Ogromny sukces rządu B. Szydło na szczycie klimatycznym w Paryżu - COP21!

Obrazek użytkownika krzysztofjaw
Kraj
 

W 2008 roku premier D. Tusk zgodził się i podpisał pakiet klimatyczny negocjowany w ramach UE. Zawarto w nim skrajnie niekorzystne zapisy uderzające w polską gospodarkę, która przecież w 90% oparta jest na węglu jako źródle energii. Pakiet nazwany 3x20 zakładał redukcję emisji CO2 o 20% w stosunku do roku bazowego 2005, zwiększenie do 20% udziału energii odnawialnej w całości zużywanej energii i 20% poprawę efektywności wykorzystania energii. Największa zdrada Polski dokonana przez D. Tuska polegała na tym, że pierwotnie wynegocjowanym przez śp. prezydenta L. Kaczyńskiego rokiem bazowym liczenia redukcji emisji CO2 dla Polski miał być rok 1990 a pan D. Tusk zgodził się na jego zmianę na rok 2005. Ta zmiana spowodowała, że zamiast osiągnięcia już rzeczywistej  redukcji (w stosunku do roku 1990) na poziomie 32% w 2010 roku mieliśmy ją na poziomie ledwo kilkuprocentowym w stosunku do niekorzystnego roku bazowego 2005.

 

W marcu 2013 roku Sąd UE w Luksemburgu oddalił polską skargę przeciw decyzji Komisji Europejskiej z 2011 r. dotyczącej przejściowych zasad przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w całej Unii. Decyzja Komisji KE 2011/278/UE z 27 kwietnia 2011 r. (tzw. decyzja benchmarkowa) dotyczyła przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji CO2 w latach 2013-20 (...) i oznaczała, że Polska będzie mogła w latach 2013-2020 rozdzielić pomiędzy instalacje tylko ok. 477 mln uprawnień do emisji. Dla porównania w Niemczech mogło zostać rozdzielonych 1 mld 402 mln uprawnień do emisji, w Wielkiej Brytanii – 626 mln takich uprawnień. W polskiej skardze przeciw Komisji Europejskiej Polska zawarła cztery zarzuty:

- zaniżenie przydziału bezpłatnych uprawnień dla Polski wynikające z nie uwzględnienia specyfiki paliwowej poszczególnych państw członkowskich i wyliczeniu wskaźników emisyjności przy wykorzystaniu referencyjnej wydajności gazu ziemnego oraz przyjęcia tego paliwa jako paliwo referencyjne,

- nie uwzględnienie zróżnicowanej sytuacji w poszczególnych regionach UE i przez to naruszenie zasady równego traktowania,

- naruszenie zasady proporcjonalności polegające na określeniu wskaźników emisyjności na poziomie bardziej restrykcyjnym niż wymagają tego cele dyrektywy 2003/87 ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie,

-  naruszenie przepisów dyrektywy 2003/87 i braku kompetencji Komisji do przyjęcia zaskarżonej decyzji.

 

Skarga, która i tak była spóźniona i wydawała się być działaniem pozorowanym została oddalona w całości, co tylko świadczyło o "wielkim" wówczas znaczeniu D. Tuska.

 

Pomimo lekceważenia przez UE interesów polskich w zakresie zmian klimatycznych (i w ogóle wszystkich interesów polskich) 24 października 2014 roku dalszej zdrady polskich interesów dopuściła się premier E. Kopacz. Podpisała bowiem rozwiązania nowego pakietu klimatycznego, jeszcze bardziej skrajnie niekorzystnego dla Polski i polskiego górnictwa i całej polskiej gospodarki. Zawarto w nim zapisy o redukcji o co najmniej 40% emisji CO2 do roku 2030 (w stosunku do niekorzystnego dla Polski roku bazowego 2005). Było to jawne uderzenie w polską gospodarkę, która i tak jest zdecydowanie słabsza od np. gospodarki niemieckiej czy francuskiej. Jedną z konsekwencji - i chyba najtragiczniejszą dla Polski - tego pakietu była konieczność radykalnego przestawienia się naszego kraju z węgla kamiennego na inne źródła pozyskiwania energii, w tym tzw. źródła energii odnawialnej, na które musielibyśmy wydać w najbliższych latach miliardy złotych. Wiązało się to również z koniecznością przyszłych radykalnych wzrostów cen energii dla ostatecznych odbiorców: przemysłowych i indywidualnych. Stąd pojawiły się m.in zakusy zamykania polskich kopalń.

 

Jeszcze przed podpisaniem tegoż pakietu oceniano negatywne skutki poprzedniego, co warto przypomnieć bowiem dzięki E. Kopacz byłyby one jeszcze drastyczniejsze. Wówczas Instytut T. Kościuszki przygotował raport, który zawierał m.in. takie konstatacje:

 

"(...) Przez politykę klimatyczną UE zapłacimy o kilkadziesiąt procent wyższe rachunki. Wzrośnie również bezrobocie. Cała gospodarka w ciągu kilku lat może stracić ponad 125 mld zł (...) Raport Instytutu Kościuszki nie pozostawia jednak złudzeń - koszty tej polityki są ogromne i w dużej mierze zapłacą je Polacy. W Polsce około 90 proc. energii elektrycznej pochodzi z węgla (kamiennego i brunatnego), a to oznacza, że polska energetyka poniesie duże obciążenia w związku z polityką klimatyczną. Duże koszty produkcji energii elektrycznej przenoszą się na kondycję całej gospodarki. Według raportu Instytutu Kościuszki łączny wpływ polityki klimatycznej UE może oznaczać dla naszego kraju spadek PKB rzędu 15-30 mld euro do 2020 r. Na każdego Polaka to rocznie od 235 do 470 zł. Koszty polityki klimatycznej to (...) realne pieniądze, które trzeba będzie zapłacić. Po pierwsze: za prąd, po drugie: za ciepło, po trzecie: za wszystko. Według raportu Instytutu Kościuszki do 2020 r. ceny energii elektrycznej wzrosną od 10 do nawet 50 proc. Podwyżki rachunków za prąd są dla Polaków szczególnie bolesne, ponieważ już teraz płacimy bardzo dużo. W porównaniu do siły nabywczej, w 2011 r. ceny energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych w Polsce były o 28 proc. wyższe od średniej UE. O 30 proc. więcej zapłacimy za ogrzewanie. To bardzo zła informacja. Obecnie 1/3 Polaków mieszka w niedogrzanych lub zawilgoconych mieszkaniach. Niemal co druga rodzina (44,5 proc. gospodarstw domowych) wydaje na prąd i ogrzewanie ponad 10 proc. pieniędzy, które zostaną jej po opłaceniu podatków. Według analityków Instytutu Kościuszki polityka klimatyczna UE może oznaczać wzrost ubóstwa energetycznego w Polsce nawet o 5,3 proc. Rosnące ceny energii i ogrzewania oznaczają, że podrożeje niemal wszystko. Według NBP z powodu polityki klimatycznej w 2013 r. ceny wzrosną dodatkowo o 0,3-1,5 punktu procentowego. Oznacza to, że za redukcję emisji CO2 już w tym roku będziemy płacić przy okazji każdych zakupów (...) Negatywne skutki droższej energii i konieczności opłat za emisję CO2 odczuje w pierwszym rzędzie przemysł. Już rok temu Krajowa Izba Gospodarcza ostrzegała, że w 2015 r. koszt polityki klimatycznej dla naszego przemysłu wyniesie 5 mld zł. Tak duże obciążenia oznaczają droższą produkcję i spadek konkurencyjności. W skrajnym przypadku polityka klimatyczna doprowadzi do ucieczki przemysłu z Polski poza granicę UE, co oznacza utratę miejsc pracy i wzrost bezrobocia. Ze względu na ograniczenie krajowej produkcji pogorszy się bilans handlowy naszego kraju - spadnie eksport, a wzrośnie import. Osłabieniu ulegnie również polski złoty - przewidują analitycy Instytutu Kościuszki. Co gorsza problemy dotyczą nie tylko naszego kraju, ale całej Unii Europejskiej. - Próba zduszenia gospodarki europejskiej doprowadzi do tego, że stracimy tę historyczną przewagę, którą Europa miała na świecie - tak skutki systemu unijnego handlu emisjami skomentował Jarosław Zagórowski, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej (...) Trzeba pamiętać, że wszystkie powyższe wyliczenia kosztów opierają się na dotychczasowych regulacjach. Tymczasem prawo w Unii Europejskiej zawsze może się zmienić. Unijna komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard forsuje np. wycofanie z rynku części pozwoleń na emisję CO2, które spowodowałoby wzrost cen dla przemysłu. O wpływie duńskiej komisarz świadczy sukces, który odniosła w trakcie ostatnich negocjacji w sprawie budżetu UE. Zapisano w nim, że 20 proc. wydatków z funduszy unijnych musi zostać przeznaczone na politykę klimatyczną. - W przypadku Polski oznacza to, że mając 300 mld zł funduszy strukturalnych, będziemy musieli z tego przeznaczyć 60 mld zł na walkę ze zmianami klimatu i zapłacić drugie tyle udziału własnego, czyli łącznie 120 mld zł - wylicza prof. Władysław Mielczarski. Można uznać, że te 120 mld to kolejne koszty, które ponosi nas kraj za unijną politykę klimatyczną" ]]>[tutaj]]]>.

 

Wobec powyższych faktów najważniejszym dla polskiej gospodarki i polskich obywateli stał się tegoroczny szczyt klimatyczny w Paryżu COP21.

 

Polska przygotowywała się na ten szczyt od dawna, ale prace nabrały przyspieszenia w momencie przejęcia władzy w Polsce przez rząd B. Szydło i objęcia teki ministra środowiska przez prof. J. Szyszko. Ów profesor od wielu lat zajmuje się problematyką klimatyczną i mając niemal gotowe tezy i postulaty o jakie Polska powinna walczyć w szczycie COP21 przystąpił do ich skonkretyzowania jako oficjalnego stanowiska Polski.

 

W skrócie. Polska chciała aby:

- porozumienie klimatyczne zostało zawarte niemal przez wszystkie państwa świata, czyli żeby Polska stała się sygnatariuszem porozumienia szerszego niż na poziomie UE i obejmującego całość światowej emisji gazów cieplarnianych, w tym również największych gospodarek takich jak: USA, Chiny czy Rosja,

- w porozumieniu klimatycznym zawarto zapisy umożliwiające uwzględnianie specyfiki gospodarek poszczególnych krajów i ich możliwości społeczno-gospodarczych w tworzeniu międzynarodowych porozumień klimatycznych,

- w porozumieniu klimatycznym wreszcie wskazano na rolę lasów w pochłanianiu CO2 i rolę zalesiania jako drogi do polepszenia klimatu oraz jednego ze sposobów działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i klimatu a także redukującego emisje CO2.

 

Dodatkowo też przygotowano analizę wykorzystania czystych ekologicznie geotermalnych źródeł energii oraz przedstawiono czyste metody spalania węgla opracowane przez krajowych naukowców dające minimalną emisję CO2 i zapewniające jego wtórne przetwarzanie.

 

W Paryżu Polska rewelacyjnie rozegrała negocjacje i wchodząc m.in. w przejściowe alianse (porozumienia) z Chinami, Indiami, Arabia Saudyjską czy Indonezją uzyskała wszystko, co chciała i postulowała. W ostatecznym globalnym porozumieniu ONZ zawarto wszystkie polskie postulaty a ponadto uzyskano odejście od terminu "dekarbonizacja" na rzecz "neutralności węglowej". Szczyt zakończył się w sumie dużym sukcesem bo podpisały porozumienie niemal wszystkie kraje świata, w tym najwięksi emitenci CO2, czyli Rosja, Chiny i USA.

 

Dla Polski jest to ogromny sukces. Sukces nasz wszystkich: zwykłych jak ja obywateli, naszego kraju, naszych firm, naszych obecnych i przyszłych pokoleń.

 

Po pierwsze. Globalny charakter porozumienia na szczeblu najszerszym z możliwych czyli ONZ stawia zupełnie inaczej pozycję Polski i jej dorobek w emisji i redukcji CO2. Z globalnej bowiem perspektywy Polska jest krajem o średniej emisji CO2 a najwięcej winny dziś robić w zakresie redukcji jego emisji najwięksi globalni "truciciele".

 

Po drugie. Nareszcie Polska będzie mogła żądać uwzględniania jej specyfiki energetycznej w każdych negocjacjach klimatycznych. A jako, że Polska w 90% oparta jest na węglu będzie mogła wskazywać na niemożność zrezygnowania z niego w długiej perspektywie czasowej a ponadto swobodnie wdrażać i eksportować czyste technologie/metody spalania węgla dające minimalną emisję CO2 i zapewniające jego wtórne przetwarzanie. Pozwala to na uniknięcie rezygnacji przez Polskę z węgla jako podstawowego surowca do produkcji energii a także - z uwzględnieniem pkt 3 - pozwala na rozszerzanie prac (unikanie blokowania przez UE) modernizacji polskiej energetyki opartej na węglu.

 

Po trzecie zaś i chyba najważniejsze (o to delegacja Polski walczyła najmocniej). Uzyskanie przez Polskę uznania lasów i zalesiania jako elementów redukujących emisję CO2 pozwala na dywersyfikację uznawanych metod redukcji tego gazu. Nie musimy więc od teraz skupiać się na redukcji emisji tylko na zasadzie tzw "dekarbonizacji" przemysłu i wprowadzenia odnawialnych źródeł energii (np. farmy wiatrowe) ale wskazywać, że Polska pochłania CO2 dzięki ogromnym połaciom posiadanych lasów obejmujących aż 30% powierzchni kraju ("płuca Europy" - ewenement w UE!) i tym samym redukuje własną emisję CO2 a dodatkowo prowadzi również efektywną politykę w zakresie redukcji gazów poprzez zalesienie. Dodatkowo dzięki m.in. terminowi "neutralność węglowa" możemy wskazać, że  nasz kraj redukując emisję CO2 poprzez lasy i zalesianie tak naprawę dąży do zrównoważenia własnej emisji i staje się obojętnym a nawet netto ujemnym emitentem CO2. To pozwala na dalsze korzystanie Polski z węgla a to jest najważniejsze w krótkiej i długiej perspektywie naszej gospodarki. Dzięki tym zapisom - również tym z pkt. 2 - możliwym staje się też renegocjowanie skrajnie niekorzystnych zobowiązań jakie zostały przyjęte przez rządy D. Tuska i E. Kopacz.

 

Dodatkowo możemy swobodnie rozwijać geotermalne źródła energii, czyli popularną geotermię a nasze rozwiązania w tym zakresie (tak wyśmiewana przez elity III RP "Geotermia Toruńska") znalazły szerokie uznanie na szczycie klimatycznym w Paryżu.

 

Osiągnięcia polskiej delegacji w Paryżu można uznać za duży sukces. Uzyskaliśmy wszystko o co postulowaliśmy. Jesteśmy chyba w Europie największym wygranym w zakresie zapisów zawartych w globalnym porozumieniu. Wszystkie te rozwiązania dają nam możliwość  dalszego funkcjonowania polskiej gospodarki na węglu oraz swobodnej modernizacji energetyki węglowej. Dzięki m.in. nim możemy uniknąć miliardowych kosztów, zapobiec likwidacji kopalń, uniknąć drastycznej podwyżki cen energii dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych oraz stworzyć bazę dla wzrostu i rozwoju gospodarczego. Dają nam one także możliwość renegocjacji fatalnych zobowiązań rządu PO-PSL oraz zwiększają naszą pozycję negocjacyjną w przyszłych rozmowach klimatycznych w UE i na świecie.

 

Taki sukces winien być pokazywany na pierwszych miejscach serwisów informacyjnych i przez długie tygodnie być publicznie analizowany. Tego w Polsce niestety nie ma... co tylko potwierdza fakt głębokiej degrengolady elit lewackich polityczno-medialnych elit III RP. Wczoraj była konferencja prasowa rządu na ten temat... nie wzbudziła zainteresowania mainstreamowych mediów...

 

Pozostawiam ten fakt ku refleksji wszystkich.

 

P.S.

 

"Ogólnie porozumienie COP21 z Paryża wzywa do redukcji emisji gazów cieplarnianych tak szybko, jak to tylko możliwe, uznając, że będzie to trwało dłużej w przypadku krajów rozwijających się. Działania zmniejszające emisje CO2 będą podejmowane przez wszystkie strony umowy, z poszanowaniem ich specyfiki i możliwości społeczno-gospodarczych. Porozumienie paryskie wyznacza cel utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2 stopni Celsjusza do końca wieku. Określa także, że w tym okresie powinniśmy osiągnąć równowagę między emisjami gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem, m.in. przez lasy. Działania zmierzające do redukcji emisji CO2 będą się odbywały m.in. poprzez wprowadzanie nowych technologii czy zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Z kolei równoważenie emisji będzie następowało m.in. w drodze wzrostu zalesiania". 

 

Na podstawie: premier.gov.pl

 
5
Twoja ocena: Brak Średnia: 5 (20 głosów)

Komentarze

Wyszło szydło z worka, kto jest zdrajcą i służył Niemcom, ryży bandyta wraz z Niemiecką Platformą Obywatelską i pijawkami ludowymi z PSL-u, oraz Palikociarnią.

Więc nie dziwota że rząd Polski pani premier Szydło gdy odnieśli ogromny sukces i Polska zaoszczędzi olbrzymie kwoty, niema radości ani entuzjazmu w żadnych ubeckich przekaziorach bo to sukces Polski, a nie Niemiec.

A przecież zdrajcy wszystko robili, biorąc za to srebrniki judaszowe, by Polska płaciła miliardy za CO2, a tu dupa, a srebrniki się wzieło i POsadę dyra UE.

Więc żałoba i cisza jak makiem zasieli, trzeba odłożyć szampana, ośmiorniczki i kawior, na leprze czasy, jak nie zamkną do więzienia.

W ubeckiej TVP więcej POkazują Petru i jego zastępczynie tego babola, niż sprawy Polski, rządu, czy wystąpienia pana prezydenta A. dudy.

To jak Polacy mają się dowiedzieć, jak duża część naszych rodaków niema internetu, a wiadomości czerpie z TVP, a tam tylko nagonka i POmuje wylewane na PIS, a tam pseudo redachtory, Kraśko, Lewicka, Tadla, Biedrzycka Osica, wciskają ubecką papkę medialną.

Kłamstwo POwielone 1000 razy staje się prawdą, tak mawiał Gebels.

Więc czas by TVP stało się publiczne i narodowe, a na razie jest tubą POlszewi, a POprawność POlityczna aż boli.

Pozdrawiam cię Krzysztofie.

Vote up!
10
Vote down!
0

Jestem jakim jestem

-------------------------

"Polska zawsze z Bogiem, nigdy przeciw Bogu".
-------------------------

Jestem przeciw ustawie JUST 447

#1502371

Zaraz po powrocie ministra środowiska prof.J.Szyszko została zorganizowana konferencja prasowa na ten temat, ani jeden pismak nie był zainteresowany tym co działo się na szczycie w Paryżu,  ale wszyscy obecni na konferencji pismacy grzali temat TK, 500+ i znów TK i wypowiedź Schulza o Polsce.

Warto posłuchać wypowiedzi prof. Szyszko.

http://www.tvpparlament.pl/retransmisje-vod/inne/konferencja-prasowa-premier-beaty-szydlo-oraz-ministra-srodowiska-jana-szyszko/23161028

 

Vote up!
8
Vote down!
0
#1502376

Dziekiuję za zrdowe oglądanie rzerzywistości. Mam słaby komuter, więc nie zawsze jestem w stanie odpowiediedzieć od razu. Cieszę się, że w ogóle moje zdanie jest docenianie :)))) Staram się dicierać z wiedzą do wszytkich, nawet lemingów... co jest działeniem bez sensu, niestety..

To , co powiedział jednak L. Wałęsa wymaga odpowiedzi, co uczynię jutro. Ta kanalialia nie zasługuje na miano Polaka, jako Żyd spełniajacy wtyczne antypolskich żydo-ubeckokich wytycznych. Wiem, że to prowakacja idiotów chcących dalej korzytstać na Polsce. Ja wiem i wie wielu Polaków wie, że ten gościu to kolaborant - targowiczan - i dzis broni swojej pozycji. Wszystkie ręce na pokład.... i w tym znalazł się kolaborant L. Wałęsaa ps. Boleki komunistycznych służb specjalnych. Oni zostaną ujawnieni, stad ich histertia, której ulgają zwylki Polacy... niestety....

 

Pozdrawiam

Vote up!
2
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1502381

Dzięki Krzysztofie za Ten wspaniały wpis. Za tę informację, która jest tak optymistyczna Dla Naszej Ojczyzny.

Czy ktoś może sobie wyobrazić, gdzie bylibyśmy, gdzie byłaby Polska, gdyby nie długoletni nierząd tych POtuskich ciemniaków, niszczycieli, a wcześniej łajdackiej komuny i postkomuny ?! Czy ktoś może sobie wyobrazić ? Jak bardzo te ścierwa niszczyły i jak demolowały Naszą Polskę w każdej dziedzinie, w każdym wymiarze, na każdym kroku ??? Czy nie można byłoby podliczyć tego z ołówkiem w ręku i "ubiczować" ciemniaków niszczycieli za to co zrobili ?

Co robili przez długie lata ? I teraz "nowocześnie" rzucają kłody pod nogi ?! Nie możnaby zdelegalizować tej partii, szajki, POszustów i niszczycieli ???  Dla nich, dla tego polactwa obrzydliwego, Polska Nasza nic nie znaczy !

To widać, słychać i czuć !!!

To widać było przez ostatnie lata ! 

I lata wcześniej !

Vote up!
2
Vote down!
0
#1502394

Masz rację. 

Jestem ekonomistą z wykształcenia i w ekonomii jest tzw. kategoria utraconych zysków. Chodzi o coś takiego, co można było uzyskać, ale poprzez nieefektywne działania zostało to zaprzepaszczone. 

Całe 26 lat zostało zaprzepaszczone. Straciliośmy wszystko: przemysł, handel, banki.... i media...

Jestem dumny z Prezydenta za to, co powiedział wczoraj o III RP. Sąd nad nimi już dziś winien być!!!

Pozdrawiam

Vote up!
2
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1502412

Me(n)dia "przeoczyły" ten sukces, podobnie jak udana wizyte prezydenta Dudy w Chinach, zajete pompowaniem wirtualnej partii swetru i walka z "faszyzmem"...to nie pojete jak ludzie mówiący po polsku moga byc az takimi zaprzańcami i zdrajcami jak elyta III RP....

Vote up!
0
Vote down!
0

Yagon 12

#1502401

to niepojęte ale to rzeczywistość.

Jak patrzę na te swetrowe pyski i słucham tego lisiego, i czerskiego, komoruskiego wścieku POlactwa, to widzę nic więcej, jak tylko pogardę dla Najważniejszych, Największych dla Nas Polaków wartości: 

BÓG HONOR OJCZYZNA !

 

obrzydliwe jest dla mnie oglądanie tego wrednego swetrowego uśmieszku i słuchanie jego kłamliwego bredzenia. Wyjątkowo odrażający typ, fałszywy do szpiku kości

http://www.dlapolski.pl/czy-komorowski-stoi-za-operacja-petru

Narodziny Nowoczesnej

 
Vote up!
1
Vote down!
0
#1502405

Jest coś tragicznego w tym wszystkim. Czego Oni się boją? Wiem, prawdy.

Cała III RP powstała na kłamstwie i zdradzie. Tego sie boją bo i tak finansowo zdążyli się na nas dorobić. Prawda o zdradzie i historię... to ich ból. Aneks WSI, zbiór zastrzeżony IPN... objaśnią wszystko.

I tak już smutnie... Ilu głupich ludzi daje się nabierać na te ich manipulacje... aż przykro patrzeć...

Pozdrawiam

Vote up!
1
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1502414

Mili PaŃSTWO!

Prosze spojrzeć trochę dalej:

Premier Szydło w Paryżewie zaakceptowała mit, kłamstwo o roli CO2 i człowieka.

A to BZDURY, narzucone przez globalistów/ banksterów, wbrew fizyce, geofizyce i nauce o atmosferze.

 

Musimy nabrac tyle siły politycznej,może z innymi państwami, by obalic legendy o "antropogennej katastrofie".

prof zw. dr hab. Miroslaw Dakowski, fizyk

 

Vote up!
3
Vote down!
0
#1502416

ma Pan rację, że zaakceptowała bzdury  głoszone na szczycie kłamstwa...

Czy wyobraża Pan sobie co działoby się gdyby powiedziała, że temat konferencji to bzdura na kiju?

Długo premierem RP by nie była. W dodatku pewnikiem w trosce o jej zdrowie zamknęliby ją do psychuszki.

Hieny, które żerują na tym temacie rozszarpałyby ją i ministra Szyszko, dlatego też sukcesem jest pochłanianie przez Pl lasy CO2 jak i krowiego metanu i zwykłych bąków też, 30% redukcja emisji CO2,  jakiekolwiek ograniczenie drenowania Polskiej gospodarki przez wszystkie te cudaczne instytucje jest niewątpliwie sukcesem.

http://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/goldblog-globalne-ocieplenie-to-bzdura-21

 

 

Vote up!
3
Vote down!
0
#1502419

Szanowny Panie Mirosławie

Oczywiście ma Pan rację. Pisałem wielokrotnie (dawno) o tym, że to całe globalne ocieplenie to pic dla zrobienia kasy. Problemem jest natomiast to, iż wszyscy zostali omotani jakąś manią na ten temat i trzeba umiejętnie lawirować, tak aby w tym szaleństwie skorzystać jak najwięcej i ponosić minimalne koszty. 

 

Pozdrawiam

Vote up!
3
Vote down!
0

krzysztofjaw

#1502422

I z tego mamy się cieszyć? I to nazywać sukcesem ? To sukces zrównoważonego...niedorozwoju !
Podpisanie traktatu lizbońskiego......też sukces? Najeźdźcy też sukces...bo tylko 6 tysięcy?
To nie oni robią nam wodę z mózgu...to my sami.
Pozdrawiam prof. Dakowskiego, jakże rzadki głos rozsądku w dzisiejszych czasach.
Przy tej okazji również dr. Jaśkowskiego i innych piszących na stronie prof. Dakowskiego.

Vote up!
2
Vote down!
0

Verita

#1502438