Kupujcie Pismo Święte zanim zmienią Jego treść!

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Idee

Jak donosi internetowe wydanie "Gościa Niedzielnego" w Danii opublikowano nową, politpoprawną wersję Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Dokonano tam różnych zmian, które mają "lepiej trafić do zeświecczonych Duńczyków, którzy nie rozumieją już pewnych sformułowań". Między innymi gremialnie zastąpiono słowo "Izrael" odnoszące się do biblijnego jego rozumienia słowem "my" i znów jest to tłumaczone tym, żeby "duńscy luteranie nie mylili biblijnego narodu Izraela ze współczesnym państwem izraelskim”(...) Poznikały też takie wyrażenia jak: grzech, łaska, miłosierdzie i przymierze. Według "Gościa" już wcześniej bo w 2012 roku tego zabiegu dokonano podobnej zmiany Nowego Testamentu. "Całą sprawę nagłośnił Jan Frost, duński żyd, który odkrył biblijne zafałszowania i publicznie sprzeciwił się rewizjonizmowi Pisma Świętego, domagając się wycofania wprowadzonych poprawek". "Chrześcijanie i żydzi na całym świecie protestują przeciwko wydaniu przez Duńskie Towarzystwo Biblijne politycznie poprawnej Biblii". Ponadto tą zmianę jej autorzy dokonali też ze względu na rosnącą w siłę w Danii społeczność muzułmańską (za: https://www.gosc.pl/doc/6300406.Politycznie-poprawna-Biblia-w-Danii).

 
Ja rozumiem te protesty Chrześcijan i Żydów, ale powstaje u mnie swoisty dysonans poznawczy, bowiem nie tylko Duńczycy chcą zmieniać treść i wydźwięk szczególnie Nowego Testamentu. A mój dysonans wynika z faktu, że w stosunku do Nowego Testamentu wiele zastrzeżeń i pokus jego zmiany są artykułowane przez talmudycznych Żydów i sądzę, że cała dzisiejsza narracja Pana Jana Frosta dotyczy przede wszystkim żydowskiej sfery Pisma Świętego, ponieważ - jak wspomniałem - Talmudyczni Żydzi chcą ingerować w treść i chrześcijańską interpretację Pisma Świętego Nowego Testamentu. Pisałem o tym niedawno, ale warto przytoczyć moje konstatacje jeszcze raz.

Chodzi o przyszłościowe wyeliminowanie tzw. treści antysemickich w Nowym Testamencie i zmianę negatywnego na pozytywny postrzegania faryzeuszy jako faktycznych morderców Jezusa Chrystusa i przypisanie jej rzymskiemu Poncjuszowi Piłatowi, bowiem: "zaczynając od Nowego Testamentu, boskie objawienie manifestujące swą obecność w chrześcijańskich tekstach przybierają formę nienawiści" (za: Katalog rekomendacji Europejskiego Kongresu Żydów, pt.: "Koniec z antysemityzmem) wobec Żydów i stworzyło ziarno nienawiści kończące się żydowskim Holocaustem.

Mało tego! Żydzi niemal postulują aby współtworzyć lub recenzować chrześcijański, w tym katolicki Katechizm, czyli pewnego rodzaju instrukcję postępowania chrześcijan w duchu jezusowego Nowego Testamentu! Roszczą sobie nawet prawo do ingerencji w treści i sposób nauczania chrześcijańskiej religii w naszym kościele!

W tym celu nawet talmudyczni Żydzi stworzyli niejako nową księgę zatytułowaną: "Adnotowany Nowy Testament Żydowski", którego współautorką jest specjalistka od Nowego Testamentu, Żydówka prof. Amy-Jill Levine wykładająca na Vanderbilt University. Jest to jakby nowy, 800 stronicowy, Nowy Testament z przypisami przygotowanymi przez 70-ciu żydowskich ekspertów.

Aby znów było mało! Żydzi chcą aby inne religie, w tym katolicka przeznaczały na tzw. walkę z antysemityzmem około 1% swoich własnych środków a nawet aby poszczególne kraje przeznaczały na walkę z antysemityzmem nawet 0,02% swojego PKB, co w przypadku Polski oznaczałoby 400 mln złotych, nieco więcej niż roczny budżet IPN!

Wszystkie powyższe informacje są przedstawione w szokującym artykule Pana Piotra Włodarczyka zamieszczonym w tygodniku "Do Rzeczy" pod tytułem: "Bat na antysemitów"
(Włodarczyk Piotr, Bat na antysemitów, Do Rzeczy, nr 19/321: 6-12 maja 2019 roku, s. 21-23).

Warto przytoczyć niektóre jego fragmenty z moim komentarzem:

– ""Jezus i faryzeusze: ponowna ocena interdyscyplinarna" - to tytuł konferencji współorganizowanej przez papieski Instytut Biblijny, której druga część odbędzie się w tym tygodniu w Watykanie", której celem ma być "uwidocznienie uprzedzeń wobec faryzeuszy - starożytnych poprzedników rabinów (...) Ojciec Etienne Veto, dyrektor Centrum Studiów Judaistycznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, tłumacząc powód zwołania tego spotkania, pokreślił związek między negatywnymi stereotypami narosłymi wokół faryzeuszy a dzisiejszym antysemityzmem"" (s. 21).

Tedy warto przytoczyć Instytutowi Biblijnemu w Watykanie i ojcu Veto słowa Jezusa Chrystusa zawarte w Nowym Testamencie a skierowane do faryzeuszy, których interpretację chcą na zlecenie Żydów zmieniać "oświeceni katolicy" i to katolicy w sutannach, i to pod auspicjami papieża Franciszka:

"Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście” [J 8, 42-47].

Sami zaś faryzeusze wydając Jezusa na śmierć zwołali do Poncjusza Piłata: "Ukrzyżuj Go" i zawołali: "Krew Jego na nas i na dzieci nasze: Mt 27,25"

– ""Chociaż dla wielu chrześcijan kampania na rzecz "zrehabilitowania" faryzeuszy może brzmieć kompletnie niedorzecznie, to - zdaniem żydowskich specjalistów ds. walki z antysemityzmem - ma to być jedno z ważniejszych narzędzi służących do wyeliminowania (...) głęboko zakorzenionej w chrześcijaństwie nienawiści wobec Żydów""- według EKŻ (s.21).

Znów należy wspomnieć, że tak zwana nienawiść nie wynika bezpośrednio z chrześcijaństwa, które modli się o nawrócenie wiarołomnych Żydów, ale bezpośrednio z żydowskiej księgi Talmudu, który zionie nienawiścią wobec chrześcijaństwa i w mniejszym stopniu wobec islamu a główną przyczyną jest odrzucenie przez Żydów Jezusa Chrystusa za Mesjasza. (piszę w o tym szeroko w moim cyklu o Talmudzie, który zresztą powstawał również na długo przed narodzeniem Jezusa Chrystusa).

""Jak zauważa John L. Allen Jr., żydowscy naukowcy, którzy uczestniczą w konferencji, chcą doprowadzić do "zrehabilitowania" faryzeuszy przez Kościół Katolicki. Co ciekawe sam papież Franciszek, który ma przyjąć uczestników konferencji na prywatnej audiencji, wielokrotnie używał odniesień" negatywnych wobec faryzeuszy (...) ale "używał odniesień do faryzeuszy i faryzejskości, by uwidocznić w ten sposób różnicę pomiędzy katolicyzmem "sztywnym", "skostniałym" a katolicyzmem "otwartym"" a sam Franciszek został przedstawiony w w/w dokumencie "Koniec z antysemityzmem" jako przyjaciel Żydów" (za: s. 21,22)

Jako wierny Kościoła Katolickiego od dawna jestem niejako skonfundowany słowami a tym bardziej poczynaniami papieża Franciszka. Wcześniej były to m.in. w Wielki Czwartek obmywanie nóg muzułmance i kobiecie, brak Krzyża Świętego w papieskim w filmie ekumenicznym, brak papieskiego błogosławieństwa w momencie rozpoczęcia pontyfikatu, przyjmowanie rotarian w Watykanie, nabożeństwa ekumeniczne, artykułowanie braterstwa zamiast miłości i ewangelizacji, relatywizowanie grzechów dotyczących małżeństwa i przyjmowania Komunii Świętej. A moje skonfundowanie jest tym większe, im dłużej żyje (wbrew zapowiedziom) i staje się coraz aktywniejszy papież Benedykt XVI - który jest papieżem czy też nie? Stawiam sobie pytanie...

– "Publikacja EKŻ postuluje, by program nauk religii chrześcijańskiej oraz podręczniki powstawały przy udziale specjalistów od judaizmu, a także ekspertów od antysemityzmu, by usunąć wszelki przekaz, który mógłby napędzać antysemityzm. Stosunek do faryzeuszy ma być - jak można wywnioskować z raportu - wyznacznikiem poziomu antysemityzmu (...) by w głowach uczniów nie powstało przekonanie i powiązanie konfliktu na linii Jezus - faryzeusze ze śmiercią Chrystusa a zamiast tego należy wskazywać Poncjusza Piłata jako na winnego ukrzyżowania Jezusa (...) Chrześcijańscy i muzułmańscy duchowni, a także nauczyciele religii powinny uczyć w swoich parafiach i szkołach tego, czego nauczyli się na temat antysemityzmu"" (s. 22, 23).

Ten fragment nie wymaga żadnego komentarza, bo jest hipokrytyczny i kuriozalny a poza tym jego realizacja zachwiałaby fundamenty chrześcijaństwa.

Dalej w artykule padają informacje o finansowaniu całej tej kampanii przeciw chrześcijaństwu, pod pozorem "walki z antysemityzmem", który od zarania powstał li tylko ze względu na treść Talmudu i postępowania Żydów na świecie, postępowania wobec innych, gojów a nie "wybrańców Boga" - Żydów.

W świetle powyższego chyba słusznym wydaje się postulat równości wszystkich religii, więc warto też, aby program nauczania religii judaistycznej i talmudycznej był recenzowany przez chrześcijan i muzułmanów oraz żeby usunięto z nich wszelkie treści przede wszystkim antychrześcijańskie, ale też i antymuzułmańskie.

W tym duchu należałoby zrecenzować żydowski Talmud, który po wyeliminowaniu z niego treści rasistowskich, antygojowskich i antychrześcijańskich liczyłby chyba jeden a nie dwanaście tomów... Ma "to być jedno z ważniejszych narzędzi służących do wyeliminowania (...) głęboko zakorzenionej w Talmudzie i religii/ideologii talmudyczno-rabinicznej nienawiści wobec chrześcijan i muzułmanów".

(parafraza wcześniejszego żydowskiego cytatu: ma to być jedno z ważniejszych narzędzi służących do wyeliminowania (...) głęboko zakorzenionej w chrześcijaństwie nienawiści wobec Żydów)
 

A może wzorem "Adnotowanego Nowego Testamentu Żydowskiego" stworzyć nowy Talmud, który uzupełniony zostanie przypisami kilkudziesięciu specjalistów chrześcijańskich?

Z całego powyższego tekstu wynika więc, że być może już wkrótce będzie publikowana nowa wersja Pisma Świętego Nowego Testamentu, która jednocześnie jest inicjowana przez Talmudycznych Żydów jak i politpoprawnych lewaków. My jako Chrześcijanie winniśmy mocno się temu przeciwstawiać, tak samo jak Żydzi w przypadku zmian w Starym Testamencie.


Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:17)

Komentarze

- to tym gorzej dla dowodów i faktów.

Moim zdaniem te manipulacje Biblią robi żydo-bolszewia która znowu uważa się za głównych i jedynych uprawnionych do tłumaczenia innym sensu bytu i mądrości świata - taki nowy komunizm bo tamten się zużył i nie ma chętnych.

Czas wydać książkę o komunistach czyli Bernardzie Schow który wymyslił komory gazowe oraz o Marksie i Engelsie dwóch gejach (jeden z nich zmarł na raka gardła od pocierania penisem przełyku).

O leninie starym syfilisie którym zaraził się od prostytutek, podobnie postępował Żydo-bolszewik Bronisław Geremek któremu dziwka robiła seks oralny w czasie jazdy Mercedesem i doszło do wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym w którym zginał ten bolszewicki pierd*ny nauczyciel i moralista.

To takie wykolejone i zboczone komunistyczne q*wy chcą innych uczyć wartości moralnych i wiedzy o życiu.
Jak już pewnie wiecie sam komunizm jako taki nie istnieje a była to tylko opracowana ideologiczna maska na ryju bandyty w celu podbicia, okupowania i pasożytowania na zniewolonym kraju.

Fakt biblijny jest niezaprzeczalny że Żydzi z troski o utratę władzy i sowitych dochodów z pazerności wydali sprawiedliwego Jezusa na śmierć uwalnijąc bandytę Barabasza.
To jest sygnał i przestroga dla świata że dla władzy i pieniędzy Żydzi zrobią wszystko i tak się właśnie dzieje.

Nie inaczej postępowała była prezes SN M.Gersdorf zdaje sie pochodzenia żydowskiego która aby nie ruszyć swoich dokonywała karkołomnych uzasadnień a zdarzało się że Sądy wypuszaczały na wolność udokumentowanych zbójów i działo się całkiem niedawno pod jej patronatem.

Taką to "sprawiedliwość po żydowsku" chcą nam wbić w nasze polskie serca i używają do tego wszystkich chwytów, sztuczek i forteli.
Jak wieść niesie te parady zboczeńców finasuje węgierskiego pochodzenia Żyd Soros. Potem mają pretensje do świata że i Hitler ich największy przyjaciel ich znienawidził.

Trza mieć umiar we wszystkim a im zdaje sie go bardzo brakuje i mieszają we wszystkim co "niekoszerne".

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
0

Polko i Polaku zacznij działać dla Polski zanim znowu obudzisz się na Syberii albo nad dołem Katyńskim.

Konfederacja to bolszewicko-faszystowska agentura i zdrajcy.

#1630455

i kompletnie nie o tym jest Pismo Święte. 

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Nie minusuję bez uzasadnienia, bo to jak cios po ciemku w plecy.  Komentarze niemerytoryczne i agresywne minusuję bez dodatkowego wyjaśniania. Uwagi osobiste proszę kierować na PW.

#1630458

- edytowanych bo zapisy tam nie są zgodne z wizerunkiem Żydów jakimi by chcieli być postrzegani.

I co tu się niby nie zgadza w moim komentarzu ?

To tam znaleźli przyczynę swoich tragedii - nie w swoim postępowaniu tylko w zapisanej prawdzie historycznej.

Wskazałem że to żydo-bolszewia ma tendencję do wywracania świata "do góry nogami" a potem się dziwią że wszyscy ich leją po łbie co było już wielokrotnie w historii.

Zauważyłem że to nie rodowici Żydzi tak rozrabiają tylko ten azjatycki odłam nic nie mający wspólnego z prawdziwymi Semitami z Afryki.

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

Polko i Polaku zacznij działać dla Polski zanim znowu obudzisz się na Syberii albo nad dołem Katyńskim.

Konfederacja to bolszewicko-faszystowska agentura i zdrajcy.

#1630465

Tam na marginesie to podobne Lenin też był gejem a przynajmniej bi. Oni już tak mają, choć oczywiście nie wszyscy.

Onegdaj dużo pisałem o Talmudzie. Wyłania się z niego coś, co można nazwać skrajnym żydowskim szowinizmem a nawet rasizmem. To jednak z najbardziej rasistowskich ksiąg jaka istnieje we współczesnym świecie. 

Oczywiście, że komunizm powstał na ideach Żyda Marksa czy Engelsa, ale przecież na Marksie opierał się też hitlerowski nazizm - socjalizm narodowy w przeciwnieństwie do socjalizmu klasowego. 

Współczesne elity unijne to lewacy opierający się na komuniście A. Gramscim i ideach Szkoły Frankfurckiej. To pokolenie skrajnie antychrześcijańskie, a wiadomo, że chrześcijaństwo stoi na przeszkodzie talmudycznym twórcą NWO. 

Pozdrawiam 

Podoba mi się!
10
Nie podoba mi się!
-1

krzysztofjaw

#1630459

Ukryty komentarz

Komentarz użytkownika olononame został oceniony przez społeczność negatywnie. Jeśli chcesz go na chwilę odkryć kliknij mały przycisk z cyferką 2. Odkrywając komentarz działasz na własną odpowiedzialność. Pamiętaj że nie chcieliśmy Ci pokazywać tego komentarza..

Niedopowiedziane, niedopisane i nie poruszone tu, ale wyczuwalne problemy palenia świeczek hanukowych w pałacu prezydenckim. Wiele jest niby nie groźnych, drobnych przekazów do społeczeństwa, które to zmieniają i usypiają naszą świadomość i czujność. Żaba jakby nie czuje wzrastającej temperatury.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-5

"Izraelitcy doktorkowie,
Wiednia, żydowskiej Mekki, flance,
Co w Bochni, Stryju i Krakowie
Szerzycie kulturalną francę;
Którzy chlipiecie z „Naje Fraje”
Swą intelektualną zupę,
Mądrale, oczytane faje,
Całujcie mnie wszyscy w dupę."

#1630489

Jeżeli chodzi o palenie świec chanukowych to osobiście jestem przeciwny tego typu gestów, no chyba, że u prezydenta Izraela odbyłoby się tradycyjne chrześcijańskie dzielenie się opłatkiem. W Polsce odsetek Żydów jest mniejszy niż żydowskich Polaków w Izraelu. Chociaż nie o to chodzi, ale o wyrównanie gestów po obu stronach. Niestety jestem pewien, że nigdy nie doczekamy się takich gestów ze strony Izraela. 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1630498

.

Podoba mi się!
1
Nie podoba mi się!
-1

"Izraelitcy doktorkowie,
Wiednia, żydowskiej Mekki, flance,
Co w Bochni, Stryju i Krakowie
Szerzycie kulturalną francę;
Którzy chlipiecie z „Naje Fraje”
Swą intelektualną zupę,
Mądrale, oczytane faje,
Całujcie mnie wszyscy w dupę."

#1630573

W dobie ebooków takie nowe wydanie to żaden problem - nie będzie tak, że nowe zastąpi stare, bo stare zbutwieje, a nowe jest na kredowym papierze. Wszystkie wersje Biblii istnieją elektronicznie, w postaci ebooków i wszelkie stare wydanie przetrwają. Więc to, które będzie czytane najczęściej, zależy tylko od ludzi, a nie od wydawców czy jakości papieru. Dlatego lepiej odzwyczaić się czytania na papierze i czytać na czytnikach elektronicznych.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-7

Pozdrowienia,

Grzegorz GPS Świderski

#1630469

Wygląda na to, że to jednak ja źle odczytałam przekaz krzysztofajaw i wcinam się w nie swoją dyskusję ;-),

Być może później rozwinę (mimo tego)  swoją pierwotną myśl, ale póki co: 

NIE BÓJCIE SIĘ. Jeśli pismo JEST święte to mu nic nie grozi.

Przetrwało  ponad 3500 lat, i to bez nośników elektronicznych, to i dalej przetrwa.

Polecam (z lekkim dystansem, jak wszystko) filmik, którego autor wykazuje jak to się miało dotychczas:  https://www.youtube.com/watch?v=poUawJVNGGg

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1

Nie minusuję bez uzasadnienia, bo to jak cios po ciemku w plecy.  Komentarze niemerytoryczne i agresywne minusuję bez dodatkowego wyjaśniania. Uwagi osobiste proszę kierować na PW.

#1630472

Ja tam wolę wersję tradycyjną, na piśmie, ale być może trzeba iść z duchem czasu. Warto jednak zauważyć, że jeżeli pojawi się kilka wersji Biblii w postaci elektronicznej to nastąpi jeden wielki chaos a papier trwa przez wieki i skąd mamy peność, że też przez wieki przetrwają e0booki? Mozna sobie np. wydrulkować i to chyba jest najlepsze. 

Pozdraiwma

przepraszam, za literówki, ale piszę ze smartfona czego nie cierpię :)

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1630482

"Dlatego lepiej odzwyczaić się czytania na papierze i czytać na czytnikach elektronicznych."

To Twoim zdaniem, które Pismo Święte łatwiej zmanipulować i podstawiać do czytania "owieczkom i barankom", to "na czytnikach elektronicznych." czy te wydania papierowe, starsze, posiadające IMPRIMATUR odpowiednich kościelnych instytucji, najlepiej sprzed Soboru Watykańskiego II odbywającego się ,od 11 października 1962 r. do 8 grudnia 1965 r. na którym dano "zielone światło" dla "unowocześniaczy" KRK( z obecnym Franciszkiem na obecnym etapie) a po którym odbyła się rewolucja obyczajowa roku 1968.

"Elity" wyrosłe z tej rewolucji, stały się światową awangardą liberalno lewicowych kadr "marszu przez instytucje"(a tak naprawdę kadr zastępujących kadry bolszewickiego komunizmu, zgodnie z tzw. "mądrością etapu").

Twój komentarz można spuentować starym powiedzeniem: "Jak byś się nie obrócił, to d... zawsze będziesz miał z tyłu.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
0
#1630484

Nie w czytniku problem a w tym której wersji będzie się nauczało dzieci i cytowało z ambony.
Jeśli Kościół zmieni treść Biblii to chyba nie po to by ją potem spalić? Albo skasować...

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1630511

Elektronicznie zażydzony nieuku.Chyba lepiej żeby ci czytali.Bo strach co tam sam byś wyczytał.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2

Mateo

#1630760

Elektronicznie zażydzony nieuku.Chyba lepiej żeby ci czytali.Bo strach co tam sam byś wyczytał.

Podoba mi się!
0
Nie podoba mi się!
-2

Mateo

#1630761

talmudo-lewaków, o wiele bardziej obawiam się erozji, jaka dokonuje się kościele powszechnym od kilku lat za sprawą Berghoglio! Patrz słane od r. 2016 listy-protesty do Rzymu przez hierarchów nie zgadzających się z heretyckimi nowinkami papieża-demolki. Tudzież świetna książka-rozmowa z kard. Robertem Sarahem "Wieczór się zbliża i dzień już się chyli" ( wyd. Sióstr Loretanek, W-wa 2019).
I zachowanie polskich hierarchów ( a za nimi pozostałych kapłanów), którzy w czasie zarazy wybrali wygodną rolę cymbałów brzmiących "chrześcijańskiego mieszczaństwa", zamiast służebnego kapłaństwa; czyli zarzucili misję kapłaństwa; uświęcać, prowadzić i ewangelizować lud Boży, stając się ekspertami epidemiologicznymi ( od 5 osób w świątyniach, potem 1 wierny na 15 m kw, by dojść obecnie 1 na 10 na m/kw, gdy w kawiarniach będą stoliki co 2 m.). Jakże to zachowanie jest odległe od tożsamości kapłańskiej.

pzdr

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

antysalon

#1630507

"mając świadomość zagrożeń ze strony wymienionych talmudo-lewaków, o wiele bardziej obawiam się erozji, jaka dokonuje się kościele powszechnym od kilku lat za sprawą Berghoglio!"

Po pierwsze poprawne nazwisko to: Jorge Mario Bergoglio.

Po drugie, jego wybór był niezgodny z Kodeksem Prawa Kanonicznego:

Kan. 332 –

§ 2. Gdyby się zdarzyło, że Biskup Rzymski zrzekłby się swego urzędu, to do ważności wymaga się, by zrzeczenie zostało dokonane w sposób wolny i było odpowiednio ujawnione; nie wymaga zaś niczyjego przyjęcia.

(...)

Benedykt XVI miał podjąć decyzję o abdykacji już 17 grudnia ub. roku, w dniu w którym trzej kardynałowie przedłożyli mu tajny, 300-stronicowy raport na temat intryg i konfliktów wśród najwyższych rangą hierarchów Kościoła katolickiego.

Emerytowani kardynałowie Julian Herranez, Jozef Tomk i Salvatore De Giorgi, działając jako papiescy śledczy ujawnili fakty, od których jeży się włos na głowie. Dwa oprawione w czerwone płótno tomy raportu były wynikiem tzw. afery Vatileaks, czyli wycieku tajnych dokumentów papieskich do włoskiej prasy.

Raport ujawniał nie tylko kłótnie między hierarchami, ale co gorsza niegodne sutanny zachowanie niektórych z nich. Otwarcie mówił o ich skłonnościach homoseksualnych i o tym, że byli szantażowani przez ludzi spoza Watykanu.

(...)

https://www.fakt.pl/wydarzenia/swiat/dzialajaca-w-watykanie-mafia-gejow-doprowadzila-do-odejscia-benedykta-xvi/5yrw4hr

To lobby homoseksualne w Kurii Rzymskiej w porozumieniu z globalistami z amerykańskiego "deep state", którego egzekutywą była wtedy administracja B.H.Obamy, realizująca projekt NWO i politykę resetu USA-Rosja, która miała prowadzić do powstania EURAZJI, warunku koniecznego dla realizacji NWO.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1630532

"Raport ujawniał nie tylko kłótnie między hierarchami, ale co gorsza niegodne sutanny zachowanie niektórych z nich. Otwarcie mówił o ich skłonnościach homoseksualnych i o tym, że byli szantażowani przez ludzi spoza Watykanu".

Szczerze powiedziawszy to nie zgłębiłem tego tematu, ale dziękuję za jego poruszenie. W ogóle - wracając do meritum - sam Benedykt XVI ulegal naciskom nie tylko własnej hierarchii, ale też tamudycznych Żydów. Napisałem kiedyś m.in. takie zdania: 

""Kiedyś przed II Soborem Watykańskim wołano podczas liturgii Wielkiego Piątku: "Oremus et pro perfidis Judaeis" i rozszerzano: "Oremus et pro perfidis Judaeis: ut Deus et Dominus noster auferat velamen de cordibus eorum; ut et ipsi agnoscant Jesum Christum Dominum nostrum. Oremus. Flactamus genua. Levate. Omnipotens sempiterne Deus, qui etiam Judaicam perfidiam a tua misericordia non repellis: exaudi preces nostras, quas pro illius populi obcaecatione deferimus; ut agnita veritatis tuae lucae, quae Christus est, a suis tenebris eruantur. Per eumdem Dominum..." –

"Módlmy się i za Żydów wiarołomnych: niech Bóg i Pan nasz zdejmie zasłonę z ich serca, aby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego.Módlmy się. Zegnijmy kolana. Powstańcie.Wszechmogący, wieczny Boże, który nawet wiarołomnych Żydów nie odrzucasz od swego miłosierdzia, wysłuchaj próśb naszych, jakie zanosimy za ten naród zaślepiony, aby uznając światło prawdy, którym jest Jezus Chrystus, wyrwał się z swoich ciemności. Przez tegoż Pana..."

Dziś (po zmianach w 2008 roku, dokonanych przez Papieża Benetykta XVI) nawet modląc się wedle ówczesnej liturgii możemy używać zawołania: "Módlmy się także za Żydów, ażeby Bóg i Pan nasz oświecił ich serca, by poznali Jezusa Chrystusa, Zbawiciela wszystkich ludzi. Módlmy się. Zegnijmy kolana. Powstańcie. Wszechmogący, wieczny Boże, który chcesz, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy, spraw łaskawie, aby kiedy pełnia ludów wejdzie do Twojego Kościoła, cały Izrael został zbawiony. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen"

Więc módlmy się... Właśnie w tym duchu, że nie zawsze ludzka interpretacja treści "Pism Świętych" powinna być bezkrytycznie przyjmowana przez innych ludzi. Człowiek jest istota omylną. Czytajmy więc Słowa Stwórcy bezpośrednio a nie ślepo wierzmy tym, co opisują subiektywnie ich znaczenie".

Kościló Katolicki jest w kryzysie i mam nadzieję, że z tego wyjdzie jak najszybciej. 

Pozdrawiam

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-1

krzysztofjaw

#1630537

Przywoływane wersje liturgii  (ani jedna ani druga) nie stanowią części Pisma Świętego (Biblii), są tylko dwoma  wersjami interpretacji treści biblijnych.

W związku z tym obawy o zmianę treści biblijnych nie  zachodzą w tym wypadku.

Może się w końcu zabiorę do rozwinięcia mojej pierwotnej myśli, ale tymczasem tylko to:

Jak  wspomniałam, jeśli Pismo Święte jest Święte, to żaden człowiek nic mu nie może zrobić. Oryginalnej wersji językowej oczywiście. Dla poszukujących prawdy różne tłumaczenia nadal będą dostępne, co więcej,istnieją ogólnodostępne  przekłady interlinearne i będą dostępne nadal. 

A wracając do modlitwy za Żydów, (czy to wiarołomnych czy nie), jak i do modlitwy za Polaków, Chińczyków ,Amerykanów. Rosjan i ciocię Helę (bez względu na ich wiarołomność lub jej brak) to ważne, aby była modlitwa po pierwsze BYŁA, po drugie była szczera, wynikająca z  troski o daną osobę, a  po trzecie, by modlący się nie był jak ten faryzeusz, o którym pisał Łukasz w 18 rozdziale swojej ewangelii. O czym to było, można póki co sprawdzić bez problemu we wszystkich  wydaniach  i tłumaczeniach Pisma Świętego ;-)

Tak, wiem, że wcięłam się w nie swoją dyskusję i źle odczytałam myśl przewodnią autora notki, ale mam nadzieję, że mi daruje ;-)

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0

Nie minusuję bez uzasadnienia, bo to jak cios po ciemku w plecy.  Komentarze niemerytoryczne i agresywne minusuję bez dodatkowego wyjaśniania. Uwagi osobiste proszę kierować na PW.

#1630683

Serwus krzysztofjaw. Wielkie dzięki to rzeczywiście niebywały skandal! Oto Duńskie Towarzystwo Biblijne ogłosiło wydanie Biblii, z której usunięto szereg terminów w celu sprostania wymogom tak zwanej poprawności politycznej. Nic dziwnego, że Chrześcijanie i Żydzi na całym świecie protestują! Na ile się tylko dało wymazano z niej słowo „Izrael”, zastępując sformułowaniem „my”. Poznikały też takie wyrażenia jak: grzech, łaska, miłosierdzie i przymierze. Wszystko po to, by - jak twierdzą pomysłodawcy nowego tłumaczenia: „lepiej trafić do zeświecczonych Duńczyków, którzy nie rozumieją już pewnych sformułowań”.

Naukowcy z Izraela, domagając się wycofania politycznie poprawnych Biblii, wspierani w tym proteście słusznie przez wielu chrześcijan, napisali: „Jesteśmy zaskoczeni dokonanymi zmianami. Nawet jeśli miały one pomóc w lepszym dotarciu do zeświecczonego odbiorcy, to należy pamiętać, że nigdy nie można fałszować znaczenia Słowa Bożego”.

Absurdalność zmian ukazano m.in. na przykładzie Księgi Rodzaju 32,28, gdzie czytamy, że Bóg zamiast nazywać Jakuba imieniem „Izrael” nazywa go „my”. Szok! To mało powiedziane! Pozdrawiam b. serdecznie Sław

Cały wpis jest dostępny na stronie: http://www.pch24.pl/niebywaly-skandal-w-danii--wydano----ocenzurowana-biblie-,75996,i.html#ixzz6MWbJuGla

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
0

Sławomir Tomasz Roch

#1630515

Zgadzam się, że jest to hańba, ale proszę zauważyć, że to Żydzi pierwsi zaprotestowali. A gdzie hierarchowie Kościoła Katolickiego? Nie słyszałem głosu oburzenia. Kiedyś napisałem, że w niektórych sprawach powinniśmy naśladować Żydów i to jest jedna z takich spraw. Kościół (za panowania papieża Franciszka) - dobrze niech będzie ostro i dobitnie - zbacza z chrystusowej drogi. To się już zaczęło w trakcie II Soboru Watykańskiego i po nim. Benedykt XVI odszedł w tajemniczych warunkach, o czym pisze tutaj też 35stan  - i jest to jak najbardziej prawdopodobne. podobno miał abdykować ze względu na stan zdrowia i zmęczenie a żyje do dzisiaj i mamy sytuację, kiedy mamy dwóch papieży - który jest tym prawdziwym?

Pozdrawiam

Podoba mi się!
8
Nie podoba mi się!
0

krzysztofjaw

#1630534

Gdzieś przemknęła mi informacja, że w Szwajcarii aresztowano Sorosa i ma być przewieziony do Guantanamo. 

Tramp przystąpił do kontrofensywy zapowiadając ujawnienie tzw. Obamagate:

 

https://www.aljazeera.com/news/2020/05/explainer-obamagate-200512195136837.html

W dzisiejszych  "Wiadomościach TVP1":

0d:21:23/35:43

https://vod.tvp.pl/website/wiadomosci,30904465

Być może sprawa Sorosa jest z tym związana.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-1
#1630539

Byłby to przełom, na miarę obrony RP przed bolszewizmem.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-2

"Izraelitcy doktorkowie,
Wiednia, żydowskiej Mekki, flance,
Co w Bochni, Stryju i Krakowie
Szerzycie kulturalną francę;
Którzy chlipiecie z „Naje Fraje”
Swą intelektualną zupę,
Mądrale, oczytane faje,
Całujcie mnie wszyscy w dupę."

#1630566