Godziemba - blog

Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Po włączeniu Augustowa do Związku Sowieckiego, bolszewicy przystąpili do jego unifikacji z komunistycznym imperium.

W początkowym okresie okupacji władze bolszewickie pozwoliły funkcjonować szkolnictwu polskiemu na dotychczasowych zasadach, z programów nauczania usunięto jednak historię i geografię Polski, religię, język...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

We wrześniu 1939 roku do Augustowa wkroczyli żołnierze sowieccy.

17 września 1939 roku rozpoczęła się agresja sowiecka na Polskę. Na Augustowszczyznę oddziały Armii Czerwonej wkroczyły 22 września, napotykając na zdecydowany opór żołnierzy polskich w rejonie Sopoćkiń. Dopiero skierowanie jednostek 2 Brygady Pancernej...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Pomimo coraz bardziej tragicznego położenia na froncie polska propaganda wojenna starała się przekonać Polaków o zbliżającym się przełomie w wojnie.

Polskie gazety informowały czytelników o rzekomych wielkich sukcesach aliantów na zachodzie Europy. 10 września „Kurier Poranny” podawał, iż „pod silnym naporem wojsk...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Polska propaganda w czasie wojny 1939 roku próbowała jednocześnie mobilizować i uspokajać Polaków.

Przed wybuchem wojny szeroko rozpropagowano hasła: „Silni, zwarci i gotowi” oraz „Naród pod bronią”, które miały na celu skonsolidowanie społeczeństwa polskiego dla obrony państwa i jego niepodległości. Patriotyzm polskiego...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Generał Ludmił Rayski miał największy wpływ na kształt polskiego lotnictwa wojskowego w II RP.

Jednocześnie z budową zakładów lotniczych na Okęciu rozpoczęto rozbudowę Centralnych Warsztatów Lotniczych na Mokotowie, które w końcu 1927 roku przekształcono w Państwowe Zakłady Lotnicze. W marcu 1928 roku utworzono w nich...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Generał Rayski był faktycznym twórców polskiego przemysłu lotniczego.

Ludomił Antoni Rayski urodził się 29 grudnia 1892 roku we wsi Czasław koło Wieliczki, jako syn Teodora Artura, poddanego tureckiego (uczestnika powstania styczniowego, który po jego upadku wyemigrował do Turcji, gdzie wstąpił do wojska, biorąc udział w...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Generał Rayski był faktycznym twórców polskiego przemysłu lotniczego.

Ludomir Antoni Rayski urodził się 29 grudnia 1892 roku we wsi Czasław koło Wieliczki, jako syn Teodora Artura, poddanego tureckiego (uczestnika powstania styczniowego, który po jego upadku wyemigrował do Turcji, gdzie wstąpił do wojska, biorąc udział w...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Przełom 1930 i 1931 roku Józef Piłsudski spędził na Maderze.

  Józef Piłsudski przez całe życie łatwo przeziębiał się i coraz ciężej znosił miesiące zimowe. Po zdobyciu przez obóz rządowy w wyniki tzw. wyborów brzeskich w 1930 roku pełnej kontroli nad obiema izbami parlamentu nic nie stało na przeszkodzie dłuższemu wyjazdowi...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Admirał Świrski był dowódcą Polskiej Marynarki Wojennej przez cały okres II wojny światowej 

Po przegranej wojnie polsko-niemieckiej kontradmirał Świrski przedostał się do Francji, gdzie przedłożył premierowi Sikorskiemu raport, w którym przedstawić stan Polskiej Marynarki Wojennej oraz zasady jej przyszłej organizacji. Podkreślił nim, iż...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Kontradmirał Jerzy Świrski odpowiedzialny był za przygotowanie polskiej flory wojennej do wojny. 

Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej dużą wagę przywiązywał do przygotowania wybrzeża do obrony w wypadku wojny. W kolejnych dezyderatach budżetowych MW nalegał na „budowę umocnionej bazy morskiej zdolnej zapewnić akcję czynną floty na przeciąg...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej w latach 1925-1939 kontradmirał Jerzy Świrski w zasadniczy sposób wpłynął na kształt polskiej floty wojennej. 

Jerzy Włodzimierz Świrski urodził się 5 kwietnia 1882 roku w Kaliszu, jako syn Włodzimierza rotmistrza 15 pułku dragonów oraz Cecylii z Wasilewskich. W 1894 roku wstąpił do Korpusu Kadetów w...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W czasie bitwy o Warszawę w 1920 roku szczególnie zacięte walki toczyły się w okolicach Ossowa.

Ostateczny plan obrony Warszawy przewidywał utworzenie trzech linii obrony przedmościa warszawskiego. Pierwsza, najbardziej  zewnętrzna linia umocnień, wytyczona została na przedpolu d. pozycji niemieckich i biegła od Modlina...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W czasie bitwy o Warszawę w 1920 roku szczególnie zacięte walki toczyły się w okolicach Ossowa.

Ostateczny plan obrony Warszawy przewidywał utworzenie trzech linii obrony przedmościa warszawskiego. Pierwsza, najbardziej  zewnętrzna linia umocnień, wytyczona została na przedpolu d. pozycji niemieckich i biegła od Modlina...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W decydujących dniach lata 1920 roku oprócz zmagań na polu walki, toczyła się także batalia propagandowa.

Tuchaczewski w rozkazie wydanym 2 lipca 1920 roku, w przeddzień ataku, wojskom Frontu Zachodniego, tak określił cel bolszewickiej ofensywy: „Musimy pomścić zbezczeszczony Kijów! Na Zachodzie ważą się losy...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Edvard Beneš do zakończenia II wojny światowej spełniał wszystkie polecenia płynącego z Kremla.

Po wkroczeniu Sowietów na terytorium Czechosłowacji Beneš odczuł na własnej skórze efekty bezwzględnej polityki Stalina, którą niezwykle trafnie scharakteryzował, pogardzany przez niego, gen. Sosnkowski mówiąc, że „Rosja...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Przez cały okres II wojny światowej Edvard Beneš prowadził prosowiecką politykę.

Po zerwaniu w końcu kwietnia 1943 roku przez Kreml stosunków z rządem RP na uchodźstwie prezydent Beneš doprowadził do faktycznego zaniechania negocjacji, mających na celu powstanie po wojnie konfederacji polsko-czechosłowackiej. Czesi...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Pomimo podpisania polsko-czechosłowackiego deklaracji o zawiązaniu po wojnie konfederacji, Beneś w 1943 roku doprowadził do zerwania dalszych negocjacji.

Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku oraz wypowiedzeniu wojny Sowietom przez Słowację , 18 lipca rząd Beneśa podpisał układ z Sowietami o wzajemnej...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Edvard Beneś tylko pozorował współpracę z Sikorskim, w rzeczywistości prowadził prosowiecką politykę.

4 października 1939 roku b. prezydent Czechosłowacji (ustąpił ze stanowiska po konferencji monachijskiej) przesłał na ręce gen. Sikorskiego telegram z wyrazami „sympatii i przyjaźni od narodu czechosłowackiego”. Niecałe...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W lipcu 1944 roku polscy komuniści dążyli do sprowokowania wybuchu powstania w Warszawie. 

Stalin dzięki swym agentom ze słynną „piątką z Cambridge” na czele, nie mniej licznym agentom w Stanach Zjednoczonych oraz pracującym dla sowieckiego wywiadu Polakom w rządzie RP w Londynie, w tym ministrem o pseudonimie „Henryk” (najprawdopodobniej...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Podpisanie przez Sikorskiego układu z Moskwą doprowadziło do kryzysu politycznego w kierowanym przez niego rządzie.

Prezydent Władysław Raczkiewicz odmówił udzielenia pełnomocnictwa Sikorskiemu do podpisania układu z Sowietami „wobec niezabezpieczonych praw terytorialnych Polski”. W odpowiedzi premier przeforsował podjęcie...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Generał Kazimierz Sosnkowski zdecydowanie sprzeciwiał się podpisaniu, niekorzystnego dla Polski, układu z Sowietami w lipcu 1941 roku.

Na rok przed rozpoczęciem rozmów polsko-sowieckich, premier rządu RP gen. Władysław Sikorski po klęsce Francji w czerwcu 1940 roku złożył, nie informując o tym Prezydenta Władysława...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W czasie przesiedlenia ludności po wymianie terenów przygranicznych z Sowietami, w okolice Ustrzyk Dolnych przemieszczono około 2000 uchodźców greckich.

Po upadku komunistycznego powstania w Grecji, w latach 1948-1956 do Polski przybyło prawie 13,5 tysiąca Greków, przede wszystkich pochodzących z Macedonii i Tesalii....
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Po podpisaniu umowy o zamianie odcinków granicznych z ZSRS strona polska przystąpiła do realizacji jej postanowień.

Kierownictwo nad całością zadań związanych z wykonaniem umowy sprawować miała Komisja Koordynacyjna, na której czele stanęli Wacław Morawski (zastępca dyrektora generalnego Prezydium Rady Ministrów) oraz...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W lutym 1951 roku komunistyczne władze Polski oraz Związku Sowieckiego podpisały umowę o zamianie terytoriów przygranicznych, w wyniku której doszło do korekty granicy.

27 lipca 1944 roku tzw. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego podpisał umowę z rządem sowieckim, na mocy której zrzekał się polskich Kresów Wschodnich z...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Kraj

Jubileusz bohatera czy zaprzańca? 

Dla grona swoich fanatycznych zwolenników Jaruzelski współtworzył powstanie niezwyciężonego Ludowego Wojska Polskiego oraz Polskiej Partii Robotniczej, wyrażającej wolę i interesy wszystkich postępowych klas społeczeństwa polskiego. Doprowadził do zwycięstwa w szeregu wojnach z faszyzmem...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Po bitwie pod Kostiuchnówką piłsudczycy wzmocnili swą walkę o „polonizację” Legionów.

Wielki przelew krwi żołnierzy legionowych w czasie tej bitwy uzmysłowił jeszcze wyraźnie dwuznaczność położenia politycznego Legionów, które  wobec braku rozstrzygnięcia przez państwa centralne kwestii polskiej, stawały się po prostu...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

W lutym 1916 roku powołana została w Legionach Polskich, z inicjatywy oficerów I Brygady, Rada Pułkowników.

Po zajęciu Królestwa Polskiego latem 1915 roku przez wojska niemieckie i austriackie brygadier Józef Piłsudski, dowódca I Brygady Legionów zadecydował o wstrzymaniu werbunku do Legionów w Kongresówce. Decyzja ta...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Jednym z głównych postulatów Konfederacji Narodu było utworzenie po wojnie Imperium Słowiańskiego, w którym naczelne miejsce przypadłoby Polsce.

Wspólna agresja niemiecko-sowiecka na Polskę sprawiła, iż oba ten państwa traktowane były jako wrogowie Polski. Publicyści związani z Konfederacją Narodu przestrzegali przed...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Przywódcy Konfederacji Narodu opowiadali się za budową państwa, opartą na zasadzie uniwersalizmu.

W kwietniu 1940 roku szereg niewielkich organizacji konspiracyjnych (m.in. Tajna Armia Polska, Związek Czynu Zbrojnego, Gwardia Obrony Narodowej, „Pobudka”, „Znak”) utworzyło Komitet Porozumiewawczy Organizacji...
0
Brak głosów
Obrazek użytkownika Godziemba
Historia

Po przejęciu w 1926 roku władzy przez obóz piłsudczykowski zapowiedziano dokonanie zmian w polityce oświatowej, obejmujących zarówno kwestie organizacyjne jak i programowe.

  Zapowiedziana przez premiera Bartla w 1926 roku idea wychowania państwowego, dopiero w 1928 roku zaczęła krystalizować swoje oblicze, jednak dopiero objęcie teki...
0
Brak głosów

Strony