PiS vs. PO

Obrazek użytkownika tyche44
Blog

RZĄD PiS - 2 lata.

1. Utworzenie CBA, dotychczas aresztowano 115 osób, skierowano 297 zarzutów o popełnienie przestępstwa, zabezpieczono na poczet przyszłych kar około 13,5 mln złotych.

2. Rozwiązanie nie zweryfikowanych po 1989 roku WSI i powołanie nowych służb wojskowych (Wywiad i Kontrwywiad).

3. Wprowadzono nowe procedury zakupu sprzętu wojskowego oraz organizowania przetargów.

4. We wrześniu 2007r. przedstawiono pierwszy w historii polskiej piłki nożnej akt oskarżenia o korupcję, obejmujący 34 osoby. Od 2005 roku przeprowadzono 36 kontroli w 18 związkach sportowych, w czterech przypadkach zawieszono władze, wprowadzając kuratora.

5. Przygotowano projekt zmian dotyczących lustracji majątkowej osób pełniących funkcje publiczne, nakazujących nie tylko przedstawienie swojego majątku, ale również jego źródeł.

6. Ocena działalności Policji wg badań CBOS poprawiła się z 57% w październiku 2005 roku do 73% w maju 2007 roku. W 2006 roku ogólna liczba przestępstw w porównaniu z 2005 rokiem spadła o około 90 tys. czyli o prawie 7%, natomiast wykrywalność przestępstw wzrosła z 58,6% w 2005 roku do 67,4% w 2007 roku.

7. Przygotowany został plan modernizacji Policji oraz m.in. Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z którym do roku 2009 na Policję zostanie przeznaczone około 4,4 mld złotych natomiast na PSP niespełna miliard złotych. Płace Policjantów w samym 2007 roku wzrosły o 219 złotych brutto.

8. Od stycznia 2008 roku Polska wejdzie do Systemu Informacyjnego Schengen, dzięki czemu zniesione zostaną kontrole graniczne na przejściach na zachodniej oraz południowej granicy, natomiast od marca 2008 roku również na przejściach lotniczych.

9. Przygotowany został pierwszy w historii informatyzacji polskiej administracji publicznej `Plan informatyzacji państwa', który wszedł w życie w kwietniu 2007 roku. Najważniejsze jego elementy to: rejestry medyczne, rozliczenia podatków dla firm i obsługa podatkowa obywateli (e-Deklaracje i e-Podatki), nowy system ewidencji ludności (PESEL2), informatyzacja ksiąg wieczystych, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (e-PUAP) oraz elektroniczne dowody tożsamości. W 2007 roku rozpoczęła się realizacja 16 takich i podobnych projektów.

10. W czerwcu 2007 roku zatwierdzony został `Plan działań w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury dostępowej do usług społeczeństwa informacyjnego w Polsce'. Zakłada on, że do 2010 roku liczba linii szerokopasmowych przypadających na 100 mieszkańców wzrośnie z 6 do 15%, natomiast do 2013 roku wzrośnie do około 50%. Spowoduje to również szerszy dostęp do Internetu na wsi, oraz obniżenie kosztów użytkowania z sieci.

11. Od 2007 roku obowiązuje nowa ustawa o zarządzaniu kryzysowym, która silniej integruje ze sobą instytucje podległe MSWiA oraz określa współpracę z wojskiem.

12. W grudniu 2006 roku ustanowiony został specjalny program rozwoju służb ratownictwa morskiego, na co przeznaczone zostanie około 81 mln złotych. Zakupione zostanę m.in. nowe jednostki przeznaczone do celów ratownictwa morskiego, powstaną stacje brzegowe w Ustce i Darłowie oraz zostanie zbudowana zostanie baza zwalczania zanieczyszczeń w Świnoujściu.

13. Za sprawą starań polskiej dyplomacji w przyjętym na szczycie Rady Europy w marcu 2007 roku Planie Działania podkreślono potrzebę zwiększenia bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych dla Unii Europejskiej w oparciu o zasadę solidarności między państwami członkowskimi.

14. Prowadzone są rozmowy mające na celu zapewnienie alternatywnych źródeł surowców energetycznych z takimi państwami jak: Azerbejdżan, Gruzja, Kazachstan, Arabia Saudyjska (przykładowo pierwsza w historii Polski oficjalna wizyta króla Arabii Saudyjskiej), Tunezja czy Algieria.

15. W lutym 2007 roku Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) zakupiło udziały w norweskich złożach gazu ziemnego, których wielkość szacuje się na 36 mld m2. Spółka wybuduje również gazociągi łączące Polskę ze złożami norweskimi. Realizacja polityki dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych to również podjęcie decyzji o budowie w Świnoujściu terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego. Przyjęto również program `Polityka dla przemysłu gazu ziemnego', który uporządkuje sektor przemysłu gazowego.

16. W 2006 roku PKN Orlen wygrał międzynarodowy przetarg na zakup akcji litewskiej Mazeikiu Nafta, a w grudniu nastąpiło oficjalne przejęcie rafinerii w Możejkach. Transakcja ta spowoduje powstanie największego koncernu rafineryjno-petrochemicznego w Europie środkowo-wschodniej.

17. Prowadzone są prace nad budową rurociągu Odessa-Brody-Gdańsk, czym zajmuje się polsko-ukraińska spółka `Sarmatia', do której w lipcu 2007 roku przystąpili nowi udziałowcy z Azerbejdżanu, Gruzji i Litwy. Budowa tego rurociągu umożliwi dostarczenie ropy naftowej znad Morza Kaspijskiego na Polski oraz dalej na zachód.

18. Jesienią 2007 roku Polska przystąpi do Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MEA), co zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Polski, szczególnie w sytuacjach kryzysowych. Samo przystąpienie do tej organizacji stanowi swoisty certyfikat jakości dla polskiego sektora energetycznego, ponieważ wymagane były do tego szczegółowe warunki wstępne.

19. W grudniu 2006 roku premierzy Polski i Litwy podpisali umowę o budowie połączenia energetycznego pomiędzy systemami polskim i litewskim. Umożliwi to włączenie Litwy, Łotwy i Estonii do systemu energetycznego Unii Europejskiej. Program ten został skoordynowany z budową elektrowni jądrowej na Litwie.

20. Finalizowana jest realizacja `Programu dla energetyki', który zakłada m.in.: zastosowanie mechanizmów rynkowych, przebudowę struktur firm energetycznych oraz utworzenie na drodze konsolidacji silnych grup energetycznych. Zakładane jest utworzenie czterech takich grup, tak aby mogły stanowić skuteczną konkurencję na rynku tak krajowym jak i międzynarodowym. Dotychczas utworzono trzy z czterech takich grup: Energetyka Południe SA, ENERGIA SA, oraz Polska Grupa Energetyczna. Kończone są prace nad powstaniem czwartej - Grupy Centrum.

Sprawiedliwość
21. W maju 2007 roku podwyższono z 3 tys. do 10 tys. grzywny jakie można nałożyć na: świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę w przypadku nieusprawiedliwionego niestawienia się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie.

22. Od sierpnia 2007 roku obowiązuje zmieniona ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych, która wprowadza specjalny przyspieszony tryb udzielania zezwoleń na tymczasowe aresztowanie sędziego w razie podejrzenia go o popełnienie przestępstwa, zbrodni lub występku, za które grozi co najmniej 8 lat więzienia. W takim przypadku sąd dyscyplinarny będzie zobowiązany do rozpoznania wniosku o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie w terminie 24 godzin. Na realizowaną reformę sądownictwa składają się również zmienione zasady powoływania prezesów sądów, opiniowania kandydatów na stanowiska sędziowskie, trybu powoływania i odwoływania dyrektorów sądów. Pozostałe zmiany pozwalają na bardziej elastyczne kształtowanie struktury sądownictwa oraz dostosowanie działalności organów sądów i samorządu do realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości.

23. Od marca 2007 roku obowiązuje znowelizowany Kodeks postępowania cywilnego, w którym uproszczono i usprawniono przebieg procesu cywilnego, zwłaszcza postępowanie w sprawach gospodarczych.

24. Od marca 2007 roku działają sądy 24-godzinne, odnoszące się do drobnych ale uciążliwych dla porządku publicznego przestępstw, w których sprawcy zostali schwytani na gorącym uczynku lub zaraz po jego popełnieniu i które są zagrożone karą do 5 lat więzienia.

25. We wrześniu Sejm uchwalił przygotowaną przez rząd ustawę wprowadzającą nowy sposób odbywania kary pozbawienia wolności - system dozoru elektronicznego poza zakładem karnym (SDE), przeznaczony dla osób skazanych za drobne i niegroźne dla porządku publicznego przestępstwa i występki, w których orzeczono karę pozbawienia wolności do 6 miesięcy lub roku w szczególnych przypadkach. Docelowo system ma objąć około 15 tys. skazanych i ma służyć: skuteczniejszej resocjalizacji skazanych, przeciwdziałaniu negatywnemu wpływu atmosfery więziennej na skazanego oraz przeciwdziałać przepełnianiu się więzień.

26. Od czerwca 2007 roku obowiązują przygotowane przez rząd, znowelizowane tzw. ustawy korporacyjne. Celem wprowadzonych zmian jest zwiększenie nadzoru nad korporacjami prawniczymi, przeciwdziałanie ich nadużyciom oraz zmniejszenie cen usług prawniczych. Rząd zaproponował także nowe sądownictwo dyscyplinarne dla zawodów prawniczych.

27. Zgodnie ze znowelizowaną w czerwcu 2007 roku ustawą o pracownikach sądów i prokuratur, zaostrzono warunki jakie musi spełniać kandydat na urzędnika sądowego. Podniesiono wymagania dotyczące wykształcenia oraz zatwierdzono że nie mogą być to osoby karane lub przeciwko którym toczy się postępowanie o przestępstwa z oskarżenia publicznego lub skarbowego. Wprowadzono także konkursy na staż urzędniczy. Uporządkowano sprawy związane z działalnością komorników. Od grudnia 2007 roku zwiększy się liczba komorników sądowych, zmniejszą się koszty egzekucyjne, a samo postępowanie egzekucyjne będzie szybsze i skuteczniejsze.

28. Przygotowany został `Program informatyzacji wymiaru sprawiedliwości', dzięki któremu zapewniona zostanie pełna informatyzacja wszystkich wydziałów grodzkich i karnych, informatyzacja sal rozpraw, wdrożenie projektu elektronicznej księgi wieczystej. Realizacja tego projektu zostanie zakończona w 2009 roku.

29. We wrześniu 2007 roku Sejm przyjął ustawę O ujawnianiu stanu posiadania państwa w nieruchomościach, która ma na celu likwidację wieloletnich zaniedbań w księgach wieczystych, dotyczących mienia państwowego. Pozwoli to na przeprowadzenie inwentaryzacji majątku publicznego i ustalenie stanu posiadania państwa.

30. Przygotowywany jest nowy Kodeks karny, którego najważniejsze zmiany mają uskutecznić karanie sprawców przestępstw szczególnie brutalnych oraz recydywistów, wzmocnić ochronę pokrzywdzonych, poszerzyć granicę obrony koniecznej, ułatwić walkę z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i korupcją, obniżyć do 15 lat wiek od którego nieletni będą mogli być sądzeni jak dorośli za popełnione zbrodnie i najpoważniejsze występki, wprowadzenie zakazu stadionowego dla chuliganów, którego złamanie traktowane będzie jako przestępstwo oraz zaostrzenie kar dla pedofilów.

31. Od września 2007 roku w ramach specjalnego programu ministerstwa sprawiedliwości powstają w województwach mazowieckim, opolskim i śląskim Lokalne Ośrodki Wsparcia dla ofiar przestępstw. Udzielają one pomocy i schronienia ofiarom przestępstw ze szczególnym okrucieństwem, molestowania seksualnego, przestępstw względem dzieci, osobom starszym i niepełnosprawnym. Gwarantowana jest pomoc specjalistów, psychologów, pracowników socjalnych, Policji, lekarzy a także duchownych. Ośrodki te stanowią również miejsce przeprowadzania mediacji. Program zakłada tworzenie podobnych Ośrodków w całym kraju.

32. Ministerstwo sprawiedliwości przygotowało projekt wprowadzenia licencji prawniczych, co spowodowałoby zwiększenie konkurencyjności usług prawniczych, zmniejszyłoby ich koszty oraz ułatwiło do nich dostęp. Klient mógłby bowiem sam decydować czy chce korzystać z usług prawnika należącego do samorządu zawodowego czy też z usług prawnika legitymującego się licencją prawniczą.

Gospodarka
33. W ciągu ostatnich dwóch lat Polska osiągnęła najlepsze w historii wyniki gospodarcze. Wg danych GUS w pierwszym kwartale 2007 roku wzrost PKB osiągnął 7,4%, podczas gdy w roku 2005 wzrost PKB wynosił zaledwie 3,6%.

34. Z danych GUS wynika, że w ciągu ostatniego roku płace w sektorze przedsiębiorstw wzrosły o średnio 10,5% osiągając 2885,97 zł, co stanowi najwyższy wzrost płac od 2000 roku. W ciągu ostatniego roku zatrudnienie w przedsiębiorstwach wzrosło o 4,8% i doszło do 5,18 mln. Przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwach domowych wzrósł w porównaniu z 2005 rokiem o 8,5% osiągając wartość 835 zł.

35. Systematycznie wzrasta polski eksport (wartość z pierwszego półrocza 2007 roku wynosi 182,58 mld zł, tj. o 11,3% więcej niż przed rokiem. Nakłady inwestycyjne w ciągu ostatniego roku wzrosły o 31,4% i wyniosły po pierwszym półroczu 2007 roku 38,8 mld zł.

36. Stopa bezrobocia wg danych GUS w sierpniu 2007 roku spadła do 12%, podczas gdy w analogicznym okresie 2005 roku wynosiła ona 17,7%, co stanowi spadek o 32,2%.

37. W 2007 roku inwestorzy zagraniczni zainwestują w Polsce co najmniej 10 mld euro, dzięki czemu powstanie około 10,5 tys. nowych miejsc pracy. Również w roku 2006 inwestycje zagraniczne osiągnęły znakomite rezultaty sięgając rekordowych 11 mld co stanowiło wzrost o 40% w porównaniu z rokiem 2005.

38. Od listopada 2005 roku rada Ministrów przyjęła 9 programów wsparcia projektów realizowanych m.in. przez LG Electonic Wrocław, Sharp, Shell, Bridgestone, Indesit, Toshiba, Dell. Łącznie nakłady inwestycyjne realizowane przy współpracy tych programów umożliwią stworzenie ponad 11,5 tys. nowych miejsc pracy.

39. Polska stała się europejskim liderem w produkcji telewizorów LCD. Szacuje się, że w 2010 roku będziemy zaspokajać prawie 80% europejskiego zapotrzebowania w tej dziedzinie.

40. Wg badania Ernst & Young Polska jest niekwestionowanym liderem w Europie Środkowo-wschodniej pod względem atrakcyjności dla zagranicznych inwestorów (wysoka ocena wzrostu gospodarczego oraz klimatu do inwestowania.

41. Wg rankingu Federacji Europejskich Pracodawców na 2007 rok Polska jest najatrakcyjniejszym miejscem do inwestycji wśród 31 europejskich państw.

42. Dobiegają rozmowy z Komisją Europejską na temat sposobu wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2007-2013. Polska w tym czasie będzie największym beneficjentem unijnej polityki spójności. Polska znalazła się w pierwszej dziesiątce krajów członkowskich, które osiągnęły porozumienie w tej sprawie z partnerami unijnymi. Zgodnie z propozycją rządu w ramach planu Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia aż 60% funduszy przeznaczono na badania i rozwój, innowacje i tworzenie nowych miejsc pracy. Zakończono negocjacje programów: Pomoc Techniczna, Rozwój Polski Wschodniej, Kapitał Ludzki oraz Infrastruktura i Środowisko. Trwają aktualnie negocjacje nad programem Innowacyjna Gospodarka.

43. Opracowano 16 Regionalnych Programów Operacyjnych, w celu wsparcia wykorzystania 16 mld euro bezpośrednio przez samorządy wojewódzkie. Pieniądze te zostaną przeznaczone na badania technologiczne, inwestycje środowiskowe, transportowe i energetyczne oraz rozwój przedsiębiorczości.

44. Rząd kończy też prace nad przyjęciem programów wykorzystania środków dostępnych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, co umożliwi uściślenie współpracy samorządów terytorialnych z partnerami z zagranicy, budowanie dróg oraz organizowanie imprez kulturalnych.

45. Rząd opracował pierwszą w Polsce strategię makroregionalną - Rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 roku, którego głównym zadaniem będzie maksymalne wykorzystanie funduszy unijnych. Jednym z elementów tej strategii jest Regionalny Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, na który przeznaczono 2,3 mld euro.

46. Utworzono Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, co usprawniło wykorzystanie unijnych funduszy strukturalnych poprzez przyspieszenie realizacji regionalnych programów operacyjnych. Tylko do końca 2006 roku wydano 10,5 mld zł co stanowi 32% środków przyznanych Polsce na lata 2004-2006.

47. W ramach przygotowanych przez rząd zmian ukierunkowanych na uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych, uporządkowanie procedur odwoławczych, wprowadzenie nowego trybu udzielania zamówień zwiększono kwotę, która nie obliguje do przeprowadzenia postępowania przetargowego z 6 tys. euro do 14 tys. euro, co wspomogło przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa natomiast sprawy dotyczące procedury odwoławczej od października 2007 roku przejmie niezależna Krajowa Izba Odwoławcza (KIO), skupiająca zawodowych arbitrów. Sformułowano również nowe wymagania dotyczące jawności organizowanych przetargów i zamówień publicznych (udostępniono internetowy Portal Urzędu Zamówień Publicznych.

48. W ramach wsparcia dla firm realizowany jest program `Kapitał dla przedsiębiorczych' umożliwiający małym i średnim przedsiębiorcom dostęp do finansowania zewnętrznego oraz tworzone są na terenie całego kraju punkty konsultacyjne udzielające bezpłatnych informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej.

49. We wspólnym raporcie OECD i Komisji Europejskiej uznano Polskę za lidera w upraszczaniu prawa wśród nowych państw członkowskich. Przyjęty przez rząd w sierpniu 2006 roku Program Reformy Regulacji `Przedsiębiorca ma prawo' zainicjował prace nad stworzeniem stabilnego systemu prawa gospodarczego, którego celem będzie ograniczenie biurokracji oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców.

50. W czerwcu 2007 roku Sejm przyjął ustawy o powołaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego zadaniem będzie umożliwienie efektywniejszego wykorzystania zdobyczy nauki przez gospodarkę oraz promowaniem i rozwojem nowatorskich dziedzin nauki jak biotechnologia czy IT (inteligentne technologie. Znowelizowano również ustawę o zasadach finansowania nauki, tak aby umożliwić przedsiębiorcom ubieganie się o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych. W lipcu 2007 roku znowelizowano ustawę o jednostkach badawczo-rozwojowych określając przejrzyste reguły prowadzenia przez nie działalności gospodarczej. Dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców cieszył się również program `Inicjatywa technologiczna', ułatwiający rozwój nowych produktów i technologii w oparciu o polskie osiągnięcia naukowo-techniczne.

51. W lipcu 2007 roku przyjęto Strategię działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce do 2015 roku. Najważniejsze jej elementy to zabezpieczenie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez zaspokojenie krajowego zapotrzebowania na węgiel kamienny, w tym również wykorzystanie węgla do produkcji paliw płynnych i gazowych; zabiegi o utrzymanie konkurencyjności tego sektora w warunkach gospodarki wolnorynkowej; zapewnienie stabilnych dostaw węgla kamiennego o określonych właściwościach od dostawców krajowych i zagranicznych; wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań dotyczących technologii, bezpieczeństwa pracowników i ochrony środowiska. Ustalono także zasady dalszej restrukturyzacji przemysłu węglowego, chociażby poprzez przyjęcie przez Sejm we wrześniu 2007 roku ustawy określającej zasady likwidacji kopalń, wypłacania ekwiwalentu, sprawowania nadzoru właścicielskiego i źródeł finansowania.

52. W listopadzie 2006 roku przyjęto Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015, zakładającą gruntowną modernizację kraju poprzez uproszczenie i zmniejszenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, racjonalizację wydatków publicznych, usprawnienie administracji publicznej, poprawę sytuacji na rynku pracy, łatwiejszy dostęp do edukacji i wzrost bezpieczeństwa. W ramach tej strategii od grudnia 2006 roku obowiązuje ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Finanse
53. Już do projektu ustawy budżetowej na rok 2006, Rada Ministrów dodała autopoprawkę umożliwiającą przeznaczenie specjalnych funduszy m.in. na dożywianie dzieci i młodzieży, dłuższe urlopy macierzyńskie oraz podwyższenie dodatków pieniężnych z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowe), z kolei deficyt budżetowy został obniżony do 30,5 mld zł. W budżecie na rok 2007 zwiększono wydatki na cele społeczne, wieś, służbę zdrowia, rozwój infrastruktury, finansowanie nauki, obronę narodową oraz bezpieczeństwo publiczne, jednocześnie zachowując kotwicę budżetową na poziomie 30 mld zł. Na podwyżki dla pedagogów przeznaczono w 2007 roku dodatkowe 1,5 mld zł, na dodatki dla najuboższych emerytów i rencistów 1,7 mld zł. Wydatki na ochronę zdrowia wzrosły w porównaniu z 2006 rokiem o ponad 1,2 mld zł, a o 200 mln zł zwiększono wydatki na szkolnictwo wyższe. W projekcie budżetu na rok 2008 przewidziano z kolei zwiększenie płacy minimalnej, dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników niepełnosprawnych, przywrócenie corocznej waloryzacji rent i emerytur, dalsze obniżenie składki rentowej, waloryzację kwot progów podatkowych, kosztów uzyskania przychodu, podwyższenie kwoty ulgi podatkowej dla osób posiadających dzieci oraz kwoty wolnej od podatku. Budżet na 2008 rok będzie zawierał elementy budżetu zadaniowego, stanowiącego nowoczesną metodologię zarządzania finansami publicznymi, natomiast do 2011 roku budżet ma przyjąć już w pełni formę budżetu zadaniowego, co zwiększy przede wszystkim efektywność wydawanych pieniędzy, ponieważ będą one wydawane na konkretne cele.

54. Pierwszy etap reformy finansów publicznych jest realizowany poprzez włączeniu do budżetu państwa środków unijnych, określenie procedur finansowania krajowych i regionalnych projektów unijnych, zwiększenie przejrzystości ustalania planów finansowych agencji i pozostałych państwowych osób prawnych. Kolejny etap reformy finansów publicznych na lata 2008-2009 zakłada konsolidację sektora finansów publicznych, która ma przynieść około 10 mld zł oszczędności m.in. poprzez: likwidację zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz wszystkich funduszy celowych. Opracowana została również koncepcja zapobiegania narastaniu długu publicznego.

55. W 2007 roku po raz pierwszy od 5 lat odmrożono progi podatkowe oraz podwyższono kwotę wolną od podatku. Na rok 2009 zaplanowana jest zmiana progów podatkowych na dwustopniową (18 i 32%. Z opodatkowania zwolniono m.in.: alimenty na dzieci, spadki i darowizny od najbliższych, darowizny od osób nie będących rodziną pożyczkobiorcy do 5 tys. złotych od jednego pożyczkobiorcy oraz od 25 tys. złotych od wielu pożyczkobiorców, koszty reklam. Parlament zdecydował że od podatku za rok 2007 można będzie odliczyć 1145 zł za każde dziecko. Od stycznia 2007 roku mali przedsiębiorcy uzyskali możliwość jednorazowej amortyzacji środków trwałych do 50 tys. euro (tzw. odpis amortyzacyjny. Do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorcy mogą również zaliczać wydatki na finansowanie świadczeń zdrowotnych dla pracowników.

56. Od lipca 2007 roku o blisko połowę zredukowano składkę rentową, natomiast od stycznia 2008 roku składka rentowa zostanie zredukowana do 2% płacy brutto, co spowoduje, że pensje wzrosną o około 9%.

57. Przeprowadzono konsolidację nadzoru finansowego poprzez zlikwidowanie trzech komisji kontrolujących: spółki giełdowe, fundusze, firmy ubezpieczeniowe oraz polskie banki i zastąpienie ich przez jedną Komisję Nadzoru Finansowego (KNF.

Rodzina
58. Przygotowano program polityki prorodzinnej zawierający m.in.: wprowadzenie podatkowych ulg rodzinnych, ulg finansowych dla firm zatrudniających osoby powracające z urlopów macierzyńskich i wychowawczych, wydłużenie urlopu macierzyńskiego, wprowadzenie elastycznego czasu pracy dla kobiet mających małe dzieci (np. praca na pół etatu, bądź też praca w domu), wydłużenie czasu pracy przedszkoli, zachęcanie oraz finansowe wsparcie pracodawców do tworzenia żłobków i przedszkoli dla dzieci swoich pracowników. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej prowadzi również medialną akcje przeciwdziałającą zawodowej dyskryminacji ze względu na wiek i macierzyństwo np.: `Mamy w pracy mogą więcej', `Poszukiwana 45+: Rzetelność, Zaangażowanie, Doświadczenie'. Prowadzona jest również kampania `SpełniONA' zachęcająca kobiety do zakładania własnego przedsiębiorstwa.

59. Od grudnia 2006 roku obowiązuje znowelizowany Kodeks pracy, w którym o dwa tygodnie wydłużono urlopy macierzyńskie do 18 tygodni po pierwszym dziecku, do 20 tygodni po każdym następnym oraz do 28 tygodni przy urodzeniu więcej niż jednego dziecka. W perspektywie przewidywane jest dalsze wydłużenie urlopów macierzyńskich.

60. W październiku 2008 roku wejdzie w życiu ustawa przywracająca Fundusz Alimentacyjny został zlikwidowany w 2004 roku, w czasie kiedy z jego pomocy korzystało około 530 tys. osób. Ustawa zmierza także do wzmocnienia ściągalności alimentacyjnej oraz zastąpienia egzekucji komorniczej egzekucją administracyjną prowadzoną przez naczelnika urzędu skarbowego.

61. Od stycznia 2006 roku wypłacane są jednorazowe dodatki z tytułu urodzenia dziecka tzw. becikowe w wysokości 1000 zł.

62. Od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie w Polsce wzrośnie do 1126 zł brutto, czyli o 190 zł do stanu obecnego (wzrost o 20,3%) i będzie stanowić około 40% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

63. Weszła w życie przygotowana przez rząd nowelizacja Kodeksu pracy określająca zasady wykonywania telepracy, sposoby zatrudniania telepracowników, regulująca ich prawa oraz obowiązku pracodawcy.

64. Od września 2006 roku podwyższono zasiłki rodzinne na dzieci, wzrósł również dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej. Wyższe są również dodatki na dojazdy dzieci do szkoły z tytułu zamieszkania w internacie oraz rozpoczęcia roku szkolnego. Zwiększono również kwoty niektórych świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (np. od października 2006 roku zweryfikowano kryteria dochodowe osób, którym taka pomoc przysługuje.

65. Sejm przyjął rządowy program `Pomoc państwa w zakresie dożywiania', zgodnie z którym w latach 2006-2009 corocznie na cel dożywiania dzieci i młodzieży przeznaczanych będzie 500 mln zł. W samym 2006 roku z pomocy tej skorzystało blisko 2,5 miliona osób.

66. We wrześniu 2007 roku Sejm przyjął projekt rządowy projekt ustawy o corocznej waloryzacji rent i emerytur.

67. Parlament przyjął rządową nowelizację ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawę Karta nauczyciela.

68. We wrześniu 2007 roku Sejm znowelizował ustawę o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz bytu państwa polskiego. Oznacza to, że osoby represjonowane w latach 1945-1989 będą mogły ubiegać się o odszkodowanie do 25 tys. złotych. Dotychczas uprawnienie takie miały osoby represjonowane tylko w latach 1945-1956. Co więcej o odszkodowanie będą mogły obiegać się również dzieci oraz małżonkowie represjonowanych.
Zdrowie

69. Od 2005 roku wydatki publiczne na ochronę zdrowia wzrosły o 10 mln złotych czyli o 26%. W budżecie na 2007 rok zaplanowano blisko 4,5 mld zł, natomiast w 2008 roku zaplanowano dodatkowo 3,5 mld zł. Do 2011 roku wydatki na służbę zdrowia mają osiągnąć 6% PKB, co w sposób wymierny poprawi jej sytuację. Przyjęto również wieloletni projekt `Wzmocnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli'. Placówki ochrony zdrowia o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa pacjentów otrzymają 750 mln zł.

70. W maju 2007 roku Sejm uchwalił ustawę o odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z którą leczenie ofiar wypadków samochodowych będzie finansowane z OC sprawców tych wypadków.

71. W 2006 roku przyznano 30-procentowe podwyżki dla pracowników służby zdrowia

72. Od stycznia 2007 roku obowiązuje przygotowana przez rząd ustawa o Ratownictwie Medycznym, korzystająca z doświadczeń zachodnich. Zakłada ona finansowanie ratownictwa przedszpitalnego z budżetu państwa (przeznaczono na ten cel 1,2 mld zł), upowszechnienie wiedzy o udzielaniu pierwszej pomocy w placówkach oświatowych i wprowadzenie instytucji ratownika jako wykwalifikowanej osoby, udzielającej pierwszej pomocy w jednostkach Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz w społecznych organizacjach ratowniczych.

73. W marcu 2007 roku Sejm uchwalił przygotowaną przez rząd nowelizację Prawo farmaceutyczne, regulującą jakość leków oraz ich dystrybucję, wprowadzającą ułatwienia do nabywania leków, określającą zasady nabywania leków przez Internet.

74. Znowelizowana została ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, zgodnie z którą wprowadzone zostały mechanizmy antykorupcyjne, przede wszystkim chodzi tu o wyeliminowanie nadużyć związanych z refundacją leków.

75. W czerwcu 2007 roku minister zdrowia przedstawił koncepcję `koszyka' gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. `Koszyk' umożliwi wprowadzenie dobrowolnych ubezpieczeń zdrowotnych i kompleksowe rozwiązanie problemów płacowych w służbie zdrowia.

76. W marcu 2007 roku rząd przedstawił wieloletni program `Polskie sztuczne serce', którego zadaniem jest stworzenie trzech nowoczesnych protez serca: krótkoterminowej (przeznaczonej do wspomagania pracy serca na okres od tygodnia do kilku miesięcy), średniookresowej wszczepialnej (wspomagającej pracę serca od miesiąca do kilku lat) oraz długookresowej wszczepialnej (przeznaczonej na nieograniczony czas trwania terapii. W Polsce na niewydolność serca choruje około miliona osób.

77. W 2006 roku na program `Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych' przeznaczono 250 mln zł, natomiast w 2007 roku na ten cel przeznaczono już 272 mln zł. Program ten, przewidziany na dziesięć lat jest ukierunkowany na zakup nowoczesnego sprzętu do placówek onkologicznych oraz na działania profilaktyczne.

Infrastruktura
78. W 2006 roku przeznaczono rekordową kwotę na inwestycję drogowe w wysokości 7,2 mld zł. W ciągu ostatnich dwóch lat oddano do użytku 214 kilometrów autostrad (do października 2005 roku Polska miała 470 kilometrów autostrad, co oznacza, że przez ostatnie dwa lata długość autostrad w Polsce zwiększyła się o niemal 50%), 72 kilometry dróg ekspresowych, 19 obwodnic. W tym czasie na modernizację 3,7 tys. kilometrów dróg krajowych przeznaczono 3,8 mld zł. W obecnym momencie w budowie jest kolejnych 186 kilometrów autostrad.

79. W styczniu 2007 roku parlament przyjął przygotowaną przez rząd ustawę o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia (SSP), których powołanie przyspieszy budowę autostrad oraz dróg krajowych. Będą one również nadzorowały jakość dróg włączonych do europejskich korytarzy transportowych, oraz pomogą lepiej wykorzystywać środki unijne.

80. Od kwietnia 2007 roku obowiązuje jazda na światłach mijania przez cały rok, bez względu na warunki pogodowe, co jest ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa na drogach. W 2006 roku doszło do 47 tys. wypadków drogowych w których zginęło około 5 tys. ludzi. W porównaniu z rokiem 2005 liczba wypadków zmniejszyła się o ponad 3% natomiast liczba zabitych o 3,7%.

81. W lutym 2007 roku przyjął projekt ustaw o osobach kierujących pojazdami, wprowadzających m.in. nowe zasady uzyskiwania prawa jazdy mające na celu eliminację korupcji i wypaczeń.
82. Od maja 2006 do czerwca 2007 dzięki realizacji rządowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBID udało się wyeliminować 92 niebezpieczne miejsca na drogach samorządowych.

83. W maju 2007 roku rząd przyjął specjalny program określający zasady budowy i lokalizacji lotnisk. Po raz pierwszy również sektor lotniczy uzyska wsparcie z Funduszu Spójności w wysokości 346 mln euro.

84. W kwietniu 2007 roku rząd przyjął `Strategię dla transportu kolejowego do 2013 roku', która zakłada m.in. oddłużenie spółki PKP Przewozy Regionalne do 2009 roku, przy pomocy udzielonej z budżetu państwa pożyczki w wysokości 1,8 mld zł, a następnie zostanie przekazana nieodpłatnie samorządom wojewódzkim.

85. Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy Prawo ochrony środowiska, przyspieszy i uprości procedury związane z budową i rozbudową linii kolejowych wraz z infrastrukturą.

86. Dzięki zaaprobowanej przez rząd definicji budownictwa społecznego 7-proc. stawka VAT na sprzedaż i budowę mieszkań zostanie po 31 grudnia 2007 roku utrzymana. Niższy VAT będzie można również odliczyć w przypadku remontu części budynków objętych wspólnym użytkowaniem oraz wymiany okien i drzwi wyjściowych w lokalach. Opodatkowane 7-proc. stawką mogą być remonty w budynkach dwu- i wielomieszkaniowych niezależnie od wielkości zużytych materiałów.

87. Od stycznia 2007 roku obowiązuje znowelizowana ustawa dotycząca praw lokatorów, chroniąca ich przed nieuzasadnionymi podwyżkami czynszów i opłatami za używanie lokali.

88. Dzięki obowiązującej od stycznia 2007 roku ustawie samorządy i organizacje pozarządowe, które chcą tworzyć mieszkania socjalne, noclegownie i domy dla bezdomnych, mogą otrzymać z budżetu państwa dofinansowanie kosztów budowy bądź adaptacji budynków na lokale socjalne. Na lata 2007-2014 na ten cel przewidziano ponad 2,5 mld zł, co pozwoli na wybudowanie 100 tys. lokali socjalnych i mieszkań chronionych, oraz zorganizowanie około 20 tys. miejsc w noclegowniach i domach dla bezdomnych.

Obszary wiejskie
89. W budżecie państwa na rok 2007 wydatki na rolnictwo w porównaniu z rokiem wcześniejszym wzrosły o ok. 10 mld zł. Na wniosek Polski do Komisji Europejskiej udało się zmniejszyć kary dla polskich producentów mleka za przekroczenie wskazanych limitów.

90. W lipcu 2007 roku Komisja Europejska przyjęła polski `Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013', nad którym prace zostały rozpoczęte w grudniu 2005 roku. Budżet programu wynosi 17,2 mld euro, które zostaną przeznaczone na poprawę konkurencyjności rolnictwa poprzez restrukturyzację i modernizację gospodarstw rolnych, poprawę jakości życia na obszarach wiejskich, wspieranie różnego rodzaju działalności gospodarczej na wsi oraz poprawę stanu środowiska naturalnego.

91. Zrealizowano program pomocy dla rolników dotkniętych klęską suszy w 2006 roku. W formie jednorazowych zasiłków przekazano 500 mln zł. Pomoc finansowa kierowana jest do sadowników, którzy ponieśli straty w wyniku przymrozków w 2007 roku i skorzysta z niej około 74 tys. gospodarstw. Hodowcy drobi uzyskali 15,8 mln zł rekompensaty za straty poniesione w związku z zagrożeniem epidemią ptasiej grypy w 2005 roku. W 2006 roku rozpoczęto też wdrażanie systemu dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

92. W lutym 2007 roku, po wielu miesiącach negocjacji Ukraina zniosła zakaz importu polskiego mięsa i produktów mięsnych na swoje terytorium. Nadal prowadzone są negocjacje związane z dopuszczeniem polskiego mięsa na rynek rosyjski, które są jednak o tyle trudniejsze, że u podstaw wprowadzonego zakazu stoją przesłanki polityczne a nie faktycznie sanitarne.

93. Na wniosek polski wprowadzono również na terenie Unii Europejskiej cła antydumpingowe na import mrożonych truskawek z Chin, dzięki czemu tanie truskawki azjatyckie nie zaleją europejskiego rynku, co zagwarantuje na nim silną pozycję polskich producentów.

94. W marcu 2007 roku podpisano w Warszawie dokumenty określające warunki eksportu polskich produktów rolnych do Chin. W pierwszej kolejności na chiński rynek trafią polskie produkty mleczarskie i drobiarskie.

95. Znowelizowana została ustawa o grupach producenckich, dzięki czemu prowadzenie działalności gospodarczej na wsi stało się prostsze oraz zniwelowane zostały bariery organizacyjne dzięki możliwości włączenia spółdzielni rolniczych do grup producentów rolnych. Obowiązujące od stycznia 2007 roku rozwiązania umożliwiają wykorzystanie majątku i kapitału ludzkiego, przyczyniając się do rozwoju lokalnych rynków gospodarczych i tworzenia nowych miejsc pracy. Grupy producentów rolnych otrzymały specjalne przywileje m.in. zwolnienie z podatku od budowli wykorzystywanych do sprzedaży wytworzonych w gospodarstwie produktów.

Edukacja
96. W celu przeciwdziałaniu przemocy w szkole oraz zjawiskom patologicznym realizowany jest program `Zero tolerancji', którego kluczowym zagadnieniem jest przywrócenie równowagi między prawami a obowiązkami uczniów.

97. Poprawę bezpieczeństwa i porządku w szkołach zapewnić ma również realizacja rządowego programu `Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach', na który w 2007 roku przeznaczono 40 mln zł, a którego realizacja potrwa do 2009 roku.

98. Od roku szkolnego 2007/2008 obowiązują jednolite ubrania noszone w szkołach tzw. mundurki, mające niwelować wpływ różnic majątkowych pomiędzy uczniami, oraz utrudnić wniknięcie osób spoza szkoły na teren placówki (dotyczy to przede wszystkim dilerów narkotyków. Wg sondażu przeprowadzonego w maju 2007 roku przez TNS OBOP aż 70% respondentów uznało ten projekt za właściwy.

99. W budżecie na rok 2007 na cele oświatowe, edukacyjne i wychowawcze przeznaczono 31,2 mld zł, podczas gdy w 2005 roku na ten cel przeznaczono 27,9 mld zł, co oznacza wzrost tych nakładów o około 12% w ciągu dwóch lat. Na subwencję oświatową dla jednostek samorządu terytorialnego przewidziano 28,2 mld zł podczas gdy w 2005 roku na ten cel przeznaczono 26,1 mld zł, co oznacza wzrost nakładów o 8% w ciągu dwóch lat.

100. Znowelizowana Karta nauczyciela daje nauczycielom w wieku emerytalnym korzystanie ze świadczeń emerytalnych przy jednoczesnym kontynuowaniu pracy, w przypadku kiedy miejsce to pozostaje wolne.

101. W maju 2007 roku znowelizowana została ustawa o systemie oświaty wprowadzając zaostrzenie kar za znęcanie się nad nauczycielem oraz za jego znieważanie i nietykalności osobistej. Nauczyciele zostali objęci ochroną na zasadach określonych w Kodeksie karnym, co oznacza że czyny wyrządzone przeciwko nim będą ścigane z urzędu a nie jak dotychczas z oskarżenia prywatnego.

102. Rząd realizuje program dofinansowania zakupu podręczników, przyborów naukowych oraz mundurków dla dzieci z rodzin w których dochód na osobę nie przekracza 351 zł. Program na dofinansowanie podręczników obejmuje około 500 tys. uczniów, natomiast program na dofinansowanie mundurków obejmuje około miliona uczniów.

Podsumowanie
prac rządów Kazimierza Marcinkiewicza
oraz Jarosława Kaczyńskiego

W ciągu ostatnich dwóch lat Rada Ministrów przyjęła m.in.: 380 projektów ustaw, 368 rozporządzeń, 447 uchwał, 611 dokumentów rządowych w tym programowo-analitycznych.

RZĄD PO - 3 lata

http://fakty.interia.pl/polska/news/polacy-nie-potrafia-wskazac-osiagniec-rzadu-tuska,1111250

To było po pierwszym roku rządów.

Teraz:

1. Wycofanie wojsk z Iraku.

2. Podpisanie Pakietu Klimatycznego.

3. Odwołanie Antoniego Macierewicza - By żyło się lepiej

4. Wyprzedzenie w wolności gospodarczej takich potęg jak : Uganda, Namibia, Kirgizja i Paragwaj.

5. Wykonywanie przez marszałka uprawnień Prezydenta, zamiast OBOWIĄZKÓW.

Drodzy Blogowicze pomóżcie , bo więcej nie pamiętam osiągnięć obecnego rządu.

Brak głosów

Komentarze

Zapomniałeś o " odzyskaniu " CBA przez PO.
To poważne osiągnięcie.

Vote up!
0
Vote down!
-1

mirek603

#67420

Przeoczyłeś coś co ZABOLI wszystkich. POWOŁANIE POLSKICH KINDERAMTÓW. Abyśmy bezsilnie przygladali się DEMORALIZACJI naszych pociech.

Będąc dzieckiem, byłem tresowany jak pies, JA NIGDY NIE UDERZYŁEM SWOJEGO DZIECKA, ale chciałbym aby wybór nalezał do mnie.

Pozdrawiam myślących.

Vote up!
0
Vote down!
-1
#67423

3-letnie rządy pani Hall w edukacji:
- przesunięcie wieku szkolnego do lat 6 (z możliwości wcześniejszego uczęszczania do klasy I skorzystało w roku 2009 około 3% w skali kraju) wraz z obowiązkiem odpowiedniego przygotowania klas do przejęcia dzieci młodszych - m.in. obowiązek zorganizowania miejsca do zabawy (często dla 1 dziecka)
- wprowadzenie nowej podstawy programowej do szkół (m.in ograniczenie ilości godzin w klasach I-III na kształcenie polonistyczne, matematyczne z 15 godzin do 11, wyraźne ograniczenie godzin na przedmioty ścisłe w klasach starszych poprzez praktyczną likwidację tzw. godzin dyrektorskich, które teraz obowiązkowo przeznaczane są na wychowanie do życia w rodzinie już od klasy IV SP)
- wprowadzenie tzw. przeciętnej na poszczególne stopnie awansu zawodowego, które już zaowocowało praktycznym zamknięciem zawodu dla młodych (samo ministerstwo jest zaskoczone nagłym spadkiem ilości nauczycieli-stażystów z 8% w 2008 roku do niecałych 2% w 2009), a w niedalekiej przyszłości doprowadzi do redukcji zatrudnienia w oświacie o około 20-25%.
A oprócz tego mnóstwo, mnóstwo bzdurnych przepisów (np. ruchomy podział godzin).
Pod rządami Platformy jedna z najważniejszych dziedzin życia społecznego ginie!
Ale pewnie o to właśnie chodzi.

Vote up!
0
Vote down!
-1
#67425

żart nie po lini, ale jednak dodam. Zapomniał pan dopisać że menorę "nosimy" po wszystkich pałacach i ulicach.A swoją drogą jeśli jest tak dobrze to dlaczego jest tak żle. Pozdrawiam

Vote up!
0
Vote down!
0
#67454

Co jak co ale na konto PO trzeba dopisac stworzenie gminnych kapielisk w dorzeczu Wisly i Odry...

Vote up!
0
Vote down!
-1
#67616

Rozumiem pewne niedotarcie.Jednak w obliczu rzeczywistej tragedii jaka dotknęła tych ludzi, proszę o powściagliwość w takich "żartach".

Pozdrawiam myślących.

Vote up!
0
Vote down!
0
#67617

Poniżej przedstawiam w skrócie kilka osiągnięć po pierwszym roku rządu Tuska:
JEŚLI KTOŚ MA WĄTPLIWOŚCI ZAPRASZAM: http://www.pomorski.platforma.org/files/files/7/17/Podsumowanie_500_dni_rzadu.pdf TU JEST WSZYSTKO DOKŁADNIE OPISANE.

1. Ograniczenie społecznych skutków kryzysu
2. Wspieranie inwestycji
3. Przygotowanie instrumentów elastycznego reagowania na potencjalne zagrożenia w sektorze finansowym
4. Uchylenie procedury nadmiernego deficytu
5. Przegląd wydatków budżetu państwa
6. Zwiększenie przejrzystości finansów publicznych
7. Lepsze procedury sanacyjne i ostrożnościowe
8. Zachęty do zatrudniania osób powyżej 50-tego roku życia
9. Emerytury pomostowe
10. Wyższe wynagrodzenia w miejsce wcześniejszych emerytur dla nauczycieli
11. Wyższa płaca minimalna
12. Zwiększenie opłacalności pracy dla osób niepełnosprawnych
13. Instrumenty wsparcia dla pracodawców osób niepełnosprawnych
14. Wyższe stypendia na szkolenia i staże
15. Przygotowanie zawodowe dorosłych
16. Wyższe zasiłki w pierwszych miesiącach po utracie pracy
17. Wydzielenie części urzędów pracy odpowiedzialnych za aktywizację zawodową
18. Abolicja podatkowa
19. Wzrost nakładów na naukę
20. Nowe zasady finansowania nauki
21. Usprawnienie komunikacji między nauką a przemysłem
22. Zmiana modelu kariery naukowej
23. Nowy model zarządzania szkolnictwem wyższym
24. Umowy na 400 kilometrów nowych autostrad
25. Nowy model finansowania inwestycji drogowych
26. Nowy model funkcjonowania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
27. Rozbudowa i modernizacja dróg lokalnych
28. Uruchomienie systemu pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS
29. Odblokowanie inwestycji drogowych
30. Odblokowanie inwestycji kolejowych
31. Oddłużenie i przekazanie kolejowych przewozów regionalnych samorządom
32. Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej
33. Program Rodzina na swoim
34. Premia remontowa i termo modernizacyjna
35. Wsparcie dla lokali socjalnych
36. Korzystne dla podatników zmiany w VAT
37. Zniesienie „podatku Religi”
38. Elektroniczne postępowanie upominawcze
39. Jeden formularz, jedno okienko, zero okienka
40. Zwiększenie stabilności stosowania prawa podatkowego
41. Uproszczona rachunkowość dla średnich i małych przedsiębiorstw
42. Wydłużenie urlopów macierzyńskich
43. Więcej darmowych posiłków w szkole

Vote up!
1
Vote down!
-2
#67675

Co to za bełkot?!

Vote up!
1
Vote down!
-1
#67676

Nie zniżajmy sie do poziomu pacynki nasłanej tu z rynsztoka pokroju wp czy onetów. Z obserwacji stylu (?) wynikałoby, że to luk pisujący na wp albo ta sama banda. Jeżeli taka ich wola, to niech nadal pozostają w "wirtualnym świecie".

My zajmujmy sie realem.

Pozdrawiam myślących.

Vote up!
0
Vote down!
-1
#67677

Ja wypisałem wam tylko i wyłącznie fakty, wy zamiast je ewentualnie obalić, i prowadzić prawdziwą dyskusję wmawiacie jakieś chore rzeczy jednocześnie mnie obrażając. Wszystkim osobą , które nie wierzą w wiarygodność JK wmawiacie propagandę. Tak najłatwiej?
Jakie portale wobec tego uważacie za wiarygodne?
osobiście nigdy nie dopatrzyłem się żadnych kłamstw na WP czy Onecie.

pozdrawiam myślących(których na tym portalu widzę mało)

Vote up!
1
Vote down!
-1
#67713

Panie poprawny, wszystko co pan sobie pozwolił wypisać jako sukcesy rządu miłości i poprawności politycznej oraz fachowości i profesjonalizmu, i jakoby to co wprowadził rząd PO w Polsce, na którego czele stoi pan Tusk, to jest zwykły bełkot i propaganda sukcesu.

Słowem bełkot pana obraziłem?

Czy pan żyje w tym kraju? Co z tego co pan wypisał stało się rzeczywistością i weszło w codzienne użycie? Jedno okienko, uproszczenie ewidencjonowania zakupów dla małych i średnich firm? Co poza tym?

Najpierw do Afganistanu wysyła się ludzi, Polaków powiększa się nasz kontyngent wojskowy w zamian za nic, a potem się im mówi, jak już Polska z tego tytułu poniosła miliardowe wydatki, że się ich stamtąd wycofa. Kto poniesie koszty naszego wyjścia z Afganistanu i co się stanie ze sprzętem ciężkim, który tam został z Polski przetransportowany, co się stanie z zaopatrzeniem dla wojska, które również tam się znalazło?!

Powodzianie są pozostawieni samym sobie, szuka się winnych za powódź w Polsce na wałach, że niby bobry są winne oraz wójtowie, a pan nam tutaj wypisuje listę spraw załatwionych przez rząd PO? Doprowadza się do katastrofy najpierw pod Mirosławcem, a potem pod Smoleńskiem swoją nieudolnością oraz kompletnym dyletantyzmem. A winnych szuka się w kadrze oficerskiej we wojsku polskim zamiast w złym zarządzaniu armią polską przez kompletnie nieznających realiów wojska rząd Polski i w ogóle nie przygotowanych do tej roli ministrów zajmujących się w rządzie Tuska sprawami wojskowości, uzbrojenia, szkolenia oraz zaopatrzenia! Turcja za to, że pozwoliła na używanie swoich baz i lotnisk przez samoloty NATO oraz przez wojska amerykańskie dostała od Stanów Zjednoczonych kilkadziesiąt miliardów dolarów oraz możliwość eksploatacji złóż ropy irackiej w Zatoce Perskiej, natomiast Polska nawet nie uzyskała zwrotu pieniędzy, które był nam winien Irak, a których było bardzo dużo. Jeżeli Irak nam je zwrócił to co się z nimi stało, gdzie one są?! Co się dzieje z kontraktem na dozbrojenie polskich śmigłowców w broń pokładową oraz z kontraktami z przemysłem zbrojeniowym Izraela na zakup u nich zupełnie nam nie przydatnych samolotów bezzałogowych, które nie są zupełnie przygotowane do współpracy z wywiadem NATO oraz przede wszystkim z armią amerykańską!? Żołnierze do Afganistanu są wysyłani bez odpowiedniego sprzętu, w zasadzie bez żadnego ubezpieczenia, sami muszą za własne pieniądze kupować lepsze, a tym samym bezpieczniejsze wyposażenie osobiste, kamizelki kuloodporne i odpowiednie hełmy, odpowiednie buty i mundury przystosowane do tamtych warunków klimatycznych.

Ten rząd PO jest najgorszym w dziejach Polski po 89 roku, już nawet postkomuniści nie wyrządzili tyle szkód Polsce co ten rząd fachowców i specjalistów, pan Klich to psycholog, a piastuje urząd ministra obrony narodowej, pani Hall to zwykła nauczycielka z prywatnego liceum, a piastuje urząd ministra edukacji, pani Kopacz natomiast to zwykła doktor, a piastuje urząd ministra zdrowia, taka to jest właśnie ta wasza polityka i skala waszych dokonań. Budowa autostrad leży, komputeryzacja leży, (gdzie są laptopy albo komputery, które obiecywał Tusk dla każdego polskiego dziecka?!), gdzie jest tani internet w Polsce oraz gdzie są te tanie usługi telekomunikacyjne w Polsce, (Polska jest krajem gdzie usługi telekomunikacyjne są jedne z najdroższych na świecie) porozumienie z Niemcami leży, z Rosją także, nic nie osiągnęła Polska w czasie rządów PO polityce międzynarodowej, nic, armia polska jest w zasadzie zdziesiątkowana - zniszczona, edukacja oraz służba zdrowia również, specjalnie się ją zadłuża, aby potem ją móc za bezcen sprywatyzować, przemysł ciężki zniszczony, ostatni bank polski oddany w ręce niepolskie, PKP również jest na skraju bankructwa... i tak mógłbym wymieniać w nieskończoność.

Stypendia? O jakich stypendiach pan pisze? Kto je dostaje, tak samo jak kredyty nisko oprocentowane na rozpoczęcie działalności dla bezrobotnych albo szkolenia dla nich? Pan w ogóle wie o czym pan pisze? Kontrakt na dostarczanie nam gazu przez Rosję na kolejne kilkadziesiąt lat, kto tak robi na świecie?! Wiele armii w Europie, w krajach o wiele mniej liczebnych ludnościowo ma większą liczebnie armię od Polski, jest lepiej opłacana oraz uzbrojona, przykład Holandii czy Belgii.

Do jasnej cholery jakie mieszkanie dla młodych małżeństw, kto młodemu małżeństwu udzieli jakiegokolwiek kredytu z dochodami na jedną osobę w rodzinie sięgającymi 1000 zł, gdy cena mieszkania w dużym mieście w Polsce to koszt kilkuset tysięcy złotych?! Wie pan jakim trzeba się dochodem wykazać przed bankiem, żeby liczyć na udzielenie przez ten bank kredytu?

Gdzie pan żyje w Polsce, czy na jakiejś innej planecie?

Budowa nowych dróg, które zostały całkowicie zniszczone po powodzi, teraz znowu trzeba będzie je na nowo wybudować, a w tym samym czasie Polska z pomocy przydzielonej dla Polski przez Unię Europejskiej corocznie wykorzystuje zaledwie kilka procent, do tego już doszło, że Unia Europejska chce nam zmniejszyć limit tej kwoty pomocowej z jej funduszów, ponieważ nie wykorzystujemy jej, a to znaczy, że Polska jej nie potrzebuje, i tak właśnie staniemy się krajem, który do kasy Unii wpłaca więcej niż od niej dostaje!

Ceny w sklepach w ostatnim roku wzrosły od 30 do 50 procent w tym samym czasie cena paliwa, gazu, prądu wzrosła kilkukrotnie, powodem tego jest narzucona na siłę przez Unie na Polskę podatku ekologicznego, dlatego od marca 2009 płacimy większą akcyzę za dostarczanie nam do domów prądu elektrycznego, natomiast infrastruktura energetyczna w Polsce leży, w każdej chwili może w Polsce dojść do katastrofy energetycznej, zabraknie nam po prostu prądu w domach. Pieniądze, które były przeznaczone na budowę infrastruktury przeciwpowodziowej wykorzystano do innych celów, z pomocy unijnej nie skorzystano, no bo po co?

Do szkół mają pójść małe dzieci, tak się skraca dzieciństwo dzieciom w Polsce, a mówi się o polityce prorodzinnej, szkoły do tego są w ogóle nieprzygotowane, wiek emerytalny ma być podwyższony, fundusze emerytalne zniszczone (II filar) i ograbione z naszych pieniędzy, którymi Polacy nie mogą zarządzać, proszę podać przykład innego państwa na świecie, gdzie prowadzi się taką politykę ubezpieczeniową! ZUS na skraju bankructwa, zniszczony całkowicie przybrzeżny połów ryb w Morzu Bałtyckim. Przemysł stoczniowy oraz rybołówstwo również! Narzucone na Polskę progi na produkcję rolną, która doprowadzi do zniszczenia polskiego rolnictwa, skup żywność, płodów rolnych oraz trzody chlewnej zaniżony do granic opłacalności produkcji, w tym samym czasie ceny wędlin i płodów rolnych w sklepach zawyżone, ceny mieszkań również. Firmy z kapitałem zagranicznym zwalniają swoich pracowników bez żadnych odpraw, szerzące się w Polsce bezprawne zmuszanie swoich pracowników do samozatrudnienia, zwalnianie ludzi w zakładach pracy, tłumacząc to zwalnianie na sztucznie wywołanym w Polsce kryzysie światowym, którego w Polsce tak naprawdę nigdy nie było, pozwalniało się ludzi z pracy i tym samy pozostali pracownicy w tych zakładach wykonują podwójna pracę za te same pieniądze albo tak jak w wielu firmach w Polsce zmuszono wielu Polaków do tego, aby pod groźba zwolnienia pozwolili na zmniejszenie swojego wynagrodzenia, które i tak do tej pory były bardzo małe w porównaniu z realnymi wypłatami w innych krajach Unii Europejskiej. Bezrobocie w Polsce za rządów PO znowu wzrosło do dwucyfrowej liczby sięgającej już ponad 20 % Polaków mogących pracować. Nagminne zatrudnianie swoich pracowników przez małe firmy na czarno, powodem tego są zbyt duże koszta utrzymywania przez pracodawcę swoich pracowników, ZUS. Co z tego, że część ZUS-u można sobie potem odliczyć od podatku dochodowego jak trzeba je najpierw fizycznie wypracować!

Jakich inwestycji kolejowych?
Zmiana kariery naukowej na jaką?!
Jakie darmowe posiłki w szkołach? Kto korzysta z takiej pomocy? Wie pan jakim dochodem (jak niskim) trzeba się wykazać, aby taką pomoc od szkoły dostać, na przykład na dojazd, dożywianie czy coroczną wyprawkę dla dzieci rozpoczynających rok szkolny?!

Jakie usprawnienie miedzy przemysłem a nauką?!
Jakie emerytury pomostowe? Przecież z tego co pamiętam PO miało je zlikwidować!

Wspieranie inwestycji? Których, prywatnych firm i znajomych z pejsami?!

Przegląd finansów Państwa, no doprawdy jest pan śmieszny, tak jak za PO rozwinęła się kasta urzędników państwowych oraz nowych podsekretarzy stanu, wiceministrów, nowych ministerstw nigdy nie było jak za rządów PO, natomiast kadra pracowników szczebla podstawowego została ograniczona, zwolniono nadmiar sprzątaczek i kierowców, he,he...kosztem innych sprzątaczek oraz kierowców wożących urzędników państwa polskiego, którzy za głodowe pensje muszą więcej pracować, sobie natomiast urzędnicy państwowi nie zmniejszyli swoich pensji wręcz przeciwnie dwukrotnie od objęcia władzy przez PO sobie je podwyższyli, zlikwidowanie w sektorze państwowym tzw budżetówce kominów płacowych, nagród i premii! Tak właśnie PO prowadzi politykę oszczędności pod hasłem Tanie państwo!

To co pan wypisał jako sukcesy jest jedną wielką ohydną propagandą sukcesu jak za Gierka, z tą różnicą, że Polacy stają się coraz bardziej narodem biedaków, gastarbeiterów, uchodźców ekonomicznych i nędzarzy, a wtedy za Gierka i PRL-u uchodźców politycznych, to jest ta różnica między tamtą Polska a dzisiejszą, a przepraszam, jeszcze nikt nikogo nie morduje oraz nie wsadza do więzień, a półki sklepowe są pełne towarów zamiast pustych, jednak i tak nie można kupić tego co się chce, bo Polakom nie wystarcza na zakup tych dóbr pieniędzy z tych głodowych pensji, za które musimy przeżyć i opłacić codzienne życie! Zawsze wtedy przecież można wziąć kredyt w niepolskich bankach na dogodnych warunkach! He, he...

To są właśnie efekty rządów specjalistów oraz fachowców z PO i ich koalicjantów zwykłych karierowiczów i dorobkiewiczów z PSL-u, którzy mienią się partią chłopską, a tak się zachowują w samorządach jak złodzieje oraz mafia, która popiera tylko swoich, natomiast swoich krętaczy złodziei i kombinatorów chroni poprzez również całkowicie opanowany i sterowany przez nich wymiar sprawiedliwości w Polsce, który podobno już jest niezależny od rządu sprawującego władzę w Polsce. Śmiechu warte!

Wszystkie przetargi na budowy, umowy, oraz konkursy, zostały po przejęciu władzy przez PO unieważnione i na nowo rozpisane w całej Polsce, to doprowadziło do tego, że infrastruktura, która miała powstać na Mistrzostwa Europy w piłce nożnej nigdy nie powstaną, szybka kolej, metro, autostrady, drogi dojazdowe do budowanych stadionów, za to w tym samym czasie dofinansowuje się prywatne stadiony piłkarskie z pieniędzy publicznych, przykład stadionu Legia Warszawa, który jest w rękach pana Waltera i koncernu medialnego ITI!

Jak sobie jeszcze coś przypomnę, jakiś sukces rządu PO to nie omieszkam dopisać do tego komentarza!

Warto również zwrócić uwagę na cenzurę, która zaistniała w mediach prywatnych oraz państwowych (publicznych)i w internecie po objęciu przez PO władzy w Polsce, prawie taka sama jak za komuny, trzeba jeszcze o tym wspomnieć co się robi z naprawdę niezależnymi dziennikarzami w Polsce, z tymi którzy mają na tyle odwagi, aby podejmować różne tematy, które są przez rządzących ludzi z PO skrzętnie przez nich wyciszane oraz ukrywane!

Wszystkie portale na serwerach polskich są opanowane przez cenzorów, esbecję i dawnych ormowców, którzy banują, blokują oraz nie dopuszczają do zamieszczania wpisów blogerów oraz ich niepochlebnego zdanie na temat rządów PO oraz opinii, które nie są po linii politycznej i propagandowej PO. I tak jest w zasadzie we wszystkich mediach w Polsce w tzw prywatnych i państwowych...

Panie poprawny proszę zejść na ziemię i otworzyć szeroko oczy, jednak przed tym należałoby się najpierw obudzić ze snu panie poprawny...

Dlaczego do tej pory w Polsce nie wprowadzono stanu klęski żywiołowej panie poprawny? Czyżby dlatego, żeby oszczędzić trochę kasę Unii Europejskiej, która musiała uratować system finansowy w Grecji? Dlaczego PO nie chce, aby nam Unia pomogła w usuwaniu skutków powodzi w Polsce? Przecież po to między innymi weszliśmy do Unii! 500 mln EURO pomocy dla Polski to chyba zbyt mało, zwłaszcza gdy straty w Polsce spowodowane powodzią sięgają miliardów EURO! Dlaczego wpłacamy do Unii tak dużo, a dostajemy od niej tak mało? Gdzie są nasze pieniądze, które corocznie Polska musi wpłacać do wspólnej kasy Unii Europejskiej będąc jej członkiem?!

Vote up!
1
Vote down!
-1
#67728

Doceniam to co pan napisał, jednak większość tych przykładów to niestety skutek wielu nieudolnych rządów w Polsce nie tylko PO.
Bardzo zaintrygowała mnie pana wypowiedz na temat cenzury, z którą ja osobiście się nie spotykam.Jedną bardzo zauważalną dla mnie rzeczą jest TVP1 oraz jej pro-PIS-owa działalność, całe szczęście PO chce położyć temu kres!
Podobnie jak Pan też mógłbym obalić wszelkie "osiągnięcia"
PIS wypisane powyżej, gdyż są bardzo mocno "przesadzone"

Bardzo martwi mnie postawa większości użytkowników tego portalu.Większość z was to już chyba fanatycy PIS i nic nie zmieni waszego myślenia.Oznacza to tylko, że Jarek jest bardzo dobry aktorem ,tak dobrym że oszukuje prawie połowę Polski.

Vote up!
1
Vote down!
-1
#67729

 Mnie też bardzo martwi postawa pewnych '"użytkowników" tego świata, dla których Jarek i tylko Jarek jest największym złem, co gorsza w ich własnym mniemaniu jest to cholernie obiektywny punkt widzenia daleki od fanatyzmu.

Vote up!
0
Vote down!
-1
#67739

Dodajmy jeszcze że PiS nie rządzi dłużej niż rządził ;) - dla użytkownika tego Świata Poprawny, to nie jest chyba fakt notoryjny ;)

Vote up!
0
Vote down!
-1

Ratujmy Nasze Polskie Lasy!
AIM(S) - Artificial, Intelligent Moderation (System) © Gawrion

#67792

zrobil na mnie ogromne wrazenie i mysle ze powinien byc w najwyzej ocenianych zeby kazdy kto odwiedza ta strone zwrocil na niego uwage i go przeczytal

Vote up!
0
Vote down!
0
#68930