Daniel Olbrychski
Andrzej Wajda

PS. W związku z pojawiającymi się w filmie „Solidarni 2010” częstymi oskarżeniami pod adresem miłujących pokój przywódców narodu rosyjskiego, pragnę poinformować, że powyższy list zostanie przeze mnie – Daniela Olbrychskiego, odczytany na antenie rosyjskiej telewizji publicznej 15 maja b.r., o godzinie 20.00 (zaraz po wieczorynce). Dzień później retransmisja w północnokoreańskiej telewizji rządowej Kim.TV.

Brak głosów

Komentarze

KANALIE!!!-prościej było napisać - proponujemy zakneblowć,zagipsować na amen gęby polakom!
........
do polaków - psy szczekają karawana idzie dalej!!!!

#57847

Krzysztof J. Wojtas

Przechlapane u mnie tym razem;
a gdzie wróżka, astrolog, czy politolog? A co z manipulatorem, czy etykiem medialnym?
Gdzie tak ważne zawody jak klucznik, dojarka, czy grabarz?

Ale obowiązkowo winni sie wypowiadać melioranci, bo ich hasłem jest :
Trzymać sie koryta i pogłębiać dno.
;-)))
(Przepraszam meliorantów).

Krzysztof J. Wojtas

#57895

jak Olbrychski i Wajda jest wiecej.
Bojkotowac tych drani. Wybieraja sie na orgie do Owsiaka by zaliczyc kompiel w blocie i siuskach narkomanow.

#57925

 Ciekawe czy dla tych dwóch sprzedawczyków znajdzie się miejsce na Wawelu tylko niby za co.Za służenie obcym państwom?

#57929

Założę się, że spoczną w "Panteonie" - tym samym, którego nie był godzien ś.p. Janusz Kurtyka...

pozdrowienia

Gadający Grzyb

pozdrowienia

Gadający Grzyb

#57935

bo wiem,ze masz racje. Lajdacy zawsze maja szczescie.

#57945

vikki
A ja mysle, ze nieszczescie sie stalo, ze fizycznie nie pozbawilismy sie olbychskich i wajdow.Czy namawiam do fizycznej likwidacjii? Tak jest!!! Poki nie zlikwidujemy fizycznie komuny nie ma szans na POLSKE.

vikki

#57955