Macierzyństwo a Przymus ekonomiczny

Obrazek użytkownika StefanDetko
Kraj

Myśl konserwatywna dąży do wprowadzenia minimum trzyletniego, pełnopłatnego urlopu macierzyńskiego z gwarancją ponownego zatrud­nienia, na stanowisku co najmniej równorzędnym i zindeksowanym płacowo.Zadaniem Myśli konserwatywnej - poszukującej przyszłych rozwiązań ustrojowych, z uwagi na widoczną zapaść państwa prawa - jest taki wpływ na kształtowanie Prawa wyłonionego, aby wspomagało ono tworzenie alternatyw eliminujących przymus ekonomiczny, jako kryterium doboru miejsca, czasu i okoliczności, kiedy to Kobieta w Małżeństwie przemienia się w Matkę, a sakramentalny związek dwojga indywidualnych Osób ludzkich Płci odmiennej, staje siępełnoprawną cywili­zacyjnie Rodziną.

 

„Małżonka Płodna” Ilustrator Petrarki 1523.Przymus ekonomiczny jest zjawiskiem szcze­gólnie potępianym przez Konserwatyzm etyczny, z uwagi na jego ograniczanie Wolności wyboru przez Osobę ludzką, co w sytuacji Kobiety i przyszłej Matki, egzystującej w warunkach regulacji państwa prawa, przekłada się niejednokrotnie nie tylko na paniczny lęk przed ekonomicznymi następstwami Stanu Błogosławionego, ale doprowadza do sprzecz­nych z etyką Cywili­zacji Łacińskiej de­cyzji popychających do Mordu na Niena­rodzonym, albo po­rzuceniem - często ze skutkiem śmiertel­nym  – noworodka; oddaniu Dziecka w ręce Osób trzecich, lub – co gorsza pod opiekę państwa.

 

Jednocześnie, a co wynika z powyższego, Konserwatyzm etyczny wspiera kształtowanie Prawa w kierunku wyłaniania regulacji stojących na straży Życia od momentu Jego poczęcia, aż do naturalnej śmierci, a w kwestii za­płodnienia In vitro, przejmuje zdanie w tej sprawie od Katolickiej Nauki Społecznej.

 

Sformułowanie „stanie na straży”, nie oznacza dla Myśli konserwatywnej penalizacji powyżej opisa­nych zachowań i zjawisk, lecz wytworzenie systemo­wej alternatywy, np. w postaci kompleksowych zmian dotychczasowych regulacji mechanizmów rynkowych, przynoszących poprawę warunków ekonomicznych Obywateli, a także wskazywanie wzorców moralnych.

 

Zmiany te, konieczne – zdaniem Konserwaty­zmu etycznego – do dalszego rozwoju na ziemiach Rzeczypospolitej, uzyskać można poprzez uwolnienie Obywateli od ciężaru utrzy­mywania państwa prawa i podobnych do niego ustrojów totalnych, opierających się na grabieży pod przymusem podatkowym.Dalej formułując zagadnienia związane z Macierzyństwem, Myśl konserwatywna opowiada się za rozwiązaniami wykluczającymi moż­liwość aborcji - którą nazywa jej imieniem własnym, czyliMordem na Nienarodzonym, - eutanazji – którą nazywa jej imieniem własnym, czyli Mordem na Nie­dołężnym – oraz wszelkich form eugeniki, do których zalicza nie tylko procedury In vitro, ale także wszelką manipulację genetyczną na zarodkach Człowieka.

 

Stając po stronie Rodziny i w niej Wychowa­nia, Myśl konserwatywna wspiera kształtowanie Prawa wyłonionego w kierunku likwidacji wszelkich „przechowalni” dzieci, typu żłobków i przedszkoli, przychylając się i sugerując jednocześnie regulacje, pozwalające Matkom, które z własnej Woli wybrały pracę zarobkową, na minimum trzyletni, pełnopłatny urlop macierzyński z gwarancją ponownego zatrud­nienia, na stanowisku co najmniej równorzędnym, ze zindeksowanym wynagrodzeniem.„Macierzyństwo” Eucharius Rösslin, 1513.Formę finansowania tych urlopów, konserwa­tyzm pozostawia gestii Ciał Przedstawicielskich, na których terytorium działania kwestia ta występuje, samemu sugerując wyłanianie Prawa umożliwiającego alternatywę, pomiędzy dobrowolnym ubezpieczeniem w prywatnych zrzeszeniach Osób, wyrażających Wolną wolę opłacania składek pokrywających przy­szłe koszty opieki nad Macierzyństwem, a korzystaniem z działalności Dobroczynnej, która jest jednym zetycznych wymo­gów w Cywilizacji Łacińskiej.

 

Jednocześnie, Myśl konserwatywna kategorycz­nie oświadcza się przeciwko interwencjo­nizmowi państwowemu w życie Rodziny, polegają­cemu na wprowadzania jakichkolwiek subwencji, w rodzaju „becikowego” tudzież „ulg”, wytwarzających i wspierających mechanizmy zależnościoraz osłabia­jących własną inicjatywę Obywateli, jako wysoce nieetyczne i nie leżące w gestii państwa, które nie może być dystrybutorem Dóbr zabranych Obywatelom.

 

Tekst na podstawie traktatu „Idea Polski w Myśli konserwatywnej”, autorstwa MStS.Ceterum censeo Conventum esse delendum

Brak głosów