Sąd Najwyższy wkracza do gry?

Obrazek użytkownika Rebeliantka
Kraj

Wczoraj PKW ogłosiła Uchwałę nr 129/2020, w której stwierdziła, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów. Dzisiaj Sąd Najwyższy wydał Komunikat w sprawie protestów wyborczych, w którym podał m.in., że : Uchwała PKW nie jest tożsama z uchwałą, na podstawie której następuje podanie wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.

Przypomnijmy treść obu dokumentów:

UCHWAŁA NR 129/2020PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 10 maja 2020 r.w sprawie stwierdzenia braku możliwości głosowania na kandydatów w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 293 § 1 w związku z § 3 oraz w związku z art. 160 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:

§ 1. Stwierdza się, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów.

§ 2. Fakt wskazany w § 1 równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Marszałkowi SejmuRzeczypospolitej Polskiej, podaniu do publicznej wiadomości i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak
Zastępcy Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej
Zbigniew Cieślak
Wojciech Sych
Członkowie:
Ryszard Balicki
Liwiusz Laska
Dariusz Lasocki
Arkadiusz Pikulik
Konrad Składowski

https://pkw.gov.pl/uploaded_files/1589173994_uchwala-nr-129.pdf

Treść dzisiejszego komunikatu SN poniżej:

Wybory Prezydenta RP - komunikat w sprawie protestów wyborczych
11 maja 2020 r.

Wybory Prezydenta RP - komunikat w sprawie protestów wyborczych

1. Zgodnie z art. 321 § 1 Kodeksu wyborczego Sąd Najwyższy rozpatruje protesty przeciwko wyborowi Prezydenta Rzeczypospolitej wniesione na piśmie do Sądu Najwyższego nie później niż w ciągu 14 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.

2. Zgodnie z art. 324 § 2 Kodeksu wyborczego Sąd Najwyższy rozstrzyga o ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej w terminie 30 dni od dnia podania wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą, na podstawie opinii wydanych w wyniku rozpoznania protestów oraz sprawozdania z wyborów przedstawionego przez Państwową Komisję Wyborczą. Sprawozdanie to inicjuje postępowanie przed Sądem Najwyższym w przedmiocie ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej.

3. Możliwość składania protestów i kompetencja Sądu Najwyższego do ich rozpatrywania otwiera się dopiero z chwilą podania wyników głosowania do publicznej wiadomości. Sąd Najwyższy pozostawia bez dalszego biegu protest wniesiony przez osobę do tego nieuprawnioną lub niespełniający warunków określonych w art. 321 Kodeksu wyborczego.

4. W dniu 10 maja 2020 r. Państwowa Komisja Wyborcza podjęła Uchwałę nr 129/2020, w której stwierdziła, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów. Uchwała ta nie jest tożsama z uchwałą, na podstawie której następuje podanie wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą.

http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=653-0dc69815-3ade-42fa-bbb8-549c3c6969c5&ListName=Wydarzenia

 

Według stanowiska Przewodniczącego PKW uchwała nr 129/2020 jest prawomocna, ostateczna i niezaskarżalna do SN. Nie zostanie sporządzone sprawozdanie do Sądu Najwyższego; koncepcja sprawozdania i ustalenia zerowego wyniku wyborów nie spotkała się z aprobatą ze strony członków PKW. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła formułę, iż z uwagi na to, że nie przeprowadzono głosowania, występuje podobna sytuacja jak przy braku kandydatów i przy jednym ewentualnym kandydacie, kiedy się nie przeprowadza wyborów.

Koncepcja ewentualnie kwestii sprawozdania i ustalenia zerowego wyniku protokołu nie spotkała się z aprobatą ze strony członków Państwowej Komisji Wyborczej dlatego, że nie nastąpił akt głosowania, tym samym obwodowe komisje wyborcze nie mogły przekazać protokołów z głosowania okręgowym komisjom wyborczym, a następnie okręgowe komisje wyborcze nie przekazały oczywiście protokołów Państwowej Komisji Wyborczej.

 Uchwała wedle stanowiska Przewodniczącego rodzi następujące skutki:

  • Marszałek Sejmu w terminie 14 dni od opublikowania uchwały Państwowej Komisji Wyborczej wyznaczy termin nowych wyborów, który powinien przypaść w terminie 60 dni od dnia zarządzenia marszałka Sejmu. PKW wskazała, że z uwagi na fakt, iż w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów.ten „równoważny jest w skutkach z przewidzianym w art. 293 ust. 3 Kodeksu wyborczego brakiem możliwości głosowania ze względu na brak kandydatów”. Art. 293 ust. 1 Kodeksu wyborczego stanowi, że jeżeli w wyborach prezydenta głosowanie miałoby być przeprowadzone tylko na jednego kandydata, Państwowa Komisja Wyborcza stwierdza ten fakt w drodze uchwały, którą przekazuje marszałkowi Sejmu, podaje do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z ustępem 2 tego przepisu marszałek Sejmu ponownie zarządza wybory nie później niż w 14 dniu od dnia ogłoszenia uchwały Państwowej Komisji Wyborczej w Dzienniku Ustaw. Art. 293 ust. 3 stanowi, że przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku braku kandydatów. Kodeks wyborczy stanowi, że w takiej sytuacji stosuje się przepisy mówiące również o tym, że marszałek Sejmu wyznacza datę wyborów na dzień wolny od pracy przypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów.
  • Przewodniczący pytany na konferencji prasowej, czy obecna sytuacja oznacza ogłoszenie wyborów od początku dla wszystkich kandydatów, odpowiedział: „W tej chwili trudno to przesądzać. To jest kwestia władzy ustawodawczej, jak określić zasady nowych wyborów, dlatego że trzeba zwrócić uwagę, że w dalszym ciągu obowiązuje art. 102 z ustawy covidowej, który pozbawiał pewnych kompetencji Państwową Komisję Wyborczą m.in. w zakresie ustalania i druku kart do głosowania".
  • Wyjaśnił, że: "Proces wyborczy ruszy od początku, według nowego kalendarza wyborczego. Na nowo będą rejestrowane komitety wyborcze i kandydaci na prezydenta, a także będą powoływane komisje wyborcze.Czekamy na zmiany legislacyjne, bo słynny artykuł 102 (tzw. tarczy antykryzysowej 2.0) odebrał trochę uprawnień Państwowej Komisji Wyborczej i żebyśmy mogli przeprowadzić wybory, to i tak muszą być one przywrócone" . Szef PKW odniósł się także do zapowiedzi m.in. wiceszefa Porozumienia Marcina Ociepy, by w projekcie noweli przepisów dotyczących tegorocznych wyborów prezydenckich, znalazły się rozwiązania pozwalające kandydatom zarejestrowanym w wyborach zarządzonych na 10 maja zachować swoje prawa, by nie musieli oni ponownie zbierać 100 tys. podpisów poparcia: "Biorąc pod uwagę ogromny wysiłek komitetów i zebranie 100 tys. podpisów, które my weryfikowaliśmy, uznałbym, że to jest rozwiązanie sprawiedliwe. Ale to władza ustawodawcza musi uchwalić takie przepisy".
  • Pytany w niedzielę przez dziennikarzy, czy wciąż możliwy jest, omawiany przez polityków, termin wyborów prezydenckich 23 maja, odpowiedział, że: "Po uchwale Państwowej Komisji Wyborczej to nie jest możliwe, dlatego że ten przepis art. 20 ustęp 2 już nie może mieć zastosowania". Art. 20 ust. 2 ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. głosi, że „jeśli na terytorium RP ogłoszono stan epidemii, Marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów określonego w wydanym wcześniej postanowieniu”. Nowy termin wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określony przez Marszałka Sejmu musi odpowiadać terminom przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej określonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej — głosi przepis.
  • Dopytywany, dlaczego tak szybko PKW podjęło decyzję ws. uchwały, Marciniak odparł, że „ważne jest, by pewne niepokoje związane z brakiem wyborów rozwiać. Dlatego, że trzeba usiąść i w tej chwili ewentualnie podjąć kroki legislacyjne, które umożliwią przeprowadzenie wyborów. Czas jest taki, że 6 sierpnia upływa kadencja urzędującego prezydenta i nie stać Polski na taki okres, kiedy nie ma prezydenta, który posiada legitymizację wynikającą z wyborów. Trzeba mieć na uwadze, że proces wyborczy trwa długo i „dlatego uznaliśmy, że trzeba jak najszybciej rozwiązać ten problem”.

  • Przewodniczący Marciniak był też pytany o pojawiający się w mediach nowy termin wyborów - 28 czerwca i czy PKW jest w stanie w tym terminie zorganizować wybory korespondencyjne. Odpowiedział, że: "To jest kwestia decyzji, jakie będą wybory - czy korespondencyjne czy o charakterze mieszanym. Natomiast kwestia daty ewentualnego głosowania, to jest kwestia zarządzenia marszałka Sejmu, który wcześniej się zwróci oczywiście o zaopiniowanie kalendarza wyborczego do PKW. W tej chwili byłoby to przedwczesne, czy będzie to 20 czerwca, 20 lipca i jeszcze jakiś inny termin bardziej odległy".

  • Przewodniczący dopytywany, czy możliwe są wybory mieszane, odparł, że w tej chwili nie ma takiej możliwości. Wskazał, że ustawodawca rozszerzył krąg osób, które mogą głosować korespondencyjnie. "To są nie tylko niepełnosprawne, ale również osoby powyżej 65. roku życia, jak i osoby, które są w kwarantannie. To wymaga w tej chwili bardzo jednoznacznego uregulowania prawnego, mam nadzieję, że do takiej sytuacji dojdzie". Przypomniał, że "już kilkakrotnie wspominał, iż najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby „każdy Polak, wolny obywatel miał możliwość wybory czy chce udać się do lokalu wyborczego, czy chce głosować korespondencyjnie”.

https://wpolityce.pl/polityka/499623-szef-pkw-odpowiada-na-szereg-pytan-sprawdz

Co oznacza komunikat Sądu Najwyższego (jakie rodzi skutki), niech wyjaśnią "portalowi prawnicy".

Wielu kreuje się na wybitnych znawców :), ale to tylko słabi sofiści, więc pewnie - oprócz bicia piany - niczego istotnego się nie dowiemy.

Ocena wpisu: 
Twoja ocena: Brak Średnio: 2.6 (głosów:13)

Komentarze

Cytuję z FB:

"tu nie będzie darmowych lanczy. Kaczyński musi uwzględnić SN, jeśli chce potem uznania ważności Dudy"

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1629929

Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN

Sędzia Lemańska, jak informuje portal Onet, przyznała, że Sąd Najwyższy nie zajmie się uchwałą PKW dotyczącą wyborów 10 maja.

Państwowa Komisja Wyborcza podjęła uchwałę, w której stwierdziła, że w wyborach prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów. Uchwała ta nie jest tożsama z uchwałą, na podstawie której następuje podanie wyników wyborów do publicznej wiadomości przez Państwową Komisję Wyborczą. Nie nastąpiły zatem sformalizowane okoliczności pozwalające na rozstrzyganie przez Sąd Najwyższy w sprawie stwierdzenia ważności wyborów — przekazała Onetowi sędzia Lemańska.

Prezes Lemańska nie chciała także komentować oczywistej decyzji PKW.

Sędziowie Sądu Najwyższego nie powinni być recenzentami działań Państwowej Komisji Wyborczej. W moim głębokim przekonaniu jakiekolwiek oceny, sugestie, czy nawet czysto hipotetyczne rozważania naruszają zasadę niewypowiadania się sędziów w sprawach, w których rozstrzygają – podkreśliła sędzia Lemańska.

https://wpolityce.pl/polityka/499735-sedzia-lemanska-sedziowie-nie-powinni-byc-recenzentami-pkw

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1629941

to na tym polega blogowanie? stale wklejki, od siebie cztery zdania, nic nie wnoszące i nijak nie określające czegokolwiek. Za to dwa zdania są typowym zaczepianiem, czyli zwyczajowo zabranianym wzniecaniem flejmu. I to osoby, ktora z prawem ma tyle wspólnego, że maniacko powtarza kilka słówek np. "bezspornie". Potem będzie płacz i kwik o mobbingu i stalkingu albo nocne wyzwiska od gnojów i kutasów. Rozgrzewka juz była na innym portalu. Takie rzeczy, tj. artykuł jaki, z trudem nadawałyby sie do "polecanek".

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-7

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1629942

portal po prostu.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-7
#1629946

Z tego, że się skompromitował w ostatnich notkach, uzasadniając, że można unieważnić wybory, w których nie odbył się akt wyboru.

https://niepoprawni.pl/blog/humpty-dumpty/wybory-2020-delikt-konstytucyjny-pospolite-przestepstwo-czy-tylko-ciag-dalszy

W dodatkowej notce twierdził, że dla bytu wyborów nie potrzeba, aby odbyło się głosowanie.

Sformułował to wprost:

"Czy też SN powinien uznać nieważność wyborów, gdyż nie doszło do spełnienia być może najważniejszego, ale tylko jednego z elementów składających się na wybory jako takie".

https://niepoprawni.pl/blog/humpty-dumpty/czy-wybory-10-maja-2020-r-sie-odbyly

Tomek Parol mu cierpliwie tłumaczył, ale on swoje. Chciał się przypodobać PiSowi?

Szczęśliwie w PKW i SN są prawnicy, którzy nie autoryzują głupot.

A szury z Gliwic niech się chowają pod kołdrę - ze wstydu. Bo przecież nawet sofista musi dbać o to, by jego relatywistyczne rozumowania wykazywały choć cień związku z prawdą.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1629961

Między nami jest taka różnica, panienko, że mnie stać na własne poglądy. A ty latasz pół dnia po necie, załapiesz jakiś fragment, którego nie zrozumiesz, i cieszysz się jak mały Dyzio, jak go wkleisz. Teraz zamiast wykazać merytorycznie, że twój tekst to nie jest tylko zlepek niepojętych dla ciebie cytatów usiłujesz mnie atakować myśląc, ze kogokolwiek to obchodzi. Lepiej zajmij się porządkiem w domu, zamiast kompromitować siebie i portal przy okazji.Kiedyś na siłę chciałaś się przypodobać PiSowi, bo uważałaś, że Kaczyński zaraz po wygranych wyborach wypłaci wam nienależną kasę. Teraz zas włazisz Konfie, choć ona nie ma pojęcia o twoim istnieniu, tak jesteś popularna. Za cztery lata to będzie lewica, czy też bojówki LGBT+? Żałosna jesteś. Bez odbioru.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-7
#1629964

Tomek Parol

7 maja o 00:01

Moim zdaniem nieprzeprowadzenie wyborów jest deliktem konstytucyjnym, a Sąd Najwyższy który ostatecznie stwierdza ważność lub nieważność wyborów przeprowadzonych nie ma absolutnie prawa unieważniać wyborów, których nie było. Bo to by się sprowadziło tylko do unieważnienia terminu wyborów - a takich uprawnień SN nie ma. Ba i nie powinien mieć, bo teraz żadnych wyborów już przeprowadzać nie będzie trzeba, jeśli za każdym razem możemy się spodziewać, że weźmie ten brak wyborów unieważni i każe przeprowadzić kolejne. A potem znowu i znowu.

SN powinien zatem odmówić wydania orzeczenia w tej sprawie. I to BEZWZGLĘDNIE!

Więc się pytam Panów Jarosławów: a co QWA zrobicie jeśli SN wyborów nie unieważni, bo stanie na tym samym wrednym stanowisku co ja skromny żuczek-nieboraczek? No co wtedy?
Chyba tylko dymisja rządu i marsz do pudła, czwórkami, z obydwoma politykami na czele za podżeganie i udział w zorganizowanej grupie przestępczej co doprowadziła do kryzysu konstytucyjnego Państwa Polskiego.

A już samo stwierdzenie "oczekiwane orzeczenie" w stosunku do polskiego sądu, zwłaszcza Najwyższego ośmiesza i tych czołowych polityków, i tych wybitnych prawników-konsultantów rządu, i owych "niezawisłych" podobno sędziów.
A w zasadzie demaskuje ich wszystkich.

https://www.facebook.com/tomek.parol.37

Tomek Parol

7 maja o 03:10 ·

Ostatni raz wyjaśniam, jak chłop krowie w rowie, dlaczego bez wyborów Sąd Najwyższy nie ma prawa w ogóle się wypowiadać na ich temat, a co dopiero unieważniać cokolwiek:

Spójrzmy w art. 129 Konstytucji RP. Tam jest mowa o stwierdzeniu przez SN ważności lub nieważności WYBORU Prezydenta RP. A więc sam wybór musi się dokonać. KROPKA. Trudno o wybór Prezydenta bez odbycia wyborów z głosowaniem.
No chyba ze wyboru dokona sam jakiś Pan Jarosław, a Sąd Najwyższy ten wybór unieważni. Faktycznie wtedy SN będzie mógł wskazać nową datę pod nowe wybory :-)

Oto treść artykułu 129:
1. Ważność wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza Sąd Najwyższy.
2. Wyborcy przysługuje prawo zgłoszenia do Sądu Najwyższego protestu przeciwko ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej na zasadach określonych w ustawie.
3. W razie stwierdzenia nieważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej przeprowadza się nowe wybory, na zasadach przewidzianych w art. 128.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1629973

Napisz, gdzie i kiedy kończył prawo, jakie kończył aplikacje, gdzie ma swoją kancelarię adwokacką, radcowską czy choćby komorniczą? Jaki ma dorobek naukowy, jakie publikacje? Nie potrafisz? Ja nie. I Tomek też nie. ;)

Wyjaśniam więc tobie, jak krowie przy rowie - komunikat SN zakończył jakiekolwiek spekulacje nt. udziału SN w procesie wyborczym. Musiałby wydać stosowne orzeczenie tylko i wyłącznie w przypadku, gdyby PKW ogłosiło zerowy wynik wyborów, nad czym zresztą dyskutowano. Tak więc raz jeszcze odsyłam do moich tekstów, gdzie rzeczowo i rzetelnie przedstawiłem inne pułapki wyborcze, z jakimi pewnie się spotkamy. I oby nie w kolejnych wyborach.

Ps. Raz jeszcze apeluję - nie dezinformuj społeczeństwa. Pisz tylko o tym, na czy się znasz. A jeśli nie znasz się na niczym, to czytaj innych i ewentualnie pytaj, jak czegoś nie zrozumiesz.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4
#1629994

Do tego - jak zwykle - hejterskiego komentarza odniosę się później, gdyż w tej chwili muszę wyjść z domu.

Już teraz jednak wskazuję ponownie, że Humpty Dumpty w poprzednich notkach próbował dowodzić, że Sąd Najwyższy może unieważniać wybory, których nie było.

Stąd jego obecna histeria, bo wyszło tzw. szydło z worka, że jest zwyczajnym naciągaczem prawa.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1630004

Wskazuję, ze Rebe od 10 lat usiłuje wmówić, że cukrzyca jest efektem założenia kajdanek przez policjanta. ;)

Ps.: Przedstaw bliżej dorobek prawniczy swojego nowego idola - aplikacje, kancelarie, publikacje, wygrane sprawy, tytuły naukowe. ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1630009

Oczywiste jest, że "komunikat SN zakończył jakiekolwiek spekulacje nt. udziału SN w procesie wyborczym". Przynajmniej na dzień dzisiejszy.

To tylko potwierdza, że rację mieli ci, którzy twierdzili, że nie można orzekać o ważności lub nieważności wyborów, gdy nie odbył się akt wyboru. Natomiast nie mieli racji ci, którzy "dowodzili"  - jak Humpty Dumpty - że jest to możliwe.

Niestety, Humpty nadal broni "przegranej sprawy" zmyślając, że: "/SN/ Musiałby wydać stosowne orzeczenie tylko i wyłącznie w przypadku, gdyby PKW ogłosiło zerowy wynik wyborów, nad czym zresztą dyskutowano".

Otóż, to wierutna bzdura. Merytoryczny Sąd odmówiłby wydania orzeczenia nawet wtedy, gdyby PKW ogłosiło "zerowy wynik wyborów", co byłoby zresztą czystą paranoją. Nie można bowiem orzekać o ważności lub nieważności czegoś co nie zaistniało.

I żaden prawniczy bufon nie zmieni zasad logicznego rozumowania.

Przypomnijmy jeszcze raz. PKW zgodnie z prawdą stwierdziła: Stwierdza się, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. brak było możliwości głosowania na kandydatów.

 

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1630021

Czynność nieważną należy odróżnić od czynności nieistniejącej. W pierwszym przypadku czynność jest dokonana, choć nie wywołuje skutków prawnych. W drugim powstaje wyłącznie pozór jej dokonania.

To jest prawniczy elementarz!

"Prawnicy" typu Humpty próbowali twierdzić, że wybory się dokonały, bo wykonano tam mnóstwo czynności, chociaż bez samego aktu głosowania (sic!).

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1630029

to element wyborów, a nie całe wybory. Ty nie pojmujesz najprostszych pojęć, więc rozmowa z tobą jest jak gra w szachy z gołębiem.;)

Przypomina pytanie - podaj ukończoną aplikację Tomka Parola.

To twój autorytet prawny. ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4
#1630044

co rozumie każdy normalny człowiek, poza niektórymi prawnikami ;)

Nb. Co cię obchodzą aplikacje Tomka?  Ma je czy ich nie ma, to zna się na prawie, co potwierdza praktyka, i nie manipuluje. Nie odwracaj uwagi od problemu będącego przedmiotem notki. Na personalne zaczepki nie będę odpowiadać.

 

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1630060

jeszcze:

1. Czemu piszesz o prawie, skoro nie rozumiesz podstawowych pojęć języka prawnego, co prowadzi do powstawania takich zabawnych tekstów ja ten tutaj?

2. Czemu nie chcesz ujawnić, jakie Tomek ma aplikacje, choćby tylko rozpoczęte przed laty?

Wszak od prawie roku uważasz, że posiadanie aplikacji jest niezbędne by pisać o prawie, choć sama nie masz nawet żadnego kursu prawnego za sobą. Teraz Tomek to "wybitny prawnik"? Bo jesteś w stanie go zrozumieć? Czy dlatego, że ma inny pogląd niż 75-85% prawników? 

A co do praktyki... Otóż potwierdziła ona wielokrotnie w ciągu ostatnich 10 lat, że o prawie nie masz nawet bladego pojęcia!

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4
#1630070

Teraz Sejm powinien skorzystać z nowej szansy i właściwie przygotować wybory.

Ps. Nie będę się ustosunkowywać do hejtu w wykonaniu Humptego Dumpty i kontrika.

 

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1629965

że uchwała PKW jest kontestowana przez niektórych prawników.

Na przykład, zdaniem profesora Ryszarda Piotrowskiego, jeśli marszałek zastosuje się do uchwały PKW, to będą powody, żeby kwestionować zgodność tej uchwały z konstytucją i obowiązującym prawem. Piotrowski stwierdził, że Państwowa Komisja Wyborcza dokonała bardzo twórczej interpretacji swoich uprawnień, m.in. mówiąc, że może podjąć uchwałę, która byłaby wiążąca dla marszałka Sejmu w zakresie zarządzenia wyborów. PKW nie może niczego marszałkowi Sejmu nakazać - tłumaczył.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1629968

w tym obszarze polozonym nad Wisla, moze sie wszytko wydarzyc jak tylko sobie obecny PISdzielski rezym wymysli, a wlasciwie wykona polecenia knesetu, bo nie udawajmy ze ten stetryczaly karakan rzadzi krajem. Ten caly nierzad to banda gieriatrycznie uposledzonych zaprzedanych zydowstwu alfonsow z tytulami, ktore sami sobie nawzajem rozdawali.Ten niby Dr.Szumowski to juz ma kompletna pomrocznosc jasna ,ale jako Kawaler Zakonu Maltanskiego ma zrobic porzadek eutanazyjny na Polakch,nie patrzac na logike i prawde o niby pandemi,bedzie szczepil pod przymusem  czyms co nazywa szczepionka.Ten PRLowski konowal wymyslil to co juz dawno w CCCP wymyslili i nawet stosowali w likwidacji niesfornych obywateli.Mam na mysli sytem psychuszek gdzie obywateli zamykali na podstawie orzeczenia lekarskiego, ktore stwierdzalo ze pacjet choruje na schizofrenie bezobjawowa.Ten PISdzielski minister od niby zdrowia, wymyslil na wzor sowiecki bezobjawowego COV-19,mowil ze mozna nie miec objawow i miec wirusa i wtedy bedziesz musial poddac sie kwarantanie czyli aresztowi domowemu,pod ich kontrola pewnie w ich osrodkach,ten palant nie wie ze jak nie ma objawow to stan taki nazywa sie HOMEOSTAZA albo potocznie  ZDROWIEM.Jak by tak przeprowadzic test na kazdym, to u kazdego czlowieka by znaleziono tysiace odmian bakteri i wirusow , ale czlowiek z tym walczy i jest to stan normalny,Ten palant straszy juz nas powrotem wirusa na jesieni, czy juz on cos wie czy mowi ,to co kazdy wie ze na jesieni jest okres grypowy ?

Narazie Polakom zalozono kagance na twarz i o dziwo im sie udalo i wlasnie o to chodzilo, zeby narod oglupiony okielznac i moze jeszcze nie ostrzyzony i niezadbany -no bo salony pozamykane - upodobnic do bydla czyli goim.Bo bydlem mozna latwiej sterowac.Nie trafia tez do ludzi, ze te maseczki to zydowski WHO  wymysl upodlenia Polakow nie majacy nic w spolnego z jakimkolwiek bezpieczenstwem ,ale Polacy juz dawno przestali myslec logicznie ,nawet nie poparli tlumnie strajkujacych w ich obronie wlascicieli malych biznesow to jest juz utrata instynktu samozachowawczego.Polska to juz nawet ch... doopa i kamieni kupa.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5
#1629977

Podnosisz słuszne zastrzeżenia. Przy demokratycznej retoryce w coraz większym stopniu stajemy się krajem łamiącym prawa człowieka.

Dorzucę ostatnie pomysły władzy:

https://medianarodowe.com/panstwo-z-prawem-konfiskaty-majatku-bez-sadowego-wyroku-szalony-pomysl-ziobry/

http://www.michalkiewicz.pl/tekst.php?tekst=4692

https://janusz.neon24.pl/post/155174,w-pisdu-z-domu

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1630013

Gratuluję poziomu "slusznych zastrzeżeń". Nie płakusiaj później, jak ktos napisze tak o twojej rodzinie.

Podoba sie, bo jest bluzganie na rząd PiS-u? I jeszcze powolujesz sie na "prawa człowieka" xD

 

Przy okazji polecam kolejne odjazdy waszych kacapskich, taki wasz obraz, sowieciarze

https://pl.sputniknews.com/pisza-dla-nas/2020050612364268-lublin-miasto-ktore-nazwalo-polske-Sputnik/

 

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1630057

Eot.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
-3

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1630061

Ale polskie prawo, a zwłaszcza konstytucja jest pełne rozmaitych dziur i niedopowiedzeń. Jestem daleki od krytyki w czambuł tego co robi PiS, ale też mam bardzo krytyczny ogląd ich działań.

Tyle że PiS starał się przeprowadzić wybory w terminie! Czy tego nikt tu nie zauważa? Starał się ale mu to skutecznie uniemożliwiono. Przy czym nie woljo zapominać że panuje epidemia i krokiem do zapewnienia bezpieczeństwa była próba przeprowadzenia wyborów korespondencyjnych. Sprawę uwalono co dało PiS wolną rękę do dalszego działania. PKW musiała zająć jakieś stanowisko, bo gdyby tego nie zrobiła... skutki nieprzewidywalne. To było logiczne posunięcie, choć z oczywistych względów nie było takiego wymogu.

Teraz lament, że wyborów nie było? Ale DLACZEGO, to już nikogo nie interesuje?

Bo PiS nie chciał? To totalniactwo wyło, że ludzie się pozarazają i żeby przełożyć? Czy może inaczej było?

A jak się nie odbyły to co? To mamy wycie, że się nie odbyły! I tak źle i tak niedobrze? To jak właściwie ma być?

A przy tym wszystkim o zdrowym rozsądku to nawet wstyd przypominać! Bo jak coś takiego powiedziałem w pewnym środowisku to mnie zwyzywano niczym kogoś kto nastał na wycieraczkę i poprosił o papier toaletowy.

No, ludzie! Litości! Miejcie wreszcie jakiś rozum i zrozumienie sytuacji!!!!!

Czego by PiS nie zrobił to, ŹLE. Bardzo źle! A potem taki się tu wymądrza, wytacza argumenty od czapy, urąga, psioczy, obelgami rzuca... No to się weź sam zajmij rozwiązywaniem problemów nie do rozwiązania, bo co chwila czarna dziura prawna z jednej, finanse państwa z drugiej, polityka zagraniczna z kolejnej, a wyborcy za plecami. I weź tu wszystkim dogodź. Ja się pytam tych wilków i innych dumptych co by mówili gdyby rządziła PO z ferajną? Zapewne nie było by żalów i płaczu czemuż to PiS nie rządzi i jak by to wtedy wspaniale było? Ale o czym ja tu piszę? Przecież zawsze znajdzie się ten czy inny komu niezależnie od sytuacji, będzie źle. Bardzo źle! Ja też nie kocham PiS. Mam swoje zastrzeżenia, wytykam błędy i zwracam uwagę na rzeczy, które mi nie odpowiadają. Ale daleki jestem od krytyki w czambuł. Pewne rzeczy, gdyby nie PiS, nie były by do pomyślenia. I choć sytuacja jest BARDZO daleka od tego, co uznał bym za normalność to, jednak jestem pełen podziwu dla determinacji i sprawności działania. Życzył bym sobie prawdziwej polskiej opozycji o podobnym zacięciu i zdolnościach. Bo jak narazie, opozycji wogóle nie ma.

Myślenie nie boli, tylko trzeba się do niego przyzwyczaić. Polecam. Wszystkim komu Polska suwerenna, silna gospodarczo, militarnie i politycznie leży na sercu.

PS  Miało być krótko i na temat powyżej, ale emocje wzięły górę. Przepraszam.

Acha! Z durniami nie polemizuję, Jakby co. Szkoda mojego czasu.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1630065

Prawda, że PiS się starał, a KO przeszkadzała.

Prawda, że wybory nie odbyły się z powodu kłód rzucanych pod nogi PiSowi, do czego przyczynił się także Gowin.

Powstał problem, co zrobić, aby wybrać prezydenta przed 6 sierpnia i na jakiej podstawie prawnej.

Rzeczpospolita 7 maja informowała:

"Prawo i Sprawiedliwość oraz Porozumienie przygotowały rozwiązanie, które zagwarantuje Polakom możliwość wzięcia udziału w demokratycznych wyborach - poinformowali we wspólnym oświadczeniu Jarosław Kaczyński i Jarosław Gowin.

W oświadczeniu poinformowano, że „Po 10 maja 2020 r. oraz przewidywanym stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy nieważności wyborów, wobec ich nieodbycia, Marszałek Sejmu ogłosi nowe wybory prezydenckie w pierwszym możliwym terminie”."

https://www.rp.pl/Wybory-prezydenckie-2020/200509600-Jest-porozumienie-Kaczynskiego-z-Gowinem-Wybory-pozniej.html

Natychmiast pojawiły się komentarze prawników, że:

  • nieodbycie wyborów nie może być podstawą ich unieważnienia,
  • nie można przewidywać, co zrobi SN.

Sędzia Joanna Lemańska, prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego odnosząc się do tego oświadczenia prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i lidera Porozumienia Jarosława Gowina przyznała, że ze zdziwieniem przyjęła "czynione aprioryczne założenie co do przyszłego orzeczenia Sądu Najwyższego odnośnie ważności wyborów". Podkreśliła przy tym, że sędziowie Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN są niezawiśli i niezależni.

"Tylko od składu orzekającego zależy, jaka będzie treść podjętego orzeczenia - akcentowała prezes Lemańska. Wszelkie spekulacje, które pojawiają się w mediach w tym zakresie, traktuję jako element dyskursu publicznego bez żadnego wpływu na orzeczenia, które zapadają w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych" - dodała sędzia.. O ważności wyboru SN rozstrzyga w składzie całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej na podstawie sprawozdania z wyborów przedstawionego przez PKW oraz po rozpoznaniu protestów wyborczych.

"W niedzielę 10 maja wybory będą, ale nie dojdzie do głosowania - oceniał (w dniu 7 maja)  sytuację Mirosław Wróblewski z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. - Co do stwierdzenia nieważności wyborów przez SN, to przez analogię - nie można orzec o nieważności małżeństwa, które nie zostało zawarte - mówił Mirosław Wróblewski. - Art. 129 ust.1 Konstytucji mówi o stwierdzeniu ważności wyborów prezydenta. A więc nie wyborów, nie samego procesu, tylko wyboru, czy został dokonany wybór konkretnej osoby na stanowisko prezydenta i czy był poprawny. Jeśli nie zostanie wyłoniony żaden prezydent, to nie ma przedmiotu do orzekania przez Sąd Najwyższy".

Ostatecznie sprawę rozstrzygnęła prawomocnie i niezaskarżalnie PKW, co przypomniałam w notce.

Zatem, PiS miał błędną koncepcję wyjścia z pata. "Portalowy prawnik" próbował tej błędnej koncepcji bronić.

Czy zatem nic złego się w Polsce nie stało?

Ano STAŁO SIĘ. Powstał niebezpieczny precedens do manipulowania terminem wyborów. Nawet zakładając, że PiS był w tej sprawie kryształowy, to nie wiadomo, czy ktoś o złych intencjach nie wykorzysta w przyszłości już raz "przetartej ścieżki".

Poza tym, niektórzy grozili już PiSowi odpowiedzialnością publiczną za brak organizacji wyborów w konstytucyjnym terminie.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1630077

Moim zdaniem, w tej sprawie okazało się też, że kluczowi gracze polityczni tak bardzo starali się, aby termin wyborów był dla nich korzystny, że doprowadzili do groźnego pata.  Ta sytuacja była naprawdę dla Polski niekorzystna, a poza tym, co o tym mogą myśleć kandydaci o mniejszych szansach na wybór, ale którzy ponieśli już duże wysiłki (choćby zebranie 100 tysięcy podpisów) czy sami wyborcy?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1630078

- nawet Sąd Najwyższy
- upadł najniżej.

Nie ma takiej rzeczy na świecie której to bolszewickie, zbrodnicze ścierwo nie zniszczy. To gang pie*nych lumpów i pasożytów o wysokim ego , którzy z Naganem w ręku chcą rozdzielać cudze ciężko wypracowane dobra.

Tylko to cechuje sektę wyznawców komunizmu ze złamasem - leninu i stalinu na czele.
To oni namawiają do zabijanie nienarodzonych dzieci bo komuniści i ta cała lewica to urodzeni mordercy i czarcie bękarty.

Podoba mi się!
6
Nie podoba mi się!
-2

Polko i Polaku zacznij działać dla Polski zanim znowu obudzisz się na Syberii albo nad dołem Katyńskim.

Konfederacja to bolszewicko-faszystowska agentura i zdrajcy.

#1629998

W sprawie opisanej w notce komunikat wydała Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (czyli Izba złożona z tzw. nowych sędziów SN) w sprawie protestów wyborczych przeciwko wyborowi Prezydenta RP.

Komunikat jest logiczny i przedstawia stan prawny, który zaistniał w związku z wydaną w dniu poprzedzającym Uchwałą PKW.

Przypominam, że Uchwała PKW przerwała impas w sprawie wyborów prezydenckich i pozwala na wyznaczenie nowego terminu głosowania przez Marszałka Sejmu.

----------------------------------------

A co do oceny  SN jako całości, to nie sposób nie podzielać Twojej oceny.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1630012

- gdyby SN działał normalnie czyli nie był obsadzony sympatykami komunizmu i zdrajcami nie było by nawet dziś żadnych zmian i nie było by nawet tego wątku tematycznego na np.pl

Wystarczyło aby byli uczciwymi ludźmi a nie robili ze wszystkich głupców usprawiedliwiając jednego ze swojej bandy który w kieszenie marynarki napchał wiertarek i zrobił to przez roztargnienie jak go wytłumaczyli albo ten drugi co scyzorykiem powycinał z blistrów karty SD pamięci.

Będąc dzieckiem o dorosłych myślałem bardzo dobrze i dopiero dziś widzę jak ludzie potrafią się sk****ić.

Dla formalności - to nie jest jeszcze polski Sąd Najwyższy. Jak będzie to postaram się jak najszybciej powiadomić.

Oj - ciężko nam Polskę wyrwać z łap tej zbrodniczej boolszewi.

Podoba mi się!
7
Nie podoba mi się!
-1

Polko i Polaku zacznij działać dla Polski zanim znowu obudzisz się na Syberii albo nad dołem Katyńskim.

Konfederacja to bolszewicko-faszystowska agentura i zdrajcy.

#1630015

Czy wybory się odbyły? Nie? Zatem...

Ktoś (w domyśle PKW) zgłosił się do SN o uznanie wyboru prezydenta? Nie? Zatem...

SN ma możliwość i podstawę by wydać orzeczenie? Nie? Zatem...

Co sądowi do NIE JEGO spraw? Proste? Nie?

To zapraszam na Onet. Tam wszystko wyjaśnią, a może nawet zapłacą jeszcze. Nie wiem na pewno, nie bywam, ale słyszałem.

 

Pozdrawiam wszystkich, w tym niekumatych także.

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0
#1630058

Nie za bardzo rozumiem ten komentarz.

W tej sprawie nie chodziło o "uznanie" wyboru prezydenta, tylko o to, jak wybierać prezydenta, skoro wybory nie odbyły się 10 maja.

PiS początkowo zakładał, że sprawę rozstrzygnie SN w drodze stwierdzenia, że wybory zaplanowane na 10 maja były nieważne, bo się nie odbyły.

Stąd całe zamieszanie.

 

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1630063

Nie, golono. ;)

Wbij sobie raz na zawsze do głowy, że wybory sensu largo oznaczają cały proces, rozpoczynający się z dniem ogłoszenia terminu wyborów. 10 maja miało być głosowanie. Zakończenie wyborów to orzeczenie SN o ważności dokonanego wyboru, bądź też o nieważności takiego.

Sama dyskusja w PKW świadczy bezspornie o tym, że koncepcja dr prawa J. Kaczyńskiego była rozpatrywana na poważnie. Ale ty i tak pojmujesz z tego tyle, ile w GazWyb napisali, ewentualnie co usłyszysz w Radio Maryja. ;)

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5
#1630074

wyłącz się z rozmowy kulturalnych ludzi.Nie spełniasz warunków minimalnych udziału.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1630080

No cóż, ludzie widzą, jaka jesteś.

Żenada.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-5
#1630081

EOT.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-4

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1630085

wsparcia i podziękowań, że wreszcie znalazł się ktoś, kto utarł nosa zarozumiałej idiotce. EOT.

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-6
#1630086

Po kolejnym przeczytaniu większości komentarzy (tych z sensem) oraz którymś przeczytaniu własnego wpisu, wygląda, że mój komentarz jest niejasny. Zawarłem w nim trochę sprzeczności  oraz pominąłem jeden ważny wątek. Przepraszam. Usprawiedliwia mnie w jakimś stopniu mój pośpiech oraz emocje, które mną w tym momencie zawładnęły, dla mnie wtedy niedostrzegalnie, więc edytowałem i dokonałem wpisu na końcu.

Oczywiście zrozumiałem przesłanie notki. Jest dla mnie oczywiste, że wyglądające na pośpieszne, działania Kaczyńskiego i Gowina w tej sprawie, spowodowały, że sytuacja zagmatwała się trochę bardziej. Oraz, że takie działanie nie powinno mieć miejsca. Jednak akurat ta sytuacja, mam na myśli tę na moment przed porozumieniem tych dwóch polityków, dla nikogo nie była oczywista. Podejżewan nawet, że Kaczyński mógł być trochę, a może więcej niż trochę, przerażony postawą Gowina. Wielu zakładało, że to była ukartowana sprawa między nimi. Dla mnie wygląda to jednak na próbę ostatecznego zerwania się Gowina ze smyczy, która zakończyła się jego, niejako, powrotem na łono ZP. Jako potwierdzenie tej tezy, uważam właśnie sposób w jaki sprawę zakończono. Kaczyński raz jeszcze dowiódł swojej zdolności do znajdywania wyjścia z trudnej sytuacji i znalazł rozwiązanie, które zaskoczyło wszystkich.Takie porozumienie, dokonane niemal na pewno w pośpiechu, być może po wyczerpującej serii niekończących się rozważań, narad, dyskusji na argumenty i propozycje, kończy się spisaniem tego na papierze. Ale już brak determinacji do wygładzenia, znalezienia odpowiednich słów do sytuacji, kontekstu, a zwłaszcza dalszych konsekwencji użytych sformułowań. Wiem coś o tym, bo byłem wielokrotnie negocjatorem w różnych sprawach, także politycznych. To i tak nadal nikogo nie usprawiedliwia i nie rozgrzesza, ale pokazuje jak trudne bywają takie szybkie, wręcz gwałtowne zmiany postawy politycznej poszczególnych graczy, jak trudno zachować pokerową twarz i nie popełnić błędu.

Czy było jakieś inne, lepsze rozwiązanie? Z pewnoścką było. Być może zabrakło czasu, albo cierpliwości. Wydaje się, że sam komunikat mógł by być lepiej zbudowany, mógł używać innych, mniej konfliktowych sformułowań. Wyszło by na jedno, ale może bez tego zgrzytu.

Czy jednak to zmieniłoby w jakiś znaczący sposób bieg wydarzeń? Możliwe, że nie. Reakcja totalniactwa jest do przewidzenia. Reakcja reszty, w zasadzie nie ma większego znaczenia. W tamtej chwili liczył się rezultat, czyli uratowanie większości w Sejmie. Reszta, wydaje się została poświęcona na jego (rezultatu) ołatrzu. Czy to dobrze? Jasne, że nie. Ale za chwilę wszyscy i tak o tym zgrzycie zapomną. Zatem kruszymy tu kopie o sprawę już przeminającą. Dla estetów dyskursu politycznego, być może ważną, ale dla ogółu spraw jakie się przetaczają przez scenę pklityczną to, jedynie chwila i detal. Wręcz szum informacyjny, w którym toną sprawy i elementy ważne. Medialnie może nie było to rozegrane zgrabnie, ale polityka ma być przedewszystkim skuteczna. Zwycięzców z reguły nikt o nic nie pyta.

I jeszcze uwaga na marginesie, ale w jakimś sensie istotna dla tej rozmowy. Totalniactwo uprawia  polityczną wolnoamerykankę. Jednocześnie od PiS wymagamy elegancji, precyzji i zborności politycznej? Nie popełnia błędów, kto nic nie robi. Cechą sporu nie tyle politycznego ile tyczącego naszego realnego, suwerennego istnienia, jest walka o przetrwanie Polski jako państwa, które chce prowadzić najdalej idącą politykę każdego rodzaju w sposób niezależny, suwerenny. Polska. Politycy ZP walczą o byt Polski pojmowany w naszych kategoriach polskości, walczą o dalszy ciąg uwolnienia się z krępujących złogów, narośli i pasożytów oraz agentury. To nie jest normalna sytuacja, którą mamy powszechnie w państwach Europy. Zarazem środki i metody używane przez totalniactwo, nie pochodzą z arsenału środków używanych w innych państwach Europy. Zatem nie jesteśmy w sytuacji normalnie funkcjonującej demokracji. To znaczy, że i PiS musi sięgać po środki, nie koniecznie ściśle limitowane demokracją. Alternatywą dla niezwykle pokojowego działania PiS,  mogłaby być jedynie rewolucja, na ktorą w obecnej chwili nie ma przyzwolenia Polaków.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
0
#1630138

Komentarz dotyczył antycypowanej przez Kaczyńskiego i Gowina Uchwały SN o nieważności wyborów. Cytuję:

Nick Shelby

Bardzo mnie ciekawi treść sprawozdania PKW z I i II tury wyborów. O ile mnie pamięć nie myli sprawozdanie zawsze zawierało dane dotyczące ilości przygotowanych kart do głosowania, ilości kart wydanych, ilości osób które głos oddały, ilość głosów nie oddanych (wyborca wyniósł kartę wyborczą), ilości głosów ważnych, ilości głosów nieważnych, ilości głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. A tu wszędzie będzie ZERO. Mało tego, powinno w sprawozdaniu znaleźć się stwierdzenie, że żadna obwodowa (gminna) komisja wyborcza wyborów nie przeprowadzała. Więc jeszcze bardziej mnie ciekawi uchwała Izby SN. Co ma w niej napisać? Że wybory są nieważne, choć żadnych wyborów nie było? Moim zdaniem, jako tylko mgr prawa, SN winien umorzyć postępowanie w przedmiocie ustalenia ważności wyboru prezydenta RP w 2020r., albowiem wydanie orzeczenia nie jest możliwe i prawnie dopuszczalne. I niech wtedy dwa Jarkacze myślą co z tym fantem zrobić dalej, skoro są tacy mądrzy.

----------------------------------------------------------------

A tutaj dla porównania wypowiedzi byłego szefa PKW i sędziego SN Wiesława Kozielewicza:

https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/7696301,wybory-prezydenckie-pis-straty-gowin-kaczynski-koronawirus.html

No cóż, niektórzy prominentni prawnicy to potrafią wymyślić prawdziwie wirtualną rzeczywistość :) Chyba, że ... celowo błędnie "radzili" obozowi rządzącemu :(((

Nic dziwnego, że po takich "prawniczych szkołach" niektórzy absolwenci do końca swoich dni będą żyć w świecie fikcji. Jak niejaki Humpty Dumpty.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-5

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1630092

Masz wszak doświadczenie większe od Parola. Poza tym jesteś jedyną osobą w Polsce, która od dwudziestu lat nie wygrała ani jednej sprawy sądowej. Ale to nie dlatego, że TY nie znasz prawa. Prawa nie znają prawnicy, na dodatek są w zmowie p-ko tobie i bezdomnemu geniuszowi biznesu, który nigdy w życiu nie prowadził żadnej firmy. Ale policja w zmowie z psychiatrami oraz SB-kami nie pozwoliła, na dodatek zarazili go grzybicą stóp i cukrzycą za pomocą kajdanek. Ale jakby nie mafia, to byłby Rokefeler. ;)

Ba, nawet żonę mu uwiedziono, chociaż powinna z pokorą znosić niełożenie na podstawowe potrzeby rodziny przez jaśnie pana małżonka.

Dobrze zrozumiałem twój 10 letni przekaz?

Podoba mi się!
4
Nie podoba mi się!
-8
#1630109

Twoja żona ma już tego dosyć. Nie tylko, że nie zrobiłeś żadnej aplikacji prawniczej, to jeszcze nie pracujesz na dom w sposób przyzwoity, a tylko pisujesz po nocach donosy na uczciwych obywateli. Sąsiedzi też już mają dość, że ciągle zaglądasz przez peryskop do ich ogrodów i piszesz na nich kłamliwe anonimy do władz gminnych i skarbówki. Poza tym, za dużo wydajesz na alkohol i panie ekspedientki w osiedlowym sklepie z litości chowają przed tobą flaszki pod ladą. Nadto lokalni pisowcy wymieniają się między sobą poradami, jak się uwolnić od twoich nachalnych ofert współpracy i dziwacznej autoreklamy. Więcej mi się nie chce cytować.

EOT.

Podoba mi się!
5
Nie podoba mi się!
-6

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1630116

Czy to prawda, że 'system operacyjny komputera służy do prania mózgu'? I czy bezspornie.

Podoba mi się!
2
Nie podoba mi się!
-3

„Od rewolucji światowej dzieli nas tylko Chrystus” J. Stalin

#1630228

Podoba mi się!
3
Nie podoba mi się!
0

"Trzeba przywrócić ducha miłości wszystkim normom prawnym". /Kardynał Stefan Wyszyński/

#1631832