Proszę opublikować na głównej: Odpowiedź prof. Zielińskiego na stanowisko naukowców z PAN

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Dotyczy: Stanowiska Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN, w sprawie rozpowszechnianych nieprawdziwych informacji o szczepionkach przeciw COVID-19 oraz testach PCR wykrywających SARS-CoV-2, z dnia 4 stycznia 2021 r.

Źródło: PDF do pobrania

Dnia 17 stycznia 2021 r.

Odpowiedź Prof. zw. dr hab. Romana Zielińskiego

Stanowisko Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej PAN (KGCiPM) z dnia 4 stycznia, zwane dalej Stanowiskiem, zostało sformułowane w odpowiedzi na mój wywiad udzielony Stolikowi Wolności. Wywiadu udzieliłem jako niezależny naukowiec (nie powołuję się w nim na żadne instytucje) w grudniu 2020 r., w związku z agresywną kampanią reklamową produktów leczniczych opartych o mRNA, których badania zakończą się dopiero 2023 r. Wywiad ten był odpowiedzią na pojawiające się w świecie naukowym publikacje, petycje i głosy niezależnych naukowców o wielu niejasnościach związanych z działaniem tychże produktów.

Ponadto w wywiadzie został poruszony temat błędnie zoptymalizowanych i w związku z tym wadliwych testów RT-qPCR, co również zostało potwierdzone w licznych publikacjach uznanych ekspertów światowych. W sytuacji tychże niejasności należałoby rozpocząć publiczną dyskusję na temat strategii oraz metod stosowanych w odniesieniu do zjawiska COVID-19.

W swoim stanowisku KGCiPM zarzuca mi rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, brak wiedzy oraz stawianie nieuprawnionych hipotez. Niewątpliwie takie postawienie tezy jest argumentem ad personam i narusza wolność wypowiadania opinii. Uznając prawo każdego do wypowiedzi nie protestuję przeciwko samej wypowiedzi, ale odnoszenia jej w stosunku do konkretnej osoby. Przypomnę, że w wywiadzie dla Stolika Wolności wyrażając swoje krytyczne stanowisko nie wymieniałem nikogo imiennie. Tymczasem KGCiCM PAN stawia się w roli cenzora i narusza moje konstytucyjne prawo do wypowiadania opinii.

Nie jest to pierwsza sytuacja, gdy w odpowiedzi na krytyczne opinie części naukowców (vide: Apel do Prezydenta, Rządu…) zamiast dyskusji pojawia się personalny atak na sygnatariuszy. Zachowanie takie nie ma nic wspólnego z wolnością słowa i dyskursem akademickim. Nie przystoi ono także profesorom, którzy powinni hołdować raczej oksfordzkiej dyskusji aniżeli medialnym przepychankom.

Jako niezależny naukowiec z zasady na tego typu Stanowiska nie odpowiadam, szanując prawo każdego człowieka do własnego zdania. Jednakże zostałem tu imiennie przywołany i zmuszony do odpowiedzi.

Specjalizacja a prawo wypowiedzi

Autorzy Stanowiska rozpoczynają swoją krytykę od dyskredytacji, wykazania braku kompetencji i manipulowania dorobkiem stwierdzając, że w omawianym wywiadzie (cyt.) „posługuję się naukowym żargonem, przedstawiane tezy konstruowane są w sposób niejasny, przy użyciu szczątkowej, nierzadko opacznej, wiedzy biologicznej”. Atak na wykształcenie jest częstym chwytem erystycznym gdy brak argumentów merytorycznych, a przecież tych Szanownemu gronu sygnatariuszy nie powinno zabraknąć.

W swoich wypowiedziach rzadko powołuję się na dorobek, wykształcenie i publikacje, gdyż one świadczą o przeszłości. Natomiast człowiek mądry potrafi dostrzec inną opinię i starać się zrozumieć jej podstawy. Wywiad prasowy ma swoją dynamikę, ale w wielu miejscach zwracałem uwagę na niejasności, brak danych, stawiałem tezy pod dyskusję. Odmawianie mi, jako profesorowi genetyki i biologii z 40-letnim stażem zawodowym, prawa do wypowiadania się w kwestiach zastrzeżonych, jak się dowiaduję ze Stanowiska, dla specjalistów z zakresu genetyki medycznej, to oczywiste argumentum ad ignorantiam.

Oceniając mój dorobek na podstawie szczątkowych informacji, klasyfikując mnie a priori jako wąskiego specjalistę, Autorzy Stanowiska przyjmują w istocie, że człowiek jest na tyle unikalnym gatunkiem, że zachodzące u niego procesy, materiał genetyczny, nie mają odpowiednika w świecie organizmów żywych. Dlatego badania nad człowiekiem są dostępne tylko dla wąskiej grupy naukowców, którzy mają odpowiednie wykształcenie.

Tymczasem już na początku pandemii prasa amerykańska opisywała naukowców, którzy w codziennym życiu nie mieli nic wspólnego z wirusami, zajmując się zoologią lub ekologią. Przykładowo, doświadczenie Andrew Cohen’a w badaniu małża, Dreissena polymorpha okazało się bezcenne w identyfikowaniu problemów z fałszywie pozytywnymi wynikami testów PCR (Harris 2020).

Ekolog, który na co dzień styka się z problemem zanieczyszczenia materiału biologicznego często może wnieść więcej niż specjalista skupiony na jednym problemie. Jest to znana reguła dostępności. Warto podkreślić, że przedstawione w Stanowisku kwestie są na tyle podstawowe, że mógłby z powodzeniem wypowiedzieć się doktor nauk biologicznych. Autorzy Stanowiska nie przedstawili żadnego dowodu na potwierdzenie tezy, jakoby moje (cyt.) „wypowiedzi pozostawały w sprzeczności z aktualnym stanem wiedzy w zakresie genetyki medycznej i diagnostyki laboratoryjnej”.

W zamian, w Stanowisku zastosowano rozliczne chwyty erystyczne i logiczne. Takie podejście autorów w rażący sposób narusza zasady współżycia społecznego i zasady etyki obowiązujące w nauce, bowiem adwersarz jakim jest zespół 34 naukowców reprezentujących PAN, powinien odnieść się jedynie do przedstawionych przeze mnie treści, a nie na ich podstawie dokonywać oceny moich kwalifikacji zawodowych.

Komisja europejska z naciskiem podkreśla, że oceniający projekty badawcze eksperci nie mogą wychodzić poza zakres swoich kompetencji jakim jest ocena projektu badawczego in extenso. Zabronione jest odnoszenie się personalne do badacza, czy zespołu (REA 2020).

Tym samym, zademonstrowane w Stanowisku podejście jest jednym z wielu przykładów patologii w nauce, gdzie recenzent zamiast ograniczyć się do merytorycznej oceny tekstu rozprawy, rozciąga swoje wnioski na osobę ocenianą, formułując zestaw inwektyw pod adresem tej osoby.

W odniesieniu do zarzucanego mi dorobku naukowego, uprzejmie informuję, iż baza PubMed nie jest miarodajna dla weryfikacji mojego dorobku bibliograficznego, ponieważ jako biolog publikuję w czasopismach biologicznych. Natomiast baza Scopus również nie zawiera wszystkich prac, zwłaszcza prac starszych. Istotą cytowania jest podanie wartości faktycznych cytowań. Obecnie Komisja Europejska w pełni uznaje cytowania Google Scholar, czy nawet indeks RG (Research Gate).

Stąd zarzut o zawyżeniu przeze mnie wskaźników bibliometrycznych jest nieuprawniony. Wskaźniki te nie są zawyżone lecz są zaniżone, ponieważ obejmują okres jedynie do 2010 r. Przestałem je uwzględniać jako mój protest przeciwko wszechobecnej i patologicznej punktozie w nauce, za którą często stoją interesy międzynarodowych koncernów wydawniczych.

Na zakończenie tej części wypowiedzi pragnę zaznaczyć, że wykształcenie genetycznobiologiczne daje dostatecznie szeroką ekspertyzę do wypowiadania się na temat człowieka. Studia biologiczne od zawsze były studiami ogólnoakademickimi, podczas gdy studia medyczne dopiero niedawno uzyskały taki status. Do niedawna studia medyczne były kształceniem praktycznym, zawodowym. Nie jest moim zamiarem dyskredytowanie kształcenia praktycznego.

W sytuacji leczenia ludzi chorych niezbędna jest specjalizacja, jednakże spojrzenie biologiczne potrafi dać szerszą perspektywę. To dlatego od wielu lat w projektach finansowanych przez Komisję Europejską promuje się inter/multidyscyplinarność. Tym samym, uczciwi naukowcy powinni dążyć do nawiązania współpracy i wsłuchania się w opinie innych specjalistów. Wąskie spojrzenie nie rozwiąże problemu COVID 19.

O potrzebie zmian w ocenie dorobku naukowego pracowników naukowych wypowiadała się wielokrotnie Komisja Europejska pouczając ekspertów, aby nie oceniać badaczy tylko na podstawie liczby publikacji i cytowań (REA 2020). Również Minister Edukacji i Nauki, prof.Przemysław Czarnek, widzi potrzebę dokonania zmian w dotychczasowym systemie szkolnictwa wyższego.

Mój dorobek naukowy jest ogólnodostępny. Trzeba wykazać wiele złej woli aby zauważyć w nim głównie małże, a nie np. wypromowanie dwóch doktorów z genetyki prątka gruźlicy. Jeden z tych doktoratów zakończył się obroną z zakresu medycyny w Akademii Medycznej w Lublinie. Nie zauważono także, że na podstawie genu KatG u Mycobacterium tuberculosis, kodującego enzym o funkcji katalazy-peroksydazy, opracowałem unikalny w świecie markerowy system do molekularnej identyfikacji zarówno gatunków taksonomicznych jak i gatunków biologicznych u roślin i zwierząt. Pominięto wieloletnie doświadczenie moje i mojego zespołu w Olsztynie w pracy nad transpozonami (np. Polok i Zielinski 2011), czyli ruchomymi elementami genetycznymi, które w odniesieniu do obecnych produktów mRNA jest szczególnie istotne.

To właśnie nieznane mechanizmy inicjowania odpowiedzi immunologicznej przez te elementy oraz aktywność niektórych z nich w genomie człowieka budzą obawy naukowców na całym świecie. Nie zauważono również mojego dorobku naukowego związanego ze współpracą międzynarodową, w tym koordynacji projektu finansowanego przez Komisję Europejską (Contract MTKD-CT-2004-509834), sieci badawczej COST (FA0603), współpracy z licznymi jednostkami europejskimi, realizacji kilkunastu projektów finansowanych przez KBN.

Łatwo jest zarzucić kolorowanie dorobku naukowego na podstawie skróconego opisu na stronach internetowych, trudniej jest znaleźć ten dorobek lub zapytać się recenzowanego.

Należy zwrócić uwagę, na coraz większe znaczenie biologii ewolucyjnej w naukach medycznych jako podstawy do wnioskowania o chorobach, o ewolucji genomu ludzkiego oraz jego powiązaniach z innymi organizmami. Sugestie o włączeniu komponentu ewolucyjnego w kształcenie medyczne pojawiły się dekadę temu i coraz częściej nawet bardziej tradycyjne gałęzie biologii są włączane w kształcenie medyczne (Nesse i inni 2010).

Zespoły biologiczne stanowią ważny element uczelni medycznych, dostarczając wielu cennych podstawowych danych, jak chociażby o związkach Choanoflagellata z Metazoa, a więc także człowiekiem. Od tej grupy pochodzi wiele ważnych genów związanych z budową komórkową człowieka. W tym kontekście odmawianie mi prawa do wypowiedzi brzmi jak groteska.

Wreszcie należy podkreślić, że jest wiele przykładów naukowców, którzy swój sukces naukowy osiągnęli dzięki temu, że nie byli wąskimi specjalistami. Pięknym przykładem jest Prof. Wacław Gajewski, który karierę rozpoczynał jako botanik, ale świat nauki poznał go jako najwybitniejszego polskiego genetyka tamtego czasu. Prof. W. Gajewski napisał swoją dysertację habilitacyjną z zakresu botaniki. Miałem ten zaszczyt, że prof. W. Gajewski był recenzentem mojej rozprawy habilitacyjnej. Z kolei założyciel BioNTechu i współtwórca szczepionki mRNA też nie jest specjalistą-genetykiem, ale onkologiem (Uğur Şahin 2021).

Przypomnę także, że ani Minister Łukasz Szumowski nie był genetykiem, a wypowiadał się o testach PCR, ani obecni doradcy Ministra Zdrowia nie są genetykami, a wypowiadają się na temat produktu mRNA przeciw SARS-CoV-2.

Testy PCR

Jednym z koronnych argumentów o braku kompetencji i szerzeniu (cyt.) „nieprawdziwej i społecznie szkodliwej” wiedzy jest moja dyskredytacja molekularnych testów na obecność SARSCoV-2, opartych o technikę PCR, a dokładnie ilościowy PCR z wykorzystaniem reakcji odwrotnej transkryptazy. RT-qPCR. Zastanawiam się, jakaż to tajemna wiedza jest zawarta w metodyce omawianego testu, że jako osoba, która jako jedna z pierwszych wprowadzała testy PCR do praktyki laboratoryjnej w latach 1995 nie ma prawa się o nich wypowiadać.

Testy RT-qPCR w odniesieniu do diagnostyki koronawirusa same się zdyskredytowały. Byłem jednym z pierwszych niezależnych naukowców na świecie, który poddał te testy kompleksowej krytyce. Procedurze testowania ludzi na obecność SARS-CoV-2 za pomocą RT-qPCR zarzuciłem między innymi amplifikowanie nieoczyszczonego materiału biologicznego, błędnie zaprojektowane startery, zbyt dużą liczbę cykli, niewłaściwe profile termiczne.

Zwróciłem też uwagę na to, że przyczyną wyników fałszywie pozytywnych może być między innymi obecność w genomie ludzkim sekwencji homologicznych do starterów zaprojektowanych na geny koronawirusa. Wykazałem to za pomocą analizy bioinformatycznej, a także kierując się wiedzą na temat budowy i ewolucji genomów (Zielinski i Polok 2020).

Obecność sekwencji homologicznych u różnych organizmów jest powszechna i jest efektem ewolucji ich genomów. Sekwencje homologiczne obserwowałem u różnych organizmów, między innymi prowadząc przez wiele lat badania, z udziałem zagranicznych partnerów, nad organizmami zmodyfikowanymi genetycznie (GMO). Niejednokrotnie natrafialiśmy na problem identyfikacji transgenu przy pomocy reakcji PCR, w tym qPCR, podczas gdy hybrydyzacja metodą Southern bez problemu go wykazywała.

Budowa genomu człowieka odzwierciedla jego ewolucyjną historię. Dlatego możemy w nim znaleźć sekwencje homologiczne do sekwencji genomowych innych zwierząt, roślin, mikroorganizmów i wirusów. Odnosząc się do tych ostatnich, w genomie człowieka zidentyfikowano już sekwencje pochodzące od wirusa HIV, które odgrywają rolę w nieswoistej odpowiedzi odpornościowej poprzez mechanizm przypominający technikę antysensowną.

Wykazano, że sekwencje retrotranspozonowe HERV stanowią istotny element uruchamiający receptory komórkowe, będące pierwsza linią obrony przed wirusami (Grandi i Tramontano 2018). Ze względu na obecność sekwencji homologicznych i biologiczne zanieczyszczenia próby pobranej z nosogardzieli, rutynowe testowanie RT-qPCR nie nadaje się do diagnostyki SARSCoV-2.

Błędnie wykonywane testy to odrębny temat, dodam jedynie, że Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na zapytanie Justyny Sochy ze STOP-NOP dotyczące tych testów, stwierdziło w dniu 23.11.2020 r., że (cyt.) „…liczba cykli zależy od organizacji pracy w laboratorium”. To tak jakby oczekiwać, że nocna zmiana diagnostów będzie stosowała inną liczbę cykli od zmiany dziennej. I jak w takiej sytuacji nie zgłaszać wątpliwości odnośnie wiarygodności uzyskiwanych wyników z przymusowego testowania ludzi za pomocą testu qPCR?

Po wielu miesiącach świat naukowy przyznał mi rację w 100%, a grupa 22 naukowców pod egidą dr W. Wodarga zażądała retrakcji artykułu Cormana-Drostena, na podstawie którego wprowadzono testy RT-qPCR do diagnostyki SARS-CoV-2. (Borger i inni, 2020). Autorzy krytycznej opinii zwrócili także uwagę na liczne nieprawidłowości w zatwierdzaniu tego artykułu, jak chociażby czas od wysłania artykułu do jego ukazania się, który wynosił 24 h.

Zdaniem wielu edytorów, nawet przy założeniu kilkugodzinnej recenzji i przyjęcia artykułu bez zmian, co jest prawie niemożliwe, nie jest możliwy wydruk (nawet on line) artykułu w tak krótkim czasie, ponieważ po zatwierdzeniu dochodzi jeszcze praca edytora, co trwa kilka dni. Warto też dodać, że sąd apelacyjny w Portugalii odrzucił jako dowód wyniki testów PCR, na podstawie których zarządzana była kwarantanna, między innymi z powodu zbyt dużej liczby cykli w reakcji PCR.

Również WHO przyznało, że stosowana liczba cykli była zbyt duża i może generować niespecyficzne wyniki (WHO 2020). Amerykański panel CDC oszacował, że uzyskiwane za pomocą tego testu wyniki fałszywie pozytywne wynoszą 65%. Panel ten nie rekomenduje tego testu do diagnostyki COVID (Panel CDC 2020). Istnieje także zgoda w środowisku naukowym, że test RT-qPCR nie może być złotym standardem w diagnostyce koronawirusa, jak to przedstawiają Autorzy Stanowiska. Takim standardem mogłoby być jedynie sekwencjonowanie produktu PCR, co jest obecnie rutyną w przypadku innych patogenów.

Dlatego nie jest zrozumiałe pominięcie tej metody w diagnostyce SARS-CoV-2. Autorzy Stanowiska cytują publicystyczny kanał informacyjny Konkret24, jako źródło wiedzy o testach PCR. Warto podkreślić, że kanał ten nie podlega recenzji, jest programem popularnonaukowym, a podawane tam dane nie są poparte cytowaniami.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że taka jest formuła programu, ale daleko posuniętą nieuczciwością jest zarzucanie mi, iż tekst do Stolika Wolności nie jest naukowy przy jednoczesnym powoływaniu się na równie nienaukowe źródło jakim jest Konkret 24. Typowy przykład stosowania podwójnych standardów. Warto podkreślić, że jeden z profesorów wypowiadających się do Konkret24 zarzucał mi, że w procesie odwrotnej transkrypcji nie powstaje hybryda RNA-DNA a jedynie cDNA.

Profesor ten wykazał się tym samym brakiem elementarnej wiedzy na temat reakcji RT-qPCR oraz biologii molekularnej, kompletnie ignorując fakt, że reakcja RT-qPCR to faktyczne złożenie dwóch różnych reakcji, odwrotnej transkrypcji i reakcji PCR. Reakcja odwrotnej transkrypcji przebiega w dwóch etapach. W jednym z nich otrzymuje się hybrydę DNA-RNA. Jest to tak podstawowa wiedza, że pisze o tym nawet Wikipedia (Complementary DNA 2020).

W książce „Fałszywa pandemia, krytyka naukowców i lekarzy”, cz. 2, ustosunkowałem się na 100 stronach tekstu do wszystkich zarzutów jakie zgłoszono pod adresem moich publicznych wypowiedzi na temat reakcji qPCR i reakcję tę bardzo szczegółowo omówiłem, cytując obszerną literaturę (Zielinski i Polok 2020).

Możliwość przepisania RNA na DNA

Kolejnym zarzutem jest stwierdzenie Autorów Stanowiska, że (cyt.) „jest nieprawdą, że RNA podawany w szczepionce przeciw COVID-19 zostaje przepisany na DNA”. Przede wszystkim należy podkreślić, że nigdy tego nie twierdziłem. Wyraziłem jedynie uzasadnioną obawę, że tak może się stać. Istnieje różnica między twierdzeniem a przypuszczeniem i warto aby Autorzy Stanowiska rozróżniali te dwie formy wypowiedzi.

Oczywiście wolałbym tego nie przewidywać, gdyby Pfizer zwolnił mnie z tego zadania, podając stosowne wyniki badań i publikując je w odpowiednim, recenzowanym czasopiśmie. Takich badań jednak Pfizer nie przeprowadził. Sygnatariusze Stanowiska również nie udokumentowali swoich twierdzeń stosownymi cytowaniami i badaniami.

Przykładowo twierdzenie, że (cyt.) „podawana w szczepionce konstrukcja genowa (mRNA) nie ulega odwrotnej transkrypcji, nie wnika do jądra komórkowego, nie zostaje również wbudowana do genomu komórkowego” nie jest poparte odpowiednimi cytowaniami i stanowi jedynie niepotwierdzoną hipotezę.

Tym bardziej, że istnieją dowody eksperymentalne wskazujące na odwrotną transkrypcję sekwencji koronawirusa w komórkach ludzkich i możliwą integrację z genomem. Zostało to pokazane przez światowej sławy ekspertów pod kierunkiem Rudolfa Jaenish’a w pracy pt. SARS-CoV-2 RNA reverse-transcribed and integrated into the human genome (Zhang i inni, 2020).

Ponadto Centralny Dogmat Biologii Molekularnej sformułowany przez noblistę F. Cricka w 1956 r. i opublikowany w 1958 r. zakładał przepływ informacji genetycznej zarówno z DNA, do RNA i dalej do białka, jak pomiędzy kwasami nukleinowymi, tj. również od RNA do DNA. Informacje o tym można znaleźć nawet w Wikipedii (CDMB 2020).

Tym samym Autorzy Stanowiska przeczą podstawowej wiedzy biologicznej. Możliwość taką również potwierdził inny noblista, H. M. Temin, który odkrył enzym odwrotnej transkryptazy, 1975 r. W komórkach ludzkich istnieją endogenne enzymy pochodzenia retrotranspozonowego, które dokonują właśnie takiej odwrotnej transkrypcji. Sekwencje te stanowią aż 60% naszego genomu. Wśród nich są sekwencje HERV, 8% oraz LINE, 17% (Bannert i Kurh, 2004; Hanks i Kazazian 2016; Georgoiu i inni. 2019). Przez wiele lat kierowany przeze mnie zespół prowadził badania nad transpozonami, współpracując w tym zakresie z czołowymi jednostkami zagranicznymi w ramach projektu Unii Europejskiej (Contract MTKD-CT-2004-509834).Dlatego mam zarówno wiedzę jak i doświadczenie aby wypowiadać się w tym temacie.

Konstrukt mRNA jest oparty na wieloletnich badaniach

Autorzy Stanowiska polemizują ze mną, że (cyt.) „szczepionki anty-COVID-19 oparte są na opracowywanym przez wiele lat modelu molekularnych szczepionek mRNA i poddawane były badaniom klinicznym zgodnie ze standardowymi procedurami. To, że nie rekomenduje się podawania ich ciężarnym…”. Prawdą jest, że badania nad technologią mRNA były prowadzone od wielu lat, ale głównie w terapii nowotworów. W tym przypadku szacowanie ryzyka i korzyści jest zupełnie inne. Należy pamiętać, że dla SARS-CoV-2 śmiertelność według WHO wynosi 0,15%.

Badania kliniczne producentów konstruktu mRNA szacują częstość występowania objawów chorobowych w grupie placebo wynoszącą 0,75% (Pfizer) do 1,3% (Moderma). Tym samym serwujemy konstrukt mRNA ludziom zdrowym, którzy w minimalnym stopniu narażeni są na powikłania. Dodam również, że badania kliniczne się nie zakończyły, mają trwać do 2023 r., a produkt mRNA jest dopuszczony w jedynie trybie „emergency”. Należy także odkreślić, że jak dotąd model szczepionki mRNA nigdzie się nie sprawdził.

Koty zaszczepione mRNA zdychały, a Moderna po wielu latach badań nad szczepionką mRNA przeciwko wirusowi grypy, zawiesiła te badania, ze względu na liczne skutki uboczne.
Podawana obecnie szczepionka mRNA firmy Pfizer nie przeszła wszystkich wymaganych badań klinicznych i ma charakter szczepionki eksperymentalnej, która jest testowana na ludziach. Firma ta szacuje ryzyko poważnych skutków ubocznych jak 1:1000, co przy zamiarze zaszczepienia 30 mln Polaków dałoby 30 000 takich przypadków. Już wiadomo, że jest to wartość niedoszacowana ponieważ w Wielkiej Brytanii ten odsetek wynosi 2,79% (za panelem CDC z 18.12.2020 r.)

W związku z tym, że szczepionka mRNA jest niedopracowana, firma Pfizer nie wzięła na siebie odpowiedzialności za wynikłe z jej użycia skutki uboczne. Skoro takie jest podejście producenta do swojego produktu, jakim jest szczepionka mRNA, to jako niezależny naukowiec nie mogę wykazywać politycznej poprawności i nie zauważać problemu.

Problem syncytyny

Autorzy Stanowiska polemizują z wypowiedziami internetowymi, za które nie mogę ponosić odpowiedzialności: (cyt.) „rzekomo negatywny wpływ szczepionki na procesy rozrodcze powodowany ma być podobieństwem białka kolca wirusa i białka syncytyny. W wypowiedziach internetowych mylone są pojęcia homologii i reakcji krzyżowych”.

Trudno odpowiadać mi za to, co pisze się w internecie. Ja tych pojęć nie mylę. Homologia jest terminem ewolucyjnym i oznacza podobieństwo sekwencji, struktury i funkcji ze względu na wspólne pochodzenie. Wyróżnia się zarówno ortologię jak i paralogię. Zależności te powszechnie wykorzystuje się w analizach bioinformatycznych. Termin ten może odnosić się do genów lub białek. Jeśli chodzi o białka, to stopień ich podobieństwa wyraża się podobieństwem aminokwasowym lub podobieństwem strukturalnym.

W odniesieniu do rozpatrywanych białek, tj. białka kolca S i ludzkiej syncytyny, ich całkowite podobieństwo aminokwasowe wynosi 30%. Jednakże podobieństwo kluczowych fragmentów strukturalnych jest znacznie wyższe (>70%). Nawet 30% podobieństwa aminokwasowego przekłada się na podobieństwo strukturalne 75-90%. Przy tak wysokim podobieństwie tych białek, zwłaszcza strukturalnym, istnieje uzasadniona obawa, że system immunologiczny może zostać skierowany również na własne białko syncytynę.

Problem ten podnieśli lekarze niemieccy (Gallaher B. 2020). Ja referowałem ich stanowisko stwierdzając, że nie wiadomo czy reakcja z białkami syncytyny zajdzie, gdyż takich badań nie przeprowadzono. Zatem twierdzenia zawarte w Stanowisku są kłamstwem. Na homologię białek wirusowych i endogennych zwraca również uwagę Lyons-Weiler (2020). Zdaniem Autorów Stanowiska, nie wykazano wpływu (cyt.) „szczepienia przeciw COVID-19, na zdrowie reprodukcyjne kobiet”.

Nie jest to prawda, gdyż badania przeprowadzono tylko u szczurów, przy czym nie ma opublikowanej pracy w impaktowanym czasopiśmie na ten temat. Jest jedynie krótka notka w ulotce produktu mRNA. U człowieka nie prowadzono takich badań, zatem nie wiadomo jak produkt mRNA wpływa na ciążę. Należy dodać, że z zasady nie zaleca się podawania mRNA kobietom w ciąży. Dodatkowo w I ulotce dla UK, nie zalecano zachodzenia w ciążę w ciągu 2 miesięcy od podania mRNA.

W kolejnych ulotkach ten zapis usunięto (REG 174, Charakterystyka 2021). Należy też dodać, że szlaki sygnałowe w komórce z udziałem syncytyny są bardzo słabo poznane. Dlatego obawy o ewentualny wpływ szczepionki na zdrowie reprodukcyjne ludzi są w pełni uzasadnione, tym bardziej, że syncytyna uczestniczy zarówno w procesie prokreacji, jak i jest obecna w plemnikach. Jestem uprawniony do wypowiadania się w zakresie proteomiki ponieważ moje kwalifikacje zostały potwierdzone w przyznanym mi grancie sieci badawczej COST (FA 0603).

Recenzja naukowa wypowiedzi publicystycznych

Absolutnym kuriozum w odniesieniu do wywiadu dla Stolika Wolności jest stwierdzenie Autorów Stanowiska (cyt.), że „powszechnym obyczajem w nauce jest poddawanie wszelkich wyników badań recenzji zewnętrznej, dokonywanej przez niezależnych specjalistów będących autorytetami z danej dziedziny. Tezy z omawianych wywiadów takiego procesu nigdy nie przeszły. Członkowie Komitetu, jako profesjonaliści, mogliby takiej recenzji dokonać, jednak najpierw tezy takie musiałyby zostać sformułowane w sposób właściwy dla prac naukowych, a nie funkcjonować jedynie w postaci bezkrytycznie publikowanych enuncjacji medialnych”.

Pisząc to zdanie Autorzy Stanowiska udowodnili jedynie sprawne posługiwanie się erystyką stosując ignoratio elenchi. Ten błąd logiczny polega na zboczeniu z właściwego tematu i skierowanie dyskusji na inne tory.

Tak też Autorzy uczynili przykładając do wywiadu prasowego komentującego dane zawarte w literaturze naukowej miary oryginalnej pracy badawczej, w której przedstawia się własne wyniki. W związku ze swoją własną logiką grupa pod przewodem prof. dr hab. med. Michała Witta powinna najpierw wydrukować swoje wypowiedzi w czasopiśmie medycznym, zanim zacznie je rozpowszechniać w mediach. Wreszcie mamy klasyczny argumentum ad verecundian, w którym coś jest prawdą tylko dlatego, że tak twierdzi jakiś autorytet.

Ten błąd został popełniony w dwóch formach. Pierwsza polega na powołaniu się na konsensus 34 utytułowanych osób, który nie jest recenzowaną (peerreviewed), opublikowaną naukowo (published) wypowiedzią. Druga forma błędu polegająca na powołaniu się na niekompetentny autorytet ma miejsce w odniesieniach do Konkret24, który jest kanałem informacyjnym, a nie publikacją naukową.

Dodatkowo chciałem zwrócić uwagę na to, że zarzuty zawarte w Stanowisku są w istocie luźnymi przemyśleniami Autorów Stanowiska, które nie mają żadnego potwierdzenia w najnowszej literaturze. Niektóre z tych przemyśleń Autorów Stanowiska, jak na przykład brak endogennej odwrotnej transkryptazy w komórkach ludzkich, są łatwe do zweryfikowania nawet w tak pospolitym źródle jak anglojęzyczna Wikipedia (Reverse_transcriptase 2021).

Z tej wiedzy korzystają na co dzień internauci, w tym studenci, uczniowie szkół średnich oraz inne osoby nie związane z medycyną. I zadają pytania, o możliwość przekopiowania mRNA ze szczepionki na cDNA i jego włączenie się do genomu. Możliwość taką wykluczają jedynie luminarze polskiej genetyki medycznej, ponieważ według ich stanu wiedzy w komórkach ludzkich nie ma odwrotnej transkryptazy.

Na zakończenie pragnę zwrócić uwagę, że wywiad ten nie był kierowany do Nature, lecz do Stolika Wolności, dla szerokiej publiczności i nie zawiera on żadnych błędów rzeczowych. Stanowi on kompilację informacji zawartych w literaturze naukowej. Nie jest oryginalną pracą badawczą przedstawiającą jakiekolwiek wyniki moich własnych badań. Przykładanie do tego artykułu metodologii prac badawczych i zarzucanie mi błędów metodologicznych jest nieetyczne.

Obowiązkiem każdego gremium jest przykładanie właściwej wagi do formy publikacji. Stosując logikę Autorów Stanowiska, dane przedstawione w nim też można uznać za niepotwierdzone hipotezy, gdyż Stanowisko nie zostało poprawnie przygotowane pod względem formy pracy badawczej. Podobnie jak Autorzy Stanowiska, również ja mógłbym się podjąć recenzji wyników przedstawionych w Stanowisku, ale najpierw powinno ono być zaprezentowane w postaci pracy naukowej.

Wywiad dla Stolika Wolności miał zwrócić uwagę przede wszystkim na kontrowersję jaka powstała pomiędzy informacją zawartą w ulotce Pfizera dotyczącą budowy szczepionki mRNA, według której zawiera ona niereplikujący się konstrukt mRNA, a stanowiskiem Ministra Zdrowia z dnia 16.12.2020 r., według którego jest to replikująca się cząsteczka mRNA. Ta fundamentalna kwestia dotycząca bezpieczeństwa tej szczepionki nie doczekała się żadnego wyjaśnienia ze strony Ministerstwa Zdrowia, jak również nie została podjęta przez autorów Stanowiska.

Ponadto zgodnie z opinią wybitnych polskich prawników, powołujących się na przepisy Komisji Europejskiej, szczepionka mRNA jest organizmem zmodyfikowanym genetycznie. Autorzy Stanowiska również nie wypowiedzieli się w tej fundamentalnej kwestii.

Konstrukt mRNA jako jedyna możliwość walki z pandemią

„Członkowie Komitetu z całą mocą podkreślają, że jedyną naukowo umocowaną metodą kontrolowanego przerwania epidemii SARS-CoV-2 jest zaszczepienie się szczepionką przeciw COVID19”. No cóż, mamy argumentum ad numerum. Słuszność poglądu wynika z faktu, że wielu specjalistów się pod nim podpisało. Niestety, jest to mocno nienaukowe stwierdzenie! Nie uważają tak bowiem ani twórcy szczepionki (Polack i inni 2020) ani CDC (V-safe 2020; Requirement 2021).

Zakończenie

Na zakończenie chciałbym powiedzieć, że liczba 34 wybitnych naukowców, którzy podpisali się pod Stanowiskiem oraz wspomagających ich, a wymienionych w Stanowisku innych instytucji, nie musi automatycznie oznaczać, że to gremium ma rację. Autorzy Stanowiska popełnili wszelkie możliwe błędy logiczne jakie zazwyczaj spotyka się w sposobie argumentowania osób, które chcą zdezawuować dany pogląd wbrew istniejącym faktom.

Podobną argumentację stosują ateiści walcząc z teistami, politycy walcząc z opozycją. Jednakże na takie zabiegi nie powinno być miejsca w dyskursie naukowym i to w odniesieniu do tak istotnej społecznie sprawy jak COVID 19.

Mój niepokój wywołuje fakt, że zewsząd dowiaduję się o utytułowanych naukowcach, w tym zajmujących wysokie stanowiska, twierdzących że przepływ informacji genetycznej jest wyłącznie jednokierunkowy. Jak jeden mąż, jednym tchem bezlitośnie krytykują oni powszechnie znane i powszechnie obowiązujące, przynajmniej dotąd, podstawy genetyki i biologii molekularnej. Wyśmiewają Centralny Dogmat Biologii Molekularnej, twierdząc bezpodstawnie, że F. Crick jedynie „żartował”. Wracają czasy łysenkizmu, kiedy to nauka zaprzedała się bieżącej polityce.

Jako niezależny naukowiec nie mogę milczeć i dlatego powtarzam, że w komórkach człowieka i innych Eukariota może podlegać ekspresji endogenny, retrotranspozonowego pochodzenia enzym, odwrotna transkryptaza. Stwarza to potencjalną możliwość (chociaż nie pewność), że mRNA ze szczepionki mógłby być przekopiowany na cDNA, w genomie człowieka i każdego organizmu eukariotycznego.

Obecnie aktywnych jest około 100 transpozonów LINE, które odpowiadają za 5% insercji u nowych urodzeń. O roli i ekspresji retrotranspozonów, w tym u człowieka, jest mnóstwo literatury naukowej. Ignorowanie tego faktu i nie dopuszczanie do dyskusji innych osób, wyśmiewanie ich i pokazywanie ich jako oszołomów, nie jest godne naukowca. Tytuł zobowiązuje, przede wszystkim do działania na rzecz społeczeństwa i informowania go, a nie zamiatania pod dywan głosów, które są odmienne od głównego nurtu.

Szczególnie bulwersujące jest, że wśród osób, które podpisały Stanowisko, znajdują wychowankowie Prof. W. Gajewskiego, który był jednym z nielicznych naukowców w Polsce, który przeciwstawili się łysenkizmowi. Za to zabrano mu katedrę i zabroniono nauczania. W stanie wojennym działał w podziemiu, w imię pomocy naukowcom i dostarczania wiedzy młodzieży. Dzisiaj jego wychowankowie zachowują się jak jego prześladowcy, nie pomni na tę Jego chwalebną kartę. Trzeba pamiętać, że szczepionka mRNA jest cały czas w fazach testów, o czym pisze sam producent.

Dopuszczona jest do użycia jedynie wyjątkowo, o czym można przeczytać w ulotce producenta, dokumentach UE i FDA. W takiej sytuacji nachalna reklama i brak dyskusji stanowią zagrożenie dla istnienia narodu i jego samostanowienia. Milczenie w takiej sytuacji jest wysoce nieetyczne. Istnieje duża grupa naukowców, zarówno w Polsce jak i na świecie, czego przykładem jest Petycja dr. W. Wodarga, która ma inne zdanie.

Ośmieszanie ich i nie dopuszczanie ich do głosu, odmawianie im prawa do wypowiedzi, szykanowanie, jest działaniem niegodnym naukowca i wpisuje się w koncepcję łysenkizmu. Naukowiec powinien wątpić, a nie wierzyć bezrefleksyjnie w przekaz firmy farmaceutycznej.

Społeczeństwo oczekuje uczciwej debaty, dopuszczającej wszystkie głosy. Do tej pory takiej debaty nie było. W związku z tym pozostaje wypowiadanie się jedynie w mediach społecznościowych. Dzieje się to w obliczu rosnącej liczby publikacji, pokazujących, że dotychczasowa polityka przynosi więcej strat niż korzyści. Dlatego inicjatywa jaką podjął Stolik Wolności jest bardziej cenna niż tysiąc stanowisk uczonych gremiów.

Pokazuje potrzebę wiedzy, debaty a nade wszystko potrzebę „wzięcia sprawy w swoje ręce”. Nawet najbardziej prowokujące stanowisko nie jest tak niebezpieczne dla społeczeństwa jak krytykowanie i ośmieszanie tych co zadają pytania oraz oddolnych inicjatyw jak Stolik Wolności. W trudnych czasach COVID okazuje się, że społeczeństwo zostało pozostawione samo sobie przez naukowców, z których wielu nie wypowiada się lub paternalistycznie powtarza slogany firm farmaceutycznych.

Autorzy Stanowiska bezpodstawnie zarzucają mi dezinformację na temat wirusa SARS-CoV-2 i szczepionek przeciw COVID-19, które ich zdaniem pozostają w sprzeczności z aktualnym stanem wiedzy w zakresie genetyki medycznej i diagnostyki laboratoryjnej. Ponadto są oni zaniepokojeni brakiem podstaw naukowych takich wypowiedzi i ich ewidentną szkodliwością społeczną. Na ten zarzut można jedynie odpowiedzieć „witamy w świecie Łysenki”.

W swojej odpowiedzi odrzuciłem wszystkie stawiane mi zarzuty. Zadaniem sądu będzie rozstrzygnięcie, czy autorzy powyższego Stanowiska naruszyli moje dobra osobiste, na straży których stoją art. 23 i 24 Kodeksu cywilnego.

Z poważaniem
Roman Zieliński

Literatura

Bannert i Kurth. 2004. Retroelements and the human genome. New perspectives on an old relations. PNAS 101: 14572-14579, www.pnas.org/content/101/suppl_2/14572

Borger i inni. 2020. Review report Corman-Drosten et al. Eurosurveiilance 2020. External peer review of the RTPCR test to detect SARS-CoV-2 reveals 10 major scientific flaws at the molecular and methodological level: consequences for false positive results. cormandrostenreview.com/report/

CDBM 2021. Central Dogma of Molekular Biology. en.wikipedia.org/wiki/Central_dogma_of_molecular_biology

Charakterystyka 2021. Charakterystyka produktu leczniczego Comirnaty. Charakterystyka produktu leczniczego Moderna. www.urpl.gov.pl/pl/informacja-prezesa-urzędu-z-dnia-09012021-r-opublikacji-w-językach-narodowych-ue-decyzji-komisji

Complementary DNA 2020. en.wikipedia.org/wiki/Complementary_DNA

Crick F. 1956. Ideas on protein synthesis. search.wellcomelibrary.org/iii/encore/record/C__Rb1817413

Gallaher B. 2020. Response to nCoV2019 Against Backdrop of Endogenous Retroviruses” w Wodarg W., Yeadon M. 2020. Petition to EMA.

Georgoiu i inni. 2019. Retrotransposon RNA expression and evidence for retrotransposiotion events in human oocytes. Human Molecular Genetics, 18. doi:10.1093/hmg/ddp022

Grandi N., Tramontano E. 2018. Human Endogenous Retroviruses are ancient acquired alements still shaping innate immune Rresponses. Frontiers in Immunology 9. doi: 10.3389/fimmu.2018.02039

Hanks i Kazazian 2016. Roles of retrotranspozon insertions in human disease. Mobile DNA 7: 9. DOI 10.1186/s13100-016-0065-9.

Harris 2020. What zebra mussels can tellu s about errors in coronavirus tests. 2020. [dostęp: 17 stycznia 2021]. NPR. www.npr.org/sections/health-shots/2020/06/15/871186164/what-zebra-musselscan-tell-us-about-errors-in-coronavirus-tests

Lyons-Weiler 2020. Pathogenic priming likely contributes to serious and critical illness and mortality in COVID-19 via autoimmunity. Journal of Translational Autoimmunity 3,
doi.org/10.1016/j.jtauto.2020.100051

Nesse RM, Bergstrom CT, Ellison PT, Flier JS, Gluckman P, Govindaraju DR, Niethammer D i inni. 2010. Making evolutionary biology a basic sciemnce for medicine. PNAS 207.
www.pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.0906224106

Panel CDC 2020. WHO information notice for IVD users. 7 grudzień 2020. www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users

Polack i inni, 2020. Safety and efficacy of BNT162b2 mRNA COVID vaccine. NEJM 27, DOI:10.1056/NEJMoa2034577

Polok K., Zielinski R. 2011. Mutagenic treatment induces high transposon variation in barley (Hordeum vulgare L.). Acta Agriculturae Slovenica, 97:179-188. DOI: 10.2478/v10014-011-0012-x

REA 2020 (Research Executive Agency). MSCA-IF evaluation step by step manual for evaluators 2020. vdocuments.mx/msca-if-evaluation-step-by-step-european-commission-manual-forevaluators-2018.html

Requirement 2021. Requirement for Proof of Negative COVID-19 Test or Recovery from COVID-19 for All Air Passengers Arriving in the United States | CDC

REG 174 information for UK healthcare professionals. V. I, v.II.

Reverse transcriptase 2021. en.wikipedia.org/wiki/Reverse_transcriptase#In_cellular_life

Uğur Şahin 2020. Wikipedia (dostęp: 17 styczeń 2021). en.wikipedia.org/wiki/U%C4%9Fur_%C5%9Eahin

V-safe 2020. V-safe active surveillance for COVID-19 vaccine. www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVIDCLARK.pdf

WHO 2020. WHO information notice for IVD users. 7 grudzień 2020. www.who.int/news/item/14-12-2020-who-information-notice-for-ivd-users

Zhang L, Richards A, Khalil A, Wogram E, Ma H, Young RA, Jaenish. 2020. SARS-CoV-2 RNA reversetranscribed and integrated into the human genome. bioRxiv, doi.org/10.1101/2020.12.12.422516

Zielinski R, Polok K. 2020. PCR-yzm czyli o prawdziwej roli testów PCR. W (ed) Błochowiak M. Fałszywa pandemia. Krytyka naukowców i lekarzy. Fundacja Osuchowa.

 

Źródło: https://stolikwolnosci.pl/profesor-roman-zielinski-odpowiada-34-naukowcom-z-pan/

Ocena wpisu: 
4
Twoja ocena: Brak Średnio: 3.1 (głosów:20)

Komentarze

https://stolikwolnosci.pl/dr-amici-niebezp-szczepionek/

Dr Mariano Amici: Poważne niebezpieczeństwo szczepionek genowych

Mariano Amici

Lekarz, chirurg, absolwent medycyny na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie oraz licznych specjalizacji, m.in. w chirurgii układu pokarmowego, kriochirurgii.

Jego ponad 30 letnia kariera lekarza medycyny ogólnej obejmuje ponad 15 lat doświadczenia na pogotowiu ratunkowym i chirurgii doraźnej. Aktywnie działa w organizacji “Tysiąc Lekarzy dla Konstytucji”, znanej włoskiej organizacji (współpracującej z “Pogotowiem Prawników dla Konstytucji” – przyp. tłum.) walczącej o rzetelne informowanie obywateli i pacjentów o chorobie Covid-19, z powodu której tak drastycznie ograniczono we Włoszech podstawowe prawa obywatelskie.

Odważnie i rzetelnie informuje o skutkach rzekomych szczepionek na wirus Sars-Cov-2. Ponadto jako jeden z pierwszych autorytetów oficjalnie podważył sens stosowania testów PCR jako narzędzia diagnostycznego przy monitorowaniu zachorowań wywołanych wirusem. Razem z innymi znanymi autorytetami medycznymi, niezmiennie pozostaje przy stanowisku, że obostrzenia, dystansowanie społeczne, masowe przymusowe szczepienia są działaniami pozbawionymi logiki i etyki lekarskiej.

Cytuję z tekstu:

Środki do tej pory podjęte (w walce z wirusem Sars-Cov-2, przyp. tłum.) są częścią strategii mającej na celu sprawienie, aby szczepionka była postrzegana jako zbawienie dla ludzkości.

Jaka jest zaleta uogólnionej szczepionki przeciwko chorobie, której śmiertelność jest bliska 0,05%? To masowe szczepienie nie jest konieczne. Ponadto ryzyko związane ze szczepieniem może przeważać nad korzyściami. Najbardziej niepokojące jest to, że wiele krajów, w tym Włochy, twierdzi, że są gotowe do szczepień w nadchodzących tygodniach, podczas gdy prace nad rozwojem i oceną tych produktów, a także ich skuteczności i nieszkodliwości zostały znacząco przyspieszone. A ich bezpieczeństwo, jak do tej pory nie zostało publicznie potwierdzone.

Podoba mi się!
12
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659324

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659325

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659326

Żeby pojechać na wakacje, zabrać wnuczkę w wymarzoną podróż do Dysneylandu, dać szansę pracownikom, aby mogli normalnie podejmować pracę bez obawy, że zakażą się od ciebie... bo jak nie...

A teraz do rzeczy: obawiam się, że ta odpowiedź zostanie przemilczana lub ponownie wyśmiana. Jak już się kogoś dyskredytuje, to dlaczego teraz nagle ktoś miałby zacząć się zastanawiać nat tymi tezami poważnie. Przecież wiekszość zawsze ma racje.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
0

Krispin z Lamanczy
Aby czynić dobro, trzeba umieć rozróżniać między dobrem a złem.
Każdy uczy się na błędach. Lepiej uczyć się na cudzych!

#1659333

Na razie jednak - zgodnie z Twoim przewidywaniem - na SG wisi stanowisko naukowców z PAN, a odpowiedź profesora Zielińskiego - nie. Szkoda, ale ciągle mam nadzieję, że to "się zmieni".

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659339

Trzeba żądać przestrzeni dla nieszczepionych w samolotach, urzędach, szpitalach. Żądać niezaszczepionych urzędników i lekarzy do obsługi! 

Przecież TO ZASZCZEPIENI są zagrożeniem dla nieszczepionych a nie odwrotnie. Zaszczepieni w swoim i firm farmaceutycznych mniemaniu POWINNI być zabezpieczeni przed infekcją covid-19!

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-2

Alina

#1659348

Prof. zw. dr hab. Roman Zieliński

Roman Zieliński jest profesorem biologii o specjalności genetyka z prawie 40-letnim doświadczeniem w pracy naukowej i dydaktycznej. Studiował biologię, ze specjalizacją genetyka,  na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1971-1976.

Doktorat z genetyki (1980 r.) i habilitację z genetyki (1986 r.) uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, tytuł profesora (1998 r.) również na UAM w Poznaniu. W 2007 r. został profesorem zwyczajnym. Tworzył od podstaw Katedrę Genetyki na Uniwersytecie Szczecińskim, która była jedną z pierwszych jednostek wprowadzających analizę PCR do badań genetycznych (1995 r.).

Stworzył Katedrę Genetyki na nowopowstałym Wydziale Biologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, gdzie pracował do 2014 r.

W ciągu 16 lat pracy na UWM działania Prof. Romana Zielińskiego doprowadziły do powstania jednostki zajmującej się genetyką molekularną i rozpoznawalnej na poziomie międzynarodowym. Potwierdzeniem wysokiej pozycji jednostki oraz dorobku Prof. Romana Zielińskiego było pozyskanie 9 międzynarodowych projektów badawczych, w tym koordynowanego przez Profesora, prestiżowego projektu w ramach 6 Programu Ramowego UE (Contract MTKD-CT-2004-509834) oraz sieci badawczej COST (FA0603).

Rangę kierowanej przez Prof. Zielińskiego jednostki podkreślały także liczne prośby o odbycie stażu z zakresu metod molekularnych w kierowanej przez niego Katedrze Genetyki. W latach 2004-2007 w Katedrze Genetyki przebywało 14 stażystów z różnych państw europejskich oraz kilkunastu stażystów z ośrodków w Polsce. W sumie Katedra Genetyki kierowana przez Prof. R. Zielińskiego współpracowała z 41 partnerami zagranicznymi uczestniczyła jako koordynator lub partner w 19 międzynarodowych konsorcjach badawczych.

Prof. zw. dr hab. Roman Zieliński ma duże doświadczenie dydaktyczne. Organizował i prowadził zajęcia z genetyki, diagnostyki medycznej, genetyki człowieka, cytogenetyki, biologii komórki, biologii medycznej, cytofizjologii, biologii molekularnej, genetyki molekularnej, ewolucji molekularnej, genetyki populacyjnej, mutagenezy, regulacji prawnych w biotechnologii. W trakcie pracy na UWM w Olsztynie prowadził zajęcia na trzech kierunkach studiów: Biologia, Biotechnologia oraz Pielęgniarstwo. Profesor R. Zieliński był promotorem 36 prac licencjackich, 49 prac magisterskich, 9 prac doktorskich, w tym pracy z zakresu nauk medycznych, obronionej na Akademii Medycznej w Lublinie.

Prof. R. Zieliński opublikował 110 artykułów naukowych w recenzowanych czasopismach międzynarodowych, 45 doniesień konferencyjnych, w tym 30 na konferencjach międzynarodowych, sporządził liczne raporty do Komisji Europejskiej i ekspertyzy dla jednostek prywatnych i państwowych, w tym dla Stoczni Szczecińskiej, jednostek policji, parków narodowych, szpitali. Prace Prof. R. Zielińskiego były cytowane 363 razy, a indeks H = 10.

Źródło: http://gorliceiokolice.eu/2021/01/prof-zw-dr-hab-roman-zielinski-o-szczepionce-genetycznej-pfizera-i-testach-pcr/

https://stolikwolnosci.pl/wywiad-z-prof-romanem-zielinskim/

Podoba mi się!
11
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659344

niezalezna.pl/376473-podopieczny-dps-zmarl-po-szczepieniu 

"Zmarł dzień po szczepieniu. To 73 letni podopieczny DPS-u. Komu życie nie miłe, prędzej.

Do minusika:

Co tak staruszku cienko. Tylko jeden? Ja mam trochę więcej od 73-latka, ale dupeczki na doświadczenia nie myślę jeszcze nadstawiać.

Podoba mi się!
9
Nie podoba mi się!
-1

Kolejorz

#1659347

"Koty zaszczepione mRNA zdychały, a Moderna po wielu latach badań nad szczepionką mRNA przeciwko wirusowi grypy, zawiesiła te badania, ze względu na liczne skutki uboczne."

Nie mogę przecież narażać ulubionych sierściuchów na śmierć! Wprawdzie te dwa egzemplarze są wyjątkowo żarłoczne i prawie mnie nie słuchają, ale to nie powód, żeby je wysłać do kociego nieba.

Przerażająca jest buta sprzedawczyków, którzy każą się nam szczepić z jednej strony, a z drugiej zakazują stosowania amantadyny.

Rozmawiałam z farmaceutą w aptece. Dał się zaszczepił i nie sprowadza amantadyny, bo "ma skutki uboczne i nie jest zalecana do wirusa". No cóż. Zwolennik PO i oglądacz TVN-24, a ci nigdy nie weryfikują wiedzy podawanej w TVN, traktując wszystko stamtąd jak świętość objawioną dziennikarzom.

Nie wiem jakimi metodami udało się TVN-owi wyłączyć aplikację "myślenie" u swoich widzów-wyznawców?

Podoba mi się!
12
Nie podoba mi się!
-2

Alina

#1659346

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659360

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659387

Roman Zieliński

tu13 nhSopgrogohudrndhnia ss2t0ofrSe2a0id  ·

Stan wojenny 2020 - atak na syncytynę

Kilkadziesiąt lat temu w Polsce wprowadzono stan wojenny w odpowiedzi na słuszne dążenia społeczeństwa do wolności, likwidacji cenzury i prawa do samostanowienia. Na ulice wyprowadzono czołgi, ludziom zabroniono przemieszczenia się pomiędzy miastami, wprowadzono godzinę milicyjną. Jednakże komunistyczne władze nie poszły w swoim okrucieństwie tak daleko jak czynią to obecni zarządcy Polski. Nie zmuszano ludzi do noszenia maseczek, nie odebrano im świąt (na czas Wigilii i Nowego Roku zawieszono godzinę milicyjną), nie zakazano kontaktów z rodziną.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1659395

Dzisiaj dzień weekendowy, wolny od wszelkich wirusów, za przyczyną tego znaku. Znak ten jest dziełem rąk stolarza artysty. Ten długo oczekiwany przez nas słowiański symbol zawisł na elewacji frontowej budynku.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1659397

Eot.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659416

Sama zaczęłaś i temat i śmiecenie, skąd niby znam ten profil, przecież lubisz głupie wklejki o swoich ulubieńcach, nawet wymianę zdań na fejsie swojego kuzyna.

SREOT.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1659421

Jeśli masz choć trochę godności, nie pojawiaj się na moim blogu.

EOT

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659422

co niby insynuuję? nie spodobało się, co wypisuje twój nowy bożek spod znaku słowiańskiej swastyki?

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1659425

To dobrze. Kłamca i manipulator został ostatecznie obnażony.

EOT

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659426

widzisz własne urojenia, tak brakuje niebieskiego że musisz się zaśliniać za niego w podobnych tematach- a to turbosłowianie, a to wypraszanie z blogów. ten twój gawroński to też turbosłowianiec. oj nie spodoba się panu januszowi i wyegzorcyzmuje jak radio maryja, żeby tylko się nie dowiedział jak to zakładałaś organizację masońską

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1659427

zamieszczanie nieprawdziwych informacji i zaśmiecanie mi blogu.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659431

Zgłoś nawet do straży leśnej i pokojowego patrolu albo tej swojej masonerii, proponuję wspomnieć, jak maniacko spamujesz swoim nowym bożkiem po tematach, znajdujesz bredy w sieci i z mokrą ręką w gaciach wklejasz, gdzie popadnie. Jak powszechnie wiadomo, to typowy modus operandi proepidemicznych foliarzy

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1659450

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659419

jak seniorzy walą na szczepienia. Jak nagle chcą jeszcze pożyć.Tylko pytania; czy niesprawdzone szczepionki uratują nas przed śmiercią, czy wybieranie komuchów i zboczeńców do władzy (od dołu do góry) którzy odetną nam lek, wodę itd. a nawet Księdza w szpitalu uratuje nas przed śmiercią głodową w szpitalu, jak w Anglii, czy demoralizacja młodych, pornografia w pismach i tv, wściekłe macice na ulicy, gender, itd. da staruchom szacunek w ich wieku, nie mówiąc przed śmiercią.  

A może przy ruszeniu zadków do nadziei (w igle) na dalsze życie, potrzeba ruszyć czymś innym. 

Sześć k. uśpionych staruchów w Holandii. Torturowany śmiercią głodową p. Sławomir w WB. Wiosna od Bid-y (ena), to mało żeby spojrzeć w przyszłość co nas czeka? 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-1

Kolejorz

#1659436

bardzo trafne uwagi. Dziękuję.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659438

Po 70-tym  dawano wilcze bilety w 1-ną stronę. Komuniści i sitwy na urzędach prl i siedzą do chwili obecnej zmusili tysiące do migracji za chlebem i wolnością. Dzisiaj  wielu Polaków przekonało się że zamieniło życie jak "stryjek siekierkę" .                        Nie zamordowali ich tu, mordują jak zwyrodnialców, bandytów w "cywilizowanych" krajach. Wnioski?

1.Pamiętaj że jesteś kowalem własnego życia. 2. Jeśli w Polsce jest ci dalej źle, nie masz co jeść, to wal na wyspy. Tam dadzą ci wszystko.  

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

Kolejorz

#1659483

Proszę wybaczyć. Link do tego artykułu prowokacyjnie wkleilem jako fejknius  na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/zglos-fake-news.Taki jest poziom fejku i taki poziom merytorycznej debaty ze strony rządzących nami kryminalistów-satanistów.

Zła chyba nie uczyniłem?

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3
#1659561

Każde rozwiązanie jest dobre, by upowszechnić merytoryczne informacje.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659572

adwersarzy, jacy tu popierdują przeciw Twojej logice i argumentacji. Nie wchodź z nimi w scysje - po pewnym czasie zawisną jak samotne pająki w sieci bez pożywki. Pozdrawiam serdecznie.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

Zygmunt Korus

#1659669

Dzięki za miły komentarz.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659672

Ja też tak uważam i założę się, że jest nas więcej.

Naprawdę nikt na niepoprawnych nie musi się nikomu publicznie tłumaczyć ze swojego prywatnego życia ani tym bardziej z  prywatnego życia swojej rodziny. 

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
-3

Nie minusuję bez uzasadnienia, bo to jak cios po ciemku w plecy.  Komentarze niemerytoryczne i agresywne minusuję bez dodatkowego wyjaśniania. Uwagi osobiste proszę kierować na PW.

#1659879

https://niepoprawni.pl/blog/rebeliantka/szczepionki-dopuszczone-warunkowo-i-tylko-na-rok

Zalecam też przeczytanie komentarzy. Odwołują się one do dokumentów.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659876

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

jstś...

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-5
#1659881

Więc nie zamierzam się szczepić.Zaczekam na wyniki tego eksperymentu medycznego. Zal mi tylko królików doświadczalnych.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659883

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Zanim okazało się, że siostra ma COVID-19 razem z bratem opluwali szczepienia. Ale kiedy okazało się, że ś. p, siostra walczy z chorobą zrobiła wszystko, by się zabezpieczyć machając przy tym jakąś szmatą "dziennikarską" niczym torreador płachtą na byka.

A tu zgrywa dalej antyszczepionkowca. Fuj, co za obłuda! 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4
#1659884

Jak śmiesz rozpowszechniać nieprawdziwe informacje o zmarłej osobie.

To obrzydliwe, że do swojej propagandy politycznej produkujesz fałszywe informacje o nieżyjącej osobie i drwisz z czyjejś śmierci.

Na szczęście użytkownicy portalu mają już dosyć twoich metod.

EOT

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659887

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

raz twoje patologiczne zakłamanie, "dziennikarko" od wiadomości z d.. wyjętych? Prawda jest taka, jak napisałem. A ty łżesz udając, że się nie zaszczepiłaś razem z resztą rodziny.

EOT

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3
#1659889

Nie szczepiliśmy się i nie będziemy tego robić z powodów, które wielokrotnie ku przestrodze przytaczałam.

Nb. Sąsiedzi zmarłej gremialnie uczestniczyli w pogrzebie, kościół był pełen osób żegnających z łzami w oczach Elżunię, pełen wieńców i wiązanek żałobnych, pełen zapowiedzi Mszy Świętych za zmarłą.

Jak można okres żałoby tak plugawić, jak robi to Humpty.

EOT

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659890

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

plgwsz g stwczn, chćby rżąc rz stntcyjn łmąc prw by zmszczn fjków n wspmnć. 

Ps. n pjcj &qt;płnym&qt; kścl. W db pndm t nmżlw p prst. dczkj z 5 lt, ż ldz zpmną, jk był, wtdy fntzjj!

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-4
#1659894

zrobią ze staruchami porządek. Nawet gdyby co niektórym "scepienie" pomogło.

Takich wychowaliśmy następców. Gdy wpadniemy w ich szpony, będzie jak u Jandy.

Drżyj staruchu.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

Kolejorz

#1659885

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

się, że "staruchy pozdychają". No i doczekał się w najbliższej rodzinie, "prorok bezdomny". 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4
#1659888

Chamstwem jest nazywać szlachetną, prywatną ś.p. osobę "staruchą". Zmarła nie może się bronić.

Gawrionie, może przerwiesz te nikczemne ataki?

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659891

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

chronicznie bezrobotnego brata, żyjącego od 20 lat z "rentki" mamuni? Wyraźnie nazwał staruchami osoby po 60 roku życia! 

Pretensje do swojego "guru", nie do mnie.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3
#1659893

za komuny.

A ty zapłać w końcu zaległe podatki, skoroś taki "biznesowy orzeł" (nb. jak twierdziła twoja żona przed organami ścigania: "pracowałeś tylko dorywczo jako dziennikarz dla jakiejś gazety") , nie podejmuj prób kradzieży cudzych stowarzyszeń, nie opluwaj ludzi i instytucji przy pomocy zmyślonych "wiadomości", nie powołuj się na pracę w sądzie (nb. jako kurator w szczycie kariery), nie donoś na Polaków do lewackich organizacji o rzekomy antysemityzm, nie wspieraj genderowych studentów w atakach na prawicowych profesorów, itd.

I odczep się od mojej rodziny.

EOT.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659896

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

trz grzczn pwdz ldzm, skąd msz dstęp d kt pstępwn krng, jk twrdzsz? Znw phtshpk w rbc, kłmlw kbt?

Ps. Czyl jk n m przyms prcy, t mżn gnć dwdzśc lt z klwtrą kmptr dwć ktlk, n łżc n włsn mlńk dzc?

Kl przy tb t wzrzc mrlnśc. 

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-4
#1659898

W katolickich rodzinach odchowane dwudziesto - i trzydziestokilkuletnie dzieci, to nie są "maleńkie dzieci" i  mają obowiązek na siebie pracować. Ale - oczywiste - że komuszy kurator HD do spraw rodzinnych ma inny pogląd. Zwykle staje po stronie rozwódek, okradających mężów i demoralizujących/oszukujących/zastraszających  dzieci z pomocą lewackich sędziów, prokuratorów i łgarstw.

To jasne, że jesteś zainteresowany utrzymaniem status quo w sądownictwie, bo tam pracują jeszcze niektórzy twoi kumple z czasów "kariery w sądzie". Z tego powodu z taką nienawiścią zwalczasz pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości i wszelkie niezależne projekty zmian.

Poza tym w sposób nachalny próbujesz się wkupić w łaski PiSu. Tylko, że oni takich jak ty, zużytych "staruchów", mówiąc twoim językiem, nie potrzebują.

I to by było na tyle.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659902

Komentarz ukryty i zaszyfrowany

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty został oceniony przez społeczność dość negatywnie. Został ukryty i zaszyfrowany poprzez usunięcie samogłosek. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 3. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność jakkolwiek ciężko Ci będzie go odczytać. Pamiętaj, że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

zstwł 7 ltn dzck znknął. Wyszdł p pprsy? N dzwk? tpł sę? Zstwł żnę z nspłcnym krdytm przpdł.

Tk t włśn wyglądł, kmsz fnkcjnrszk, trz djąc ktlczkę. dcęłś sę d rdzny, nwt wyzywłś byłą brtwą z t, ż n chcł nrb trzymywć. 

l wg cb t n dzc są zł, b tk &qt;krysztł&qt; jk twój spsny brcszk n jst stwrzny d prcy. n m tylk sdzć przd kmpm wyzywć ksęży ktlckch, wntln gzrcyzmwć Rd Mryj.

tkjsz d lt PS, b c Kczyńsk n złtwł &qt;dszkdwn&qt; z ckrzycę brcszk, c rzkm Plcj mł spwdwć. 

Trz będzsz wszczynł kljną brdę, b jż wspmnsz, ż &qt;bł mf&qt; zrzł c sstrę CVDM? t przcż ms ksztwć. Brnj dlj w t szlństw, zzwt pnnk. ;)

Ps. n pwdj bzdr tjmncy dznnkrskj. N msz zlng pjęc tym. Jdyn, c młś pnwn, t wystwn fłszywych fktr. 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-4
#1659924

... "niedoszła" ,to znaczy ,że jest nadzieja . Dla związanych tą "omertą" to już nie ...

 

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Ludzie myślcie , to boli ,ale da się to wytrzymać .
Ceterum censeo, PKiN im. J.Stalina delendam esse.

#1659926

W Zakładach Karnych ... to jest przywilej pracy za "dobre sprawowanie"

PS.

http://www.kaczmarski.art.pl/tworczosc/wiersze/wojna-postu-z-karnawalem/

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
0

Ludzie myślcie , to boli ,ale da się to wytrzymać .
Ceterum censeo, PKiN im. J.Stalina delendam esse.

#1659899

- Szkolnictwie, Ambasadach, Służbie Zdrowia, Policji, Wojsku Polskim tak i w środowisku naukowców nie było -

>>>>>>>>>>> DE KO MU NI ZA CJI <<<<<<<<<

- bo PiS-o du*y dalej śpią.

Dopóki tego nie przeprowadzą dopóty nie będzie wolnej Polski i spokoju w naszej Ojczyźnie.

Komuchów i zdrajców jest coraz więcej bo zaczęli korumpować polityków prawicy np - PiS Wołomin.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

Pytanie dziejowe o najwyższym znaczeniu - czy działacze PiS-u i Zjednoczonej Prawicy za miliony ze SKOK-ów poświęcą niepodległość Polski ?

#1659886

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659914

Niektórzy medycy są w stanie wszystko napisać.

Cytuję:

Cała Polska wraz z Polonią na świecie żyją sprawą Sławomira R, Polaka zagłodzonego na śmierć w angielskim szpitalu. Siostra zmarłego ujawnia zdumiewające informacje...

Otrzymaliśmy ze szpitala kuriozalną informację na temat przyczyn śmierci brata - napisała na Twitterze. Jak podała, medyczna przyczyna śmierci zostanie zarejestrowana jako: odoskrzelowe zapalenie płuc, niedotlenienie mózgu i zawał mięśnia sercowego. Stanie się tak, mimo tego, że to Polak został odłączony od aparatury podającej wodę i pożywienie. - czytamy na portalu Niezależnej.

"Śmierć została zbadana przez lekarza sądowego, który nie ma żadnych obaw" - czytamy na twitterze p. Agaty. Sąd wykluczył konieczność przeprowadzenia sekcji zwłok, której domaga się rodzina. Zamiast tego, poinformowano, że Polak zostanie skremowany. "Czyli umarł na zawał serca, który miał 6 listopada, a to, że przez prawie dwa tygodnie był głodzony, bez wody i faszerowany midazolamem nie spowodowało śmierci." - ironizuje siostra zmarłego.

https://prawy.pl/112586-nie-bedzie-sekcji-zwlok-polaka-zamordowanego-w-anglii-kuriozalne-wyjasnienie-smierci/

A jak będzie ze szczepionkami? Jak będą opisywane zgony? Jak już są opisywane zgony?

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659917

A jak będzie ze szczepionkami? Jak będą opisywane zgony? Jak już są opisywane zgony?

Już ktoś tu  dawał link do informacje, że ofierze wypadku motocyklowego, który zginał na miejscu jako przyczynę wpisano "covid". Na pewno znasz więcej takich przypadków - poproszę i linki.

Za to ofiarom szczepionek  będzie można przypisać cokolwiek i oświadczyć, że nie udowodniono związku ze "szczepieniem".

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-2

Nie minusuję bez uzasadnienia, bo to jak cios po ciemku w plecy.  Komentarze niemerytoryczne i agresywne minusuję bez dodatkowego wyjaśniania. Uwagi osobiste proszę kierować na PW.

#1659918

Koronawirus: Zgony po szczepieniach na COVID. Są wyniki analizy Europejskiej Agencji Leków

https://www.rp.pl/Koronawirus-SARS-CoV-2/210129250-Koronawirus-Zgony-po-szczepieniach-na-COVID-Sa-wyniki-analizy-Europejskiej-Agencji-lekow.html

Cytuję:

Szczepionka Pfizer/BioNTech jest bezpieczna dla seniorów - wynika z analizy dokonanej przez panel ds. bezpieczeństwa Europejskiej Agencji Leków.

Analiza dokonana przez ekspertów z EMA nie wykazała, by podawanie szczepionki wiązało się z nowymi, nieznanymi dotychczas efektami ubocznymi.

Panel ds. bezpieczeństwa EMA analizował przypadki zgonów seniorów zaszczepionych na COVID-19 szczepionką Pfizer/BioNTech jakie odnotowano w Europie (m.in. w Norwegii). Pod uwagę brano stan zdrowia zaszczepionych, a także wskaźnik śmiertelności w ich grupie wiekowej dla ogółu społeczeństwa - głosi komunikat EMA.

"Dane nie wskazują na związek (zgonu) ze szczepieniem z użyciem Comirnaty (nazwa szczepionki Pfizer/BioNTech - red.)" - piszą eksperci EMA.

"Przypadki te nie są powodem do zaniepokojenia" - dodają.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-1

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659945

typowa manipulacja prorosyjskiego portalu wykorzystująca to, że prymitywy nawet się nie zastanowią nad standardem wypełniania kart zgonu a w związku z tym, różnych przyczyn- bezpośredniej, wtórnej, wyjściowej i innej. wartość plotki z magla. o tym, jak to wygląda, bez problemu można znaleźć informacje ale udająca dziennikarkę Rebe celowo pali głupa i dezinformuje, mimo że dopiero co sama miała do czynienia z aktem zgonu. jest to więc celowa dezinformacja, celowe oszukiwanie i podburzanie, wyjątkowo obrzydliwe szukanie sensacji na śmierci innych

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1659930

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Humpty Dumpty został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

I to jest najbardziej smutne. 

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-4
#1659938

https://www.wprost.pl/kraj/10415359/trzy-zgony-po-szczepieniu-rzecznik-mz-podaje-szczegoly.html

Cytuję:

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia poinformował o zgonach trzech osób, które wcześniej zaszczepiły się przeciw COVID-19. Zdaniem Wojciecha Andrusiewicza dwa przypadki „raczej nie wiążą się z podaniem preparatu”. Jak dodał, trzecia zmarła osoba cierpiała na wiele schorzeń.

Wojciech Andrusiewicz podczas piątkowej konferencji prasowej zaapelował, aby podchodzić do informowania o niepożądanych odczynach poszczepiennych z odpowiedzialnością i nie ferować wyroków nie mając pewności, że to niepożądany odczyn poszczepienny (NOP).

– Cały czas proszę i dziękuję państwu, że podchodzicie z dużą odpowiedzialnością do informowania o tychże NOP-ach, ponieważ już w przypadku pierwszej osoby, która zmarła w tej koincydencji czasowej z zaszczepieniem – czyli to jest osoba z domu pomocy społecznej w Oleśnicy – to pierwsze wyniki sekcji zwłok świadczą, że raczej nie miało to związku z zaszczepieniem – podkreślił Andrusiewicz.

Rzecznik MZ dodał, że odbędą się jeszcze badania histopatologiczne, które potrwają dłużej, „ale te pierwsze wyniki sekcji zwłok mówią o tym, że to raczej nie jest wskazanie do powiązania szczepienia ze śmiercią”.

Dwie kolejne osoby zmarły po szczepieniu. Rzecznik wyjaśnia

– Drugi zgon dotyczący Krakowa – tam już (...) przy wpisywaniu zgonu do systemu, lekarz zauważył, że najprawdopodobniej nie jest to zgon spowodowany szczepieniem. I tu znów mamy pewną koincydencję czasową, to była osoba też z poważnymi schorzeniami w zakładzie opiekuńczo-leczniczym – powiedział Andrusiewicz. Dodał, że trzeci zgon, do którego mogło dojść w zbieżności czasowej z podaniem szczepionki, dotyczy osoby z DPS-u w Ciechanowie, około pięćdziesięcioletniej i z wieloma chorobami.

Andrusiewicz zwrócił uwagę, że podopieczni domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych to najczęściej osoby bardzo schorowane i zaapelował, żeby w przypadkach zgonów nie ferować wyroków, że są one spowodowane niepożądanym odczynem poszczepiennym, bo nie mamy takiej pewności. Podkreślił również, że resort od razu udziela wszelkich informacji o tych zgonach. (PAP)

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659946

  • W Norwegii analizowane są 23 zgony starszych osób, którym podano szczepionkę przeciwko COVID-19 Pfizer/ BioNTech. Zmarli seniorzy byli mocno zaawansowani wiekiem i zmagali się z powikłaniami zdrowotnymi
  • Norweska Agencja Medyczna: możliwe, że niepożądane działania, niegroźne u ludzi w lepszym stanie zdrowia i młodszych wiekiem, jakie w przypadku szczepień nie są czymś nadzwyczajnym, mogły nasilić schorzenia u osób starszych
  • Profesor farmakoepidemiologii: jak dotąd "nie ma dowodów na jakikolwiek związek między szczepieniem a śmiercią tych wrażliwych pacjentów"
  • Norweski Instytut Zdrowia Publicznego zaleca, by lekarze oceniali każdego pacjenta indywidualnie, ustalając, czy korzyści z szczepienia go przewyższają ryzyko potencjalnych skutków ubocznych

https://www.medonet.pl/porozmawiajmyoszczepionce/szczepionka-na-covid-19,norwegia--zgony-seniorow-mialy-zwiazek-ze-szczepieniem-na-covid-19--badania,artykul,94791190.html

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1659947

Po co szczepią "starych i schorowanych"?

 

co za absurdalne pytanie.

dlaczego chcieć, by ludzie żyli, chorzy zdrowieli a starzy nie umierali?

po co w ogóle leczyć?

 

widzę, jak bardzo się udzielają idee wybitnego myśliciela katolickiego, Janusza G., który to nie mógł się doczekać, by ''staruchy'' wyzdychały

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1659969