Dlaczego Żydzi holocaust wspierali. Historie niesamowite

Obrazek użytkownika Tezeusz
Historia

Historia holocaustu jest tragiczną nie tylko dla narodu Żydowskiego ale i wielu narodów świata. Zagłada i eksterminacja ludzi była nie tylko ludobójstwem i barbarzyństwem jakiego świat nie widział, ale jej rozmiar był możliwy dzięki kolaboracji ludności poddawanej takiej eksterminacji.

Rola niektórych kolaborantów żydowskiego pochodzenia w holocauście

Trudno doszukać się w opracowaniach i publikacjach jednoznacznej negatywnej roli niektórych osób i grup pochodzenia żydowskiego w tworzeniu zbrodni holocaustu i unicestwianiu własnego narodu. Ten rozdział historii nie jest chlubą tego narodu, a stanowi jego "czarną historię" z czasów II wojny światowej. Bez kolaborantów żydowskiego pochodzenia holocaust w znanej zbrodniczej postaci nigdy by zapewne w takim rozmiarze nie zaistniał.

Z dostępnych mi źródeł przeczytanych w sieci (w załączeniu) oraz dostępnych publikacji prasowych i książkowych starałem się poznać tę ciemną stronę postępowania uciemiężonego narodu.

(http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=artykuly_eksterminacja_narodu_zydowskiego)

Kolaboranci byli i działali w czasie II wojny światowej we wszystkich krajach okupowanych przez Niemcy hitlerowskie, w Polsce, Francji, Rosji, Holandii itp. Uczestniczyli oni także aktywnie, jak podają źródła, w zbrodniach  okupanta wobec podbitych przez niego narodów. Historia potępiła takie przypadki. Ich rozmiar występowania był raczej ograniczony ilościowo jak np. w Polsce, Francji czy Holandii przez Polaków, Francuzów czy Holendrów. Rzadkie też były przypadki kolaboracji z Niemcami mniejszości narodowych takich jak np. cygańskie czy muzułmańskie. Inaczej odbywało się to w przypadku ludności żydowskiej, gdzie okupantowi udało się złamać ducha  narodowego.

Jak hitlerowcy wykorzystywali do kolaboracji Żydów?

 Hitlerowskie Niemcy, jak podają dostępne źródła, wykorzystywały do swoich zbrodniczych celów także powołane przez administrację niemiecką żydowskie organizacje kolaboranckie ściśle współpracujące z okupantem hitlerowskim.

Najważniejszą taką znaną organizacją żydowską, jak podają dostępne źródła, był Judenrant wprowadzony już przez nazistów od 1939 r. żródło : (http://pl.wikipedia.org/wiki/Judenrat) inaczej zwany Żydowską Radą Starszych, która to sprawowała nadzór nad ludnością żydowską skupioną w gettach. Zadaniem tej organizacji podporządkowanej władzom Niemieckim było między innymi także sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem poleceń wydawanych przez okupanta dla społeczności żydowskiej w tym zaopatrzenia w żywność, zdrowia itp. oraz nadzorze do wysyłki ludzi do obozów pracy, a w późniejszym okresie czasu do wysyłki do obozów koncentracyjnych. Z założenia organizacyjnego Judenrant w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców składał się z min. 24 osób pochodzenia żydowskiego.

Organizacja ta ściśle współpracowała z Niemcami także w zakresie ustalania pobytu i denuncjacji byłych zdemobilizowanych żołnierzy oraz osób poszukiwanych przez władze okupacyjne głównie inteligencji. Judenratom podlegała policja Żydowska działająca na terenach gett w zakresie uczestnictwa w łapankach, eskortowania więźniów do obozów zagłady, spisywania majątków żydowskich i przekazywania ich Niemcom itp.

(http://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/zydowska-policja-w-sluzbie-gestapo,29050.html)

Takie fakty jak i inne opisała w 1963 r. w swojej książce Reichmann w Jerozolimie myślicielka żydowska Hannah Arendt. Twierdziła ona jednoznacznie iż, bez kolaboracji samych Żydów z hitlerowcami nie udało by im się wymordować aż tylu osób pochodzenia żydowskiego.

Inną organizacją żydowską kolaborująca z Niemcami była organizacja pod nazwą "Żagiew"( http://pl.wikipedia.org/wiki/żagiew ) zwana inaczej Żydowska Gwardia Wolności działająca na terenie Getta Warszawskiego powstała pod koniec 1940 r.

(http://www.innyswiat.most.org.pl/15/zagiew.htm)

Była to rzesza prawie 70 tys. agentów żydowskiego pochodzenia tym 15 tys. samych kryminalistów wypuszczonych przez Niemców celowo z więżeń. Wydali oni oprawcom hitlerowskim prawie 50 tys. samych Żydów, 6 tys. Polaków ukrywających Żydów oraz 1500 Polskich księży, którzy pomagali lidności żydowskiego pochodzenia.

(http://polonuska.wordpress.com/2012/07/26/zbrodnicza-organizacja-zydowska-zagiew)

Organizacja ta była głęboko zakonspirowana w środowisku żydowskich przemytników gdzie pod płaszczykiem pomocy ludności żydowskiej  w żywność z tzw. "aryjskiej strony" do getta czyli ze strony polskich organizacji podziemnych głównie AK tropiła infiltrowała i wydawała hitlerowcom osoby uczestniczące w okazywaniu jakiejkolwiek pomocy Żydom zgromadzonym w Warszawskim Getcie. Członkowie tej kolaboracyjnej orgnizacji za swoje zasługi otrzymywali nawet z Gestapo zezwolenie na posiadanie broni palnej.

Kolejną organizacją współpracującą z hitlerowskimi Niemcami była załozona w 1940 r. tzw. Grupa 13, trzynastka czyli Urząd do Walki ze Spekulacją (http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_13)

Ta kolaboracyjna organizacja policyjna skupiała Żydów, którzy zwalczali przemyt do i z Getta Warszawskiego oraz kontrolowanie działań Judenrantu. Wykonywała ona tylko polecenia płynące z Gestapo. Posiadała swoje własne uniformy oraz nawet własne więzienie.

Ważną organizacją Żydowską współpracującą z Niemcami była Jüdischer Ordnungsdienst inaczej Policja Żydowska (http://www.lodzgetto.pl/policja_zydowska.html,11). Członkowie tej służby zwanej potocznie Policją Żydowską nie tylko ściśle współpracowali z hitlerowcami w zakresie utrzymywania porządku wewnątrz gett oraz we współpracy w łapankach, eskortowania przesiedleńców i akcji deportacyjnych. W Getcie Warszawskim w tej organizacji służbę pełniło 2500 Żydów, w Gettcie Łódzkim 1200 osób, Lwowskim 500 itd. Ochraniali oni magazyny żywności, kontroli pracowników zakładów oraz eskortowaniu dostaw żywności. Byli oni znani z oszustw przy podziale żywności, pacyfikacjach terenów oraz eskortowaniu do obozów zagłady ludności pochodzenia Żydowskiego.

Do przywódców Żydowskich którzy wykazywali się niezwykłą wręcz kolaboracją z hitlerowskimi Niemcami należeli jak podają źródła takie osoby jak : Adam Czerniaków, Mojżesz Merin, Abraham Gancwajch, Chaim Rumkowski i inni.

Dlaczego istniał taki proceder  na masową skalę?

Zapewne wśród innych narodów okupowanych przez Niemcy w czasie II wojny światowej byli jak wspomniałem wcześniej kolaboranci, którzy jednak nie występowali wręcz masowo, były to raczej przypadki indywidualne, a i po wojnie odpowiedzieli oni  za swoje czyny życiem lub długoletnim więzieniem.

Jednakże, jak podają nam dostępne źródła, tylko wśród społeczności żydowskiej ten proceder kolaboracji z okupantem był zorganizowany wręcz na masową skalę i to głównie przeciwko własnemu narodowi. Być może eksterminacja narodu żydowskiego i sam holocaust przybrał by mniejszą skalę jego okrucieństwa gdyby nie wydatna pomoc w jego organizacji samych Żydów.

Trudno dzisiaj z perspektywy odległego czasu oceniać tę czy inną postawę osób które niejednokrotnie codziennie i co godzinę zmagały się w wyborem życia lub śmierci w walce z hitlerowską maszyną zagłady i nie jest to też moją intencją dlatego pozostawiam to zagadnienie historykom.

Moje skromne zdanie w opisywanym temacie

Temat powyższy podjąłem celem zasygnalizowania, nie tylko po zapoznaniu się z literaturą przedmiotu, ale z uwagi na coraz częstsze wystąpienia niektórych grup żydowskiego pochodzenia w mediach światowych marginalizujące pomoc okazywaną żydom w czasie II Wojny Światowej przez Polaków oraz z uwagi na wmawianie opinii publicznej świata iż każdy Polak to antysemita.

Uważam zatem w kontekście treści zawartej tym artykule i przytoczonych historycznych faktów iż zanim ktokolwiek ma zamiar ocenić nas Polaków w oczach opinii publicznej świata i zada kłam faktom oczywistym, za nasze działania obecnie i w przeszłości, winien wcześniej sam zrobić rozbrat z historią własną oraz własnego narodu.

Łatwiej w tym względzie, jak pokazuje samo życie, jest rzucać kalumnie na innych niż zrozumieć zawiłości trudnych losów relacji polsko - żydowskich.

O tych faktach Żydzi często zapominają

77 LAT TEMU POWSTAŁA RADA POMOCY ŻYDOM "ŻEGOTA" - JEDYNA W OKUPOWANEJ PRZEZ NIEMCÓW EUROPIE INSTYTUCJA PAŃSTWOWA RATUJĄCA ŻYDÓW OD ZAGŁADY.

4 grudnia 1942 r. utworzono w Warszawie Radę Pomocy Żydom („Żegota”) przy Delegaturze Rządu RP na Kraj. Była ona kontynuacją powstałego pod koniec września 1942 r. Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom. W skład Rady weszli przedstawiciele polskich i żydowskich organizacji politycznych. Działająca do początku 1945 r. „Żegota” była jedyną w okupowanej przez Niemców Europie instytucją państwową ratującą Żydów od zagłady.

Członkami „Żegoty” byli ludzie reprezentujący różne poglądy społeczne i polityczne. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele Polskiej Partii Socjalistycznej – Wolność Równość Niepodległość, Robotniczej Partii Polskich Socjalistów, Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, Bundu, Żydowskiego Komitetu Narodowego, Frontu Odrodzenia Polski, Związku Syndykalistów Polskich i Polskiej Organizacji Demokratycznej.

Przewodniczącym Rady został Julian Grobelny (PPS-WRN) , wiceprzewodniczącymi Tadeusz Rek (SL) i Leon Feiner (Bund), sekretarzem Adolf Berman (ŻKN), skarbnikiem Ferdynand Arczyński (Stronnictwo Demokratyczne).

Działająca do początku 1945 r. Rada Pomocy Żydom była jedyną w okupowanej przez nazistów Europie instytucją państwową ratującą Żydów od zagłady. Została uhonorowana medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata przyznawanym przez Instytut Pamięci Yad Vashem w Jerozolimie.

(https://dzieje.pl/aktualnosci/rada-pomocy-zydom-zegota)

 

 

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:2)