Fundacja Obrony Wolności Słowa

Obrazek użytkownika demonica
Kraj

Fundację założył Pan Krzysztof Wyszkowski a jej celem są działania określone w par. 4 Statutu. Ewentualne finansowe wsparcie należy opisać w przelewie „działalność Fundacji Obrony Wolności Słowa”.
Nie jestem pewna, ale chyba to „wsparcie” można wtedy odpisać od podatku, czy tak jakoś …

Dzięki uprzejmości Pana Krzysztofa przedstawiam Statut Fundacji.

Statut Fundacji Obrony Wolności Słowa
§1
Krzysztof Wyszkowski, zwany dalej “Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym; Fundację o nazwie: Fundacja Obrony Wolności Słowa,
zwaną w dalszej części statutu “Fundacją”.
Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 roku o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
§ 2
Siedzibą Fundacji jest m. Sopot.
Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 3
Celem Fundacji jest;
popieranie działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju demokracji w Polsce, a zwłaszcza prawa każdej jednostki do wolności słowa jako prawa do publicznego wyrażania własnego zdania i poglądów oraz jego poszanowania, a także nieskrępowaną swobodę poszukiwania i rozpowszechniania informacji oraz idei, bez względu na granice państwowe, w formie ustnej, pisemnej bądź za pomocą druku, w postaci artystycznej bądź z wykorzystaniem każdego innego środka przekazu.
§ 4
Fundacja realizuje cele statutowe prowadząc:
1. działania służące upowszechnieniu zasad demokratycznego państwa prawa, przejrzystości w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami zaufania publicznego,
2. organizowanie i finansowanie akcji na rzecz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego,
3. organizowanie akcji na rzecz ochrony praw i swobód obywatelskich, dostępu obywateli do informacji, pomocy prawnej i wymiaru sprawiedliwości oraz propagowania postaw obywatelskiej aktywności i odpowiedzialności, współpracy międzynarodowej na rzecz wymiany informacji i rozwoju demokracji.
Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych.
§ 5
Majątek Fundacji stanowią środki finansowe oraz nieruchomości i inne aktywa nabyte przez Fundację.
Fundusz założycielski, w jaki Fundację wyposażył Fundator, wynosi 1.000 zł.
Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z:
1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
2. darowizn, subwencji i spadków krajowych i zagranicznych,
3. dochodów z darów, zbiórek i imprez publicznych,
4. odsetek i depozytów bankowych.
§ 6
Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej oraz w walutach obcych we właściwych bankach zgodnie z przepisami polskiego prawa dewizowego.
§ 7
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
§ 8
Organami Fundacji są: Zarząd.
§ 9
Zarząd Fundacji składa się z jednego członka - Prezesa - powoływanego przez Fundatora na okres czteroletni, z możliwością wcześniejszego odwołania.
Czynności prawne w imieniu Fundacji dokonuje Prezes zarządu Fundacji albo inne osoby działające na podstawie pełnomocnictwa udzielonego im przez Prezesa.
Zarząd Fundacji działa społecznie.
Do realizacji swoich działań może korzystać ze świadczeń wolontariuszy.
§ 10
Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w formie uchwał.
Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji.
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Fundator.
§ 11
Fundator podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Fundatora, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.
§ 12
Ministrem właściwym dla Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Fundator Krzysztof Wyszkowski

Brak głosów

Komentarze

podobno dopóki Fundacja nie ma nr KSR, nie można wpłacać na jej rzecz żadnej kwoty. Myślę więc, że jednak najlepiej właty opisywać na utrzymanie strony. _________________________________________________________
„Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor”. Józef Beck

Vote up!
0
Vote down!
0

Pokora i uległość tylko do wzmocnienia i utrwalenia niewoli prowadzi (J.Piłsudski)

#159882

Trochę mi to wygląda niepoważnie.

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________

Pozdrawiam każdym słowem

#159933

a wolontariusze?
wg mnie to dopiero sie rozkręca. Najwazniejsze, żeby zacząć.
Gdzie kucharek sześc, tam nie ma co jeść.
_________________________________________________________
„Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor”. Józef Beck

Vote up!
0
Vote down!
0

Pokora i uległość tylko do wzmocnienia i utrwalenia niewoli prowadzi (J.Piłsudski)

#159934

Tak tylko się zastanawiam. Bo ogólnie - szczęść Boże panu Wyszkowskiemu!

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________________

Pozdrawiam każdym słowem

#159942

oni mają ADL, a My Wyszkowskiego ;)))
___________________________
jam... z tego, co mnie boli

Vote up!
0
Vote down!
0

___________________________
jam... z tego, co mnie boli

#160598