Wór na uchodźców

Obrazek użytkownika gps65
Kraj

Nie­któ­rzy o­bu­rza­ją się tym, że tak ma­so­wo przyj­mu­jemy u­chodź­ców z U­kra­i­ny. Bo­ją się ich za­le­wu, bo­ją się, że tu zo­sta­ną i coś nam, Po­la­kom, od­bio­rą. Bo­ją się, że nas zru­jnu­ją. Mo­im zda­niem nie ma­ją ra­cji.

  Jak bę­dzie trze­ba, to na­le­ży u nas zna­leźć schro­nie­nie dla wszy­stkich ko­biet i dzie­ci z U­kra­iny. W o­sta­tecz­ności można im roz­bić na­mio­ty w o­gro­dzie czy na dział­ce.

  Ale to nie zna­czy, że na­le­ży tak trak­to­wać wszy­stkich mi­gran­tów.

  Komp­let­nie bez sen­su jest wrzu­cać wszy­stkich u­chodź­ców, mi­gran­tów czy tu­ry­stów do jed­ne­go wo­ra. Jest ko­lo­sal­na róż­ni­ca mię­dzy mi­gran­tem, któ­ry jest i­sla­mi­stą, wy­sła­nnik­iem dżih­ad­ys­tów, któ­rzy są na­szymi wro­gami, któ­rzy nam wy­powie­dzieli woj­nę cy­wi­li­za­cyj­ną, a U­kra­iń­cami, na­szymi przyj­ació­łmi, so­ju­sznik­ami, któ­rzy chro­nią swo­je ko­bie­ty i dzie­ci przed woj­ną. To są kom­ple­tnie inne ka­te­gor­ie lu­dzi!

  Dżi­ha­dy­ści są nam ob­cy kul­tu­ro­wo, ra­so­wo i cy­wi­li­za­cyj­nie, więc ła­two ich roz­poz­nać, a U­kra­iń­cy są ta­cy sa­mi jak my, to ta sa­ma kul­tu­ra, men­tal­ność i cy­wi­li­za­cja. Mo­żna więc bez pro­ble­mów od­róż­nić i­sla­mi­stę po wyg­lą­dzie, tak by sta­nął w innej ko­lej­ce na gra­ni­cy, by go ści­śle skon­tro­lo­wać. A u­kra­ińs­kie ko­bi­ety i dzie­ci mo­żna wpu­szczać bez ża­dnych do­ku­men­tów i kon­tro­li. Je­śli ja­kiś pro­mil prze­bie­rań­ców się tak prze­śli­zgnie to tru­dno, nic wiel­kiego się nie sta­nie.

  I­sla­mi­ści się z na­mi nig­dy nie zin­te­gru­ją, ich po­tom­ko­wie będą wro­ga­mi wy­cho­wy­wa­nymi w nie­na­wiści dla na­szej kul­tu­ry, a U­kra­iń­cy na­wet nie mu­szą się int­e­gro­wać, bo są Po­la­ka­mi wyższe­go szcze­bla, są Rzecz­po­spo­li­tnia­kami. Jak nas za­leją i­sla­mi­ści, to zgi­nie­my, a za­lew U­kra­iń­ców nas wzmo­cni, bo to nasi bra­cia kul­tu­rowi.

  Dla­te­go sta­no­wczo od­par­li­śmy a­tak Pu­ti­na i Łu­ka­szen­ki w po­sta­ci mi­gran­tów rzu­co­nych na zie­lo­ną gra­ni­cę z Bia­ło­ru­sią, a bez pro­ble­mo­wo przyj­mu­je­my U­kra­iń­ców na przej­ściach gra­nicz­nych. A­ku­rat w tej kwes­tii po­sta­wa pols­kich władz jest wzor­co­wa.

  Ale to ma­ło. Ta­cy mig­ran­ci jak na przy­kład Wiet­nam­czy­cy, kom­ple­tnie ró­żni cy­wi­li­za­cyj­nie, kul­tu­ro­wo i ra­so­wo nie są żad­nym nie­bez­pie­czeń­stwem dla nasz­ego kra­ju i kul­tu­ry. Bo nie są na­szy­mi wro­ga­mi, są przy­ja­źni, sa­mi pra­cu­ją na sie­bie i nie żą­da­ją za­sił­ków. Po­win­ni­śmy być w peł­ni o­twa­rci na ta­kie na­cje. A jed­no­cze­śnie bez­wzglę­dnie nie wpu­szczać i tę­pić isla­mi­stów z kra­jów a­ra­bskich.

 

Grzegorz GPS Świderski

PS. Notki powiązane:

 
5
Twoja ocena: Brak Średnia: 4.1 (6 głosów)

Komentarze

Nie było Wołynia, Katynia, niemieckich obozów zagłady i waffen ss galizjen!

Wstań i powiedz kim jesteś!

Vote up!
3
Vote down!
-5

Niepoprawny

#1644676

Uważam, że w tym kontekście przypominanie dawnych zbrodni, ludzi, którzy już nie żyją, to ruska narracja, której celem jest skłócenie nas z Ukraińcami. Tu to dokładniej wyjaśniam: https://naszeblogi.pl/62694-czy-wolynskie-ludobojstwo-usprawiedliwia-putina 

Vote up!
6
Vote down!
-3

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644682

 nie chcą przyjąć do wiadomości tego, że po zajęciu i okupacji Ukrainy - kolejnym celem sowieckiego zbrodniarza z KGB Putina byłaby Polska.

Dlatego działają na zgodnie z interesami i na korzyść rosyjskich zbrodniarzy Putina i jego załganych propagandytów.

Vote up!
6
Vote down!
0

Przemoc nie jest konieczna, by zniszczyć cywilizację. Każda cywilizacja ginie z powodu obojętności wobec unikalnych wartości jakie ją stworzyły. — Nicolas Gomez Davila.

#1644689

DDR nie wysyła uzbojenia robią to co życzy sobie ZSRR, Lewactwo robi wszystko aby granica ZSSR była granicą na Wiśle z DDR!

Vote up!
5
Vote down!
-1

Niepoprawny

#1644690

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika Adam1966 został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Biedny uchodźca z Ukrainy jeździ w Range Rover i czeka aż was wyryza!

Vote up!
1
Vote down!
-6

Niepoprawny

#1644678

Takie straszenie to ewidentne ruskie trollowanie. Ukraińcy nie mają żadnego interesu w tym, by u nas robić jakiekolwiek burdy. Natomiast ruscy mają duży interes, by nas z Ukraińcami skłócać. W tym celu wynajmują internetowych trolli.

Vote up!
5
Vote down!
-2

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644683

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Adam1966 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Ruskiem to ty może jesteś, ja wiem kim są i byli wrogowie moich dziadków i co z nimi robili, wiem kim są moi wrogowie a przyjaciół wybieram sobie sam! Ocenę zacznij od oceniania siebie!

Vote up!
1
Vote down!
-4

Niepoprawny

#1644738

Czy ci wrogowie twoich dziadków jeszcze żyją? Ich winy przeszły na ich potomków?

Vote up!
4
Vote down!
-1

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644743

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Adam1966 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Dogorywają, ich żydokomusze POmioty za to mają się dobrze !

Vote up!
1
Vote down!
-4

Niepoprawny

#1644751

Dlaczego nazywasz swoich dziadków żydokomuszymi POmiotami? 

Vote up!
2
Vote down!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644787

Ale raczej w przejeździe. Do rodzinki np. w Szwabenlandii z której pochodzi ów "pozyskany" w ramach wyrównania szans samochód.

Przytłaczająca większość chce przeżyć i chce by przeżyły ich przybyłe razem z nimi dzieci.

Jednak jest jedna Mega Patologia.

Przemilczana w imię Poprawności Polit.

Nasi umiłowani pracodawcy wykorzystują sytuację.

Np. zatrudniają ukraińskich spawaczy bez jakichkolwiek poświadczeń kwalifikacji czy certyfikatów. Znam z autopsji.

Wystarczą tylko tzw.próbki.Kto się ma podkładać?

W razie wypadku, np naczepy czy zawalenia konstrukcji mechanoskopia. Kto beknie?

Oprócz tego polski specjalista droższy, stawki w dół. Kolejna fala emigracji zarobkowej.

nasi cenieni bo i doświadczenie i papiery.

A ty?

Szukaj robo... znaczy wiatru w polu.

Albo idź do badylarza, bo roboty według kwalifikacji nie znajdziesz.

Jak w mej notce "Niewidzialni, niemedialni".

Systemowe dojenie.

Vote up!
1
Vote down!
-1

brian

#1644693

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Adam1966 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

PKWN to byli wyzwoliciele? 

Vote up!
1
Vote down!
-4

Niepoprawny

#1644679

Nie. To byli ruscy kolaboranci.

Vote up!
6
Vote down!
-1

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644684

Tacy z pzpr ub i sb? Czy jak donald wspaniały ze stasi?

Vote up!
2
Vote down!
-2

Niepoprawny

#1644752

Martwy portal!

Vote up!
2
Vote down!
-4

Niepoprawny

#1644680

Chcesz go zabić? 

Vote up!
4
Vote down!
-2

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644685

Piasek z worka się wysypał? Piszę że mało komentujących, szkoda bo poruszane tu tematy są ciekawe.

Vote up!
2
Vote down!
-2

Niepoprawny

#1644691

To ty tu piasek nosisz?

Vote up!
3
Vote down!
-1

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644700

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Adam1966 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Świdruj dalej, fotkę od Władimira skopiowałeś ?

Vote up!
1
Vote down!
-5

Niepoprawny

#1644740

Takie głupkowate przytyki do nazwiska oponenta są infantylne. Proszę zaprzestać takich dziecięcych zabaw na moim blogu. Proszę o merytoryczne komentarze na temat.

Vote up!
6
Vote down!
-1

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644744

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Adam1966 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Merytorycznie tych wypocin nie da się komentować! nkwd zsrr prl teraz ich pomioty rządzą tak jak i ty, no ale oni są już cacy!

Vote up!
1
Vote down!
-5

Niepoprawny

#1644748

Ten komentarz jest niegrzeczny. Tak się nie nawiązuje kontaktów z innymi ludźmi. Jeśli chcesz z kimś porozmawiać, to powinieneś zachować elementarne zasady dobrego wychowania. Spróbuj spytać taty lub mamy by ci to wyjaśnili.

Vote up!
5
Vote down!
-1

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644756

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Adam1966 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Zapytam może Tuska Wałęsę Sikorskiego, albo kogokolwiek z PO, tak żeby nawiązać kontakty z innymi ludźmi ale tylko z WSI!

Vote up!
1
Vote down!
-4

Niepoprawny

#1644762

Dlaczego jesteś taki niegrzeczny? Co chcesz tym osiągnąć? Chcesz nawiązać kontakt? Chcesz zwrócić na siebie uwagę?

Vote up!
6
Vote down!
-1

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644764

Więc nie przejmuj się trollowaniem rosyjskiej propagandy. Jeśli jest to płatny agent albo bot - nic nie pomoże. Jeśli jest to użyteczny idiota, jest parę procent szansy, że trochę prawdy do niego kiedyś dotrze. Więc w sumie warto spokojnie tłumaczyć jaka jest prawda.

Vote up!
5
Vote down!
-1

michael

#1644711

Źle oceniony komentarz

Komentarz użytkownika Adam1966 nie został doceniony przez społeczność niepoprawnych.. Odsuwamy go troszkę na dalszy plan.

Dalej czytasz prawdę, to jeszcze drukują? POdobno i  gw jeszcze drukują bo ja nie wiem!

Vote up!
1
Vote down!
-4

Niepoprawny

#1644741

Oczywiście, że jest nieodwracalna różnica między migrantem islamskim i uchodźcą wojennym z Ukrainy. Podzielam Twoje zdanie na temat obcości i wrogości wobec nas kultury islamskiej i również uważam, że Ukraińcy są tym samym kręgiem kulturowym jak my. Zresztą cała Zachodnia Ukraina to przecież w dużej części potomkowie mieszkańców Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Ale zwróć uwagę: ta wojna scaliła też i Ukraińców Wschodnich z Zachodnimi czego nie przewidział W. Putin. Teraz cała Ukraina stała się częścią cywilizacji zachodniej. 

Też nie mam nic przeciwko temu aby przyjmować wszystkich Ukraińców, którzy uciekają przed ruskimi barbarzyńcami. Przecież tak naprawdę już od dawna u nas są i asymilują się oraz pracują na siebie i swoje ukraińskie rodziny. Przed wojną było ich kilkaset tysięcy. I co? Mieliśmy jakieś z nimi problemy? Żadne, no może za wyjątkiem jakiegoś promila wątpliwych zdarzeń. 

Warto też zwrócić uwagę, że 80% uchodźców z Ukrainy to kobiety z dziećmi, 10% to starsi ludzie a może z 10% to mężczyźni w wieku poborowym. Rząd ukraiński zresztą zabrania mężczyznom w wieku poborowym uchodźctwa. A migranci islamscy? 90% to młode byczki, które zostawiły swoje żony i dzieci, by je ewentualnie ściągnąć do siebie później, albo i wcale. 

Wystarczy spojrzeć na kraje Zachodniej Europy, które przyjęły migrantów islamskich  ze wskazaniem na Niemcy. Oni nie pracują i żyją tylko z np. niemieckiego socjalu. Nigdzie nie pracują i przez cały dzień szlajają się po niemieckich ulicach, często dokonując napaści, gwałtów, rozbojów a nawet zabójstw na rodowitych Niemcach. Niedługo takie Niemcy czy Francja staną się niemalże islamskimi kalifatami.

Niemcy czy Francuzi boją się już po zmroku chodzić ulicami, by nie dostać "kosą" w plecy. Już nawet w ogóle nie wchodzą na tereny przedmieść, gdzie królują bandy islamskie. A już samotna biała kobieta wieczorem czy nocą jest ewenementem, bo strach przed islamistami już wrył się w świadomość zachodnich europejskich społeczności. 

I takie to jest multikulturowe "wzbogacenie" zachodnich społeczności. 

Mój znajomy wrócił niedawno z wycieczki do Paryża. I już w czasie pierwszego zwiedzania miasta został ostrzeżony przez przewodnika, żeby nie "zapuszczać" się poza centrum Paryża a wieczorem przemieszczać się większymi grupami, ale właśnie nie poza centrum. Powód? Oczywiście islamiści!

Pozdrawiam

Vote up!
5
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1644727

To bardzo cenne uzupełnienie mojej notki. Dziękuję.

Vote up!
5
Vote down!
-1

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644729

Dziękuję za miłe słowo, ale faktycznie Europa Zachodnia niszczy samą siebie. Taki francuski  "macaron" lub łysy kanclerz Niemiec z SPD (nie mam nic przeciwko łysym, bo sam takim jestem :))) gadają na "na wyścigi" z W. Putinem i najlepiej dla nich byłoby, aby Ukraińcy się bezwarunkowo poddali. To jest jakiś absurd, ale oni naprawdę tego chcą. Myśleli, że Putin pokona Ukraińców w trzy dni i teraz robią wszystko, by "Putin zachował twarz". Dla nas jest to szansa, żeby zmienić strukturę wpływów w UE. Niemcy i Francja nie są zdolne do jej przewodzenia. Stąd apeluję aby w UE teraz przewagę miały kraje Trójmorza. Obyśmy potrafili do tego doprowadzić!

Również pozdrawiam 

Vote up!
5
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1644732

Niemcy z Rosją mają pewną ważną wspólną cechę - mają mocarstwowe aspiracje. Im nie wystarczy być bogatym, oni chcą jeszcze panować nad innymi. Dlatego się nawzajem dobrze rozumieją i często współpracują. Chcą najpierw zapanować nad małymi, a potem dopiero rozprawić się ze sobą. To kwestia cywilizacji. I dla Rosji, i dla Niemiec, Międzymorze, silna Polska w konfederacji z Ukrainą i resztą państw naszego regionu, to groźny konkurent polityczny w dążeniu do zapanowania nad światem. Dlatego są zdolni nas niszczyć nawet kosztem własnych strat, kosztem dobrobytu własnych obywateli. To jest inna mentalność, ale nie charakterologiczna, ale cywilizacyjna. Ale te ich aspiracje przechodzą już do lamusa, bo się nie opłacają. Wykończy ich ekonomia. Zbankrutują, bo niewolnictwo i grabież przestają się opłacać. Panowanie nad innymi generuje już więcej strat niż zysku. 

Vote up!
5
Vote down!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644737

Cel ZSRR wysłać nam jak najwięcej imigrantów i uchodźców, cel DDR (UE) zagłodzić Polskę. Ustanowić granicę na Wiśle DDR i ZSSR coś się zmieniło dla Polski, od 1939r?

Vote up!
1
Vote down!
-3

Niepoprawny

#1644742

Merytorycznie to wypisujesz głupoty, Naród który nie zna własnej historii i na niej się nie uczy nie będzie istniał o to walczysz tak jak zsrr i prl!

Vote up!
1
Vote down!
-2

Niepoprawny

#1644747

Jaki naród nie zna własnej historii? Co konkretnie zauważyłeś głupiego w mojej notce? Mógłbyś napisać jasno po polsku, o co ci chodzi?

Vote up!
5
Vote down!
0

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1644757