Dlaczego Żydzi holocaust wspierali ?

Obrazek użytkownika Tezeusz
Świat

Historia holocaustu jest tragiczną nie tylko dla narodu Żydowskiego ale i wielu narodów świata. Zagłada i eksterminacja ludzi była nie tylko ludobójstwem i barbarzyństwem jakiego świat nie widział, ale jej rozmiar był możliwy dzięki kolaboracji ludności poddawanej takiej eksterminacji.

Rola niektórych kolaborantów żydowskiego pochodzenia w holocauście

Trudno doszukać się w opracowaniach i publikacjach jednoznacznej negatywnej roli niektórych osób i grup pochodzenia żydowskiego w tworzeniu zbrodni holocaustu i unicestwianiu własnego narodu. Ten rozdział historii nie jest chlubą tego narodu, a stanowi jego "czarną historię" z czasów II wojny światowej. Bez kolaborantów żydowskiego pochodzenia holocaust w znanej zbrodniczej postaci nigdy by zapewne w takim rozmiarze nie zaistniał.

Z dostępnych mi źródeł przeczytanych w sieci (w załączeniu) oraz dostępnych publikacji prasowych i książkowych starałem się poznać tę ciemną stronę postępowania uciemiężonego narodu.

Kolaboranci byli i działali w czasie II wojny światowej we wszystkich krajach okupowanych przez Niemcy hitlerowskie, w Polsce, Francji, Rosji, Holandii itp. Uczestniczyli oni także aktywnie, jak podają źródła, w zbrodniach  okupanta wobec podbitych przez niego narodów. Historia potępiła takie przypadki. Ich rozmiar występowania był raczej ograniczony ilościowo jak np. w Polsce, Francji czy Holandii przez Polaków, Francuzów czy Holendrów. Rzadkie też były przypadki kolaboracji z Niemcami mniejszości narodowych takich jak np. cygańskie czy muzułmańskie. Inaczej odbywało się to w przypadku ludności żydowskiej, gdzie okupantowi udało się złamać ducha  narodowego.

Jak hitlerowcy wykorzystywali do kolaboracji Żydów?

 Hitlerowskie Niemcy, jak podają dostępne źródła, wykorzystywały do swoich zbrodniczych celów także powołane przez administrację niemiecką żydowskie organizacje kolaboranckie ściśle współpracujace z okupantem hitlerowskim.

Najważniejszą taką znaną organizacją żydowską, jak podają dostępne źródła, był Judenrant wprowadzony już przez nazistów od 1939 r. żródło : (http://pl.wikipedia.org/wiki/Judenrat) inaczej zwany Żydowską Radą Starszych, która to sprawowała nadzór nad ludnością żydowską skupioną w gettach. Zadaniem tej organizacji podporządkowanej władzom Niemieckim było między innymi także sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem poleceń wydawanych przez okupanta dla społeczności żydowskiej w tym zaopatrzenia w żywność, zdrowia itp. oraz nadzorze do wysyłki ludzi do obozów pracy, a w późniejszym okresie czasu do wysylki do obozów koncentracyjnych. Z założenia organizacyjnego Judenrant w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców składał się z min. 24 osób pochodzenia żydowskiego.

Organizacja ta ściśle współpracowała z Niemcami także w zakresie ustalania pobytu i denuncjacji byłych zdemobilizowanych żołnierzy oraz osób poszukiwanych przez władze okupacyjne głównie inteligencji. Judenratom podlegała policja Żydowska działająca na terenach gett w zakresie uczestnictwa w łapankach, eskortowania więźniów do obozów zagłady, spisywania majątków żydowskich i przekazywnaia ich Niemcom itp.

(http://www.fronda.pl/blogi/prawda-o-nobliscie/zydowska-policja-w-sluzbie-gestapo,29050.html)

Takie fakty jak i inne opisała w 1963 r. w swojej książce Reichmann w Jerozolimie myślicielka żydowska Hannah Arendt. Twierdziła ona jednoznacznie iż, bez kolaboracji samych Żydów z hitlerowcami nie udało by im się wymordować aż tylu osób pochodzenia żydowskiego.

Inną organizacją żydowską kolaborująca z Niemcami była organizacja pod nazwą "Żagiew"( http://pl.wikipedia.org/wiki/żagiew ) zwana inaczej Żydowska Gwardia Wolności działająca na terenie Getta Warszawskiego powstała pod koniec 1940 r.

źródło :(http://www.innyswiat.most.org.pl/15/zagiew.htm)

Była to rzesza prawie 70 tys. agentów żydowskiego pochodzenia tym 15 tys. samych kryminalistów wypuszczonych przez Niemców celowo z więżeń. Wydali oni oprawcom hitlerowskim prawie 50 tys. samych Żydów, 6 tys. Polaków ukrywających Żydów oraz 1500 Polskich księży, którzy pomagali lidności żydowskiego pochodzenia.

źródło :(http://polonuska.wordpress.com/2012/07/26/zbrodnicza-organizacja-zydowska-zagiew)

Organizacja ta była głęboko zakonspirowana w środowisku żydowskich przemytników gdzie pod płaszczykiem pomocy ludności żydowskiej  w żywność z tzw. "aryjskiej strony" do getta czyli ze strony polskich organizacji podziemnych głównie AK tropiła infiltrowała i wydawała hitlerowcom osoby uczestniczące w okazywaniu jakiejkolwiek pomocy Żydom zgromadzonym w Warszawskim Getcie. Członkowie tej kolaboracyjnej orgnizacji za swoje zasługi otrzymywali nawet z Gestapo zezwolenie na posiadanie broni palnej.

Kolejną organizacją współpracującą z hitlerowskimi Niemcami była założona w 1940 r. tzw. Grupa 13, trzynastka czyli Urząd do Walki ze Spekulacją (http://pl.wikipedia.org/wiki/Grupa_13)

Ta kolaboracyjna organizacja policyjna skupiała Żydów, którzy zwalczali przemyt do i z Getta Warszawskiego oraz kontrolowanie działań Judenrantu. Wykonywała ona tylko polecenia płynące z Gestapo. Posiadała swoje własne uniformy oraz nawet własne więzienie.

Ważną organizacją Żydowską współpracującą z Niemcami była Jüdischer Ordnungsdienst inaczej Policja Żydowska (http://www.lodzgetto.pl/policja_zydowska.html,11). Członkowie tej służby zwanej potocznie Policją Żydowską nie tylko ściśle współpracowali z hitlerowcami w zakresie utrzymywania porządku wewnątrz gett oraz we współpracy w łapankach, eskortowania przesiedleńców i akcji deportacyjnych. W Getcie Warszawskim w tej organizacji służbę pełniło 2500 Żydów, w Gettcie Łódzkim 1200 osób, Lwowskim 500 itd. Ochraniali oni magazyny żywności, kontroli pracowników zakładów oraz eskortowaniu dostaw żywności. Byli oni znani z oszustw przy podziale żywności, pacyfikacjach terenów oraz eskortowaniu do obozów zagłady ludności pochodzenia Żydowskiego.

Do przywódców Żydowskich którzy wykazywali się niezwykłą wręcz kolaboracją z hitlerowskimi Niemcami należeli jak podają źródła takie osoby jak : Adam Czerniaków, Mojżesz Merin, Abraham Gancwajch, Chaim Rumkowski i inni.

Dlaczego istniał taki proceder  na masową skalę?

Zapewne wśród innych narodów okupowanych przez Niemcy w czasie II wojny światowej byli jak wspomniałem wcześniej kolaboranci, którzy jednak nie występowali wręcz masowo, były to raczej przypadki indywidualne, a i po wojnie odpowiedzieli oni  za swoje czyny życiem lub długoletnim więzieniem.

Jednakże, jak podają nam dostępne źródła, tylko wśród społeczności żydowskiej ten proceder kolaboracji z okupantem był zorganizowany wręcz na masową skalę i to głównie przeciwko własnemu narodowi. Być może eksterminacja narodu żydowskiego i sam holocaust przybrał by mniejscą skalę jego okrucieństwa gdyby nie wydatna pomoc w jego organizacji samych Żydów.

Trudno dzisiaj z perspektywy odległego czasu oceniać tę czy inną postawę osób które niejednokrotnie codziennie i co godzinnę zmagały się w wyborem życia lub śmierci w walce z hitlerowską maszyną zagłady i nie jest to też moją intencją dlatego pozostawiam to zagadnienie historykom.

Moje skromne zdanie w opisywanym temacie

Temat powyższy podjąłem celem zasygnalizowania, nie tylko po zapoznaniu się z literaturą przedmiotu, ale z uwagi na coraz częstsze wystąpienia niektórych grup żydowskiego pochodzenia w mediach światowych marginalizujące pomoc okazywaną żydom w czasie II Wojny Światowej przez Polaków oraz z uwagi na wmawianie opinii publicznej świata iż każdy Polak to antysemita.

Uważam zatem w kontekście treści zawartej tym artykule i przytoczonych historycznych faktów iż zanim ktokolwiek ma zamiar ocenić nas Polaków w oczach opinii publicznej świata i zada kłam faktom oczywistym, za nasze działania obecnie i w przeszłości, winien wcześniej sam zrobić rozbrat z historią własną oraz własnego narodu.

Łatwiej w tym względzie, jak pokazuje samo życie, jest rzucać kalumnie na innych niż zrozumieć zawiłości trudnych losów i relacji polsko - żydowskich.

A jakie jest Państwa zdanie?

Ocena wpisu: 
5
Twoja ocena: Brak Średnio: 5 (głosów:5)

Komentarze

Kolaboracja i zdrada wśród Żydów, przybrała większe rozmiary z chwilą
zamknięcia getta i powołania do życia żydowskiej policji porządkowej. Na
o wiele wyższym szczeblu zdrady własnego narodu, stali żydowscy agenci
gestapo, jedna ich siedziba znajdowała się przy Leszno 14, gdzie szefami
byli Kohn i Heller (zausznicy Karla Brandta) a druga przy Leszno 13. Tą
drugą placówką dowodził Gancweich i kpt. Dawid Sternfeld. Leszno 14
zakamuflowane było jako przedsiębiorstwo przemysłowe m.in. ich były
tramwaje konne zwane konhellerkami, zaś Leszno 13 jako placówka policji
przemysłowej występującej pod różnymi nazwami np. Urząd do Walki z
Lichwą i Spekulacją, albo Urząd Kontroli Miar i Wag, Oddział Rzemiosła i
Handlu, Biuro Kontroli Plakatów, Oddział Pracy Przymusowej a nawet
Pogotowie Ratunkowe i inne. Według naszej obserwacji, specjalnie
ożywioną, szeroką i szkodliwa działalność prowadziła ta ostatnia, zwana
popularnie „trzynastką”. Spośród specjalnie dobranego elementu z
„trzynastki”, i osobistych agentów Brandta, powstała w końcu 1940 roku
organizacja „Żagiew”. Organizacja ta dostała zadanie penetrowania
wszystkich przejawów życia w getcie, z agendami gminy włącznie. Miała
obserwować szczególnie akcję zorganizowanego szmuglu, by w ten sposób
rozpoznać źródła polskiej pomocy dla getta i tą drogą dojść do
organizacji konspiracyjnych, wspierających getto. Autor był bodajże
pierwszym, który zwrócił uwagę na działalność Sternfelda i „Żagwi”

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Tezeusz

#1604533

Tylko w okupowanej Polsce powstała organizacja Polskiego Rządu na Uchodźctwie - „Żegota” - której zadaniem było organizowanie pomocy dla Żydów w gettach oraz poza nimi. Historycy oceniają, że na ziemiach polskich niemiecką okupację przeżyło w ukryciu od 40 do 120 tys. Żydów. Bez pomocy Polaków Żydzi na terenach okupowanych przez Niemców nie byli w stanie przeżyć. Liczba Polaków uczestniczących pośrednio lub bezpośrednio w akcji ratowania Żydów sięga miliona, a ci, którzy współpracowali z niemieckim okupantem stanowili margines. Brak pomocy innym w sytuacji zagrożenia własnego życia i bezpieczeństwa swoich bliskich to nie przestępstwo. Kolaboranci, którzy współpracowali z Niemcami zdradzali także Polaków pomagającym Żydom. Prawo Polskiego Państwa Podziemnego stanowiło, że każdy kto współdziała z Niemcami szantażując czy denuncjując Żydów popełnia ciężką zbrodnię i będzie ukarany. Te samo prawo za wydania Żyda karało śmiercią. W ten sam sposób karano również Żydów wydających innych Żydów oraz bandy terroryzujące miejscową ludność. Wbrew kłamliwym twierdzeniom Naród Polski nie jest odpowiedzialny za Holocaust. Stawianie polskich ofiar w jednym szeregu z niemieckim okupantem to kłamstwo. Tak jak w prawie Izraela karane jest negowanie Holocaustu. Podobnie w prawodawstwie polskim konieczne jest karanie za używanie fałszywej terminologii.

Mój materiał :

https://www.salon24.pl/u/dziennikarstwoobywatelskie/841646,dlaczego-zydzi-obwiniaja-polakow-o-zbrodnie-holokaustu

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
0

Tezeusz

#1604534