Władza się nam rozdokazywała więc.... (gotowiec poniżej)

Obrazek użytkownika seaman25
Kraj

                                                                                                                                    ……..., dnia .. ……………. r.

 

                                                                                             Prokuratura Rejonowa w ……………….                                                                                              adres …………..                                                                                               miasto………...

 

Imię i nazwisko

adres………..

miejscowość……….

 

ZAWIADOMIENIE

o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

 

Na podstawie art. 304 § 1 k.p.k. w związku z art. 31 pkt 3 Konstytucji RP i art. 231 k.k. oraz art. 160 k.k. i art. 192 k.k., zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez członków Rady Ministrów posiadających delegację ustawową na mocy art. 92 Konstytucji RP, którzy wydali: ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 sierpnia 2020 r., poz. 1356 w Dzienniku Ustaw, czym przekroczyli swoje uprawnienia, naruszyli przepisy kodeksu karnego i dopuścili się deliktu konstytucyjnego. W związku z powyższym, wnoszę o:

 

- wszczęcie postępowania z urzędu w zakresie przewidzianym w kodeksie karnym

- ściganie na wniosek pokrzywdzonego (Twoje imię i nazwisko), na mocy art. 192 §2 k.k.

 

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 7 sierpnia 2020 Rada Ministrów wydała rozporządzenie, poz. 1356 w Dzienniku Ustaw, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W treści rozporządzenia znajduje się przepis o następującej treści:

 

§ 24. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087), ust i nosa:

 

1) w środkach publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na statkach pasażerskich w żegludze krajowej w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim lub statkach żeglugi śródlądowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, przeznaczonymi lub używanymi do przewozu osób oraz w pojazdach samo-chodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

a) na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,

b) na terenie nieruchomości wspólnych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532 i 568) oraz na terenie takich nieruchomości o innych formach posiadania

chyba, że zostanie zachowana odległość co najmniej 1,5 m od przebywających w tych miejscach osób,

c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

d) w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);

3) w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

2. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki na statkach powietrznych w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.

3. Obowiązku określonego w ust. 1 i 2 nie stosuje się w przypadku:

1) pojazdu samochodowego, w którym przebywają lub poruszają się: jedna osoba albo jedna osoba z co najmniej jednym dzieckiem, o którym mowa w pkt 2, albo osoby zamieszkujące lub gospodarujące wspólnie;

2) dziecka do ukończenia 4. roku życia;

3) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:

a) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,

b) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;

 

Powyższy przepis poprzez ograniczanie konstytucyjnych praw i wolności na mocy rozporządzenia, w sposób ewidentny i z mocy prawa narusza art. 31 pkt 3 Konstytucji RP, który stanowi, że tego rodzaju ograniczenia mogą być ustanawiane tylko w ustawie. Opisany stan prawny znajduje pełne odzwierciedlenie w postanowieniu Sądu Rejonowego w Kościanie, z dnia 3 czerwca 2020 roku, sygn. akt IIW 71/20. Tym samym organ wydający rozporządzenie nie dopełnił swoich obowiązków i jednocześnie przekroczył uprawnienia, czym dopuścił się naruszenia art. 231 k.k. i deliktu konstytucyjnego.

 

Ponadto z treści § 24 rozporządzenia wynika, że z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnione są wyłącznie osoby ze ściśle określonymi zaburzeniami i trudnościami. Katalog ten nie zawiera całego szeregu schorzeń, jakie z natury rzeczy wywołują trudności z oddychaniem: szeroko pojęte schorzenia układu oddechowego (od schorzeń ciężkich jak nowotwory płuc, krtani, po alergie, astmy, zapalenie zatok nosowych, duszności), schorzenia kardiologiczne, niewydolność układu krążeniowo-oddechowego, problemy oddechowe związane z przebytymi operacjami i zabiegami i wiele innych nie skatalogowanych w rozporządzeniu dolegliwości, co u setek tysięcy osób zobowiązanych do zakrywania ust i nosa może doprowadzić do utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a to z kolei prowadzi do naruszenia art. 160 k.k.

 

Nie ulega również najmniejszej wątpliwości, że członkowie Rady Ministrów naruszyli art. 192 k.k., ponieważ obowiązek zakrywania ust i nosa mieści się w definicji zabiegu leczniczego w odniesieniu do profilaktyki. W związku powyższym domagam się ścigania na mój wniosek, z uwagi na fakt, że nie godzę się na tego rodzaju zabieg leczniczy/profilaktyczny.

 

W związku z powyższym, wnoszę jak na wstępie.

 

                                                                                                                                                        (Twój podpis)……………...

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 1 (głosów:2)