Międzymorze jako drugie płuco Europy, ale z pęcherzykami!

Obrazek użytkownika gps65
Świat

Idea Mię­dzy­mo­rza je­st war­ta re­ali­za­cji. Je­śli Ukra­ina wy­gra woj­nę z Fe­de­ra­cją Ro­syj­ską, a ta się roz­pad­nie na wie­le pań­ste­wek, to idea Mię­dzy­mo­rza na pew­no się zi­ści. War­to uczy­nić z Mię­dzy­mo­rza dru­gie płu­co Eu­ro­py. Płu­co je­st do­brą ana­lo­gią, bo skła­da się z wie­lu pę­che­rzy­ków.

  Ta idea nie wy­ma­ga two­rze­nia cen­tral­ne­go mo­car­stwa, jed­no­li­te­go pań­stwa. Mię­dzy­mo­rze mo­że two­rzyć wie­le nie­za­leż­ny­ch, nie­pod­le­gły­ch gmin ta­ki­ch jak szwaj­car­skie kan­to­ny, ze­spo­lo­ny­ch tyl­ko so­ju­szem woj­sko­wym i po­ro­zu­mie­nia­mi go­spo­dar­czy­mi li­kwi­du­ją­cy­mi wszel­kie ba­rie­ry w han­dlu oraz po­ru­sza­niu się, podobnymi do stre­fy Schen­gen.

  Mię­dzy­mo­rze, ja­ko dru­gie płu­co Eu­ro­py, naj­bo­gat­sze i naj­bez­piecz­niej­sze bę­dzie wte­dy, gdy bę­dzie skła­da­ło się z ty­sią­ca Liech­ten­ste­inów two­rzą­cy­ch kon­fe­de­ra­cję po­dob­ną do Szwaj­ca­rii. Bo kon­ku­ren­cja po­li­tycz­na je­st rów­ne waż­na, co go­spo­dar­cza — dla­te­go wła­śnie Szwaj­ca­ria je­st tak bo­ga­ta i bez­piecz­na — bo tam nie tyl­ko fir­my ze so­bą kon­ku­ru­ją ryn­ko­wo, ale nie­pod­le­głe kan­to­ny kon­ku­ru­ją po­li­tycz­nie. Lep­sza je­st kon­fe­de­ra­cja niż fe­de­ra­cja. To je­st re­al­ne, bo na ob­sza­rze Mię­dzy­mo­rza nie ma żad­ne­go do­mi­nu­ją­ce­go mo­car­stwa.

  Tyl­ko mu­si­my jeszcze za­dbać o to, by nie są­sia­do­wać z mo­car­stwa­mi. Ta­ką ideę mo­że zre­ali­zo­wać tyl­ko Kon­fe­de­ra­cja, bo PiS czy PO to par­tie so­cjal­de­mo­kra­tycz­ne, któ­ry­ch klu­czo­wy­mi ele­men­ta­mi re­ali­zo­wa­ne­go pro­gra­mu są cen­tra­li­zm, so­cja­li­zm i eta­ty­zm. Cen­tra­li­stycz­ne Mię­dzy­mo­rze nie ma żad­ny­ch szans na prze­trwa­nie.

  To roz­pro­sze­nie po­li­tycz­ne i tak w cią­gu po­ko­le­nia się do­ko­na, bo du­że spój­ne pań­stwa nie­uchron­nie zban­kru­tu­ją. Więc im szyb­ciej zbu­du­je­my te ty­siąc Liech­ten­ste­inów, tym mniej­szym wstrzą­sem bę­dzie upa­dek ter­ro­ry­zmu obec­ny­ch pań­stw. Zasada subsydiarności nieuchronnie wygra.

  No ale jak uczy­nić to, by nie są­sia­do­wać z mo­car­stwa­mi? Mo­im zda­niem głów­nie po­przez do­pro­wa­dze­nie do roz­pa­du Fe­de­ra­cji Ro­syj­skiej. Wte­dy i Niem­cy stra­cą na zna­cze­niu. Dla­te­go trze­ba po­ma­gać Ukra­inie w woj­nie. To się już dzie­je i nie trze­ba cze­kać, aż Kon­fe­de­ra­cja zdo­bę­dzie wła­dzę. Tak się dzieje, bo geopolityczne siły strukturalne wymuszają na nas takie działania. Każdy polski rząd będzie dążył do utraty statusu mocarstwa przez Rosję i Niemcy, bo wszelkie nieszczęścia Polaków od początku dziejów wynikły z tego, że graniczyliśmy z agresywnymi państwami żądnymi zdobyczy terytorialnych mającymi mocarstwowe aspiracje.

  Wła­dza dla Kon­fe­de­ra­cji je­st po­trzeb­na po to, by ją od­dać Po­la­kom, a wte­dy wol­no­ść go­spo­dar­cza, kon­ku­ren­cja po­li­tycz­na, wol­ny ry­nek i wła­sno­ść pry­wat­na uczy­ni nas bo­ga­ty­mi, co się moc­no przy­czy­ni do po­wsta­nia sil­ne­go Mię­dzy­mo­rza, ja­ko re­gio­nu ty­sią­ca Liech­ten­ste­inów.

  Ta­ki ob­szar wol­ny­ch, bo­ga­ty­ch lu­dzi bę­dzie wie­lo­kroć trud­niej na­je­chać Chi­nom. Chi­ny z na­mi nie są­sia­du­ją, więc nie są dla nas bez­po­śred­nim za­gro­że­niem. Dla nas naj­waż­niej­sze je­st do­pro­wa­dzić do roz­pa­du Ro­sji, co uczy­ni ją słab­szą ofen­syw­nie, ale sil­niej­szą de­fen­syw­nie. Szwaj­ca­ria nie ma żad­ny­ch szans w na­pad­nię­ciu na są­sia­dów, a jej są­sie­dzi nie ma­ją żad­ny­ch szans w na­pa­ści na Szwaj­ca­rię. Tak je­st wła­śnie dla­te­go, że Szwaj­ca­ria je­st kon­fe­de­ra­cją nie­pod­le­gły­ch kan­to­nów.

  Daw­na Rzecz­po­spo­li­ta upa­dła głów­nie dla­te­go, że mia­ła cen­tral­ną wła­dzę, któ­rą uda­ło się sko­rum­po­wać — z ty­sią­cem nie­pod­le­gły­ch gmin już tak ła­two nie bę­dzie. A roz­pro­szo­na nie­pod­le­gło­ść praw­na, go­spo­dar­cza i po­li­tycz­na nie osła­bia si­ły mi­li­tar­nej so­ju­szu wie­lu su­we­ren­ny­ch, au­to­no­micz­ny­ch re­gio­nów.

  Dla­te­go po­pie­ram idee Mię­dzy­mo­rza ja­ko dru­gie­go płu­ca Eu­ro­py, ale płu­ca zło­żo­ne­go z wie­lu pę­che­rzy­ków.

Grzegorz GPS Świderski
]]>t.me/KanalBlogeraGPS]]>

PS. Notki powiązane:

Twoja ocena: Brak Średnia: 1.9 (7 głosów)

Komentarze

Bo inaczej dojść by mogło do dyskryminacji. Do tego dwóch pułkowników, sześciu majorów, 15 kapitanów, poruczników i sierżantów, oraz jednego szeregowego. Proponowałbym rozważyć, czy piętra w blikach wyższych niż 2 piętra (3 kondygnacje) również nie powinny utworzyć osobnych bąbelków. ;)

Vote up!
2
Vote down!
-1
#1650459

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika gps65 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Nie, to bez sensu. Na wypadek wojny, by pokonać wielkie mocarstwo, trzeba zbudować wielkie mocarstwo. A by pokonać ludożerców, trzeba ich zjeść. To oczywiste. 

Vote up!
1
Vote down!
-3

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1650461

za sąsiada agresywną Rosję. Przynajmniej szczerze mówisz przed wyborami, że na Was nie można głosować.

Vote up!
2
Vote down!
-1
#1650474

A konkretnie co w tym programie jest nieprawidłowego? Mógłbyś zacytować ten błędny punkt programu?

Vote up!
1
Vote down!
-2

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1650488

na blogu. Skoro już nie pamiętasz, do czego nas tu przekonujesz od roku chyba, nie pamiętasz, jak chcesz Polskę rozwalić na kawałeczki i "zwrócić" to niestety stawiasz się poza marginesem jakiejkolwiek dyskusji. Szkoda, żeglarzu...

Vote up!
3
Vote down!
-1
#1650490